Hotărârea nr. 370/2018

HOTARAREnr. 370 din 2018-06-14 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PE ANUL 2018Consiliul General al MunicipiulurBucurești ROMAN1A

HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului propriu al Municipiului București pe anul 2018

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Economice - Direcția Financiar Contabilitate Buget nr. 4452/08.06.2018;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 145/14.06.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 386/13.06.2018;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările ' și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (4) lit. a) și art. 45 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă rectificarea bugetului propriu al Municipiului București conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Primarul General al Municipiului București, prin aparatul său de specialitate, va rectifica corespunzător bugetele și anexele lor, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, Administrația Străzilor, Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București, Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București, Muzeul Național al Literaturii Române, Teatrul C.l. Nottara, Teatrul Mic, Teatrul Ion Creangă, Teatrul de Revistă „Constantin Tănase”, Circul Metropolitan București, Centrul de Creație, Artă și Tradiție al Municipiului București (CREART), Centrul de Proiecte Culturale al Municipiului București (ARCUB), Universitatea Populară loan I. Dalles, Centrul de Proiecte Educaționale și Sportive (PROEDUS), Clubul Sportiv Municipal București, Regia Autonomă / de Transport București (RATB), Teatrul Dramaturgilor Români, Teatrul de Comedie vor aduce la

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.4 Se aprobă vărsămintele din secțiunea de funcționare din bugetul local pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare conform anexei 1.1.1 la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 54/2018 rectificată prin prezenta hotărâre.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 14.06.2018.


\n

Anexa 1Cod

clasificație

bugetarăRectificarea Bugetului Municipiului


Denumirea indicatorilor/ Denumirea obiectivului


TOTAL CHELTUIELI BUGET LOCAL , din care:

Anexa 2.44 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI din care:

51.02 Autorități publice și acțuni externe 51.02.01.03 Autorități executive

20 Bunuri și servicii, din care:

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii

54.02 Alte servicii publice generale


50.04

54.02.50

55.01.42

60.02

60.02.02

71

71.01.01


61.02

61.02.05

71

71.01.02


65.02

65.02.03.01

71

71.01.01


Fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale Alte servicii publice generale

Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomunitara

Aparare

Aparare naționala

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

Construcții, din care:

Se redenumește poziția "Centrul Militar Zonal - str. Icoanei nr. 27, sect. 2 - Executie+PT+DE+AT HCGMB nr. 41/2015” în "Consolidare și reamenajare sediu administrativ - Centrul Militar Zonal - str. Icoanei nr. 27, sect. 2 HCGMB nr. 41/2015”

Ordine publică și siguranță națională

Protecție civilă și protecție contra incendiilor (protecție civilă nonmilitară)

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE Mașini, echipamente si mijloace de transport, din care: Autoutilitară izotermă, 1 bucată, valoare 83 mii lei, la credite bugetare și la credite de angajament Invatamant

învățământ preșcolar

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

Construcții, din care:


Se redenumește poziția "Construire corp nou Grădiniță 8 grupe in incinta Grădiniței nr. 150, nr. 40, str. Stiucii nr. 54, sect. 2 SF+PT+DTAC+DDE+AT” în "Construire corp nou Grădiniță 8 grupe in incinta Grădiniță nr. 150, str. Stiucii nr. 54, sect. 2 -SF+PT+DTAC+DDE+AT”

Se redenumește poziția "Construire corp nou Grădiniță 8 grupe in incinta Scolii gimnaziale nr. 32, grupe str. Sportului nr. 21, sect. 2 SF+PT+DTAC+DDE+AT” în "Construire corp nou Grădiniță 8 grupe in incinta Scolii gimnaziale nr. 32, str. Sportului nr. 21, sect. 2-SF+PT+DTAC+DDE+AT”

Se redenumește poziția "Demolare + Construire corp nou grădiniță 3 grupe in incinta Grădiniței nr. 135,, str.Mașina de Pâine, nr.21, sect2 DALI+PT+DTAC+DE+AT” în' "Demolare + Construire corp nou grădiniță 3 grupe in incinta Grădiniței nr. 135,, str.Mașina de Pâine, nr.61, sect 2

DALI+PT+DTAC+DDE+AT”


:jWț^*A


? iwifcnA *Sl31f ,;TA Tt*NlCASl Â> 4 -JUfilOiCA

ă n ’■ mii lei


Prevederi

aprobate


Influente

(+,-)’


Prevederi rectificate


1

2

3=1+2

(.267.728,00

0,00

6.267.728,00

4.734.520,00

-48.981,00

4.685.539,00

342.051,90

300,00

342.351,90

342.051,90

300,00

342.351,90

117.508,90

300,00

117.808,90

83.447,90

300,00

83.747,90

332.637,00

-211.637,00

121.000,00

313.386,00

-216.584,00

96.802,00

16.335,00

4.947,00

21.282,00

13.715,00

4.947,00

18.662,00

940,00

0,00

940,00

940,00

0,00

940,00

565,00

0,00

565,00

500,00

0,00

500,00

162.015,00

83,00

162.098,00

90.161,00

83,00

90.244,00

66.933,00

83,00

67.016,00

63.629,00

83,00

63.712,00

0,00

83,00

83,00

133.375,00

17.600,00

150.975,00

1.889,00

0,00

1.889,00

1.839,00

0,00

1.839,00

1.839,00

0,00

1.839,00'V'y-

. ■ - S /( z    14.06.2018CONFORM CU ORIGINAL Rectificarea Bugetuluf Munictpiuiu

mii lei

Cod

ctăsificație

bugetară

Denumirea indicatorilor/

Denumirea obiectivului

Prevederi

aprobate

Influente

(+,-)'

Prevederi rectificate

A

B

1

2

3=1+2

65.02.04.01

învățământ secundar inferior

29.743,00

0,00

29.743,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

29.493,00

0,00

29.493,00

71.01.01

Construcții, din care:

29.493,00

0,00

29.493,00

Se redenumește poziția "Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și Sport- Scolii Gimnaziale nr. 47,Șos. Gării Cățelu, nr. 130, sector 3 -PT+Executie HCGMB Nr.504/31.10.2017” în "Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și Sport-Scolii Gimnaziale nr. 47,Șos. Gării Cățelu, nr. 130, sector 3 - PT+Executie+AT, HCGMB Nr.504/31.10.2017”

Se redenumește poziția "Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și Sport Scolii Gimnaziale nr. 92, Aleea Vlahita, nr. 1 A, sector 3 -PT+Executie HCGMB Nr. 506/31.10.2017” în "Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și Sport Scolii Gimnaziale nr. 92, Aleea Vlahita, nr. 1 A, sector 3 -PT+Executie+AT, HCGMB Nr. 506/31.10.2017”

Se redenumește poziția "Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și Sport Scolii Gimnaziale nr. 199, Blvd. Nicolae Grigorescu, nr. 14, sector 3 - PT+Executie HCGMB Nr.505/31.10.2017” în "Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și Sport Scolii Gimnaziale nr. 199, Bld. Nicolae Grigorescu, nr. 14, sector 3 - PT+Executie+AT, HCGMB Nr.505/31.10.2017”

Se redenumește poziția "Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și Sport Scolii Gimnaziale nr. 67, Aleea Magnetului, nr. 1-3, sector 3 -PT+Executie HCGMB Nr.507/31.10.2017” în "Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și Sport Scolii Gimnaziale nr. 67, Aleea Magnetului, nr. 1-3, sector 3 - PT+Executie+AT, HCGMB Nr.507/31.10.2017”

Se redenumește poziția "Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și Sport Scolii Gimnaziale nr. 86, Aleea Reconstrucției, nr. 6A, sector 3-PT+Executie HCGMB Nr.508/31.10.2017” în "Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și Sport Scolii Gimnaziale nr. 86, Aleea Reconstrucției, nr. 6A, sector 3- PT+Executie +AT, HCGMB Nr.508/31.10.201 T

Se redenumește poziția” Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și Sport Scolii Gimnaziale nr. 112, str. Patulului, nr. 2, sector 3 -PT+Executie HCGMB 509/31.10.2017” în "Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și Sport Scolii Gimnaziale nr. 112, str. Patulului, nr. 2, sector 3 -PT+Executie+AT. HCGMB 509/31.10.2017”3

14.06.2018

CONFORM CU ORIGINALUL Rectificarea Bugetului Mur


rsșt+p&ar


ANEXA


Î18

""'■~crIA

T-Cl T f H -    >h în I

Cod

clasificație

bugetară

Denumirea indicatorilor/

Denumirea obiectivului

Prevederi ' aprobate

'”"LJ’L'A—-ș-vr.

