Hotărârea nr. 364/2018

HOTARAREnr. 364 din 2018-06-14 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI, NUMARULUI TOTAL DE POSTURI, STATULUI DE FUNCTII SI REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE ALE CASEI DE CULTURA "FRIEDRICH SCHILLER"


Consiliul General al Municipiului București

ROMAN IA

»aiâ 2£na 545&Atcmim


sa

HOTĂRÂRE

privind aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Casei de Cultură „Friedrich Schiller”

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Generale Economică - Direcția Financiar, Contabilitate, Buget nr. 4150/05.06.2018, Direcției Managementul Resurselor Umane nr. 5831/1/30.05.2018 si Direcției Cultură, învățământ, Turism nr. 3499/30.05.2018;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 138/14.06.2018, raportul Comisiei cultură și culte nr. 40/13.06.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 378/13.06.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

-    Legii - cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 269/2009 pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.

189/2008 privind managementul instituțiilor de spectacole sau concerte, muzeelor și colecțiilor publice, bibliotecilor și al așezămintelor culturale de drept public, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 143/2007 pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.

118/2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. b) și alin. (6) lit. a) pct. 4 și art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă organigrama, cu un număr total de 9 posturi, din care 1 post de conducere, statul de funcții și Regulamentul de Organizare și Funcționare ale Casei de Cultură „Friedrich Schiller”, conform anexelor nr. 1, nr. 2 și nr. 3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Prevederile art. 2 alin. (17) și anexele nr. 18a și nr. 18b la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 305/2013, precum și orice altă

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Casa de Cultură „Friedrich Schiller” vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 14.06.2018.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Marian Orlanjâo I ulea


SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI,

Georgiana ZamfirB-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021 305 55 00; www.pmb.ro Pag 2

\n

Anexa 1Anexa nr. l^H.C.G.M.B. nr. ...s


CASA DE CULTURĂ FRIEDRICH SCHILLER

ORGANIGRAMAMANAGER

(DIRECTOR)


COMPARTIMENT CURSURI, PROGRAME, BIBLIOTECĂ


COMPARTIMENT FINANCIAR - CONTABILITATE, ADMINISTRATIV, ACHIZIȚII


Total posturi    9

Din care posturi de conducere 1CASA DE CULTURĂ "FRIEDRICH SCHILLER" STAT DE FUNCȚII


NR.

CRT.

COMPARTIMENTUL

FUNCȚIA

Nivel

studii

Grad/treaptă

profesională

Număr

posturi

Anexa la L.153/2017 în baza căreia se stabilește remunerația/salariul de bază

1

2

3

4

6

7

CONDUCEREA INSTITUȚIEI

1

Manager (director)

S

II

1

ANEXA III, CAP.V, punctul a)

COMPARTIMENT CURSURI, PROGRAME, BIBIOTECĂ

2

Referent

S

IA

1

ANEXA III, CAP.V, punctul b)

3

Referent

s

IA

1

ANEXA III, CAP.V, punctul b)

Referent

s

IA

1

ANEXA III, CAP.V, punctul b)    \ x

^aferent

s

I

1

ANEXA III, CAP.V, punctul b)    \

COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABILITATE,

\ O '    ADMINISTRATIV, ACHIZIȚII

-

Ejcopomist

s

Specialist IA

1

ANEXA VIII, CAP.II, lit.B, I, punctul b)

îngrijitor

M,G

1

ANEXA VIII, CAP.II, lit. C, punctul b)

Referent

M

IA

1

ANEXA VIII, CAP.II, lit.B, I, punctul b)

Muncitor calificat

M,G

1

ANEXA VIII, CAP.II, lit. C, punctul b)

TOTAL

9

din care conducere:

1
Notă:


-    Anexele la Legea 153/2017 utilizate în prezentul stat de funcții sunt în concordanță cu atribuțiile cuprinse în fișele de post

-    Nivelul salariilor de bază corespunzător funcțiilor, gradelor și treptele profesionale prevăzute în prezentul stat de funcții, precum și al celorlalte drepturi salariale aferente se vor încadra în sumele alocate prin bugetul instituției

la Titlul I "Cheltuieli de personal”, subdiviziunea "Cheltuieli cu salariile”.

-    Posturile prevăzute în statul de funcții pot fi încadrate cu fracțiuni de normă, în funcție de necesitățile instituției, conform legislației în vigoare.

-    Transformările/permutările de posturi între compartimentele funcționale vor fi aprobate de Primarul

General, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

-    în cazul în care organigrama (structura organizatorică) și numărul de posturi aprobate prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nu se modifică, statul de funcții se va aproba prin Dispoziție a Primarului General.-......y DIRECȚIA o\ U5fMANAGEMEHTUL,3|l


UMANE

EGyiAMENT DE ORGANIZARE Șl FUNCȚIONARE ALCASEI DE CULTURĂ „FRIEDRICH SCHILLER"

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art.1 Casa de Cultură „Friedrich Schiller” este instituție publică de cultură de interes local al Municipiului București, care furnizează servicii publice de cultură și educație permanentă, are personalitate juridică și patrimoniu propriu și este finanțată din subvenții de la bugetul local al Municipiului București și din venituri proprii și se subordonează în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art.2 (1) Casa de Cultură „Friedrich Schiller” are sediul administrativ în București, strada Batiștei nr.15, sector 2, telefon: 021 319 26 88, fax: 021 319 26 87, e-mail: casaschiller@vahoo.com, www.casaschiller.ro., cont IBAN propriu R058TREZ7025028XXX000271 deschis la Trezoreria Municipiului București, Filiala Sector 2, cod fiscal 4992980.

(2)    Casa de Cultură „Friedrich Schiller” a fost înființată la 1 iunie 1957 prin hotărârea Consiliului Popular București și a funcționat în baza acestei hotărâri până la sfârșitul anului 1961. în perioada 1961-1969 instituția a fost desființată ca instituție de sine stătătoare, funcționând numai biblioteca existentă la momentul desființării în cadrul Casei de Cultură „Friedrich Schiller”, ca secție a Bibliotecii Municipale „Mihail Sadoveanu”.

(3)    Prin Decizia Comitetului Executiv al Consiliului Popular al Municipiului București nr. 1035/12.12.1969, publicată în Buletinul Oficial nr. XV/ noiembrie - decembrie 1969 al Municipiului București este reînființată ca instituție culturală pentru minoritatea germană din București alături de Casa de Cultură PetOfi Sandor pentru minoritatea maghiară.

(4)    Majoritatea programelor culturale ale Casei de Cultură „Friedrich Schiller” sunt organizate în parteneriat cu Forumul Democrat al Germanilor din București, Ambasada Germaniei, Ambasada Austriei, Forumul Cultural Austriac, Goethe Institut București, Colegiul German Goethe, Departamentul de Relații Interetnice al Guvernului României, Facultatea de Limbi Străine - București, secția Germană, etc. și au permanentizate manifestări tradiționale germane: Carnavalul german (luna februarie), manifestări culturale pentru sărbătorirea Paștelui și a Crăciunului cu seniorii Forumului German, precum și întâlnirea foștilor deportați în Uniunea Sovietică (luna ianuarie).

Art.3 Casa de Cultură „Friedrich Schiller” funcționează pe principiul finanțării din subvenții de la bugetul local al Municipiului București și din venituri proprii pe care le realizează din încasările provenite din cuantumurile pentru cursurile organizate de instituție, din încasarea cuantumurilor stabilite pentru înscrierea la cursuri, respectiv eliberarea diplomelor de absolvire a acestor cursuri, din vânzarea materialelor necesare pentru pregătirea cursanților (materiale care pot fi produse pe suport de hârtie sau în sistemul informatic), a diferitelor publicații editate de instituție (broșuri, CD-Romuri, DVD-uri). Instituția mai poate obține venituri din închirierea temporară a unor spații, din donații și sponsorizări de la persoane fizice sau juridice, din valorificări de bunuri (de natura obiectelor de inventar și a mijloacelor fixe), din schimburi culturale și parteneriate cu alte instituții de gen, după caz, cu respectarea dispozițiilor legale de speță.

