Hotărârea nr. 365/2018

HOTARAREnr. 365 din 2018-06-14 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL CENTRULUI PENTRU SENIORI AL MUNICIPIULUI BUCURESTI


HOTĂRÂRE

privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Centrului pentru Seniori al Municipiului București

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul comun de specialitate al Direcției Managementul Resurselor Umane nr. 6141/1/08.06.2018, Direcției Cultură, învățământ, Turism nr. 3715/08.06.2018 și Centrului pentru Seniori al Municipiului București nr. 2307/6/08.06.2018;

Văzând raportul Comisiei sănătate și protecție socială nr. 37/14.06.2018, raportul Comisiei cultură și culte nr. 42/14.06.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 379/13.06.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 336/2017 și ale Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 87/2018;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. a) și lit. d), alin. (3) lit. b), alin. (6) lit. a) pct. 2 și art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare al Centrului pentru Seniori al Municipiului București, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Anexa nr. 3 la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 87/22.02.2018 își încetează aplicabilitatea.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General și Centrul pentru Seniori al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 14.06.2018.


Xo m


SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, Georgiana Zamfir

București, 14.06.2018x    z

Nr. 365

B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013,'sector 5 București, România; tel.: 021305 55 00; www.pmb.ro

\n

Anexa 1cSmb

b


CENTRUL PENTRU SENIORI

AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

C.I.F. 38502276

Sediu social: Str. Constantin Miile nr.10, Sector 1, București


ANEXA la H.C.G.M.B. Nr.    kh.CfclcA

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCȚIONARE AL

CENTRULUI PENTRU SENIORI AL MUNICIPIULUI BUCURIEȘTI

CAPITOLUL I DISPOZIȚII GENERALE

Art. 1 (1) CENTRUL PENTRU SENIORI AL MUNICIProEUfBUCUREȘTI este un serviciu public de interes local al Municipiului București, persoană juridică de drept public.

CENTRUL PENTRU SENIORI AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI este înființat prin Hotărâre a Consiliului General al Municipiului București.

(2) CENTRUL PENTRU SENIORI AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI este organizat și funcționează în baza Legii Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a prevederilor prezentului Regulament și a Regulamentului Intern, precum și a celorlalte acte normative aplicabile în materie.

Art. 2 Sediul administrativ al CENTRULUI PENTRU SENIORI AL MUNICIPIULUI

BUCUREȘTI se află în str. Constantin Miile nr. 10, Sector 1, București.

Art. 3 CENTRUL PENTRU SENIORI AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI este finanțat din subvenții acordate de la bugetul local al Municipiului București, precum și din donații sau sponsorizări provenite de la persoane fizice și/sau juridice, conform legii.

CAPITOLUL II OBIECTUL DE ACTIVITATE

Art. 4 (1) Obiectul de activitate al CENTRULUI PENTRU SENIORI AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI îl constituie:

1.    prestarea de servicii de interes public adresate persoanelor care au vârsta de cel puțin 50 de ani împliniți, pensionari sau nepensionari, care să vină în sprijinul acestora, prin creșterea confortului psihic, prin implicarea în activități ce au caracter recreativ, cultural-educativ, cultural-religios și socio-cultural, precum și prin dezvoltarea unei atitudini de întrajutorare între semeni. Prin activitățile pe care le desfășoară, stimulează menținerea capacităților fizice și intelectuale ale persoanelor care au vârsta de cel puțin 50 de ani împliniți, iar prin programele și proiectele derulate va atrage interesul acestei categorii de vârstă să participe la diverse forme de manifestări care le va revigora viața socială.

2.    desfășurarea de activități socio-culturale, de socializare și relaționare, precum și activități de vârstă, cum ar fi: petrecerea timpului liber, recreere, destindere,

diverse activități culturale, individuale și colective iftițiate de îia,7gâsirea unor soluții care la nivel individual îi depășesc pe\ cpimoiul de experiențe reciproce.Cjjrespnndehț^vB-dul Basarabia nr. 37 - 39, cod portal W/L/j, c,v.'î^>\i(incinta Arenei Naționale), intrarea ^EtaJ^^1^ S •••■uiîmiI    msK nz.i rq4 contact@cs-mb.r*^-

(2) Obiectul de activitate al CENTRULUI PENTRU SENTORI BUCUREȘTI se realizează prin:

1Promovarea culturii și acțiunilor formative care să favorizeze^ cultură;

2.    îmbunătățirea imaginii sociale a persoanelor din grupul^tintă și în general;

3.    Stimularea participării persoanelor care fac parte din grupul țintă la viața socială cu efect în planul menținerii sau ameliorării capacităților fizice și intelectuale ale acestora;

4.    Creșterea gradului de integrare si participare socială a persoanelor din grupul țintă;

5.    Asigurarea accesului la informații privind drepturile persoanelor din grupul țintă, consiliere și sprijin administrativ în accesarea acestor drepturi;

6.    Oferirea de condiții de petrecere a timpului liber care să respecte identitatea, integritatea și demnitatea persoanelor persoanelor din grupul țintă;

7.    Facilitarea și încurajarea legăturilor interumane, inclusiv cu familiile persoanelor persoanelor din grupul țintă;

8.    Promovarea autonomiei și participării persoanelor persoanelor din grupul țintă la viața comunității, prin respectarea principiului “îmbătrânirii active”;

9.    Respectarea drepturilor persoanelor care au vârsta de cel puțin 50 de ani împliniți;

10.    Organizarea de întâlniri cu reprezentanții diferitelor instituții publice care au ca obiect de activitate problematica persoanelor care au vârsta de cel puțin 50 de ani împliniți;

11.    Informarea despre evenimentele socio-culturale sau de altă natură care au loc în municipiul București în ziua\luna respectivă;

12.    Aducerea la cunoștința beneficiarilor centrului a unor acte normative care se referă la problematica persoanelor care au vârsta de cel puțin 50 de ani împliniți;

13.    Acordarea, în cadru festiv, a unei „Diplome de Onoare” și a unui premiu, familiilor care aniveresează 25,50 și respectiv 75 de ani de căsătorie.

14.    Stabilirea și promovarea de schimburi cultural-artistice, socio-culturale și de altă natură la nivel local, național și internațional;

15.    Acordarea de titluri, premii, medalii și cupe persoanelor din grupul țintă din Municipiul București pentru rezultate deosebite.

16.    Elaborarea de rapoarte de activitate;

17.    Informarea publicului larg prin mijloace mass-media privind activitatea CENTRULUI PENTRU SENIORI AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI;

18.    Punerea la dispoziția beneficiarilor a bunurilor existente în cadrul CENTRULUI PENTRU SENIORI AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, conform destinației acestora;

19.    Asigurarea permanentă a igienei și a curățeniei spațiului administrat;

20.    Asigurarea și dotarea instituției cu bunuri de calitate;

21.    Asigurarea continuității activităților CENTRULUI PENTRU SENIORI AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI prin voluntari din rândul beneficiarilor și personal angajat;

22.    încheierea de parteneriate media cu trusturi de presă, televiziuni, publicații media;

23.    încurajarea și promovarea parteneriatului între generații prin creearea de oportunități de implicare socială cu caracter comun;

24.    Accesarea de fonduri nerambursabile;

25.    Crearea unei structuri de voltîpfariât jjHyederea organizării, realizării, desfășurării și promovării evenimentelor,^ro^mmelonși araturilor desfășurate;

26.    Organizarea, desfășurare^^ pram^v^rcâ^d^^ampanii socio-culturale și de informare a

:a, ca| de ani împliniți; rândul persoa Adresa de corei

L Relații cu publr^âl ® Website:28. Susținerea colaborării între instituții, național cât și int

științei și culturii, promovând respectarea drepturilor feric j rasă, limbă sau religie;Art. 5 Pentru îndeplinirea obiectului său de activitate conform art.4, CENTRUL PENTRU SENIORI AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, în calitate de prestator de servicii, organizator/co-organizator, partener, încheie angajamente, în condițiile legii, cu persoane fizice, persoane fizice autorizate, precum și cu persoane juridice de drept public sau privat, din țară și din străinătate.