1

Prevederi rectificate

A

B

1

2

3=1+2


Se redenumește poziția "Construire complex

multifuncțional pentru activități didactice și Sport Leonardo DaVinci (fosta școală Gimnazială nr. 75), str. Gheorghe Petrascu, nr. 55, sector 3 - PT+Executie HCGMB Nr.511/31.10.201 T în "Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și Sport Leonardo DaVinci (fosta școală Gimnazială nr. 75), str. Gheorghe Petrascu, nr. 55, sector 3 - PT+Executie+AT, HCGMB


Nr.511/31.10.2017”

Se redenumește poziția "Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și Sport Scolii Gimnaziale nr. 200, str. Postăvarul, nr. 13, sector 3 -PT+Executie HCGMB Nr.510/31.10.2017” în "Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și Sport Scolii Gimnaziale nr. 200, str. Postăvarul, nr. 13, sector 3 -PT+Executie+AT, HCGMB Nr.510/31.10.2017’


Se redenumește poziția "Construire sala sport multifuncțională în incinta Școlii Gimnaziale nr.197, Str. Obcina Mare, nr.2, sector 6- PT+Execuție HCGMB 43/22.02.2018” în "Construire sala sport multifuncțională în incinta Școlii Gimnaziale nr.197, Str. Obcina Mare, nr.2, sector 6- Execuție, HCGMB 43/22.02.2018"

Se redenumește poziția "Construire sala sport multifuncțională in incinta Scolii Gimnaziale "Sfinții Constantin si Elena'1, Aleea Lunca Cernei, nr. 3, sector 6-PT+Execuție HCGMB 44/22.02.2018” în "Construire sala sport multifuncțională in incinta Scolii Gimnaziale "Sfinții Constantin si Elena", Aleea Lunca Cernei, nr. 3, sector 6-Execuție, HCGMB 44/22.02.2018"

Se redenumește poziția "Construire sala sport multifuncțională in incinta Scolii Gimnazialenr. 167 (fosta 202), Calea Crangasi, nr140, sector 6- PT+Execuție HCGMB 45/22.02.2018” în "Construire sala sport multifuncțională in incinta Scolii Gimnazialenr. nr.167 (fosta 202), Calea Crangasi, nr 140, sector 6- Execuție, HCGMB 45/22.02.2018”

Se redenumește poziția "Construire Sală Sport in incinta Scolii Gimnaziale nr. 39, Str. Colentina, nr. 91, sector 2 -SF+PT+DTAC+DE+AT” în "Construire Sală Sport in incinta Scolii Gimnaziale nr. 39, Șos. Colentina, nr. 91, sector 2 - SF+PT+DTAC+DDE+AT”

Se redenumește poziția "Construire corp nou cu destinație After School Școala Gimnaziala in incinta Liceului Teoretic Ion Barbu, str. Nabucului nr. 18, sector 5-SF+PT+DTAC+DDE+AT” în "Construire corp nou cu destinație After School in incinta Liceului Teoretic Ion Barbu, str. Nabucului nr.18, sector 5-SF+PT+DTAC+DDE+AT"
/v/Vx--


4

’Olî


ANEXA


Rectificarea Bugetului Mumei]:

W2o<<"


Cod

cfasificație

bugetară

Denumirea indicatorilor/

Denumirea obiectivului

Prevederi

aprobate

Influente

(+.-)’

Prevederi rectificate

A

B

1

2

3=1+2

Se redenumește poziția "Construire corp nou cu destinație

After School in incinta Scolii Gimnaziale nr. 127, Str. Munții Carpați nr.72, sector 5- SF+PT+DTAC+DDE+AT” în "Construire corp nou cu destinație After School in incinta Scolii Gimnaziale nr. 127, Str. Munții Carpați nr.68, sector 5- SF+PT+DTAC+DDE+AT”


Se redenumește poziția "Construire corp nou școala cu destinație After School in incinta Școala Gimnaziala nr.134, Str.Baciului nr. 4A, sector 5-

SF+PT+DTAC+DDE+AT” în "Construire corp nou cu destinație After School in incinta Scoalii Gimnaziale nr.134, Str.Baciului nr. 4A, sector 5-

ȘF+PT+DTAC+DDE+AT”

65.02.04.02 învățământ secundar superior

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 71.01.01 Construcții, din care:

Se redenumește poziția "Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și Sport LICEUL BENJAMIN FRANKLIN, str. Pictor GheorgheTattarescu, nr. 1, sector 3 - Proiect tehnic+ Execuție HCGMB Nr.512/31.10.2017” în "Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și Sport LICEUL BENJAMIN FRANKLIN, str. Pictor GheorgheTattarescu, nr. 1, sector 3 - Proiect tehnic+ Executie+AT, HCGMB

Nr.512/31.10.2017”

Se redenumește poziția "Construire sala sport multifuncțională în incinta Liceului Teoretic "Tudor Vladimirescu", str. luliu Maniu, nr. 15, sector 6 -PT+Execuție HCGMB 46/22.02.2018” în "Construire sala sport multifuncțională în incinta Liceului Teoretic "Tudor Vladimirescu", str. luliu Maniu, nr. 15, sector 6 -Execuție, HCGMB 46/22.02.2018”

Se redenumește poziția "Construire sala sport multifuncțională în incinta Colegiului National "Grigore Moisil",B-dul Timișoara, nr. 33, sector 6 - PT+Execuție HCGMB 47/22.02.2018” în "Construire sala sport multifuncțională în incinta Colegiului National "Grigore Moisil",B-dul Timișoara, nr. 33, sector 6 - Execuție, HCGMB 47/22.02.2018”

Se redenumește poziția "Consolidare, reabilitare, modernizare Liceul Teoretic "C.A.Rosetti” +Extindere Bazin inot - Expertiza + DALI+PT+DTAC+DE+AT” în "Consolidare, reabilitare, modernizare Liceul Teoretic "C.A.Rosetti” +Extindere Bazin inot, str.Giuseppe Garibaldi, nr.11, sector 2 - Expertiza + DALI+PT+DTAC+DDE+AT”

Se redenumește poziția "Consolidare, reabilitare, modernizare clădire atelier Liceul Tehnologic "I.C. Bratianu”+extindere bazin de inot, str. Popa Lazar, nr. 8A, sector 2-Expertiza + DALI+PT+DTAC+DE+AT” în "Consolidare, reabilitare, modernizare clădire atelier Liceul Tehnologic "I.C. Bratianu”, str. Popa Lazar, nr. 8A, sector 2- DALI+PT+DTAC+DDE+AT”

18.145,00

0,00

18.145,00

17.895,00

0,00

17.895,00

17.895,00

0,00

17.895,00: /7/k


j CONFORM CU ORIGINALUL Rectificarea Bugetului MunicipiuluiBl

ANEXA


mii Ier

Cod

clasificație

bugetară

Denumirea indicatorilor/

Denumirea obiectivului

Prevederi

aprobate

Influente (+.-)'

Prevederi rectificate

A

B

1

2

3=1+2

Se redenumește poziția "Construire sala sport in incinta Colegiului "Dimitrie Leonida", B-dul Basarabia, nr. 47, sector 2 - Expertiza + DALI” în "Construire sala sport in incinta Colegiului Tehnic "Dimitrie Leonida", B-dul Basarabia, nr. 47, sector 2 - Expertiza + DALI”

65.02.50 Alte cheltuieli în domeniul învățământului

82.014,00

17.600,00

99.614,00

51.01.01 Transferuri către instituții publice

47.480,00

17.600,00

65.080,00

66.02 Sanatate

9.911,00

0,00

9.911,00

66.02.06.01

Spitale generale

6.108,00

0,00

6.108,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

6.108,00

0,00

6.108,00

71.01.01

Construcții, din care:

6.108,00

0,00

6.108,00

Se redenumește poziția "Reabilitare Corp A și Corp B Maternitatea Bucur secția internă a Spitalului Clinic de Urgență Sf. loan București- PT+DTAC+DE+AT+Executie” în "Reabilitare Corp A și B Maternitatea Bucur str.Bucur nr.10 (Corp A) și nr.19 ( Corp B), sector 4 -PT+DTAC+DDE+AT HCGMB nr.32/22.02.2018”. La credite de angajament se majorează de la 72.296 mii lei la 79.643 mii lei. Indicatori tehnico-economici.-valoare totală 79.643 mii lei, valoare totală actualizată 79.643 mii lei, realizat 0, rămas de executat 79.643 mii lei

67.02 Cultura, recreere si religie 67.02.03.03 Muzee

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE

51 ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

51.01.01 Transferuri către instituții publice

51.02.29 Alte transferuri de capital către instituții publice

67.02.03.04 Instituții publice de spectacole si concerte

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE

51 ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 51.01.01 Transferuri către instituții publice 51.02.29 Alte transferuri de capital către instituții publice

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 71.01.01 Construcții, din care:

Se redenumește poziția "Expertize tehnice - risc seismic clădiri instituții publice de cultura (Teatrul Mic, Teatrul Foarte Mic.ARCUB, Teatrul Metropolis, Teatrul de Animație Țăndărică,Circ& Variete Globus București, Universitatea Populară loan I. DALLES, Teatrul Nottara, Palatul Șuțu, Casa Memorială Macovei, Muzeul Tătărăscu, Teatrul Lucia Sturza Bulandra” în "Expertize tehnice, DALI - risc seismic clădiri instituții publice de cultura (Teatrul Mic, Teatrul Foarte Mic.ARCUB, Teatrul Metropolis, Teatrul de Animație Țăndărică,Circ& Variete Globus București, Universitatea Populară loan I. DALLES, Teatrul Nottara, Palatul Șuțu, Casa Memorială Macovei, Muzeul Tătărăscu, Teatrul Lucia Sturza Bulandra”

973.515,00

63.289,00

17.917,00

1.000,00

991.432,00

64.289,00

62.589,00

1.000,00

63.589,00

58.512,00

750,00

59.262,00

4.077,00

250,00

4.327,00

289.892,00

5.428,00

295.320,00

273.233,00

5.428,00

278.661,00

254.682,00

2.434,00

257.116,00

18.551,00

2.994,00

21.545,00

16.659,00

0,00

16.659,00

16.659,00

0,00

16.659,0067.02.03.08


Centre pentru promovarea si conservarea culturii tradiționale


TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE 51 ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

51.01.01 Transferuri către instituții publice


57.828,00

8.500,00

66.328,00

57.828,00

8.500,00

66.328,00

56.377,00

. 8.500,00

64.877,00

14.06.2018

£'ConformcuoriG1Ni


Rectificarea Bugetului Municiprufui-Bucure:


ANEXA


i&rsoio n,cn 1 X


mii lei

Cod

clâsificație

bugetară

Denumirea indicatorilor/

Denumirea obiectivului

Prevederi

aprobate

Influențe

(+.-)

Prevederi rectificate

A

B

1

2

3=1+2

67.02.50

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

61.388,00

2.989,00

64.377,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE

51

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

2.700,00

2.989,00

5.689,00

51.01.01

Transferuri către instituții publice

1.900,00

1.862,00

3.762,00

51.02.29 Alte transferuri de capital către instituții publice

800,00

1.127,00

1.927,00

70.02 Locuințe, servicii si dezvoltare publica

509.040,00

519,00

509.559,00

70.02.03.01

Dezvoltarea sistemului de locuințe

160.385,00

0,00

160.385,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

83.658,00

0,00

83.658,00

71.01.01

Construcții, din care:

80.383,00

0,00

80.383,00

Se redenumește poziția "Locuințe Splaiul Independenței, nr. 275, sector4- Studiu Fezabilitate+PT" în "Locuințe pentru tineri Splaiul Unirii, nr.176, sector 4-Studiu Fezabilitate-PT”

70.02.06 Iluminat public și electrificări rurale 20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si

70.02.50 dezvoltării comunale

20 Bunuri și servicii, din care:

20.30.04 Chirii

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71.01.30 Alte active fixe, din care:

Se elimină poziția PUZ Str. N.D. Cocea nr. 78-82, sector 5, se elimină din lista obiectivelor de investiții Se elimină poziția PUZ Str. Orăștie nr. 12, sector 4, se elimină din lista obiectivelor de investiții

Se elimină poziția PUZ Parcaj subteran Gara de Nord

74.02 Protecția mediului

74.02.03 Reducerea si controlul poluării

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71.01.01 Construcții, B Obiective de investiții noi, din care:

Implementarea unui sistem de transport cu bicicleta în zona centrală a Municipiului București - Traseu 1 - Piața Victoriei - Bd. Aviatorilor - Bd. Beijing - Str. Nicolae Caramfil - Șos. Pipera - str. Alexandru Șerbănescu - Bd, Aerogării - DN 1 - Piața presei Libere - Șos. Kiseleff -Bd. Constantin Prezan, HCGMB nr. 248/04.05.2018, credite de angajament: 7.513 mii. Indicatori tehnico-economici valoare totală 7.513 mii lei, valoare totală actualizată 7.513 mii lei, rămas de executat 7.513 mii lei Se redenumește poziția "Studiul de fezabilitate 4 piste biciclete” în "Studiul de fezabilitate 4 piste biciclete "Implementarea unui sistem de transport cu bicicleta în zona centrală a Municipiului București”, creditele bugetare și de angajament raman nemodificate,

74.02.05.01 Salubritate

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 84.02 Transporturi 84.02.03.02 Transport în comun

40.03 Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif 71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

104.788,00

-2.477,00

102.311,00

104.788,00

-2.477,00

102.311,00

135.567,00

2.996,00

138.563,00

13.790,00

3.296,00

17.086,00

0,00

3.296,00

3.296,00

69.490,00

-300,00

69.190,00

15.260,00

-300,00

14.960,00

100,00

-100,00

0,00

100,00

-100,00

0,00

100,00

-100,00

0,00

375.329,87

-470,00

374.859,87

32.271,00

2.000,00

34.271,00

11.427,00

2.000,00

13.427,00

,.700,-00-...    2.000,00

2.700,00

/X


2.000,00


54.473,00

-2.470,00

52.003,00

54.473,00

-2.470,00

52.003,00

1.121.261,23

217.994,00

1.339.255,23

. 841.203,23

219.994,00

1.061.197,23

i 369.593,00

90.000,00

459.593,00

146.504,00

129.994,00

276.498,00

A y

b/ J/7

14.06.2018
CONFORM CU ORIGI

Rectificarea Bugetului-Municipiului-București-pd anul


hiREctia

w

ASlSTt:wrA

TEHNICA si

M/l

JURIDICA

<V//


ANEXA


mii lei

Cod

clasificație

bugetară

Denumirea Indicatorilor/

Denumirea obiectivului

Prevederi

aprobate

\\ • .'-'■j.    iS

\\ Av,n ''L

Infliîehfer'''

(+.-) ’

«-

Prevederi rectificate

A

B

1

2

3=1+2

71.01.02 Mașini, echipamente si mijloace de transport, din care:

"Achiziționare autobuze HCGMB 394/2016”, la credite bugetare se majorează de la 10 bucăți la 100 bucăți, preț

146.435,00

129.994,00

276.429,00

unitar diferit, creditele de angajament rămân nemodificate

15.187,00

129.994,00

145.181,00

84.02.03.03 Străzi

280.058,00

-2.000,00

278.058,00

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

274.036,00

-2.000,00

272.036,00

71.01.01

Construcții, din care:

Parcaj acoperit și zonă de agrement Panait Cerna adiacent blocurilor M7, M8, M9, M10, M11,

M12,M13,M14, sector 3

PT+Execuție HCGMB nr.635/19.12.2017, creditele de

267.851,00

-2.000,00

265.851,00

angajament rămân nemodificate

5.689,00

-2.000,00

3.689,00

71.01.30 Alte active fixe, din care:

6.185,00

0,00

6.185,00


Se redenumește poziția "Studiul de fezabilitate Penetrație Prelungirea Ghencea Domnești” în ” Penetrație Prelungirea Ghencea Domnești si Supralargire Bld. Ghencea si Strada Brașov si Terminal tramvai 41”, creditele bugetare raman nemodificate, creditele de angajament se majoreaza de la 950 mii lei la 1.773 mii lei

