Hotărârea nr. 367/2018

HOTARAREnr. 367 din 2018-06-14 PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 304/2017 PRIVIND APROBAREA SALARIILOR DE BAZA AFERENTE FUNCTIILOR DIN CADRUL FAMILIEI OCUPATIONALE "ADMINISTRATIE", UTILIZATE IN APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI GENERAL, IN APARATUL PERMANENT DE LUCRU AL CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, PRECUM SI IN CADRUL SERVICIILOR PUBLICE DE INTERES LOCAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTIConsiliul General al Municipiului București ROMÂNIA

HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 304/2017 privind aprobarea salariilor de bază aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale "Administrație”, utilizate în aparatul de specialitate al Primarului General, în aparatul permanent de lucru al Consiliului General al Municipiului București, precum și în cadrul serviciilor publice de interes local al Municipiului București

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Managemntul Resurselor Umane nr. 6142/1/07.06.2018 și Direcției Generale Economice nr. 5242/08.06.2018;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 140/14.06.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 381/13.06.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare fundamentarea și documentația transmisă de către instituțiile publice de interes local al Municipiului București și Procesul - verbal încheiat în urma consultării cu organizațiile sindicale reprezentative la nivel de unitate și, după caz, cu reprezentanții salariaților din data de 06.06.2018, înregistrat la Direcția Managemntul Resurselor Umane cu nr. 6082/06.06.2018;

în aplicarea prevederilor art. 11 din Legea-cadru nr. 153/28.06.2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările aduse de Legea nr. 80/2018;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 4 alin. (1), art. 36 alin. (2) lit. a), alin. (9) și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE;

Art.l Se aprobă modificarea și completarea titlului Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 304/2017, după cum urmează: "Hotărâre privind aprobarea salariilor de bază aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale ‘'Administrație", utilizate în aparatul de specialitate al Primarului General, în aparatul permanent de lucru al Consiliului General al Municipiului București, precum și în cadruj șerviciiior și instituțiilor publice de interes local al


B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.;


Art.ll Se aprobă modificarea și completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 304/2017, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.lll Se completează Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 304/2017 cu anexa nr. 4, reprezentând Lista instituțiilor publice de interes focal al Municipiului București pentru care se stabilesc salariile de bază, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.IV Se completează Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 304/2017 cu anexa nr. 5 cuprinzând salariile de bază aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale „Administrație", utilizate în instituțiile publice de interes local al Municipiului București, aprobate conform anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.V (1) Se aprobă modificarea și completarea anexei nr. 3.a la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 304/2017, după cum urmează;

a)    Lit.B. personal contractual, a) funcții de conducere, nr.crt.5 se completează cu funcția de șef secție.

b)    Lit.B. personal contractual, a) funcții de conducere, nr.crt.6 se completează cu următoarele funcții: șef atelier, șef laborator, șef oficiu.

c)    Lit.B. personal contractual, b) funcții de execuție, nr.crt.1 se modifică și va avea următorul cuprins:

1

Auditor

S

IA

5

7784

4,097

4

7594

3,997

3

7408

3,899

2

7055

3,713

1

6719

3,536

0

6250

3,289

S

I

5

6777

3,567

4

6611

3,479

3

6449

3,394

2

6141

3,232

1

5848

3,078

0

5440

2,863

S

II

5

6199

3,263

h 4

r    6047

3,183

r 3

5899

3,105

2

5618

2,957

1

5350

2,816

0

4976

2,619

d)    Lit.B. personal contractual, b) funcții de execuție, nr.crt.2, se completează cu următoarele funcții: revizoucontabil, arhitect, inspector casier.

e)    Lit.B. personal contractual, b) funcții de execuție, nr.crt.4, se completează cu următoarele funcții: secretar î^uperior, interpret relații/ințe>rpret profesional, conductor arhitect.

