Hotărârea nr. 371/2018

HOTARAREnr. 371 din 2018-06-14 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2018 AL COMPANIEI MUNICIPALE ENERGETICA BUCURESTI S.A.


3


HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Companiei Municipale Energetica București S.A.

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Guvernanță Corporativă nr. 418/07.06.2018;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 146/14.06.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 387/13.06.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

-    Art. 2 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

-    Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ - teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii C.G.M.B. nr. 94/29.03.2017 privind aprobarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Energetica București S.A.;

în temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. c) și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018 al Companiei Municipale Energetica București S.A., conform anexelor nr. 1-5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Compania Municipală Energetica București S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 14.06.2018.


București, 14.06.2018 Nr. 371SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, Georgiana Zamfir


B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021 305 55 00; www.pmb.ro

\n

Anexa 1Operatorul economic: COMPANIA MUNICIPALA ENERGETICA BUCUREȘTI SA Sediul I Adresa: BUCUREȘTI, B-dul OCTAVIAN GOGA NR.2 Cod unic de inregistrare RO37752029

Nr. Registrul Comerțului: J40/9172/2017

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI anul 2018Rectificare 06 06.2018

Anexa nr. 1 mii iei

INDICATORI

Nr,

Rd.

Realizat

2017

Propuneri an curent (2018)

%

Estimări an 2019

Estimări an 2020

%

OJ 1

2

3

A

5

6=5/4

7

8

9=7/5 I 10=0/7

Operatorul economic: COMPANIA MUNICIPALA ENERGETICA BUCUREȘTI SA Secjjul / Adresa: BUCUREȘTI, B-dul OCTAVIAN GOGA NR.2 Cod unic de înregistrare RO37752029

Nr. Registrul Comerțului: J4O/9172/2O17

Anexa nr. 2 I

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzut! in buget de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora pe anul 2018

mit lei

INDICATORI

Nr.

Rd.

Realizat 2016(N-2}

Prevederi

Realizat

2017

Proiect BVC 2018 (N)

7-6d/5

8=5/3a

Aprobat

din care:

Conform

HG/Ordin

comun

Trim 1

realizat

Trim II

(cumulat)

Trim III (cumulat)

Anul 2018

0 1 1

2

3

3a

4

5

6a

6b

6c

6d

7

8

1

VENITURI TOTALE (Rd.2+ Rd.22+ Rd.28)

1

4742,00

128.36

941.08

55881.87

94562.87

135033.16

1

Venituri din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.l2+Rd.l3+Rd.l4), din care:

2

-

4742.00

124.64

537.25

55337.87

93918.87

134389.16

a)

din producția vanduta (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:

3

4742.00

124.64

537.25

55337.87

93918.87

134389.16

al) din vanzarea produselor

4

4588.00

0.00

0.00

8158.00

32629.31

energie termica vanduta din care

4588.00

0.00

0.00

7813.00

31249.31

energie termica vanduta către RADET

7269.00

29077.95

energie termica vanduta către alti ag. Economici

544.00

2171.36

Total apa adaos vanduta din care:

345.00

1380.00

apa adaos vanduta CP -terti

17.00

66.24

a2) din servicii prestate

5

124.64

537.25

55187.87

85105.87

100599.86

contract cadru mentenanta Arena Naționala

1000.00

5174.00

7174.18

servicii consultanta ( proiectare )

10.00

30.00

50.00

lucrări de înlocuit țevi SACET

0.00

48930.00

68502.00

78288.00

servicii emitere certificare eficienta energetica

0.00

50.00

200.00

300.00

diverse prestări servicii (vanzare energie electrica)