87.02 Alte acțiuni economice , din care.

87.02.05 Proiecte de dezvoltare multifuncționale 81.02 Rambursări de credite interne

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne 81.02.05 locale

Anexa 2.45 Lista obiectivelor de investiții a RATB ,. ;

B. Obiective de investiții noi

La poziția "Delimitarea amprizei liniei de tramvai 1/10 față de traficul auto general - prin montare panouri separatoare între ampriza liniei de tramvai și carosabil”, se majorează la credite bugetare si de angajament cu suma de 322,76 mii lei și se completează denumirea cu HCGMB NR.124/28.03.2018


92.411,00    -91.287,00

91.287,00    -91.287,00

91.287,00    -91.287,00


1.124,00

0,00

0,00
Se introduce poziția „Instalare sisteme informare călători în stații, pe peroanele de tramvai - linia 41” la cu suma de 3.396,89 mii lei la credite bugetare și de angajament

Se introduce poziția „Instalare sisteme informare călători în stații, pe peroanele de tramvai - linia 21” cu suma de 4.668,91 mii lei la credite bugetare și de angajament Se introduce poziția „Instalare sisteme informare călători în stații, pe peroanele de tramvai - Șos. Olteniței” cu suma de 2.902,35 mii lei la credite bugetare și de angajament

La poziția „Modernizare tramvaie V3A-93 în varianta V3A-PPC-CA” se majorează credite bugetare și de angajament cu suma de 365,06 mii lei


0,00    3.396,89


0,00    4.668,91


0,00    2.902,35


16.200,00    365,06


3.396,89


4.668,91


2.902,35


16.565,06Rectificarea Bugetului MumcipiuluȚBucurești ae ap0L2018>t


ANEXA


mii lei

Cod

ctasificație

bugetară

Denumirea indicatorilor/

Denumirea obiectivului

Prevederi

aprobate

'Influențe

(+.-)

Prevederi rectificate

A

B

1

2

3=1+2

La poziția „Reconstrucția și îmbunătățirea parametrilor tehnici și de confort a 50 de tramvaie" se diminuează creditele bugetare cu suma de 5.089,00 mii lei și numărul de bucăți de la 3 Ia1 și se majorează creditele de angajament cu suma de 66.360 mii lei

9.639,00

-5.089,00

4.550,00

La poziția „Modernizare tramvaie BUCUR LF-CA cu sistem de climatizare in salonul de calatori ” se diminuează creditele bugetare cu suma de 906,17 mii lei și numărul de bucăți de la 8 la 4 și se majorează creditele de angajament cu suma de 932,88 mii lei

2.749,27

-906,17

1.843,10

La poziția „Modernizare tramvaie V3A - M CA cu sistem de climatizare in salonul de calatori” se diminuează creditele bugetare și de angajament cu suma de 347,04 mii lei și nr. de bucăți de la 3 la 2

1.105,46

-347,04

758,42

La poziția „Modernizare tramvaie V3A -PPC CA cu sistem de climatizare in salonul de calatori” se diminuează creditele bugetare și de angajament cu suma de 736,97 mii lei și nr. de bucăți de la 9 la 7

3.316,36

-736,97

2.579,39

Se elimină poziția „Modernizare tramvaie V3A-M 2S cu sistem de climatizare in salonul de calatori atât de la credite bugetare cât și de angajament cu suma de 4.421,81 mii lei

4.421,81

-4.421,81

0,00

La poziția „Strung profilat bandaje tren de roți agregate de rulare” se diminuează creditele bugetare și de angajament cu suma de 69,96 mii lei

848,20

-69,96

778,24

La poziția „Autovehicule speciale dotate cu agregat termic de sudură pt. întreținere și reparații linii de tramvai” se diminuează creditele bugetare și de angajament cu suma de 6,84 mii lei

297,80

-6,84

290,96

La poziția „Buldoexcavator cu anexă picon” se diminuează creditele bugetare și de angajament cu suma de 40,19 mii lei

383,89

-40,19

343,70

La poziția „Motostivuitoare 3,5 tone" se diminuează creditele bugetare și de angajament cu suma de 37,99

568,50

-37,99

530,51


Anexa 2.36 Administrația Străzilor București;TOTAL CHELTUIELI 84.02.03.03 Străzi

TOTAL CHELTUIELI

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 20.01.03 încălzit, iluminat și forța motrică


20.01.09 Materiale și prestări servicii cu caracter functi

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 71.01.30 Alte active fixe

C.e Alte cheltuieli asimilate investițiilorssssb#

376.825,00

0,00

376.825,00

373.825,00

0,00

373.825,00

106.796,00

0,00

106.796,00

350,00

350,00

700,00

15.600,00

-350,00

15.250,00

242.072,00

0,00

242.072,00

31.230,00

750,00

31.980,0014.06.2018


CONFORM CU ORIGINALUL Rectificarea-Buget utu+MuniGipiuUji-BucurANEXA


mii lei

Cod

clasificație

bugetară

Denumirea indicatorilor/

Denumirea obiectivului

Prevederi

aprobate

fam    ■ //

'^âSnfe'

(+.-)

Prevederi rectificate

A

B

1

2

3=1+2


Delimitare ampriză linie tramvai 16 și 32 față de traficul auto general prin montare de panouri separatoare între ampriza linia tramvaiului și carosabil, valoare credite

bugetare și credite de angajament 750 mii lei

0,00

750,00

750,00

71.01.02 Mașini, echipamente si mijloace de trasport

11.612,00

-750,00

10.862,00

C.b. Dotări independente

Mobilier urban

10.000,00

-750,00

9.250,00


Anexa2.32 Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București

68.02 Asigurări si asistenta sociala

TOTAL CHELTUIELI

495.024,00

36.584,00

531.608,00

68.02.15.02 Cantine de ajutor social

TOTAL CHELTUIELI

18.173,00

584,00

18.757,00

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII

13.040,00

584,00

13.624,00

20.03.01 Hrana pentru oameni

9.500,00

584,00

10.084,00

68.02.50.50 Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

TOTAL CHELTUIELI

446.065,00

36.000,00

482.065,00

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII

21.049,00

36.123,00

57.172,00

20.01.08 Posta, telecamunicatii, radio, tv, internet

250,00

123,00

373,00

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

10.035,00

36.000,00

46.035,00

58 TITLUL X PROIECTE FINANȚATE DIN FONDURI

EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI

41,00

0,00

41,00

FINANCIAR 2014-2020

58.15.01 Finanțare naționala

26,00

2,00

28,00

58.15.02 Finanțare externa nerambursabila

15,00

-2,00

13,00

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

6.351,00

-123,00

6.228,00

71.01.03 Mobilier, aparatură birotică si alte active corporale

828,00

-123,00

705,00

BROS


Anexă 2.43 și Anexa /: 2.43.1


ADMINISTRAȚIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI


TOTAL CHELTUIELI, din care 20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 20.01 Bunuri si servicii

20.01.02 Materiale de curățenie 20.01.03 încălzit, iluminat si forța motrica 20.01.04 Apa,canal si salubritate20.01.08 Posta, telecomunicații, radio, tv, internet?

