Hotărârea nr. 362/2018

HOTARAREnr. 362 din 2018-06-14 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI, NUMARULUI TOTAL DE POSTURI, STATULUI DE FUNCTII SI REGULAMENTULUI DE ORGANZARE SI FUNCTIONARE ALE ADMINISTRATIEI SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI


HOTARARE

privind aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Managementul Resurselor Umane nr. 6017/1/08.06.2018;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 136/14.06.2018, raportul Comisiei sănătate și protecție socială nr. 33/12.06.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 376/13.06.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

-    Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii Guvernului nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 162/2008, cu modificările și completările ulterioare;

-    Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii - cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii C.G.M.B. nr. 304/19.07.2017, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. b), alin. (6) lit. a) pct. 3 și art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă organigrama, numărul total de 1476 posturi, din care 62 posturi de conducere, statul de funcții și Regulamentul de Organizare și Funcționare ale Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București, conform anexelor nr. 1, nr. 2 și nr. 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 199/2018 își încetează aplicabilitatea.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

\n

Anexa 1Anexa nr. ...3


anr.....la.REGULAMENTULDE ORGANIZARE Șl FUNCȚI'

oP/f.fr    (5 i-J    .... Structura Organizatorică și Funcțion^ă

al posturi. 1476    Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București


'NARE


TOTAL POSTURI: 1476 din care:

POSTURI CONDUCERE: 62 POSTURI EXECUȚIE: 1414DIRECȚIA MANAGEMENT Șl STRUCTURI UNITĂȚI SANITARE. 202 + I


DIRECȚIA PROGRAME-PRO1ECTE 16+ I


DIRECTOR GENERAL 1475 + 1


BIROU CONTROL INTERN MANAGERIAL Șl INTEGRITATE 5 ( I


COMPARTIMENT

AUDI !' INT ERN


SERVICIUL JURIDIC 7 + I


DIRECȚIA SUPORT SPITALE 129+1


SERVICTUI.

SUPORT

SPITALE

ADMINISTRATIV 64 i I


SERVICIUL

MANAGEMENT

SPITALE

8+1


SERVICIUL IMPLEMENTARE PROIECTE 15+ 1


SERVICIUL MEDICAL SUPORT

SPITALE __

_\BIROU

SECRETARIAT Șl STATISTICĂ MEDICALĂ 5 + I


SERVICIUL

PROMOVARE A SĂNĂTĂȚI! Șl PUNCTUL POCAL 7+ 1


DIRECȚIA MEDICINĂ ȘCOLARĂ 983 •> I


SERVICIUL MEDICINĂ ȘCOLARĂ 7+ I


CABINETE MEDICALE MEDICINĂ GENERALĂ Șl STOMATOLOGIE SECTOR 1 175


DIRECȚIA ACHIZIȚII 16+ I


SERVICIUL

PROCEDURI ACHIZIȚII 7+ I


SERVICIUL CONTRACTARE Șl ANALIZĂ CONT EST AȚII 7+ 1


CABINETE. MEDICALE MEDICINĂ GENERALĂ ȘI STOMATOLOGIE SEC TOR 4 13(1


CABINETE MEDICALE MEDICINĂ GENERALĂ

Șl STOMATOLOGIE.

SEC TOR 2

165

-

CABINETE MEDICALE MEDICINĂ GENERALĂ

Șl STOMATOLOGIE SECTOR 5

116

CABINETE MEDICALE

cabinete: medicale

MEDICINĂ GENERALĂ

MEDICINĂ GENERALĂ

Șl S TOMATOLOGIE

—►

Șl STOMATOLOGIE

SECTOR 3

1

SECTOR 6

CABINETE MEDICAL MEDICINĂ GENERAI. Șl STOMATOLOGIE UNIVERSITĂȚI 83


DIRECTOR GENERAL ADJUNCT 218+ I


SERVICIUL SUPORT SPI TALE TEHNIC 63 4 |


DIRECȚIA ECONOMICĂ 24 + IDIRECȚIA RUNOS 16+ 1CONFORM CU ORIGINALUL


ANEXA NR. 2


LA HCGMB NR.


_W

NR.

CRT.

Compartimentul

Funcția

Nivel

studii

Grad/treapta

profesionala

Anexa la Legea 153/2017 in baza careia se stabilește salariul de baza

CONDUCEREA INSTITUȚIEI

1

DIRECTOR GENERAL

S

II    |    Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit a

CABINET DIRECTOR GENERAL

2

Inspector de specialitate

S

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

3

Inspector de specialitate

s

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

4

Inspector de specialitate

s

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

TOTAL

3

COMPARTIMENT REGISTRATURA SI SECRETARIAT

-    5__

Inspector de specialitate

S

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit a

* A' inspector de specialitate

S

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

ZU •    /

'    Referent

M

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b    ( \

r<7/\"    TOTAL    3    \ \

“ :    \    Ș    BIROU COMUNICARE SI RELAȚII PUBLICE

< 8 ...

' • ■

Sef Birou

S

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit a

-Inspector de specialitate

S

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

10'

Inspector de specialitate

S

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

\ 11

Inspector de specialitate

S

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b    /    ; ;    '

\ 12

Inspector de specialitate

S

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b    ;    ~    :    :

13

Referent

M

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b    -

TOTAL

6

v- - •    7

BIROU CONTROL INTER

M MANAGERIAL SI INTEGRITATE

14

Sef Birou

S

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit a

15

Inspector de specialitate

S

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

16

Inspector de specialitate

s

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

17

Inspector de specialitate

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b    j~-

18

Inspector de specialitate

L//\\    ||

11

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b    

19

Inspector de specialitate h

■t,    — ... ... . . ■    —    .3

-TTTțj-

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b    ’ i
CONFORM CU ORIGINALULTOTAL    6

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

COMPARI

riMENTUL AUDIT

20

Auditor

S

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

21

Auditor

S

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

TOTAL

2

22

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

S

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit a

SERVICIUL JURIDIC

23

Sef Serviciu

S

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit a

24

Consilier juridic

s

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

25

Consilier juridic

s

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

Consilier juridic

s

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

27

S    Consilier juridic

s

debutant

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

s____—3^**^

-    Consilier juridic

s

1

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

•-.'Consilier juridic

s

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

Consilier juridic

s

debutant

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

> TOTAL

8

\ \ .,

J;    \/ , J    DIRECȚIA RESURSE UMANE, NORMARE, ORGANIZARE, SALARIZARE    \ \ \\

V<31-?V

/ x/Director

s

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit a    \    \ V

\ > : /    ;V    SERVICIUL RESURSE UMANE    V i

_-t ._ .'■■••_ y    \

32 '

-.    -'1'' Sef Serviciu

s

II

Anexa VIII Cap li lit A pct IV lit a

33

Inspector de specialitate

s

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b ,z    \

34

Inspector de specialitate

s

1

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b Z . <    5 ? ș    . \

35

Inspector de specialitate

s

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b V    ? . J

36

Inspector de specialitate

s

1

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b V

~ 37

Inspector de specialitate

s

1

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b    , ‘

38

Inspector de specialitate

s

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

39

Inspector de specialitate

s

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

TOTAL

8

SERVICI

UL SALARIZARE

40

Sef Serviciu    /

S 1    II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit a

41

Inspector de specialitate //f

7 ÂȘotr^r'r'JL^A

MfoMP»'-'’ !. „n m|f.

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b    1 -

fi ț<es'J|ț!tp'' s7/    Ci■<^42

Inspector de specialitate

S

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

43

Inspector de specialitate

S

1

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

44

Inspector de specialitate

S

1

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

45

Inspector de specialitate

S

1

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

46

Inspector de specialitate

S

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

47

Inspector de specialitate

S

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

TOTAL

8

DIRECȚIA ECONOMICĂ

48

Director

II    |    Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit a

SERVICIUL BUGET


49

Șef Serviciu

s

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit a

50

Inspector de specialitate

s

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

51

Inspector de specialitate

s

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

52

Inspector de specialitate

s

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

53

Inspector de specialitate

s

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

5,4—

Inspector de specialitate

s

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

55._-

) Inspector de specialitate

s

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

,    Referent

M

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b    \    \

Zi?    ’

c >

,    TOTAL

-k \    ---

8

..........-......

SERVICIUL CONTABILITATE


-

57

;l \ )    ! Șef Serviciu

S

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit a    \

r

.58

y Inspector de specialitate

S

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

.59 ;

•t 1 /

.“Inspector de specialitate

S

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b    '

6o2Z

Inspector de specialitate

S

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b    i ; H ?

61

Inspector de specialitate

S

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b    \

62

Inspector de specialitate

S

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

—53

Inspector de specialitate

S

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

64

Referent

M

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

TOTAL

8

SERVICIUL FINANCIAR

65

Sef Serviciu

% "

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit a

66

Inspector de specialitate //j

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

67

Inspector de specialitate

GI |

T/J    1

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b    .    '
68

Inspector de specialitate

S

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

69

Casier

M

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

70

Inspector de specialitate

S

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

71

Inspector de specialitate

S

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

72

Inspector de specialitate

S

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

TOTAL

8

DIRECȚIA INVESTIȚII

73

DIRECTOR

S

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit a

SERVICIUL INVESTIȚII


74

Sef Serviciu

S    II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

75

Inspector de specialitate

s

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

76

Inspector de specialitate

s

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

77

Inspector de specialitate

s

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

78

Inspector de specialitate

s

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

79

Inspector de specialitate

s

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

-"80

) Inspector de specialitate

s

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

Inspector de specialitate

s

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

2L

, \    TOTAL    8    \\


*82

-$\ ț    Sef Serviciu

S

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit a

83

j Inspector de specialitate

S

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

84

.Ihșpector de specialitate

S

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b    .    “A \

'•85'

.1 /

^Inspector de specialitate

S

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b    /    \

86-—

Inspector de specialitate

S

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b    F v H    '

87

Referent

M

IA

\. '' ... ■■■ '

1. 88

Inspector de specialitate

S

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b    '    ■

|/89

Inspector de specialitate

S

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

TOTAL

DIRECȚIA ADMINISTRATIVA


CONFORM CU ORIGINALUL


90


Director

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit a

91

Sef Serviciu    /f*

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit a    /

92

Inspector de specialitate ' V?/

vil    7“-

'7/ A

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit bL0$—-93

Inspector de specialitate

S

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

94

Inspector de specialitate

S

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

95

Inspector

M

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

96

Arhivar

M

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

97

Șofer

M;G

1

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

98

Șofer

M;G

1

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

99

Șofer

M;G

1

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

100

Muncitor Calificat

M;G

1

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

101

îngrijitor

M/G

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

102

îngrijitor

M/G

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

TOTAL

12

SERVICIUL PATRIMONIU

103

Sef Serviciu

S

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit a

104

Inspector de specialitate

s

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

105

Inspector de specialitate

s

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

106

Inspector de specialitate

s

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

-'^107 '

} Inspector de specialitate

s

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b    \ \

' < Inspector de specialitate

s

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b    \    \

In^pdctor de specialitate

s

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b    \

fcș10-

\ \    Referent

M

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b    y Z

Ir- •- , !

.\ ' TOTAL

8

3    <    DIRECȚIA SUPORT SPITALE

\ '111

- "director

S

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit a

1

L j.

/    *.    SERVICIUL SUPORT SPITALE ADMINISTRATIV    . J

112 '

Sef Serviciu

S

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit a    “

113

Inspector de specialitate

s

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

<14

Inspector de specialitate

s

1

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

115

Inspector de specialitate

s

1

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

116

Inspector de specialitate

s

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

117

Inspector de specialitate

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

118

Inspector de specialitate /

'^¥g1LU

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b    /

119

Inspector de specialitate

cc\\ 1

'?r\t

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b    -?r /

120

Inspector de specialitate î|ș.

-itl ijll ia

?-fyf- -    ■■

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b    -

'-A

p    \


W cu ORIGINALUL
121

Inspector de specialitate

S

1

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

122

Inspector de specialitate

S

1

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

123

Inspector de specialitate

S

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

124

Inspector de specialitate

S

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

125

Inspector de specialitate

S

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

126

Inspector de specialitate

S

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

127

Inspector de specialitate

S

1

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

128

Inspector de specialitate

S

1

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

129

Inspector de specialitate

S

1

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

130

Inspector de specialitate

S

1

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

131

Inspector de specialitate

S

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

132

Inspector de specialitate

S

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

133

Inspector de specialitate

S

1

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

134

Inspector de specialitate

S

1

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

'    135

j Inspector de specialitate

S

1

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

Inspector de specialitate

S

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

. Inspector de specialitate

S

1

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b    ț \

*? 138

V    --------

J Inspector de specialitate

S

1

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b    \ \

; /139..

\ Inspector de specialitate

S

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b    \    \

'140 "

1 Inspector de specialitate

S

1

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b    \ P\ X-

141 .

inspector de specialitate

S

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

y. A îpâpector de specialitate

S

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

':?w

Jxlnspector de specialitate

S

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b    ,< ; .    ’ \

\    144-

Inspector de specialitate

S

1

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b    / f c ,    \

145

Inspector de specialitate

s

1

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b    i X : - c

146

Inspector de specialitate

s

1

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b    X-'X'    *

.—447

Inspector de specialitate

s

1

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b    < '    '

148

Inspector de specialitate

s

DEBUTANT

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

149

Inspector de specialitate

s

DEBUTANT

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

150

Inspector de specialitate

s

DEBUTANT

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b    , >

J 151

Inspector de specialitate

v'ULS^

^DEBUTANT

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

l    152

Inspector de specialitate/^'

^DEBUTANT

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b    i

j 153

Inspector de specialitate^^

3    |

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

-:-:-

154

Inspector de specialitate

s

1

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

155

Referent

M

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

156

Referent

M

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

157

Referent

M

1

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

158

Referent

M

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

159

Referent

M

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

160

Referent

M

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

161

Referent

M

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

162

Referent

M

1

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

163

Referent

M

1

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

164

Referent

M

1

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

165

Referent

M

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

^r-

Referent

M

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

167

Șofer

M;G

1

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

»16â—-

Șofer

M;G

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

16^-

Arhivar

M

1

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b    \ \

K ) \    Arhivar

M

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b    \    \

171

, .    \ Arhivar

M

DEBUTANT

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b    \ r\\

-f 172

■,\    Muncitor Calificat

G;M

1

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b    V

'L173

! \ } Muncitor Calificat

G;M

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

■ f/174

/ ''Muncitor Calificat

-s J '

G;M

III

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b    -'    \

\"l75'o

^/Muncitor Calificat

G;M

IV

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b    .    \

Î76^Î

—Muncitor Calificat

G;M

IV

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b    ,    i

TOTAL

65

l : '■ :    -

,    SERVICIUL SUPORT SPITALE TEHNIC

1 177

Sef Serviciu

S

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit a

' ^178

Inspector de specialitate

S

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

179

Inspector de specialitate

s

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

180

Inspector de specialitate

s

1

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b    „A;

| 181

Inspector de specialita|^==~

:^s

1

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

182

Inspector de speciaj^fe1'

1

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b    \

183

Inspector de speci$|jîate'pJ^

1

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b    i

184

Inspector de speciâttt’a^.sc;'-'1

J---—---4AA-

4 t-

1

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b    K

VCONFORMI CU ORIGINALUL


185

Inspector de specialitate

S

1

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

186

Inspector de specialitate

S

1

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

187

Inspector de specialitate

s

1

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

188

Inspector de specialitate

s

1

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

189

Inspector de specialitate

s

1

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

190

Inspector de specialitate

s

1

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

191

Inspector de specialitate

s

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

192

Inspector de specialitate

s

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

193

Inspector de specialitate

s

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

194

Inspector de specialitate

s

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

195

Inspector de specialitate

s

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

196

Inspector de specialitate

s

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

197

Inspector de specialitate

s

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

J98

Inspector de specialitate

s

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

' 199

y Inspector de specialitate

s

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

■’ 20Q<<

Inspector de specialitate

s

1

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b    \ \

20 tK

< ; , Inspector de specialitate

s

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b    \ \

. ,202

6 Inspector de specialitate

s

DEBUTANT

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b    \    \    \

<203

i

\ Inspector de specialitate

s

DEBUTANT

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b    \

L 204 •-

l’

, \ i Inspector de specialitate

s

DEBUTANT

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b    V    \

205

/ Spspector de specialitate

s

DEBUTANT

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b    \

/’îfp-'1

♦"/Inspector de specialitate

s

DEBUTANT

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b    \\ \

207

Inspector de specialitate

s

DEBUTANT

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b ,    <    ' '■■■ < \ \\

208

Inspector de specialitate

s

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b/ < <:<    \ y\

209

Inspector de specialitate

s

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b    \

210

Referent

M

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b    '

211

Referent

M

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

212

Referent

M

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

!    213

Referent

M

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b    / r$

214

Referent

\ ,A

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

215

Referent

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b    "7-

216

Referent    if=

U    0

v w    TĂ

nu IA •oul

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b    \ y î

217

Referent

-

# IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b    \

î

c/^

218

Referent

M

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

219

Referent

M

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

220

Referent

M

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

221

Referent

M

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

222

Referent

M

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

223

Referent

M

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

224

Referent

M

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

225

Referent

M

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

226

Referent

M

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

227

Referent

M

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

228

Referent

M

DEBUTANT

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

229 i

   Referent

M

DEBUTANT

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

'■^230

)    Referent

M

DEBUTANT

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

__.231

Referent

M

DEBUTANT

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

—Z3T

Referent

M

DEBUTANT

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

233

Referent

M

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

23V

Z'‘

' • , ,    Referent

M

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

-M ■

■h Referent

M

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b    \    \

$>36

\ Muncitor Calificat

M;G

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b    \ JX

f-237 I

•Muncitor Calificat

M;G

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

\£38

. ^Muncitor Calificat

M;G

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

'239 /

Mpțrcitor Calificat

M;G

III

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b    /

240 .

•' ' i, ^..Muncitor Calificat

M;G

IV

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b    '    -

TOTAL

64

DIRECȚIA ACHIZIȚII


241

DIRECTOR

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit a

SERVICIUL PROCEDURI ACHIZIȚII

242

SEF SERVICIU

s

li

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit a

243

Inspector de specialitate

s

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

I 244

Inspector de specialitate

s

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b    , /R

245

Inspector de specialități^—

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b    /p',/    <

246

Inspector de special^fe

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b    G

247

Referent llX

-—-1

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit bCONFORM CU ORIGINALUL
248

Inspector de specialitate

s

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

249

Inspector de specialitate

s

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

TOTAL

8

SERVICIUL CONTRACTARE SI ANALIZE CONTEST AȚII

250

Sef Serviciu

s

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit a

251

Inspector de specialitate

s

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

252

Inspector de specialitate

s

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

253

Inspector de specialitate

s

1

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

254

Inspector de specialitate

s

1

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

255

Inspector de specialitate

s

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

256

Inspector de specialitate

s

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

257

Inspector de specialitate

s

Debutant

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

TOTAL

8

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT ) (MEDICAL)

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit a

DIRECȚIA MANAGEMENT SI STRUCTURI UNITATI SANITARE

DIRECTOR

s

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit a

\    SERVICIUL MANAGEMENT SPITALE    (\

.260

\ Sef Serviciu

s

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit a    \    \

-Ț^sîH

. \ > Ifis^ector de specialitate

s

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b    \    \

î L 262

'    Inspector

M

1

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b    \

</ 263

y «Inspector de specialitate

S

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b    N-

;>,:'264r

"inspector de specialitate

s

1

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b 7    \^\

'■265',.

Inspector de specialitate

s

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b p Ni V \

266

Inspector de specialitate

s

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b \    ;    \

267

Inspector de specialitate

s

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b    \

^68

Inspector

M

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b    '

TOTAL

9

SERVICIUL MEDICAL SUPORT SPITALE

269

SEF SERVICIU

S

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit a    N

270

Inspector de specialitate

S

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b    LN

271

Inspector de specialitate

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b    î >

272

Inspector de specialitate {[£

---Mw—

_

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b


CONFORM CU ORIGINALULV7\
fVSStAtb —


X


273

Inspector de specialitate

S

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV tit b

274

Inspector de specialitate

S

1

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

275

Inspector de specialitate

S

1

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

276

Inspector de specialitate

S

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

277

Inspector de specialitate

S

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

278

Inspector de specialitate

S

1

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

279

Inspector de specialitate

S

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

280

Inspector de specialitate

S

1

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

281

Inspector de specialitate

S

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

282

Inspector de specialitate

S

1

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

283

Inspector de specialitate

S

1

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

284

Inspector de specialitate

S

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

285

Inspector de specialitate

S

1

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

286

Inspector de specialitate

S

1

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

287

Inspector de specialitate

S

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

,^28^

Inspector de specialitate

S

1

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

.-^289^

Inspector de specialitate

S

1

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

' 75:1 -

Inspector de specialitate

S

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b    y \

jX294-

y Inspector de specialitate

S

1

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b    y    \ V

<292

\ \ Inspector de specialitate

S

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

- l 293

■ \ ' Inspector de specialitate

S

1

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

\ 294

- ă Inspector de specialitate

S

1

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b    '

x-

Inspector de specialitate

S

1

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b    /-

296

,< Inspector de specialitate

S

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b    / <

297

Inspector de specialitate

S

1

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b    i    <

298

Inspector de specialitate

S

1

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b    \

X99

Inspector de specialitate

s

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

300

Inspector de specialitate

s

1

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

301

Inspector de specialitate

s

1

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

|302

Inspector de specialitate

s

DEBUTANT

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

303

Inspector de specialitate

1

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b    !■

304

Inspector de specialitat^*^

c ’o

tiec-Ț*    1

1

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b    ,

305

Inspector de specialitate

n 1    .

-rt    i

,d J

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b    \ v>.


f\SS K R> CĂ-'

CONFORM CU ORIGINALUL
306

Inspector de specialitate

S

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

307

Inspector de specialitate

S

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

308

Inspector de specialitate

S

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

309

Inspector de specialitate

S

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

310

Inspector de specialitate

S

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

311

Inspector de specialitate

S

DEBUTANT

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

312

Inspector de specialitate

S

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

313

Inspector de specialitate

S

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

314

Inspector de specialitate

S

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

315

Inspector de specialitate

S

DEBUTANT

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

316

Inspector de specialitate

S

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

317

Inspector de specialitate

S

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

318

Inspector de specialitate

S

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

319

Inspector de specialitate

S

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

32Q

---Inspector de specialitate

S

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b    (

321

Jlnspector de specialitate

S

DEBUTANT

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b    \ \    ,

322^,

Inspector de specialitate

S

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b    \    \    K

*"_323_ „

Inspector de specialitate

S

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b    \    \\

.^24

Inspector de specialitate

S

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b    y

5- .325 '

Inspector de specialitate

S

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

? ' 326

i \ Inspector de specialitate

s

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b    *    :

■' i327

\ /Inspector de specialitate

s

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b    -    '

. 328

Inspector de specialitate

s

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b    7

jA Inspector de specialitate

s

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b    -

-3j0

Inspector de specialitate

s

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

331

Inspector de specialitate

s

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

—332

Inspector de specialitate

s

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

333

Inspector de specialitate

s

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

334

Inspector de specialitate

s

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

335

Inspector de specialitate

__

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b    [ *

336

Inspector de specialitate

V'

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b    j -f

337

Inspector de specialitate^* ol

.-mTUV

& 1

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b    \

I 338

Inspector de specialitatșȘN'^'

rri »    i

ia |    1

ai, 1—____________—___

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

feSV\ țv


CONFORM CU ORIGINALUL


cv^TT^”'"-5


nu 7/

339

Inspector de specialitate

S

1

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

340

Inspector de specialitate

S

1

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

341

Inspector de specialitate

S

1

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

342

Inspector de specialitate

S

1

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

343

Inspector de specialitate

S

1

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

344

Inspector de specialitate

S

1

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

345

Inspector de specialitate

S

1

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

346

Inspector de specialitate

S

1

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

347

Inspector de specialitate

S

1

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

348

Inspector de specialitate

S

1

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

349

Inspector de specialitate

S

1

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

350

Inspector de specialitate

S

1

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

351

Inspector de specialitate

S

1

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

352

Inspector de specialitate

S

1

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

353

Inspector de specialitate

S

1

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

-'""354

4 Inspector de specialitate

S

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b    \    x

355_^_

■—Inspector de specialitate

s

1

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b    \    \    \

//3S6

_

Inspector de specialitate

s

1

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b    \ zi \

,/_>‘357 -

Inspector de specialitate

s

1

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

;    358

\ Inspector de specialitate

s

1

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b    - ’ ”    "    \ \

" ' 359

\ (nspelctor de specialitate

s

1

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b    ■    \    ' \ \

:    360 ,

’ Inspector de specialitate

s

1

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b r ;    \ '

4nspector de specialitate

s

1

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b    >;    \

\ 36?:.

Inspector de specialitate

s

1

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

363

Inspector de specialitate

s

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

364

Inspector de specialitate

s

1

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

- —-365

Inspector de specialitate

s

1

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

366

Inspector de specialitate

s

1

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

367

Inspector de specialitate

s

1

Anexa VIII Cap 11 lit A pct IV lit b    / .A''

368

Inspector de specialitate

1

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b    ! 4

L 369

Inspector de specialități^

<-v

1

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b    *

370

Inspector de specialitate

C

cemew’uH

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b    -'4

371

Inspector de specialități" r*5

klRSE>g''

i'j    i

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b    4'CONFORM CU ORIGINALUL
372

Inspector de specialitate

S

1

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

373

Inspector de specialitate

S

1

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

374

Inspector de specialitate

s

1

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

375

Inspector de specialitate

s

1

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

376

Inspector de specialitate

s

1

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

377

Inspector de specialitate

s

1

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

378

Inspector de specialitate

s

1

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

379

Inspector de specialitate

s

1

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

380

Inspector de specialitate

s

1

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

381

Inspector de specialitate

s

1

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

382

Inspector de specialitate

s

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

383

Inspector de specialitate

s

1

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

384

Inspector de specialitate

s

1

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

385

Inspector de specialitate

s

1

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

J3§£

—-^Inspector de specialitate

s

1

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

387

^xlnspector de specialitate

s

1

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b    ( \

= -^3SS^

Inspector de specialitate

s

1

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b    y \

389 •

Inspector de specialitate

s

1

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b    \    \

/ -390

•' 1 > -

Inspector de specialitate

s

1

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

j- -391

Inspector de specialitate

s

1

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b    ~

3 92

Inspector de specialitate

s

1

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b    ,,    '    \

393

, ( ^Inspector de specialitate

s

1

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b    < ,    •, r \

394

z Inspector de specialitate

s

1

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

-    ,395

y — ii.

^ Inspector de specialitate

s

1

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b    . -    ,    :

'396^

Inspector de specialitate

s

1

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

397

Inspector de specialitate

s

1

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

398

Inspector de specialitate

s

1

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

399

Inspector de specialitate

s

1

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

400

Inspector de specialitate

s

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

401

Inspector de specialitate

s

1

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b    /    ,\'v

402

Inspector de specialitate

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b    / *

403

Inspector de specialitate^ 0

1

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b    j' ,1

404

Inspector de specialitateț-?1^

ri 1    I

i/> !    *

^1-

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit bCONFORM CU ORIGINALULW\
405

Inspector de specialitate

s

1

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

406

Inspector de specialitate

s

1

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

407

Inspector de specialitate

s

1

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

408

Inspector de specialitate

s

1

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

409

Inspector de specialitate

s

1

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

410

Inspector de specialitate

s

1

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

411

Inspector de specialitate

s

1

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

412

Inspector de specialitate

s

1

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

413

Referent

M

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

414

Referent

M

1

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

415

Referent

M

1

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

416

Referent

M

1

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

417

Referent

M

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

Referent

M

1

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

419

Referent

M

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

—426--

Referent

M

1

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

424 '

Referent

M

1

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b    \ \

X422

? Referent

M

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b    \    \

/ < 423

\ Referent

M

1

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b    \zx\

;■ 424

\    ’’ j Referent

M

1

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

425

i---

J -V ,/ Referent

M

1

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

.426

Referent

M

1

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b    •:    .    '' W

' 427 ,

*    Referent

M

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b    ,    ... - • ' ; \

428

Referent

M

1

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b    -5 ' x X    x

429

Referent

M

1

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

JL 430

Referent

M

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

ț 431

Referent

M

1

Anexa VIII Cap 11 lit A pct IV lit b

432

Referent

M

1

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b    "X

\ 433

Referent

M

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b    /*

434

Referent

M

1

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b    / £

435

Referent

1

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b    ? £

436

Referent    fâ?'

^Vl^

|A

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b    '/ \

437

Referent

, geJA™1

i

-Uab——-_

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

438

Referent

M

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

439

Referent

M

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

440

Referent

M

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

441

Referent

M

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

442

Referent

M

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

443

Referent

M

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

444

Referent

M

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

445

Referent

M

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

446

Referent

M

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

447

Referent

M

DEBUTANT

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

448

Referent

M

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

449

Referent

M

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

450

Referent

M

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

-"'451

Referent

M

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

-452

Referent

M

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

Referent

M

DEBUTANT

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b    \

454

Referent

M

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b    \    \    b

455

, Referent

M

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

7L456

Referent

M

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

j -?457.

Referent

M

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b    \\

\ 458

V ' Referent

M

DEBUTANT

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b    , L    ? ? s

459 ,,

—""    / Referent

M

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b    <. / ,

460..;

î-Referent

M

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b    \    ~    -

461

Referent

M

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

TOTAL

193

1    DIRECȚIA PROGRAME-PROIECTE

( 462

DIRECTOR

S

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit a

SERVICIU IMPL

EMENTARE PROIECTE

463

Șef serviciu

S

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit a    /

464

Inspector de specialitate

s

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b    »'

« o-

465

Inspector de s pecia litșt^ctpiî-

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b    / : Ș

466

Inspector de specialiste .r.

-

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b    .X

467

Inspector de specialiste,

sâr

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b    ■; ..