0.00

500.00

3000.00

5000.00

Venituri din lucrări la alte unitati PMB

124.64

0.00

3300.00

4000.00

4000.00

servicii mentenanta mai- decembrie PMB

250.00

475.00

912.00

servicii mentenanta ianuarie - aprilie PMB

142.38

301.00

301.00

301.00

servicii mentenanta ianuarie martie Arena Naționala

187.44

187.44

187.44

187.44

reparat! Arena Naționala

207.43

207.43

207.43

207.43

venituri din montat cișmele publice

452.00

904.00

904.00

Modernizarea Centrala AMZEI

2125.00

3275.81

a3) din redevente si chirii

6

0.00

0.00

0.00

0.00

a4) alte venituri

7

154.00

0.00

0.00

150.00

655.00

1160.00

trading energie

0.00

150.00

375.00

600.00

E5CO

0.00

250.00

500.00

servicii formare profesionala

0.00

30.00

60.00

±L

din vanzarea mărfurilor

8

0.00

0.00

0.00

0.00

c)

din subvenții, diferente de preț, transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.lO+Rd.ll), din care:

9

-

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

cl) diferența de preț, cf. prevederilor legale in vigoare.

10

c2) transferuri cf. prevederilor legale in vigoare

11

din producția de imobilizări

12

0.00

0.00

0.00

0.00

.ȘL

venituri aferente costului de producție in curs de execuție

13

0.00

0.00

0.00

0.00

f)

alte venituri de exploatare (Rd.l5+Rd.l6+Rd.l9+Rd.20+Rd.21),

din care:

14

-

0.00

0.00

0,00

; 0.00

0.00

0.00

fl) din amenzi si penalitati

15

f2) din vanzarea activelor si alte operații de capital

16

- active corporale

17

ar

- active necorporale

18

-——-j

f3) din subvenții pentru investiții

19

f4) din valorificare certificatelor CO2

20

f5) alte venituri

21

—-

2

Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din

care:

22

-

0.00

3.72

403.83

544.00

J4£«J

Zk

din imobilizări finaciare

23

±L

din investiții financiare

24

£L

din din diferente de curs

25

d)

din dobânzi

26

A.

alte venituri financiare

27

3.72

403.83

544.00

644.00

644.00

3

Venituri extraordinare

28

0.00

0.00

0.00

0.00

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd.3O+Rd.l31+Rd,139)

29

951.00

485.22

997.65

32867.77

65208.49

96858.22

1

Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.ll4), din

care:

30

-

951.00

485.22

997.65

32867.77

65208.49

96858.22

A

Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:

31

-

94.00

62.47

227.04

29322.20

57028.63

80395.82

Al

Cheltuieli privind stocurile

(Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd,39), din care:

32

-

78.00

62.13

105.26

27623.07

52036.63

72818.50

°L

cheltuieli cu materiile prime

33

0.00

60.47

94.67

27400.67

51362.23

71.075.10

a.1) cheltuieli cu energia termica achizitionata de la terti

0.00

0.00

0.00

6385.00

25540,00

cheltuieli privind combustibilul tehnologic {gaze )

6178.00

24712.00

cheltuieli cu apa rece destinata producerii de en termica (CPL)

z

A

5

/

207.00

828.00

a2) cheltuieli materiale pt înlocuit țevi SACET    /^\

h

/

/

\ \

0.00

25215.00

40344.00

40344.00

a3) materiale pentru lucrări diverse    /    \,

/ V"

ii    \

60.

87

0.00

102.00

130.00

130.00

a4) materiale contract cadru PMB pentru Arena Natioi

ala    )

0.00

289.00

150G.00

2063jgâi

a5) materiale reparații Arena Naționala

1

l

VT

/ 'k

94,67

94.67

94.67

9#91

a6) materiale lucrări montat cișmele publice

\ ir.

7-4/

A? -J»

150.00

352.06

3j!

C.061

cri

a7) materiale lucrare modernizare Cemtrala Amzei

1 p

1550.00

2550.50

25{

0.5#

'u or CI

r.A, .

cheltuieli cu materialele consumabile, din care:    \    i

—' /, sto

<7 ./0.02

0.26

133.00

213.00

2s

3.Of

bl) cheltuieli cu piesele de schimb si alte materiale    \

1

1 '• ',-5:00'

-TT1-O .

'/ 0.02

v 0.26

35.00

66.00

>il0Q

' £

Nr.

Rd.