20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru întreținere si functlona\

20.02 Reparații curente 20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 20.05.30 Alte obiecte de inventar


20.06 Deplasări, detasari, transferări    ,    /

20.06.01 Deplasări interne, detasari, transferări    //x.

20.13 Pregătire profesionala 20.30 Alte cheltuieli

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii


51


51.01.46


51.02.28


TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNIT ATI ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii


■Bli


’    & ft

iftisBl

551.946,00

12.397,00

564.343,00

80.755,00

6.617,00

87.372,00

15.343,00

15.555,00

30.898,00

89,00

10,00

99,00

125,00

80,00

205,00

17,00

50,00

67,00

32,00

80,00

112,00

13.814,00

15.335,00

29.149,00

36.589,00

5.000,00

41.589,00

1.818,00

12,00

1.830,00

1.818,00

12,00

1.830,00

237,00

20,00

257,00

214,00

20,00

234,00

245,00

30,00

275,00

24.130,00

-14.000,00

10.130,00

24.065,00

-14.000,00

10.065,00

165.957,00

269,00

166.226,00

68.870,00

200,00

69.070,00

97.087,00

69,00

97.156,00

14.06.2018


//•>' CONFORM CU ORIGINALUL Rectificarea Bugetului Munî

Total venituri, din care

33.10.20 Venituri din cercetare


2,872.495,00

2.500,00


33.10.30


Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sanat


2.925.723,00

3.000,00

76.883,00

77.310,00

0,00

0,00

682,00

936.325,00

• 69.070,00


53.228,00

500,00

1.703,00 949,00

-700,00

-412,00

395,00

31.146,00

200,00

?/) zpublica din sume alocate de la bugetul de stat

33.10.50    Alte venituri din prestări servicii și alte activități^

34.10.50    Alte venituri din taxe administrative, eliberăfTqte perrr

36.10.50    Alte venituri    Z

37.10.01 Donații și sponsorizări    ii

43.10.09 Subvenții pentru instituții publice -.Z i >    ,

Subvenții din bugetele locale pentru liftanfprea cheltuielii


43.10.10


curente din domeniul sanatati75.180,00

76.361,00

700,00

412~00

287,00

905.179,00

68.870,00


mii lei

Cod

clâsificație

bugetară

Denumirea indicatorilor/

Denumirea obiectivului

\

Prevederi

aprobate

(+.-)

7-

Prevederi rectificate

A

B

1

2

3=1+2

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

184.123,00

5.511,00

189.634,00

71.01 Active fixe

184.123,00

-1.489,00

182.634,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport( modificările

71.01.02 se realizează atat pe credite de angajament cat si pe

96.334,00

-1.561,00

94.773,00

credite bugetare)

Ecograf mobil, 1 buc , preț unitar 160,00 mii lei

160,00

-160,00

0,00

Ecograf 4D,1 buc, preț unitar 540,00 mii lei

540,00

-540,00

0,00

Ecograf abdominal si parti moi,1 buc, preț unitar 330,00 mii lei

330,00

-330,00

0,00

Mamograf,1 buc, preț unitar 1.540,00 mii lei

1.540,00

-1.540,00

0,00

Sterilizator cu abur, 2 buc, preț unitar 5,00 mii lei

10,00

-10,00

0,00

Robot cu lumina ultravioleta pulsata cu xenon, 1 buc, preț unitar 878,00 mii lei

0,00

878,00

878,00

Statie de lucru PC cu licența Windows monitor tastatura si mouse, 15 buc, preț unitar 5,40 mii lei

0,00

81,00

81,00

Laptop cu licențe Windows ,15 buc, preț unitar 4,00 mii lei

0,00

60,00

60,00

71.01.30

Alte active fixe ( modificările se realizează atat pe credite de angajament cat si pe credite bugetare)

Pachete software pentru sisteme de operare-Office, se

518,00

72,00

590,00

suplimentează nr. de buc cu 30 buc, preț unitar 1,20 mii lei

Pachete software pentru antivirus, se suplimentează nr. de buc cu 30, preț unitar 1,20 mii lei

38,40

36,00

74,40

96,00

36,00

132,00

71.03 Reparații capitale

0,00

7.000,00

7.000,00

Reparații capitale la alei auto si pietonale, trotuare de garda si parcari aferente Complexului de Recuperare Neuropsihomotorie Panduri, se introduce poziția atat la

0,00

6.000,00

6.000,00

credite de angajament cat si la credite bugetare, valoare 6.000,00 mii lei

Reparații capitale la alei auto si pietonale, trotuare de garda si parcari aferente Spitalului Clinic Coltea, se introduce poziția atat la credite de angajament cat si la

0,00

1.000,00

1.000,00

credite bugetare, valoare 1.000,00 mii lei

Cod

clasificație

bugetară

Denumirea indicatorilor/

Denumirea obiectivului

Prevederi

aprobate

Influente (+.-) ’

Prevederi rectificate

A

B

1

2

3=1+2

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor

de capital din domeniul sanatatii

Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de

dezvoltare

CONFORM CU ORIGIN,

Rectificarea Bufetului MunicipiulurBucuresti'iV


ANEXA


43.10.14

43.10.19


43.10.33 Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sanatate pentru acoperirea creșterilor salariale

48.10.02.01 Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent Total cheltuieli, din care

10 Cheltuieli de personal 20 Bunuri si servicii

57    Asistență socială

Proiecte cu finanțare din foncuri externe nerambursabile

58    aferente cadrului financiar 2014-2020

59    Alte cheltuieli

71 Active nefinanciare

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul 85 curent

din care pe ordonatori de credite :

Anexa 2.3 Muzeul LiteraturiF Române / 4ț- .

Total venituri , din care :

43.10.09 Subvenții pentru instituții publice

Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de

43.10.19 dezvoltare

Total cheltuieli, din care :

Cheltuieli curente, din care:

20 Bunuri și servicii

20.05.30 Alte obiecte de inventar 20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71.01.02 Mașini, echipamente si mijloace de trasport C.b. Dotări independente, din care:

Aparat de aer condiționat42000BTU, 1 bucată, preț unitar 10 mii lei

Sistem detecție incendiuCM Anton Pann, 1 bucată, preț unitar 8 mii lei

71.01.03 Mobilier, aparatură birotică si alte active corporale Aparat foto, 1 bucată, preț unitar 20 mii lei Cabină post pază, 1 bucată, preț unitar 25 mii lei

Instalație interactivă căsuță, 1 bucată, preț unitar 27 mii lei Instalație poezie, 1 bucată, preț unitar 23 mii lei Zoetrop 1,1 bucată, preț unitar 11 mii lei Zoetrop 2, 1 bucată, preț unitar 11 mii lei Opalină muzicală, 1 bucată, pteț unitar 10 mii lei Laptop, 1 bucată, preț unitar 7 mii lei


Uși de sticlă la sălile expoziționale din CaleaGriVjței,'.6^ bucăți, preț unitar 8 mii lei, valoare totală 48^țjii I6i 71.01.30 Alte active fixe    /q

Aplicație IOS, 1 bucată, preț unitar 40 mt[lei Licență Microsoft Windows 10 PRO GQK71( unitar 1 mii lei, valoare totală 10 mii

97.087,00

188.653,00

69,00

4.371,00

97.156,00

193.024,00

442.032,00

15.000,00

457.032,00

15.477,00

7,00

15.484,00

2.872.495,00

53.228,00

2.925.723,00

1.205.959,00

15.873,00

1.221.832,00

1.327.364,00

33.126,00

1.360.490,00

1.640,00

-25,00

1.615,00

21.534,00

7,00

21.541,00

6.724,00

-191,00

6.533,00

309.395,00

4.440,00

313.835,00

-525,00

-2,00

-527,00

. ' Z, *':<

• *.    e <

20.823,00

1.000,00

21.823,00

18.914,00

750,00

19.664,00

1.459,00

250,00

1.709,00

20.623,00

1.000,00

21.623,00

19.164,00

750,00

19.914,00

15.004,00

750,00

15.754,00

150,00

100,00

250,00

8.734,00

650,00

9.384,00

847,00

250,00

1.097,00

482,00

18,00

500,00

0,00

10,00

10,00

0,00

8,00

8,00

407,00

182,00

589,00

0,00

20,00

20,00

0,00

25,00

25,00

0,00

27,00

27,00

0,00

23,00

23,00

0,00

11,00

11,00

0,00

11,00

11,00

0,00

10,00

10,00

0,00

7,00

7,00

0,00

48,00

48,00

570,00

50,00

620,00

0,00

40,00

40,00

''f- 0,00

10,00

10,00

/>/<,

14 nfi ?nis/z


Rectificarea Bugetului Municipiului Bucureșțțpe-aiCod

clâsificație

bugetară

Denumirea indicatorilor/

Denumirea obiectivului

Prevederi

aprobate

I

N1 Pi. Influente—" (+.-)'

-

Prevederi rectificate

A

B

1

2

3=1+2

Se redenumește poziția Licențe antivirus în Licență Microsoft Office 2016


l<^pexa2X

Total venituri , din care :

17.808,00

2.985,00

20.793,00

43.10.09 Subvenții pentru instituții publice

15.961,00

598,00

16.559,00

Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de

43.10.19 dezvoltare

847,00

2.380,00

3.227,00

48.10.02.01 Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

0,00

7,00

7,00

Total cheltuieli, din care :

