Hotărârea nr. 374/2018

HOTARAREnr. 374 din 2018-06-14 PRIVIND IMPUTERNICIREA EXPRESA A CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 4 DE A HOTARA, IN CONDITIILE LEGII, CU PRIVIRE LA COOPERAREA CU UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE " CAROL DAVILA" DIN BUCURESTI»»

*^s    ••••


ir':,HBT1ÎR A R E'''^"’"..........."........1.....n....................................:.....'..................

privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 4 de a hotărî, în condițiile legii, cu privire la cooperarea cu Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol

Davila” din București

t

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale de Investiții nr. 953/08.06.2018;

Văzând raportul Comisiei pentru relații internaționale, cooperare și asociere cu alte autorități publice nr. 31/13.06.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 391/13.06.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 112/16.05.2018;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. e), alin. (7) lit. a), art. 45 alin. (2) și art. 81

alin. (2) lit. q) și alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se împuternicește expres Consiliul Local al Sectorului 4 de a hotărî, în condițiile legii, cu privire la cooperarea cu Universitatea de Medicină și Farmacie ”Carol Davila” din București în vederea finanțării unor investiții necesare pentru realizarea lucrărilor de edificare a unor imobile în care va fi relocată Facultatea de Medicină Dentară din cadrul Universității de Medicină si Farmacie "Carol Davila” din București.

I    I

Art.2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Consiliul Local al Sectorului 4 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 14.06.2018.


PREȘEDINTELE ȘEDINȚĂ, Marian ©rlanoo Culea

București, 14.06.2018 Nr. 374B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021305 55 00; www.pmb.ro