Realizat

Aprobat

din care:

t

INDICATORI

2016(N-2)

Conform

HG/Ordin

comun

Realizat

2017

Trim 1

realizat

Trim II (cumulat)

Trim III (cumulat)

Anul 2018

7=6d/5

8=5/3a

0

1

2

3

3a

4

5

6a

6b

6c

6d

7

8

cheltuieli cu serviciile de internet

1.00

1.Q0

2.00

±L

cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate

68

0.34

0.82

4.00

7.00

10.00

0

alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:

69

-

0.00

0.00

4.02

102.00

218.00

274.88

il) cheltuieli de asigurare si paza

70

i2) cheltuieli privind Întreținerea si funcționarea tehnicii de calcul

71

i3) cheltuieli cu preqatirea profesionala

72

3.20

76.00

189.00

202.00

i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale si necorporale, din care:

73

- aferente bunurilor de natura domeniului public

74

i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

75

!6) cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgenta a Guvernului nr.109/2011

76

i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile si alte anunțuri din

care:

77

0.82

20.00

20.00

20.00

i7.1) cheltuieli privind anunțurile

0.82

20.00

20.00

20.00

/8) cheltuieli reînnoire semnătură electronica

0.30

i9) cheltuieli auditare situații financiare 2018

40.00

HO) cheltuieli auditor statutar

6.00

9.00

12.00

JL

alte cheltuieli cu serviciile executate de terti

78

10.00

0.00

16.43

686.13

1506.00

2373.35

salubritate inclusiv groapa de gunoi

1.00

3.00

audit energetic cf Legii 121/2014 ( CPL)

10.00

40.00

certificate GES

200.00

800.00

măsurători emisii aer sol si zgomot CPL

1.00

2.00

măsurători analize ape uzate

• k. ■

:'Y '■ z.

5.00

20.00

-

verificare si validare raport monitorizare GES (t CPL)

1.00

3.00

verificare plan monitorizare GES (CPL)

1.00

1.00

coserit CPL

"Z

1.00

alte chelt.fixe +alte ch.mediu +analiza risc

zz

z

2.00

10.00

cheltuieli medicina muncii

zz

zr

0.05

2.00

4.00

10.00

cheltuieli SSM+PSI

z

. 6.42

8.00

12.00

20.00

studiu identificare rețele subterane

r nri

z

65.00

131.00

131.00

raport analiza tehnica si financiara privind preluarea si implementarea cogenerarii la unele centrale termice de cvartal

/

/• /,

Vi

57.00

114.00

studiu pentru identificare soluții compensare energie reactiva

Z    \

29.00

58,00

diverse servicii de întreținere si reparații asigurate de terti

/

43.00

86.00

130,00

servicii proiectare site

0.00

12.00

15.00

20.00

amenajarea rețea informatica

0.00

9.00

9.00

9.00

servicii analiza si consultanta tehnica autorizare ISCIR

12.00

12.00

12.00

servicii certificare ISO 9001+1S014001+IS018001

9.13

9.13

12.00

16.00

servicii tipărire si livrare materiale personalizate ^legitimații de serviciu +tichete

10.00

0.43

12.00

24.00

74.00

abonament dozator apa

0.40

1.00

4.00

6.00

servicii proiectare terti

45.00

100-00

100.00

proiectare si execuție racord Enel pt țevi SACET

11.00

25.00

25.00

lucrări diverse executate de terti pt obiectiv CT Amzei

450.00

750.00

750.00

taxe ONRC + alte taxe

4.00

12.00

14.00

abonament SAGA +LEGIS

0.00

3.00

3.00

4.35

1

*

B

Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (rd.8O+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:

79

-

9.00

0.0Q

14.26

97.10

633.40

734.40

al

cheltuieli cu taxa ptr. activitatea de exploatare a resurselor minerale

80

b)

cheltuieli cu redeventa ptr.concesionarea bunurilor publice si resursele minerale