LlIMiL,

lE'.o.L

/ ■


CONFORM CU ORIGINALUL468

Inspector de specialitate

S

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

469

Inspector de specialitate

s

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

470

Referent

M

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

471

Inspector de specialitate

S

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

472

Inspector de specialitate

s

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

473

Inspector de specialitate

s

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

474

Inspector de specialitate

s

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

475

Inspector de specialitate

s

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

476

Inspector de specialitate

s

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

477

Inspector de specialitate

s

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

478

Inspector de specialitate

s

debutant

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

TOTAL    16

SERVICIU PROMOVARE A SĂNĂTĂȚII Șl PUNCTUL FOCAL

47^—-

■--Sef serviciu

s

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit a

z^480

Medic

s

primar

Anexa II Cap I pct.a 4

Medic

s

specialist

Anexa II Cap I pct.a 4    \ \

482

Inspector de specialitate

s

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b    \    \    V

X83

" Inspector de specialitate

s

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b    \ ^ \

b-484

;! ‘_

Inspector de specialitate

s

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b    'z

V. 485

Inspector de specialitate

s

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

j    486

i Inspector de specialitate

s

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

■L; •

-    '7    TOTAL    8

BIROU SECRETARIAT SI STATISTICA MEDICALA


|\ 48Z.:'.

..    Sef birou

S

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit a    -    7

b488

Inspector de specialitate

S

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b    \    7 ,

| 489

Inspector de specialitate

s

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

( 490

Inspector de specialitate

s

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

491

Inspector

M

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

492

Inspector

M

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b    U'

TOTAL

6

—■ —    — —--—    — —— — —    .    -    ■    ——f-

l

DIRECȚIA M

EDICINA ȘCOLARA    /

493

DIRECTOR

II

|    Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit a    •? 7>"7'

SERVICIUL MEDICINA ȘCOLARA

--——-


^JJ

cL^~


CONFORM CU ORIGINALUL


494

Sef Serviciu

S

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit a

495

Inspector de specialitate

S

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

496

Inspector de specialitate

s

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

497

Inspector de specialitate

s

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

498

Inspector de specialitate

s

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

499

Inspector de specialitate

s

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

500

Inspector

M

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

501

Inspector de specialitate

s

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

TOTAL    8

CABINETE MEDICALE MEDICINA GENERALA SI STOMATOLOGIE SECTOR 1


CABINETE MEDICALE MEDICINA GENERALA

502

medic coordonator

S

Anexa II Cap I pct 1.4

503

medic

S

primar

Anexa llCap I pct a4

504

medic

S

primar

Anexa llCap I pct a4

J5Q5--

medic

S

primar

Anexa llCap I pct a4

As

medic

S

primar

Anexa llCap I pct a4

^-507^

>

medic

S

primar

Anexa llCap I pct a4

508

medic

S

primar

Anexa llCap I pct a4    i \    K

5Q9e ■'

medic

S

specialist

Anexa llCap I pct a4    \    \

■' \ medic

S

specialist

Anexa llCap I pct a4

J \    medic

S

specialist

Anexa llCap I pct a4

î .-512

j /    -- medic

S

specialist

Anexa llCap I pct a4

513;’;

~    -J    medic

S

specialist

Anexa llCap I pct a4    / '    A

514, /

.! V medic

S

specialist

Anexa llCap I pct a4    /; ?    ~-

515 <

medic

S

Anexa llCap I pct a4    y-

J516

medic

S

specialist

Anexa llCap I pct a4    y

517

medic

S

Anexa llCap I pct a4

518

medic

S

specialist

Anexa llCap I pct a4

519

medic

S

specialist

Anexa llCap I pct a4

520

medic

S

Anexa llCap I pct a4    /

521

medic

X

\\

Anexa llCap I pct a4    /.y y

522

medic

' S

_-rTlA

A

Anexa llCap I pct a4    U1 " X

523

medic

B. , a i

Anexa llCap 1 pct a4    '■>;CONFORM CU ORIGINALUL
524

medic

S

Anexa llCap I pct a4

525

medic

S

Anexa llCap I pct a4

526

medic

S

Anexa llCap I pct a4

527

medic

S

Anexa llCap I pct a4

528

asistent medical coordonator

PL

Anexa II Cap I pct 1.4

529

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

530

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

531

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

532

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

533

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

534

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

535

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

536

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

537

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

538

---asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

^Jasistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

'Ș-§2f6^-

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4    I \

541

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4    l    \    L

542<

. xu-

.... asistent medical

PL

Anexa llCap I pct a4    \

./Ș43

«asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4    '

-'>544

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

: 54$

| ! asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4    \

\ 546

; asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4    i ,'■ -    ; . \

547 /

\asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pcta4

548

v \ asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4    J

_549

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4    ,,

550

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

551

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4    ' A«

552

asistent medical

PL

Anexa llCap I pct a4    4

553

asistent medical

PL

Anexa llCap I pct a4    >•,

554

asistent medical    x

principal

Anexa llCap I pct a4    '%

555

asistent medical

v‘ pl '<

•>\ principal

Anexa llCap I pct a4

556

asistent medical ((s

principal

Anexa llCap I pct a4


CONFORM CU ORIGINALULJW\
r^'


558


559


560


561


562


563


564


565


566


567


568


569


asistent medical


asistent medical


asistent medical


asistent medical


asistent medical


asistent medical


asistent medical


asistent medical


asistent medical


asistent medical


asistent medical


asistent medical


asistent medicalasistent medical


PL


PL


PL


PL


PL


PL


PL


PL


PL


PL


PL


PL


PL


PL


PL


PL


574


■yc576


577


578


579 w


5®Z


"382


583


584


585


586


587


588


589


principal


principal


principal


principal


principal


principal


principal


principal


principal


principal


principal


principal


principal


principal


Anexa


Anexa


Anexa


Anexa


Anexa


Anexa


Anexa


Anexa


Anexa


Anexa


Anexa


Anexa


Anexa


Anexa


Anexa


Anexa


asistent medical


asistent medical


asistent medical


asistent medical


asjstent medical


..asistent medical


K asistent medical


asistent medical


asistent medical


asistent medical


asistent medical


asistent medical


asistent medical


PL


PL


PL


PL


PL


PL


PL


PL


PL


PL


PL


PL


principal


principal


principal


principal


principal


principal


principal


principal


principal


Anexa


Anexa


Anexa


Anexa


Anexa


Anexa


Anexa


Anexa


Anexa


Anexa


Anexa


Anexa


Cap


Cap


Cap


Cap


Cap


Cap


Cap


Cap


Cap


Cap


Cap


Cap


Cap


Cap


Cap


Cap


Cap


Cap


Cap


Cap


Cap


Cap


Cap


Cap


Cap


Cap


Cap


Cap


pct a4


pct a4


pct a4


pct a4


pct a4


pct a4


pct a4


pct a4


pct a4


pct a4


pct a4


pct a4


pct a4


pct a4


pct a4


pct a4


pct a4


pct a4


pct a4


pct a4


pct a4


pct a4


pct a4


pct a4


pct a4


pct a4


pct a4


pct a4principal


Anexa


Anexa


Anexa


Anexa


Cap


Cap


Cap


Cap


pct a4


pct a4


pct a4


pct a4s\


590

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4

591

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4

592

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4

593

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4

594

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4

595

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4

596

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4

597

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4

598

asistent medical

S

principal

Anexa llCap 1 pct a4

599

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4

600

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4

601

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4

602

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4

J302-

——asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4

z

604

) asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4

—605__

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4    y

6£Î6

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4    \

66 7

; asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4    y \    \\\

~ 608

<    asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4

! (609

■ i .

' I i asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4     \

610 . ■

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4    ■ '    \ \

\ 6 H~ -

, \ /' asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4    h\ \ \

612

* \    asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4    r "    \ \

pi3 2

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4    '    ;\    \

asistent medical

PL

Anexa llCap 1 pct a4    \

1615

asistent medical

PL

Anexa llCap 1 pct a4

i616

asistent medical

PL

Anexa llCap 1 pct a4

jl617

asistent medical

PL

Anexa llCap 1 pct a4

J618

asistent medical

PL

Anexa llCap 1 pct a4

619

asistent medical

PL

Anexa llCap 1 pct a4    . .

620

asistent medical

Anexa llCap 1 pct a4

621

asistent medical

TI A PL9\\

Anexa llCap 1 pct a4

622

asistent medical'l<

ti£Lct«Lwi

Anexa llCap 1 pct a4


a

o

S

-n

o


o


o

>o

o


CI

i~

623

asistent medical

PL

Anexa II Cap I pct a4

624

asistent medical

PL

Anexa llCap I pct a4

TOTAL

123

CABINETE MEDICALE STOMATOLOGICE

625

medic coordonator

S

Anexa II Cap I pct 1.4

626

medic

S

primar

Anexa llCap I pct a 4

627

medic

s

primar

Anexa llCap I pct a4

628

medic

s

primar

Anexa llCap I pct a4

629

medic

s

primar

Anexa llCap I pct a4

630

medic

s

Anexa llCap I pct a4

631

medic

s

Anexa llCap I pct a4

632

medic

s

Anexa llCap I pct a4

633

medic

s

Anexa llCap I pct a4

medic

s

primar

Anexa llCap I pct a4

£35

—-—    medic

s

specialist

Anexa llCap I pct a4

’ 636

medic

s

Anexa llCap I pct a4

637

medic

s

Anexa llCap I pct a4

638;:?

medic

s

primar

Anexa llCap I pct a4    \ \

M”

medic

s

primar

Anexa llCap I pct a4    \    \

/•^40

i    medic

s

Anexa llCap I pct a4    \ ri

("641''

î /    " medic

s

Anexa llCap I pct a4    <

\ 642

-'medic

s

specialist

Anexa llCap I pct a4    \\

64$

’ ’’ .? s? medic

s

specialist

Anexa llCap I pct a4    '■    /VÎ?    \s

64$<

medic

s

specialist

Anexa llCap I pct a4    / ?    ” -    ,

645

medic

s

Anexa llCap I pct a4    ?

medic

s

Anexa llCap I pct a4    \    ?

647

medic

s

primar

Anexa llCap I pct a4    -

648

medic

s

Anexa llCap I pct a4

649

medic

s

Anexa llCap I pct a4

650

medic

s

specialist

Anexa llCap I pct a4

651

medic    /^c"’

specialist

Anexa llCap I pct a4    ,

652

asistent medical coordo,iysftor0iua

Anexa II Cap I pct 1.4    '

653

asistent medical

-__-U^-ru54.

£vPL țj

principal

Anexa llCap I pct a4

\\'y //


CONFORM CU ORIGINALUL


654

asistent medical

PL

Anexa II Cap I pct a4

655

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

656

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

657

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

658

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

659

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

660

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

661

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

662

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

663

asistent medical

PL

Anexa llCap I pct a4

664

asistent medical

PL

Anexa llCap I pct a4

665

   asistent medical

PL

Anexa llCap I pct a4

,^6S6

asistent medical

PL

Anexa llCap I pct a4

^667

asistent medical

PL

Anexa llCap I pct a4

"^68

asistent medical

PL

Anexa llCap I pct a4

669

asistent medical

PL

Anexa llCap I pct a4

67Q....

asistent medical

PL

Anexa llCap I pct a4

'671

■V    asistent medical

PL

Anexa llCap I pct a4    \ \

//'■' .672

/ asistent medical

PL

Anexa llCap I pct a4    \    \    (\

- ,673

asistent medical

PL

Anexa llCap I pct a4    \    \

674

l    asistent medical

PL

Anexa llCap I pct a4    ~    \

-/ -.675 -

asistent medical

PL

Anexa llCap I pct a4    /    •’    ■

A ; asistent medical

PL

Anexa llCap I pct a4    / 7 g    \\

TOTAL

52

v// //-i    \'

CABINETE MEDICALE MEDICINA GENERALA SI STOMATOLOGIE SECTOR 2


CABINETE MEDICALE MEDICINA GENERALA

677

medic coordonator

S

Anexa II Cap 1 pct 1.4

678

medic

S

primar

Anexa llCap I pct a4

679

medic

S

primar

Anexa llCap I pct a4    ,

680

medic

S

specialist

Anexa llCap I pct a4

681

medic

primar

Anexa llCap I pct a4

682

medic

specialist

Anexa llCap I pct a4

683

medic    .....

specialist

Anexa llCap I pct a4    '5

£b c/>—-

. li r*\

fa Mi


684

medic

S

Anexa HCap 1 pct a4

685

medic

S

primar

Anexa HCap 1 pct a4

686

medic

S

specialist

Anexa HCap 1 pct a4

687

medic

S

specialist

Anexa HCap 1 pct a4

688

medic

S

specialist

Anexa HCap 1 pct a4

689

medic

s

specialist

Anexa HCap 1 pct a4

690

medic

s

specialist

Anexa HCap 1 pct a4

691

medic

s

specialist

Anexa HCap 1 pct a4

692

medic

s

specialist

Anexa HCap 1 pct a4

693

medic

s

Anexa II Cap 1 pct a4

694

medic

s

primar

Anexa HCap 1 pct a4

695

medic

s

specialist

Anexa HCap 1 pct a4

696

   medic

s

specialist

Anexa HCap 1 pct a4

-'■^697

}    medic

s

Anexa II Cap 1 pct a4

698^.

medic

s

Anexa HCap 1 pct a4

699

medic

s

specialist

Anexa HCap 1 pct a4

700"

medic

s

specialist

Anexa HCap 1 pct a4    \\

'701

\    medic

s

Anexa HCap 1 pct a4    \ \

- 702

A medic

s

Anexa HCap 1 pct a4    \    \

703

i i    j medic

s

Anexa HCap 1 pct a4

-- 704

/ medic

s

Anexa HCap 1 pct a4    \J    \

medic

s

Anexa HCap 1 pcta4    \ \

■ M

medic

s

Anexa HCap 1 pct a4    \

707 "

~    medic

s

Anexa HCap 1 pct a4    p    H f ?    \    \

^_708

medic

s

Anexa HCap 1 pct a4    \    --    /    \

I 709

asistent medical coordonator

PL

Anexa II Cap 1 pct 1.4    ’    \

(    710

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I pct a4    \

|    711

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I pct a4

J 712

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I pct a4    . ‘

(' 713

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I pct a4

’    714

asistent medicșt^'A1''’11^'-

;/>pl

*,w

principal

Anexa HCap I pct a4    .

715

asistent mediș^T ^Rtc-n^

-rtll-SiU

principal

Anexa II Cap I pct a4    '    7

716

soră medical^ m^bsei-

3B ®

principal

Anexa HCap I pct a4    ■7

■ //


CONFORM CU CRiCLWilJJL


A,


^\(\ U/X—'
717

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap 1 pct a4

718

asistent medical

S

principal

Anexa HCap 1 pct a4

719

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap 1 pct a4

720

asistent medical

PL

Anexa HCap 1 pct a4

721

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap 1 pct a4

722

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap 1 pct a4

723

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap 1 pct a4

724

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap 1 pct a4

725

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap 1 pct a4

726

soră medicală

M

principal

Anexa HCap 1 pct a4

727

asistent medical

PL

principal

Anexa II Cap 1 pct a4

728

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap 1 pct a4

•-"729

asistent medical

PL

principal

Anexa IICap 1 pct a4

730

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap 1 pct a4

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap 1 pct a4

732

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap 1 pct a4

-733

.asistent medical

PL

principal

Anexa HCap 1 pct a4    \ \

734

V -asistent medical

PL

principal

Anexa HCap 1 pct a4    \    \    t

:    735

;    asistent medical

PL

principal

Anexa HCap 1 pct a4    \    \    \ t\

736

i / -asistent medical

PL

principal

Anexa HCap 1 pct a4    V \

737

5 7 asistent medical

PL

Anexa HCap 1 pct a4    \

- 733'

* T asistent medical

PL

principal

Anexa HCap 1 pct a4    \ \ \

739""

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap 1 pct a4    X    L    \ \

740

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap 1 pct a4    < 7 .. - „ V \ \ \ \

741

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap 1 pct a4    • S-;c X- \\\

"742

asistent medical

PL

Anexa HCap 1 pct a4    <    -    •    x

743

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap 1 pct a4

744

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap 1 pct a4

745

asistent medical

S

principal

Anexa HCap 1 pct a4

746

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap 1 pct a4

747

asistent medical    z

Anexa II Cap 1 pct a4    ; ■

t 748

asistent medical

PL

"principal

Anexa HCap 1 pct a4    ’

749

asistent medical    -jȘn

^|L principal

Anexa HCap 1 pct a4
VACONFORM CU ORIGINALUL
750

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4

751

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4

752

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4

753

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4

754

asistent medical

S

principal

Anexa llCap 1 pct a4

755

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4

756

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4

757

asistent medical

S

principal

Anexa llCap 1 pct a4

758

asistent medical

S

principal

Anexa llCap 1 pct a4

759

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4

760

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4

761

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4

^J62—

--asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4

763

J asistent medical

PL

Anexa llCap 1 pct a4

==*764__

asistent medical

PL

Anexa llCap 1 pct a4

—765.....

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4

.,<766

. asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4    <

.    767

? asistent medical

PL

Anexa llCap 1 pct a4    \    <

. . 768

1    așistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4    \

.. 769

i    asistent medical

S

principal

Anexa llCap 1 pct a4

770

x '.asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4

771 H

> asistent medical

PL

Anexa llCap 1 pct a4    z- .    \ \

772-,..

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4    \ \

773

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4    ;    - ' -    . - ;    '

774

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4    f

775

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4

776

asistent medical

PL

Anexa llCap 1 pct a4

777

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4

778

asistent medical

PL

Anexa llCap 1 pct a4

779

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4

780

asistent medical

PC—z

principal

Anexa llCap 1 pct a4

781

asistent medical

j^icipal

Anexa llCap 1 pct a4

782

asistent medical

Zy Ptjntc

iEl*TOL Til

Anexa llCap 1 pct a4

783

asistent medical

PL

Anexa llCap I pct a4

784

asistent medical

PL

Anexa llCap I pct a4

785

asistent medical

PL

Anexa llCap I pct a4

786

asistent medical

PL

Anexa llCap I pct a4

787

asistent medical

PL

Anexa llCap I pct a4

788

asistent medical

PL

Anexa llCap I pct a4

789

asistent medical

PL

Anexa llCap I pct a4

790

asistent medical

PL

Anexa llCap I pct a4

TOTAL

114

CABINETE STOMATOLOGICE


791

medic primar coordonator

s

primar

Anexa II Cap 1 pct 1.4

792

medic

s

primar

Anexa llCap I pct a4

793

   medic

s

Anexa llCap I pct a4

x^-"7§4

)    medic

s

primar

Anexa llCap I pct a4

195

medic

s

primar

Anexa llCap I pct a4

796<<-

medic

s

primar

Anexa llCap I pct a4    y

797

medic

s

Anexa llCap I pct a4    \

,<798

A medic

\_

s

primar

Anexa llCap I pct a4    \    \    W

?~-799

i u medic

s

Anexa llCap I pct a4    \<^)\    =

' . 800

1 /    ,, / medic

s

Anexa llCap I pct a4    \

801

\ 7 medic

s

Anexa llCap I pct a4    \

i    802i?

»'*,    medic

s

Anexa llCap I pct a4    .    \ \

\    803 "

r'"~    medic

s

Anexa llCap I pct a4    \ \

804

medic

s

Anexa llCap I pct a4    \:

805

medic

s

specialist

Anexa llCap I pct a4    •    - s ■ \

{—806

medic

s

Anexa llCap I pct a4    :

807

medic

s

Anexa llCap I pct a4

808

medic

s

primar

Anexa llCap I pct a4

809

medic

s

Anexa llCap I pct a4

810

medic

s

specialist

Anexa llCap I pct a4    ;;

811

medic    z

primar

Anexa llCap I pct a4    •- .?

812

medic

niftU-ri

‘primar

Anexa llCap I pct a4

813

medic

-Ui

(1anaSeME

nSSURSE'

1 VJU'

o* dl

Anexa llCap I pct a4    "tT\ -CONFORM CU ORIGINALUL814

medic

S

Anexa llCap I pct a4

815

medic

S

Anexa llCap I pct a4

816

asistent medical coordonator

PL

Anexa II Cap I pct 1.4

817

soră medicală

M

principal

Anexa llCap I pct a4

818

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

819

asistent medical

S

principal

Anexa llCap I pct a4

820

asistent medical

PL

Anexa llCap I pct a4

821

asistent medical

SSD

principal

Anexa llCap I pct a4

822

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

823

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

824

asistent medical

PL

Anexa llCap I pct a4

825

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

826

---asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

^827

asistent medical

PL

Anexa llCap I pct a4

""    asistent medical

M

principal

Anexa llCap I pct a4

829

asistent medical

SSD

principal

Anexa llCap I pct a4    „

830

,    soră medicală

M

principal

Anexa llCap I pct a4    \ \

/831

< asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4    \ \    K

X 832

asistent medical

M

principal

Anexa llCap I pct a4    \    \    \

r 833

3    soră medicală

M

principal

Anexa llCap I pct a4    \

~ 834

j / asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

p 835 .

z xasistent medical

PL

Anexa llCap I pct a4

ț 836/

asistent medical

PL

Anexa llCap I pct a4    ;    \

837 '-

asistent medical

PL

Anexa llCap I pct a4    < ...    5

--838

asistent medical

PL

Anexa llCap I pct a4    ;    j

839

asistent medical

PL

Anexa llCap I pct a4    \;,

840

asistent medical

PL

Anexa llCap I pct a4

841

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

y

TOTAL

51

CABINETE MEDICALE MEDICINA GENERALA SI STOMATOLOGIE SECTOR 3to4?ABINETE MEDICALE MEDICINA GENERALA

842

medic coordonator

s'

Anexa II Cap I pct 1.4

843

medic    '[Ș

-—-dgwHfl

primar

LL---

Anexa llCap I pct a4

vy'A’S.    y/


844

medic

S

specialist

Anexa llCap I pct a4

845

medic

S

primar

Anexa llCap I pct a4

846

medic

S

Anexa llCap I pct a4

847

medic

S

specialist

Anexa llCap I pct a4

848

medic

S

Anexa llCap I pct a4

849

medic

S

specialist

Anexa llCap I pct a4

850

medic

S

Anexa llCap I pct a4

851

medic

S

Anexa llCap I pct a4

852

medic

S

specialist

Anexa llCap I pct a4

853

medic

S

specialist

Anexa llCap I pct a4

854

medic

S

primar

Anexa llCap I pct a4

855

medic

S

primar

Anexa llCap I pct a4

medic

S

Anexa llCap I pct a4

857

medic

S

Anexa llCap I pct a4

r=—858"

medic

S

primar

Anexa llCap I pct a4

85.9-

medic

S

primar

Anexa llCap I pct a4

,860

medic

S

Anexa llCap I pct a4    \

/7 861

medic

S

specialist

Anexa llCap I pct a4    \    \    V

.7    862

! , v i medic

S

specialist

Anexa llCap I pct a4    \    \    \\

L 863

'ț / .    medic

s

Anexa llCap I pct a4    \    \

'7864; '

e^istQnVmedical coordonator

PL

Anexa llCap I pct 1.4    v^.\

L2g&'-

-X /'asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

| 866^

r—'    asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

867

asistent medical

PL

Anexa llCap I pct a4    7’7\ \

y-868

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4    ■    ? , ;'    ;

869

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4    i. - i

870

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4    \    ; <    •

871

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

872

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

|    873

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

874

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

875

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

876

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4o

o


'OkM CU ORIGINALUL877

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4

878

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4

879

asistent medical

S

principal

Anexa llCap 1 pct a4

880

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4

881

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4

882

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4

883

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4

884

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4

885

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4

886

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4

887

asistent medical

M

Anexa llCap 1 pct a4

888

asistent medical

S

principal

Anexa llCap 1 pct a4

.^89

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4

890

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4

>892

- o •

'    >, asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4

/-893

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4

7" 894

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4    \ \

I 895

; asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4    \ \

.''896

-asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4    \    \

\ 897,

’    i v asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4

899

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4    .    -    \ \

| 900

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4    \

'-901

asistent medical

PL

Anexa llCap 1 pct a4    v

| 902

asistent medical

PL

Anexa llCap 1 pct a4

903

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4    ......

904

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4

V 905

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4

906

asistent medical

.—EL

principal

Anexa llCap 1 pct a4

907

asistent medical

v principal

Anexa llCap 1 pct a4

908

asistent medical !{s o

'Bc

S?rnuu

principal

Anexa llCap 1 pct a4

909

asistent medical ^Ș.Mre

3UR'ELoR

w principal

— _ _ _

Anexa llCap 1 pct a4

910

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4

911

asistent medical

PL

Anexa llCap 1 pct a4

912

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4

913

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4

914

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4

915

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4

916

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4

917

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4

918

soră medicală

M

Anexa llCap 1 pct a4

919

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4

920

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4

921

asistent medical

PL

Anexa llCap 1 pct a4

922

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4

—asistent medical

M

principal

Anexa llCap 1 pct a4

\ 924

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4

92'5

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4

926.^

? asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4

927

l ■    .

' - asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4

£<928

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4    \ \

£929

. asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4    \ \

V..93O

i / asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4    \    \

,931. ..

--    sără medicală

M

principal

Anexa llCap 1 pct a4    \    \ «=5

932/

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4

933

'    asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4    .........

934

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pcta4    \ \

—935

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4    /■ / ; 7 7 „

936

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4    {:    ,    ; A

937

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4    \    \

,    938

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4

939

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4    .,

940

asistent medical

< c^î^principal

Anexa llCap 1 pct a4    ?

941

asistent medical    //

u

io, ^ncipal

Anexa llCap 1 pct a4    £;/

942

asistent medical

•1

J.

Ș’r—-

Anexa llCap 1 pct a4


943

asistent medical

PL

Anexa llCap I pct a4

944

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

945

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

946

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

947

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

948

asistent medical

PL

debutant

Anexa llCap I pct a4

949

asistent medical

PL

Anexa llCap I pct a4

950

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

951

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

TOTAL

110

CABINETE STOMATOLOGICE

952

Medic coordonator

s

Anexa llCap I pct 1.4

953

Medic

s

Anexa llCap I pct a4

95£,

■--medic

s

primar

Anexa llCap I pct a4

""'955

medic

s

Anexa llCap I pct a4

b-956^

—medic

s

primar

Anexa llCap I pct a4

957

medic

s

specialist

Anexa llCap I pct a4

958 >

. medic

s

Anexa llCap I pct a4

9$9

medic

s

Anexa llCap I pct a4    \ \

960

1 ‘ -

'    ; medic

s

primar

Anexa llCap I pct a4    \    \

961?

! / medic

s

Anexa llCap I pct a4

962

medic

s

Anexa llCap I pct a4

963-

i/    "medic

s

Anexa llCap I pct a4

964

medic

s

Anexa llCap I pct a4    ?

A 965

medic

s

Anexa llCap I pct a4    t

1-266

medic

s

specialist

Anexa llCap I pct a4    ;    ■ i'

967

medic

s

Anexa llCap I pct a4    - •'

968

medic

s

Anexa llCap I pct a4

jL9!9.

medic

s

primar

Anexa llCap I pct a4

970

medic

s

Anexa llCap I pct a4

971

medic

- s .

Anexa llCap I pct a4    i*

972

medic

s

Anexa llCap I pct a4

973

medic    7

Anexa llCap I pct a4•'' .. C- •- •'


■’■ i'7'z'V^Ă\!<


974

medic

S

Anexa UCap I pct a4

975

medic

S

specialist

Anexa UCap I pct a4

976

medic

s

Anexa UCap I pct a4

977

medic

s

Anexa UCap I pct a4

978

medic

s

Anexa UCap I pct a4

979

medic

s

specialist

Anexa UCap I pct a4

980

asistent medical coordonator

PL

Anexa UCap I pct 1.4

981

asistent medical

PL

principal

Anexa UCap I pct a4

982

asistent medical

PL

principal

Anexa UCap I pct a4

983

asistent medical

PL

principal

Anexa UCap I pct a4

984

asistent medical

PL

principal

Anexa UCap I pct a4

985

asistent medical

PL

principal

Anexa UCap I pct a4

Jgfi—

—asistent medical

S

Anexa UCap I pct a4

987

) asistent medical

PL

Anexa UCap I pct a4

s==,988_

asistent medical

PL

principal

Anexa UCap I pct a4

--989

   asistent medical

PL

principal

Anexa UCap I pct a4

990

asistent medical

PL

principal

Anexa UCap I pct a4

/991

asistent medical

PL

principal

Anexa UCap I pct a4    \ \

■T. 992:

> asistent medical

PL

principal

Anexa UCap I pct a4    \    \

"993

J i asistent medical

PL

principal

Anexa UCap I pct a4    \

•••994

—asistent medical

PL

principal

Anexa UCap I pct a4

995 - z

, Asistent medical

PL

principal

Anexa UCap I pct a4    ? \ \

996?

asistent medical

PL

principal

Anexa UCap I pct a4    r:: ''k\\

\    997

asistent medical

PL

principal

Anexa UCap I pct a4    < • \\

998

asistent medical

PL

principal

Anexa UCap I pct a4    /    ; ?    9 p

,    999

asistent medical

PL

Anexa UCap l pct a4    ;    s

i_

\ 1000

asistent medical

PL

Anexa UCap I pct a4    \    . \

1001

asistent medical

PL

Anexa UCap I pct a4

u1002

asistent medical

PL

Anexa UCap I pct a4    ,

I 1003

asistent medical

PL

Anexa UCap I pct a4    4

TOTAL

-    ... -    -    ,    -----— —„ —... —. — — — —— -    --------— — , -7?—•

CABINETE'jttEDIJ^E fa^DICINA GENERALA SI STOMATOLOGIE SECTOR 4

jf«>AN^A^^T|jMEDICALE MEDICINA GENERALA    ^7

n

-p
-A)


1004

medic coordonator

s

Anexa llCap I pct 1.4

1005

medic

S

specialist

Anexa II Cap I pct a4

1006

medic

s

primar

Anexa llCap I pct a4

1007

medic

s

specialist

Anexa llCap I pct a4

1008

medic

s

primar

Anexa llCap I pct a4

1009

medic

s

primar

Anexa llCap I pct a4

1010

medic

s

specialist

Anexa llCap I pct a4

1011

medic

s

primar

Anexa llCap I pct a4

1012

medic

s

specialist

Anexa llCap I pct a4

1013

medic

s

Anexa llCap I pct a4

1014

medic

s

specialist

Anexa llCap I pct a4

1015

medic

s

specialist

Anexa llCap I pct a4

•^1016

medic

s

primar

Anexa llCap I pct a4

^1017

medic

s

primar

Anexa llCap I pct a4

1018

medic

s

primar

Anexa llCap I pct a4

1019/.

