Hotărârea nr. 368/2018

HOTARAREnr. 368 din 2018-06-14 PRIVIND APROBAREA CONTRIBUTIEI MUNICIPIULUI BUCURESTI PENTRU ANUL 2018 LA FINANTAREA ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA PENTRU ILUMINAT PUBLIC BUCURESTIConsiliul General al Mumuipiuiui umuivau


ROMÂNIA


HOTAR ARE

privind aprobarea contribuției Municipiului București pentru anul 2018 la finanțarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Iluminat Public București

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Economice nr. 5162/05.06.2018 și al Direcției Servicii Integrate nr. 2212/04.06.2018;

Văzând raportul Comisiei pentru utilități publice nr. 12/12.06.2018, raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 141/14.06.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 382/13.06.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului

București;


Luând în considerare:

-    Adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Iluminat Public București nr. 1/25.05.2018, înregistrată la Direcția Servicii Integrate cu nr. 1998/25.05.2018, prin care se transmite procesul verbal al Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Iluminat Public București;

-    Hotărârea Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară

J

pentru Iluminat Public București nr. 5/25.05.2018;

-    prevederile art. VI alin. (3) lit. a) din anexa 1 - Actul Constitutiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Iluminat Public București și art. 7 lit. a) din anexa 2, anexe ale Hotărârii C.G.M.B. nr. 24/17.01.2018 privind constituirea Asociației de de Dezvoltare Intercomunitară pentru Iluminat Public București;

în conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 230/2006 a serviciului de iluminat public, cu modificările și completările ulterioare;

-    Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 12 alin. (1), art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 14 și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:din bugetul local, în sumă totală de 2.476.601 lei pentru<anuUn>curs. Plata se va face trimestrial, până la sfârșitul fiecărui trimestru.

Art.2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 14.06.2018.

Marian (prlar


București, 14.06.2018 Nr. 368’


SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, Georgiana Zamfir


B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021 305 55 00; www.pmb.ro Pag 2

1