Hotărârea nr. 369/2018

HOTARAREnr. 369 din 2018-06-14 PRIVIND APROBAREA CONTRIBUTIEI MUNICIPIULUI BUCURESTI PENTRU ANUL 2018 LA FINANTAREA ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA PENTRU DERTIZARE, DEZINSECTIE, DEZINFECTIE BUCURESTIConsiliul General al Municipiului BucureștiHOTĂRÂRE

privind aprobarea contribuției Municipiului București pentru anul 2018 la finanțarea

Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Deratizare, Dezinsecție, Dezinfecție

București

1

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Economice nr. 5161/05.06.2018 și al Direcției Servicii Integrate nr. 2213/04.06.2018;

Văzând raportul Comisiei pentru igienizare și salubritate nr. 4/13.06.2018, raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 142/14.06.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 383/13.06.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare:

-    Adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Deratizare, Dezinsecție, Dezinfecție București nr. 1/25.05.2018, înregistrată la Direcția Servicii Integrate cu nr. 1997/25.05.2018, prin care se transmite procesul verbal al Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Deratizare, Dezinsecție, Dezinfecție București;

-    Hotărârea Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Deratizare, Dezinsecție, Dezinfecție București nr. 5/25.05.2018;

-    prevederile art. VI alin. (3) lit. a) din anexa 1 - Actul Constitutiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Deratizare, Dezinsecție, Dezinfecție București și art. 7 lit. a) din anexa 2, anexe ale Hotărârii C.G.M.B. nr. 23/17.01.2018 privind constituirea Asociației de de Dezvoltare Intercomunitară pentru Deratizare, Dezinsecție, Dezinfecție București;

în conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 12 alin. (1), art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 14 și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă contribuția Municipiului București pentru anul 2018 ia finanțarea cheltuielilor Asociației de DezvolțafeMnterCorpunitară pentru Deratizare, Dezinsecție,


B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod petștal 0500

Dezinfecție București în sumă totală de 2.469.276 lei din bugetul local pentru anul în curs. Plata se va face trimestrial, până la sfârșitul fiecărui trimestru.

Art.2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 14.06.2018.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


SECRETAR GENERAL


Marian Orlarîdo Culea


București, 14.06.2018 Nr. 369’


B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021 305 55 00; www.pmb.ro


Pag 2