81

isL

cheltuieli cu taxa de licența

32

9.00

0.00

7.16

55.10

553.40

566.40

taxa licențiere cf Ordin 118/2016

0.00

2.00

3.00

5.00

taxa licențiere cf Ordin 64/2017

1.00

1.00

taxa licența operator GN

1.00

3.00

3.00

taxa licențiere ANRE

1.60

1.60

1.60

tarif autorizări/ licențe ANRE auditor PJ

9.00

4.50

4.50

4.50

taxa licențiere OPCOM

6.00

12.00

12.00

contribuție ANRE

6.50

6.50

6.50

taxa rov»gnieta+ taxa de înmatriculare

3.00

3.00

3.00

taxe contract montat cișmele

7.50

7.50

7.50

taxa de examinare OSIM

2.00

2.00

2.00

taxa certificare ANRE

0.00

3.00

3.00

4.00

taxe pentru modernizare CT Amzei

-----

21.60

21.60

taxe ISC pt contract schimbat țevi SACET

x 'Y    t\

N X

458.70

458.70

aite taxe +taxa analiza documentații

-

/

\    7.16

18.00

26.00

36.00

A

cheltuieli cu taxa de autorizare

83

0.00

ZxoSy

A 7.10

33.00

53.00

91.00

verificări instalații conf norme iSClp

ii

-A \

2.00

8.00

diverse autorizări ISCIR/CN

GflR

II*" (

zz

2.00

8.00

avizare sudori si proceduri suc

ira

' i

Vk' ,

1 7.10

8.00

8.00

8.00

autorizări meserii ocupatioi

ale

1 t •

Jl

1.00

3.00

_

determinări Direcția Sana

ate

1

Y

1.00

emitere acord de preluare ape u

fete

^z -Z7 ,

v-,/

*    .. X

reautorizari mediu

PL

A

5.00

/Zl.QO

taxe si autorizări /avizari mediu CT+țP

J'Vf /TI’

Z/

II1

Vv

taxe autorizări la ISCIR+ AWț

hi

35.00

40t)&

e)

cheltuieli cu taxa de mediu

0.00

0.00

0.00

3.00

ttll.$

"Ps//

taxa fond mediu pt activ producere ^diverse ch mediu

3.00

^i.0«

f)

cheltuieli cu alte taxe si impozite

85

0.00

0.00

0.0&

9.00

24.00

<sw

1 UICLI

DVt iUlO (l^)

Nr.

Rd.

Realizat

Aprobat

din care:

INDICATORI

2016(N 2)

Conform

HG/Ordin

comun

“ Realizat

2017

Trim 1

realizat

Trim II (cumulat

Trim III (cumulat)

Anul 2018

7=6d/5

8=5/3a

0

1 2

î    3a

4

5

6a

6b

6c

6d

7

s

taxa certificare 150 9001/2015 si IS014001/201

5

0.0

0 6.0

0 10.0

0 16.0

0

impozite si taxe clădiri si construcții special

e

25.0

0

taxa inmatriculare aut

3

3.0

0    3.0

0    3.0

0

taxe AMRS

P

10.0

0 20.0

3

taxe ANR

1.0

0 2.0

3

C Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.l00+Rd.l04+Rd.ll3)

86

833.0

D 422.5

5    745.7

3    3413.4

7    5935.4

6    8530.0

D

CO Cheltuieli de natura salariata (Rd.88-t-Rd.92)

87

-

563.0

3    125.4

5    546.9

8    2972.3

0    5254.0

0    7595.0

3

CI Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:

88

-

563.0

3    125.4

5    532.6

2    2787.0

3    4931.0

3    7066.0

3

a) salarii de baza

89

563.Q(

125.4

5    532.6

2    2787.0

3    4931.0

3    7066,0(

3

b) sporuri, prime si alte bonificații aferente salariului de baza (confom CCM)

90

c) alte bonificații (conform CCM)

91

C2 Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+rd.99), din care:

92

-

o.oc

)    o.ot

3    14.3

5    185.3(

3    323.0

3    529.0C

)

a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, din care:

93

37.0C

3    47.0

3    93.0C

)