Art4 (1) Casa de Cultură „Friedrich Schiller” respectă relațiile de autoritate funcțională cu compartimentele de specialitate din structura organizatorică a Primăriei Municipiului București, în conformitate cu obiectul de activitate și atribuțiile specifice ale acestora, stabilite prin regulamentul de organizare și funcționare al PMB și/sau în conformitate cu atribuțiile acordate prin dispozițiile Primarului General, în limitele prevăzute de lege.

(2)    Activitatea Casei de Cultură „Friedrich Schiller" este coordonată de Direcția Cultură, învățământ,Turism -PMB, compartiment funcțional de specialitate, conform atribuțiilor acestuia, în baza și cu respectarea legislației în vigoare.

(3)    în exercitarea atribuțiilor sale, Casa de Cultură „Friedrich Schiller” respectă normele, regulamentele și metodologiile în domeniul culturii, al educației permanente și formării profesionale continue de interes comunitar în afara sistemului normal de educație elaborate de Ministerul Culturii și Identității Naționale, ca autoritate a administrației publice centrale competentă în elaborarea și aplicarea strategiei și politicilor în domeniul culturii.

(4)    Totodată promovează constant conservarea moștenirii culturale germane din România, promovarea limbii și literaturii germane precum și a limbii și literaturii române.

(5)    Instituția are deplină autonomie în stabilirea și realizarea programelor proprii, în consens cu politicile culturale ale autorităților locale și centrale, concepute pentru a răspunde atât nevoilor comunității germane, precum și a vorbitorilor de limba germană.

CAPITOLUL II OBIECTUL DE ACTIVITATE

Art.5 (1) Obiectul de activitate al Casei de Cultură „Friedrich Schiller” este organizareajde programe educative și culturale pentru etnicii germani, cetățenii interesați și vorbitorii de limbă germană'dînBucurești și dezvoltarea ofertei pentru programe și servicii culturale, în special în limba germană, pentru satisfacerea nevoilor culturale, în scopul creșterii gradului de acces și participare a cetățenilor Capitalei la o viață culturală diversă.

(2) Casa de Cultură „Friedrich Schiller” își desfășoară activitatea în principal, pe baza de proiecte și programe culturale și educativ-formative, urmărind în principal, oferirea de produse și servicii culturale diverse pentru satisfacerea nevoilor culturale comunitare, în scopul creșterii de acces și de participare la viața culturală a orașului.

Art.6 în scopul realizării obiectivelor sale, Casa de Cultură „Friedrich Schiller” desfășoară atât activități de tipul evenimentelor culturale cu rol educativ sau de divertisment, cât și cursuri de educație permanentă și de formare profesională continuă de interes comunitar în afara sistemului formal de educație.

Art.7 Pentru îndeplinirea obiectivelor sale, Casa de Cultură „Friedrich Schiller" are următoarele atribuții principale:

A) Organizează si desfășoară activități de educație permanentă (cursuri și programe educaționale de inițiere, formare și perfecționare pentru adulți și copii):

a)    cursuri de limbi străine - engleză și germană - se organizează de 52 de ani, iar după 1990 s-a încheiat un parteneriat cu Institutul Goethe din București. Din anul 2001 Goethe Institut a autorizat instituția, să organizeze de două ori pe an (februarie și iulie) examenul Goethe-Zertifikat Deutsch B1 pentru cursanții Casei de Cultură „Friedrich Schiller". Cursurile de limbi străine sunt organizate în colaborare cu Goethe Institut și British Council, conform Cadrului comun european de referință pentru limbi străine și sunt finalizate prin obținerea de atestate cu recunoaștere internațională, respectiv Goethe-Zertifikat Deutsch - pentru limba germană și Certificate Cambridge - pentru limba engleză (examen susținut la British Council, București). în vederea desfășurării și optimizării procesului educațional, Casa de Cultură „Friedrich Schiller” se ocupă de elaborarea și permanenta completare și actualizare a cursurilor și programelor teoretico-practice în vederea funcționării la un nivel optim de eficiență și din dorința de a atrage spre aceste cursuri cât mai mulți copii și tineri. în acest sens colaborează cu diferite instituții (Goethe-lnstitut București, British Council, Facultatea de Germanistică a Universității București);

b)    cursuri de fotografie digitală (iulie, octombrie), etc.;

c)    cursuri de Sahaja yoga;

d)    cursuri de patchwork, etc.;

e)    seminarii, ateliere interactive/conferințe pentru tineret pe teme sociale-educative, civice organizate în colaborare cu IFA-Stuttgart (Institutul de Relații Externe al Germaniei), cu WUS (World University Services Romania), DAAD România (Serviciul German de Schimburi Academice), Academia Civică, Universitatea Politehnică, Academia de Științe Economice, Fundația Hanns Seidel, Fundația Friedrich Ebert, etc.;

f)    Clubul Turistic "Impresii de Călătorie. Imagini din toată lumea” prezintă lunar conferințe cu diapozitive și filme documentare pe teme turistice, iar bilunar are loc o prezentare in colaborare cu Clubul Turistic "Plaiuri și Poieni Române";

g)    Proiectul de dezvoltare și certificare de competențe sociale /organizaționale la standarde europene (cursuri de formare continuă, cu certificare, la nivel național și/sau european a standardelor organizate în colaborare cu Asociația EUROED);

h)    Biblioteca pentru copii și tineret: proiectele de educație permanentă sunt susținute de utilizarea portofoliului lingvistic existent la dispoziția cursanților care conține pe lângă cărți și materiale suplimentare pentru structuri lexicale și gramaticale, casete audio, CD-uri, etc. organizate într-o bibliotecă multimedia în continuă dezvoltare, organizată cu sprijinul Ambasadei Germaniei și a Institutului Goethe din București.


B) Organizează si desfășoară activități cultural-artistice de genul:

a)    Activități, proiecte și programe de conservare și transmitere a valorilor culturale, artistice naționale și ale comunității germane;

b)    Proiectul „Moștenirea culturală germană din România", reprezintă obiectivul prioritar al activităților culturale, în vederea redescoperirii și promovării valorilor culturale tradiționale germane și românești, în scopul atragerii și implicării tinerilor în procesul de cunoaștere;

c)    Manifestări tradiționale germane: în colaborare cu Forumul Democrat al Germanilor din București (Carnaval tradițional German, Sărbătorirea Crăciunului și Paștelui, etc.;

d)    Susține formațiile artistice proprii și de amatori și participarea lor la manifestări culturale;

e)    Proiecții de filme artistice șidocumentare pentru adulți și copii în limba germană și română;

f)    Prezentări de carte șj^seiftiferare,^ promovând literatura germană din România și Germania, Austria și

.--x...=    (^njianâi rppâ^nă), lansări de carte în limba germană și română;

-i ..    - .. . w. eXp0Zjțjj temporare sau permanente de pictură și fotografie,
încurajarea participării elevilor și studenților;

i)    întreține și dezvoltă o tradiție în realizarea unor spectacole de teatru pentru copii și tineret care implementează forme noi de exprimare artistică a tinerei generații;

j)    Promovarea imaginii instituției se realizează prin afișarea lunară a programului cultural lunar la sediul instituției, distribuirea de afișe și pliante bilingve pentru manifestările culturale și cursurile de limbi străine organizate, prin comunicate de presă în limba română și germană și prin actualizarea paginii de web cu toate informațiile și modificările intervenite.

CAPITOLUL III

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

Art.8 Structura organizatorică a Casei de Cultură „Friedrich Schiller”, concretizată în organigramă, fundamentată la propunerea managerului (directorului), se elaborează de către instituție, se avizează pentru conformitate de direcțiile de resort din aparatul de specialitate al Primarului General și se aprobă de către Consiliul General al Municipiului București, la propunerea Primarului General.