-    medic

s

specialist

Anexa llCap I pct a4

102,0-/

med jc

s

specialist

Anexa llCap I pct a4    l\

io^ț-

i medic

s

specialist

Anexa llCap I pct a4    \ \

1022c

7. medic

s

specialist

Anexa llCap I pct a4    \    \    \\

1023'/

fn^dtc

s

specialist

Anexa llCap I pct a4    KkA «c-A

1024

</    ’ medic

s

specialist

Anexa llCap I pct a4

1025

asistent medical coordonator

PL

Anexa llCap I pct 1.4    \

1026

asistent medical

PL

Anexa llCap I pct a4    ,    \

1027

asistent medical

PL

Anexa llCap I pct a4    /j . ' -    \

1028

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4    /

' TD29

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

1030

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4    '

1031

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

1032

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

1033

asistent medical

S

principal

Anexa llCap I pct a4

1034

asistent medicșț)^'

-'^Pl

principal

Anexa llCap I pct a4

' 1035

asistent mediț^

ph\

Anexa llCap I pct a4

1036

asistent medici/' pts^?-sev

-—-Wț-

piji

S77

Anexa llCap I pct a4

v /^WB v* b f'^
:!^    7


1037

asistent medical

PL

principal

Anexa II Cap 1 pct a4

1038

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap 1 pct a4

1039

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4

1040

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4

1041

asistent medical

S

Anexa llCap 1 pct a4

1042

asistent medical

PL

Anexa llCap 1 pct a4

1043

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4

1044

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4

1045

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4

1046

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4

1047

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4

1048

asistent medical

S

principal

Anexa llCap 1 pct a4

—asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4

1050

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4

.11352

/ asistent medical

PL

Anexa llCap 1 pct a4

,1053

-asistent medical

S

principal

Anexa llCap 1 pct a4

'Z 1054

\ \ a.siștent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4

- 1055

\ } asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4    \    \

'<1056-

\ • I <> • -

X -.asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4    \    \    V

1057"

i /

3 asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4    \

1058--

—■    asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4

1059

asistent medical

PL

Anexa llCap 1 pct a4    ./    \

1060

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4    / t ?    \ \ \

1061

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4    /J H

| 1062

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4    \, > -    :    \

| 1063

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4    \

| 1064

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4

1065

asistent medical

PL

Anexa llCap 1 pct a4    ,

1066

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4    /p v

1067

asistent medical    z

principal

Anexa llCap 1 pct a4

1068

asistent medical    ffe

>' PL

^o\\principal

Anexa llCap 1 pct a4    V

1069

asistent medical -1-—--

principal

Anexa llCap 1 pct a4    Z'f,

Oov^'

/%.'VV'WM kc\ÂM?\
1101

medic

S

primar

Anexa llCap 1 pct a4

1102

medic

s

specialist

Anexa llCap 1 pct a4

1103

medic

s

primar

Anexa llCap 1 pct a4

1104

medic

s

Anexa llCap 1 pct a4

1105

medic

s

specialist

Anexa llCap 1 pct a4

1106

medic

s

Anexa llCap 1 pct a4

1107

medic

s

Anexa llCap 1 pct a4

1108

medic

s

specialist

Anexa llCap 1 pct a4

1109

medic

s

specialist

Anexa llCap 1 pct a4

1110

medic

s

Anexa llCap 1 pct a4

1111

medic

s

Anexa llCap 1 pct a4

1112

medic

s

Anexa llCap 1 pct a4

1113

medic

s

Anexa llCap 1 pct a4

1114

medic

s

Anexa llCap 1 pct a4

,^-1515

^EJsjstent medical coordonator

PL

Anexa llCap 1 pct 1.4

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

1117

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4    \ \

1118,.<

- asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4    \    \

1M&'

/fa '.'■

1 asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4    \    \

/ti 20 ,

. asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4    v

H121

,> asistent medical

SSD

principal

Anexa llCap I pct a4    \'

(^122

,'asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4    ' "    - \    \ \

1    >123,.

/ asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4    \. , -    ' J \    \

| 1124/'

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4    / <    '■:?    \    \

1125^

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4    ■ \

■ -n26

asistent medical

PL

Anexa llCap I pct a4    < ?

1127

asistent medical

PL

Anexa llCap I pct a4

1128

asistent medical

PL

Anexa llCap I pct a4

1129

asistent medical

PL

Anexa llCap I pct a4    17 A\.

1130

asistent medical

PL

Anexa llCap 1 pct a4

1131

asistent medical /£&

^L

Anexa llCap 1 pct a4    />,/

1132

asistent medical ffs? ot

Anexa llCap 1 pct a4    i

'    1133

asistent medical?i^..p,n^'

j--teSv*

wn -7T

Anexa llCap 1 pct a4

jz


‘Tt

o


CU ORIGINALUL
TOTAL

38

CABINETE MEDICALE MEDICINA GENERALA SI STOMATOLOGIE SECTOR 5

CABINETE MEDICALE MEDICINA GENERALA

1134

Medic coordonator

S

Anexa HCap I pct 1.4

1135

medic

S

primar

Anexa HCap I pct a4

1136

medic

s

primar

Anexa HCap I pct a4

1137

medic

s

specialist

Anexa HCap I pct a4

1138

medic

s

specialist

Anexa HCap I pct a4

1139

medic

s

specialist

Anexa HCap I pct a4

1140

medic

s

primar

Anexa HCap I pct a4

1141

medic

s

primar

Anexa HCap I pct a4

1142

medic

s

specialist

Anexa HCap I pct a4

1143

medic

s

Anexa HCap I pct a4

medic

s

specialist

Anexa HCap I pct a4

'    1145_

- -    medic

s

primar

Anexa HCap I pct a4

=■• /.L_v

*'■    medic

s

specialist

Anexa HCap I pct a4

;>"1147

/ .

medic

s

specialist

Anexa HCap I pct a4    \

1148

i    \ medic

s

primar

Anexa HCap I pct a4    \    \

-    1149

i ;    ! medic

s

Anexa HCap I pct a4    \    \

r 1150 -

, ' ' • / medic

s

Anexa HCap I pct a4    \

\ 11.5.1

asistent medical coordonator

PL

Anexa HCap I pct 1.4    \

11

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I pct a4    "    \ \ \

1153

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I pct a4 /    ; \    "-Cî \    \\\

j 1154

asistent medical

PL

Anexa HCap I pct a4    { j ț ; i    \\

||    1155

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I pct a4 v    s /

—M56

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I pct a4 '    :    \.

1157

asistent medical

PL

Anexa HCap I pct a4

1158

asistent medical

PL

Anexa HCap I pct a4

1159

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I pct a4

1160

soră medicală

principal

Anexa HCap I pct a4

1161

asistent medical

/X'

*<j^cipal

Anexa HCap I pct a4    • <

1162

asistent medical    /

^cp^ipal

Anexa HCap I pct a4    ,ș>‘

1163

asistent medical    ;

^fprdjipal

Anexa HCap I pct a4

CONFORM CU ORIGINALUL


1164

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4

1165

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4

1166

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4

1167

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4

1168

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4

1169

asistent medical

PL

Anexa llCap 1 pct a4

1170

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4

1171

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4

1172

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4

1173

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4

1174

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4

1JJ5—

■    asistent medical

PL

principal

Anexa llCap l pct a4

,^1176

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4

'    1178

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4

1179.y

//soră medicală

M

principal

Anexa llCap 1 pct a4

118^’

• l

. asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4

iiâi

i asistent medical

PL

Anexa llCap 1 pct a4    \ \

1t82

iasisterit medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4    \    \

1183 ,

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4    V-i

1184/

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4

JL185"»

'' asistent medical

M

Anexa llCap 1 pct a4

1186

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4    //// /

1187

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4    ' '; .. "//

1188

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4    j

1189

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4

1190

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4

1191

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4

1192

asistent medical

PL

Anexa llCap 1 pct a4

1193

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4

1194

asistent medical

^/^jarincipal

Anexa llCap 1 pct a4    o.

1195

asistent medical    Z

î fr " OYV •    |

Anexa llCap 1 pct a4

! -r •
w\


1196

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I pct a4

1197

asistent medical

S

principal

Anexa llCap I pct a4

1198

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

1199

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

1200

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

1201

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

1202

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

1203

asistent medical

PL

Anexa llCap I pct a4

1204

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

1205

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

1206

asistent medical

PL

Anexa llCap I pct a4

1207___

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

x<3d8

asistent medical

PL

Anexa llCap I pct a4

—    asistent medical

PL

Anexa llCap I pct a4

r 1210

asistent medical

PL

Anexa llCap I pct a4

1211

asistent medical

PL

Anexa llCap I pct a4

1212

asistent medical

PL

Anexa llCap I pct a4

1213

asistent medical

PL

Anexa llCap I pct a4    \

1214-

asistent medical

PL

Anexa llCap I pct a4    \    \

TOTAL

81

w

CABINETE STOMATOLOGICE


1515 \

'    mledic coordonator

S

Anexa llCap 1 pct 1.4    \

X1216    ;

<'    s mfedic

S

Anexa llCap I pct a4    ' V'"    XXX \\

.    ^2174

//    medic

S

primar

Anexa llCap I pct a4    r    ‘    \

1218

medic

S

primar

Anexa llCap I pct a4

( 1219

medic

S

Anexa llCap I pct a4    \    /

J 1220

medic

S

Anexa llCap I pct a4

’ 1221

medic

S

Anexa llCap I pct a4

1222

medic

S

primar

Anexa llCap I pct a4    / /

1223

medic

S

Anexa llCap I pct a4    ;

1224

medic

Anexa llCap I pct a4    n?;

1225

medic

Anexa llCap I pct a4    \ i.-.

1226

medic

S0»Ket

;;;^>iist

Anexa llCap 1 pct a4

.    y \t rlt'“U,lA

sE Sjj

1227

medic

S

specialist

Anexa HCap 1 pct a4

1228

medic

S

Anexa II Cap 1 pct a4

1229

medic

s

Anexa HCap 1 pct a4

1230

medic

s

primar

Anexa HCap 1 pct a4

1231

medic

s

primar

Anexa HCap 1 pct a4

1232

medic

s

primar

Anexa HCap 1 pct a4

1233

medic

s

Anexa HCap 1 pct a4

1234

asistent medical coordonator

PL

Anexa HCap 1 pct 1.4

1235

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I pct a4

1236

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I pct a4

1237

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I pct a4

1238

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I pct a4

1239

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I pct a4

^4240

^asistent medical

PL

principal

Anexa II Cap I pct a4

,4241 -

---asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I pct a4

’"1242<

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I pct a4

- ~    ' asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I pct a4    \ \

;i244

' i \ asistent medical

SSD

principal

Anexa HCap I pct a4    \ \

j 1245

■'    \    4

’j asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I pct a4    \    \

,1246

j ;    . /medic

S

Anexa HCap I pct a4    \    \

1247

~~—\ 7 medic

S

primar

Anexa HCap I pct a4    \

L ^48?

■»s asistent medical

PL

Anexa HCap I pct a4

|    1249

~    asistent medical

PL

Anexa HCap I pct a4    / '     , '

L

TOTAL

35

CABINETE MEDICALE MEDICINA GENERALA SI STOMATOLOGIE SECTOR 6


CABINETE MEDICALE MEDICINA GENERALA    V

1250

Medic coordonator

s

Anexa HCap 1 pct 1.4    '    '    z

1251

medic

s

specialist

Anexa HCap l pct a4

1252

medic

s

specialist

Anexa HCap I pct a4    z ,

1253

medic

s

primar

Anexa HCap I pct a4    '

1254

medic

^specialist

Anexa HCap I pct a4    £

1255

medic    /

F's ?

^l^cialist

Anexa HCap I pct a4    7/3

1256

medic    j7,

-LLi

î «rS

o Tt'h

Anexa HCap I pct a4    Al

.. r.u..
1257

medic

S

specialist

Anexa llCap I pct a4

1258

medic

S

specialist

Anexa llCap I pct a4

1259

medic

S

specialist

Anexa llCap I pct a4

1260

medic

S

specialist

Anexa llCap I pct a4

1261

medic

S

specialist

Anexa llCap I pct a4

1262

medic

S

specialist

Anexa llCap I pct a4

1263

medic

S

specialist

Anexa llCap I pct a4

1264

medic

S

primar

Anexa llCap I pct a4

1265

medic

S

specialist

Anexa llCap I pct a4

1266

asistent medical

PL

Anexa llCap I pct a4

1267

medic

S

specialist

Anexa llCap I pct a4

1268

medic

S

specialist

Anexa llCap I pct a4

1269

medic

S

specialist

Anexa llCap I pct a4

^4-270^

)    medic

S

specialist

Anexa llCap I pct a4

4 O~7 4

1 irUJf

medic

S

specialist

Anexa llCap I pct a4

^■1272

medic

S

Anexa llCap I pct a4

1273^

— Asistent medical coordonator

PL

Anexa llCap I pct 1.4    \ \

12741

V asistent medical

PL

Anexa llCap I pct a4    \    \

'£<1275

\ 'asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4    \

f 1276

i \ asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

- '1277

' aisiStent medical

S

principal

Anexa llCap I pct a4    \

/1278

7Z "asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4    .

127£

j ' asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4    : 7

x- 1280-.,

•    asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4    .ș ;

| 1281

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4    ;

| 1282

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

| 1283

asistent medical

PL

Anexa llCap I pct a4

| 1284

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

' 1285

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

1286

asistent medical

pL

principal

Anexa llCap I pct a4

1287

asistent medical

"^'j^kicipal

Anexa llCap I pct a4    i

1288

asistent medical

ifioW

Anexa llCap I pct a4    5 4

1289

asistent medical

;UvqSrir|ipal

Anexa llCap I pct a4    B.7?.
1323

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4

1324

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4

1325

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4

1326

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4

1327

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4

1328

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4

1329

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4

1330

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4

1331

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4

1332

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4

1333

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4

1334

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4

1335

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4

^41336

}    asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4

■ =

233>

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4

133ȘU-

asistent medical

S

principal

Anexa llCap 1 pct a4    \

zlȘ39

1 < asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4    \    \

/•7Î340

;    / asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4    \    \ V'

i• 1341

 \ ș^istent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4

-    1342

- asiistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4

• 1343

" / s /soră medicală

M

principal

Anexa llCap 1 pct a4    \\

1344?'

'asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4    r    \

'    1345/,

'    asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4    f • ; ; V ' Ș

\ ,1346

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4    v?A i J    / -

«47

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4    '■/    /

1348

asistent medical

PL

Anexa llCap 1 pct a4

:

1349

asistent medical

PL

Anexa llCap 1 pct a4

1350

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4

1351

asistent medical

PL

Anexa llCap 1 pct a4

1352

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4

1353

asistent medical

PL

Anexa llCap 1 pct a4    ?■

1 1354

asistent medic^J^‘c,'rlU‘'^

Anexa llCap 1 pct a4

1355

asistent mediâaF

-—-fe—

Anexa llCap 1 pct a4    ' <
? <11356

asistent medical

PL

Anexa llCap I pct a4

TOTAL

107

CABINETE STOMATOLOGICE

1357

medic coordonator

S

Anexa llCap I pct a4

1358

medic

s

primar

Anexa llCap I pct a4

1359

medic

s

specialist

Anexa llCap I pct a4

1360

medic

s

Anexa llCap I pct a4

1361

medic

s

Anexa llCap I pct a4

1362

medic

s

primar

Anexa llCap I pct a4

1363

medic

s

primar

Anexa llCap I pct a4

1364

medic

s

primar

Anexa llCap I pct a4

1365

medic

s

primar

Anexa llCap I pct a4

1366

medic

s

specialist

Anexa llCap I pct a4

1367

medic

s

Anexa llCap I pct a4

---T358

medic

s

primar

Anexa llCap I pct a4

= »-J369

medic

s

Anexa llCap I pct a4

5    1370

medic

s

primar

Anexa llCap I pct a4    \

1371

medic

s

Anexa llCap I pct a4    \ \    \

--1372

•7 sj ,

' \ medic

s

Anexa llCap I pct a4    \o\

1373

•' \ medic

s

Anexa llCap I pct a4

• • 1374

' J i    ! medic

s

specialist

Anexa llCap I pct a4    —\

..    1375

--a^isterît/medical coordonator

PL

Anexa llCap I pct 1.4    \

'1373"-

^.asistent medical

PL

1377?

.'V    y

asistent medical

PL

/    1378

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4    \

1379

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4    ,

' 1380

asistent medical

PL

Anexa llCap I pct a4

1381

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

| 1382

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

|| 1383

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4    ~

l, 1384

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4    ■

1385

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4    - r

1386

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a41387

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

1388

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

1389

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

1390

medic

S

specialist

Anexa llCap I pct a4

1391

asistent medical

PL

Anexa llCap I pct a4

1392

asistent medical

PL

Anexa llCap I pct a4

1393

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

TOTAL

37

CABINETE MEDICALE MEDICINA GENERALA SI STOMATOLOGIE UNIVERSITĂȚI


CABINETE MEDICALE MEDICINA GENERALA

1394

medic coordonator

S

Anexa llCap I pct 1.4

1395

medic

S

primar

Anexa llCap I pct a4

1396

medic

S

Anexa llCap I pct a4

medic

S

primar

Anexa llCap I pct a4

1398

medic

S

specialist

Anexa llCap I pct a4

-T399

medic

S

Anexa llCap I pct a4    p.

1400

—.....    medic

S

specialist

Anexa llCap I pct a4    \

-1401

medic

S

primar

Anexa llCap I pct a4    \ \    \ \\

<1402

"" -    medic

S

primar

Anexa llCap I pct a4

..'1403

ț medic

S

specialist

Anexa llCap I pct a4    \

■?    1404

. | i    ; medic

S

specialist

Anexa llCap I pct a4    \

.1405

—<. medic

s

specialist

Anexa llCap I pct a4    --\ \ \

}405

<    medic

s

primar

Anexa llCap I pct a4    . ' . -    \ \\

-14QZ

medic

s

primar

Anexa llCap I pct a4    /•    ;'    \ \ ,

1408

medic

s

specialist

Anexa llCap I pct a4    1 \

1409

medic

s

specialist

Anexa llCap 1 pct a4

1410

medic

s

specialist

Anexa llCap 1 pct a4

,    1411

medic

s

specialist

Anexa llCap 1 pct a4

y 1412

medic

s

specialist

Anexa llCap 1 pct a4

1413

medic

s

primar

Anexa llCap 1 pct a4    "

1414

medic

LOy^pecialist

Anexa llCap 1 pct a4    i "

1415

asistent medical coordonator

^PL.tr

Anexa llCap 1 pct 1.4    :t

1416

asistent medical    ț

£ E&'

lvoi«Wpal

Anexa llCap I pct a4

ev'*" n
1417

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

1418

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

1419

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

1420

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

1421

asistent medical

PL

Anexa llCap I pct a4

1422

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

1423

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

1424

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

1425

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

1426

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

1427

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

1428

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

1429

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

,-^1430

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

^31_

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

1432

   asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

■asistent medical

PL

Anexa llCap I pct a4

/LT434

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

i \ asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4    \

i 2- 1436

(asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4    \

j\".- 1437

V asistent medical

PL

Anexa llCap I pct a4    *

I \ .1438

'—. ț Asistent medical

PL

Anexa llCap I pct a4    '

ll '

TOTAL

45

CABINETE STOMATOLOGICE


1439

medic coordonator

S

Anexa llCap I pct 1.4    2 ~    :    ;

țț 1440

medic

S

primar

Anexa llCap I pct a4    \ .    ;;

1441

medic

S

Anexa llCap I pct a4    <

1442

medic

S

Anexa llCap I pct a4

1443

medic

S

specialist

Anexa llCap I pct a4

1444

medic

S

Anexa llCap I pct a4    '

1445

medic

S

primar

Anexa llCap I pct a4    „

1446

medic

Anexa llCap I pct a4    •?

1447

medic

-lilS--

..W

Anexa llCap I pct a4    '4

V.?':

<vV;

:V;\v;

U3| |s1448

medic

S

Anexa llCap I pct a4

1449

medic

S

Anexa llCap I pct a4

1450

medic

S

specialist

Anexa llCap I pct a4

1451

medic

S

Anexa llCap I pct a4

1452

medic

S

Anexa llCap I pct a4

1453

medic

S

primar

Anexa llCap I pct a4

1454

medic

S

primar

Anexa llCap I pct a4

1455

medic

S

primar

Anexa llCap I pct a4

1456

medic

S

specialist

Anexa llCap I pct a4

1457

medic

S

specialist

Anexa llCap I pct a4

1458

medic

S

primar

Anexa llCap I pct a4

1459

medic

S

specialist

Anexa llCap I pct a4

1460

medic

S

Anexa llCap I pct a4

1461

medic

S

Anexa llCap I pct a4

1462

asistent medical coordonator

PL

Anexa llCap I pct 1.4    p.

1463

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4    \ \\

1464

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4    \    \

1465

asistent medical

PL

Anexa llCap I pct a4    \    \

1466

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4    '

1467

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

1468

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4    '    \

1469

asistent medical

PL

Anexa llCap I pct a4

1470

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

14 A1

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

1TA

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

1^73

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

1^74

asistentjneefteakx

PL

principal

Anexa llCap I pct a4•^Âîx


1475

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pet a4

1476

\ asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pet a4

\ \    TOTAL

38

1476

62

1414

Anexele la Legea 1HG/2017 utif^ate fri prezentul stat de funcții sunt în concordanță cu atribuțiile cuprinse în fișele de post.

•    Nivele I salăBilor de bază corespunzșjtorfuncțiilor, gradelor și treptele profesionale prevăzute în prezentul stat de funcții, precum și al celorlalte drepturi salariale aferente se vor în spipele plocate prin bughțuj instituției la Titlul I "Cheltuieli de personal", subdiviziunea "Cheltuieli cu salariile".


'ile BȘvăzdte în statul de funcții pot fi încadrate cu fracțiuni de normă, în funcție de necesitățile instituției, conform legislației în vigoare, lireșjuncțfilor de muncitori calificați este cea care corespunde muncii efectiv prestate (ex.lăcătuș mecanic,electrician, etc.) și se stabilește de către instituție. arnfefile/pprmutările de posturi între compartimentele funcționale vor fi aprobate de Primarul General, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

•    in cazul în care organigrama (structura organizatorică) și numărul de posturi aprobate prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nu se modifică, statul de funcții se va aproba prin Dispoziție a Primarului General.

Funcția de medic coordonator din statul de funcții se poate asimila conform Anexei II Cap.l PCT 1.4 din Legea 153/2017(Persoanele care exercita aceasta funcție,beneficiază de majorarea salariului de baza cu 5%).

Funcția de asistent coordonator din statul de funcții se poate asimila conform Anexei II Cap.l PCT 1.4 din Legea 153/2017(Persoanele care exercita aceasta funcție .beneficiază de majorarea salariului de baza cu 15%) conform intrării in vigoare a OUG 41/2018.întocmit Sef.Serv.Resurse/c.

,7~T

Anexa nr. 3


Administrația Spitalelor și San iciilorAledicale București Regulament de Organizare și Funcționare

CAPITOLUL I

DISPOZIȚII GENERALE

Art.l Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București este serviciu public de interes local al Municipiului București cu personalitate juridică, finanțat din bugetul Municipiului București, înființat prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 378/09.12.2008, modificată prin Hotărârea CGMB nr. 298/31.08.2009.

Art. 1.1. SIGLA

ASSM

Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București

Sigla se va aplica pe toate antetele trimiterilor oficiale ale Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București precum și pe echipamentele, utilajele și mijloacele auto pe care le are în dotare.

Art. 2 Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București este organizată și funcționează în baza Legii Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare, în baza prevederilor OUG nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare și prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 162/2008, cu modificările și completările ulterioare, precum și a Hotărârilor Consiliului General al Municipiului București și Dispozițiilor Primarului General.

Art. 3 Sediul Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București se află în strada Sfânta Ecgterina nr. 3, sector 4, București.

Art. 4 Patrimoniul aflat în administrarea Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București se stabilește prin Hotărâre a Consiliului General al Municipiului București și' se întregește și/sau se diminuează, după caz, în condițiile legii.    ’    l i /    \


CAPITOLUL II

OBIECTUL DE ACTIVITATE

Art. 5 Obiectul de activitate al Administrației Spitalelor și Serviciilor Me<^ill$-Whe'ur.ești il constituie:

-asigurarea unui managmfen£ eficienrtei eficace în unitățile sanitare publice peitfm/țraife-'S-a trâhsfdrat managementul asistenț^iecfiia&.'^on^m O.U.G. nr. 162/2008 cu modificările și gompîetărjîeulterioare;

U-),

Z-


-administrarea și întreținerea clădirilor în care își desfașoiră activitatea unîtafîr^ 'Să/iitare<publice, precum și a terenurilor aferente, în care își desfășoară activirateamnitățife-sanii la art. 16 din O.U.G. nr. 162/2008, cu modificările și completările ulterioare^

al municipiului București și în administrarea consiliilor locale ale sectoarelor XlLnicininfuiBuciireșli. Acestea se transmit în domeniul public al municipiului București și în adrmpj^rarea Consiliului General al Municipiului București, în condițiile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică Și ' regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioațef"șimrfespectarea dispozițiilor Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate înurfbd abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-evaluarea indicatorilor privind activitatea desfășurată în unitățile sanitare publice cu paturi; -exercitarea ansamblului de atribuții și competente preluate de la Ministerul Sănătății cu privire la asistența medicală și de medicină dentară din unitățile de învățământ public preșcolar, școlar și universitar din municipiul București;

-asigurarea acordării asistenței medicale și de medicină dentară, preșcolarilor, elevilor și studenților pe toată perioada în care se află în unitățile de învățământ public preșcolar, școlar și universitar din municipiul București;

-activitatea de soluționare legală a petițiilor cu privire la asistența medicală din domeniul său de competență.

CAPITOLUL III

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

Art. 6 Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București cuprinde in structura sa organizatorică - 9 Direcții, 19 servicii, 3 birouri, 3 compartimente, 596 cabinete medicale medicina generală și stomatologie sector 1-6 si universități, după cum urmează:

1. în subordinea Directorului General:

1.    Cabinet Director General;

2.    Compartiment Registratură și Secretariat; Biroul Control Intern Managerial și Integritate;

j.

4.

5.

6.

7.

8.


Compartimentul Audit Intern;

Biroul Comunicare și Relații Publice; Director general adjunct (medical); Director general adjunct;

Director Achiziții.

2. In subordinea Directorului General Adjunct (Medical):

a)    Biroul Secretariat și Statistică Medicală.

b)    Directorul Direcției Management și Structuri Unități Sanitare cu următoarele servicii, în subordine:

1.    Serviciul Management Spitale;

2.    Serviciul Medical Suport Spitale.

Directorul Direcției Programe - Proiecte cu următorul serviciu aflat în subordine 1. Serviciul Implementare Proiecte.

Serviciul Promovare a Sănătății și Punctul Focal.

Directorul Direcției Medicină Școlară cu următorul serviciu în subordine: Serviciul de Medicină Școlară, care are în subordine:


c)

d)

e)    .irouri aflate


1.

2.

4.

5.


Cabinete medicale Medicina Generala si Stomatologie Sector 1; Cabinete medicale Medicina Generala si Stomatologie Sector 2; Cabinete medic^^MfeS^isa Generala si Stomatologie Sector 3; Cabinete mediale ®fgdici»g\Generala si Stomatologie Sector 4; Cabinete meflSalsfMfe^cinâsjenerala si Stomatologie Sector 5;
6.    Cabinete medicale Medicina Generala si Stomatologie Sector


7.    Cabinete medicale Medicina Generala și Stomatologie Univei    CU i

d) Birou Secretariat si Secretariat si Statistica Medicala

A

3. In subordinea Directorului General Adjunct:

a)    Serviciul Juridic;

dâre are în


b)    Directorul Direcției Resurse Umane, Normare, Organizare: subordine:

1.    Serviciu resurse umane;

2.    Serviciu salarizare.

c)    .    Directorul Direcției Economice, care are în subordine:

1.    Serviciul Buget;

2.    Serviciul Contabilitate;

3.    Serviciul Financiar.

d)    .    Directorul Direcției Investiții, care are în subordine:

1.    Serviciul Investiții;

2.    Serviciul Urmărire contracte.

e)    .    Directorul Direcției Administrative, care are în subordine:

1.    Serviciul Administrativ;

2.    Serviciul Patrimoniu.

f)    Directorul Direcției Suport Spitale care are în subordine:

1.    Serviciu Suport Spitale Administrativ;

2.    Serviciu Suport Spitale Tehnic..

CAPITOLUL IV

A. ATRIBUȚIILE GENERALE ALE ADMINISTRAȚIEI SPITALELOR ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI

Art. 7 In vederea realizării obiectului său de activitate Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București are în administrare următoarele unități sanitare publice cu paturi:

1.    Spitalul Clinic "Sf. Maria";

2.    Spitalul Clinic "Filantropia";

3.    Spitalul Clinic de chirurgie oro-maxilo-faciala "Prof. Dan Theodorescu";


4.    Spitalul Clinic de Nefrologie "Dr. Carol Davila";

5.    Spitalul Clinic Colentina;

6.    Spitalul Clinic "Dr. I. Cantacuzino";

7.    Spitalul Clinic de Ortopedie- traumatologie si TBC osteoarticular "Foișor";

8.    Centrul Clinic de Boli Reumatismale "Dr. Ion Stoia";

9.    Spitalul de Pneumofliziologie "Sf. Ștefan";

10.    Spitalul Clinic "Nicolae Malaxa";

11.    Spitalul Clinic de Copii "Dr. Victor Gomoiu";    i

12.    Spitalul Clinic de Boli Infectioase și Tropicale "Dr. Victor Babeș";

13.    Spitalul Clinic "Colțea";

14.    Spitalul de Boli Cronice "Sf. Luca";

15.    Spitalul Clinic "Prof. Dr. Th. Burghele";

16.    Spitalul Clinic de Obstetrică șFG±agoologie "Prof. Dr. Panait Sârbu";

17.    Spitalul Clinic de Psihiatri&^miSSr^îsxandru Obregia”;    '    ‘7" •

18.    Centrul de evaluare si trațașiettt^ștQxi^aependentelor pentru tineri "Sf.StgharfFjO


19.    Spitalul de Psihiatrie Titam^-

20.Complexul de Recuperare Neuropsihomotorie Panduri.