Art. 6 (1). Pentru îndeplinirea obiectului său de activitate, CENTRUL PENTRU SENIORI AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI:

I.    organizează și realizează, în regie proprie sau în parteneriat cu alte instituții publice, autorități sau organisme neguvemamentale, acțiuni, proiecte sau programe culturale, de interes local, destinate persoanelor care au cel puțin vârsta de 50 ani împliniți, cu domiciliul sau reședința în municipiul București, pensionari și nepensionari;

organizează și susține conferințe, simpozioane, dezbateri, vernisaje, colocvii, lansări de carte, cursuri de formare profesională continuă, forumuri, concursuri, ateliere, târguri și expoziții tematice de interes și de utilitate pentru persoanele care au cel puțin vârsta de 50 ani împliniți cu domiciliul sau reședința în municipiul București;

organizează și susține evenimente, competiții, festivaluri și manifestări educative, sportive, cultural-artistice, sociale, civice, ecologice și de divertisment dedicate persoanelor care au vârsta de cel puțin de 50 ani împliniți, cu domiciliul sau reședința în municipiul București; realizează proiecte și activități privind cunoașterea și promovarea științei, istoriei, culturii, tradiției și valorilor europene, naționale și internaționale;

organizează și susține activități turistice tematice naționale și internaționale pentru persoanele care au vârsta de cel puțin 50 ani împliniți cu domiciliul sau reședința în municipiul București;

derulează și susține programe și campanii privind adoptarea unui stil echilibrat, activ și sănătos de viață;

realizează proiecte și activități în sfera multimedia, menite a implementa, susține și dezvolta tehnicile de informare, comunicare și afirmare publică în rândul persoanelor care au vârsta de cel puțin de 50 ani împliniți, cu domiciliul sau reședința în municipiul București; concepe, redactează, editează și difuzează cărți și publicații, precum și alte materiale promoționale, pe orice tip de suport;


2.


4.


7.9.    realizează și valorifică studii și cercetări ce vizează ariile de interes, necesitate și utilitate pentru persoanele care au vârsta de cel puțin de 50 ani împliniți, cu domiciliul sau reședința în municipiul București;

10.    desfășoară activități de informare și promovare, națională și internațională, a proiectelor proprii și în parteneriat derulate la nivelul Municipiului București;

II.    asigură cadrul de implementare necesar dezvoltării unor relații de cooperare la nivel național și internațional, benefice pentru persoanele care au vârsta de cel puțin de 50 ani împliniți, cu domiciliul sau reședința în municipiul București;

12.    promovează cultura si acțiunile formative care să favorizeze accesul la mijloacele de cultură;

13.    contribuie la îmbunătățirea imaginii sociale a persoanelor din grupul țintă și a fenomenului îmbătrânirii, în general;

14.    urmărește stimularea participării persoanelor din grupul țintă la viața socială cu efect în planufm^r^ejpsau ameliorării capacităților fizice și intelectuale ale acestora;

5. conțfmuie la-cresiterpk gradului de integrare și participare socială a persoaneleații privind drepturile persoanelor din grupul țintă, cesarea acestor drepturi;


dul Basarabia nr. 37 - 39, cod postai 022103, Șectâr


k. Relații cu publicul: © Website:


(inCfn&Arenei Naționale).Intrări 0755.061.884


, contact@cs- mb.ro


www.es-mb.ro
17.    oferă condiții de petrecere a timpului liber pare să respecte» identita ea, demnitatea persoanelor din grupul țintă;

18.    urmărește facilitarea și încurajarea legăturilor interumane, inclusnr cu îafflim din grupul țintă;

19.    promovează autonomia si participarea persoanelor din grupuyifită 1 fViața comunității, prin respectarea principiului “îmbătrânirii active”;

20.    promovează respectarea drepturilor persoanelor care au vârsta de cel puțin de 50 ani împliniți;

21.    realizează proiecte și activități în sfera multimedia, menite a implementa și dezvolta tehnicile de informare, comunicare și afirmare publică în rândul persoanelor care au vârsta de cel puțin de 50 ani împliniți;

22.    realizează și valorifică studii și cercetări ce vizează ariile de interes, necesitate și utilitate pentru persoanele care au vârsta de cel puțin de 50 ani împliniți;

23.    organizează, evidențiază, recompensează, premiază, acordă subvenții și stimulente financiare persoanelor care au vârsta de cel puțin de 50 ani împliniți, în baza unor proiecte și programe proprii sau în parteneriat, reprezentative pentru nevoile identificate în cadrul comunității locale;

24.    organizează și susține orice alte acțiuni compatibile cu obiectul său de activitate, având la bază o analiză a nevoilor persoanelor de din grupul țintă de pe raza Municipiului București;

persoanelor


(2) CENTRUL PENTRU SENIORI AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI stabilește și organizează acțiuni, proiecte și programe proprii sau în parteneriat cu alte persoane fizice sau juridice de drept privat, cu încadrarea în bugetul alocat, după cum urmează:

1.    Activități cultural-educative (teatru, audiții muzicale, concerte, colocvii, ateliere, lansări de carte, vernisaje, spectacole, excursii, tabere cultural-educative, la nivel nțional și internațional, pelerinaje, festivități, serbări, expoziții, aniversări, etc);

2.    Activități cultural-religioase (invitarea unor reprezentanți ai lăcașelor de cult, care să abordeze subiecte religioase, care să răspundă la întrebările persoanelor care fac parte din grupul țintă care să ofere servicii religioase specifice;

3.    Activități de petrecere a timpului liber (art-terapie, meloterapie, jocuri de societate - șah, table, cărți, rummy - care să faciliteze comunicarea și relaționarea atât cu persoane de aceeași vârstă, precum și cu tânăra generație);

4.    Asigurarea unor programe de terapie ocupațională (pictură, confecționare articole hand-made, constând in activități adaptate nivelului de vârstă, dar și capacităților psiho-fizice specifice persoanelor care au cel puțin vârsta de 50 ani împliniți;

5.    Programe de stimulare mentală (programe care să prevină apariția deteriorării mentale specifice vârstei înaintate);

6.    Sesiuni de discuții pe diverse teme (cu profesioniști din diverse domenii: știință, homeopatie, terapii alternative, cultură, literatură, consiliere juridică, psihologie, sfaturi medicale etc.); activități informative (citire presa, cărți, reviste, urmărirea programelor la radio sau TV);

7.    Acțiuni de informare a comunității locale cu privire la efectele îmbătrânirii și posibilitățile de optimizare ale acesteia - promovarea conceptului de “îmbătrânire activă”;

8.    Acordarea de titluri, premii, medalii șrcupepersoanelor care au cel puțin vârsta de 50 ani împliniți, din Municipiul București pentru re^|atte/ide£teelnț^.

9.    Activități de voluntariat pențra, mptivare* anințire și mobilizare a persoanelor din grupul

țintă;    *    ~

iQ. Activități recreați v-distracti

11. Activități de mișcare: dans,

1 a Activități de învățare si info:
Adresa de corespondență; B-jțțil Basarabia nr^37 - 39, cod poștalArt. 7 Potrivit obiectului său de activitate, principafele'atribuții din activîtateâî/mncfională a CENTRULUI PENTRU SENIORI AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTfsun^S

1.    întocmește proiectul bugetului anual de venituri si cheltuieli, iar după aprobarea acestuia conform legii, asigură execuția lui prin folosirea eficientă și eficace a fondurilor alocate, precum și a celor provenite din venituri extrabugetare (venituri de la bugetul de stat, venituri din bugetul asigurărilor de sănătate și alte venituri conform legii), pentru realizarea obiectului de activitate;

2.    face propuneri pentru alocări de investiții, reparații curente, dotări specifice, pe care le include în bugetul de venituri și cheltuieli propus, iar după aprobarea acestuia, asigură condițiile necesare pentru punerea lor în funcțiune la termenele stabilite, sau, după caz, pentru realizarea achizițiilor respective, potrivit obiectului de activitate;

3.    întocmește bilanțul financiar-contabil, pe care îl prezintă departamentului de specialitate din aparatul propriu al Primarului General;

4.    asigură raportarea și execuția ritmică, trimestrială, a bugetului de venituri si cheltuieli;

5.    asigură întocmirea și raportarea corectă a evidențelor financiar-contabile și respectarea disciplinei financiare;

6.    asigură respectarea dispozițiilor legale privind angajarea, salarizarea și promovarea personalului;

7.    asigură, în conformitate cu prevederile legale, păstrarea, integritatea, protejarea și valorificarea patrimoniului public aflat în administrare, precum și utilizarea eficientă a acestuia;

8.    asigură buna administrare și gospodărire a spațiilor aflate în administrare;

9.    asigură conservarea și utilizarea eficientă a bazei materiale;

10.    transmite departamentului de specialitate din aparatul propriu al Primarului General date operative, indicatori specifici de activitate, rapoarte și prezintă, spre aprobare sau avizare, diverse documente și documentații potrivit reglementarilor legale in vigoare;

11.    poate încheia contracte de închiriere pentru spațiile deținute în administrare, precum și contracte de asociere in domenii de interes, conform obiectului de activitate, in condițiile legii;

12.    întocmește diferite situații, deconturi, declarații conform legislației în vigoare și asigură depunerea acestora, la termenele stabilite, la organele abilitate (Administrația Financiară, CNPAS, CASMB, CASAOPSNAJ, ANOFM, Ministerul Mediului etc.);

13.    organizează orice alte acțiuni compatibile cu obiectul său de activitate, stabilite în conformitate cu prevederile legale în vigoare și cu actele administrative ale Primarului General și ale Consiliului General al Municipiului București.