Structura organizatorică a instituției cuprinde:    —--------------------- ' I

A.    Conducerea instituției, formată din:    '    J

Conducerea executivă:    CI-

Manager (director)    :

B.    Organele de conducere colegiale deliberative:    ............................—

Consiliul administrativ

C.    APARATUL DE SPECIALITATE Șl APARATUL FUNCȚIONAL^^--^^’

Aparatul de specialitate • realizează obiectul de activitate al institdțJeFși'gste format din:

Compartimentul Cursuri, Programe, Bibliotecă

Aparatul funcțional este format din compartimentul care asigură activitatea funcțională a instituției și anume: Compartimentul Financiar - Contabilitate, Administrativ, Achiziții.

CAPITOLUL IV

ATRIBUȚIILE GENERALE ALE INSTITUȚIEI

Art.9 în vederea realizării obiectului său de activitate, Casa de Cultură „Friedrich Schiller" are următoarele atribuții:

A. In activitatea de specialitate:

1.    Organizează, contra cost, cursuri de limbi străine, având ca scop principal promovarea limbii și culturii germane;

2.    Se preocupă de perfecționarea continuă a ofertei de cursuri și de inițierea unor noi metode de învățare, flexibile, adaptate mijloacelor moderne de însușire a limbilor străine;

3.    Inițiază și dezvoltă programe culturale de tip european în domeniul specific de activitate;

4.    Promovează moștenirea culturală germană din România organizând atât în limba germană cât și în limba română, seri literare, prezentări de carte, cicluri de conferințe, simpozioane, seminarii interactive pentru tineret, colocvii, expoziții, proiecții de filme, concerte, audiții, precum și alte manifestări cu caracter cultural-educativ;

5.    Organizează cursuri de vară și cursuri intensive de limbi străine, ia finele cărora eliberează diplome autorizate conform legislației de speță în vigoare;

6.    La solicitarea instituțiilor interesate poate organiza, contra cost, cursuri de limbi străine la sediul acestora;

7.    Poate organiza evenimente culturale, educative și de divertisment în colaborare cu alte instituții, organizații și agenți economici de stat sau privați;

8.    Organizează programe cultural-educative specifice educației permanente și elaborează proiecte pentru accesare de fonduri europene;

9.    Colecționează, constituie, organizează, dezvoltă, conservă și pune la dispoziția utilizatorilor prin achiziții, schimb inter-bibliotecar și alte surse materiale reprezentative de unități biblioteconomice indiferent de suportul material(cărți, broșuri periodice, documente grafice și audio-vizuale purtătoare de informații, software, înregistrări multimedia, etc.) în funcție de cerințele reale ale comunității vorbitoare de limba germană;

10.    Oferă utilizatorilor servicii de lectură prin punerea la dispoziție, spre consultare, a materialelor existente în biblioteca instituției și asigură servicii de informare bibliografică și documentare de interes național și internațional;

11.    Contribuie la formarea și dezvoltarea deprinderii de a citi într-o limbă străină la copii și tineri și de a utiliza mijloacele de informare, la dezvoltarea,fanteziei și spiritului cognitiv al personalității acestora;

12.    Eliberează atestate de/âtjSolwre arcuiturilor, cu respectarea legislației specifice în vigoare;

13.    Desfășoară și alte a^itățUmdonaertîuLspecific de activitate, în funcție de prioritățile și politicile culturale promovate de instituții!
B. în activitatea funcțională:

1.    Asigură, în conformitate cu prevederile legii, păstrarea, integritatea, protejarea și valorificarea patrimoniului public încredinjat și utilizarea eficientă a acestuia;

2.    întocmește propuneri pentru bugetul anual, iar, după aprobarea acestuia în condițiile legii, asigură execuția acestuia prin folosirea eficientă a fondurilor publice sau a celor provenite din venituri extrabugetare, după caz;

3.    Face propuneri pentru lucrări de investiții, dotări specifice, reparații capitale și curente pe care le include în bugetul de venituri și cheltuieli; asigură condițiile necesare pentru realizarea lor la termenele stabilite conform legii;

4.    întocmește bilanțul contabil pe care îl prezintă departamentului de specialitate din cadrul P.M.B., subvenția rămasă neconsumată la finele anului vărsându-se la buget, după caz;

5.    Asigură, potrivit prevederilor legale, administrarea și întreținerea imobilelor din dotare pentru desfășurarea activității de bază; după caz, poate încheia contracte de închiriere pentru spatiile deținute, în vederea obținerii de venituri proprii suplimentare, precum și contracte de asociere pentru activități care prezintă interes comun, în legătură cu scopul cultural, artistic, științific al instituției, cu respectarea prevederilor legale în domeniu, cu informarea Direcția Cultură, învățământ,Turism - PMB;

6.    Informează compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General cu date operative, indicatori specifici de activitate, rapoarte periodice și prezintă spre aprobare sau avizare diverse documente și documentații potrivit reglementărilor legale;

7.    Desfășoară și alte activități, prevăzute de lege sau stabilite prin acte administrative ale Consiliului General al Municipiului București sau ale Primarului General;

8.    întocmește diferite situații, deconturi, declarații conform legislației în vigoare și asigură depunerea acestora, la termenele stabilite, la organele abilitate (Administrația Financiară, CNPAS, CASMB, CASAOPSNAJ, ANOFM, Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice, etc.);

9.    Pentru exercitarea atribuțiilor care îi revin și realizarea activităților specifice, Casa de Cultură „Friedrich Schiller” colaborează cu instituții de specialitate, organizații neguvernamentale, persoane juridice de drept public sau privat și cu persoane fizice, cu alte instituții de învățământ din România și din străinătate.

CAPITOLUL V

ATRIBUȚIILE Șl COMPETENTELE CONDUCERII EXECUTIVE SI AL ORGANELORDE CONDUCERE


A. Conducerea executivă

Art.10 Conducerea executivă, respectiv Managerul (director) are obj instituției, cu respectarea tuturor prevederilor legale în vigoare.

Art.11 Managerul (director):    L—----—----——

(1)    Managerul (director), numit în urma câștigării concursului de proiecte de management, este conducătorul instituției, cu care Primarul General încheie contract de management, în condițiile legii;

(2)    Managerul (director) asigură conducerea instituției, coordonând derularea programelor asumate de acesta în domeniul specific de activitate prin planul de management și răspunde de executarea obligațiilor asumate prin contractul de management încheiat, cu respectarea clauzelor organizatorice, tehnice și financiare convenite și a prevederilor legale în vigoare.

(3)    Managerul (director) are următoarele atribuții principale:

1. utilizează creditele bugetare repartizate numai pentru realizarea sarcinilor instituției pe care o conduce, potrivit prevederilor bugetului de venituri și cheltuieli aprobat și în condițiile stabilite prin dispozițiile legale coroborate cu prevederile contractului de management încheiat, fiind ordonator terțiar de credite, în acest sens, răspunde de:

a)    Urmărirea modului de realizare a veniturilor proprii programate și găsirea de soluții pentru

creșterea nivelului acestora;

b)    Adoptarea măsurilor pentru dezvoltarea și diversificarea surselor de venituri extrabugetare, cu

respectarea reglementărilor legale în vigoare;

c)    Angajarea, lichidarea și ordonanțarea cheltuielilor în limita creditelor bugetare aprobate și a

veniturilor programate;

d)    Integritatea bunurilor mobile și imobile aflate în proprietatea sau în administrarea instituției;

e)    Organizarea și ținerea la zi a contabilității și prezentarea la termen a situațiilor financiare asupra

situației patrimoniului aflat în administrare și a execuției bugetare;

;    f) Organizarea sistemului de monitorizare a programului de achiziții publice și a programului de

investiții publice;

țsA g)țOit|șnizarea evidenței programelor cultură, inclusiv a indicatorilor aferenți acestora;

,_t0 Ofgahjzarea și ținerea la zi a evidenței patrimoniului, conform prevederilor legale;

