Hotărârea nr. 372/2018

HOTARAREnr. 372 din 2018-06-14 PRIVIND CONFERIREA POST-MORTEM A TITLULUI DE EXCELENTA IN DOMENIUL LITERAR DOMNULUI CEZAR IVANESCU


4* **cipiului BucureștiROMANIA

Hlâ 2£llâ 343iATC£>IM


.....................................w......ii.................

HOTĂRÂRE

privind conferirea post - mortem a Titlului de Excelență în domeniul literar domnului Cezar Ivănescu

Având în vedere expunerea de motive a consilierilor din cadrul Consiliului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Cultură, învățământ, Turism nr. 3074/10.05.2018;

Văzând raportul Comisiei cultură și culte nr. 41/13.06.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 388/13.06.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont prevederile Regulamentului privind acordarea unor distincții la nivelul Municipiului București, aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 213/2018;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (8) și art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Articol unic - Se conferă post - mortem Titlul de Excelență în domeniul literar domnului Cezar Ivănescu.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 14.06.2018.