COMFO.1M CU ORIGINALUL


Art. 8 Pentru realizarea obiectului său de activitate, Administrația Spitalef^^^^SfiCuI^^^dicâle București are următoarele atribuții generale:    l]

1.    Sprijină dezvoltarea instituțională a unităților sanitare publice aflate în acjmîrnstaftji^ și urmărește integrarea acestora în programele de dezvoltare socio-economică la n-i<elul^cpmffîjtățildr locale;

2.    Asigură managementul asistentei medicale prin compartimentelecu atribpții specifice,în acest

domeniu;    C___

3.    Fundamentează și înaintează către Consiliul General al Municipiului București propuneri privind reorganizarea, restructurarea, structura organizatorică, schimbarea sediului și a denumirii pentru spitalele publice din domeniul său de competență, cu avizul conform al Ministerului Sănătății și aprobă statul de funcții, statul de personal, precum și regulamentul de organizare și funcționare, corespunzătoare, ale acestor unități sanitare;

4.    Exercită atribuțiile și competențele ce decurg din calitatea de ordonator secundar de credite pentru unitățile sanitare publice aflate în administrare și ordonator terțiar de credite pentru Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București;

5.    Controlează modul de utilizare de către unitățile sanitare publice, aflate în administrare, a fondurilor alocate, împreună cu reprezentanți ai CGMB/ai Comisiei de Sănătate.

6.    Asigura prin bugetul aprobat de Consiliul General al Municipiului București, realizarea proiectelor/programelor de promovare a sănătății populației conform indicatorilor solicitați prin aceste proiecte;

7.    Asigură cheltuielile pentru bunuri, servicii și investiții necesare întreținerii si funcționarii cabinetelor medicale din unitățile de invatamant preșcolar, școlar si universitar de stat, precum si completarea cheltuielilor de personal în unități de învățământ, prin sume alocate de la bugetul local cu această destinație, conform prevederilor legale in vigoare.

Art.9 Administrația Spitalelor si Serviciilor Medicale București poate închiria spatii situate in imobilele din domeniul public al municipiului București, aflate in administrarea sa, in condițiile legii. In calitate de titular al dreptului de administrare al imobilelor, va organiza procedura de licitație, va încheia contractele de închiriere, va urmări respectarea prevederilor contractuale, va încasa contravaloarea chiriilor și va vira în procent de 100% la Municipiul București, sumele facturate.

Art. 10 Managementul asistenței medicale se realizează prin:

1.    Evaluarea indicatorilor privind activitatea desfășurata în unitățile sanitare publice cu paturi și in alte structuri, aflate in domeniul său de competentă, stabiliți prin ordin al Ministrului Sănătății si a contractului de management;

2.    Activitatea de soluționare legală a petițiilor cu privire la asistenta medicală din unitățile sanitare din domeniul său de competenta;

3.    Evaluarea, coordonarea și monitorizarea modului de asigurare a asistenței medicale curative și profilactice din unitățile sanitare aflate în administrare, luând măsuri pentru asigurarea accesului la asistența medicală a oricărei persoane cu domiciliul pe raza municipiului București;

4.    Urmărirea aplicării criteriilor de control al calității serviciilor medicale;

5.    Evaluarea resurselor umane de la nivelul asistenței medicale în relație cu nev^il^comunitare identificate prin acțiuni specifice;

6.    Organizarea unor acțiuni de prevenire a îmbolnăviriforși de promovare a sănătății;

7.    Colectarea și înregistrarea datelor privind sănătatea populație^ utilizând informații^ în scopul

identificării problemelor de sănătate ale acesteia; '    \ \    \    \ 1\

8.    Identificarea problemelor de sănătate publică său âmenințăriloij la adresa sănătății c\ryuhității;

9.    Elaborarea de studii asupra problemelor de,sănătate ale populației din; teritoriul municipiului București;


ituții șî rirganizații. îrl'vedereaxf^șfașufarii unor acțiuni


10.    Stabilirea de relații de col comune în domeniul săn


CONFORM CU ORIGINALUL lătătii put


11.    Colaborarea cu autoritățile locale în aplicarea reglementărilor din -

12.    Organizarea culegerii și prelucrării informațiilor statistice medie publice.

13.    Coordonarea, la nivel local, a implementării activităților ce decurg dh Tratatul de aderare a României la Uniunea Europeană și a planurikfr de knplemenfare a actelor . comunitare referitoare la domeniul sănătății;


sanitare

/a$fle ,âșiimațe prin'


mităt


B. ATRIBUȚIILE DIRECTORULUI GENERAL ȘI ALE COMPARTIMENTELOR; DIRECȚIILOR, BIROURILOR ȘI SERVICIILOR COORDONATE DE ACESTA


Art, 11 Conducerea Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București se asigură de către Directorul General, numit în condițiile legii.

1.    Directorul General al Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București își desfășoară activitatea pe baza actelor normative in vigoare (Hotărâri ale Consiliului General al Municipiului București, Dispoziții ale Primarului General, Legi, Hotărâri și Ordonanțe ale Guvernului, Ordine și alte acte normative) și a prezentului regulament;

2.    Directorul General al Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București conduce activitatea curentă a acesteia și reprezintă Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București în relațiile cu autoritățile publice centrale și locale, cu alte persoane juridice, precum și cu persoane fizice în limitele de competență stabilite prin lege, prin Hotărâri ale Consiliului General al Municipiului București și Dispoziții ale Primarului General.


Art. 12 Directorul General al Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București are următoarele atribuții, răspunderi și competențe:


1.    Asigura conducerea Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București si răspunde de buna funcționare a acesteia in îndeplinirea atribuțiilor;

2.    Exercită atribuțiile și competențele ce decurg din calitatea de ordonator secundar de credite pentru unitățile sanitare publice aflate în administrare și ordonator terțiar de credite pentru Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București;

3.    Dispune măsuri pentru administrarea legală și eficientă a întregului patrimoniu;

4.    Fundamentează și propune bugetul pentru administrarea, protejarea, întreținerea, conservarea și valorificarea eficientă a patrimoniului pe care îl înaintează ordonatorului principal de credite o data cu proiectul bugetului ASSMB;

5.    Propune numirea, precum și sanctionarea/schimbarea managerilor unităților sanitare aflate in administrare, în condițiile legii, in urma evaluărilor și controalelor efectuate care justifică această propunere;

6.    întocmește și fundamentează propuneri privind proiectele de hotărâri în domeniul de activitate al instituției și le înaintează în vederea supunerii spre aprobarea CGMB, conform legii;

7.    Dispune organizarea licitațiilor pentru achiziționarea de bunuri materiale/servicii/lucrari, conform prevederilor legale;

8.    Fundamentează și propune proiectul de organigramă, stat de funcții și regulament de organizare

și funcționare ale instituției, în vederea supunerii spre aprobare, conform reglementărilor legale, ținând cont si de notificările transmise anual de către Inspectoratul Școlar al-Municipiului București cu privire la modificările rețelei școlare, conform normativelor de personal în /ignare și a bugetului alocat cu această destinație, de către Ministerul Sănătății; 1    , ■ / !'

9.    Aprobă Regulamentul Intern al instituției si dispune aducerea lui la cupostința tuturor saț prin șefii de servicii și medicii cu atribuții de coordonare din rețeauă/de medicină șt respectarea acestuia;

10.    Stabilește, prin fișa necesități, pentru ^sișifeîyna''L


riâtif

ilari


uțiile angajaților instituției și. le poate, modifică ' în func cționare a administrației*’' 5y,.,

,    5    "
11.    Pentru asigurarea accesului mijloacelor de informare in masa Iâ^nforrrTatnfe-de-ifltetes-public

Directorul General are obligația sa desemneze un purtător de cuva^ț-din-cadrțij Biroul Comunicare Relații Publice.    ORIGINALUL |


12.    Coordonează activitatea de personal, asigură respectarea atribuțiilor de serviciu de către personalul instituției;

1 pregătirea

tervin iaobiectul

B-.;!


13.    Organizează activitatea de formare și perfecționare profesională a salariaților specifică și reorientarea unor categorii de salariați in contextul mutaț de activitate al administrației, potrivit cerințelor de modernizare a-ăctivită

14.    Răspunde de aplicarea legislației privind salarizarea personalulfojiifrtinitate, în limita fondurilor bugetare aprobate și dispune întocmirea fișei postului și fișei performantelor profesionale individuale pentru întregul personal al instituției, conform legii;

15.    Organizează recrutarea, selecționarea, încadrarea și promovarea personalului;

16.    Dispune angajarea, sancționarea și încetarea contractului de muncă a personalului administrației, în condițiile legii;

17.    Răspunde de organizarea și buna funcționare a activității de perfecționare a pregătirii profesionale a salariaților și aprobă statul de plată al Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București.

18.    Verifică și răspunde de aplicarea normelor de protecția muncii, a normelor de securitate și sănătate, pază și stingerea incendiilor, conform prevederilor legale;

19.    Verifica modul de întrebuințare a fondurilor bănești, mijloacelor fixe, materiilor prime, materialelor și a tuturor valorilor aflate în patrimoniul încredințat;

20.    Exercită controlul direct asupra tuturor actelor și formelor prin care se centralizează veniturile și cheltuielile;

21.    Coordonează, îndrumă și controlează activitatea din punct de vedere tehnic și organizatoric;

22.    Urmărește creșterea calității serviciilor/prestațiilor realizate în unitățile aflate în administrare;

23.    In limita competentelor acordate, aprobă încheierea contractelor, necesare pentru derularea activității curente, cu terți, în condițiile legii;

24.    Verifică și certifică propunerile de proiecte de investiții ale sectoarelor municipiului București pentru unitățile sanitare publice, preluate în administrare de municipalitate, conform Hotărârii CGMB nr. 425/2008;

25.    Emite decizii de recuperare a pagubelor aduse unității;

26.    Asigură activitatea de investiții, privind dotarea cu mijloace fixe (aparatura, mijloace de transport, etc.), necesare bunei funcționări a instituției și a unităților aflate în administrare;

27.    Conlucrează cu conducerile unităților sanitare publice pentru asigurarea condițiilor optime de desfășurare a actului medical;

28.    Stabilește, împreună cu conducerile unităților sanitare publice, nevoile de investiții, reparații curente, reparații capitale, modernizări și extinderi ale imobilelor în care acestea își desfășoară activitatea;

29.    Dispune măsuri pentru punerea în practică a planului de investiții, reparații și consolidări a imobilelor în care își desfășoară activitatea unitățile sanitare publice și a unităților de asistență medico - sociale, aflate în administrare ;

30.    Fundamentează și înaintează către Consiliul General al Municipiului București propuneri privind

reorganizarea, restructurarea, structura organizatorică, schimbarea sediului și a denumirii pentru spitalele publice din domeniul său de competență, cu avizul conform al Ministerului Sanatatii și aprobă statul de funcții, statul de personal, precum și regulamentul deorganizareși funcționare corespunzătoare ale acestor unități;    ;    '

31.    Propune si fundamentează înființarea și reorganizarea unităților sanitare cu pături ,'și/fără paturi,

în condițiile legii;    Vy'

32.    Dispune măsuri privind activitatea curentă a administratieif iri condițiile"legii, \llotărâ|ilor Consiliului General al Muiji^S^Bucuresti și Dispozițiilor Primătuiui-General;in


34.    Răspunde de asigurarea condițiilor optime pentru financiar preventiv, control intern managerial, achiziții

35.    îndeplinește și alte atribuții cu caracter specific ce decurg“'dî5?& ale CGMB și dispoziții ale Primarului General;

36.    în exercitarea atribuțiilor și îndeplinirea responsabilităților sale, Directorul'

37.    Aprobă prin decizie procedura (metodologia) de licitație publică în vedpretf închirierii spațiilor;elaborată de Serviciul Administrativ - cu destinație medicală sau non-păedicală fspații comerciale)

- din imobilele situate în domeniul public al municipiului BucuresîîCâfiâte in administrarea1 Administrației Spitalelor si Serviciilor Medicale București. Lista spațiilor, ce vor fi închiriate, situate în incinta spitalelor aflate în administrare, se aprobă de către Directorul General al A.S.S.M.B., la propunerea managerului spitalului respectiv;

38.    Aprobă, prin Decizie, procedura (metodologia), elaborată de Serviciul Administrativ și Serviciul Patrimoniu din cadrul Direcției Administrative, aferentă atribuirii directe sub forma închirierii și/sau a comodatului (cu suportarea cotelor de utilități), a spațiilor pentru desfășurarea activităților de învățământ și/sau de cercetare științifică - din imobilele aflate în administrarea Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București;

39.    Aprobă, prin Decizie, procedura (metodologia), elaborată de Serviciul Administrativ și Serviciul Patrimoniu din cadrul Direcției Administrative, aferentă atribuirii directe sub forma închirierii și/sau a comodatului (cu suportarea cotelor de utilități), amfiteatrelor/sălilor de conferințe/aulelor din cadrul unităților sanitare aflate în subordinea A.S.S.M.B., pentru organizarea evenimentelor, simpozioanelor, consfătuirilor, sesiunilor de comunicări științifice, congreselor, etc.

40.    Aprobă referatele întocmite de Serviciul Administrativ și Serviciul Patrimoniu din cadrul Direcției Administrative privind inchirierea spatiilor și/sau acordate în comodat.

41.    Semnează contractele de închiriere cu ofertantii declarați câștigători in urma derulării procedurii de licitație publica.

42.    în perioada când Directorul General nu este prezent in instituție, atribuțiile funcției sunt exercitate de către unul dintre directorii generali adjuncți, numit prin decizia Directorului General;

43.    în situația când postul de Director General este vacant, atribuțiile funcției vor fi exercitate de către persoana desemnată, în baza Dispoziției Primarului General;

44.    Aprobă, prin Decizie, Regulamentul privind desfășurarea activității de voluntariat organizată de Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București și dispune aducerea lui Ia cunoștința tuturor salariaților, prin șefii de servicii, coordonatori de compartimente/departamente și respectarea acestuia;

45.    Aprobă, prin Decizie, procedura, elaborată de Biroul Comunicare Relații Publice, privind condițiile în care se vor realiza și desfasura dialogurile, interviurile cu presa/conferințele de presă;

46.    Desemnează prin Decizie, persoana responsabilă cu exercitarea controlului financiar preventiv propriu, prealabil angajării și ordonanțării cheltuielilor A.S.S.M.B., ce constă în verificarea sistematică a proiectelor de operațiuni, din punct de vedere al legalității, regularității și încadrării în limitele angajamentelor bugetare și legale stabilite prin bugetul anual aprobat potrivit legilor în vigoare.


intern; control


dice


yi


îoare^.


Decizii; -


C. ATRIBUȚIILE COMPARTIMENTELOR GENERAL SUNT URMĂTOARELE:


Art. 13 CABINET DIRECTOR GENERAL

Cabinetul Directorului General se află în subordinea Directontldj. General și are următo competențe și responsabilități:    < -

1. Asistență de specialitate (tehnică, economică, financiară^JuricîreaJ-managerială. deetc.) în procesul decizional^ al instituției potrivit stat din domeniu.    H-
CCNFORM CU ORIGINALUL

La solicitarea Directorului General și/sau la inițiativa proprie, asigură:


eior ae soluționare


2.    Formularea/emiterea de opinii/recomandări rezulate ca urmare ansamblu și/sau de detaliu a problemelor specifice identificate ș-optimă, îmbunătățire sau eficientizare, după caz;

3.    Analize tehnice, economice, financiare, juridice, manageriale, priv fundamentarea concluziilor, opiniilor și recomandărilor specified;

4.    Analize ale proceselor de administrare/management/etc.^--s

fundamentarea concluziilor, opiniilor și recomandărilor în vederea optimizării/eficientizării acestora;    '    '■

5.    Reprezentare și/sau asistență de specialitate, în baza unui mandat scris, în relația cu persoane terțe, în cadrul proceselor și funcțiilor de management și comunicare specifice instituției;

6.    Personalul Cabinetului Directorului general realizează orice alte atribuții conferite de lege sau dispuse de către Directorul General, în temeiul legii.

7.    Asigură consilierea Directorului General, pe problemele specifice domeniului de competență a A.S.S.M.B.;

8.    Planifică ședințele și întâlnirile de lucru ale Directorului General și gestionează agenda de lucru a acestuia

Art. 14 COMPARTIMENT REGISTRATURĂ ȘI SECRETARIAT

Se subordonează Directorului General și are, în principal, următoarele atribuții, competențe și responsabilități:

I.    Asigură servicii de registratură (sortare, înregistrare, datare, distribuire, arhivare a documentelor) și de secretariat pentru Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București;

Urmărește circuitul corespondentei interne și externe a Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București;

Primește și înregistrează corespondența destinată instituției și o prezintă Directorului General pentru înscrierea ordinelor rezolutive ce vizează modul și termenul legal de soluționare, serviciul său persoana nominalizată pentru soluționare, în funcție de specificul răspunsului (juridic, financiar, tehnic, medical, informații publice, etc.);

Urmărește reprimirea corespondenței vizate de conducerea instituției, completează pentru fiecare dintre aceasta, în registrul general de corespondență - rubrica destinată serviciului/persoanei nominalizată cu soluționarea, o sortează și o distribuie, sub semnătură, la servicii/persoane, conform ordinelor rezolutive;

Redactează și tehnoredactează documentele, pe linie de secretariat;    ( .

Primește de la direcțiile/serviciile instituției corespondența destinată expedierii,. 6 pregătește pentru expediere și asigură transportul/expedierea acesteia direct, sau prin postă/servicii de curierat;    , z    ; \

Coordonează activitatea de secretariat la nivelul administrației;    ț    ;

Reprezintă administrația în relațiile cu alte instituții pe linie de secretariat;    V /

Asigură respectarea prevederilor legale în activitatea de secretariat și cea de arnîvâre;


2.


4.


5.

6.


7.

8. 9.


10. Asigură Directorului General, directorilor, șefilor de servicii/birouri/compartimente^d^uipentele și datele necesare luării deciziilor/ hotărârilor;

II.    Realizează orice alte atribuții conferite de lege sau dispuse de către Directorul General.

12. Primește și înregistrează corespondența destinată instituției și o prezintă Directoiului General

Adjunct Medical pentru înscrierea ordinelor rezolutive ce vizează modul și termt nul 1 :gal de soluționare, serviciul său persoana nominalizată pentru soluționare, în funcție s răspunsului (juridic, financiar, tehnic, medical, informații publice, etc.); -


13. Redactează și tehnoredag:

Art. 15. BIROUL CONTROL INTERN MANAGERIAL ȘI INTIGRITATE

Se subordonează Directorului General și are următoarele atribuții și c JmpetSnț^:G1-' ORIGINALUL


Identifică deficiențele existente în organizarea și funcționarea insțit1 abaterile de la rezultatele și de la țintele/obiectivele stabilite, determinat și propune dispunerea măsurilor corective sau preventive

dnstată care le-au


Monitorizează performanțele compartimentelor din structuț actualizarea, anual, a obiectivelor, activităților și indicatorii baza propunerilor compartimentelor;

j.


Coordonează elaborarea procedurilor formalizate pentru îndeplinirea în condiții de regularitate, eficacitate, economicitate și eficiență a obiectivelor A.S.S.M.B.;

Coordonează activitățile de elaborare a procedurilor formalizate, analizează procedurile de sistem împreună cu Comisia de monitorizare și urmărește transmiterea spre aprobare directorului general al A.S.S.M.B.;

Contribue la identificarea și prevenirea riscurilor de corupție pentru creșterea eficienței activității desfășurate de A.S.S.M.B.;

6.

7.

8.

9.


Elaborează Planul de Integritate la nivelul A.S.S.M.B.;

Elaborează și prezintă, pentru aprobare, directorului general, Planul de control intern și raportul de activitate, pentru a fi aprobate;

Elaborează rapoarte în privința stadiului de implementare a sistemului de control intern managerial în cadrul A.S.S.M.B. și a măsurilor de îmbunătățire a acestuia;

Urmărește reflectarea în documente scrise a organizării controlului intem/managerial, a tuturor operațiunilor A.S.S.M.B. și a tuturor evenimentelor semnificative, precum și înregistrarea și păstrarea în mod adecvat a documentelor, astfel încât acestea să fie disponibile cu promptitudine pentru a fi examinate de către cei în drept;

10.    Urmărește respectarea prevederilor legale și a reglementărilor interne, incidente activității economico-financiare a instituției;

11.    Urmărește creșterea eficienței în utilizarea resurselor alocate;

12.    Verifică respectarea prevederilor legale și a reglementărilor interne cu privire la existența, integritatea, păstrarea și utilizarea mijloacelor și resurselor, deținute cu orice titlu, și modul de reflectare a acestora în evidența contabilă;

13.    Prezintă directorului general deficiențele constatate ca urmare a acțiunii de control desfășurate și propune măsuri de eliminare/diminuare a acestora; contribuie la identificarea și prevenirea riscurilor de corupție pentru creșterea eficienței activității desfășurate de instituției

14.    Identifică punctele slabe privind organizarea și funcționarea compartimentelor care pot condiționa riscuri la corupție;

15.    Propune măsuri de eliminare/diminuare a riscurilor de corupție identificate;

16.    Propune obiective și acțiuni în procesul de prevenire și tratare a riscurilor la cortipție în cadrul

instituției;    '    '

17.    Realizează activități privind implementarea Strategiei Naționale Anticprupție confomimăsurilor

cuprinse în Planul de Integritate;    ![    !    , 'î

18.    Coordonează direcțiile și serviciile din cadrul instituției în privința implementării Pfahului de

Integritate;    V?'    ~


19.    Monitorizează îndeplinirea de către compartimentele funcționale ale îhș^fuțipU .â'

cuprinse în Planul de Integritate;    '

20.    Participă la elaborarea/revizuirea obiectivelor generale și specifice ale instituției;

21.    Elaborează procedurile de sistem pentru activitățile desfășurate în cadrul instituției; ’

22.    Verifică și avizează prw^Egțe^pperaționale întocmite de celelalte compartimente' instituției, din punct <


partimentelor instituției, indicatorii de performanță pentru tea în cadruljirțȘfitutiCî^ - -


. I CCMFOIțM.CiJ OPJGÎNALU!, implementam sistemului


24.    Elaborează Registrul de riscuri al instituției, împreună cu Echipa de gestionare a riscurilor, colectând de la fiecare compartiment, riscurile: procedurii de sistem specifice;

25.    Monitorizează modul în care Comisia de monitorizare a intern managerial și Echipa de gestionare a riscurilor își desf

iicatorilor de

.......<

fatoriloț dd performanță


26.    Coordonează procesul de actualizare a procedurilor operaționale șE performanță ai activităților și a Registrului de riscuri din cadrul instituții

27.    Efectuează acțiuni de monitorizare în vederea verificării realizării pentru activitățile stabilite în cadrul instituției;

28.    Efectuează acțiuni de monitorizare în vederea verificării rqspecțăpEțjfoceduriloRoperaționale și de sistem stabilite în cadrul instituției;

29.    Elaborează rapoarte în privința realizării indicatorilor de performanță ai activităților și a respectării procedurilor operaționale și de sistem în cadrul instituției;

30.    Personalul Biroului Control Intern Managerial și Integritate realizează orice alte atribuții conferite de lege sau dispuse de către Directorul General, în temeiul legii.

Art. 16 COMPARTIMENTUL AUDIT INTERN

Compartimentul Audit se află în subordinea Directorului General și are următoarele atribuții:

1.    Elaborează proiectul planului de audit public intern;

2.    Efectuează activități de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de management financiar și control ale instituției proprii sunt transparente și sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficiență și eficacitate;

3.    Efectuează activități de audit public intern exercitat asupra activităților desfășurate în cadrul unităților sanitare din administrare;

4.    Informează structura de audit public intern din cadrul Primăriei Municipiului București despre recomandările neînsușite de conducătorul unității publice auditate, precum și despre consecințele acestora;

5.    Raportează periodic Directorului General și structurii de audit public intern din cadrul Municipiului București cu privire la constatările, concluziile și recomandările rezultate din activitățile sale de audit;

6.    Elaborează raportul anual al activităților de audit public intern și îl înaintează până la data de 15 ianuarie a anului în curs pentru anul expirat către structura de audit public intern din cadrul Primăriei Municipiului București.

7.    în cazul identificării unei iregularități sau posibile prejudicii, raportează imediat conducătorului instituției și controlului financiar intern de gestiune pentru dispunerea de măsuri specifice remedierii și rezolvării celor constatate.

Auditul intern efectuează, cel puțin o dată la 3 ani, următoarele activități:

8.    Verifică angajamentele bugetare legale din care derivă direct sau indirect obligații de plată inclusiv cele rezultate din fondurile din bugetul local;

9.    Verifică plățile asumate prin angajamente bugetare și legale, inclusiv din fondurile din bugetul

local;    1

10.    Verifică vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de ^Unuri din pâtrimoninl instituției;

11.    Verifică constituirea veniturilor instituției;

12.    Verifică sistemul contabil al instituției și fiabilitatea acestea;

13.    Verifică sistemul de luare a deciziilor;

14.    Verifică sistemul de conducere și control al instituției;

15.    Personalul Compartimentului Audit Intern realizează orice aff^jațțibuțif conferite dispuse de către Directorul Generale conform procedurii emise fie instituție:. >

^2r*\ VA
Art. 17 BIROUL COMUNICARE ȘI RELAȚII PUBLICE

Este în subordinea directă a directorului general și are următoarele atribuții ș

1.    Elaborează și implementează strategia de imagine a Administrației Medicale București;

2.    Coordonează activitatea de comunicare dintre direcțiile si serviciile Adnuriistratibf Spitaleioi si Serviciilor Medicale București cu mass-media, cu instituțiile publicași prjvăte,cu societatea civilă si cu cetățenii, in baza unei strategii de comunicare realizata pe termenscurt, mediti 'si lurig;

3.    Monitorizează impactul acțiunilor Administrației Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti prin analiza mass-mediei si opiniei publice locale si propune masuri clare de imbunatatire a procesului de comunicare;

4.    Colaborează cu structure similare din cadrul autoritarilor si instituțiilor publice sau cu alte persoane juridice pentru realizarea obiectivelor de comunicare ale Administrației Spitalelor si Serviciilor Medicale București;

5.    Promovează in mass-media programele de dezvoltare inițiate de Administrația Spitalelor si Serviciilor Medicale București, cu aprobarea Directorului General;

6.    Stabilește condițiile in care se vor realiza si desfasura dialogurile, interviurile cu presa/conferințele de presă, în baza unei proceduri elaborate în cadrul Biroului Comunicare si Relații Publice și aprobate, prin Decizie, de Directorul General;

7.    Organizează culegerea, prelucrarea, analiza, stocarea informațiilor ce apar în mass-media, privind activitatea Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București, realizând banei de date;

8.    Creaza oportunități de promovare a imaginii Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București și le supune spre aprobare, Directorului General;

9.    Contribuie la dezvoltarea unei culturi comunicaționale a Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București, cu respectarea Constituției, a legilor din domeniul comunicării publice și a principiilor dreptului comunicării: legalitate, echidistanță politică, obiectivitate, pluralism și imparțialite, egalitate în drepturi a emițătorilor de a transmite informații și a persoanelor de a le recepționa; transparență în difuzarea publică a informației;

10.    Redactează si transmite comunicate de presa, drept la replica privind activitatea Administrației Spitalelor si Serviciilor Medicale București, cu aprobarea Directorului General;

11.    Prezintă punctul de vedere al conducerii Administrației Spitalelor si Serviciilor Medicale București la solicitarea mass-media.

12.    Planifica, organizează si asigura buna desfășurare a conferințelor de presa, interviuri sau deplasări in teren privind activitatea desfasurata de Administrației Spitalelor si Serviciilor Medicale București.

13.    Asigură accesul publicului la informațiile de interes public și la cele furnizate din oficiu, prin afișarea acestora în punctul de informare-documentare (avizierul instituției și pagina de internet, după caz);

14.    Primește și întomește răspunsurile la solicitarile/petițiile privind informațiile de interes public, în conformitate cu Legea nr.544/2001, cu H.G. nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public și cu O.G. 27/2002 peivind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, pe baza informațiilor de specialitate solicitate/primitedin partea structurilor din cadrul A.S.S.M.B.;

15.    Redirecționează, cu aprobarea DirectoruluLGeneral, în termenul prevăzut de lege, petițiile greșit îndreptate, către autoritățile sau instituțiile publice în a căror atribuții intră rezolvarea problemelor semnalate in petitie, instiintand si p0tîfionafuls~n \

16.    întocmește raportul anual de activitate al Adniim'stratiei Spitalelor si Serviciilor Medicale

București, cu colaborarea tuturor structurilor din clarul ^.S.S.M.B., conform mbăelului-cadru aprobat prin legislația în domeniu; Vp''/>>; -\

17.    întocmește anual raportul privind acc^&Lla informațiile de.interes, public și îl supune aprobării Directorului General, con^ag^tandardefew^âîe'aplicabilef' :/' -

18.    Organizează desfasurafvâ’ acfivitauLde audienta a conduce'riiinstitțitiei.
20.    întocmește Registrul Riscurilor si documentele cu priviri Intern Managerial in cadrul biroului;

^sistemjilui de Controlbuna

ipdiv'idhale, , pus la disppzițib


21.    întocmește referatele de necesitate, aplicabile Biroului CutTrnnrrare-sf funcționare a activităților în cadrul acestuia;

22.    Șeful de birou întocmește anual fișele de evaluare a performanțelor

pentru angajații din cadrul biroului, pe un model unitar, la nivelul A de Serviciul Resurse Umane;

23.    Șeful de birou întocmește fișele de post pentru angajații din cadrul Diroutui;

24.    Șeful de birou întocmește lunar foaia colectivă de prezență perrtrupersonalul din cadrul Biroului Comunicare si Relații Publice, pe baza condicii de prezenta, pe un model unitar, la nivelul A.S.S.M.B., pus la dispoziție de Serviciul Salarizare;

25.    Șeful de birou întocmește anual, propunerile de perfecționare pentru personalul propriu, din cadrul biroului;

26.    Șeful de birou elaborează anual sau ori de câte ori este necesar, referate de necesitate privind organizarea concursurilor de ocuparea posturilor vacante din cadrul biroului;

27.    Colaborează cu toate serviciile, compartimentele Administrației Spitalelor si Serviciilor Medicale București pentru desfasurarea activitatii in cele mai bune condiții;

28.    Asigura si răspunde de arhivarea documentelor, emise în cadrul Biroului Comunicare si Relații Publice;

29.    Șeful biroului întocmește referatele pentru acordarea sporurilor/indemnizațiilor pentru salariații din cadrul Biroul Comunicare si Relații Publice, care îndeplinesc condițiile legale pentru primirea acestora;

30.    Participă la întocmirea propunerilor bugetare, a notelor de fundamentare, a rapoartelor, a proiectelor de hotarari, a Planului Anual al Achizițiilor Publice al A.S.S.M.B. și a referatelor de necesitate, aplicabile Biroul Comunicare si Relații Publice, pentru buna funcționare a activităților în cadrul acestuia;

31.    Tine evidența scrisă a tuturor lucrărilor ce au fost repartizate biroului și răspunde la sesizările pe problemele specifice de activitate ale instituției și pe domeniul său de competență;

32.    îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de Legea nr. 544/2001, H.G. nr. 123/2002 și de alte prevederi legale incidente, pentru buna funcționare a Biroul Comunicare si Relații Publice.