Art. 8    - Principiile care stau la baza funcționării CENTRULUI PENTRU SENIORI

MUNICIPIULUI BUCUREȘTI sunt:


AL


1.

2.


3.

4.

5.Respectarea și promovarea cu prioritate a interesului persoanei din grupul țintă;

Protejarea și promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce privește egalitatea de șanse, tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia și demnitatea personală și întreprinderea de acțiuni nediscriminatorii și pozitive pentru persoanele din grupul țintă; Asigurarea protecției împotriva abuzurilor și exploatării persoanei din grupul țintă; Deschiderea către comunitate;

Ascultarea opiniei persoanelor din grupul țintă și luarea în considerare a acesteiora, ținându-se cont, după caz, de vârsț^dpWscernamânt și capacitatea de exercițiu;

Promovarea unui mode^wâilial_de îri^grfiire a persoanelor din grupul încurajarea inițiative^riîndi^idpale'aldjbersoanelor din grupul acestora în soluționarea sinta^fera oifioultate;

Asigurarea confidenraaliț^iO‘£^maii profesionale, lo

■■■    . •'■îl. . --X \\ h K


® Website:stuc vs;


duf Ba^arabl^nr. 3739, cod poștal 02210 icintă'Arefiei Naționale), intrarea D, Etaj 1 55.061.884 contact@cs-mb.ro .cs-mb.rofi


Art. 9 Beneficiarii CENTRULUI PENTRU SENIORI AL MUNICIPIUWK^UCUREȘTI

(1)    Beneficiarii CENTRULUI PENTRU SENIORI AL MUNICIPWLULBUCUREȘTI suntpersoane care au vârsta de cel puțin de 50 ani împliniți, pensionari sau nepensionâri care au nevoie de activități socio-culturale, de petrecere a timpului liber în mod plăcut și util. ,

(2)    Accesul beneficiarilor se face pe baza unei copii a actului de indentitate precum și înscrierea într-un registru de evidență, atunci când situația o impune.

(3)    Beneficiarii CENTRULUI PENTRU SENIORI AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI au următoarele drepturi:

(a) Să li se respecte drepturile și libertățile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanță personală ori socială;

03) Să li se asigure păstrarea confidențialității asupra informațiilor furnizate și primite;

(c) Să li se garanteze demnitatea, intimitatea și respectarea vieții intime.

(4)    Beneficiarii CENTRULUI PENTRU SENIORI AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI au următoarele obligații:

(a) Să furnizeze informații corecte cu privire la identitate, situație familială, socială, medicală; 0?) Să respecte prevederile prezentului regulament.

CAPITOLUL III PATRIMONIU

Art. 10 (1) Sediul social al CENTRULUI PENTRU SENIORI AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI se află în str. Constantin Miile nr.10, Sector 1, București.

Adresa de corespondență este B-dul Basarabia nr.37-39, Sector 2, București - interior 113.

(2)    Patrimoniul CENTRULUI PENTRU SENIORI AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI poate fi îmbogățit și completat în condițiile legii prin achiziții, donații, sponsorizări precum și prin preluarea, în regim de comodat sau prin transfer, de bunuri din partea unor instituții ale administrației publice centrale sau locale, a unor persoane fizice sau juridice, din țară sau din străinătate;

(3)    Bunurile mobile și imobile aflate în administrarea CENTRULUI PENTRU SENIORI AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI se gestionează potrivit dispozițiilor legale în vigoare, conducerea instituției fiind obligată să întreprindă și să aplice măsurile de protecție prevăzute de lege;

(4)    Instituția ține distinct evidența contabilă a patrimoniului public și privat dat în administrarea sa;

(5)    Instituției îi revine responsabilitatea inventarierii obligatorii anuale a patrimoniului mobil și imobil și transmiterea acestuia către departamentul de specialitate din cadrul aparatului propriu al

Primarului General, spre luare la cunoștință, introducere în baza de dat< realizarea inventarului Municipiului București.

CAPITOLUL IV

STRUCTURĂ ORGANIZATORICĂ

(2) CENTRUL PENTRU SENIORI AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI este organizat și funcționează în baza Legii Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare, precum și ale prevederilor legale aplicabile și cuprinde în structura sa organizatorică (organigramă), compartimente de specialitate și compartimente suport/funcționale -după cum urmează:

Conducerea executivă:


CONDUCEREA INSTITUȚIEI


i

I UUb’jr Uhl I '»■!. J. ,Su!i ..-1 ..u


•    Director

•    Director adjunct (proiecte)

•    Director adjunct (administrativ)

•    Contabil șef

•    Șef serviciu administrativ și secretariat

Aparatul de specialitate și aparatul funcțional:

•    Compartimentul programe și proiecte•    Compartimentul marketing și relații cu publicul

•    Compartimentul resurse umane

•    Compartimentul financiar-contabil

•    Compartimentul juridic și achiziții

•    Compartimentul administrativ și secretariat


A. în subordinea Directorului:

■    Directorul adjunct (proiecte)

■    Directorul adjunct (administrativ)

■    Contabilul sef

»

B. în subordinea Directorului Adjunct (Proiecte):

■    Compartimentul programe și proiecte


■    Compartimentul marketing și relații cu publicul

C.    în subordinea Directorului Adjunct (Administrativ):

■    Compartimentul juridic și achiziții publice

■    Serviciul administrativ și secretariat

D.    în subordinea Contabilului Sef:

»Art. T4 Directorul va stabili prin fișa postului atribuțiile contabilului șef, directorului șefului de serviciu, precum și limitele de competență ale acestora.

o Adresa de corespondență: B-dul Basarabia nr. 37 - 39, cod poștal 022103^

(incinta Arenei Naționale), intrarea D, Etaj 1 jlj? %

Relații cu publicul:    0755.061.884 contact@cs-mb.ro

® Website:    www.cs-mb.ro    ^>77^ A

CAPITOLUL V

ATRIBUȚIILE CONDUCERII EXECUTIVE ȘI ALE COMPARTIMENTELOR PREVĂZUTE ÎN STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A INSTITUȚIEI


Art.13 CONDUCEREA EXECUTIVĂ

Conducerea executivă a CENTRULUI PENTRU SENIORI AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI este asigurată de către directorul, directorul adjunct (programe), directorul adjunct (administrativ), contabilul șef și șeful de serviciu, numiți în condițiile legii și are responsabilitatea de a duce la îndeplinire atribuțiile stabilite prin prezentul Regulament, în scopul îndeplinirii obiectului de activitate.

Art. 14 (1) Directorul este angajat, în condițiile legii, cu contract individual de muncă încheiat pe perioadă nedeterminată, în urma unui examen/concurs, fiind numit prin dispoziție a Primarului General;


(2)    Directorul CENTRULUI PENTRU SENIORI AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI îndeplinește funcția de ordonator terțiar de credite și exercită managementul general al întregii activități a instituției;

(3)    Directorul reprezintă și angajează instituția în raporturile gu persoane-fizico si-juridice de drept

t

public sau privat din țară și din străinătate, precum și în față justiției,,.