-tichete de cresa, cf. Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

94

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

95

24.0C

)    24.0C

54.0c

b) tichete de masa

96

14.36

76.0C

)    151.0C

246.0C

c) tichete de vacanta

97

0.0c

72.3C

125.OC

190.0C

d) cheltuieli privind participarea salariatilor la profitul obtinut in anul precedent

98

e) alte cheltuieli conform CCM (compensări pensionari)

99

Z3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.l01+Rd.l02+Rd.l03), din care:

100

-

0.00

0.0c

0.0c

0.0c

0.0c

0.00

•-x

a) cheltuieli cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

101

!

b) cheltuieli cu drepturile salariata cuvenite in baza unor hotarari judecătorești

102

C' j .

>L.:”Tz

yy

'j

i

c) cheltuieli de natura salariala aferente

restructurării,privatizării, administrator special, alte comisii si comitete

103

c

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de

4 conducere si control, comisii si comitete

(Rd.lO5+Rd.lO8+Rd.lll+Rd.ll2), din care:

104

-

110.00

220.36

^Z*7O13

557.96

747.06

a) pentru directori/directorat

105

-

0.00

220.36

‘—"67.28

134.00

201.00

269.00

-componenta fixa

106

220.36

67.28

134.00

201.00

269.00

-componenta variabila

107

b) pentru consiliul de administrație/ AGA

108

-

94.00

0.00

97.30

193.13

288.96

385.00

-componenta fixa

109

94.00

97.30

193.13

288.96

385.00

-componenta variabila

110

c) pentru cenzori

111

16.00

18.08

43.00

68.00

93.00

d) pentru alte comisii si comitete constituite potrivit legii

112

c

5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

113

160.00

76.73

16.09

71.04

123.50

188.00

0

L_

Alte cheltuieli de exploatare

(Rd.ll5+Rd.ll8+Rd.ll9+Rd.l2O+Rd.l21+Rd.l22), din care:

114

-

15.00

0.20

10.62

35.00

1611.00

7198,00

a

cheltuieli cu majorări si penalitati (Rd.ll6+Rd.ll7), din care:

115

-

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- către bugetul general consolidat

116

- către alti creditori

117

±1

cheltuieli privind activele imobilizate

118

jJ

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalul

119

alte cheltuieli

120

e

cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale si necorporale

121

15.00

0.20

10.62

35.00

1611.00

3198.00

f)

ajustări si deprecieri pentru pierdere de valoare si provizioane (Rd.123-Rd.126), din care:

122

0

0.00

0.00

0.00

0.00

4000.00

fl) cheltuieli privind ajustările si provizioanele

123

4000.00

fl.l) provizioane privind participarea la profit a salariatilor

124

fl.2) provizioane in legătură cu contractul de mandat

125

0.00

f2) venituri din provizioane si ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:

126

-

... 0.00 .    \.l\

A <W'

0.00

0.00

0.00

f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.l28+Rd.l29+Rd.l30), din

care:

127

'O 0.9&-

'    0?OQ

0.00

0.00

0.00

- din participarea salariatilor ta profit

128

•"    / r"’

Yv

- din deprecierea Imobilizărilor corporale si a activelor circulante

119

i F

)

- venituri din alte provizioane

30

\ \

\ V"

f\

2

Cheltuieli financiare (Rd.l32+Rd.l35+Rd.l38), din care:

31

, 0.00

'' ,? 0.00-

/.> 0:Q0

0.00

0.00

0.00

a)

cheltuieli privind dobânzile (Rd.l33+Rd..134), din care:

32

'<0,00.

■ o.oo:

vF-FOsăb

0.00

0.00

0.00

al) aferente creditelor pentru investiții

13

1

'II 1

•• '//

a2) aferente creditelor pentru activitatea curenta

ffjț.

0.00

b>

cheltuieli din diferența de curs valutar (Rd.l36+Rd.l37), din

care:

0.00

"~aoo

ț 0,00

0.00

0.00

bl) aferente creditelor pentru investiții

L36 i

—-ff—trtrf

WrANIA

b2) aferente creditelor pentru activitatea curenta

37

J

l MU SI

ICI PA L/ \

c)

alte cheltuieli financiare

38

(tenii

«GETICA

3

Cheltuieli extraordinare    ]

39

■ WUC

UREȘT

j<

INDICATORI

Nr.