Art. 18 DIRECȚIA ACHIZIȚII

Directorul Direcței Achiziții se subordonează Directorului General și are următoarele atribuții și competențe:

1.    Răspunde de întocmirea, Strategiei anuale de achiziții publice și a Planului anual de achiziții publice, pe baza referatelor de necesitate și oportunitate, întocmite de Direcțiile din cadrul A.S.S.M.B;

2.    Organizează, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare, procedurile de atribuire a contractelor de achiziții publice de produse, servicii și lucrări;

3.    Răspunde de întocmirea, cu respectarea legii, a proiectului acordului-cadru, contractului de

achiziție publică, actelor adiționale la contract, după care le transmite spre avizare Serviciului Juridic, Direcției Economice și tuturor celorlalte direcții care au competențe în derularea respectivelor contracte;    v’ ' V ' s

4.    Participă în comisiile de evaluare, pentru atribuirea contractelor de achiziții publice, în baza

Deciziei de numire a Directorului Genbral;    ! j    “


5.    Răspunde de întocmirea și transmiterea documentelor solicitate de C.N.S.C. în

soluționării contestațiilor formulate devofertanții participanți/în cadrul procedurilor de


Răspunde de întocmirea și transmiterea către'A.NTÂJ?, a documentelor solicita contractele de achiziții publice, care sunUxupuse/veriffcării aspectelor procedurale procesului de atribuire ;


7.    întreprinde demersurile necesare pentru înregistrarea / reînnoirea / recuperarea înregistrării A.S.S.M.B. în SEAP sau recuperarea certificatului digital, dacă este cazul;

8.    Răspunde de actualizarea, pe baza necesităților transmise de celelalte servicii/compartimente ale A.S.S.M.B., a strategiei de contractare și a programului anual al achizițiilor publice;

9.    Răspunde de elaborarea documentației de atribuire și a documentelor-suport pentru procedurile de atribuire, pe baza necesităților transmise de serviciile/compartimentele de specialitate;

10.    îndeplinește obligațiile referitoare la publicitate astfel cum sunt acestea prevăzute de legislația, in vigoare;


11.    Aplică și finalizează procedurile de atribuire;

12.    Constituie și păstrează dosarul achiziției publicb

13.    Celelalte servicii/compartimente au obligația de a sprijini activitatea Djrmi^i Acni^iimm de specificul și complexitatea obiectului achiziției, fără a se limițaTâne^ftefliaupă dupi urmează:

a)    transmiterea referatelor șefilor structurilor de specialitate difleadrurA.S.S.M.B., care cuprind necesitățile de produse, servicii și lucrări, valoarea estimată ăjcesîorarpfecum și alte informații de care dispun, potrivit competențelor, necesare pentru elaborarea strategiei de contractare a respectivelor contracte/acorduri-cadru;

b)    transmiterea specificațiilor tehnice așa cum sunt acestea prevăzute în legislația aplicabilă achizițiilor publice;

c)    transmiterea de informații cu privire la prețul unitar/total actualizat al respectivelor necesități, în urma unei cercetări a pieței sau în baza de date a instituției;

djinformarea cu privire la fondurile alocate pentru fiecare destinație, precum și poziția bugetară a acestora;

e) informarea justificată cu privire la eventualele modificări intervenite în execuția contractelor/acordurilor-cadru, care cuprinde cauza, motivele și oportunitatea modificărilor propuse;

14.    ASSMB are dreptul de a achiziționa servicii de consultanță, denumite în continuare servicii auxiliare achiziției, în vederea sprijinirii activității Direcției Achiziții,

15.    Colaborează, conlucrează cu celelalte compartimente ale instituției realizând un schimb permanent de date și informații cu acestea și cu compartimentele omologe din cadrul Primăriei Municipiului București sau instituțiilor și serviciilor publice de interes local al municipiului București, precum și cu alte instituții publice sau private, pe domeniul său de activitate;

16.    Directorul Direcției Achiziții întocmește anual fișele de evaluare a performanțelor profesionale individuale, pentru angajații din cadrul Direcției Achiziții, pe un model unitar, la nivelul A.S.S.M.B., pus la dispoziție de Serviciul Salarizare;

17.    Directorul Direcției Achiziții întocmește anual, propunerile de perfecționare pentru personalul propriu, din cadrul Direcției Achiziții;

18.    Asigura si răspunde de arhivarea documentelor, emise în cadrul Direcției Achiziții, gestionate de Administrația Spitalelor si Serviciilor Medicale București;

19.    Participă la întocmirea propunerilor bugetare, a notelor de fundamentare, a rapoartelor, a proiectelor de hotarari, a Planului Anual al Achizițiilor Publice al A.S.S.M.B. și a referatelor de necesitate, aplicabile Direcției Achiziții, pentru buna funcționare a activităților în cadrul acestuia;

20.    Răspunde de întocmirea si asigurarea implementării Procedurilor Operaționale in cadrul Direcției;

21.    Răspunde de întocmirea Registrului Riscurilor si a documentelor cu privire Ia implementarea sistemului de Control Intern Managerial in cadrul Direcției

22.    Tine evidența scrisă a tuturor lucrărilor ce au fost repartizate direcției și răspunde la sesizările pe problemele specifice de activitate ale instituției și pe domeniul său de competență;

23.    îndeplinește și alte atribuții cu caracțer specific, ce decurg din actele normative în /ignare sau dispuse de conducerea instituției, în ,dptheniul săude activitate


24.    Conduce, coordonează și răspundel/de activitatea Serviciului Proceduri Achiziții și Contractare și Analiză Contestații.aflate în subordinea Directorului Direcției Achiziți

Art. 19 SERVICIUL PI

Se subordonează Direct!


rfllui |)&gc|iei ^hhiîițiiZ^iăre,următoarele gtribufiiji.competențe:

i 2-
1. întocmește Strategia anuală de achiziții publice și Planul anual de achiziții publice, pe baza

2.


referatelor de necesitate și oportunitate, întocmite Organizează, cu respectarea dispozițiilor legale în de achiziții publice de produse, servicii și lucrări;

ctiile din cadrul A.S.S.M.B; igoare, procedurile de atribuire a contractelor CONFORM CU ORIGINALUL,


j.


Participă în comisiile de evaluare, pentru atribuirea contractelor d Deciziei de numire a Directorului General;

ele de'archizitii

" ( n r,i 4

i de atribuire? uperarea înregistrării


4.


5.


întocmește și transmite către A.N.A.P, documentele solicitate pent publice, care sunt supuse verificării aspectelor procedurale aferentefirO' întreprinde demersurile necesare pentru înregistrarea / reînnoirea /

A.S.S.M.B. în SEAP sau recuperarea certificatului digital, dacîreSîecazul;    _'

6.


Actualizează, pe baza necesităților transmise de celelalte servicii/compartimente ale A.S.S.M.B., strategia de contractare și programul anual al achizițiilor publice;

7.


8.


Elaborează documentația de atribuire și documentele-suport pentru procedurile de atribuire, pe baza necesităților transmise de serviciile/compartimentele de specialitate; îndeplinește obligațiile referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevăzute de legislația in vigoare;

9.


Aplică și finalizează procedurile de atribuire;

10.    Constituie și păstrează dosarul achiziției publice

11.    îndeplinește orice alte sarcini care îi revin, stabilite de Directorul direcției, Directorul general al instituției, precum și orice alte atribuții prevăzute de lege sau stabilite prin Hotărâri ale Consiliului General al Municipiului București și Dispoziții ale Primarului General

12.    Colaborează, conlucrează cu celelalte compartimente ale instituției realizând un schimb permanent de date și informații cu acestea și cu compartimentele omologe din cadrul Primăriei Municipiului București sau instituțiilor și serviciilor publice de interes local al municipiului București, precum și cu alte instituții publice sau private, pe domeniul său de activitate;

13.    Tine evidența scrisă a tuturor lucrărilor ce au fost repartizate serviciului și răspunde la sesizările pe problemele specifice de activitate ale instituției și pe domeniul său de competență;

14.    întocmește și fundamentează propuneri privind proiecte de hotărâri ale Consiliului General al Municipiului București, proiecte de Dispoziții ale Primarului General și proiecte de decizii ale Directorului general în demeniul său de activitate/competență.

15.    Șeful de Serviciu participa la elaborarea si modificarea proiectului Regulamentului de Organizare și Funcționare, statului de funcții, statului de personal, precum și la Regulamentului Intern cu privire la Serviciul Proceduri Achiziții, în vederea supunerii atenției Directorului General al Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București;

16.    Șeful de Serviciu întocmește anual fișele de evaluare a performanțelor profesionale individuale, pentru angajații din cadrul Serviciul Proceduri Achiziții, pe un model unitar, la nivelul A.S.S.M.B., pus la dispoziție de Serviciul Resurse Umane;

17.    Șeful de Serviciu întocmește fișele de post pentru angajații din cadrul Serviciului Proceduri Achiziții;

18.    Șeful de Serviciu întocmește lunar foaia colectivă de prezență pentru personalul din cadrul Serviciului Proceduri Achiziții, pe baza condicii de prezenta, pe un model unitar, la nivelul A.S.S.M.B., pus la dispoziție de Serviciul Resurse Umane;

19.    Șeful de Serviciu întocmește anual, propunerile de perfecționare pentru personalul propriu, din cadrul Serviciului Proceduri Achiziții;


rivind

eduri


20.    Șeful de Serviciu elaborează anual sau ori de câte ori este necesar, referate de necesi

organizarea concursurilor de ocuparea posturilor vacante din cadrul Serviciulu Achiziții;    //    / , '    ■ ■ / \    ;

21.    Asigura si răspunde de arhivarea documentelor, emișe în cadrul Serviciului Proceduri gestionate de Administrația Spitalelor ^Serviciilor Mșțjlicaj/ BucureSîj^

eratele^- pentru acordărea sporufilof/inderhnîzatiilor edurU^friziUi,’ Jeâre22.    Șeful de Serviciu întoc salariații din cadrul primirea acestora;23.    Participă la întocmirea propunerilor bugetare, a notelor ae proiectelor de hotarari, a Planului Anual al Achiziținer-P-ufe necesitate, aplicabile Serviciului Proceduri Achiziții, pentru buna1; cadrul acestuia;

24.    întocmește si asigura implementarea Procedurilor Operaționale irp

25.    întocmește Registrul Riscurilor si documentele cu privire la jmbîemer Intern Managerial in cadrul serviciului;

26.    Tine evidența scrisă a tuturor lucrărilor ce au fost repartizate serviciului și răspunde lâ sesizările pe problemele specifice de activitate ale instituției și pe domeniul său de competență;

ART. 20. SERVICIUL CONTRACTARE ȘI ANALIZA CONTESTAȚIILOR

Se subordonează Directorului Direcției Achiziții și are următoarele atribuții și competențe:

1.    Primirea, înregistrarea si gestionarea documentelor predate Serviciului Contractare si Analiza Contestații de către Serviciul Proceduri Achiziții, in vederea întocmirii contractelor de achiziție publica/acordurilor cadru;

2.    asigurarea redactării contractelor de achizitie/acordulrilor cadru si/sau după caz, a actelor adiționale, in vederea încheierii acestora cu câștigătorii desemnați ai procedurilor de achiziții organizate pentru bunuri, servicii si lucrări;

3.    asigurarea încheierii contractelor de achiziție publica/acordurilor cadru, se va face numai după predarea prealabila către Serviciul Contractare si Analiza Contestații a unei fotocopii a Raportului Procedurii intocmit de către Serviciul Proceduri Achiziții. Raportul, va prezenta cel puțin următoarele elemente esențiale:

datele de identificare ale operatorului economic desemnat câștigător; valoarea contractului de achiziție publica/acordului cadru; obiectul contractului de achiziție publica/acordului cadru; durata contractului de achiziție publica/acordului cadru;

cuantumul garanției de buna execuție, in cazul in care s-a solicitat prin documentația de atribuire publicata pe platforma S.E.A.P.

4.    penalitățile și limita acestora in conformitate cu draftul contractului de achiziție publica/acordului cadru publicate pe platforma S.E.A.P.

5.    alte informații/date esențiale in conformitate cu cerințele imperative din documentația de atribuire publicata pe platforma S.E.A.P., documentație insusita de operatorul economic desemnat câștigător al procedurii de atribuire.

6.    asigurarea încheierii actelor adiționale aferente contractelor de achiziție publica, se va face numai in baza unui Raport de Specialitate comun intocmit de către:Inițiatorul propunerii si Serviciul Proceduri Achiziții ce va conține imperativ propunerile intemeiate, prezentate clar si detaliat cu motivarea in fapt a determinării încheierii unui act adițional ce va deveni parte integranta a contractului de achiziție publica existent;

7.    Raportul de specialitate comun se va preda, către Serviciul Contractare si Analiza Contestații de către Serviciul Proceduri Achiziții, cu cel puțin 15 zile in prealabil încheierii actului adițional.

8.    in urma colaborării cu Serviciul Proceduri Achiziții, Serviciul Contractare si Analiza Contestații asigura urmărirea constituirii garanției de buna execuție in cuantumul si forma stabilita in conformitate cu prevederile contractuale si in concordanta cu documentația de atribuire publicata pe platforma S.E.A.P;

9.    asigura înregistrarea notificărilor prealabile si a .contestațiilor depuse de operatorii economică in

cadrul procedurilor de atribuire;    A    \

10.    elaborează, in legătură cu activitatea si lintița de competenta a Serviciului Contractare s Anal za

Contestații, următoarele documente:    jj / ■

a. puncte de vedere cu privire la notificările prealabile depuse de operatoriijxonomici i\i cJdb.il procedurilor de atribuire organizate d£A.S.Ș.M.B., in conformitate cți prevederile Lfeglftlfer. 101/2016 privind r^^Bw^caile de\ațpc in materie de âtribuirp^edhîractelor de achiziție ---^etările uîferțppreț ?

a rapoartelor, a si_j_wferatîder de îvitatilor în


publica, cu modif&ărili $ cor

/O


h- Z O £ & < d u i 2 X O □ X - 4 03 315


CC


COrJFOiW CU ORIGINALUL

b. puncte de vedere cu privire la contestați iii depuse de operatorii economici in cadrul ‘erifc-begjj nr. eiqrde achiziție


cont


procedurilor de atribuire organizate de A.S.S.M.B., in conf<

101/2016 privind remediile si caile de atac in materie de atrib publica cu modificările și completările ulterioare;

c.


plângeri impotriva Deciziilor C.N.S.C. (după comunicar^a^ezo/utiei in a^iest șens.Tțe Ia Direcția Achiziții), in conformitate cu prevederile Legii fl£_LQL/20îo privind remediile st,băile de atac in materie de atribuire a contractelor de achiziție publica;    v .

d. note si concluzii scrise in cauzele aflate pe rolul C.N.S.C., in conformitate cu prevederile Legii'nr. 101/2016 privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achiziție publica cu modificările și completările ulterioare.

11.    Informarea Direcției Achiziții cu privire la stadiul soluționării cererilor (notificări prealabile si/sau contestații) de către instituțiile abilitate, respectiv C.N.S.C. si/sau Curtea de Apel București;

12.    îndeplinește si alte atribuții cu caracter specific, ce decurg din actele normative in vigoare sau dispuse de conducerea instituției, in domeniul sau de activitate.

13.    Participa la elaborarea si modificarea proiectului Regulamentului de Organizare și Funcționare, statului de funcții, statului de personal, precum și a Regulamentului Intern cu privire la Serviciul Contractare si Analiza Contestațiilor, în vederea supunerii atenției Directorului General al Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București, respectiv propunerii spre dezbaterea CGMB;

14.    întocmește și asigură implementarea Procedurilor Operaționale în cadrul compartimentului;

15.    întocmește Registrul Riscurilor si documentele cu privire la implementarea sistemului de Control Intern Managerial in cadrul compartimentului;

16.    Participa la întocmirea propunerilor bugetare, a Planului Anual al Achizițiilor Publice, a notelor de fundamentare, a rapoartelor si a proiectelor de hotarari atunci când e cazul.

17.    Asigura si răspunde de arhivarea documentelor, emise în cadrul Serviciul Contractare si Analiza Contestațiilor, gestionate de Administrația Spitalelor si Serviciilor Medicale București;

18.    întocmește referatele pentru acordarea sporurilor/indemnizațiilor pentru salariații din cadrul Serviciul Contractare si Analiza Contestațiilor, care îndeplinesc condițiile legale pentru primirea acestora;

19.    Participă la intocmirea propunerilor bugetare, a notelor de fundamentare, a rapoartelor, a proiectelor de hotarari, a Planului Anual al Achizițiilor Publice al A.S.S.M.B. și a referatelor de necesitate, aplicabile Serviciul Contractare si Analiza Contestațiilor, pentru buna funcționare a activităților în cadrul acestuia;

20.    Tine evidența scrisă a tuturor lucrărilor ce au fost repartizate și răspunde la sesizările pe problemele specifice de activitate ale instituției și pe domeniul său de competență.

4.

5.


Art. 21 DIRECTORUL GENERAL ADJUNCT (MEDICAL)

Directorul General Adjunct Medical se află în subordinea Directorului General și are următoarele atribuții:

1.    Coordonează activitatea structurilor aflate în subordinea sa. In lipsa acestuia, atribuțiile și competențele sale vor fi îndeplinite de Directorul General sau de unul dintre directorii structurilor aflați în subordinea sa;

2.    Analizează aspectele organizatorice ale asistenței medicale a mamei și copilului, în /fahort cu

dinamica morbidității și mortalității la aceste categorii și propune rrfâsuri de organizare/reorganizare a structurilor sanitare din subordinea Administrației Sp talelor și Serviciilor Medicale;    ,,,    >    ,

Colaborează cu toate institutile care participa la activitati specifice domeniului;

Participă la implementarea de acțiunUîn parteneriaț cp organizații internaționale \sil$J^n-guvemamentale;    l ■    - " i 'l

istică Medicală, Direcția Mană^nentși Structuri Unități ^Serviciul Prompyâre a ^ărâtătiiȚsivP.unctut Focal si

\    7    f,"    ’    i    -<•    --    ’

subordinea sa;

11.    Propune infiinșarea/desființarea unor categorii de posturi din statul de funcții pentru direcțiilor, serviciilor și birourilor aflate în subordinea sa, conform structurii aprobate prin Hotarare de Consiliu General al Municipiului București;

12.    Conduce, îndrumă și coordonează activitatea structurilor din cadrul Biroului Secretariat și Statistică Medicală, Direcției Management și Structuri Unități Sanitare, Direcției Programe -Proiecte, Serviciului Promovare a Sănătății și Punctul Focal și Direcției Medicină Școlară;

13.    Nominalizează echipele de proiect pe fiecare sursă de finanțare;

14.    Coordonează activitatea de evaluare a necesarului de servicii medicale la nivelul municipiului București, pe domenii de asistență medicală;

15.    Analizează si avizeaza propunerile înaintate de conducerea unităților sanitare din administrare privind reorganizarea, restructurarea, respectiv structura organizatorică temporara sau definitiva, statul de funcții, statul de personal și regulamentul de organizare și funcționare, organigrama, precum și cele privind schimbarea sediului și a denumirii acestora, în vederea aprobării, conform legislației in vigoare și prezentului regulament;

16.    Desemnează medicul coordonator și asistentul coordonator al cabinetelor medicale de medicină generală și cabinetelor stomatologice ale unităților de învățământ public preșcolar, școlar și universitar, aflate în componența Serviciului Medicină Școlară, organizate pe sectoarele municipiului București și distinct pentru asistența medicală universitară;

17.    Coordonează necesarul de servicii de sănătate pentru unitățile sanitare publice cu paturi aflate in administrarea A.S.S.M.B.;

18.    Participă la elaborarea strategiei de dezvoltare a serviciilor de sănătate la nivel local, pe baza nevoilor de sănătate ale populației și în conformitate cu strategiile de sănătate stabilite de Ministerul Sănătății;

19.    Propune măsuri pentru asigurarea eficienței și calității actului medical, in rețeaua unitarilor sanitare publice aflate in administrare;

20.    Evaluează și coordonează serviciile medicale furnizate în cadrul rețelei de asistență medicală

școlară;


CONFORM CU ORIGINA26.    Participă la îndeplinirea planurilor de acțiuni prîvînâTffiplement și de consolidare instituțională în domeniu la nivel local;

27.    Analizează sesizările și reclamațiile referitoare la asigurarea asiștefiței(Medicale a; populației în

unitățile sanitare publice aflate în administrare si in cabinetejemedicale-tecolare; ' ' •    - "

28.    Coordonează, la nivel local, programe de promovare a săpaîățirșreducației pentru sănătate;

29.    Asigură, la nivel local, implementarea, monitorizarea și coordonarea politicilor publice de sănătate naționale și cele promovate de OMS - Rețeaua Orașelor Sănătoase;

30.    Propune spre avizare Primarului General intalnirea Steering group, constituit la nivel local ori de cate ori situația o impune;

31.    Propune spre avizare Primarului General organizarea de conferințe naționale și internaționale cu teme ce vizează integrarea Municipiului București în programele promovate de OMS si dezvoltarea unei rețele de Healthy Cities NetWork;

32.    Participă la activitatea de medicină preventivă la nivelul municipalității prin acțiuni specifice, respectiv de prevenire a efectelor caniculei, si alte acțiuni prevăzute de legislație;

33.    Propune parteneriate cu organizații neguvemamentale din domeniul sănătății;

34.    Participa în calitate de membru in comisiile de examen/contestatii pentru concursuri/examene pentru ocuparea posturilor sau funcțiilor, din domeniul medical din cadrul structurilor aflate în subordinea sa și a unităților sanitare aflate în subordinea A.S.S.M.B.

35.    Propune numirea reprezentanților instituției in consiliile de administrație ale unităților aflate in administrare conform ar1187 alin. 14 din Legea 95/2006

36.    Propune si participa la crearea unor proceduri specifice de lupta împotriva fraudării sistemului de sanatate si împotriva corupției din sistem;

37.    Poate propune Primăriei Municipiului București, modificări și completări legislative în domeniul de competență/activitate al A.S.S.M.B., pentru sporirea calității serviciilor medicale publice si stoparea gradului de vulnerabilitate la corupția din sistem;

38.    Propune activitati de control în unitățile sanitare aflate in administrare;

39.    Propune elaborarea contractului-cadru si metodologia de colaborare, conform prevederilor legale aplicabile, intre spitale si instituții de învățământ superior și postliceal;

40.    îndeplinește și alte atribuții stabilite de către Directorul general al Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București, sau care decurg din legislația în vigoare, din Hotărâri ale CGMB și din Dispoziții ale Primarului General.

ART. 22 BIROU SECRETARIAT ȘI STATISTICĂ MEDICALĂ

Se subordonează Directorului general adjunct (medical) și are următoarele atribuții și competențe: este responsabil pentru organizarea bazelor de date la nivelul unităților subordinate Administrației Spitalelor si Serviciilor Medicale ;

pune la dispoziția tuturor structurilor interne interesate toate datele solicitate , cu acordul conducătorului Serviciului Medical Suport Spitale/Ambulatorii și în conformitate cu legislația în vigoare;

colaborează cu celelalte structuri ale Administrației Spitalelor si Serviciilor Medicale pe probleme legate de statistică;

transmite informări operative, în timp real, persoanelor cu atribuții de decizie; organizează sistemul de evidență primară și raportarea statistică sanitară la nivelul cabin&elor medicale școlare de medicina generala si medicina dentara;

organizează arhivarea informațiilor statistice în conforinitate cu indicatorul termenelor de fiăstraire a documentelor


1.


2.


3.

4.

5.

6.


7.    centralizează, verifică și transmite structurilof desemnatedănle de seamă trimestriale și anrîule,

8.    precum și situația unităților sanitare publice din subordipea Administrației SpițalelSr sț;SeV '

Medicale București (unități, paturi, gersorim, activități) A /    /

"    -x. ....x-    _._i    datele statiștice specifice,/idojîcitate dg. Țhsîiiutul

A--AA Ad)

10.    Tine evidența și raportează mișcarea personalului medifc

11.    Primește raportările legate de activitatea spitalelor, constituie baza subordinea Administrației Spitalelor si Serviciilor Medicale București, le Sănătății, pentru decizii majore de politică sanitară și pentru raporțe Uniunii Europene și Organizației Mondiale a Sănătății;

12.    îndeplinește și alte atribuții stabilite de către Directorul general âdjuTîcf (medical) al Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București, sau care decurg din legislația în vigoare, din Hotărâri ale CGMB și din Dispoziții ale Primarului General.

13.    Colectează, indicatorii de morbiditate și mortalitate legați de evoluția bolilor netransmisibile/transmisibile

14.    Colectează trimestrial și/sau anual indicatorii programelor de sănătate specifice de la unitățile sanitare, în conformitate cu actele normative în vigoare și reglementările europene în domeniu

15.    Centralizează lunar indicatorii raportați de către spitalele din subordinea Primăriei Municipiului București si aflate in administrarea ASSMB conform anexelor din formularele statistice prevăzute de lege.

îfatdc^flin

Brusturului iesare organișipelor


Art. 23 DIRECȚIA MANAGEMENT ȘI STRUCTURI UNITĂȚI SANITARE

Este condusă de Directorul direcției aflat în subordinea Directorului General Adjunct (Medical) și are următoarele atribuții și competențe:

1.    coordonează, monitorizează și evaluează activitatea unităților sanitare care acordă asistență medicală și formulează propuneri pentru îmbunătățirea calității serviciilor medicale acordate populației;

2.    propune măsuri pentru creșterea accesibilității la serviciile medicale;

3.    monitorizează supravegherea și controlul aplicării legislației de către unitățile sanitare, colaborând în acest scop cu organismele profesionale din domeniul medico-sanitar cu autoritățile publice locale și cu alte instituții abilitate;

4.    monitorizează implementarea la nivelul spitalelor aflate in administrarea Administrației Spitalelor si Serviciilor Medicale a politicilor de sănătate în domeniul asistenței medicale spitalicești;

5.    monitorizează și evaluează activitatea instituțiilor sanitare care acordă asistență medicală spitalicească din subordinea Administrației Spitalelor si Serviciilor Medicale și formulează propuneri pentru îmbunătățirea calității serviciilor medicale acordate populației pe care le inainteaza Directorului general adjunct medical;

6.    coordonează si monitorizează activitatea structurilor de sanatate publica din subordinea Administrației Spitalelor si Serviciilor Medicale

7.    elaborează referate de specialitate in vederea încadrării managerilor spitalelor publice din rețeaua Administrației Spitalelor si Serviciilor Medicale care au ocupat această funcție prin concurs, conform Legii nr.95/2006 si a Ordinului M.S. nr 1520/2016 precum și a comitetelor directoare interimare;

8.    Elaborează referate de specialitate in vederea încadrării managerilor spitalelor publice din rețeaua Administrației Spitalelor si Serviciilor Medicale privind încadrarea managerilor spitalelor publice numiți cu caracter interimar.

9.    evalueaza performanța profesionala individuala a personalului cu funcții de e\ ,ie din subordinea sa;

10.    îndeplinește alte atribuții care decurg din actele normative în vigoare.

Art. 24 SERVICIUL MANAGEMENT SPITALE    Z /

Serviciul Management Spitale se află în subordinea Directorului Direcției Management Unități Sanitare și are următoarele atribuții și competențe:    1 j

ț .    ......

Participă la identificarea căilor de imbunătățife a indicatorilor d^performanță^pecîfBtfțțnpreună “    anitare aflate în adjBpjnistrare," z7 ,40^    _______- '..V


cu managementul


2.    Propune Directorului Direcției Management si Structuri UnitatfSai a unităților sanitare aflate in administrare, in funcție de nevoile idef

3.    Propune Directorului Direcției Management si Structuri Unitati Sanitare a unităților sanitare aflate in administrare, in funcție de nevoile ider

4.    Colaborează la implementarea strategiei municipalității de participare' îmbunătățirea performanței sectorului sanitar;

5.    In situația in care Ministerul Sanatatii sau după caz Primarul General dispune' efectuâfea unui control la unitățile sanitare cu paturi din subordinea Municipiului București, se va dispune participarea unor reprezentanți in vederea constituirii unei comisii mixte de control pentru domeniul economic, resurse umane, administreati etc;

6.    Asigură soluționarea legală a petițiilor cu privire la asistența medicală din unitățile sanitare din domeniul său de competentă;

7.    Participă la organizarea concursurilor de ocupare a posturilor in unitățile sanitare aflate în administrare, în condițiile legii;

8.    Verifica respectarea legislației in domeniul sanatatii privind angajarea, transferarea si detașarea medicilor, medicilor dentiști, farmaciștilor, biochimistilor, biologilor si chimistilor din unitățile sanitare publice;

9.    Verifica respectarea legislației privind angajarea și promovarea personalului din unitățile sanitare;

10.    întocmește referate de specialitate si alte documente necesare numirii managerilor interimari;

11.    Participă la organizarea concursurilor de ocupare a posturilor in unitățile sanitare aflate în administrare, în condițiile legii;

12.    întocmește si asigura implementarea Procedurilor Operaționale în cadrul serviciului.