Țabdratea și fundamentarea, împreună cu Compartimentul Financiar-Contabilitate, drrtîrristrativ, Achiziții, proiectului bugetului de venituri și cheltuieli al instituției,.pe care îl sint^at :ă spre dezbatere și avizare compartjp^t^^îje resort din apar^țgî tfe1 Specialitate aldirecția['.^MANAGEMENTUL

^5 resurselor ml, UMANE 't/i

V ț'/


Primarului General (Direcția Culțură,învățământ, Turisny    irgcțwrTinanciar,

Contabilitate, Buget) și spre aprobare autorităților locale; j) Angajarea de cheltuieli, încheierea de contracte și întrăprindereajdejalte operațiuni financiar-contabile, împreună cu Compartimentul Financiar-cefttabiîltăTeTMministrativ, Achiziții, cu condiția încadrării în limitele prevăzute în articolele bugetare ale bugetului propriu aprobat;

2.    Reprezintă instituția în raporturile cu terți;

3.    încheie acte juridice în numele și pentru instituție, în limitele de competență stabilite prin contractul de management;

4.    Numește, prin decizie, componența Consiliului Administrativ în conformitate cu prevederile legale;

5.    Răspunde de aplicarea procedurilor legale de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale personalului angajat;

6.    în cadrul Consiliului Administrativ, în calitate de Președinte, propune măsuri de rezolvare a problemelor semnalate de membrii Consiliului;

7.    Asigură prin măsuri specifice calitatea serviciilor oferite cursanților/publicului, precum și buna organizare a fiecărui compartiment;

8.    Fundamentează și propune proiectul de organigramă, numărul de personal, statul de funcții și Regulamentul de organizare și funcționare al instituției, supunându-le spre aprobare, conform legislației în vigoare;

9.    Aprobă Regulamentul intern al instituției;

10.    Se sesizează cu privire la disfuncționalitățile apărute în activitatea instituției, solicitând în acest sens

note explicative șefilor de compartimente;    -    - • -

11.    Distribuie spre analiză și soluționare corespondența adresată instituției;

12.    Stabilește măsuri organizatorice, administrative sau disciplinare privind buna desfășurare a activității instituției;

13.    Are calitatea de angajator pentru personalul instituției. în acest sens:

a)    Selectează, angajează și concediază personalul salariat, în condițiile legii;

b)    Negociază clauzele contractelor individuale de muncă, în condițiile legii;

c)    Dispune încadrarea, detașarea, delegarea personalului instituției, în condițiile legii;

d)    încheie contracte individuale de muncă pe durată determinată, cu respectarea prevederilor din Codul muncii și, după caz, din legile speciale, fără ca durata acestora să depășească cu mai mult de un an durata contractului de management;

e)    Analizează, avizează sau aprobă, după caz, cererile personalului angajat al instituției, inclusiv cele referitoare la programarea și efectuarea concediului de odihnă;

f)    Analizează periodic necesarul de personal și stabilește organizarea de concursuri pentru ocuparea posturilor vacante, în condițiile legii;

g)    în funcție de disponibilitățile din bugetul aprobat cu această destinație, aprobă planul anual pentru perfecționarea profesională a personalului angajat în instituție;

h)    Evaluează performanțele profesionale individuale ale personalului de conducere din subordine directă, aprobă fișa postului și fișa de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale întregului personal angajat în instituție;

i)    Decide, în condițiile legii, modificarea raporturilor de muncă ale personalului de specialitate din instituție, urmare evaluării, precum și alte măsuri legale ce se impun;

j)    Aprobă contractele personalului colaborator si semnează lunar referatul privind plata acestora in funcție de condițiile contractuale si prestațiile efectuate;

k)    Coordonează activitatea de personal dispunând de prerogative disciplinare, având dreptul de a aplica, potrivit legii, sancțiuni disciplinare salariaților ori de câte ori constată ca aceștia au săvârșit o abatere disciplinară;

l)    Aprobă deplasarea în țară și străinătate a personalului angajat în instituție, precum și a colaboratorilor externi implicați în proiecte proprii ale instituției, în vederea participării la manifestări culturale de gen, cu avizul Direcției Cultură, învățământ,Turism - PMB;

14.    Răspunde de organizarea activității de control financiar preventiv și a controlului intern, conform

prevederilor legale în vigoare;

15.    Răspunde de organizarea activității de audit public;

16.    Răspunde de organizarea activității de sănătate și securitate în muncă;

17.    Răspunde de organizarea activității de pază și prevenire împotriva incendiilor;

18.    Aprobă componența comisiilor de evaluare a ofertelor solicitând reprezentant din partea Direcției

Cultură, învățământ,Turism - PMB, precum și documentația referitoare la activitatea de achiziții publice;

19.    Inițiază contacte cu alțeMTîstituții-din țară și străinătate și stabilește participarea instituției cu programe culturale specifice'TaQfestîvalâ'ri îrvțșjră și în străinătate, cu avizul Direcției Cultură, învățământ,Turism

DMID-    ---’


Iturale de gen din țară și străinătate, în interesul instituției, cu rea Direcției Cultură, învățământ,Turism - PMB;

//<?

U3 oiR£cn

umanp-
21.    Reprezintă instituția și asigură cooperarea cu instituții cultural - artistice din țară și străinătate precum si

aderarea la organisme de profil interne și internaționale, cu aprobarea ordonatorului principal de-credite și avizul Direcției Cultură, învățământ,Turism - PMB;

22.    îndeplinește și alte atribuții privind activitatea curentă a instituției sau alte activități similare de interes

public, prevăzute de lege sau stabilite prin contractul de management, prin Hotărâri ale Consiliului General al Municipiului București sau dispoziții ale Primarului General;

23.    în exercitarea atribuțiilor sale emite decizii, note de serviciu, adrese către personalul instituției, precum

și acorduri, avize și instrucțiuni privind desfășurarea activității specifice instituției;

24.    Managerul (director) este evaluat periodic, în condițiile legii, în vederea verificării modului în care au

fost realizate obligațiile asumate prin contractul de management, în raport cu resursele financiare alocate;

25.    în perioada absentării din instituție a managerului (directorului) atribuțiile postului sunt preluate de altă

persoană desemnată de Managerul (director) în exercițiu sau de o persoană numită de Primarul General, în condițiile legii, după caz;

26.    Supune spre aprobarea Primarului General cererea pentru efectuarea concediului legal de odihnă și

spre știință, Direcției Cultură, învățământ,Turism - PMB;

27.    Managerul (director) poate delega personalului din subordine sarcini și responsabilități, cu respectarea

reglementărilor legale în vigoare;

(4)    în situația în care contractul de management încetează, Primarul General asigură, în condițiile legii, numirea conducătorului interimar al instituției și organizarea concursului de management, în vederea desemnării conducătorului instituției.

(5)    Managerul (director) conduce și coordonează Compartimentul Cursuri, Programe, Bibliotecă și

Compartimentul Financiar-Contabilitate, Administrativ,Achiziții.____

B. Organele de conducere colegial deliberative Consiliul Administrativ

Art.12 Consiliul Administrativ este un organism deliberativLnum.it, prii componență 3-7 membri:

-    Managerul (director) - președintele Consiliului Administrativ

-    specialiști din domeniul de activitate al instituției

-    reprezentant al P.M.B.


-    în funcție de ordinea de zi, vor fi invitați la dezbateri spâejaHștrdîrTcadrul instituției

-    secretarul Consiliului - numit de președintele Consiliului Administrativ

Președintele Consiliului Administrativ stabilește datele de ședință și asigură pregătirea proiectelor de hotărâri, organizarea și derularea ședințelor.