17.808,00

2.985,00

20.793,00

Cheltuieli curente, din care:

16.961,00

598,00

17.559,00

10 Cheltuieli de personal, din care :

8.475,00

50,00

8.525,00

10.01.13 Indemnizații de delegare

70,00

50,00

120,00

20 Bunuri și servicii

8.366,00

575,00

8.941,00

20.12 Consultanță și expertiză

10,00

25,00

35,00

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii

5.900,00

550,00

6.450,00

57 Asistență socială

25,00

-25,00

0,00

57.02.01 Asigurări sociale în numerar

25,00

-25,00

0,00

58 Proiecte cu finanțare din foncuri externe nerambursabile

aferente cadrului financiar 2014-2020

0,00

7,00

7,00

58.16.02 Finanțare externă nerambursabilă

0,00

7,00

7,00

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul

85 curent

0,00

-2,00

-2,00

Plăti efectuate in anii precedenți si recuperate in anul

0,00

85.01.01 curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

-2,00

-2,00

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71.01.01 Construcții

2.380,00

1.870,00

3.227,00 1.870,00


C. Alte cheltuieli de investiții, din care:

c Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, fezabilitate și altor studii aferente obiectivelor de investiții

Elaborarea Documentației de Avizare a lucrărilor de intervenții DALI pentru corpul Magheru nr.20 Elaborarea Documentației de Avizare a lucrărilor de intervenții DALI pentru corpul Jules Michelet nr.2-6 d Cheltuieli de expertiză, proiectare și de execuție privind consolidările și intervențiile Proiect de consolidare, renovare și modernizare a corpului din B-dul. Magheru nr.20

Proiect de consolidare, renovare și modernizare a corpului din Str. Jules Michelet nr.2-6 71.01.02 Mașini, echipamente si mijloace de trasport C.b. Dotări independente, din care:

Proiector profil led RGB, 10bucăți, peț unitar 18,4 mii valoare 184 mii lei    I 1

Laser moving head, 4 bucăți, peț unitar 46 mii lei, valoare J 184 mii lei    \ U

Platformă automatizată 2 bucăți, peț unitar 180 mii lei, \Jty valoare 360 mii leiiii lei, \


Videoproiector 2 bucăți, peț unitar diferit, valoare 90 mii lei Lentilă videoproiector 2 bucăți, pet unitar diferityatoare 60 mii lei    Cx# ff SSas'


KZ- ‘

i ■    ■

b^oo

0,00

280,00

185,00

280,00

185,00

0,00

845,00

845,00

0,00

560,00

560,00

836,00

510,00

1.346,00

0,00

184,00

184,00

184,00

-184,00

0,00

0,00

360,00

360,00

0,00

90,00

90,00

. 0,00

60,00

60,00

â

h /

r

1 a nc im QRectificarea Bugetului MunicipiuluLBucurești

mii lei

Cod

clasificație

bugetară

Denumirea indicatorilor/

Denumirea obiectivului

Prevederi

aprobate

Influențe

(+.-)

*

Prevederi rectificate

A

B

1

2

3=1+2

■8SS»!

5^

Total cheltuieli, din care :

15.107,00

0,00

15.107,00

Cheltuieli curente, din care:

15.107,00

0,00

15.107,00

10 Cheltuieli de personal, din care :

8.685,00

-320,00

8.365,00

10.02.06 Tichete de vacanță

210,00

-180,00

30,00

10.03.07 Contribuția asiguratorie pentru muncă

306,00

-140,00

166,00

20 Bunuri și servicii

6.297,00

270,00

6.567,00

20.01.03 încălzit, iluminat și forța motrică

200,00

100,00

300,00

20.01.30 Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare

750,00

230,00

980,00

20.05.30 Alte obiecte de inventar

100,00

90,00

190,00

20.30.04 Chirii

750,00

-150,00

600,00

59 Alte cheltuieli

59,00

50,00

109,00

59.40 Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

59,00

50,00

109,00

Anexa 2.10 Teâtrul de Comedie : L

Total venituri , din care :

16.500,00

1.500,00

18.000,00

43.10.09 Subvenții pentru instituții publice

14.350,00

1.500,00

15.850,00

Total cheltuieli, din care :

16.500,00

1.500,00

18.000,00

Cheltuieli curente, din care:

16.000,00

1.500,00

17.500,00

20 Bunuri si servicii, din care:

9.805,00

1.500,00

11.305,00

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii

6.800,00

1.500,00

8.300,00

Anexa 2.12'

Total venituri , din care :

43.10.09 Subvenții pentru instituții publice

Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de 43.10.19 dezvoltare

Total cheltuieli, din care :

Cheltuieli curente, din care:

20 Bunuri și servicii 20.02 Reparații curente

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE


71.01.02 Mașini, echipamente si mijloace de trasport C.b. Dotări independente, din care:


23.433,00

0,00

23.433,00

20.069,00

-300,00

19.769,00

2.814,00

300,00

3.114,00

23.433,00

0,00

23.433,00

20.619,00

-300,00

20.319,00

15.123,00

-300,00

14.823,00

730,00

-300,00

430,00

2.814,00

300,00

3.114,00

2.746,00

300,00

3.046,00


Post de transformare complet echipat 1 bucată, valoare 300 mii lei, la credite bugetare și credite de angajament


Anexa 2.13 Teatrul Constantin Tănase

Total venituri , din care :


34 10 50 ver,itur' din taxe administrative, eliberări de permise 33.10.50 Alte venituri din prestări servicii și alteșetiVită^ș

Anexa 2.18 Teatrul Dramaturgilor Români

Total venituri , din care :

43.10.09 Subvenții pentru instituții public

Total cheltuieli, din care :

Cheltuieli curente, din care:

20 Bunuri si servicii, din care :

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii0,00

300,00

300,00

10.282,00

0,00

10.282,00

700,00

-700,00

0,00

0,00

700,00

700,00

8.771,00

950,00

9.721,00

7.182,00_.

950,00

8.132,00

8.771,00

950,00

9.721,00

7.662,00

950,00

8.612,00

5.665,00

950,00

6.615,00

4.721,00 "

950,00

5.671,00

-AA

//

+ 4    "mi o


' CONFORM CU ORIGINALUL]


ANEXA


Rectificarea Bugetului Municipiului BucureștiLpe-antH 21


direcția r<-\ |î»Z ASISTENTA ^jlj L^o TFhn,ca si £rnr ' -    .......... o o?/

£od

clasificație

bugetară

Denumirea indicatorilor/

Denumirea obiectivului

Prevederi

aprobate

InfîâeW^

(+,-)

x

Prevederi rectificate

A

B

1

2

3=1+2


Total venituri , din care :

43.10.09 Subvenții pentru instituții publice

Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de 43.10.19 dezvoltare

Total cheltuieli, din care :

Cheltuieli curente, din care:

20 Bunuri si servicii, din care :

20.01.03 încălzit, iluminat și forță motrică 20.03.02 Hrana pentru animale 20.06.01 Deplasări interne

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 71.01.03 Mobilier, aparatură birotică si alte active corporale

C.b. Dotări independente, din care:

9. Control acces în spațiile instituției

12.    Microfoane head seat pentru cântat, se modifică cantitatea de la 10 buc la 5 buc, PU 8mii lei,

13.    Sistem emisie/recepție cu căști (in ear), se modifică cantitatea de la 5 buc la 10 buc, PU diferit, voaloare totala 140mii lei

19.    Troliu mobil de mare viteza, 1 bucata

20.    Video proiector, 1 bucata

21.    Lentile wide video proiector, 4 bucăți, preț diferit 71.01.30 Alte active fixe

Ce. Alte cheltuieli asimilate investițiilor 2. Studiu de fezabilitate bazin pentru acrobații în apă Se corelează lista de investiții cu structura bugetului aprobat

Anexa 2.23 CREART ; , ,

Total venituri , din care :

43.10.09 Subvenții pentru instituții publice

Total cheltuieli, din care :

Cheltuieli curente, din care:

20 Bunuri si servicii, din care :

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii

.^exa2Î2<ARCUB'    Z V „

Total venituri , din care:33.10.50 Alte venituri din prestări servicii si alte activîtati 37.10.01 Donații și sponsorizări