13.    întocmește Registrul Riscurilor si documentele cu privire la implementarea sistemului de Control Intern Managerial in cadrul serviciului;

14.    Șeful de Serviciu participa la elaborarea si modificarea proiectului Regulamentului de Organizare și Funcționare, statului de funcții, statului de personal, precum și a Regulamentului Intern cu privire la Serviciul Management Spitale, în vederea supunerii atenției Directorului General al Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București;

15.    Șeful de Serviciu întocmește anual fișele de evaluare a performanțelor profesionale individuale, pentru angajații din cadrul Serviciului Management Spitale, pe un model unitar, la nivelul A.S.S.M.B., pus la dispoziție de Serviciul Resurse Umane;

16.    Șeful de Serviciu întocmește fișele de post pentru angajații din cadrul Serviciului Management Spitale;

17.    Șeful de Serviciu întocmește lunar foaia colectivă de prezență pentru personalul din cadrul Serviciului Management Spitale, pe baza condicii de prezenta, pe un model unitar, la nivelul A.S.S.M.B., pus la dispoziție de Serviciul Resurse Umane;

18.    Șeful de Serviciu întocmește anual, propunerile de perfecționare pentru personalul propriu, din cadrul Serviciului Management Spitale ;

19.    Șeful de Serviciu elaborează anual sau ori de câte ori este necesar, referate de necesitate privind organizarea concursurilor de ocuparea posturilor vacante din cadrul Serviciului Management Spitale;

20.    Asigură și răspunde de arhivarea documentelor, emise în cadrul Serviciului Managem^ gestionate de Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București.

21.    Șeful de Serviciu întocmește referatele pentru acordarea sporurilor/indemnizațil

salariații din cadrul Serviciului Management Spitale, cafe/îndeplinesc condițiile le< primirea acestora;    ,■ >    __________\ -y\

22.    Participă la întocmirea propunerilor bugetare, a notelor/de fundamentare, a rapoE proiectelor de hotarari, a Planului Anual Achizițiilor Publice al A.S.S._M.B. șj a referai


lentSpitale, penfr'U'buna fun'ctib'riare a âctivitămor m

? -    ;•    /.Ș’    ’C - ’


necesitate, aplicabile Servicji cadrul acestuia.

DIRECȚIA

/^'managementul resurselor

UMANE


23.    Tine evidența scrisă a tuturor lucrărilor ce au fost repartizate serviciului și răspunde la sesizările pe problemele specifice de activitate ale instituției și pe domeniul său de competență:

24.    îndeplinește și alte atribuții stabilite de directorul geqbî®,■ medical. si. conducerea instituției în domeniul său de activitate.

Art. 25 SERVICIUL MEDICAL SUPORT SPITALE/AMBULATORU

Se află în subordinea Directorului Direcției Management și Structuri Urț/tățî^^ănitare și are următoarele atribuții și competențe:

1.    acordă suport, prin personal de specialitate, unităților sanitare administrat

2.    Oferă informații despre serviciile medicale pacientilor care se adreseaza unităților sanitare din

administrareaASSMB    < <„ ’'1 ,\

3.    Realizează programări telefonice la diferitele servicii medicale si le înregistrează electronic -

4.    Transmite pacientilor documentele medicale la extemare/transfer

5.    La laboratoarele de explorări funcționale este responsabil pentru completarea chestionarelor necesare a fi completate de pacient, realizează- înregistrarea electronica a pacientilor si a rezultatelor analizelor, transmite pacientilor rezultatele analizelor

6.    Centralizează si transmite electronic rezultatele chestionarelor de satisfacție ale pacientilor către conducerea secțiilor, a spitalului, către ASSMB si către instituțiile abilitate de Ministerul Sanatatii

7.    Realizează activitati de secretariat pentru manager si conducerea spitalului, precum si pentru șefii de secție sau coordonatorii de compartimente, laboratoare

8.    Transmite adresele si referatele de necesitate efectuate de șefii de secție si asistentii-sefi către serviciile suport din spital si este responsabil si de urmărirea îndeplinirii acestora

9.    Poate efectua activitate de curierat intern, extern către instituțiile cu care unitatea sanitara are relații contractuale sau de colaborare

Art 26 DIRECȚIA PROGRAME - PROIECTE

Este condusă de Directorul direcției aflat în subordinea Directorului General Adjunct (Medical) și are următoarele atribuții și competențe:

Coordonează programele de sănătate publică la nivelul unităților sanitare din subordinea Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București;

Propune spre aprobare Directorului General adjunct (medical) constituirea unor echipe interdisciplinare care asigură evaluarea indicatorilor rezultați din supravegherea bolilor cronice în teritoriu;

Coordonează la nivel local programele de promovare a sănătății și de educație pentru sănătate, în funcție de prioritățile locale, programele naționale și strategiile europene;

Monitorizează elaborarea proiectelor în parteneriat cu instituțiile administrației locale, în vederea soluționării problemelor ce fac obiectul domeniului de activitate specific;

Analizeză împreună cu Șeful Serviciului Implementare Proiecte sursele de finanțare (fonduri europene, fonduri naționale, buget local) pentru programele/proiectele propuse;

Participă la seminarii de pregătire/instruire pentru contractarea/implementarea/monitorizarea de proiecte;

Analizeză împreună cu Directorul General Adjunct (Medical) prioritățile în domeniul dezvoltării politicilor de sănătate publică la nivel local, asigurând consultanță și asistență tehnică în domeniul politicilor de sănătate în colaborare (atunci când este cazul) cu experții naționali și internaționali în domeniul sănătății publice și alte domenii responsabile de starea de /ănăt^te a cetățenilor;

Coordonează și propune spre aprobare Directorului General Adjunct (Medical), buhele practici și proiecte legate de sănătate, a^a cum sunt proptise șițpromovate de^OMS șlad; legislației în vigoare    j 1    " ’ ’

late


Propune spre aprobare Dir^^liți^eri^tal Adjunct (Medicâl) priorilaîileȚpLdmpleii programelor specifice în dozVol tarea si


iciij'or.de sănătate publică Ia nivel lGcaPsi.Coordânează

Tî 21


cu eu'GimuL

politicile de sănătate promovate de OMS - Rețeaua Orașelor Sănăt

10.    Exercită și alte atribuții în domeniu, conform condițiilor acreditărifiVlunit rețeaua orașelor sănătoase regiunea Europa, conform dispozițiilor Directorul^

(Medical) și Directorului General;

11.    Participă la elaborarea și modificarea Regulamentului de Orga£izar©-șrfunction^re; statului de funcții, statului de personal, precum și a Regulamentului Intern cu privire lax; Direcția Programe - Proiecte, în vederea supunerii atenției Directorului General al Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București, respectiv propunerii spre dezbaterea CGMB;

12.    întocmește și asigură implementarea Procedurilor Operaționale în cadrul Direcției;

13.    întocmește Registrul Riscurilor și documentele cu privire la implementarea sistemului de Control Intern Managerial în cadrul Direcției;

14.    Participă la întocmirea propunerilor bugetare, a Planului Anual al Achizițiilor Publice, a notelor de fundamentare, a rapoartelor și a proiectelor de hotărâri, atunci când e cazul.

15.    întocmește referatele pentru acordarea sporurilor/indemnizațiilor pentru salariații din cadrul Seviciului Implementare Proiecte, care îndeplinesc condițiile legale pentru primirea acestora.

furesti la înferal Adjunct


Art. 27 SERVICIUL IMPLEMENTARE PROIECTE

Serviciul se află în subordinea Directorului Direcției Programe atribuții și competențe:

1.    Propune Directorului Direcției Programe - Proiecte spre analizare prioritățile în domeniul dezvoltării politicilor de sănătate publică la nivel local, asigurând consultanță și asistență tehnică în domeniul politicilor de sănătate în colaborare (atunci când este cazul) cu experții naționali și internaționali în domeniul sănătății publice și alte domenii responsabile de starea de sănătate a cetățenilor.

2.    Coordonează și răspunde de implementarea politicilor publice de sănătate europene și naționale la nivel local;

3.    Asigură și răspunde de colectarea, prelucrarea și interpretarea de date în domeniul său de activitate;

4.    Propune Directorului Direcției Programe - Proiecte spre analizare campanii de informare, educare, comunicare în domeniul sănătății publice locale și asigură coordonarea acestora, în condițiile legii, împreună cu Biroul Comunicare și Relații Publice;

5.    Participă la colaborări interinstituționale, la nivelul Municipiului București, cu organizații guvernamentale și neguvemamentale pentru asigurarea corelării activităților din cadrul programelor naționale de sănătate cu alte inițiative, finanțate din alte surse;

6.    Elaborează proiecte în parteneriat cu instituțiile administrației locale, în vederea soluționării problemelor comunitare;

7.    Elaborează, editează și solicit multiplicarea de material publicitare specific;

8.    Identifică problemele privind promovarea sănătății, care intră fie sub incidența finanțării din bugetul local, fie sub cea a asistenței financiare internaționale și pot constitui baza atragerii de finanțare externă în cadrul axelor prioritare și domeniilor majore de intervenție din cadrul Programelor finanțate din fonduri externe nerambursabile;

9.    Identifică sursele de finanțare (fonduri europene, fonduri naționale, buget local) pentru programele/proiectele propuse;

10.    întocmește bugetul proiectului, însoțit de note de fundamentare pentru necesi/atea\ și oportunitatea alocării din bugetul Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București a creditelor bugetare necesare pentru finanțarea prograrnelor/proiecUelor ce urmează a fi dțprula e;

11.    Participă în comisiile de selecție a potențialilor parteneri pentru proiectele derulate cu

locală si/sau internațională;    i

12.    Inițiază, asigură și răspunde de prgătirea condiMÎjprdeapIicare acenerilor d^fifi ițarg-ț.

13.    Participă la seminarii de pregătire/instruire pentr

Proiecte si are următoarele


proiecte;
bugetul local;    if-.l f/Ț,; Ț-

17.    Furnizează informații despre programele/proiectele în derulare, în scopuFprdrpdvârii activității

și actualizării site-ului instituției;    \ -A

18.    Realizează baza de date a programelor/proiectelor derulate și în curs de derulare în cadrul Serviciului Implementare Proiecte pe baza fondurilor locale și/sau europene;

19. Arhivează documentele elaborate în cadrul serviciului, inclusive cele generate în cadrul


programelor/proiectelor derulate;

20.    întocmește Registrul Riscurilor și documentele cu privire la implementarea sistemului de Control Intern Managerial în cadrul serviciului;

21.    Șeful de Serviciu participă la elaborarea și modificarea Proiectului Regulamentului de Organizare și Funcționare, statului de funcții, statului de personal, precum și Regulamentului Intern cu privire la serviciu, în vederea supunerii atenției Directorului General al Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București;

22.    întocmește și asigură implementarea Procedurilor Operaționale în cadrul Serviciului;

23.    Șeful de Serviciu întocmește referatele pentru acordarea sporurilor/indemnizațiilor pentru salariații din cadrul Serviciului, care îndeplinesc condițiile legale pentru primirea acestora și le transmite spre analiză Directorului Direcției Programe - Proiecte;

24.    Participă la întocmirea propunerilor bugetare, a notelor de fundamentare, a rapoartelor, a proiectelor de hotărâri, a Planului Anual al Achizițiilor Publice al A.S.S.M.B. și a referatelor de necesitate, aplicabile Serviciului Implementare Proiecte, pentru buna funcționare a activităților în cadrul acestuia;

25.    Ține evidența scrisă a tuturor lucrărilor ce au fost repartizate serviciului și răspunde la sesizările pe problemele specifice de activitate ale instituției și pe domeniul său de competență.

Art. 28 SERVICIUL PROMOVARE A SĂNĂTĂȚII ȘI PUNCTUL FOCAL

Serviciul se află în subordinea Directorului General Adjunct (Medical) și are următoarele atribuții și

competențe:


1.    Dezvoltă la nivel local programe de promovarea sănătății și de educație pentru sănătate în funcție de prioritățile locale, programele naționale și strategiile europene;

2.    Elaborează proiecte în parteneriat cu instituțiile administrației locale, în vederea promovării sănătății și a educației pentru sănătate;

3.    Elaborează, editează și asigură multiplicarea de materiale publicitare specifice;

4.    Inițiază, desfășoară și/sau colaborează cu instituții ale statului, organizții neguvemamentale,

asociații la organizarea diverselor activități/campanii/programe/proiecte de educație pentru sănătate în unitățile de învățământ public preșcolar, școlar și universitar de pe raza administrativ-teritorială a Municipiului București, cum ar fi: programe/ore de educație pentru nutriție sănătoasă și prevenirea obezității, activitate fizică, prevenirea fumatului, a consumului dXalcool, de droguri, campanii de informare cu privire la importanța donării de sânge etc.; orice alte teme privind stilul de viață sănătos, ore de educație pentru sănătate orală, prevenirea bolilor transmisibile prin imunizare și altele;    '    \    \

5.    Exercită activități de control și supraveghere în unitățile 'de învățământ public preșcolari școlar și universitar de pe raza administrativ-teritorială ă Municipiului București .eu^priwîp la desfășurarea activităților/campaniiloif/proâramelor/proîectelor inițiate ?:t4£wlate de

Administrația Spitalelor și,Serviciilor I^edicâle București sau în calitate de'parțe^er/dbla.borator în cadrul acestora;    f S f\Monitorizează programele de sănătate publică la^iveiuLunităților sanitar^ din subordinea Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București;

Propune Directorului General Adjunct (Medical) spre anafizm^ponsfitujreă^ unor echipe interdisciplinare care asigură evaluarea indicatorilor rezultaț^^r^upraypghere^^bfihlor comice în teritoriu;

Obține acordurile preliminare și/sau încheie protocoale de cojaborafts/cp4n^ti'tuțiile; publice al


6.


7.


8.


căror parteneriat este necesar în vederea implementării ppOgrameloiyprpiectelor finanțate din bugetul local;

9.    Furnizează informații despre programele/proiectele aflate în derulare, în scopul promovării

activității și actualizării site-ului instituției;    A...

10.    Realizează baza de date a programelor/proiectelor/campaniilor derulate și în curs de derulare în cadrul Serviciului Promovare a Sănătății și Punctul Focal pe baza fondurilor locale și/sau europene;

11.    Propune Directorului General Adjunct (Medical), spre analizare, bunele practice și proiecte legate de sănătate așa cum sunt propuse și promovate de OMS și adaptate legislației în vigoare;

12.    Coordonează implementarea politicilor publice de sănătate europene și naționale la nivel local;

13.    Propune Directorului General Adjunct (Medical), spre analizare, prioritățile în implementarea programelor specifice în dezvoltarea serviciilor de sănătate publică la nivel local și coordonează politicile de sănătate promovate de OMS - Rețeaua Orașelor Sănătoase;

14.    Asigură colectarea, prelucrarea și interprtarea de date în domeniul sănătății publice la nivel local, pe domeniul său de activitate;

15.    Monitorizează și evaluează serviciile de sănătate publică la nivel local;

16.    Propune Directorului General Adjunct (Medical), spre analizare, campanii de informare, educare, comunicare în domeniul sănătății publice locale și asigură coordonarea acestora. în condițiile legii, împreună cu Biroul Comunicare și Relații Publice;

17.    Coordonează activitățile de consigliere medical vulnerabile din punct de vedere social;

18.    Participă la programe, workshop-uri, conferințe, ședințe de lucru planificate anual, trimestrial sau ori de câte ori este nevoie la Biroul Regional Europa - OMS, cu aprobarea Directorului General Adjunct (Medical) și a Directorului General;

19.    Exercită și alte atribuțiuni în domeniu, conform condițiilor acreditării Municipiului București la Rețeaua Orașelor Sănătoase - regiunea Europa, conform dispozițiilor Directorului General Adjunct (Medical) și Directorului General;

20.    întocmește și asigură implementarea Procedurilor Operaționale în cadrul compartimentului;

21.    întocmește Registrul Riscurilor și documentele cu privire la implementarea sistemului de Control Intern Managerial în cadrul serviciului;

22.    Șeful de Serviciu întocmește referatele pentru acordarea sporurilor/indemnizațiilor pentru salariații din cadrul Serviciului Promovarea Sănătății, care îndeplinesc condițiile legale pentru primirea acestora si le transmite spre analiză Directorului General Adjunct (Medical);

23.    Arhivează documentele elaborate în cadrul serviciului, inclusiv cele generate în cadrul programelor/proiectelor derulate;

24.    Participă la elaborarea și modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare, statului de funcții, statului de personal, precum și Regulamentului Intern cu privire la j^rviciul Promovarea Sănătății și Punctul Focal în vederea supunerii atenției Directorului C eneral al Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București, respectiv propunerii spre d izbațe CGMB;

25.    Șeful de Serviciu participă la întocmirea propunerilor bugetare, â notelor de fundament;. <

rapoartelor, a proiectelor de hotărâri, a Planului Anual ăl Achizițiilor-Publice al A.S.S.lvLE a ei a referatelor de necesitate, aplicabile Serviciului [promovarea Sănătății și Punctul Focal, pentru buna funcționare a activităților în cadrul acestuiâk /    Ț /    /

26.    Ține evidența scrisă a tv^roțMucrărilor care atffosțrepartizate șî răspunde.'lâ sdăfeârile. pe problemele specifice d^^oîtate^^mstituției și pb;^iT|eniul său de comgeteHf^e; -;

'■'r DIRECȚIA Ț\\ managementul cil resurselor rn i

erea


e, a
Art. 29 DIRECȚIA MEDICINA ȘCOLARA

Direcția Medicina Școlara este condusă de Directorul direcției at General Adjunct (Medical) și are următarele atribuții și competența

1.    Conduce, îndrumă și coordonează activitatea structurilor din cadrul Direcției Medicina Școlara, respectiv Serviciul Medicina Școlară, inclusiv cabinetele de medicină generală și stomatologie organizate în 7 unități funcționale ,

2.    Coordonează activitatea de evaluare a necesarului de servicii medicale la nivelul municipiului București, pentru cabinetele de asistenta medicala si stomatologie din unitățile de invatamant public preșcolar, școlar din municipiul București;

3.    Coordonează, analizează și evaluează activitatea angajaților cabinetelor de asistență medicală din unitățile de învățământ public preșcolar, școlar și universitar din municipiul București;

4.    Coordonează activitatea de educație sanitară și preventivă în unitățile de invatamant preuniversitar si universitar de stat de pe raza municipiului București, împreuna cu alte organisme autorizate;

5.    Coordonează activitatea de normare a personalului medico-sanitar din cabinetele de medicina generala si stomatologie aflate in unitățile de invatamant public preșcolar, școlar si universitar din municipiul București, activitate ce se realizează în raport cu numărul de copii/școlari/studenti aflați în procesul de învățământ.

6.    Propune spre aprobare Directorului General Adjunct Medical, măsuri pentru asigurarea eficienței și calității actului medical, in cabinetele de asistenta medicala din unitățile de invatamant public preșcolar, școlar si universitar, in urma unei analize făcute împreuna cu Șeful Serviciului Medicina Școlară și cu medicii coordonatori;

7.    împreuna cu Șeful Serviciului Medicina Școlară evaluează, coordonează și monitorizează serviciile medicale furnizate în cadrul rețelei de asistență medicală școlara si universitara;

8.    Coordonează activitatea de informare a personalului medical din cabinetele de asistenta medicala din unitățile de învățământ public preșcolar, școlar și universitar din municipiul București, în legătură cu normele de etică profesională și deontologie medicală și informarea pacienților cu privire la drepturile și îndatoririle acestora;

9.    Participă la îndeplinirea planurilor de acțiuni privind implementarea legislației medicale specifice și de consolidare instituțională în domeniu la nivel local;

10.    Analizează și repartizează soluționarea sesizărilor și reclamațiilor referitoare la asigurarea asistenței medicale in cabinetele medicale școlare;

11.    Evaluează, coordonează și monitorizează activitatea de medicină preventivă la nivelul municipalității prin acțiuni specifice: acțiuni de prevenire a efectelor caniculei, asigurarea asistentei medicale in cabinetele medicale aflate in administrare si alte acțiuni prevăzute de legislație;

12.    îndeplinește și alte atribuții stabilite de către Directorul general al Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București, sau care decurg din legislația în vigoare, din Hotărâri ale CGMB și din Dispoziții ale Primarului General.


Art. 30 SERVICIUL MEDICINĂ ȘCOLARĂ

Serviciul Medicină Școlară este subordonat directorului Direcției Medicină Școlară următoarele atribuții și competențe:

1.    Coordonează serviciile medicale furnizate în cadrul cabinetelor de asistenta medicala de invatamant public preșcolar, școlar si universitar din municipiul București;

2.    Șeful de Serviciu participa la elaborarea si modificarea proiectului Regulamentului de Organizare

și Funcționare, statului de funcții, statului de personal, precum și Regulamentului Intern cu privire la cabinetele medicale, în vederea supunerii 'atenției Dîrecîorului General al Admiriisîrației Spitalelor și Serviciilpr^^^^î^București; |    ’    • i    V/''

J.


Coordonează si anaf^ază^fjvif^a angajaților^cabinetelor de șsișțfență medicâîă din;ti^fâțîlp de învățământ publiiFpr^șeffllaff’Șbtâar și universltâr.din municipiul București;

ți ” BCSUpStUOft Jl    V';


CCMFGaM CU CRJGJKAL’Ju

Participa la desfășurarea activitatilor de educație sanitară și preventiva m unitjatile de invațamant de pe raza municipiului București, impreuna cu alteOTganis


asis


medicale in universitar din


Analizează și rezolvă sesizările și reclamațiile referitoare la asi cabinetele medicale din unitățile de învățământ public preșcolar, municipiul București;

Asigură informarea personalului medical din cabinetele de asistent

învățământ public preșcolar, școlar și universitar din municipiufmicurești, îft legătură cu normele de etică profesională și deontologie medicală și informarea pacienților cu plivire' la drepturile și îndatoririle acestora;

întocmește si asigura implementarea Procedurilor Operaționale in cadrul serviciului; întocmește Registrul Riscurilor si documentele cu privire la implementarea sistemului de Control Intern Managerial in cadrul serviciului;

îndeplinește și alte atribuții stabilite de directorul Direcției Medicină Școlară și conducerea instituției în domeniul său de activitate.

10.    Șeful de Serviciu întocmește anual fișele de evaluare a performanțelor profesionale individuale, pentru angajații din cadrul Serviciului Medicină Școlară, pe un model unitar, la nivelul A.S.S.M.B., pus la dispoziție de Serviciul Resurse Umane;

11.    Șeful de Serviciu întocmește fișele de post pentru angajații din cadrul Serviciului Medicina Școlara;

12.    Șeful de Serviciu întocmește lunar foaia colectivă de prezență pentru personalul din cadrul Serviciului Medicina Școlara, pe baza condicii de prezenta, pe un model unitar, la nivelul A.S.S.M.B., pus la dispoziție de Serviciul Resurse Umane;

13.    Șeful de Serviciu întocmește anual, propunerile de perfecționare pentru personalul propriu, din cadrul Serviciului Medicina Școlara ;

14.    Șeful de Serviciu elaborează anual sau ori de câte ori este necesar, referate de necesitate privind organizarea concursurilor de ocuparea posturilor vacante din cadrul Serviciului Medicina Școlara;

15.    Asigura si răspunde de arhivarea documentelor, emise în cadrul Serviciului de Medicină Școlară;

16.    Participă la întocmirea propunerilor bugetare, a notelor de fundamentare, a rapoartelor, a proiectelor de hotarari, a Planului Anual al Achizițiilor Publice al A.S.S.M.B. și a referatelor de necesitate, aplicabile Serviciului de Medicină Școlară, pentru buna funcționare a activităților în cadrul acestuia;

17.    Exercita atribuții de control in cadrul cabinetelor de asistenta medicala si de medicina dentara din unitățile de invatamant public preșcolar, școlar si universitar din Municipiul București, in limita competentelor legale;

18.    Tine evidența scrisă a tuturor lucrărilor ce au fost repartizate serviciului și răspunde la sesizările pe problemele specifice de activitate ale instituției și pe domeniul său de competență.


6.


7.

8.

9.


îdfcala din unitățile de


A. CABINETE MEDICALE DE MEDICINĂ GENERALĂ ȘI STOMATOLOGIE SECTOR 1 - SECTOR 6 sunt în subordinea Serviciului Medicină Școlară

ATRIBUȚII ȘI COMPETENȚE GENERALE    S\

1.    Cabinetele de asistență medicală și medicină dentară din unitățile de învățământ puplic preșcolar,

școlar din municipiul București sunt organizate in cadrul Serviciului Medicina Saplara, în subordinea Direcției Medicină Școlară.    1 j

2.    Obiectul de activitate al cabinetelor de asistență medicală și medicină dentară din unitățile de învățământ public preșcolar, școlar din municipiul București este acordarea asistenței mfețiicale și asistenței medicale stomatologice, preventivă și curativă, preșcolarilor si elevilor din\wtt|iățile de

învățământ (grădinițe, școli) din municipiul București. ------:    '

Cabinetele medicale funcțiefi^ză ca unități cu program de lucru zilnic, stabilit, de''Directorul

Direcției Medicină Scoiăm,câvizâtî    ' ~    '    .......... '

General al ASSMB, ț£țFexfî©pțiaAzil


j.


;Directo ir de sâm’


fe,u. jjivtjiuui vas» iu.viu    Lziissiviui

tonii General Adjuncf Medical ștagiwat^JDin^orul sâm pată; duminică și ă-sărbători fâr legaFĂ>?3;>î-CCNFfâM CU OPJGajALLÎ! sediuf in cadrul unitațiloT4.    Cabinetele medicale și de medicină dentară își ai se asigură asistența medicală. Asistența spațiile, din cadrul unităților de învățământ, cu destinația de Direcția de Sănătate Pulică a Municipiului București.

5.    Obiectivul principal al activităților de medicină este de a asigura oCaezvoltare.psihosomatică

ie învățământ în care numai în autorizate de


armonioasă a preșcolarilor si școlarilor prin aplicarea metodLdorjie-prgvenție adbcvate.

6.    Asistența medicală și de medicină dentară se acordă preșcolarilor si elevilor pe toată perioada în

care aceștia se află în unitățile de învățământ.    ' >. ? ■ ; .' ’ 4

7.    Activitatea privind asistenta medicala este organizată în 6 unități funcționale aferente- celor 6 sectoare ale Municipiului București. Fiecare unitate funcțională are două componente distincte: asistența medicală generală și asistența de medicină dentară.

8.    Fiecare componentă descrisă mai sus este condusa de un medic cu atribuții de coordonare și un asistent medical cu atribuții de coordonare numiți prin act administrativ al Directorului General al ASSMB, la propunerea Directorului General Adjunct.

9.    Asistența medicală și stomatologică preventivă, curativă și de urgență, în limitele prevăzute de legislația în vigoare, a elevilor din unitățile școlare în care nu există posibilitatea înființării în condiții legale a unui cabinet medical se asigură prin arondare la cabinete medicale sau de medicină dentară din alte unități școlare, autorizate de Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București.

10.    (l)Asistența medicală și stomatologică din cabinetele medicale școlare se asigură de următoarele categorii profesionale: medici și medici dentiști cu drept de liberă practică și asistenți medicali.

(2)Categoriile profesionale prevăzute la alin. (1) sunt încadrate cu contract individual de muncă, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare.

A. Normarea personalului medico-sanitar în cabinetele medicale din grădinițele și unitățile școlare din municipiul București, se realizează în raport cu numărul de copii/școlari aflați în procesul de învățământ, astfel:

I. Grădinițe:

a)    grădinițe cu program normal (8,00-12,00) - 100 de preșcolari (5 grupe): 1/2 normă post asistent medical; 1/4 normă post medic;

b)    grădinițe cu program prelungit:

-    grădinițe cu mai puțin de 100 de preșcolari (1-5 grupe): un post asistent medical; 1/4 normă post medic;

-    grădinițe cu mai mult de 100 de preșcolari: două posturi asistent medical (asigurare două ture);

1/4 normă post medic;

c)    grădinițele cu program săptămânal:

-    grădinițe cu mai puțin de 60 de preșcolari: 3 norme post asistent medical (o asistentă medicală în tura I, o asistentă medicală în tura a Il-a și o asistentă medicală în tura a IlI-a); 1/4 normă post medic;

-    grădinițe cu mai mult de 60 de preșcolari: 4 norme post asistent medical (două asistente medicale

în tura I, o asistentă medicală în tura a Il-a și o asistentă medicală în tura a IH-â); 4/4 normă post medic.    -    ' ,

II. Școli:    / ••• '    ••    :

a)    școlile cu mai puțin de 100 de elevi - 1/2 normă post asistent medical;

b)    școlile cu 101-999 de elevi - o normă post asistent medical;


c)    școlile cu mai mult de 1.000 de elevi - două norme post asistaimedical (unași^te medical/tură);

d)    școlile cu mai puțin de 300 de elevi - 1/4 normă post medic

e)    școlile cu 301-999 de elevi - 1/2 normă post medic;

f)    școlile cu mai mult de 1.000 de elevi - o normă post medic;

g)    școli cu 1.000-1.500 de elevi:

-    o normă post medic dentist;

-    o normă post asistențăraedicălăde medicină dentară.

r'/j dir£c"V'A oA 15 resurselor J, .

B. ATRIBUȚII ȘI COMPETENȚE SPECIFICE B.I. ATRIBUȚIILE MEDICULUI DE MEDICINĂ GENERALĂ (1) Servicii de asigurare a unui mediu sănătos pentru comunitatea dej.

4.

5.

6.

7.

8. 9.


i și/sau elevi

Controlează prin sondaj și semnalează directorului scolii și instițdfiilop'ptiblice cu atribuții de control incalcarile legislative vizând determinanții comportamentali ai- stării , de 'sănătate (vânzarea de produse din tutun, alcool, droguri, substanțe etnobotanice, alimente șUbăuturi restricționate la comercializare în scoli).    ji •; ■' ; > .

Semnalează nevoile de amenajare și dotare a cabinetelor directorului unității de învățământ Controlează respectarea condițiilor de igienă din spațiile de învățământ, de cazare și alimentație din unitățile de învățământ arondate (inclusiv de igienă școlară).    ~"

Supraveghează recoltarea de produse biologice pentru investigațiile de laborator, în vederea depistării afecțiunilor infecto-contagioase la subiecți și contacți.

Urmărește modul de respectare a normelor de igienă a procesului instructiv-educativ (teoretic, practic și la orele de educație fizică).

Controlează, prin sondaj, igienă individuală a preșcolarilor și școlarilor.

Evaluează circuitele funcționale și propune măsuri pentru conformarea la standardele și normele de igienă.

Prezintă măsurile necesare directorului unității de învățământ.