A. DIRECTORArt. 15 Principalele atribuții ale directorului:

1.    conduce și coordonează întreaga activitate a CENTRI MUNICIPIULUI BUCUREȘTI;

2.    stabilește, prin fișa postului, atribuțiile directorului adjunct, a contabilului șef, a șefului de serviciu subordonat și le poate modifica în funcție de necesități, pentru a asigura buna funcționare a instituției;

3.    coordonează și participă la procesul de elaborare a bugetului de venituri și cheltuieli al instituției pe care îl înaintează spre avizare Primarului General;

4.    asigură respectarea destinațiilor bugetare aprobate de ordonatorul principal de credite;

5.    răspunde de administrarea legală și eficientă a întregului patrimoniu, transmis în administrare prin Hotărâre a Consiliului General al Municipiului București;

6.    fundamentează și propune proiectul bugetului pentru administrarea, protejarea, întreținerea, conservarea și valorificarea eficientă a patrimoniului pe care îl înaintează ordonatorului principal de credite;

7.    întocmește și fundamentează propuneri privind proiectele de hotărâri în domeniul de activitate a instituției și le înaintează în vederea supunerii spre aprobarea CGMB, conform legii;

8.    în limita competențelor acordate, aprobă încheierea contractelor, necesare pentru derularea activității curente,_cu terți, în condițiile legii;

9.    dispune or^ahi^ăreâ lipifatiilor pentru achiziționarea de bunuri materiale și servicii, conform vederilor Ies10.,    amputează

I    tionare ale Siproiectul de organigramă, stat de funcții și regulament de or; ti Jîn vederea supunerii spre aprobar&££8tiprm reglementarilor


dul Basarabia nr. 37Arenei Naționale), Șntrarț;ă>£J/Etaj 84 conta www.cs-mb.ro
11.    aprobă Regulamentul Intern al CENTRULUI PENTRU SENI BUCUREȘTI;

12.    răspunde de modul de întrebuințare a fondurilor bănești, mijloacelor^ materialelor și a tuturor valorilor aflate în patrimoniul încredințat;

13.    exercită controlul direct asupra tuturor actelor și formelor prin cpfe se. cheltuielile;

14.    are calitatea de angajator pentru personalul instituției. în acest sens:

a)    selectează, angajează și concediază personalul salariat, în condițiile legii;

b)    negociază clauzele contractelor individuale de muncă, în condițiile legii;

c)    dispune încadrarea, detașarea, delegarea personalului instituției, în condițiile legii;

d)    încheie contracte individuale de muncă pe durată determinată/nedeterminată, cu respectarea prevederilor din Codul muncii și, după caz, din legile speciale;

e)    analizează, avizează sau aprobă, după caz, cererile personalului angajat al instituției, inclusiv cele referitoare la programarea și efectuarea concediului de odihnă;

f)    analizează periodic necesarul de personal și stabilește organizarea de concursuri pentru ocuparea posturilor vacante, în condițiile legii;

g)    în funcție de disponibilitățile din bugetul aprobat cu această destinație, aprobă planul anual pentru perfecționarea profesională a personalului angajat în instituție;

h)    evaluează performanțele profesionale individuale ale personalului de conducere din subordine directă, aprobă fișa postului și fișa de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale întregului personal angajat în instituție;

i)    decide, în condițiile legii, modificarea raporturilor de muncă ale personalului din instituție, urmare evaluării, precum și alte măsuri legale ce se impun;

j)    coordonează activitatea de personal dispunând de prerogative disciplinare, având dreptul de a aplica, potrivit legii, sancțiuni disciplinare salariaților ori de câte ori constată ca aceștia au săvârșit o abatere disciplinară;

k)    răspunde de aplicarea legislației privind salarizarea personalului din unitate, în limita fondurilor bugetare aprobate;

15.    aprobă colaboratorii pentru proiectele instituției;

16.    repartizează corespondența instituției compartimentelor de specialitate;

17.    coordonează, îndrumă și controlează activitatea din punct de vedere tehnic și organizatoric;

18.    verifică și certifică propunerile de proiecte de investiții ale CENTRULUI PENTRU SENIORI AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI;

19.    emite decizii de recuperare a pagubelor aduse unității;

20.    dispune măsuri privind activitatea curentă a instituției, în condițiile legii, Hotărârilor Consiliului General al Municipiului București și Dispozițiilor Primarului General;

21.    răspunde de organizarea activității de control financiar preventiv și a conțtolulurl

prevederilor legale în vigoare;    fl *

22.    răspunde de organizarea activității de audit public intern;

23.    răspunde de organizarea sistemului de control managerial;

24.    răspunde de organizarea activității de sănătate și securitate în muncă;

?rm


25.    răspunde de organizarea activității de pază și prevenire împotriva incendiilor;^/,/,

26.    aprobă componența comisiilor de evaluare a ofertelor, precum și documentațîâ~referitoare la activitatea de achiziții publice;

27.    se deplasează la manifestări și evenimente din țară și străinătate în interesul instituției

28.    tffSctuează concediul legal de odihnă, cu aprobarea Primarului General;

29.    ptab\lește participarea instituției cu proiecte și programe la evenimente interne
L Relații cu publicul: ® Website:


|'i


-- -

J-dul Basarabia nr. 37 - 39, co#poștafO22103\ Sector (incinta Arenei Naționale), intrata    Ițj

075^.061.884 contact@c$Vipb.îpț %cil www.cs-mb.ro

cu aprobarea Primarului General;

30.    aprobă devizele de cheltuieli pentru proiectele angajate în linritelejmggfului de venituri și cheltuieli;

31.    aprobă planul anual de acțiune al instituției;

32.    aprobă regulamentele elaborate și propuse spre aprobare de serviciile și compartimentele din subordinea acestuia;

33.    asigură dezvoltarea ofertei CENTRULUI PENTRU SENIORI AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI și îmbunătățește conținutul calendarului de evenimente al instituției, elaborează și aplică strategii specifice în vederea desfășurării în condiții performante a activității curente si de perspectiva a instituției;

34.    îndeplinește, în condițiile legii și alte atribuții cu caracter specific ce decurg din actele normative în vigoare, hotărâri ale CGMB și dispoziții ale Primarului General;

35.    în exercitarea atribuțiilor sale emite decizii, note de serviciu, adrese către personalul instituției, precum și acorduri, avize și instrucțiuni privind desfășurarea activității specifice instituției.

36.    directorul este evaluat periodic, în condițiile legii,.

37.    în perioada când directorul nu este prezent in instituție, atribuțiile funcției sunt exercitate de către directorul adjunct sau de o persoană desemnată de acesta ori de către Primarul General, după caz;

38.    în situația când postul de director este vacant, atribuțiile funcției vor fi exercitate de către persoana desemnată, în baza Dispoziției Primarului General;

B. DIRECTOR ADJUNCT (PROIECTE)

Art. 16 Directorul Adjunct (Proiecte) are următoarele atribuții, competențe și responsabilități:

1.    asigură și răspunde de conducerea activității curente a salariaților din cadrul compartimentelor din subordine, stabilind sarcini concrete, îndrumând, controlând și urmărind efectuarea lor;

2.    asigură și răspunde de organizarea și buna desfășurare a activităților și proiectelor desfășurate de instituție, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare;

3.    coordonează activitatea compartimentului de marketing și relații publice și a compartimentului programe și proiecte;

4.    în perioada când directorul nu este prezent in instituție, atribuțiile funcției sunt exercitate de către unul dintre directorii adjuncți sau de o persoană desemnată de Director ori de către Primarul General, după caz;

5.    îndeplindește și alte atribuții stabilite de Directorul instituției, sau care decurg djp^^sktfia

în vigoare, Hotărâri ale CGMB sau Dispoziții ale Primarului General. /    A

B. DIRECTOR ADJUNCT (ADMINISTRATIV)


Art. 16 Directorul Adjunct (Administrativ) are următoarele atribuții, competențe,-sj . responsabilități:1.asigură și răspunde de conducerea activității curente a salariaților 'fiiir^cadrul compartimentului și servicului din subordine, stabilind sarcini concrete, îndrumând, controlând și urmărind efectuarea lor;

asigură și răspunde de organizarea și buna desfășurare a activităților logistic instituție, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare; coordonează activitatea compartimentului juridic și achiziții și a serviciului adț? ii secretariat;

S.VA


a Adresa de corespo

C RelațircU publicul: ® Website:renei Naționale), intrarea ?884 contact@c$r-mb.Fp^4. în perioada când directorul nu este prezent in instituție, atribuțiile fuheției sunt exercitate

de către unul dintre directorii adjuncți sau de o persoanădiesemfiată de Director ori de către Primarul General, după caz;

5. îndeplindește și alte atribuții stabilite de Directorul instituției, sau care decurg din legislația în vigoare, Hotărâri ale CGMB sau Dispoziții ale Primarului General.