Art.13 Principalele atribuții ale Consiliului Administrativ sunt:

1.    Dezbate problemele referitoare la conducerea compartimentelor instituției care duc la îndeplinire programele asumate de instituție;

2.    Dezbate programul anual de activitate propus de manager (director) și stabilește sursele proprii de finanțare;

3.    Dezbate execuția bugetului de venituri și cheltuieli în raport cu prioritățile de moment și cele de perspectivă asumate de instituție;

4.    Dezbate problematica legală cu privire la derularea unor investiții, necesitatea unor dotări specifice și aprovizionarea cu materiale necesare desfășurării activității, etc.;

5.    Dezbate problemele organizatorice din activitatea funcțională curentă;

6.    Analizează și propune spre adoptare utilizarea pentru necesitățile instituției a cotelor (stabilite în condițiile legii) din veniturile proprii rezultate din exploatarea unor bunuri aflate în administrarea Casei de Cultură „Friedrich Schiller”;

7.    Dezbate alte probleme care se impun a fi rezolvate în realizarea obiectului de activitate al instituției;

8.    Propune modalitatea de stabilire a tarifelor pentru activitățile specifice desfășurate de instituție, pe care o transmite Direcției Cultură, învățământ,Turism - PMB pentru a fi materializată în proiect de Hotărâre a Consiliului General al Municipiului București;

9.    Dezbate propunerile privind structura organizatorică (organigrama) și structura funcțiilor utilizate de instituție (statul de funcții), alte probleme legate de activitatea de resurse umane;

10.    Analizează, în acord cu prevederile contractului de management al managerului (directorului), proiectele de hotărâri elaborate la nivelul instituției.

Art.14 Consiliul Administrativ analizează și aprobă proiectele de hotărâri în conformitate cu procedurile prevăzute în prezentul regulament și/șau-cu procedurile interne proprii elaborate la nivelul instituției.

Art.15 Dezbaterile Consiliului Ațtmfriisțrâtiv/șe concretizează în hotărâri și/sau procese-verbale de ședință conținând propuneri și conclu^ftcare șejdoptâzcdvXrespectarea legislației în vigoare.

Art.16 (1) Consiliul Administrativ sștâ-ohljgatsă irfvfi^ reprezentanții sindicatului sau reprezentantul salariaților din instituție să participe la ffledinț^le/kâl^ț^^Xe șe 'dezbat problem_e_din.sfera de interes a sindicatului, cu respectarea condițiilor prevazute(deM^e. ^^țicîparfeâ se face CLpsțSroFH^^servator cu drept de opinie, dar

fără drept de vot. Specialiștiii^in^gfâfețB^iwiei/invitsW' 'a dezbateri (în funcție ordinea de zi)^atTȘÎât)jț,de o(ReCÎ,A_>>(<gJ


$ nCSURStvOB Jobservator cu drept de opinie, dar fără drept de vot.

(2)    Consiliul Administrativ se întrunește trimestrial sau ori de câte ori este nevoie, la propunerea managerului (directorului). Membrii Consiliului Administrativ se convoacă în mod obligatoriu de către Managerul (director) instituției, prin intermediul personalului desemnat de acesta (secretarului consiliului administrativ), cu minim 24 ore înainte de data desfășurării ședinței.

(3)    Hotărârile se aprobă cu majoritatea voturilor.

(4)    Dezbaterile, concluziile și hotărârile Consiliului Administrativ se consemnează într-un proces verbal,

întocmit de secretarul ședinței, într-un registru special.    ,    ,_____________________

Art.17 Activitatea Consiliului Administrativ este neretribuită. I


CAPITOLUL Vt ............................................——I

ATRIBUȚIILE COMPARTIMENTELOR PREVĂZUTE ÎN STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
Art.18 Compartimentul Cursuri, Programe, Bibliotecă:

A)    Atribuții pentru activitatea de cursuri:

1.    Propune programa cursurilor de limbi străine și a manifestărilor culturș

2.    Elaborează proiectul pentru cursurile de limbi străine;

3.    Elaborează proiectul de oferta pentru cursuri intensive (grupe<j_

4.    Elaborează proiectul de ofertă pentru cursuri specializate (pentru copii și pentru comunitatea de afaceri);

5.    Stabilește structura modulelor de desfășurare pentru fiecare semestru și pentru fiecare tip de curs: cursuri intensive, cursuri de vară, etc.;

6.    Face propuneri pentru întocmirea proiectului bugetului anual (propune nivelul taxei cursurilor);

7.    întocmește orarul cursurilor în funcție de solicitări, programul profesorilor și sălile disponibile;

8.    Redactează și concepte textul și design-ul afișelor, pliantelor ca și a testelor și chestionarelor pentru cursuri;

9.    Stabilește necesarul de materiale didactice adecvate predării limbilor străine din anumite arii geografice sau lingvistice;

10.    Gestionează materialele documentare (manuale, casete audio și video);

11.    Redactează materialele informative pentru profesori, privind diferite teme;

12.    Face propuneri pentru definitivarea programei manualelor și a nivelelor cursurilor;

13.    Se informează permanent cu privire la evidența orelor de curs și a recuperărilor;

14.    Răspunde de controlul achitării taxei cursurilor (în special rata a (l-a) și verificarea permanentă a frecvenței cursanților în funcție de achitarea taxelor;

15.    întocmește rapoarte privind cele mai solicitate pentru cursuri, rezultatele chestionării cursanților, precum și a materialelor didactice solicitate de profesori;

16.    întreprinde toate măsurile necesare asigurării tuturor condițiilor pentru buna organizare a cursurilor;

17.    Verifică dotarea corespunzătoare a sălilor de curs cu mobilier, instalație iluminat, materiale de scris, aparatură audio - video;

18.    Organizează întrunirea profesorilor de 2 ori pe semestru;

19.    Stabilește structura cursurilor, numărului de grupe aferent fiecărui profesor;

20.    în desfășurarea activității de specialitate colaborează cu Institutul Goethe și cu alte centre culturale germane din țară și străinătate.

B)    Atribuții pentru activitatea de programe:

1.    Propune și organizează proiecte culturale si interculturale în limba română/germană împreună cu alte entități, cum ar fi: Departamentul de Relații Interetnice, ARCUB, Asociația Fondului Cultural Național, Goethe Institute, centrele culturale germane din Brașov, Sibiu, Cluj, Timișoara, lași și filialele Forumului German din România;

2.    Promovează moștenirea culturală germană din România, organizând atât în limba germană cât și în limba română și bilingv, seri literare, prezentări de carte, cicluri de conferințe, simpozioane, seminarii interactive pentru tineret, colocvii, expoziții, proiecții de filme, concerte, audiții, precum și alte manifestări cu caracter cultural - educativ;

3.    Inițiază proiecte de promovare a culturii române și a celorlalte minorități etnice din România;

4.    Estimează anual proiectele (evenimentele) culturale ce se pot realiza și le supune spre aprobare managerului (director), în cadrul proiectului de buget;

5.    Inițiază, elaborează documentație, urmărește derularea și finalizarea evenimentului cultural propus;

6.    La finalizarea fiecărui proiect, întocmește raportul de evaluare;

7.    întocmește, transmite invitații, afișe, pliante, comunicate de presă pentru evenimentele culturale organizate de instituție (conferințe, lansări de carte, expoziții, serate muzicale, seri de poezie (română și germană, manifestări culturale tradiționale germane, etc);

8.    Pregătește logistica și documentarea proiectelor culturale în limba română/germană, structura bugetelor și planificarea proiectelor culturale îiiJimbaromână/germană;

9.    Concepe și redactează agepc&'pris^rarțiuiuî-pultural lunar în limba română/germană;

10.    Colaborează cu instituțij^alți o^rațorizcul^ali și de educație din țară și străinătate în vederea realizării proiectelor pentru educați

11.    încheie parteneriate

12.    Participă în comisiilecultură și de educație din Municipiul București; le eveniment;


C\,

omec-nA cA,

’ «esuRSEtGR


t V /ax


13.    Urmărește și verifică desfășurarea evenimentelor;

14.    Ține evidența fiecărui eveniment de la inițiere, structurare până la finalizare;

15.    Promovează imaginea și tradițiile instituției în mediul cultural din țară și străinătate;

16.    Stabilește profilul beneficiarului actual al programelor culturale;

17.    Dezvoltă strategii, care să vizeze perfecționarea și mediatizarea programului de activitate al instituției;

C) Atribuții pentru activitatea de bibliotecă:

1.    Ține evidența cărților, materialelor audio-video, a jocurilor de societate ale Casei de Cultură „Friedrich Schiller”, precum și a celor date în folosință de Goethe Institut București și de Forumul Democrat al Germanilor din București;

2.    Ține evidența ziarelor și revistelor, a cărților și a materialelor solicitate de cititori și întocmește fișe pentru cărțile din bibliotecă;

3.    Gestionează, sortează cărțile din sala de lectură;

4.    Stabilește valoarea fiecărui volum pe baza criteriilor de evaluare corelate cu prețurile practicate pe piața internă de carte străină;

5.    Organizează fondul de carte conform schemei de așezare sistematico - alfabetică și introduce indicatoarele de raft și de grupă;

6.    Elaborează și introduce în fiecare volum noile fișe ale cărților;

7.    Efectuează înscrierea utilizatorilor de carte pe baza documentelor prevăzute în Contractul de utilizare, după care se eliberează Permisul de acces în bibliotecă;

8.    Stabilește termenul de împrumut al documentelor; ...    .

9.    Efectuează evidența zilnică a activității cu publicul în vederea centralizării lunare, trimestriale și anuale a acesteia;

10.    Urmărește termenul de restituire a documentelor în bibliotecă și întocmește foTmeî&^recuoerafe-a-acestora (înștiințare, somație);

11.    Verifică starea documentelor la restituire;    —

12.    Asigură orientarea utilizatorilor pentru accesul la diferitele servicii și la colecțiile-de^ocyzh^nter

13.    Face propuneri pentru casarea cărților deteriorate sau cu conținut perifnât .......y '" —

Art19 Compartimentul Financiar-Contabilitate, Administrativ, Achiziții • î v j .

I. Pe linie financiar-contabilă îndeplinește următoarele atribuții:

1.    Răspunde de buna funcționare a activității financiar-contabile a instituției, îh’cbhformifâte”CO‘'dispozițiile legale și delegările de autoritate primite din partea conducerii instituției;

2.    întocmește, împreună cu Managerul (director) bugetul anual de venituri și cheltuieli pe baza analizei referatelor întocmite de compartimentele de specialitate;

3.    Urmărește executarea integrală și întocmai a bugetului aprobat al instituției;

4.    Asigură și răspunde de conducerea și coordonarea activității economico-financiare, stabilind sarcini concrete, îndrumând, controlând și urmărind efectuarea lor;

5.    Elaborează situația financiară și contul de execuție bugetară trimestrial și anual;

6.    Asigură și răspunde de verificarea actelor și a înregistrărilor contabile atât în activitatea de contabilitate, cât și în execuție;

7.    Răspunde de plata cheltuielilor în limita creditelor bugetare repartizate și aprobate potrivit dispozițiilor legale în vigoare;

8.    Poate exercita și răspunde de controlul financiar-preventiv propriu, conform legii, în urma desemnării prin decizie de către Managerul (director) instituției;

9.    Organizează și urmărește respectarea normelor privind inventarierea patrimoniului;

10.    Asigură aplicarea măsurilor privind integritatea patrimoniului instituției și stabilește metode legale de recuperare a pagubelor aduse acestuia;

11.    Planifică și elaborează, în conformitate cu prevederile bugetului de venituri și cheltuieli aprobat, monitorizarea execuției bugetare a lunii precedente, necesarul lunar de credite;

12.    întocmește lunar contul de execuție bugetară a lunii precedente, pe care îl transmite în primele 5 zile ale lunii curente către compartimentele de resort din P.M.B. (Direcția Generală Economică - Direcția Financiar, Contabilitate, Buget, Direcția Cultură, învățământ,Turism);

13.    Coordonează, verifică și avizează întocmirea actelor comisiilor de recepție, inventariere, casare și declasare, transferare a bunurilor;

14.    Răspunde de întocmirea și transmiterea în termen a situațiilor solicitate de compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General (Direcția Generală Economică - Direcția Financiar, Contabilitate, Buget și Direcția Cultură, învățământ,Turism);

15.    Organizează și răspunde împreunăcu Managerul (director) de activitatea de inventariere a bunurilor mobile și imobile aparținând Casei de^Gflîtj^ă friedrich Schiller”, în conformitate cu prevederile legale la termenele


ituri și cheltuieli și, după aprobarea acestuia, urmărește prevăzute la fiecare articol bugetar;


4^^


17. Răspunde împreună cu Managerul (director) de managementul ve atunci când este cazul, predarea sau preluarea de către alți salariați a gestiunilor/J^yj/

condițiile legii, cu mențiunea că, donațiile și sponsorizările se cuprind, prin recțificj cheltuieli numai după încasarea acestora;

18. Avizează încadrarea gestionarilor, organizează instruirea personală sau în coli19.    Răspunde de gestionarea eficientă a fondurilor publice la dispoziția instituției;

20.    Răspunde de completarea registrelor contabile, conform legislației în vițjoareT'^

21.    Elaborează și răspunde de documentația economică necesară desfășurării deplasărilor (devizele estimative cuprinzând cheltuielile de transport, cazare, diurnă, după caz);

22.    Repartizează pe activități, fondurile aprobate prin bugetul de venituri și cheltuieli ale instituției și creditele ' bugetare deschise;

23.    Verifică toate documentele contabile care atestă mișcarea obiectelor de inventar, utilaje, mijloace fixe, etc. precum și pe cele ale diverselor sectoare de activitate din instituție;

24.    Verifică documentele de casă și bancă, deconturile, situațiile inventarierilor, răspunde de efectuarea eficientă și legală a tuturor cheltuielilor și veniturilor;

25.    Solicită compartimentelor Casei de Cultură „Friedrich Schiller” documentele și informațiile necesare pentru exercitarea atribuțiilor sale;

26.    Răspunde de organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale privind activitatea Casei de Cultură „Friedrich Schiller”;

27.    Urmărește operațiunile de plăți până la finalizarea lor și răspunde de efectuarea acestora în termen și de încadrarea în prevederile bugetare, contractuale și legale;

28.    Urmărește debitele instituției și răspunde de înștiințarea conducerii privind situația acestora;

29.    Urmărește derularea investițiilor din punct de vedere financiar;

30.    Centralizează și ține evidența execuției bugetelor proiectelor culturale, pe care le transmite Direcției Cultură, învățământ,Turism;

31.    Răspunde de respectarea obligațiilor declarative și de plată ce derivă din legile cu caracter fiscal și de vărsarea de către instituție integral și la termenele stabilite a sumelor aferente acestor obligații;

32.    Coordonează declasarea, disponibilizarea, transmiterea fără plată, valorificarea și clasarea bunurilor aparținând instituției, în condițiile legii, precum și de derularea operațiunilor cu caracter economico-financiar;

33.    Este responsabil de elaborarea și îndeplinirea programului anual de achiziții publice, împreună cu Managerul (director), program transmis spre știință și monitorizare Direcției Cultură, învățământ,Turism;

34.    Să cunoască și să aplice legislația în domeniul specific de activitate;

35.    întocmește toate documentele și efectuează toate înregistrările contabile în conformitate cu prevederile legislative și cu indicațiile metodologice ale direcțiilor de specialitate din Primăria Municipiului București, urmărește recuperarea sumelor debitoare și achitarea sumelor creditoare;

36.    Centralizează propunerile de dotare cu echipamente întocmite de compartimentele instituției și alcătuiește planul de investiții, răspunzând de realizarea lui;

37.    Verifică legalitatea și exactitatea documentelor de decontare și a datelor din documentele de evidență gestionară;

38.    întocmește și transmite orice situație economico-financiară solicitată de direcțiile de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General, conducerea instituției, de Administrația Financiară, de Institutul Național de Statistică, etc.;

39.    Asigură înregistrarea cronologică și sistematică în contabilitate a documentelor financiar-contabile, în funcție de natura lor;