Rd.

Realizat 2016(N-2)

Aprobat

Realizat

2017

din care:

7=6d/5

8=5/3a

Conform

HG/Ordin

comun

Trim 1

realizat

Trim II (cumulat)

Trim III (cumulat)

Anul 2018

0

r    i

2

3

3a

4

5

6a

6b

6c

6d

7

8

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.l-Rd.29)

140

0

3791.00

-356.86

-56.57

23014.10

29354.38

38174.95

venituri neimpozabile

141

cheltuieli nedeductibile fiscal

142

0.00

IV

IMPOZIT PE PROFIT

143

9.41

3682.26

4696.70

6107.99

V

DATE DE FUNDAMENTARE

Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)

144

4742.00

124.64

537.25

55337.87

93918,87

134389.16

- venituri din subvenții si transferuri

145

- alte venituri din care nu se iau in calcul ia determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat

146

Cheltuieli de natura salariala (Rd.87), din care: **)

147

563.00

125.46

546.98

2972.30

5254.00

7595.00

i

cheltuieli cu salariile aferente OG 79/2017

148

2

149

3

150

4

Cheltuieli cu salariile (Rd.88)

151

563.00

125.46

532.62

2787,00

4931.00

7066.00

5

Nr. de personal prognozat te finele anului

152

100.00

100.00

6

Nr.mediu de salariat!

153

39.00

50.00

80.00

100.00

bl

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariate ({Rd.147-Rd.93*-Rd.98)/Rd. 1533/12*1000

154

4675.02

9784.33

7231.94

6251.67

7

a)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariate, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat

155

4675.02

9784.33

7231.94

6251.67

b)

Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personai mediu (mii lei/persoana) (Rd.2/Rd.l53)

156

13.78

1106.76

1173.99

1343.89

c)

Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat

157

13.78

1106.76

1173.99

1343.89

t.

Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) W=QPF/Rd.l53

158

X

X

X

INDICATORI

Nr.

Rd.

Realizat 2016(N-2)

Aprobat

Realizat

2017

din care:

7=6d/5

S=5/3a

Conform

KG/Ordin

comun

Trim 1

realizat

Trim II (cumulat)

Trim III

(cumulat)

Anul 2018

0

1

2

3

3a

4

5

6a

6b

6c

6d

7

" 8

cil

Elemente de calcul a productivității muncii in unitati fizice, din

care:

159

X

X

X

X

X

X

X

-cantitatea de produse finite (QPF)

160

X

X

X

-preț mediu (p)

161

X

X

X

-valoare = QPF x p

162

X

X

X

-pondere in venituri totale de exploatare = Rd,161/Rd.2

163

X

X

0.00

s

Plăti restante

164

0.00

9

Creanțe restante, din care:

165

-

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-de la operatorii cu capital integral/majoritar de stat

166

-de la operatorii cu capital privat

167

-de la bugetul de stat

168

-de la bugetul local

169

-de la alte entitati

170

10

Credite pentru finanțarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)

171

DIRECTOR GENERAL VASILE ARDENEL MIHAIi

J^OCÎE7^

'SJSgensi

Ac. S.a * \xZOperatorul economic: COMPANIA MUNICIPALA ENERGETICA BUCUREȘTI SA Sediul / Adresa: BUCUREȘTI, B-dul OCTAVIAN GOGA NR.2 Cod unic de inregistrare RO37752029

Anexa nr.3    .


Nr. Registrul Comerțului: J40/9172/2017
Rectificare 06.06.2018

Nr.

INDICATORI

Prevederi an N-2 (2016) - mii lei

%

Prevederi an precedent N-1 (2017) - mii lei

%

crt.

Aprobat

Realizat

4=3/2

Aprobat

Preliminat

7=6/5

0

1

2

3

4

5

6

7

I

Venituri totale (Rd.1+Rd.2+Rd.3)

-

-

-

3.72

#DIV/0!