C. CONTABIL SEF

»

Art. 17 Contabilul Șef are următoarele atribuții, competențe și responsabilități:

6.    asigură și răspunde de conducerea activității curente a salariaților din cadrul compartimentelor din subordine, stabilind sarcini concrete, îndrumând, controlând și urmărind efectuarea lor;

7.    asigură și răspunde de organizarea și buna desfășurare a activității economico-financiare a instituției, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare;

8.    elaborează situația financiară și contul de execuție bugetară, trimestrial și anual;

9.    asigură verificarea actelor și a înregistrărilor notelor contabile atât în contabilitate cât și în execuție;

10.    participă la organizarea procedurilor de achiziție publică de bunuri, servicii și lucrări;

11.    programează, organizează și urmărește respectarea normelor privind inventarierea patrimoniului;

12.    asigură aplicarea măsurilor privind integritatea patrimoniului instituției și recuperarea pagubelor aduse acesteia;

13.    în colaborare cu compartimentele instituției, întocmește planuri anuale de investiții și de dotare cu aparatură necesară, cu aprobarea conducerii;

14.    planifică și elaborează lunar, pe baza propunerilor primite, necesarul de credite;

15.    întocmește contul de execuție bugetară, lunar;

16.    urmărește primirea la timp a extraselor de cont și verificarea acestora și a documentelor însoțitoare;

17.    urmărește gestionarea corectă a mijloacelor bănești, întocmirea corectă și în termen a documentelor cu privire la depunerile și plățile în numerar, cu respectarea plafonului de casă, a avansurilor spre decontare;

18.    urmărește depunerea situațiilor financiare și a contului de execuție la termenele legale stabilite, precum și a tuturor declarațiilor și formularelor obligatorii pentru bugetele asigurărilor sociale;

19.    analizează referatele primite spre aprobare și verifică posibilitățile de încadrare în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat;

20.    urmărește întocmirea la timp și în conformitate cu dispozițiile legale a balanțelor de verificare, bilanțurilor anuale și trimestriale precum și a situațiilor lunare privind principalii indicatori economico - financiari;

21.    angajează instituția prin semnătură alături de director sau persoana delegată în toate operațiunile cu caracter patrimonial;

22.    organizează activitatea financiar - contabilă a instituției în deplasare în țară sau în străinătate, în conformitate cu dispozițiile legale si dispune efectuarea corectă si la timp a


-    încheierea contractelor și comenzilor-interne'p|i contractelor în baza drepturilor de autor și a dreptu; contracte de executări de lucrări, civile legate de activitatea instituției;

-    încasările reprezentând contravaloarea bunurilor sau materialelor vândute, serviciilor prestate

-    plățile efectuate pentru aprovizionarea tehnico-materială, executarea de lucrări și prestări servicii;

-    plata sumelor pentru munca prestată și a altor drepturi cuvenite persoanelor încadrate în muncă, cu respectarea normelor legale;

-    solicitările de credite bancare și cererile pentru deschiderea finanțării și decontarea investițiilor;

-    trecerea pe seama cheltuielilor sau rezultatelor financiare ori pe seama unor fonduri, potrivit dispozițiilor legale, a pierderilor, a daunelor produse de calamități ori a altor daune aduse instituției, care nu s-au produs cu vinovăție;

-    angajarea și efectuarea plăților din creditele bugetare aprobate precum și a altor mijloace legal constituite la dispoziția instituției;

-    repartizarea pe activități a fondurilor aprobate și a creditelor bugetare deschise;

-    virarea de credite bugetare;

-    utilizarea sumelor din creditele bugetare rămase neconsumate la finele trimestrelor I, n, m, IV, sau utilizarea lor în totalitate până la încheierea exercițiului financiar;

-    stabilirea potrivit dispozițiilor legale a nivelului prețurilor și tarifelor propuse prin documentații;

-    transformările de fonduri fixe;

Documentele privind operațiile din care derivă drepturi sau obligații financiare ce se prezintă controlului financiar preventiv, vor fi însoțite de acte justificative corespunzătoare și semnate în prealabil de către compartimentul de specialitate în care urmează să se efectueze operația respectivă.

Prin semnarea acestor documente, semnatarul documentului își asumă răspunderea în legătură cu legalitatea, necesitatea, oportunitatea, economicitatea și realitatea operației.

Prin decizia conducerii de organizare a controlului financiar preventiv propriu, se vor stabili la

propunerea contabilului șef ca unele din operațiunile de mai sus, să fie delegate și altor salariați cu

atributiuni financiar-contabile.

»

26.    asigură pe baza înregistrărilor din contabilitate, organizarea sistemului informațional al instituției, furnizând conducerii elementele necesare luării deciziilor;

27.    asigură întocmirea circulației și păstrării documentelor justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate;

28.    organizează păstrarea, manipularea și folosirea formularelor cu regim special;

29.    rezolvă orice alte probleme - sarcini prevăzute în actele normative referitoare la activitatea financiar-contabila;

30.    Contabilul sef este subordonat ierarhic Directorului instituției;

31.    este membru în comisia de casare, având obligația de a refuza, în condițiile legii, orice operații patrimoniale, care contravin dispozițiilor legale;

32.    îndeplinește atribuțiile privind ordonanțarea cheltuielilor, potrivit dispozițiilor legal \33. în^pllhesțe^d^jc^^lte atribuții prevăzute de dispozițiile legale în vigoare sau

* jSi v

Kta


vizionare si desfacere, ixe, precum și la orice alte
C Relații cu put ® Website:


dul Basarabia nr. 37 -?39, codp6ștal022103, Sector 2,’ >{incfbta Arenei Naționale^ infrâr^ap, Eț^j 1 0755.061.884 contetrttS’^JTțbU'O www.cs-mb.ro


Art. 18. Atribuțiile compartimentelor și a serviciului din subordinea Directo

următoarele:


A. SERVICIUL ADMINISTRATIV ȘI SECRETARIAT Art. 19. Este condus de un șef serviciu care asigură și răspunde de activitatea personalului din acest serviciu, se află în subordinea Directorului Adjunct (Administrativ) și are următoarele atribuții

a.    organizează și răspunde de evidența, funcționarea și utilizarea imobilelor, instalațiilor aferente si obiectelor de inventar aflate în administrarea instituției;

b.    organizează și asigură efectuarea curățeniei în birouri și celorlalte încăperi și spații aferente imobilului instituției;

c.    certifică exactitatea și realitatea prestațiilor efectuate de terți, chirii, telefoane, abonamente și alte cheltuieli administrativ-gospodărești;

d.    asigură și răspunde de aprovizionarea cu materiale, combustibili, energie, piese de schimb necesare tuturor compartimentelor din structura organizatorică a CENTRULUI PENTRU SENIORI AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, conform calculelor de fundamentare a necesarului de aprovizionat, pe baza normelor de consum și de stoc și în limita creditelor bugetare aprobate;

e.    întocmește planul de aprovizionare anual pentru toate compartimentele instituției;

f.    organizează și participă la recepția cantitativă și calitativă a materialelor aprovizionate, face propuneri privind componența comisiilor de recepție;

g.    răspunde de asigurarea recepției, transportului și depozitării materialelor in termenul stabilit, pentru a se evita plata unor penalități;

h.    în cazul in care unele contracte prevăd ca recepția produselor să se facă la furnizor se

vor lua măsuri pentru trimiterea delegărilor in vederea recepționării;

i.    răspunde de preîntâmpinarea formării de stocuri supranormative și de readucere in circuitul economic al instituției a acestora;

j.    răspunde de primirea, gospodărirea corespunzătoare, recircularea si restituirea ambalajelor;

k.    ia măsuri și răspunde de gospodărirea rațională a materialelor, combustibililor si energiei;

l.    certifică exactitatea și realitatea aprovizionării cu materiale, piese de schimb, carburanți etc.;

m.    întocmește note de intrare - recepție (NIR) în cel mult 24 ore de la primirea în magazie a materialelor conform facturii sau avizului de expediție, marfa fiind achiziționată pe baza de comanda semnata de contabilul șeful;

n.    organizează spatii de depozitare si manipulare adecvate, evitând degradarea sau

deteriorarea materialelor depozitate;

o.    eliberează materialele din magazie pe baza bonurilor de consum semnate de persoanele desemnate în acest scop;

p.    asigură desfășurarea în bune condiții a inventarierii anuale a depozitelor sau de câte ori este necesară această măsură;

q.    aplică măsurile stabilite de tehnica securității muncii și de P.S.I. în vederea evitării accidentelor de muncă sau ale altor evenimente;

r.    execută și alte sarcini transmise de conducere sau rezultate din actele normative în vigoare;

s.    asigură desfășurarea în bune condiții a activităților de secretariat;

t.    se ucupă de pmnkea,.^datarea, înregistrarea, distribuirea corespondenței primite, precum, preg|tire\corespoqdbhțe^pețiffuexpediere;

ansmiterea informațiilor în cadrul instituției; artenerilor în cadrul instituției.bia nr. 37 - 39