40.    Răspunde de evidența corectă a rezultatelor activității economico-financiare;

41.    la măsurile necesare în vederea prevenirii deturnărilor de fonduri, degradărilor sau sustragerii de bunuri materiale sau bănești;

42.    Răspunde de întocmirea corectă și în termen a documentelor cu privire la depunerile și plățile în numerar, controlând respectarea plafonului de casă aprobat;

43.    Răspunde de primirea la timp a extraselor de cont, verificarea acestora și a documentelor însoțitoare;

44.    Asigură controlul asupra tuturor documentelor prin care se autorizează efectuarea de cheltuieli sau din care derivă, direct sau indirect, angajamentele de plăți;

45.    Exercită controlul zilnic asupra operațiilor efectuate de casierie și asigură încasarea la timp a creanțelor, lichidarea obligațiilor de plată, luând măsurile necesare pentru stabilirea răspunderilor legale, atunci când este cazul;

46.    Răspunde de asigurarea și ritmicitatea fondurilor necesare, în limita creditelor bugetare aprobate, desfășurării în bune condiții a activităților instituției;

47.    Răspunde de asigurarea și ritmicitatea creditelor necesare în vederea realizării obiectivelor de investiții aprobate de Consiliul General al Municipiului București;

48.    RăsDunde de transmiterea sDre';ăvîzare. la direcțiile de resort din cadrul aoaratului de soecialitate al

50.    Asigură clasarea și păstrarea în ordine și în condiții de siguranță a documentelor și actelor justificative ale operațiilor contabile și evidența pierderii sau distrugerii lor parțiale sau t(

51.    Poate exercita controlul financiar preventiv conform dispozițfflor lei partea conducerii, atunci când este cazul;

52.    Prezintă conducerii instituției spre aprobare următoarele situații: bila53.    Participă la analiza rezultatelor economice și financiare pe baza datelor difpbîîanț; '

54.    Răspunde de realizarea măsurilor și sarcinilor aferente domeniului contabil, stabilite ca urmare a controalelor

financiar-gestionare efectuate de organele în drept;    (

55.    întocmește documentația necesară deschiderii finanțării investițiilor la Trezoreria Statului, solicitând în prealabil avizul Direcției Cultură, învățământ,Turism;

56.    îndeplinește orice alte atribuții dispuse de conducerea instituției sau rezultate din actele normative în vigoare, în domeniul financiar-contabil;

57.    Asigură evidența obiectelor de inventar, a mijloacelor fixe și mișcarea acestora;

58.    întocmește documentația necesară și urmărește procedurile legale de declasare, scoatere din funcțiune, transfer fără plată, valorificare și casare a bunurilor aparținând instituției;

59.    îndeplinește atribuții de depozitare și evidență bunuri aparținând instituției;

60.    întocmește statele de plată a drepturilor salariate și efectuează viramentele privind obligațiile de plată ale instituției și ale salariaților către bugetul de stat, bugetele asigurărilor sociale, etc.;

61.    Elaborează și răspunde de transmiterea în termenul precizat a situațiilor economice-financiare solicitate de direcțiile din aparatul de specialitate al Primarului General;

62.    Asigură arhivarea documentelor legate de activitatea funcțională și/sau de specialitate a instituției, conform normelor legale aplicabile;

63.    Răspunde de respectarea normelor cu privire la încadrarea gestionarilor;

64.    Răspunde de evidența contractelor de muncă și a convențiilor civile cu respectarea normelor legale de speță în vigoare;

65.    întocmește documentele de plată pentru plata salariaților și a colaboratorilor;

66.    Răspunde de controlul achitării taxelor pentru cursuri prin corelarea listing-ului mandatelor poștale cu cel al chitanțelor înregistrate în secretariat;

67.    înregistrează în evidențele contabile donațiile primite de instituție.

II. Atribuții în sfera administrativ:

1.    Răspunde de luarea tuturor măsurilor care să asigure întreținerea, modernizarea, repararea și exploatarea instalațiilor și a altor echipamente din dotare, în condiții de deplină siguranță;

2.    Gestionează sumele de bani și documentele de plata încredințate pentru efectuarea operațiunilor de aprovizionare;

3.    întocmește formele, conform dispozițiilor în vigoare, pentru predarea la magazie a bunurilor și materialelor achiziționate;

4.    Răspunde de cunoașterea și aplicarea legislației specifice domeniului de activitate al compartimentului;

5.    Evaluează cheltuielile administrative în baza bugetului aprobat și analizează cheltuielile efectuate în baza referatelor elaborate de către celelalte compartimente;

6.    Supune controlului financiar preventiv toate documentele care presupun angajarea unor cheltuieli bănești;

7.    Dispune și verifică realizarea în condițiile legii a activității de inventariere și conservare a patrimoniului;

8.    întocmește și verifică documentațiile pentru obținerea autorizațiilor de funcționare a instituției și răspunde de obținerea autorizațiilor respective;

9.    Răspunde de întocmirea și transmiterea diferitelor situații solicitate de direcțiile de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General;

10.    Organizează și asigură efectuarea curățeniei în spațiile deținute, precum și întreținerea clădirii și a spațiilor exterioare din vecinătatea acesteia;

11.    întocmește planul de comenzi lunare pentru produse de papetărie, curățenie, alte cheltuieli administrative în baza necesarului lunar comunicat de celelalte compartimente, a bugetului aprobat și a planului anual de achiziții;

12.    Efectuează manipulări de mobilier, în funcție de necesități;

13.    Intervine operativ în cazul unor avarii sau calamități;

14.    Răspunde de gestiunea obiectelor de inventar și a mijloacelor fixe din dotare;

15.    în baza referatelor de necesitate întocmite de compartimentele de specialitate și aprobate conform prevederilor legale, asigură și răspunde de aprovizionarea ritmică a instituției cu materiale și bunuri de uz gospodăresc pentru întreținere, pentru uz general;

16.    Răspunde de depozitarea și conservarea materialelor și bunurilor achiziționate în condiții de siguranță, precum și de temperatura și umiditatea corespunzătoare;

17.    Organizează și participă la recepția cantitativă și calitativă a materialelor achiziționate și răspunde de întocmirea recepțiilor la intrarea bunurilor în magazie și de conformitatea datelor înregistrate;

18.    Răspunde de gestionarea tuturor mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar ale instituției;

19.    întocmește evidenta comDulerfzâîă a obiectelor de inventar si a mijloacelor fixe. a materialelor consumabile.

23.    Răspunde de organizarea activității de apărare împotriva incendiilo

24.    Informează conducerea cu privire la necesarul efectuării de licurățenie și ignifugare;

25. Urmărește întocmirea și păstrarea documentelor justificative pentru achiziționa^ .de burwfimateriale și efectuarea lucrărilor de reparație și întreținere.

III. Pe linie de achiziții:    Z7

1.    Elaborează și, după caz, actualizează strategia de contractare și planul anualș^achizițiilor publice;

2.    întreprinde demersurile necesare pentru înregistrarea/reînnoirea/reeoperarea înregistrării autorității contractante în SEAP sau recuperarea certificatului digital, dacă este cazul;

3.    Răspunde de utilizarea pentru clasificarea statistică a produselor, serviciilor și lucrărilor, a vocabularului comun al achizițiilor publice-CPV;

4.    Estimează valoarea, fără TVA, în lei sau euro, a fiecărui contract de achiziție publică în baza solicitărilor comunicate de celelalte compartimente și a studiului de piață efectuat, și întocmește nota privind determinarea valorii estimate;

5.    Răspunde de stabilirea procedurilor de atribuire aferente fiecărui contract de achiziție publică și întocmește note justificative privind alegerea procedurii de atribuire;

6.    Stabilește perioadele care trebuie asigurate între data transmiterii spre publicare a anunțurilor de participare sau data transmiterii invitațiilor de participare și data limită pentru depunerea ofertelor în funcție de complexitatea contractului și de prevederile legale în materie;

