Hotărârea nr. 373/2018

HOTARAREnr. 373 din 2018-06-14 PRIVIND IMPUTERNICIREA EXPRESA A CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1 SA HOTARASCA CU PRIVIRE LA COOPERAREA CU CLUBUL SPORTUL STUDENTESC, IN VEDEREA FINANTARII SI DERULARIL IN COMUN A PROIECTULUI "CUPA SECTORULUI 1 - UN SECOL DE PERFORMANTA - PUNTE CATRE VIITOR"HOTĂRÂRE

privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 1 să hotărască cu privire la cooperarea cu Clubul Sportul Studențesc, în vederea finanțării și derulării în comun a proiectului "Cupa Sectorului 1 - Un secol de performanță - punte către viitor”

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Cultură, învățământ, Turism nr. 3595/05.06.2018;

Văzând raportul Comisiei învățământ, tineret, sport și educație civică nr. 28/13.06.2018, raportul Comisiei pentru relații internaționale, cooperare și asociere cu alte autorități publice nr. 29/13.06.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 389/13.06.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în temeiul prevederilor art. 36 alin (2) lit. e), alin. (7) lit. (a), art. 45 alin. (2), art. 81 alin. 2, lit. q) și alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se împuternicește expres Consiliul Local al Sectorului 1 să hotărască, în condițiile prevăzute de lege, cu privire la cooperarea cu Clubul Sportul Studențesc, în vederea finanțării și derulării în comun a proiectului "Cupa Sectorului 1 - Un secol de performanță - punte către viitor”.

Art.2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Consiliul Local al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 14.06.2018.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ^..    SECRETAR GENERAL


f \    A    AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI,

Marian    , Georgiana Zamfir

B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021305 55 00; www.pmb.ro