ArenefNaționale), i#îrar^a$j£fetaj 0*755.061.884    contact@es-ritif rOț ci

www.cs-mb.roB. COMPARTIMENTUL PROGRAME SI PROIECTE

Art. 20 Compartimentul programe și proiecte este o strueturâ^^Eîcțională în structura organizatorică a CENTRULUI PENTRU SENIORI AL MUNIGUNULUI BUCUREȘTI aflată în subordinea Directorului Adjunct (Proiecte) și are următoarele atribuții:

a.    Fundamentează derularea procedurilor de implementarea în bune condiții a proiectelor și programelor Centrului;

b.    Participă la buna desfășurare a tuturor etapelor de implementare a programelor și proiectelor;

c.    Participă activ la toate proiectele și programele Centrului și elaborează documentele necesare implementării în bune condiții a programelor și proiectelor Centrului, atât înaintea evenimentului cultural cât și după derularea lui;

d.    Se informează în permanență cu privire la accesarea fondurilor nerambursabile pentru domeniul cultural și întocmește documentația necesară accesării acestor fonduri;

e.    Colaborează cu partenerii din țară și de peste hotare în vederea elaborării și promovării de proiecte culturale în cadrul cărora Centrul este beneficiar sau partener;

f.    își îmbunătățește permanent pregătirea profesională și nivelul de cunoștințe de specialitate și participă la cursuri de instruire, seminalii, perfecționări;

g.    Realizează materialele de promovare necesare serviciilor și compartimentelor din cadrul Centrului;

h.    Participă la implementarea proiectelor și programelor Centrului și identifică și atrage surse de finanțare pentru proiectele organizate;

i.    Inițiază, organizează și participă la acțiuni organizate de Centru sau de alte instituții;

j.    Asigură serviciile tehnice necesare desfășurării proiectelor și programelor Centrului;

k.    Stabilește contacte, gestionează derularea relațiilor inter și intra-instituționale, cu ONG-uri, companii, foruri culturale, mass media și răspunde de relația instituției cu partenerii;

l.    Derulează programe în colaborare cu partenerii sau facilitează realizarea unor programe și proiecte comune cu alte instituții, ONG-uri sau servicii și compartimente din cadrul Centrului;

m.    Concepe și realizează împreună cu directorul Raportul de activitate, și orice document este solicitat de instituție;

n.    Identifică posibilități de colaborare ale instituției, prin materiale de specialitate redactate de către angajați, ce pot fi publicate sau difuzate în documente de specialitate sau în presă;

o.    Concepe, aplică sau monitorizează campaniile de promovare a imaginii instituției;

p.    Aplică mijloace de cercetare, anchete, sondaje, privind activitatea instituției;

q.    Gestionează site-ul instituției și promovează instituția în mass media;

r.    Prelucrează, tehnoredactează, editează, realizează și difuzează cărți și alte publicațiidindomcniile de activitate ale Centrului, în condițiile legii;

s.    Asigură schimburile interinstituționale în ceea ce privește publicațiile de speciei

t.    îndeplinește orice altă sarcină dispusă de director în concordanță cu prevederile

C. COMPARTIMENTUL JURIDIC ȘI ACHIZIȚII PUBLICE


Art. 21 (1) Compartimentul juridic, achiziții publice este o structură funcțională care asigură și răspunde de activitățile în domeniul juridic și achiziții publice aflată în subordinea Directorului Adjunct (Administrativ) și are următoarele atribuții.

(2) Atribuții în domeniul juridic :

a.    acdr3& asistență juridică instituției, pe baza mandatului directorului, în fața tuturor instanțelor

judecătorești, organelor de cercetare penală, precum și în raporturile acesteia cu autorităț^^T^^ instituțiile publice, precum și cu orice persoană juridică sau fizică, română sau străină;    . "

b.    reprezintă instituția în acțiunile civile, penale, în fața instanțelor de fond, ordinare si extrâdfdijrareL

-\—L-:-;---

i Adre&a/de'corespondență: B-dul Basarabia nr. 37 - 39/<*od postai oi-^103, Sector 2, B^ci îneT Naționale), i^rai^^Et,îtaj^

V. Relații cu piiBTîrntr~—.\O755.O61.884 contact<a^cs-ăib.ri)~

® Website:    ^www.cs-mb.ro


în fața tuturor instanțelor de judecată pe cale ierarhică, a altor organe dejurisdicție, în fața organelor de cercetare penală, notariatelor, a oricărui organ al administrației de șfaț^jpe-bază de mandat acordat de directorul instituției, pentru actele contencioase și necontencioase;

c.    analizează și avizează de legalitate deciziile emise de directorul instituției, după cum urmează:

•    deciziile privind problemele de personal (organizare concursuri, încadrări în muncă, încetarea contractelor de muncă, aplicarea de sancțiuni disciplinare, etc.);

•    deciziile privind domeniul financiar, de recuperare a debitelor, investiții, patrimoniu, achiziții publice.

d.    analizează din punct de vedere al legalității și face recomandări privind organigrama, regulamentul de organizare și funcționare și regulamentul intern;

e.    întocmește, la cererea directorului, diferitele tipuri de contracte pe care le încheie instituția: de drept de proprietate intelectuală, prestări servicii, coproducție, parteneriat, închiriere, etc.

f.    analizează și avizează din punct de vedere al legalității proiectele de contracte transmise de către compartimentele de specialitate;

g.    analizează și avizează din punct de vedere al legalității proiectele de contracte transmise de către alte persoane juridice cu care instituția intră în raporturi juridice;

h.    elaborează proiectele oricăror acte cu caracter sau cu efect juridic întocmite în legătură cu activitatea instituției;

i.    avizează note și instrucțiuni, din punct de vedere al legalității, referitoare la atribuțiile și activitatea instituției;

j.    urmărește durata contractelor de drept de autor informând în timp util conducerea instituției cu privire la termenele de valabilitate ale acestora;

k.    redactează plângeri, acțiuni către instanțele de judecată, cereri notariale și orice cereri cu caracter juridic privind activitatea instituției, la solicitarea conducerii și pe baza documentației primite de la compartimentele de resort, motivându-le în fapt și în drept;

l.    la sesizarea contabilului șef, stabilește împreună cu directorul instituției modul de recuperare a debitelor și propune măsurile necesare pentru recuperarea acestora;

m.    exprimă puncte de vedere privind interpretarea actelor normative cu referire la sfera de activitate a instituției, la cererea compartimentelor și acordă asistență de specialitate acestora;

n.    ține evidența tematică a actelor normative specifice domeniului de activitate al instituției;

o.    ține evidența cronologică a tuturor contractelor în Registrul special de evidență contracte;

p.    consultă cronologic publicarea noilor acte normative și se asigură de aducerea la cunoștință către personalul instituției a celor din domeniul de activitate al instituției, a modificărilor și completărilor ulterioare ale actelor normative aflate în vigoare.

(3) Atribuții în domeniul achizițiilor publice :

a.    elaborează programul anual de achiziții pe baza necesităților și priorităților comunicate de celelalte compartimente, pe care îl transmite spre aprobare directorului;

b.    transmite spre aprobare directorului și înaintează, orice modificare intervenită în programul anual al achizițiilor publice;

a.    răspunde de utilizarea pentru clasificarea statistică a produselor, serviciilor și lucrărilor, a vocabularului comun al achizițiilor publice - CPV;

b.    estimează valoarea fiecărui contract de achiziție publică în baza solicitărilor comunicate de celelalte compartimente și a studiului de piață efectuat și întocmește nota privind determinarea valorii estimate;

c.    răspunde de stabilirea procedurilor de atribuire aferente fiecărui contract de achiziție publică și întocmește note justificative privind alegerea procedurii de atribuire;


d.    stabilește pradâQĂleAar^trebuie asigurate între data transmiterii spre publicare a anunțurile

participare sai/aSafransmiteriHinvitatiilor de participare si data limită pentru depunerea oferteforn; fl.ncîedlc^VffiWwhtrAlui;    '

Atare cu privire la accelerareaf-pr^cedurii de achiziție publ 1_LzzS

O Adri

k. Relații cu ® Website:


ful Basarabia nr. 37 , v^Ărinta Arenei Naționale^

'u75S.061.884 contai


'M(ww.cs-mb.ro


’co^jjoșțal 6#2103, Sector 2,\Bu^ure întrlrea^ii Etaj: 1


este cazul;

f.    întocmește nota justificativă cu privire la impunerea unor cerințe^iinirrie^le calificare referitoare la situația economică și financiară ori la capacitatea tehnică și profesională a operatorilor economici;

g.    propune cuantumul garanțiilor de participare în corelație cu valoarea estimată a contractului de achiziție publică și buna execuție în corelație cu valoarea contractului de achiziție publică și conform prevederilor legale, precum și forma de constituire a acestora;

h.    propune directorului spre aprobare pentru atribuirea fiecărui contract de achiziție publică, componența comisiilor de evaluare a ofertelor;

i.    propune și fundamentează necesitatea participării acestora, precum si cooptarea unor experți din afara instituției;

j.    asigură respectarea regulilor de evitare a conflictului de interese;

k.    elaborează sau după caz, coordonează activitatea de elaborare a documentației de atribuire a contractului de achiziție publică sau în cazul unui concurs de soluții a documentației de concurs, în baza solicitărilor și informațiilor comunicate de celelalte compartimente;