B-dul Regina Elisabe\Jir. 47, cod poștal 050013, sector 5 felurești, România; tei.; 021 3t

Pag 2


M

IA

5

3683

1,938

4

3593

1,891

3

3505

1,845

2

3338

1,757

1

3179

1,673

0

2957

1,556

5

3487

1,835

Stenodactilograf,

4

3401

1,790

5A1

secretar-

M;G

i

3

3318

1,746

dactilograf,

i

2

3160

1,663

dactilograf

1

3009

1,584

0

2799

1,473

5

2615

1,376

4

2551

1,343

M;G

debutant

3

2488

1,309

2

2369

1,247

1

2256

1,187

0

2098

1,104

5

3487

1,835

4

3401

1,790

Secretar

M;G

3

3318

1,746

2

3160

1,663

1

3009

1,584

5A2

0

2799

1,473

5

2615

1,376

4

2551

1,343

Secretar

M;G

3

2488

1,309

debutant

2

2369

1,247

1

2256

1,187

0

2098

1,104

g) Lit.B. personal contractual, b) funcții de execuție, nr.crt.6 se completează cu treapta profesională II și va avea următorul cuprins:

6A1


Șef depozitM

I

M

II


5

3631

1,911

4

3542

1,864

3

3455

1,818

2

3290

1,732

1

3133

1,649

0

2914

1,534

5

3276

1,724

4

3196

1,682

3

3118

1,641

2

2968

1,562

1

2828

1,488

0

2628

1,383


i) Lit.B. personal contractual, b) funcții de execuție, nr.crt.7 se completează cu treapta profesională debutant, care va avea următorul cuprins:

Casier,

magaziner


M;G


debutant

5

2615

1,376

4

2551

1,343

3

2488

1,309

2

2369

1,247

1

2256

1,187

0

2098

1,104


j)) Lit.B. personal contractual, b) funcții de execuție, după nr.crt.7 se introduce nr.crt.7A1, care va avea următorul cuprins:

7A1


Șef formație pază/pompieri


M;G


5

3512

1,848

4

3426

1,803

3

3342

1,759

2

3182

1,675

1

3030

1,595

0

2818

1,483


k)    Lit.B. personal contractual, b) funcții de execuție, nr.crt.8 se completează cu următoarele funcții: bufetier, manipulant bunuri.

l)    Lit.B. personal contractual, b) funcții de execuție, după nr.crt.8 se introduc nr. crt. 8A1 și nr. crt.8A2 care vor avea următorul cuprins:


3

3318

1,746

2

3160

1,663

1

3009

1,584

0

2799

1,473

M;G

debutant

5

2615

1,376

4

2551

1,343

3

2488

1,309

2

2369

1,247

1

2256

1,187

0

2098

1,104

8A2

Maistru

M;G

1

r 5

3487

1,835

4

3401

1,790

3

3318

1,746

2

3160

1,663

1

3009

1,584

0

2799

1,473

M;G

II

5

3218

1,694

4

3139

1,652

3

3062

1,612

2

2916

1,535

1

2777

1,462

0

2583

1,359

m) Lit.B. personal contractual, b) funcții de execuție, nr.crt.11 se completează cu treapta profesională Il-fără sporuri, care va avea următorul cuprins:

11

Muncitor

necalificat

M;G

II-fără sporuri

5

2555

1,345

4

2492

1,312

3

2431

1,279

2

2315

1,218

1

2204

1,160

0

2050

1,079

n) Nota la Anexa 3a, pct. 3 și pct. 5 se modifică, după cum urmează:

”3. Pentru condiții vătămătoare, personalul serviciilor publice de interes local al Municipiului București poate beneficia, după caz, de un spor de maxim 15% din salariul de bază cu respectarea art. 11 alin. (4) și art. 25 alin. (1) din Legea nr. 153/2017, dacă își desfășoară activitatea în astfel de condiții, având la bază buletinele de determinare sau expertizare emise de către autoritățile abilitate în acest sens, conform legii, cu aprobarea ordonatorului principal de credite.

5. Salariile de bază se vor modifica corespunzător evoluției salariului minim brut pe țară garantat în plată, prin înmulțirea acestuia cu coeficienții din anexă.”

