Hotărârea nr. 366/2018

HOTARAREnr. 366 din 2018-06-14 PRIVIND MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI NR. 297/29.09.2016 PRIVIND REORGANIZAREA ADMINISTRAŢIEI STRĂZILOR BUCUREŞTI, CU MODIFICĂRILE ULTERIOARE


Consiliul General al Municipiului BucureștiROMÂNIA


HOTARARE privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 297/29.09.2016 privind reorganizarea Administrației Străzilor București, cu modificările ulterioare

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Managementul Resurselor Umane nr. 6194//1/08.06.2018;

Văzând raportul Comisiei transporturi și infrastructură urbană nr. 51/14.06.2018, raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 139/14.06.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 380/13.06.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

-    Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

-    Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. b), alin. (6) lit. a) pct. 14 și art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.l Anexa 1 a Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 297/2016, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

“Serviciul Administrare, Planificare, Urmărire Lucrări și Sisteme de Reglementarea și Siguranța Circulației, aflat în subordinea Directorului Direcției Sistematizarea Circulației din cadrul Administrației Străzilor București, îsi schimbă denumirea în Serviciul Administrare, Planificare, Urmărire Lucrări și Sisteme de Reglementarea și Siguranța Circulației, Iluminat Public.”

Art.ll (1) Numărul de posturi al serviciului prevăzut la art. I se majorează cu 5 posturi de execuție de natură contractuală - inspector de specialitate (S) grad profesional IA, încadrate pe anexa VIII, cap. II, A, lit. b) din Legea nr. 153/2017.

(2) Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 297/2016, cu modificările si completările ulterioare, se modifică în consecință, potrivit alin. (1).

(3) Numărul total de 410 posturi, aprobat Administrației Străzilor București, rămâne


neschimbat.Art.lll Anexa nr. 3 la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 297/2016, cu modificările și completările ulterioare, Regulamentul de Organizare și Funcționare al Administrației Străzilor București se modifică și se completează conform anexei la prezenta hotărâre, care face parte integrantă din aceasta.

Art.IV Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Administrația Străzilor București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri”.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 14.06.2018.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,Marian (Drlando Culea


București, 14.06.2018 Nr. 366’


SECRETAR GENERALB-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021305 55 00; www.pmb.ro

Pag 2

\n

Anexa 1Regulamentul de Organizare și Funcționare al Administrației Străzilor, aprobat HCGMB nr.297/29.09.2016, se modifică și se completează după cum urmează:

anexa nr.3 laArt. 5 se modifică și va avea următorul cuprins:

”Art.5. Obiectul de activitate al Administrației Străzilor București îl constituie construcția de noi poduri și pasaje, administrarea, întreținerea și reabilitarea rețelei stradale, a podurilor și pasajelor rutiere supra și subterane existente, precum și a lucrărilor de exploatare, întreținere și reparații a sistemului de dirijare și semnalizare rutieră (semaforizare, indicatoare și marcaje rutiere), construirea, amenajarea și exploatarea parcajelor publice și asigurarea continuității funcționării sistemului de iluminat public pe teritoriul Municipiului București, conform hotărârilor Consiliului General al Municipiului București. ”

Lit.i) a art.17 - Atribuțiile Directorului Direcției Sistematizarea Circulației se modifică și va avea următorul cuprins:

ț ' coordonează, verifică și răspunde din punct de vedere tehnic de funcționarea în condiții de siguranță a sistemului de reglementare și sistematizare rutieră (semaforizare) și a sistemului de iluminat public;”

La art.17, după litera s) se introduce lit.t) cu următorul conținut:

”t) urmărește modul de derulare a contractelor încheiate și modul de decontare a situațiilor pentru iluminatul public stradal pe raza municipiului București”.

La art.17, pct.2 - se modifică denumirea Serviciului Administrare, Planificare, Urmărire Lucrări și Sisteme de Reglementarea și Siguranța Circulației, după cum urmează:

"2.Serviciul Administrare, Planificare, Urmărire Lucrări și Sisteme de Reglementarea și Siguranța Circulației, Iluminat Public."

La art.17, pct.2, după lit.u) se introduc următoarele atribuții, după cum urmează:

”v) răspunde de menținerea în stare de funcționare a sistemului de iluminat public stradal pe raza Municipiului București;

w)    elaborează caietul de sarcini și documentațiile tehnice în vederea atribuirii contractelor de achiziții de servicii/lucrări/produse, pe care le supune spre avizare serviciului de specialitate din cadrul PMB (Direcția Generală Servicii Publice) care au ca obiect sistemul de iluminat public stradal de pe raza Municipiului bucurești;

x)    urmărește lucrările de întreținere și menținerea asigurării funcționării în condiții optime a sistemului de iluminat public de pe raza Municipiului București și confirmă procesele verbale de recepție a lucrărilor întocmite de derulatorul contractului;

z) verifică devizele de lucrări lunare ale derulatorului contractului în conformitate cu programele de prestație; aa) confirmă prin semnătură situația de lucrări efectuate de către derulatorul contractului; bb) verifică și avizează documentele aferente decontării prestațiilor/lucrărilor prezentate de către derulatorul contractului de mentenanță și reparații a sistemului de iluminat public;

cc) emite avize de principiu pe toată rețeaua de iluminat public stradal de pe raza Municipiului București; dd) înregistrează reclamațiile și le comunică operatorului;

ee) urmărește rezolvarea reclamațiilor și comunică persoanelor sau instituțiilor reclamante;

ff) ține evidența documentațiilor pe linia activității pe care o desfășoară;

gg) verifică în teren defecțiunile și avariile apărute în funcționarea sistemului de iluminat public, intervențiile în sistem, etc.;”    ~'?' •