l.    propune achiziționarea serviciilor de consultanță pentru elaborarea documentației de atribuire a contractului de achiziție publică dacă este cazul, cu referire îndeosebi la elaborarea caietului de sarcini si a caracteristicilor tehnice si funcționale solicitate în documentația de atribuire;

m.    răspunde de întocmirea și îndeplinirea tuturor formalităților de publicitate/comunicare pentru procedurile organizate, în conformitate cu prevederile legale;

n.    răspunde și asigură transmiterea documentației de elaborare și prezentare a ofertei către operatorii economici;

o.    răspunde și asigură comunicarea cu operatorii economici în toate fazele de desfășurare a procedurii de atribuire (transmiterea invitațiilor de participare, răspunsuri la clarificări, solicitare de clarificări, transmiterea procesului verbal de deschidere a ofertelor, comunicarea rezultatului procedurii de atribuire, comunicarea notificărilor de contestație);

p.    răspunde și asigură primirea, înregistrarea și păstrarea ofertelor pentru procedurile organizate;

q.    asigură întocmirea proceselor verbale de deschidere a ofertelor;

r.    asigură întocmirea raportului procedurii de atribuire a contractelor de achiziție publică;

s.    urmărește și propune restituirea garanțiilor de participare la procedurile de achiziție publică în condițiile prevăzute de lege;

t.    răspunde de respectarea termenelor legale pentru încheierea contractului de achiziție publică;

u.    asigură comunicarea cu Consiliul Național de Soluționare a contestațiilor și transmiterea în termenele prevăzute de lege a tuturor informațiilor și materialelor solicitate de către acesta;

v.    asigură încheierea contractelor de achiziție publică cu câștigătorii procedurilor de achiziții organizate pentru bunuri, servicii și lucrări și transmiterea lor pentru urmărire compartimentelor de specialitate;

w.    răspunde de îndeplinirea tuturor formalităților de raportare și transmiterea acestora conform prevederilor legale către Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice;

x.    asigură gestionarea informațiilor cu privire la procedurile de achiziție publică organizate;

y.    răspunde de cunoașterea și aplicarea legislației specifice domeniului de activitate al compartimentului;

z.    execută și alte sarcini transmise de conducere sau rezultatedin actele normative în vigoare.

M A X.


i Adresa de corespondență: B-dul Basarabia nr. 37-3$, co<£|%>ștafcft£2103, Sector 2, (incinta Arenei NaționaLejjîintfate^ D, Etatj 1 V. Relații cu publicul:    0755.061.884 contâcțtȘci-ÎTibio H

® Website:    www.cs-mb.ro    —>.£ 5

D. COMPARTIMENTUL MARKETING ȘI RELAȚII PUBLICE. X

Art. 22 Compartimentul marketing și relații publice este o staietQra funcțională în structura organizatorică a CENTRULUI PENTRU SENIORI AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI aflată în subordinea Directorului Adjunct (Proiecte) și are următoarele atribuții:

a.    colaborează cu toate compartimentele din cadrul Primăriei Municipiului București, toate serviciile și instituțiile publice de interes local al Municipiului București, cu alte persoane fizice sau juridice, în limitele de competență stabilite de către Director în condițiile legii;

b.    redactează comunicatele de presă;

c.    analizează și evaluează modul în care se reflectă în presă acțiunile întreprinse de către instituție;

d.    organizează conferințe de presă, la solicitarea expresă a conducerii instituției;

e.    promovează măsurile necesare pentru protejarea imaginii Centrului pentru Seniori al Municipiului București;

f.    asigură organizarea și întreținerea relațiilor cu mass-media, cu opinia publică în general;

g.    organizează înscrierea în audiență la Directorul instituției;

h.    pregătește materiale pentru audiențe în funcție de cererile depuse și înregistrate;

i.    participă la audiențe și întocmește minutele acestora;

j.    comunică răspunsurile către cetățeni în termenele stabilite de prevederile legale în vigoare;

k.    urmărește soluționarea solicitărililor adresate de către petenți sau de către alte persoane fizice sau juridice;

l.    îndeplindește și alte atribuții stabilite de conducerea instituției, sau care decurg din legislația în vigoare, Hotărâri ale CGMB sau Dispoziții ale Primarului General.

CI. COMPARTIMENTUL FINANCIAR-CONTABIL

Art.24 Compartimentul fmanciar-contabil este o structură funcțională în structura organizatorică a CENTRULUI PENTRU SENIORI AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, în subordinea Contabilului Șef,

si are următoarele atribuții:

» »

a.    răspunde de buna funcționare a activității financiar-contabile a instituției, în conformitate cu dispozițiile legale și delegările de autoritate primite din partea conducerii instituției;

b.    urmărește executarea integrală și întocmai a bugetului aprobat al instituției;

c.    întocmește toate documentele și efectuează toate înregistrările contabile în conformitate cu prevederile legislative și cu indicațiile metodologice ale direcțiilor de specialitate din Primăria Municipiului București, urmărește recuperarea sumelor debitoare și achitarea sumelor creditoare;

d.    centralizează propunerile de dotare cu echipamente întocmite de compartimentele instituției și alcătuiește planul de investiții, răspunzând de realizarea lui;

e.    verifică legalitatea și exactitatea documentelor de decontare și a datelor din documentele de evidență gestionară;

f.    întocmește și transmite orice situație economico-financiară solicitată de direcțiile de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General, etc.;

g.    asigură înregistrarea cronologică și sistematică în contabilitate a documentelor financiar-contabile, în funcție de natura lor;

h.    răspunde de evidența corectă a rezultatelor activității economico-financiare;

i.    ia măsu/ile\necesarc^îr^e^er'ea>^revenirii deturnărilor de fonduri, degradărilor sau sustragerii de


bunuri

j.răspunc


iteriE de \n


numerar, controla


e sajaHăneș «foii


șiyîh termen a documentelor cu privire la depunerile și ifonplui de casă aprobat;


qdențăt B$dU|~^sarabia nr. 37/-^9,,corf]proștăL(j)22103, Sector 2, Arenei Naționale), intfâteă D, Etaj 1 Relații cu pubtfcut^/^^— O7S5.061.884 conJikt<^cțs4iA.rțr-y


i Adresa de cores


V.

® Website:


www.cs-mb.roacestora si a documentelor


k. răspunde de primirea la timp a extraselor ’de cont, verificarea ace

însoțitoare;


l.    asigură controlul asupra tuturor documentelor prin care se autorizează efectuarea de cheltuieli sau din care derivă, direct sau indirect, angajamentele de plăți;

m.    exercită controlul zilnic asupra operațiilor efectuate de casierie și asigură încasarea la timp a creanțelor, lichidarea obligațiilor de plată, luând măsurile necesare pentru stabilirea răspunderilor legale, atonei când este cazul;

n.    răspunde de asigurarea și ritmicitatea fondurilor necesare, în limita creditelor bugetare aprobate, desfășurării în bune condiții a activităților instituției;

o.    răspunde de asigurarea și ritmicitatea creditelor necesare în vederea realizării obiectivelor de investiții aprobate de Consiliul General al Municipiului București;

p.    răspunde de transmiterea spre avizare la direcțiile de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General a listei de investiții detaliate în așa fel încât să nu se producă întârzieri în derularea obiectivelor de investiții din cauza nerespectării termenelor sau a viciilor de întocmire a acestor documente;

q.    urmărește circulația documentelor financiar-contabile și ia măsuri de reducere a timpilor pentru prelucrarea lor contabilă;

r.    asigură clasarea și păstrarea în ordine și în condiții de siguranță a documentelor și actelor justificative ale operațiilor contabile și evidența pierderii sau distrugerii lor parțiale sau totale;

s.    prezintă conducerii instituției spre aprobare următoarele situații: bilanțul contabil, raportul justificativ;

t.    participă la analiza rezultatelor economice și financiare pe baza datelor din bilanț;

u.    răspunde de realizarea măsurilor și sarcinilor aferente domeniului contabil, stabilite ca urmare a controalelor financiar-gestionare efectuate de organele în drept;

v.    întocmește documentația necesară deschiderii finanțării investițiilor la Trezoreria Statului, solicitând în prealabil avizul direcției de resort din cadrul Primăriei Municipiului București;

w.    asigură evidența obiectelor de inventar, a mijloacelor fixe și mișcarea acestora;

x.    întocmește documentația necesară și urmărește procedurile legale de declasare, scoatere din funcțiune, transfer fără plată, valorificare și casare a bunurilor aparținând instituției;

y.    îndeplinește atribuții de depozitare și evidență bunuri aparținând instituției;

z.    întocmește statele de plată a drepturilor salariale și efectuează la timp viramentele privind obligațiile de plată ale instituției și ale salariaților către bugetul de stat, bugetele asigurărilor sociale, fonduri speciale, etc.;

aa. întocmește, după caz, lunar, trimestrial, semestrial și anual situații privind asigurările sociale de stat, asigurările sociale de sănătate, declarații privind plata ajutorului de șomaj, dări de seamă privind calcularea, reținerea și virarea impozitelor pe salarii, statistici privind numărul personalului și veniturile salariale, declarații și adeverințe privind impozitul reținut și vărsat pentru persoane fizice (colaboratori);

bb. asigură depunerea acestora, la termenele stabilite, la organele abilitate;

cc. întocmește declarațiile fiscale, în conformitate cu prevederile legale și le susține în fața organelor abilitate;

dd. efectuează, după caz, plățile ce derivă din contractele întocmite în baza Legii nr. 8/1996, privind drepturile de autor și drepturile conexe, cu modificările și completările ulterioare, conform clauzelor contractuale și ținând evidența tuturor plăților;

ee. elaborează și răspunde de transmiterea în termenul precizat a situațiilor economi ce-financiare

hh. îndeplinește orice alte atribuții dispuse de conducerea instituției sawrdzultătemn actele normative