1

Venituri din exploatare

-

0

#DIV/0!

2

Venituri financiare

-

3.72

3

Venituri extraordinare

V i-^WDieATDRi /

Data

finalizării

2017

Valoare

Aprobat

Realizat

2018.00

2019

2020

0

1

3

4

5.00

6.00

7

8

1

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

1,076

140.00

261968.06

-

-

1

Surse proprii, din care:

176

0.00

1.00

0

0

a) - amortizare

176

0.00

0.00

b) - profit

1.00

2

Alocații de la buget

3

Credite bancare, din care:

900

140.00

0.00

a) - interne

900

140.00

x

b) - externe

4

Alte surse - capital social

261967.06

II

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

0

1,076

140.00

261968.06

0

0

1

Investiții in curs, din care:

1,076

140.00

0.00

-

-

a) pentru bunurile proprietate privata a operatorului economic

.. ..

;    1,076

140.00

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau a unitatii administrativ-teritoriale

K    ‘

0.00

0.00

-

-

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administartiv-teritoriale

:

d) pentru bunurile luate in concesiune, închiriate sau in locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale

u i

c *

J-/S •    i

2

Investiții noi, din care:

-

0.00

261968.06

-

-

a) pentru bunurile proprietate privata a operatorului economic

261968.06

a.l

echipamente aparatura auditare energetica

153.00

a.2

minibuldoexcavator 2 buc

430.00

a. 3

buldoexcavator multifuncțional cu cupa cu profil adanc si picon 3 BUC

996.00

a. 4

autocamion platforma si macara

1153.00

a.5

automacara hidraulica cu braț telescopic 18-20t

1118.00

a. 6

mașina de taiat rosturi asfalt si beton 0 800mm 2 buc

329.00

a.7

1    compactor mecanic 3 buc

24.00

cric hidraulic lOt cu bara de pompare demontabila 4

6.00

a.9

trifor 20t 2 buc

10.00

ciocan demolator pickhammer 1 buc

7.00

,    pompa sumersibila 2 buc

4.00

C-generator electric 150 KVA 1 buc

110.00

•Șl3

j    i    aparat de taiere cu plasma 1 buc

------

8.00

\a:i4

efivbrse scule si aparate de măsură si control

o i

118.00

°-15

x-^

re^drydr.mobil de combustibil cu debitmetru 2 buc

x?    10001

1

' i    J

'

24.00

! -

a.16

container pt depozit scule si materiale 2 blc'

£ i    *

**    i

x •    j

33.00

a.17

container vestiar 2 buc\

O    i

1

40.00

|

a.18

garduri împrejmuire lucrări + lămpi semnalizare pt 3 șantiere

_JU

24.00

a.19

dotare laborator formare profesionala

246.00

a.20

mobilier

78.00

a.21

achiziții dotări secția proiectare(calculatoare+plotter+monitoare+multifunctio nala+licenta autocad)

- \

158.00

/Z

a.22

laptop + licența 30 buc

100.00

.. liProgramul de investiții, dotări si sursele de finanțare


Anexa nr4 t


0.23


calculatoare 50 BUC + licențe 75 buc


a.24


imprimante 18 buc


a.25


a.26


-^4-


centrala telefonica


-V-y


SERVER


192.00


49.00


19.00


86.00a.30


a.31


a.32


a.33


a.34


o.35


a.36


a.37


a.38


a.39


a.40


3.41


a.42


frigider 3 buc


5.30expresor cafea


autoutilitara 7 buc


cârlig remorca 2 buc


nacela (ascensor ridicare)