(2) Se aprobă modificarea și completarea anexei nr. 3.b la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 304/201-7, dopa cym urmează:

B-dul Regina Elisabeta nr. 4V, cod poștal ț)50013, șector 5 București, p om â n'ia,^tețjJ)34r305^5 00; www.pmb.ro    Pag 5

a) Lit.A. personal contractual a) funcții


de'conduc ere-,- nrxrt.6 următoarele funcții: șef atelier, șef laborator.

se completează cu


b) Lit.A. personal contractual b) funcții de execuție, nr.crt.1 se modifică și va avea următorul cuprins:


c)    Lit.A. personal contractual b) funcții de execuție, nr.crt.2 se completează cu următoarele funcții: revizor contabil, arhitect, inspector casier.

d)    Lit.A. personal contractual b) funcții de execuție, nr.crt.4 se completează cu următoarele funcții: secretar superior, interpret relații, interpret profesional, conductor arhitect.

e) Lit.A. personal contractual b) funcții de execuție, nr.crt.5 se completează cu funcția de referent casier și se modifică salariile aferente treptelor profesionale I și H, după cum urmează:


6

Stenodactilograf,

5

3487

1,835

secretar-dactilograf,

4

3401

1,790

dactilograf

M;G

i

3

3318

1,746

i

2

3160

1,663

1

3009

1,584

0

2799

1,473

5

2615

1,376

4

2551

1,343

M;G

debutant

3

2488

1,309

2

2369

1,247

1

2256

1,187

0

2098

1,104

g) Lit.A. personal contractual b) funcții de execuție, după nr.crt.6 se introduce nr. crt. 6A1 care va avea următorul cuprins:

Secretar

M;G

5

3487

1,835

4

3401

1,790

3

3318

1,746

2

3160

1,663

1

3009

1,584

0

2799

1,473

Secretar

debutant

M;G

5

2615

1,376

4

2551

1,343

3

2488

1,309

2

2369

1,247

1

2256

1,187

0

2098

1,104

h) Lit.A. personal contractual b) funcții de execuție nr.crt.7 se completează cu treapta profesională II, care va avea următorul cuprins:

j)Lit.A. personal contractual b) funcții de execuție, nr.crt.9 se completează cu treapta profesională debutant, iar salariile aferente funcțiilor de casier și magaziner se modifică și se completează după cum urmează:

9

Casier,

5

3487

1,835

magaziner

4

3401

1,790

M;G

3

3318

1,746

2

3160

1,663

1

3009

1,584

0

2799

1,473

5

2615

1,376

4

2551

1,343

M;G

debutant

3

2488

1,309

2

2369

1,247

1

2256

1,187

I 0

2098

1,104

k) Lit.A. personal contractual b) funcții de execuție, nr.crt.10 se modifică, după cum urmează:

11

Portar, paznic, pompier, guard, bufetier, manipulant bunuri, curier

M;G

5

3487

1,835

4

3401

1,790

3

3318

1,746

I 2

3160

1,663

1

3009

1,584

r 0

2799

1,473


m) Lit.A. personal contractual b) funcții de execuție, nr.crt.12 se completează cu treapta profesională debutant, iar salariile aferente funcției de îngrijitor se modifică și se completează după cum urmează:


n) Lit.A. personal contractual b) funcții de execuție, nr.crt.13 se completează cu treapta profesională II, iar salariile aferente funcției de maistru se modifică și se completează după cum urmează:


Pag 9


13

Maistru

M;G

I

5

3487

1,835

4

3401

1,790

3

3318

1,746

2

3160

1,663

1

3009

1,584

0

2799

1,473

M;G

II

5

3218

1,694

4

3139

1,652

3

3062

1,612

2

2916

1,535

1

2777

1,462

0

2583

1,359

b.ro


o) Lit.A. personal contractual b) funcții de execuție, la nr.crt.14 se modifică salariul aferent treptei profesionale II, după cum urmează;


14

Șofer

5

3218

1,694

4

3139

1,652

M;G

II

3

3062

1,612

2

2916

1,535

1

2777

1,462

0

2583

1,359


p) Lit.A. personal contractual b) funcții de execuție, nr.crt.16 se completează cu treapta profesională II și va avea următorul cuprins;"3. Pentru condiții vătămătoare, personalul serviciilor publice de interes local al Municipiului București poate beneficia, după caz, de un spor de maxim 15% din salariul de bază cu respectarea art. 11 alin. (4) și art. 25 alin. (1) din Legea nr. 153/2017, dacă își desfășoară activitatea în astfel de condiții, având la bază buletinele de determinare sau expertizare emise de către autoritățile abilitate în acest sens, conform legii, cu aprobarea ordonatorului principal de credite.

5. Salariile de bază se vor modifica corespunzător evoluției salariului minim brut pe țară garantat în plată, prin înmulțirea acestuia cu coeficienții din anexă.”