în vigoare, în domeniul financiar-contabil;    (

ii. execută și alte sarcini transmise de conducere sau rezultate din acteleTiormative îp vigoare.

C2. COMPARTIMENTUL RESURSE UMANE

Art. 25 Compartimentul resurse umane este o structură funcțională în structura organizatorică a CENTRULUI PENTRU SENIORI AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, în subordinea Contabilului Șef, si are următoarele atribuții:

t    1

a.    întocmirea și gestionarea contractelor individuale de muncă;

b.    gestionarea activității necesare întocmirii tuturor fișelor de post, precum și pentru evaluarea performanțelor profesionale individuale, conform prevederilor legale în vigoare;

c.    întocmirea planurilor privind promovarea personalului;

d.    fundamentarea fondului de salarizare și de personal din cadrul bugetului instituției;

e.    întocmirea unui program anual de pregătire și perfecționare profesională a personalului angajat, pe baza propunerilor șefilor de compartimente, pe care îl înaintează spre aprobare directorului, în vederea dezvoltării performanțelor profesionale ale personalului;

f.    elaborarea proiectelor statelor de funcții în conformitate cu organigrama și numărul de posturi alocate, și le supune spre aprobare în condițiile legii;

g.    elaborarea schemelor de încadrare, cu modificările produse în legislație (indexări, majorări, promovări, etc.);

h.    întocmirea și eliberarea documentelor care compun dosarele de pensionare și urmărirea finalizării acestora prin emiterea deciziilor de încetare a raporturilor de muncă, în condițiile legii;

i.    gestionarea,completarea și eliberarea dosarelor de personal;

j.    întocmirea și actualizarea Registrului de evidență a salariaților în format electronic;.

k.    prelucrarea datelor în registrul de evidență a salariaților în format electronic;

l.    evidența și arhivarea deciziilor directorului instituției, dispozițiilor Primarului General și hotărârilor Consiliului General al Municipiului București cu referire la CENTRUL PENTRU SENIORI AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI.

m.    întocmirea diferitelor situații solicitate de organele de control abilitate și/sau de compartimentele de resort din aparatul de specialitate al Primarului General (Direcția Managementul Resurselor Umane, etc.);

n.    organizarea de concursuri pentru ocuparea posturilor vacante și pentru promovare, în conformitate cu legislația în vigoare și asigurarea secretariatului comisiilor de examinare nominalizate de conducerea instituției prin decizie;

o.    vizarea legitimațiilor de serviciu ale salariaților;

p.    eliberarea de adeverințe salariaților pentru diferite scopuri;

q.    programarea și urmărirea concediilor de odihnă ale salariaților;

r.    elaborarea, actualizarea și aducerea la cunoștința salariaților a Regulamentului Intern;

s.    elaborarea și redactarea proiectului regulamentului de organizare și funcționare al instituției, în colaborare cu celelalte compartimente funcționale pe care îl supune aprobării, conform legislației în vigoare, la propunerea directorului;

t.    identificarea locurilor de muncă și a meseriilor cu condiții grele, periculoase etc., conform legii, și întocmirea documentelor în vederea acordării sporurilor în baza prevederilor legale;

u.    stabilirea necesarului de nersonal-ne -structură, funcții si meserii, nrecum si ne prade trente

CAPITOLUL VI PERSONAL SALARIZARE

Art. 26(1) Atribuțiile, competențele și responsabilitățile pentra-fiedare post se detaliază în fișele de post întocmite conform prevederilor legale în vigoare și se modifică corespunzător actelor normative apărute ulterior. Fișele de post reprezintă anexă la contractul individual de muncă al salariaților.

(2)    Atribuțiile specificate în fișele de post se pot completa cu alte atribuții dispuse/încredințate de șeful ierarhic superior, cu avizul directorului și cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

(3)    Modificarea și/sau completarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a CENTRULUI PENTRU SENIORI AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI implică, după caz, și modificarea / completarea fișelor de post ale angajaților instituției.

(4)    Angajarea personalului și stabilirea nivelului de salarizare a personalului angajat se fac conform legislației în vigoare aplicabile .

CAPITOLUL VII

BUGETUL ȘI RELAȚIILE FINANCIARE

Art. 27 Bugetul CENTRULUI PENTRU SENIORI AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI se aprobă prin hotărâre a CGMB în conformitate cu prevederile legale.

Art. 28 CENTRULUI PENTRU SENIORI AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI este un serviciu public de interes local al Municipiului București, cu personalitate juridică, este titular de buget, directorul instituției fiind ordonator terțiar de credite, iar angajarea cheltuielilor, încheierea contractelor și celelalte operațiuni financiar-contabile se asigură de către acesta cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Art. 29 Cheltuielile pentru activitățile desfășurate de către CENTRUL PENTRU SENIORI AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, în îndeplinirea obiectului său de activitate/atribuțiilor ce îi revin, se finanțează de la bugetul local al Municipiului București și din donații și sponsorizări, cu respectarea dispozițiilor legale.

CAPITOLUL VIII AUDITUL PUBLIC INTERN

Art. 30 Activitatea de audit public intern este asigurată de cJLtre^ompartimentul de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului București.    Z o M
o Adresa de corespondență: B-dul Basarabia nr. 37 -(incinta Arenei Naționale

C Relații cu publicul:    0755.061.884    cont

® Website:    www.cs-mb.ro


AvA, C, / I L,C J.    . A

CAPITOLUL ix—

DISPOZIȚII FINALE

Art. 31 Compartimentele din structura organizatorică a CENTRULULPENTRU SENIORI AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI sunt obligate să coopereze, să stabilească relațiile funcționale între ele, precum și cu structurile de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului București în vederea elaborării, organizării și desfășurării lucrărilor, proiectelor și programelor, la termen și în condițiile legii, respectiv acelea al căror obiect implică coroborarea de competențe, în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare.

Art. 32 CENTRUL PENTRU SENIORI AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI își promovează propriile evenimente, funcționează ca un club pentru seniori și are siglă proprie.

Art. 33 CENTRUL PENTRU SENIORI AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI poate recurge la extemalizareaj potrivit legii, a unor activități corespunzătoare obiectului său de activitate, cu aprobarea ordonatorului principal de credite.

Art. 34 Neîndeplinirea de către personalul instituției a sarcinilor de serviciu, în totalitate și în termen legal, precum și comiterea de abateri de la normele de comportare și disciplină se sancționează conform legislației în vigoare.

Art. 35 Prezentul Regulament de organizare și funcționare are caracter public și se va publica pe site-

ul oficial al instituției.

»

Art. 36 Litigiile de orice fel în care CENTRUL PENTRU SENIORI AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI este parte sunt de competenta instanțelor judecătorești, potrivit legii, în situația în care acestea nu se pot soluționa pe cale amiabilă.

Art. 37 Prezentul Regulament de Organizare și Funcționare se completează cu reglementările legale în vigoare și se modifică și completează ori de câte ori intervin modificări în structura organizatorică a CENTRULUI PENTRU SENIORI AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI aprobată prin prezenta hotărâre, precum și atunci când intervin modificări și completări ale legislației aplicabile, ulterioare aprobării acestuia.
a Adresa de corespondență: B-dul Basarabia nr. 37 ^|t9, țfrd pdștalfl!221O3, Sector 2,

ii Naționali, intrâreggD, Etăj 1


C Relații cu publicul: ® Website:


(incinta Arenei 0755.061.884 www.cs-mb.ro


conta