Sprijină conducerea unității de învățământ în menținerea condițiilor igienico-sanitare în conformitate cu normele în vigoare.

10.    Verifică implementarea măsurilor propuse.

11.    Constată abaterile de la normele de igienă și antiepidemice.

12.    Informează in scris directorul scolii si/sau reprezentanții direcției de sănătate publică a municipiului București, în legătură cu aceste abateri.

13.    Supervizează corectărea abaterilor.

14.    Raportează la Direcția de sanatate publica a municipiului București, in conformitate cu legislația in vigoare, toate cazurilesi/sau focarele de boli transmisibile, efectuează ancheta epidemiologica in colectivitate sub indrumarea direcției de sanatate publica a municipiului București si implementează masurile necesare, stabilite conform metodologiilor elaborate de Institutul National de Sanatate Publica.

15.    Vizeaza întocmirea meniurilor din grădinițe si cantine școlare.

16.    Supraveghează efectuarea anchetelor alimentare periodice pentru verificarea respectării unei alimentații sanatoase.

17.    Verifica starea de sanatate a personalului blocului alimentar din grădinițe si cantine școlare, in vederea prevenirii producerii toxiinfectiilor alimentare

18.    Dispune măsurile necesare pentru rezolvarea eventualelor nereguli constatate^'", ,

19.    Informează operativ directorul unității de învățământ și ASSMB despre neregulile constatate și despre măsurile propuse pentru a fi adoptate.

(2) Servicii de menținere a stării de sănătate individuale și colective

1.    Se asigură de aprovizionarea cabinetului medical cu medicamente pen(rm amaratul materiale sanitare și cu instrumentar medical (in colaborare cu medicul cu atțjlțutii de după caz).


2.    Efectuează triajul epidemiologie, la intrarea si revenirea in colectivitate după vacant precum si realizarea de imunizări in situații epidemiologice speciale, stabilite prin no prin ordin al Ministrului Sănătății.

3.    Verifica antecedentele vaccinale ale copiilor la inscrierea in colectivitate si pe intreg procesului de invatamant, informează si îndruma parintii/apartinatorii legali către rr

familie pentru efectuarea^’accinarilor in cazul in care acestea nu au fost efectuate corespunzător vârstei, conform^^omând^ț^or prevăzute in Calendarul de vaccinări, din. Cadrul Programului național de vacymiaj&defhjgfd^ Ministerul Sanatatii

te "‘“«u


rV-<vaccinurile necesare in situații epidemiologice speciale.    LA L,L.L

7.    Se îngrijește de întocmirea corecta a evidentelor necesare si de raportarea activîtâtifor de imunizare realizate in situații epidemiologice speciale, conform normelor stabilite prin ordin al ministrului sanatatii.

8.    Eliberează părinților sau tutorilor legali instituiti ai copiilor adeverințe de vaccinare in cazul

efectuării vaccinării in situații epidemiologice speciale, in vederea transmiterii către medicul de


familie.

9.    Initiaza supravegherea epidemiologica a preșcolarilor din grădinițe si a elevilor.

10.    Depistează, izolează și declara orice boala infectocontagioasa, în funcție de grupa .

11.    Participa la efectuarea de acțiuni de investigare epidemiologica a elevilor suspecti sau contacti


din focarele de boli transmisibile, sub îndrumarea metodologica a medicilor epidemiologi.

12.    Aplica tratamentele chimioprofilactice in focare, la indicația medicilor epidemiologi.

13.    Inițiază acțiuni de dezinfectie-dezinsectie și deparazitare în cazul focarelor parazitare (pediculoza, scabie), virale sau microbiene (tuberculoza, infecții streptococice, boli diareice acute etc.), din grădinițe si scoli conform normelor Ministerului Sănătății.

14.    Inițiază acțiuni de supraveghere epidemiologică a virozelor respiratorii în sezonul epidemic.

15.    Efectuează triajul epidemiologie după vacanțele școlare și îl inițiază ori de câte ori este nevoie.

16.    Depistează activ, prin examinări periodice, anginele streptococice și urmărește tratamentul cazurilor depistate.

(3) Servicii de examinare a stării de sănătate a elevilor

1.    Participă la anchetele stării de sănătate inițiate în unitățile de copii și tineri arondate.

2.    Asigura asistenta medicala pe perioada desfășurării examenelor naționale.

3.    Prezintă in consiliile profesorale ale unităților de invatamant arondate o analiza anuala a stării de sanatate a copiilor.

4.    Examinează elevii care vor fi supusi imunizărilor profilactice, pentru stabilirea eventualelor contraindicatii, și supraveghează efectuarea vaccinărilor și apariția reacțiilor adverse postimunizare (RĂPI).

5.    Examinează toti preșcolarii din grădinițe si elevii- examenul medical de bilanț al stării de sănătate din clasele a I, a IV-a, a VUI-a, a XH-a /a XlII-a si ultimul an al școlilor profesionale, pentru aprecierea nivelului de dezvoltare fizică și neuropsihică și pentru depistarea precoce a unor eventuale afecțiuni.

6.    Selecționează, din punct de vedere medical, elevii cu probleme de sănătate, în vederea orientării lor școlare și profesionale la terminarea învățământului gimnazial și liceal.

7.    Examinează preșcolarii si elevii care vor participa la concursuri, olimpiade școlare (cu excepția

celor sportive) și în vacante, în diverse tipuri de tabere, eliberând avizuR epidemiologie. Examinarea pentru participarea elevilor la evenimente sportive le. efectuează în .limita competențelor.    /(’" ,~\

8.    Vizează documentele medicale pentru obținerea de burse medicale școlare. !    . j ■:

9.    Dispensarizează elevii din toate clasele, cu probleme de sănătate, aflati\\îg evidenta speciala, în

xh’rc;^' cu

13. Eliberează, pentru elevii cu probleme de sănătat£, documente medicale în vbderea scutirii parțiale

de efort fizic și de anumite condiții de muncă, în cadrul instruir.

îvn


e școlare.

avi.

tarseptirii parțiale


evgderile legale îrț vigoare, ru motivarea absențelor de la


14.    Eliberează scutiri medicale de prezenta la cursurile școlare.

medid


15.    Eliberează pentru elevii cu probleme de sănătate, documente sau totale, de la orele de educație fizică școlara, în conformitaprcu

16.    Vizează documentele medicale eliberate de alte unități saș cursurile școlare.

17.    Acorda, la nevoie, primul ajutor preșcolarilor și elevîTbF din unitățile;,dâ>-înv'âțărqânt’arondate medicilor, în limitele competentelor și apeleaza, la nevoie, structurile sistemului.,hațional de asistenta medicală de urgență și de prim ajutor calificat, acordând școlarului asistenta continua de urgență pana la sosirea echipajului solicitat.

18.    Examinează, tratează și supraveghează medical preșcolarii si elevii, inclusiv pe cei izolați, până la preluarea lor de către familie/reprezentantul legal sau până la trimiterea la medicul specialist/de familie.

(4) Servicii de promovare a unui stil de viață sănătos

1. Medicul, împreuna cu directorul unității de învățământ și cu reprezentanți ai ASSMB, inițiază, desfasoara și colaborează la organizarea diverselor activitati de educație pentru sănătate în cel puțin următoarele domenii:

2.    nutriție sănătoasă și prevenirea obezității;

3.    activitate fizică;

4.    prevenirea fumatului, a consumului de alcool, de droguri (inclusiv substanțe etnobotanice);

5.    viață de familie, inclusiv boli cu transmitere sexuala (BTS);

6.    prevenirea accidentelor rutiere;

7.    pregătirea pentru acțiune în caz de dezastre;

8.    instruirea grupelor "Sanitarii priceputi";

9.    orice alte teme privind stilul de viață sănătos.

10.    Initiaza și participa, după caz, la lecțiile de educație pentru sănătate.

11.    Participa la lectoratele cu părinții ale căror teme vizează sănătatea copiilor

12.    Tine prelegeri, în consiliile profesorale, pe teme privind sănătatea copiilor.

13.    Organizează instruiri ale personalului didactic și administrativ în probleme de sănătate a copiilor.

14.    Consiliază cadrele didactice în legătura cu principiile promovării Sănătății și ale educației pentru sănătate, în rândul preșcolarilor și elevilor.

15.    Participă la programe de educație medicală continua, conform reglementarilor în vigoare.

B.II ATRIBUȚIILE CADRELOR MEDICALE MEDII DIN CABINETELE DE ASISTENȚĂ MEDICALĂ

(1) Servicii de asigurare a unui mediu sănătos pentru comunitatea de preșcolari si/sau elevi

1.


Semnalează medicului unitâții/directorului școlii după caz, încălcările legislative vizând determinanții comportamentali ai stării de sănătate (vânzarea de produse din tutun, alcool, droguri, substanțe etnobotanice, alimente și băuturi restricționate la comercializare în școli) Semnalează medicului unitâții/directorului unității de învățământ și ASSMB, nevoile de amenajare și dotare a cabinetului medical.


Supraveghează modul în care se respectă orele de odihnă pasivă (somn) și activă organismului copiilor și condițiile în care se realizează aceasta.

îndrumă cadrele didactice în aplicarea .metodelor de câlire (aer, apă, soare, miâcare] organismului copiilor.    R' !

Supraveghează modul în care se respectă igiena individuală a copiilor din, grădinițe în spălării pe mâini a^-eștora-și la servirea mesei.    j    -

Controlează igieț^Tndividâ^, a Elevilor, colaborând cri personalul didactic pentrii remedierea situațiilor defic^rej^HțS^tate^    /    ;/    ‘ ~    '    ‘7.


Izolează copiii suspecți de boli transmisibile și    urgent medicul

ptivității, familia sau


reprezentantul legal.    “ '    '

8.    Supraveghează focarele de boli transmisibile, apIîcândTTlăsurile-antiepidei^ee fațăjJe^entacți și efectuând recoltări de probe biologice, dezinfecții etc.

•câle, urină)


9.    Prezintă produsele biologice recoltate (exsudate nazofaringid

laboratoarelor de bacteriologie și ridică buletinele de analiză în situațjUde jtofrfție a unor de boli transmisibile în colectivitate.

10.    întocmește zilnic în comunitatea de preșcolari si elevi evidența copiilbr absenți din motive medicale, urmărind ca revenirea acestora în colectivitate /să-fie^condiționată de prezentarea avizului epidemiologie favorabil, eliberat de medicul de familie, pentru absențe ce depășesc 3 zile.

11.    Controlează zilnic respectarea normelor de igienă din grădinițe (săli de grupă, bloc alimentar, dormitoare, spălâtorie-câlcătorie, grupuri sanitare, curte etc.) și școli, spațiile de învățământ (săli de clasă, laboratoare, ateliere școlare, grupuri sanitare, săli de sport, de cazare (dormitoare, săli de meditații, grupuri sanitare, spălătorii) și de alimentație (bucătării și anexele acestora, săli de mese) - consemnând în caietul special destinat toate constatările făcute și aducând operativ la cunoștință medicului și, după caz, conducerii unității deficiențele constatate.

12.    Execută acțiuni de combatere a bolilor transmisibile din focarele existente în școli, întocmind și fișe de focar (prelevarea de tampoane pentru exudate nazofaringiene, consilierea elevilor cu pediculozâ și scabie).

13.    Evaluează circuitele funcționale sub supervizarea medicului și propune acestuia măsurile necesare pentru conformarea la standardele și normele de igienă.

14.    Constată abaterile de la normele de igienă și antiepidemice.

15.    Informează medicul sau, în lipsa acestuia, directorul școlii și /sau reprezentanții direcției de sănătate publică a municipiului București asupra acestor abateri.

16.    Supervizează corectărea abaterilor, în funcție de responsabilitățile stabilite de medic.

17.    Participă la întocmirea meniurilor săptămânale și la efectuarea periodică a anchetelor privind alimentația preșcolarilor și elevilor.

18.    Consemnează zilnic, în cadrul fiecărei ture, într-un caiet anume destinat pentru controlul blocului alimentar constatările privind starea de igienă a acestuia, starea agregatelor frigorifice, calitatea alimentelor scoase din magazie și a mâncării, igienă individuală a personalului blocului alimentar și starea de sănătate a acestuia, cu interdicția de a presta activități în bucătărie pentru persoanele care prezintă febră, diaree, infecții ale pielii, tuse cu expectorație, amigdalite pultacee, aducând la cunoștință conducerii grădiniței aceste constatări.

19.    Asistă la scoaterea alimentelor din magazie și controlează calitatea organoleptică a acestora, semnând foaia de alimentație privind calitatea alimentelor

20.    Controlează zilnic proprietățile organoleptice ale alimentelor scoase din magazie și modul de

funcționare a agregatelor frigorifice din blocul alimentar.    , ' i .

21.    Verifică periodic starea de sănătate a personalului blocului alimentar din grădinițe și din cantinele

școlare, în vederea prevenirii producerii de toxiinfecții alimentare. /    /    - \ >-

(2)Servicii de menținere a stării de sănătate individuală și colectivă

A. Servicii curente

1.    Gestionează, în condițiile legii și pe baza normelor Ministerului Săriafațij, instrumentarul, materialele sanitare și medicamentele de la aparatul de urgență și răspunife^&wlîzarea lor corectă.

2.    Insoteste, după caz, copiii din gradnita in situația deplasării acestora intr-o tabara de vVcanla, pe

toata durata acesteia.    \

. Asigura asistenta medicala in taberele de odihna pentru preșcolari, scop. in care'poate fi detașat in aceste unitati.    -

4. Urmărește aprovizionarea cabinetului medical cu medicamente pentru aparatul def urgență.

6.


Urmărește și consiliază educatoarele în aprecierea dezvoltării neuropsihomotorie și a limbajului preșcolarilor, consemnând în fișele medicale ale copiilor rezultatul aprecierii.)


Aplică, în conformitate cu instrucțiunile Minis teEUfuC>, SăhâtăîiijG,ț(ațaipe preșcolarilor, sub supravegherea medicului colectiyitâții.

7. Supraveghează starea de sănătate și de igienă individuală a cop anunță, după caz, medicul colectivității, serviciul de ambula: învățământ, precum și familiile/reprezentantul legal al preșcolarilor și e

B. Imunizări

1.    Efectuează catagrafia copiilor eligibili pentru imunizări in situqttieț


ațn^de'urgență a unității de

2.    Efectuează, sub supravegherea medicului, imunizările in situații epidemiologice speciale.

3.    înregistrează, în fișa de consultație și în registrul de vaccinări, imunizările efectuate in situații epidemiologice speciale.

4.    îndeplinește măsurile stabilite de medic pentru organizarea activității de imunizare in situații epidemiologice speciale.

C. Triaj epidemiologie

1.    Efectuează zilnic controlul medical (triajul epidemiologie) al copiilor din grădinițe

2.    Efectuează triajul epidemiologie al tuturor elevilor după fiecare vacanță, precum și alte triaje, atunci când este cazul.

3.    Depistează și izolează orice boală infectocontagioasă, informând medicul despre aceasta.

4.    Participă la efectuarea de acțiuni de investigare epidemiologicâ a elevilor suspecți sau contacți din focarele de boli transmisibile, sub îndrumarea medicului.

5.    Aplică tratamentele chimioprofilactice în focare, la indicația medicului.

6.    Execută acțiuni antiparazitare și antiinfecțioase în focarele din grădinițe și școli, conform normelor Ministerului Sănătății.

7.    Execută acțiunile de supraveghere epidemiologicâ a virozelor respiratorii în sezonul epidemic, conform sarcinilor repartizate de medic.

(3) Servicii de examinare a stării de sănătate a elevilor

1.    Participă, sub îndrumarea medicului, la anchetele stării de sănătate inițiate în unitățile de copii și tineri arondate, conform dispozițiilor medicului.

2.    Participă alături de medicul colectivității la examinarea medicală de bilanț a stării de sănătate a elevilor.

3.    Efectuează somatometria în cadrul examenului medical de bilanț, înscriind datele rezultate în fișele medicale.

4.    Participă la examenul dezvoltării fizice a elevilor: somatometrie (înălțime, greutate, perimetru toracic), somatoscopie, fiziometrie (tensiune arterială, frecvență cardiacă, forță musculară manuală, capacitate vitală pulmonară) și altele, cu consemnarea rezultatelor în fișele medicale.

5.    Consemnează în fișele medicale ale elevilor rezultatele examinărilor medicale de bilanț ale stării de sănătate și rezultatele controalelor elevilor dispensarizați, sub supravegherea medicului școlii, precum și motivările absențelor elevilor din cauze medicale, scutirile medicale de la orele de educație fizică școlară ori scutirile medicale de efort fizic la instruirea practică școlară.,

6.    Participă alături de medic la vizita medicală a elevilor care se înscriu în licee de spepial\tate și școli profesionale.

7.    Participă sau prezintă, după caz, în consiliile profesorale ale școlilor o analiză anualăb sterii de sănătate a elevilor.

8.    Participă la examinarea elevilor care vor fi supuși imunizărilor profilactice pentru âțajhhirea eventualelor contraindicații medicale.

9.    Colaborează la efectuarea vaccinărilor și supraveghează apâriția reacțiilor adverse postimunizare

(RĂPI) .    ... /'    / . '. - V/<;/

10.    înregistrează șL^a^^Uiează copiii cu afecțiuni cronice, consemnând'în fișe rezultatele examenelor rfț^cale. ianracegistrul de evidență specială, datele controalefgr medicale.1. Completează documentele medicale ale copiilor câ^'umeâ^j'^riei'îrfs'dtisi în clasa I clasa pregătitoare.

12.    Execută activități de statistică sanitară prin completarea raportâriIât?€ujenteCcakiflarea indicilor de dezvoltare fizică și de morbiditate (incidență, prevalență etc

13.    Completează, sub supravegherea medicului, formularele statisțfeeTI^fâFcUși anuale privind

activitatea cabinetului medical școlar, calculând indicatorii d^pfevaaență, incidența și structură a morbidității    /    >

14.    Completează adeverințele medicale ale elevilor care termină'cîasa IX-a, a XM-a și ultimul an al

școlilor profesionale.    V'U,    ’ ■

(4) Servicii de asigurare a stării de sănătate a elevilor    ;

1.    Acordă, în limita competențelor, la nevoie, primul ajutor preșcolarilor si elevilor din unitățile de invatamant arondate, apelează Serviciul unic de urgență - 112 si supraveghează transportul preșcolarilor la unitățile sanitare.

2.    Efectuează tratamente curente preșcolarilor, la indicația medicului.

3.    Supraveghează preșcolarii și elevii izolați în infirmerie și efectuează tratamentul indicat acestora de către medic.

4.    Completează, sub supravegherea medicului colectivității, condica de medicamente și de materiale sanitare pentru aparatul de urgență.

(5) Servicii de promovare a unui stil de viață sănătos

1.    Colaborează cu educatoarele la formarea deprinderilor de igienă individuală la preșcolari.

2.    Efectuează, sub îndrumarea medicului colectivității, activități de educație pentru sănătate cu părinții, cu copiii și cu personalul didactic auxiliar din grădiniță și, respectiv, în rândul elevilor, al familiilor elevilor și al cadrelor didactice.

3.    Colaborează cu cadrele didactice în susținerea lecțiilor sau a prelegerilor privind educația pentru sănătate a elevilor, pe clase și, eventual, separat pe sexe, inclusiv pe probleme de prim ajutor, cu demonstrații practice.

4.    Participă la lectoratele cu părinții elevilor pe teme de educație pentru sănătate

5.    Participă la consiliile profesorale în care se discută și se iau măsuri vizând aspectele sanitare din unitatea de învățământ.

6.    Instruiește personalul administrativ și de îngrijire din spațiile de învățământ, cazare și de alimentație cu privire la sarcinile ce îi revin în asigurarea stării de igienă în spațiile respective.

7.    Participă la instruiri profesionale.

8.    Participă la programe de educație medicală continuă conform reglementărilor în vigoare.

B.III. ATRIBUȚIILE MEDICULUI DENTIST

1.


Semnalează managerului școlii și instituțiilor publice cu atribuții de control încălcările legislative vizând determinanții comportamentali ai stării de sănătate (vânzarea de produse din tutun, alcool, droguri, substanțe etnobotanice, alimente și băuturi restricționate la comercializări în școli). Semnalează nevoile de amenajare, dotare, aprovizionare cu instrumentar, materiale sanitare>Hot ceea ce este necesar pentru o bună funcționare a cabinetului managerului școlii și comumitățli


j.

4.

5.

6.

7.

8.


locale. Evaluează


circuitele funcționale în cabinetul propriu și propiconformarea la standardele și normele de igienă.

Aduce la cunoștință directorului unității de învățământ măsurile necesar^’

Urmărește implementarea măsurilor propuse.

Aplică și controlează respectarea măsurilor de igienă și antiepidemice.

Controlează sterilizarea corectă a aparaturii și instrumentarului medical.    _


Se asigură, cor^rț^degjslației în vigoare, de aprovizionarea cabinetului cifinedîcameht^ pentru aparatul de ufgdhță, maf^ale sanitare și cu instrumentar medical.

CC?JF0,^ CIJ ORlG.'iUU ’Jf

9.    Participă la anchetele stării de sănătate inițiate în unifcțile de învățământ arondate.

10.    Aplică măsuri de igienă orodentară, de profilaxie a cariei dentare și a

11.    Efectuează examinări periodice ale aparatului orodentar al pre,


dentare, ffor și trimite la


specialist cazurile care depasesc competenta cabinetului stomatolo

12.    Asigură profilaxia funcțională de condiționare a obiceiurilor

13.    Examinează parodonțiul în vederea decelării semnelor cfinicg cronice.

14.    Urmărește dezvoltarea armonioasă a aparatului dentomaxilar prin conservarea și refacerea


morfologiei dentare.    ;

15.    Depistează activ afecțiunile orodentare.    ■2U.'A'-""

16.    întocmește la sfârșitul fiecărui ciclu de învățământ bilanțul de sănătate orodentară care va însoți fișa medicală a copiilor și elevilor în ciclul următor.

17.    Dispensarizează afecțiunile orodentare depistate.

18.    împreună cu specialiștii parodontologi dispensarizează elevii care prezintă anomalii dentomaxilare și parodontopatii și efectuează tratamentele indicate de aceștia.

19.    Raportează anual direcției de sănătate publică a municipiului București, starea de sănătate orodentară a copiilor și tinerilor din colectivitățile arondate.

20.    Eliberează scutiri medicale pentru absențe de la cursuri din motive stomatologice, în condițiile stabilite prin norme ale Ministerului Sănătății.

21.    Examinează, stabilește diagnosticul și efectuează tratamentul cariilor dentare.

22.    Urmărește refacerea morfologiei funcționale a dinților temporari și permanenți.

23.    Efectuează intervenții de mică chirurgie stomatologică (extracții de dinți, incizii de abcese dentare).

24.    Depistează precoce leziunile precanceroase și formele de debut al bolii canceroase la nivelul cavității bucale și îndrumă pacientul către serviciul de specialitate.

25.    Acordă primul ajutor în caz de urgență, în limita competențelor.

26.    Efectuează educația preșcolarilor și elevilor în vederea realizării profilaxiei cariei dentare și a anomaliilor dentomaxilare

B.IV. ATRIBUȚIILE ASISTENTULUI MEDICAL DIN CABINETUL STOMATOLOGIC

1.    Aplică măsurile de igienă și antiepidemice în cadrul cabinetului stomatologic, stabilite de medicul stomatolog.

2.    Asigură aprovizionarea cabinetului medical cu medicamente pentru aparatul de urgența, cu materiale sanitare și cu instrumentar medical.

3.    Gestionează, în condițiile legii și în conformitate cu reglementările Ministerului Sănătății, instrumentarul, materialele sanitare și medicamentele din cabinetul de medicină dentară.

4.    Efectuează și răspunde de sterilizarea instrumentarului.

5.    Participă la efectuarea de acțiuni de investigare epidemiologică a elevilor suspecți sau contacți din focarele de boli transmisibile, sub îndrumarea metodologică a medicilor și la solicitarea acestora.

6.    Participă la acțiunile de triaj epidemiologie, la solicitarea medicului unității de învățăiyfank

7.    Desfășoară activitate de medicină preventivă împreună cu medicul dentist și sub î ndrumarea acestuia (examene medicale, activitate de educație pentru sănătate, controlul < plicăfii și respectării normelor de igienă orodentară, cu accent pe prevenirea cariei dentare).

8.    Completează, sub supravegherea medicului dentist, rapoartele statistice curente.

9.    Desfășoară activitate de medicină curativă împreună cu medicul dentist și sub inOQftrfiarea

acestuia.    > .    1

10.    Asigură, în limita competențelor, primul ajutor în caz de urgență preșcolarifof șf elevilor.

11.    Asigură acordarea primului ajutor în caz de urgențe medico- chirurgicale îfoȚerioada examenului

de bacalaureat.    ii    ! ii ■,    £ v O/ 1? -

. HUI UBL1CU

i plicării

AJ^

maxima


12. Desfășoară în colabora, domeniul sănătății on


didactice diverse activități de educație pentru sănătate în13.    Inițiază și participă, după caz, la lecțiile de educație pentru sănătatea elevîlOT. •'L -i-

14.    Participă la lectoratele cu părinții pe teme privind sănătateaorodentară-a-eop

C. CABINETELE DE MEDICINA GENERALA ȘI STOMATOLOGIE DIN <Ut>RUL UNIVERSITĂȚILOR, sunt in subordinea Serviciului Medicina Școlară C.I. ATRIBUȚII ȘI COMPETENȚE GENERALE

1.    Cabinetele de asistență medicală și medicină dentară din unitățile de învățământ public universitar

din municipiul București sunt organizate in cadrul Serviciului Medicina Școlara, m șuoorțjinea Direcției Medicina Școlara.    V; 1 ■“'Z..Î*1

2.    Obiectul de activitate al cabinetelor de asistență medicală și medicină dentară din unitățilb de învățământ public universitar din municipiul București este acordarea asistenței medicale și asistenței medicale stomatologice, preventivă și curativă, studenților din unitățile de învățământ superior din municipiul București.

3.    Cabinetele medicale funcționează ca unități cu program de lucru zilnic, cu excepția zilelor de sâmbătă, duminică și a sărbătorilor legale.

4.    Cabinetele medicale și de medicină dentară își au sediul în cadrul unităților de învățământ în care se asigură asistența medicală.

5.    Obiectivul principal al activităților de medicină este de a asigura o dezvoltare psihosomatică armonioasă a studenților prin aplicarea metodelor de prevenție adecvate.

6.    Asistența medicală și de medicină dentară se acordă studenților pe toată perioada în care aceștia se află în unitățile de învățământ.

7.    Activitatea privind asistenta medicala este organizată într-o unitate funcționala aferenta asistenței medicală studențești. Unitatea funcțională are două componente distincte: asistența medicală generală și asistența de medicină dentară.

8.    Fiecare componentă descrisă mai sus este condusa de un medic cu atribuții de coordonare și un asistent medical cu atribuții de coordonare numiți prin act administrativ al Directorului General al ASSMB la propunerea Directorului General Adjunct.

9.    Asistența medicală și stomatologică preventivă, curativă și de urgență, în limitele prevăzute de legislația în vigoare, a studenților din unitățile de învățământ superior în care nu există posibilitatea înființării în condiții legale a unui cabinet medical (de medicină generală sau stomatologic) se asigură prin arondare la cabinete medicale sau de medicină dentară din alte unități de invatamant superior.

10.    (l)Asistența medicală și stomatologică din cabinetele medicale se asigură de următoarele categorii profesionale: medici și medici dentiști cu drept de liberă practică și asistenți medicali.

(2) Categoriile profesionale prevăzute la alin. (1) sunt încadrate cu contract individual de muncă, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare.

11.    Normarea personalului medico-sanitar în cabinetele medicale din unitățile de învățământ superior se realizează în raport cu numărul de studenți aflați în procesul de învățământ, astfel:

Unități de învățământ superior:

a)    unități de învățământ cu mai mult de 3.000 de studenți - o normă post medic-

b)    unități de învățământ cu mai mult de 1.500 de studenți - o normă post asistență tnedicală;

c)    unități de învățământ cu 1.000-1.500 de studenți - o normă post inpdic dentist; - z"\

d)    unități de învățământ cu 1.000-1.500 de studenți - o normă post a^istețttă medicală de r/ediqină dentară.C.II. ATRIBUȚII SI COMPETENTE SPECIFICE

1. ATRIBUȚIILE MEDICULUI DIN CABINETUL MEDICAL STUDENȚESC; p

a). Atribuții referitoare la prestații medicale individuale

1. Examinează toți studșj^^ffim^td al Il-lea de studii pentru aprecierea niv^hîlui de'dezvoltare fizică și neuropsihiqă^și gentru^d^starea precoce a unor eventuale afecțiuni?    '

'is    i ’i - j .    ;?35\ ■


6.    Examinează studenții din evidența specială, care urmează să plece la cure balnearei. X,X,7’ X ?

7.    Examinează studenții care vor fi supuși imunizărilor profilactice pentru stabilirea'eventualelor


contraindicații medicale temporare și supraveghează efectuarea vaccinărilor și apariția reacțiilor adverse postimunizare (RĂPI).

8.    Supraveghează recoltarea de produse biologice pentru investigații de laborator, în vederea depistării afecțiunilor infectocontagioase la subiecți și contacți.

9.    Supraveghează tratamentele chimioterapice și imunosupresoare ale studenților care au indicație pentru acestea.

10.    Eliberează pentru studenții cu probleme de sănătate documente medicale în vederea scutirii parțiale de efort fizic și de anumite condiții de muncă în cadml instruirii practice în atelierele școlare.

11.    Eliberează scutiri medicale de prezență la cursurile școlare și universitare teoretice și practice pentru studenții bolnavi.

12.    Eliberează scutiri medicale, parțiale sau totale, de la orele de educație fizică școlară, în conformitate cu instrucțiunile Ministerului Sănătății.

13.    Vizează documentele medicale eliberate de alte unități sanitare pentru motivarea absențelor de la cursurile universitare.

14.    Eliberează adeverințe medicale la terminarea facultății.

15.    Efectuează triajul epidemiologie după vacanța studențească sau ori de câte ori este nevoie, depistează activ prin examinări periodice anginele streptococice și urmărește tratamentul cazurilor depistate.