Art.VI Drepturile salariale ale personalului din cadrul instituțiilor publice de interes local al Municipiului București se stabilesc prin Decizie a conducătorilor acestora.

Art.VII Direcțiile din cagrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, serviciile publice de interes local, precum și instituțiile publice de interes local al Municipiului București nominalizate în anexa 2 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 14.06.2018.


DE ȘEDINȚA,

Mariai i Orlando Culșâ .SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI,

Georgiana Zamfir


București, 14.06.2018 Nr. 367&-dul Regina Elisabeta nr. 47. cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.; 021 305 55 00; www.pmb.ro


Pag 10


i.

\n

Anexa 1Anexa nr. I la H.C.G.M.B. nr.

SALARIILE DE BAZA DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI GENERAL ȘI AL APARATULUI PERMANENT DE LUCRU AL CONSILIULUI GENERAL AL.

MUNICIPIULUI BUCUREȘTI    <

'    / .    •• .v- 11

stabilite conform Legii-cadru nr. 153/2017 pm4nd-salarizarea personalului plătit din fonduri publice coroborată cu H.G. nr. 846/2017
CCNFO'W CU OSIG'MALUl

Funcția

Gradul/ treapta profesională

Nivel

studii

Gradația

<‘~S^rtaTîu\le

bază

COEFICIENT

corespunzător

FUNCȚIONARI PUBLICI

Director general adjunct    |    11    | S |

15.069

7,931

PE RSON A L CONTRACT L AL

Director de cabinet

S

4

6.905

3,634

s

6.736

3,545

s

D

6.415

3,376

s

1

6.108

3,214

s

0

5.681

2,990

Asistent de cabinet, secretar personal, curier personal

VI

"X

3.683

1,938

VI

4

3.592

1,890

VI

J

3.504

1,844

M

D

3.337

1,756

VI

I

3.177

1,672

M

0

2.955

1,555

Director eeneral

S

14.414

7,586

Director general adjunct

S

12.711

6,690

Director adjunct, contabil șef

S

11.400

6,000

Șef birou

S

8.518

4,483

Auditor

IA

s

5

7.784

4,097

s

4

7.594

3,997

s

)

7.408

3,899

s

D

7.055

3,713

s

1

6.719

3,536

s

(1

6.250

3,289

1

s

Â

6.777

3,567

s

4

6.611

3,479

s

->

3

6.449

3,394

s

n

6.141

3,232

s

1

5.848

3,078

s

0

5.440

2,863

II

s

5

6.199

3,263

s

4

6.047

3,183

s

5.899

3,105

• 7s -

5.618

2,957

. 1

5.350

2,816

_

X o

4.976

2,61^,^;:

DlP.tC ,V? NAGCiV 2 RtSGHS

Munc'tor neealifkal

I l-tară sporuri

M:G

2.555

1,345

VI ;G

4

2.492

1,312

M:G

2.431

1,279

VI ;G

n

2.315

1,218

M:G

1

2.204

1,160

VI ;G

0

2.050

1,079

NOTĂ:

1.    Salariile de bază stabilite pentru funcțiile prevăzute la Cabinetul Primarului General al mu iicipiuIui București (director de cabinet/consilier personal - nivelul studiilor S, asistent de cabinet, secretar persyj^p-i^iep^^onjșf - nivelul studiilor M) sunt cele stabilite pentru funcțiile de execuție (inspector de specialitat; - nivelul studiilor S, respectiv referent - nivelul studiilor M) prevăzute la gradul IA sau treapta IA, potrivit nivelutorst


2.    Personalul care exercită activitate de control financiar preventiv beneficiază de o majorare a : bază cu 10%.

3.    Personalul care deține titlul științific de doctor beneficiază de o indemnizație lunară de 50%^ salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, dacă își desfășoară activitatea în i deține titlul.

4.    Pentru condiții vătămătoare, personalul din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General și al '    ;

aparatului permanent de lucru al C.G.M.B. poate beneficia, după caz, de un spor de maxim 15% din salariul de bază cu respectarea art. 11 alin. (4) și art. 25 alin. (1) din Legea nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, dacă iși desfășoară activitatea în astfel de condiții, având la bază buletinele de determinare sau expertizare emise de către autoritățile abilitateîn acest sens, conform legii, cu aprobarea ordonatorului principal de credite.