_aparat telefon cu fax

aparate de măsură si control pentru instalații HVAC


achiziție , modernizare,si implementare cogenerare la CT CASA PRESEI


Achiziție imobil/ imobil cu teren pentru realizare CET-uri, realizarea unui centru de cercetare-dezvoltare si inovare, a unui atelier de verificări metrologice si a unui centru de formare profesionala


realizare CET


studii de fezabilitate CET-uri pt laborator verificări metrologice, centru de dezvoltare si inovare


proiect instalare 40 statii incarcare autovehicule electrice


proiect pilot instalare 7 buc statii de incarcare autovehicule electrice


studiu realizare 40 statii autoelectrice


autobasculanta cu sare. max 16-201 3 buc


autospeciala compartimentata pt transport mixt minim 7 locuri)+ bena 2 buc


2.00


676.00


3.00


45.00


2.00


80.00


70727.00


60080.85117227.00


1814.00


1563.00


274.00


55.00


1677.00


202.00
0.43

microbuz transport persoane 18-20 locuri 1 buc

195.00

a. 44

excavator senile cu cupa 2-3 mc 1 buc

1267.00

a. 45

compactor pneumatic 2 buc

17.30

a.46

motocompresor mobil 4mc/min 1 buc

70.00

a.47

container birou organizare de șantier 2 buc

33.00

a.48

motopompa mobila 1 buc

46.00

a.49

scule pt activitatea de mentenanta (set)

85.00

a.SO

realizare hub energetic - proiect pilot

75.00

"^5?

soft RU + contabilitate

25.00

Ss

^2,

soft pt calcul eficienta energetica

8.00

-XX53

JZX,.    soft facturare energie

50.00

Zo'

a.ȘA-

... {y    scaner 2 buc

25.00

/Z ••

' -T -<‘

a.55

Z    licența antivirus 80 buc

8.00

t ’ ’ir /

f-- >

a.56

• prese pentru papuci conexiune cabluri electrice 1 buc

\ î

;    î

7.36

• “ '

q.5Z

k f    sistem monitorizare GPS

s

! !

15.00

. X-

A x

/JaăsT

.,.:>L

A /

aparat de măsură a rezistentei prizelor de pamant 1 buc

!

1

i.

14.10

a.59

instalație de ridicare si transport tip monorail

i ■

s *

78.15

a.60

participare la majorare capital social SC Ciclop

j

1.00

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului'isau

a unitatii administrativ-teritoriale    \

\ Wz

ZJ. -

0.00

0.00

-

-

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sa^y-

al unitatii administartiv-teritoriale    ’

d) pentru bunurile luate in concesiune, închiriate sau in locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale

x

■ \

3

Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:

V

i
a) pentru bunurile proprietate privata a operatorului economic

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau a unitatii administrativ-teritoriale

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administartiv-teritoriale

d) pentru bunurile luate in concesiune, închiriate sau in locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ-treritoriale

4

Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)

-

0.00

0.00

-

-

surse proprii din capital social

surse proprii amortizare

5

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:

0

0.00

0.00

0

0

a) - interne

b) - externeOperatorul economic: COMPANIA MUNICIPALA ENERGETICA BUCUREȘTI SA Sediul / Adresa: BUCUREȘTI, B-dul OCTAVIAN GOGA NR.2 Cod unic de inregistrare RO37752029

Nr. Registrul Comerțului: J40/9172/2017


Anexa nr.5_


Rectificare 06.06.2018

Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a plăților restante

mii lei

Nr. Crt.

Masuri

termen de realizare

an precedent (2017)

an curent (2018)

an 2019

an 2020

Preliminat / realizat

Influente (+/-)

Influente (+/-)

Influente (+/-)

Rezultat brut (+/-)

Plăti restante

Rezultat brut (+/-)

Plăti restante *

Rezultat brut (+/-)

Plăti restante *

Rezultat brut (+/-)

Plăti restante'

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pct. I

Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si

reducere a plăților restante

31.12.2017

-357

38,175

0

0

0

1

X

X

2

X

X

3

X

X

4

X

X

5

X

X

6

TOTAL Pct. 1

X

X

0

0

Pct. II

Cauze care diminuează efectul masurilor

prevăzute la Pct. 1

31.12.2017

1

X

X

2

3

4

X

X

TOTAL Pct li

0

0

Pct. III

TOTAL GENERAL Pct. 1 + Pct. II

-357

-

0

0

-

0