7.    întocmește notele de fundamentare cu privire la accelerarea procedurii de achiziție publică, dacă este cazul;

8.    Propune cuantumul garanțiilor de participare în corelație cu valoarea estimată a contractului de achiziție publică și conform prevederilor legale, precum și forma de constituire a acestora;

9.    Propune managerului (directorului) spre aprobare pentru atribuirea fiecărui contract de achiziție publică componența comisiilor de evaluare a ofertelor;

10.    Propune și fundamentează necesitatea cooptării unor experți din afara Casei de Cultură „Friedrich Schiller” și participarea acestora în cadrul comisiilor de atribuire a contractelor de achiziție publică;

11.    Elaborează sau, după caz, coordonează activitatea de elaborare a documentației de atribuire și a documentelor-suport, în cazul organizării unui concurs de soluții, a documentației de concurs, pe baza necesităților transmise de compartimentele de specialitate;

12.    Aplică și finalizează procedurile de atribuire;

13.    întocmește nota privind procedura aplicată și o supune spre avizare managerului (directorului) Casei de Cultură „Friedrich Schiller”;

14.    Asigură respectarea regulilor de evitare a conflictului de interese;

15.    Răspunde de întocmirea și îndeplinirea tuturor formalităților de publicitate/comunicare pentru procedurile organizate, în conformitate cu prevederile legale;

16.    Răspunde și asigură transmiterea documentației de elaborare și prezentare a ofertei către operatorii economici;

17.    Răspunde de primirea, înregistrarea și păstrarea ofertelor pentru procedurile organizate;

18.    Răspunde și asigură comunicarea cu operatorii economici în toate fazele de desfășurare a procedurii de atribuire (transmiterea invitațiilor de participare, răspunsuri la clarificări, solicitare de clarificări, transmiterea procesului verbal de deschidere a ofertelor, comunicarea rezultatului procedurii de atribuire, comunicarea notificărilor de contestație);

19.    Asigură comunicarea cu Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor și transmiterea în termenele prevăzute de lege a tuturor informațiilor și materialelor solicitate de către acesta;

20.    Asigură întocmirea proceselor verbale de deschidere a ofertelor;

21.    Răspunde de respectarea termenelor legale pentru încheierea contractului de achiziție publică;

22.    Asigură transmiterea anunțului de atribuire în SICAP;

23.    Urmărește și propune restituirea garanțiilor de participare la procedurile de achiziție publică, în condițiile prevăzute de lege;

24.    Urmărește încheierea contractelor de achiziție publică cu câștigătorii procedurilor de achiziție organizate pentru bunuri, servicii și lucrări și transmiterea lor pentru urmărire compartimentelor de specialitate;

25.    Asigură gestionarea informațiilor cu privire la procedurile de achiziție publică organizate;

26.    Răspunde de îndeplinirea tuturor formalităților de raportare și transmitere a acestora conform prevederilor legale către Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice;

27.    Răspunde de cunoașterea și aplicarea legislației specifice domeniului de activitate al biroului;

28.    Colaborează cu compartimentele de specialitate pentru elaborarea caietelor de sarcini sau a documentație descriptive;

29.    Realizează achizițiile directe;

CAPITOLUL VII

PATRIMONIUL CASEI DE CULTURĂ „FRIEDRICH SCHILLER”

Art.20 (1) Casa de Cultură „Friedrich Schiller” își desfășoară activitatea în spații proprietate publică a-Municipiului București, atribuite în administrare prin acte ale autorității administrației publice locale.

(2)    Casa de Cultură „Friedrich Schiller” are în administrare imobilul situat în București, strada Batiștei nr. 15, sector 2.

(3)    Casa de Cultură „Friedrich Schiller” își poate desfășura activitatea și în spații închiriate în baza unor contracte civile.

(4)    Bunurile imobile fac parte din domeniul public al Municipiului București conform legii, iar bunurile mobile din dotarea instituției (mijloace fixe, obiecte de inventar) fac parte din domeniul privat al Municipiului București.

(5)    Casa de Cultură „Friedrich Schiller” ține distinct evidența contabilă a patrimoniului public și privat al Municipiului București dat în administrarea sa.

(6)    Instituției îi revine obligativitatea inventarierii anuale a patrimoniului mobil și imobil șia transmiterii acestuia

către Direcția Cultură, învățământ,Turism - PMB spre luare la cunoștință, introducerea în baza dfe date a direcției și a realizării inventarului Municipiului București.    L =    ?    '


CAPITOLUL VIII BUGET, RELAȚII FINANCIARE

Art.21

(1)    Casa de Cultură „Friedrich Schiller” este o instituție publică de cultufă-cai^se finanțează din subvenții de la bugetul local al Municipiului București și din venituri proprii pe care le realizează din sumele provenite din încasarea tarifelor pentru cursurile organizate de instituție, din încasarea cuantumurilor stabilite pentru înscrierea la cursuri, respectiv eliberarea diplomelor de absolvire a acestor cursuri, din valorificarea produselor realizate prin activități specifice, organizarea de spectacole de promovare a instituției, editarea și tipizarea unor publicații și materiale audio-video, vânzarea materialelor necesare pentru pregătirea cursanților (materiale care pot fi produse pe suport de hârtie sau în sistemul informatic). Instituția mai poate obține venituri din închirierea temporară a unor spații, din donații și sponsorizări de la persoane fizice sau juridice, din valorificări de bunuri (de natura obiectelor de inventar și a mijloacelor fixe), din schimburi culturale și parteneriate cu alte instituții de gen, după caz, cu respectarea dispozițiilor legale de speță .

(2)    Bugetul de venituri și cheltuieli al instituției ca și rectificarea lui se aprobă în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(3)    Angajarea, ordonanțarea și lichidarea cheltuielilor, precum și încheierea contractelor se asigură de către manager (director), în calitatea sa de ordonator terțiar de credite.

(4)    Casa de Cultură „Friedrich Schiller” poate primi finanțări pentru programe culturale de interes local, național și internațional, donații și sponsorizări, în condițiile respectării prevederilor legale în vigoare.

CAPITOLUL IX DISPOZIȚII FINALE

Art.22 (1) Casa de Cultură „Friedrich Schiller” se încadrează în categoria așezămintelor culturale.

(2)    Casa de Cultură „Friedrich Schiller” va obține, după caz, autorizările și acreditările necesare desfășurării activității funcționale și de specialitate, conform legii.

(3)    Casa de Cultură „Friedrich Schiller” își poate întocmi propriile proceduri privind modalitatea de organizare a admiterii la cursurile organizate, a examenului de absolvire a cursurilor, de eliberare a diplomelor, etc. cu

respectarea legislației de speță în vigoare cu consultarea Direcției Cultură, învățământ,Turism - PMB. Casa de Cultură „Friedrich Schiller" poate elibera, în condițiile prevederilor legale în vigoare, diplome educaționale sau certificate de absolvire, după caz, cu evidențierea competențelor dobândite.

(4)    După caz, examinarea finală și certificarea se realizează în condițiile prevederilor legale în vigoare.

(5)    Casa de Cultură „Friedrich Schiller” dispune de stampilă proprie și utilizează sigla proprie.

(6)    Casa de Cultură „Friedrich Schiller” arhivează și păstrează, conform prevederilor legale, în arhiva instituției

(jj"pp5tnarolo arfa*    ...w

(7)    Parte din activitățile Casei de Cultură „Friedrich Schiller” pot fi asigurate cu servicii externalizate, în condițiile legii, cu aprobarea ordonatorului principal de credite.

(8)    Anual, Managerul (director) întocmește raportul de activitate, cu consultarea Consiliului Administrativ, pe care îl transmite compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului București care au atribuții în monitorizarea activității acestuia.

(9)    Prezentul regulament se completează cu prevederile legislative specifice, aplicabile domeniului de activitate al instituției.

(10)    Prezentul regulament a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale în vigoare și se va modifica și completa, după caz, cu celelalte reglementări legale aplicabile sau cu reglementările legislative apărute ulterior aprobării acestuia.