5.    Salariile de bază pentru funcțiile de conducere cuprind sporul de vechime în muncă la nivel maxim.

6.    Salariile de bază se vor modifica corespunzător evoluției salariului minim brut pe țară garantat în plată, prin înmulțirea acestuia cu coeficienții din anexă.


Anexa nr. 2 la HCGMB nr,
3

VV.,!'v

qj or

i'i'i i'.!.,AL

•    6213

3,270

■ 6061

3,190

-

5772 ,

3,038

5497

2,893

Consilier juridic

’    5113

2,691

3 <.

X/

' 5

5684'

2,992

4

5545

2,918

3

5409

2,847

2

5151

2,711

1

4905

2,582

0

4562

2,401

s

II

5

5232

2,754

4

5104

2,686

3

4979

2,621

2

4741

2,495

1

4515

2,376

0

4200

2,211

s

debutant

5

3673

1,933

4

3583

1,886

3

3495

1,839

2

3328

1,752

1

3169

1,668

0

2947

1,551

4

Tehnician-economist, secretar superior, interpret relații, interpret profesional, conductor arhitect, inspector, referent, subinginer, arhivist

SSD

IA

5

5320

2,800

4

5190

2,732

3

5063

2,665

2

4821

2,537

1

4591

2,416

0

4270

2,247

SSD

1

5

4969

2,615

4

4847

2,551

3

4728

2,488

2

4502

2,369

1

4287

2,256

0

3987

2,098

SSD

II

5

4130

2,174

4

4029

2,121

3

3930

2,068

2

3742

1,969

1

3563

1,875

0

3314

1,744

SSD

debutant

5

3265

1,718

4

3185

1,676

3

3107

1,635

2

2959

1,557

1

2818

1,483

0

2621

1,379

1 \ ' 1

M

IA

5

3683

1,938

4

3593

1,891

3

3505

1,845

2

3338

1,757

1

3179

1,673

0

2957

1,556

/ \

1

'! 1 li

5

3410

1,795

4

3326

1,751

3

3244

1,707

2

3089

1,626

1

2941

1,548 //*

Tir:


NOTĂ 1. Prezenta grilă se aplică numai personalului din instituțiile publice de interes local nominalizai» hotărâre

2    Personalul care exercită activitatea de control financiar preventiv beneficiază de o mafcrara-a-sSTariultji de bază cu-10%'

3    Personalul care deține titlul științific de doctor beneficiază de o indemnizație lunară de 50% din nivelul salariului de bază......

minim brut pe țară garantat în plată, dacă își desfășoară activitatea în domeniul pentru care deține titlul.

4.    Pentru condiții vătămătoare, personalul instituțiilor publice de interes local al Municipiului București poate beneficia, după caz. de un spor de maxim 15% din salariul de bază cu respectarea art. 11 alin. (4) și art. 25 alin. (1) din Legea nr. 153/2017. dacă își desfășoară activitatea în astfel de condiții, având la bază buletinele de determinare sau expertizare emise de către autoritățile abilitate în acest sens. conform legii, cu aprobarea ordonatorului principal de credite.

5.    Salariile de bază pentru funcțiile de conducere cuprind sporul de vechime în muncă la nivel maxim.

6.    Salariile de bază se vor modifica corespunzător evoluției salariului minim brut pe țară garantat în plată, prin înmulțirea acestuia cu coeficienții din anexă.

7.    Prezenta grilă nu implică promovarea în grad/treaptă profesională, care se va face pe bază de examen/concurs organizat la nivel de instituție, în condițiile legii, păstrându-se gradul/treapta profesional(ă) deținut(ă).

8.    Pentru personalul nou încadrat se va utiliza prezenta grilă.

9.    Prin excepție de la prezenta grilă, ordonatorii terțiari de credite pot menține, prin Decizie internă, pe propria răspundere, salariile de bază aflate în plată la data prezentei care depășesc această grilă, cu condiția încadrării în bugetul aprobat. Salariile de bază pentru funcțiile din Nomenclatorul prevăzut la Anexa VIII, Cap.II, lit.A, pct. IV din Legea nr. 153/2017, utilizate în instituție, care depășesc nivelul din grilă, astfel menținute, nu vor fi luate în considerare ca nivel de referință pentru salarizarea funcțiilor similare și nu vor fi majorate decât după egalizarea cu prezenta grilă.