Anexa 2.26 Universitatea Populară loan I Dalles

Total venituri , din care :

33.10.50    Alte venituri din prestări servicii și alte activități

36.10.50    Alte venituri 43.10.09 Subvenții pentru instituții publice


Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de 43.10.19 dezvoltare

Total cheltuieli, din care :

Cheltuieli curente, din care:

20 Bunuri si servicii, din care :

20.01.03 încălzit, iluminat și forță motrică 20.01.08 Posta, telecomunicații, radio, tv, intern
20.01.09 Materiale si prestări servicii cu caracter funcțional


38.374,00

32.790,00

-314,00

^^374,00

32.476,00

2.584,00

314,00

2.898,00

38.374,00

0,00

38.374,00

35.790,00

-314,00

35.476,00

27.963,00

-314,00

27.649,00

580,00

15,00

595,00

340,00

-40,00

300,00

25,00

25,00

50,00

21.500,00

-314,00

21.186,00

2.584,00

314,00

2.898,00

1.893,00

469,00

2.362,00

60,00

-60,00

0,00

80,00

-40,00

40,00

70,00

70,00

140,00

0,00

100,00

100,00

0,00

219,00

219,00

0,00

180,00

180,00

691,00

-155,00

536,00

155,00

-155,00

0,00

la secțiunea de dezvoltare


< j    t *> *    ,

59.428,00    •

8.500,00

67.928,00

56.377,00

8.500,00

64.877,00

59.428,00

8.500,00

67.928,00

57.977,00

8.500,00

66.477,00

55.287,00

8.500,00

63.787,00

43.750,00

8.500,00

52.250,0048.312,00

1.000,00

0,00


3.120,00

0,00

412,00

1.900,00

800,00

3.120,00

2.320,00

2.000,00

80,00

18,00

642,00


0,00

-163,00

163,00


2.989,00

412,00

-412,00

1.862,00

1.127,00

2.989,00

1.862,00

1,862,p0

20,0Q: 12,00

730,00

- aZ


48.312,00

837,00

163,00

6.109,00

412,00

0,00

3.762,00

1.927,00 6.109,00 4.182,00 3.862,00 100,00 30,00 1.372,00


14 06.2018


Cod

clasificație

bugetarăRectificarea Bugetului Municipiului București pe anu


Denumirea indicatorilor/ Denumirea obiectivului


20.05.30 Alte obiecte de inventar

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71.01.02 Mașini, echipamente și mijloace de transport C.b. Dotări independente, din care:

-    Autoutilitara

-    Sistem ventilație sala spectacol

-    LED exterior de mari dimensiuni 1 buc

-    Sistem sunet + lumini Sala Amzei

-    Lavaliere, 10 buc, preț unitar 4,7mii lei, valoare totala 47 r


Anexa 2.28 Centrul de proiecte Educaționale și Sportive

Total venituri , din care :

43.10.09 Subvenții pentru instituții publice

Total cheltuieli, din care :

Cheltuieli curente, din care:

20 Bunuri si servicii, din care :

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii


Anexa 2.31 Clubul Sportival Municipiului București.

Total venituri , din care :

37.10.01 Donații și sponsorizări

Total cheltuieli, din care :

Cheltuieli curente, din care:

20 Bunuri si servicii, din care :

20.01.09 Materiale si prestări servicii cu caracter funcțional


Anexa 2.43 Centralizator spitale


TOTAL VENITURI, din care 33.10 Venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10.20 Venituri din cercetare


33.10.30


Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sanatate


publica din sume alocate de la bugetul de stat


37.10    Transferuri voluntare,altele decât subvențiile

37.10.01 Donații si sponsorizări

43.10    Subvenții de la alte administrații Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sanatati

43 10 14 ®u^vent’i din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii


43.10.10


43.10.33 Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări


10

10.01

10.01.01

10.01.05

10.01.06

10.01.10

10.01.11

10.01.17


sociale de sanatate pentru acoperirea creșterii

TOTAL CHELTUIELI, din care ,    \

CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale in bani /

Salarii de baza

Sporuri pentru condiții de munca *

Alte sporuri    'Ă


Fond pentru posturi ocupate prin cujriuț./z'

Fond aferent plătii cu ora Indemnizații de hrana
Prevederi

aprobate

(+.■)

' *

Prevederi rectificate

1

2

3=1+2

400,00

600,00

1.000,00

700,00

500,00

1.200,00

800,00

1.127,00

1.927,00

680,00

1.127,00

1.807,00

0,00

90,00

26,00

116,00

30,00

203,00

233,00

0,00

351,00

351,00

0,00

500,00

500,00

0,00

47,00

47,00

? A    .    jy „ȘliS .j

50.495,00

17.600,00

68.095,00

47.480,00

17.600,00

65.080,00

50.495,00

17.600,00

68.095,00

47.480,00

17.600,00

65.080,00

41.800,00

17.600,00

59.400,00

40.060,00

17.600,00

57.660,00

-    wv *

71.387,00

220,00

71.607,00

277,00

220,00

497,00

71.387,00

220,00

71.607,00

68.542,00

220,00

68.762,00

65.943,00

220,00

66.163,00

62.951,00

220,00

63.171,00

1.720.887,00

17.484,00

1.738.371,00

963.858,00

2.203,00

966.061,00

2.500,00

500,00

3.000,00

75.180,00

1.703,00

76.883,00

0,00

12,00

12,00

0,00

12,00

12,00

607.989,00

15.269,00

623.258,00

68.870,00

200,00

69.070,00

97.087,00

69,00

97.156,00

442.032,00

15.000,00

457.032,00

1.720.887,00

17.484,00

1.738.371,00

951.104,00

16.143,00

967.247,00

911.222,00

16.585,00

927.807,00

497.148,00

13.735,00

510.883,00

205.540,00

5.300,00

210.840,00

70.438,00

•    -500,00

69.938,00

10.511,00

-100,00

10.411,00

61.315,00

‘ ^î.bdo.oo

60.315,00

28.286,00

' -350,00

27.936,00

/n

A

\L

14 nfi.?ma


,conformcu original

Rectificarea Bugetului Municipiului Bucure^


“•"rcTia

i Cod clasificație bugetară

Denumirea indicatorilor/

Denumirea obiectivului

Prevederi

aprobate

A JU»|0,Ca

lnffc|tai

o co//

Prevederi rectificate

A

B

1

2

3=1+2


10.01.30 Alte drepturi in bani

16.427,00

-500,00

15.927,00

10.03 Contribuții

31.332,00

-442,00

30.890,00

10.03.07 Contribuție asiguratorie pentru munca

22.060,00

-442,00

21.618,00

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII

622.525,00

1.513,00

624.038,00

20.01 Bunuri si servicii, din care

179.604,00

200,00

179.804,00

20.01.05 Carburanți si lubrifianti

910,00

200,00

1.110,00

20.03 Hrana

23.768,00

313,00

24.081,00

20.03.01 Hrana pentru oameni ,din care

23.768,00

313,00

24.081,00

20.10 Cercetare-dezvoltare

500,00

1.000,00

1.500,00

59 Alte cheltuieli

5.136,00

-241,00

4.895,00

59.01 Burse

365,00

-41,00

324,00

59.40 Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

4.771,00

-200,00

4.571,00

71 Active nefinanciare

120.719,00

69,00

120.788,00

71.01 Active fixe

119.435,00

69,00

119.504,00

71.01.02 Mașini,echipamente si mijloace de transport, din care

108.683,00

65,00

108.748,00

71.01.30 Alte active fixe necorporale

2.287,00

4,00

2.291,00

S^IT^UlȘCUI^CdLENXINAggH


33.10 Venituri din prestări de servicii si alte activitati 33.10.20 Venituri din cercetare


33.10.30


Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat


37.10    Transferuri voluntare,altele decât subvențiile 37.10.01 Donații si sponsorizări

43.10    Subvenții de la alte administrații


43.10


10

10.01

10.01

10.01

10.01

10.01

10.01

10.01

10.

10.03

20

20.03

20,

59

59

71,

71.01,


.33 Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sanatate pentru acoperirea creșterilor salariate

TOTAL CHELTUIELI, din care 10 Cheltuieli de personal .01 Cheltuieli salariale in bani

.01 Salarii de baza .05 Sporuri pentru condiții de munca .06 Alte sporuri

.10 Fond pentru posturi ocupate prin cumul .11 Fond aferent plătii cu ora    . <

.17 Indemnizații de hrana    / vS

,30 Alte drepturi in bani    /q

,03 Contribuții    H

,07 Contribuție asiguratoriu pentru muijltsa 20 Bunuri si servicii

,03 Hrana

.01 Hrana pentru oameni

-alte surse-

,10 Cercetare-dezvoltare 59 Alte cheltuieli

.01 Burse,40 Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

71 Active nefinanciare

,01 Active fixe

,02 Mașini,echipamente si mijloace de transport

-buget local-

Software pentru ecograf esaote cu aplicație vasculara


290.464,00

17.212,00

307.676,00

195.200,00

2.200,00

197.400,00

2.500,00

500,00

3.000,00

5.000,00

1.700,00

6.700,00

0,00

12,00

12,00

0,00

12,00

12,00

68.282,00

15.000,00

83.282,00

54.000,00

15.000,00

69.000,00

290.464,00

17.212,00

307.676,00

111.525,00

16.143,00

127.668,00

105.515,00

16.585,00

122.100,00

65.265,00

13.735,00

79.000,00

17.700,00

5.300,00

23.000,00

3.000,00

-500,00

2.500,00

200,00

-100,00

100,00

7.000,00

-1.000,00

6.000,00

3.850,00

-350,00

3.500,00

6.500,00

-500,00

6.000,00

4.300,00

-442,00

3.858,00

2.942,00

-442,00

2.500,00

169.179,00

1.313,00

170.492,00

3.365,00

313,00

3.678,00

3.365,00

313,00

3.678,00

2.500,00

313,00

2.813,00

500,00

1.000,00

1.500,00

750,00

-244,00

506,00

50,00

-44,00

6,00

700,00

-200,00

500,00

8.606,00

0,00

8.606,00

8.606,00

0,00

8.606,00

7.949,00

4,00

7.945,00

3.767,00

-4,00

3.763,00

4,00

.-4,00

. 0,00

h Zi

i/i nc; *?ni a


f CONFORM CU ORIGINALU

Rectificarea Bufetului Municipiului București pe aht

ANEXA


l ,V w V“ o


mii lei

Cod

clasificație

bugetară


Denumirea indicatorilor/ Denumirea obiectivului


Prevederi

aprobate


Prevederi rectificate


k

B

1

2

3=1+2

-fond de dezvoltare-

3.700,00

0,00

3.700,00

Injectomate, 20 buc, preț unitar 6,00 mii lei

120,00

-120,00

0,00

lnjectomate,20 buc, preț unitar 3,5 mii lei

0,00

70,00

70,00

Electrocardiograf 4 buc, preț unitar 136 mii lei

544,00

-544,00

0,00

Electrocardiograf 4 buc, preț unitar 4,5 mii lei

0,00

18,00

18,00

Trusa de chirurgie deschisa 5 buc, preț unitar 80,00 mii lei

400,00

-400,00

0,00

Trusa de chirurgie deschisa 4 buc, preț unitar 80,00 mii lei

0,00

320,00

320,00

Sistem de monitorizare funcții vitale cu statie centrala

1 buc, preț unitar 800 mii lei

800,00

-800,00

0,00

Aparat radiologie digital fix 1 buc, preț unitar 1116 mii lei

0,00

1.116,00

1.116,00

Ureteroscop flexibil 1 buc preț unitar 57 mii lei

0,00

57,00

57,00

Dispozitiv cu ultrasunete pentru diagnosticarea sinuzitei

n nn

cronice si acute 1 buc, preț unitar 9,5 mii lei

y,ou

Mașina de developat 1 buc preț unitar 20 mii lei

0,00

20,00

20,00

Lavoar apa sterila cu 1 post 1 buc preț unitar 6,5 mii lei

0,00

6,50

6,50

Distilator 1 buc preț unitar 14 mii lei

0,00

14,00

14,00

Electrocauter 1 buc preț unitar 143 mii lei

0,00

143,00

143,00

Electromiograf 1 buc preț unitar 90 mii lei

0,00

90,00

90,00

71.01.30 Alte active fixe necorporale

657,00

4,00

661,00

buget local-

0,00

4,00

4,00

Software pentru ecograf esaote cu aplicație vasculara

0,00

4,00

4,00

’c ■ CCK CTECÂ kl

TOTAL VENITURI, din care

25.052,00

3,00

25.055,00

33 Venituri din prestări de servicii si alte activitati

17.869,00

3,00

17.872,00

33 10 30 VenitUri d'n contrac^e'e încheiate cu direcțiile de sanatate

publica din sume alocate de la bugetul de stat

9.047,00

3,00

9.050,00

TOTAL CHELTUIELI, din care

25.052,00

3,00

25.055,00

59 Alte cheltuieli

56,00

3,00

59,00

59.01 Burse

0,00

3,00

3,00

1BSB

SPITALUL CLINIC COLȚE


[CONFORM CU ORIGINALUL

Rectificarea Bugetuluî’M'unît'tpfutui Bucureștu3£

HCGMB nr.ZtfyZQiP ANEXA


Denumirea indicatorilor/ Denumirea obiectivului


Cod

clysificație

bugetară

A

B

1

2

3=1+2

TOTAL VENITURI, din care

47.019,00

200,00

47.219,00

43.10

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor din domeniul sanatatii

7.197,00

200,00

7.397,00

43.10.10

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sanatati

1.552,00

200,00

1.752,00

TOTAL CHELTUIELI, din care

47.019,00

200,00

47.219,00

20 Bunuri si servicii, din care

9.172,00

200,00

9.372,00

20.01

Bunuri si servicii, din care

4.683,00

200,00

4.883,00

20.01.05 Carburanți si lubrifianti, din care

10,00

200,00

210,00

-buget local-

0,00

200,00

200,00

\ $*30® Ș£«TALUL CLINIC DE OBSTETRICA-GIN ECOLOGIE PROF. DR.PANAIT SARBU ■ ?;

TOTAL VENITURI, din care

60.888,00

27,00

60.915,00

43.10

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor din domeniul sanatatii

14.481,00

27,00

14.508,00

43.10.14

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii

4.485,00

27,00

4.512,00

TOTAL CHELTUIELI, din care

60.888,00

27,00

60.915,00

71

Active nefinanciare

7.454,00

27,00

7.481,00

71.01

Active fixe

Mașini, echipamente si mijloace de transport ( modificările se

7.454,00

27,00

7.481,00

71.01.02 realizează atat pe credite de angajament cat si pe credite

7.454,00

27,00

7.481,00

bugetare)

-buget local-

4.485,00

27,00

4.512,00

Autoclav de 24 L pentru sterilizarea cu abur a biberoanelor, 1 buc, preț unitar 27,00 mii lei

0,00

27,00

27,00

Vărsămintele din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare în bugetul

Municipiului București se influențează cu modificările din prezenta anexă

43.10


TOTAL VENITURI, din care

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor din domeniul sanatatii


43 10 14 Subventli din bu9ete,e locale pentru finanțarea chșîfujeftto^

Hq /■'oni+al din d/imoniiil oonofofii    X


de capital din domeniul sanatatii

TOTAL CHELTUIELI, din care 71 Active nefinanciare

71.01 Active fixe    > «v .

Mașini, echipamente si mijloace de transport ( modițfcairi 71.01.02 se realizează atat pe credite de angajament daț sj pj

credite bugetare)    \ . Z

-buget local-    ’    ;'

Sterilizator cu abur, 2 buc, preț unitar 5,00 mii lei' Electrocardiograf cu 12 canale, 1 buc preț unitar 14,00 mii lei

Analizor automat pentru hemograme cu 18 indiciul buc, preț unitar 18,00 mii lei154.252,00

42,00

154.294,00

49.482,00

42,00

49.524,00

14.413,00

42,00

14.455,00

\ 154.252,00

A 14.457,00

42,00

154.294,00

42,00

14.499,00

' 13.173,00

42,00

13.215,00

,    12.843,00

42,00

12.885,00

12.799,00

, 42,00

12.841,00

0,00

10,00

10,00

0,00 /

14,00

14,00

0.00

18,00

x'

18,00

.n

h/ \

iXA 1 4 r\ez    o
/O


18

14.06.2018