16.    Controlează prin sondaj igienă individuală a studenților.

17.    Verifică starea de sănătate a personalului blocului alimentar din cantinele studențești, în vederea prevenirii producerii de toxiinfecții alimentare.

b). Atribuții referitoare la prestații medicale la nivelul colectivităților

1. Inițiază supravegherea epidemiologică a studenților, scop în care îndeplinește următoarele atribuții:

a)    depistează, izolează și declară orice boală infectocontagioasă;

b)    sub îndrumarea metodologică a medicilor epidemiologi participă la efectuarea de acțiuni de investigare epidemiologică a studenților suspecți sau contacți din focarele de boli transmisibile;

c)    aplică tratamentele chimioprofilactice în focare, la indicația medicilor epidemiologi;

ă

iInițiază cursuri de educație sexuală și de planning familial; pîdcdM^VGhBuiiî^xi triție și stil de


5.

6.

7.

8.

9.

10

11.

12.

13.viață.    _

Urmărește modul de respectare a normelor de igienă a procesului ir practic și la orele de educație fizică).

Verifică efectuarea periodică a examinărilor medicale stabilite prin re Sănătății, de către personalul didactic și administrativ-gospodărestfdij

Participă la acțiunile profilactice organizate și desfășurate d^-alfeforuri medicale în unitățile de învățământ superior (testări PPD 2u. pentru TBC etc.).    /

Completează împreună cu cadrele medii din subordine dările de seamă statistice (SAN) lunare și anuale privind morbiditatea înregistrată și activitatea cabinetelor medicale din unitățile- de


învățământ superior arondate.

Participă la comisiile medicale de examinare a candidaților la concursurile de admitere în unități de învățământ superior.

Participă la anchetele stării de sănătate inițiate în unitățile de tineri arondate.

Prezintă în consiliile profesorale ale unităților de învățământ superior arondate o analiză anuală a stării de sănătate a studenților.

Constată abaterile de la normele de igienă și antiepidemice, informând reprezentanții inspecției sanitare de stat din cadrul direcției de sănătate publică a municipiului București, în vederea aplicării măsurilor prevăzute de lege.

c). Atribuțiile în asistența medicală curativă

1.    Acordă la nevoie primul ajutor studenților din unitățile de învățământ arondate medicilor respectivi.

2.    Examinează, tratează și supraveghează medical studenții bolnavi.

3.    Acordă consultații medicale la solicitarea studenților din unitățile de învățământ arondate, trimițându-i, după caz, pentru urmărire în continuare la medicul de familie sau la cea mai apropiată unitate de asistență medicală ambulatorie de specialitate.

4.    Prescrie medicamente studenților care prezintă afecțiuni acute care nu necesită internare în spital în condițiile legii.

5.    La recomandarea expresă a medicului specialist, prescrie medicamente pentru studenții care prezintă afecțiuni cronice în condițiile legii.

C.III. ATRIBUȚIILE ASISTENTULUI MEDICAL DIN CABINETUL MEDICAL STUDENȚESC

a). Activități medicale privind asistența medicală preventivă

1.    Efectuează în fiecare an examinarea medicală periodică a elevilor, semnalând medicului aspectele deosebite constatăte.

1.1.    Efectuează, potrivit legislației în vigoare, examenul dezvoltării fizice: somatometrie (înălțime, greutate, perimetru toracic), somatoscopie, fiziometrie (tensiune arterială, frecvență cardiacă, forță musculară manuală, capacitate vitală pulmonară).

Datele de somatometrie se interpretează p/ ?a (standardelor na rezultatelor în fișe.

1.2.    Depistează tulburările de vedere (optome

1.3.    Depistează tulburările de auz (audiometrfe

2.    Participă la examinările medicale de bilanț al medical studențesc la studenții din anul II de si

3.    Participă la dispensarizarea studenților-problemă'':cu consemnareae sânătateTufeCtuate de medicul cabinetului


în evidența specială, asigurând prezentarea acestora la controalele planificate de medicii din cabinetele unităților de asistență medicală


ambulatorie de specialitate, și aplică tratamentele prescrise de aceștia împroun^Qgmedicii de familie. Consemnează în fișele medicale ale studenților rezultatele examinărilor nîetSbâîe-de'tylanț al stării de sănătate și n^mtătcîo^ontroalelor studenților dispensariZațiC sub supravegherea medicului unității de în^amâ^ș&ipwuir, precum și motivările absențelor rnn carf^^edicâlă alestudenților, scutirile medicale de la orele de educație fizică școlară ori sCD^dgJHedîe efort fizic la instruirea practică școlară.

4.    Completează, sub supravegherea medicului, formularele statistice Umăreo/^r^iualeprivind

activitatea cabinetului medical studențesc, calculând indicatoripdejirevalență; incidență și structură a morbidității; completează partea medicală a fișelor de tabără de odihnă ale studenților, precum și adeverințele medicale pentru studenții care termină cursurile instituțiilor de învățământ superior    .>0<y

5.    Participă alături de medic la vizita medicală a candidaților care se înscriu în instituții de învățământ superior.

6.    Acordă consultații privind planificarea familială, prevenirea bolilor cu transmitere sexuală și participă la anchetele stării de sănătate din colectivitățile de tineri arondate.

6.1.    Execută acțiuni de combatere a bolilor transmisibile din focarele existente în unități de învățământ superior, întocmind și fișe de focar (gamaglobulinizare a contacților de hepatită virală acută, prelevarea de tampoane pentru exsudate nazofaringiene, prelucrarea sanitară a elevilor cu pediculoză și scabie, prelevarea de tampoane de pe echipamentul de protecție al personalului blocului alimentar și de pe instrumentele de lucru ale acestuia).

6.2.    Efectuează catagrafierea tuturor studenților supuși depistării biologice prin intradermoreacția la PPD 2u., participând la efectuarea acesteia, precum și revaccinarea BCG împreună cu personalul dispensarului TBC teritorial.

7.    Controlează zilnic respectarea condițiilor de igienă din spațiile de învățământ (săli de clasă, laboratoare, grupuri sanitare, săli de sport), de cazare (dormitoare, săli de meditații, grupuri sanitare, spălătorii) și de alimentație (bucătării și anexele acestora, săli de mese), consemnând în caietul special destinat toate constatările făcute și aducându-le la cunoștință conducerilor unităților de învățământ superior.

8.    Participă împreună cu medicul la întocmirea meniurilor și la efectuarea anchetei alimentare periodice pentru verificărea respectării unei alimentații raționale în cantinele studențești, controlând zilnic proprietățile organoleptice ale alimentelor scoase din magazie și modul de funcționare a agregatelor frigorifice din blocul alimentar.

9.    Țin evidența examenelor medicale periodice pe care personalul adult din unitatea de învățământ arondată este obligat să le efectueze în conformitate cu reglementările Ministerului Sănătății și Familiei.

10.    Efectuează, sub îndrumarea medicului, acțiuni de educație pentru sănătate în rândul studenților și al cadrelor didactice.

10.1 Instruiesc grupele sanitare și însoțesc la concursuri, în toate fazele superioare, echipa selecționată.

10.2.    Țin lecții sau prelegeri privind educația pentru sănătate studenților, pe ani universitari și, eventual, separat pe sexe, inclusiv pe probleme de prim ajutor, cu demonstrații practice.

10.3.    Desfășoară acțiuni de educație pentru sănătate în rândul cadrelor didactice, inclusiv prin lecții și demonstrații de prim ajutor.

10.4.    Participă la consiliile profesorale în care se discută și se iau măsuri vizând aspectele sanitare din unitatea de învățământ arondată.

10.5.    Instruiește personalul administrativ și de îngrijire din spațiile de învățământ, cazare și de alimentație asupra sarcinilor ce îi revin în asigurarea stării de igienă în spațiile respective.

b). Activități medicale privind asistența medicală curativă

1.    Asigură studenților acordarea primului ajutor în caz de urgență și supraveghează transportul acestora la unitățile sanitare.

2.    Asigură acordarea primului ajutor în caz de urgențe medț

de bacalaureat.    '

3.    Efectuează tratamente studenților, la indicația medicului-.

:o-cl irurgicale în perioada examenului


4.    Supraveghează studenții izolați în infinfierie și le efectuează acestora tratanjentul indicatde medic.

5.    Asigură asistența mei aceste unități.^taberele pentru studenți, scop m^erpoț fi. detașate-în
c)    . Activități de perfecționare a pregătirii profesionale

1.    Participă la instruirile pe probleme de medicină și igienă școlară, antiepidemice, organizate de direcțiile de sănătate publică București.

2.    Participă în perioada vacanțelor studențești la cursuri sau instruiri profesionale.// /


me samtaro-iv a municipiului


d)    . Activitatea în perioada vacanțelor școlare și studențești    -

1.    Definitivează interpretarea datelor somatometrice cu consemnarea acestora în fișele medicale școlare, completează adeverințele medicale.

2.    Participă la comisiile medicale de înscriere în unități de învățământ superior

3.    Participa la acțiunile de medicina comunitara sub coordonarea ASSMB.


C.IV ATRIBUȚIILE MEDICULUI DENTIST DIN CABINETUL MEDICAL STOMATOLOGIC STUDENȚESC

1.    Aplică măsuri de igienă orodentară, de profilaxie a cariei dentare și a afecțiunilor orodentare.

2.    Efectuează examinări periodice ale aparatului orodentar al studenților și trimit la specialist cazurile care depășesc competența cabinetului stomatologic.

3.    Depistează activ și dispensarizează afecțiunile orodentare.

4.    Urmăresc dezvoltarea armonioasă a aparatului dento-maxilar prin conservarea și refacerea morfologiei dentare.

5.    Urmăresc refacerea morfologiei funcționale a dinților temporari și permanenți.

6.    Asigură profilaxia funcțională de condiționare a obiceiurilor vicioase.

7.    Examinează parodonțiul în vederea decelării semnelor clinice de debut al unei îmbolnăviri cronice.

8.    Examinează, stabilesc diagnosticul și efectuează tratamentul cariilor dentare.

9.    Efectuează intervenții de mică chirurgie stomatologică (extracții de dinți, incizii de abcese dentare).

10.    împreună cu specialiștii stomatologi-parodontologi dispensarizează studenții care prezintă anomalii dento-maxilare și parodontopatii și efectuează tratamentele indicate de aceștia.

11.    Acordă primul ajutor în caz de urgență în colectivitățile arondate.

12.    Efectuează educația studenților în vederea realizării profilaxiei cariei dentare și a anomaliilor dento-maxilare.

13.    Aplică și controlează respectarea măsurilor de igienă și antiepidemice.

14.    Controlează sterilizarea corectă a aparaturii și instrumentarului medical.

15.    Colaborează cu medicul școlar de medicină generală, cu medicul cabinetului medical studențesc și cu medicul de familie sau de alte specialități pentru prevenirea afecțiunilor orodentare prin care se pot manifesta unele afecțiuni cronice.

16.    Depistează precoce leziunile precanceroase și formele de debut ale bolii canceroase la nivelul cavității bucale și îndrumă pacientul către serviciul de specialitate.

17.    Eliberează scutiri medicale pentru absențe de la cursuri din motive stomatologice, în condițiile stabilite prin norme ale Ministerului Sănătății.

18.    Asigură aprovizionarea cu instrumentar, materiale sanitare și- tot ceea ce este necesar pentru o bună funcționare a cabinetului.


19.    Raportează anual direcției de sănătate publică din colectivitățile arondate.

20.    întocmește la sfârșitul fiecărui ciclu de învăță tinerii în ciclul următor.


C.V. ATRIBUȚIILE ASISTENTULUI STOMATOLOGIC STUDENȚESC 1.
lanțul de sănătate p

L DTN' CABINETUL MEDICAL


Desfășoară activitate de medicină preventivă și curativă împreună cu rpe$i£îii stomatofbgvși sub îndrumarea acestuia (exa^^gîm^igale, activitate de educație pentru săji^^^confmlul aplicării și respectării norrnelor/ue igjenă oro^ntară, cu accent pe prevenirea cartei cțtnțare}?'’

iS m^*gemeutul sli    '. • r    ’*

'VA    1 -CCh’FCAM CU CHlCÎNAt”'.

2.    Asigură primul ajutor în caz de urgență studenți4oF--și-suprayi unitățile sanitare.

3.    Asigură acordarea primului ajutor în caz de urgențe medico-chim, de bacalaureat.

4.    Efectuează și răspund de sterilizarea instrumentarului.


rioada examenului


5.    Aplică orice alte măsuri de igienă și antiepidemice în cadrul cabinetului stomatologie, stabilite de medicul stomatolog.

6.    Desfășoară și alte activități conexe:    >-

a)    completarea, sub supravegherea medicului, a rapoartelor statistice;

b)    gestionarea, în condițiile legii și în conformitate cu reglementările Ministerului Sănătății, a instrumentarului, materialelor sanitare și medicamentelor din cabinetul stomatologic.

D. Medicul coordonator de medicină generală pe sector, și medicul coordonator de medicină generală din asistența medicală studențească, va îndeplini următoarele sarcini:

1.    Monitorizează îndeplinirea atribuțiilor de serviciu ale personalului medico-sanitar, mediu și superior, din cabinetele de medicină generală din unitățile de învățământ public preșcolar, școlar din teritoriul arondat respectiv din unitățile de învățământ universitar;

2.    Aduce la cunoștința conducerii Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București, în scris, abaterile de la îndeplinirea atribuțiilor de serviciu ale personalului medico-sanitar, constatate;

3.    Controlează, prin sondaj, prezența la serviciu a personalului medico-sanitar, mediu și superior, din cabinetele de medicină generală din unitățile de învățământ public preșcolar, școlar din teritoriul arondat respectiv din unitățile de învățământ universitar, informând în scris conducerea Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București;

4.    întocmește, semnează și parafează foile de prezență lunare ale personalului medico-sanitar, mediu și superior, din cabinetele de medicină generală din unitățile de învățământ public preșcolar, școlar din teritoriul arondat respectiv din unitățile de învățământ universitar;

5.    întocmește și transmite conducerii Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București, în scris, propunerile pentru planificarea concediilor de odihnă ale personalului medico-sanitar, mediu și superior, din cabinetele de medicină generală din unitățile de învățământ public preșcolar, școlar din teritoriul arondat respectiv din unitățile de învățământ universitar;

6.    Stabilește prioritățile în dotarea cabinetelor medicale, împreună cu medicii școlari pe care ii coordonează si centralizează necesarul de materiale, etc., comunicându-le în timp util Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București;

7.    Primește, recepționează si distribuie materiale sanitare, medicamente, tipizate etc. pentru toate cabinetele medicale din unitățile de invatamant arondate, pe baza documentelor de primire, după caz;

8.    Verifică modul de completare a dărilor de seamă statistice periodice înainte de a fi depuse la Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București și Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București și centralizează datele din teritoriul arondat;

9.    Organizează lunar ședințe de lucru cu medicii din cabinetele de medicină generală din unitățile

de învățământ public preșcolar, școlar din teritoriul arondat respectiv din unitățile de învățământ universitar și trimestrial cu asistentele medicale;    -

10.    Propune conducerii Administrației Spitalelor și Serviciilor'Medicalej București, repartizarea medicilor și asistenților medicali pe unități de învățământ, în funcție de fluctuația numărului de studenți, elevi și preșcolari, la începutul fiecărui an șcdlâr; / . J \

11.    Completează formularele de evaluare a performanțele^ profesionale alej medjc+hTT^rasistenților medicali din cabinetele de medicină generală din unitafije de învățâffîâm^bffhrpreșcolar, școlar din teritoriul arondat respectiv din unitățile de învățăman£gniversitar;

12.    Participă la soluționarea sesizărilor privind abaterile pch^pnalnlui medico-șgnflar, mediu și

superior, din cabinetele de medicină generală din unităfifeVle învățămânfphjăfic preșcoîăfeșcolar din teritoriul arondat respectiv din unitățile de învățământ universitar; ’    '
CC-FOaM CU CRfG.'NALVt


gști, asistpntiiljppdir.al .medicală


13.    Propune conducerii Administrației Spitalelor și Serviciilor Medics coordonator pe sector, respectiv asistentul medical coordonata/ universitară, care participă la coordonarea activității medicale dij

14.    Comunică personalului medical școlar aflat sub coprdonarea

administrative ale ASSMB și Direcției de Sănătate Publică, controlează ducerea.la îndeplinire a acestora - asigurând centralizat, pe aria de responsabilitate, și corespondența cuicele. doua foruri menționate;    '

15.    Pentru realizarea atribuțiilor de mai sus, programul săptămânal al medicului coordonator de medicină generală pe sector respectiv din asistența medicală universitară este de: 4 zile în cabinetele medicale arondate și 1 zi pe săptămână pentru control a prezenței la serviciu a personalului medico-sanitar din teritoriul arondat și a îndeplinirii atribuțiilor acestuia.

16.    întocmește specificații tehnice și participă ca membru în comisiile implicate în derularea procedurilor de achiziții pentru medicina școlară;

17.    întocmește, la solicitarea Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București, rapoarte de consum pentru medicamente;

18.    Sprijină Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București în activitatea de monitorizare a valabilității actelor necesare exercitării profesiei de medic, respectiv asistent medical;

19.    Participă în comisiile de examinare, respectiv de soluționare a contestațiilor pentru concursurile organizate de către Adminitrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București;

20.    Participă în comisiile de cercetare disciplinară prealabilă la solicitarea Adminitrație Spitalelor și Serviciilor Medicale București;

21.    întocmește statistici pentru rapoarte de analiza solicitate de conducerea Administrației Spitalelor si Serviciilor Medicale București;

22.    întocmește Raportul anual de activitate până la 1 februarie a anului în curs pentru anul anterior

23.    Solicita ocuparea posturilor vacante prin concurs/detasare/transfer, precum si delegarea personalului din subordine, schimbarea programului de lucru si orice modificare funcționala pe care o considera necesara pentru bunul mers al activitatii cabinetelor medicale din subordine;

24.    Desemnează pesonalul care participă la inventarierile anuale conform prevederilor legale;

25.    Convoacă, cel puțin o dată pe trimestru, la ședințe de lucru, personalul din subordine și aduce acestuia la cunoștință modificările legislative apărute, cerințele Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București și Primăriei Municipiului București și întocmește procesul -verbal de ședință;

26.    întocmește proceduri operaționale în conformitate cu Ordinul nr.600/2018 și asigură implementarea acestora in cadrul cabinetelor medicale pe care le coordonează;

27.    îndeplinește atribuții privind securitatea și sănătatea personalului din subordine;

28.    îndeplinește orice alte atribuții care intră în aria de competență, care sunt date de șefii ierarhici superiori.


din


lat;.


cerinței^1, profesionale șiE. Medicul stomatolog coordonator pe sector, și medicul stomatolog coordonator din asistența medicală studențească, va îndeplini următoarele sarcini:

1.    Monitorizează îndeplinirea atribuțiilor de serviciu ale personalului medico-sanitar, mediu și superior, din cabinetele de stomatologie generală din unitățile de învățământ public școlar din teritoriul arondat respectiv din unitățile de învățământ universitar;; \ ’

2.    Aduce la cunoștința conducerii Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București, în scris, abaterile de la îndeplinirea atribuțiilor de serviciu ale personalului medico-sanitar,

constatate;    '    j

( j

3.    Controlează prin sondaj, prezența la serviciu a personalului medico-sanitar, medfu șjjupedgr, din

cabinetele de stomatologie generală din unitățile de învățăfftâhf public școlardinterif^jyl^rojidat respectiv din unitățile^i^îh^^ișânt universitar, infonmana'în-^ris conducerea l^pinistfației Spitalelor și ServiciiW'Medjpal^^curești;    ~ M

4. întocmește, semnează și parafează foile de prezențăiși superior, din cabinetele de stomatologie generală teritoriul arondat respectiv din unitățile de învățămE

5. întocmește și transmite conducerii Administrației S scris, propunerile pentru planificarea concediilor mediu și superior, din cabinetele de stomatologie


școlar din teritoriul arondat respectiv din unitățile de învățământ universitar;    , '    •

6.    Stabilește prioritățile în dotarea cabinetelor medicale de stomatologie, împreună cu medicii stomatologi pe care îi coordonează si centralizează necesarul de materiale etc., comunicându-le Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București;

7.    Primește, recepționează si distribuie materiale sanitare, medicamente, tipizate etc. pentru toate cabinetele medicale din unitățile de invatamant arondate, pe baza documentelor de primire, după caz.

8.    Verifică modul de completare a dărilor de seamă statistice periodice înainte de a fi depuse la Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București și Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București și centralizează datele din teritoriul arondat respectiv din unitățile de învățământ universitar;

9.    Organizează lunar ședințe de lucru cu medicii din cabinetele de stomatologie generală din unitățile de învățământ public preșcolar, școlar din teritoriul arondat respectiv din unitățile de învățământ universitar și trimestrial cu asistentele medicale;

10.    Propune conducerii Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București, repartizarea medicilor și asistenților medicali pe unități de învățământ, în funcție de fluctuația numărului de elevi și studenți, la începutul fiecărui an școlar;

11.    Completează formularele de evaluare a performanțelor profesionale ale medicilor și asistenților medicali din cabinetele de stomatologie generală din unitățile de învățământ public școlar din teritoriul arondat respectiv din unitățile de învățământ universitar;

12.    Participă la soluționarea sesizărilor privind abaterile personalului medico-sanitar, mediu și superior, din cabinetele de stomatologie generală din unitățile de învățământ public școlar din teritoriul arondat respectiv din unitățile de învățământ universitar;

13.    Propune conducerii Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București, asistentul medical coordonator pe sector care participă la coordonarea activității medicale din teritoriul arondat respectiv din unitățile de învățământ universitar;

14.    Pentru realizarea atribuțiilor de mai sus, programul săptămânal al medicului coordonator stomatolog pe sector respectiv din unitățile de învățământ universitar este de: 4 zile în cabinetele medicale arondate și 1 zi pe săptămână (in fiecare saptamana zile diferite) pentru control a prezentei la serviciu a personalului medico-sanitar din teritoriul arondat respectiv din unitățile de învățământ universitar și a îndeplinirii atribuțiilor acestuia.

15.    întocmește specificații tehnice și participă ca membru în comisiile implicate în derularea procedurilor de achiziții pentru medicina școlară;

16.    întocmește, la solicitarea Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București, rapoarte de consum pentru medicamente;

17.    Sprijină Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București în activitatea de monitorizare a valabilității actelor necesare exercitării profesiei de medic, respectiv asistent medical;

18.    Participă în comisiile de examinare, respectiv de soluționare a contestațiilor pentru concursurile

22.    Solicita ocuparea posturilor vacante prin concurs/detăsare/transfei personalului din subordine, schimbarea programului de lucru si care o considera necesara pentru bunul mers al activitatii cabinet

23.    Desemnează pesonalul care participa la inventarierile anuale co

24.    Convoacă, cel puțin o data pe trimestru, la ședințe de luj


si delegarea nctionala pe ordineacestuia la cunoștința modificările legislative aparuw-eerhrrcî Serviciilor Medicale București si Primăriei Municipiului București si in verbal de ședința

25.    întocmește proceduri operaționale in conformitate cu Ordinul nr.600/2018 implementarea acestora in cadrul cabinetelor medicale pe care le coordonează.

26.    îndeplinește atribuții privind securitatea si sanatatea personalului din subordine.

27.    îndeplinește orice alte atribuții care intra in aria de competenta, care sunt date de șefii ierarhici superiori

F. Atribuțiile asistenților medicali coordonatori pe sector si respectiv din unitățile de învățământ universitar

1.    Colaborează cu medicul coordonator pe sector, respectiv cu medicul coordonator din asistenta medicală studențeasca pentru organizarea, monitorizarea și evaluarea activității medicale de medicină generală, respectiv a activității medicale de stomatologie;

2.    Colaborează cu medicul coordonator pe sector, respectiv cu medicul coordonator din asistenta medicală studențească pentru întocmirea dărilor de seamă statistică periodice.


G. Alte atribuții ale personalului medical din cabinetele medicale și de medicină dentară din unitățile de învățământ public din municipiul București

1.    Participă la activitatea de medicină preventivă la nivelul municipalității prin acțiuni specific, acțiuni de prevenire a efectelor caniculei si alte acțiuni prevăzute de legislație;

2.    Participă la alte activități dispuse de directorul general, al ASȘMB sau Primarul General

al Municipiului București.    / ’

Art. 31 DIRECTORUL GENERAL ADJUNCT ț Directorul General Adjunct se află în subordinea Directorului Generiff competențe:    V->Z/

1.    Coordonează activitatea structurilor aflate în subordin^aLJaAîh lipsa acestuia, atribuțiile și competențele sale vor fi îndeplinite de Directorul General sau de unul dintre directorii structurilor aflați în subordinea sa;

2.    Contrasemnează și avizează, alături de ordonatorul de credite (Directorul General al A.S.S.M.B.) documentele emise de structurile aflate în subordinea sa, precum: situațiile financiare (bilanț, balanțe, raportări anuale, trimestriale, anuale, ordonanțări de plată), actele cu caracter juridic emise de A.S.S.M.B. către unitățile sanitare aflate în subordine și/sau către terți persoane fizice și persoane juridice de drept public sau privat (somații de plată, acte de natură procesuală, cereri de chemare în judecată, întâmpinări, cereri reconvenționale, cereri de decalare a căilor ordinare și extraordinare de atac și motivarea acestora, interogatorii și răspunsuri la interogatorii, concluzii, note scrise, contractele/convențiile/protocoalele încheiate de A.S.S.M.B. cu terții, etc.); referate de necesitate, note de oportunitate, caiete de sarcini, Planul Anual al Achizițiilor Publice, precum și oricare alte documente emise către unitățile sanitare aflate în subordine și/sau către terți (persoane fizice și persoane juridice de drept public sau privat) de Direcția Economică, Direcția de Investiții, Direcția Administrativă, Serviciul Juridic, Direcția Resurse Umane, Normare, Organizare, Salarizare. In cazul neasumării contrasemnării unuia dintre documentele mai sus enumerate, într-un termen rezonabil, dar care să nu depășească termenul legal, acei^;Vor- fi validate, sub semnătură, de ordonatoruLde credite (Directorul/General al A.S.SM3-^fl%

3.    răspunde, alături de ordonatorub^^m^și de directorii aflați fn subordineaȘa/Â|Ș){dgălitatca tuturor documentelor întocmitoyșău avrzâte detetructurile pe care la coordonează;

la cererea directorului general, propune soluții si/sau masun’ce urinează a fi luate în situații de natura a angaja răspunderea patrimoniala a A.S.S.M.B.; participa nemijlocit la negocierile de orice natura, pe care’ structurile din subordinea sa, cu aprobarea Directorului General,^ participă la negocierea contractului colectiv de muncă, sindicatele, conform legii;


7.


execută alte sarcini repartizate de Directorul General.

Art. 32 DIRECȚIA ECONOMICĂ    "

Este condusă de Directorul Direcției Economice și se află în subordinea directă a Directorului General Adjunct.

Directorul economic are în subordine următoarele structuri:

Serviciul Buget, Serviciul Contabilitate și Serviciul Financiar și are următoarele atribuții:

1.    Conduce și răspunde de întreaga activitate desfășurată în cadrul Serviciilor mai sus menționate;

2.    Răspunde de organizarea și funcționarea în bune condiții a contabilității valorilor patrimoniale;

3.    Contrasemnează toate actele emise în cadrul direcției de către structurile de specialitate și răspunde de legalitatea acestora;

4.    Asigură și răspunde de înregistrarea cronologică și sistematică în contabilitate a documentelor în funcție de natura lor;

5.    Asigură și răspunde de evidențierea corectă a rezultatelor economico-financiare;

6.    Verifică toate operațiunile contabile pe care instituția le are cu terțe persoane fizice sau juridice, în baza contractelor încheiate de A.S.S.M.B. cu terții;

7.    Urmărește corectitudinea întocmirii bilanțului contabil pentru A.S.S.M.B. și pentru unitățile sanitare aflate în subordine;

8.    Asigură și răspunde de recuperarea la timp a debitelor, precum și recuperarea lipsurilor constatate în gestiuni, cu ocazia inventarierii;

9.    Urmărește execuția bugetară, conform dispozițiilor legale, a fondurilor bănești aflate în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat pe titluri, articole și alineate bugetare, precum și pe fiecare sursă de finanțare pentru A.S.S.M.B. și pentru unitățile sanitare aflate în subordinea acesteia;

10.    Verifică și semnează documentele în baza cărora se fac încasări și plăți, contracte economice, documente contabile pe baza cărora se fac înregistrările în evidențele contabile, precum și situațiile financiare, extrasele, balanțele, conturile de execuție bugetară;

11.    Asigură controlul asupra tuturor documentelor și formelor legal întocmite prin care se autorizează cheltuielile, în general, sau din care derivă direct sau indirect angajamente legale și bugetare, în conformitate cu Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice. Legea 273/2006 privind finanțele publice locale și a Normelor metodologice privind controlul financiar preventiv, angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale;

12.    Verifică modul cum se efectuează înregistrarea încasărilor și plăților prin casierie;

13.    Răspunde de asigurarea fondurilor necesare, în limita creditelor bugetare aprobate a desfășurării în bune condiții a activității administrației;

14.    Răspunde de asigurarea creditelor necesare, în vederea realizării obiectivelor de investiții aprobate de C.G.M.B. și prin bugetul de venituri și cheltuieli;

15.    Asigură verificarea întocmirii documentelor justificative și a celor contabile, potrivit prevederi legale, precum și efectuarea corectă și la timp a înregistrărilor contabile;

16.    Verifică întocmirea corectă și în termen a formelor legale cu privire la depunerile și plățile Jle bani, controlând respectarea plafonului de casă stabilit de efectuarea plăților;

17.    Dispune măsurile necesare în vederea prevenirii lipsurilor mijloacelor materiale și băneșt\

18.    Dispune măsuri de păstrare în ordine și în condiții desigufanța a. documentelor justificative-ale

operațiilor contabile; dispunemsăsofL în căzut pierderii său \ distrugerii parțiale sau totale-a'

il ‘    ■' 1    .(    03^50'7<s-


'i    .    '

j    CU    ?S M| J

20. Verifică și răspunde de încasarea la timp a creanțelor, lichidarea oblîgâțiilorme plată, luând măsurile necesare pentru stabilirea culpei atunci când esf


B.

prirț.îlofărâre a


21.    Urmărește încasarea chiriilor, conform contractelor de închiriere

22.    Urmărește virarea la timp, a sumelor obținute din chirii, preve Consiliului General al Municipiului București;

23.    Răspunde de raportările lunare la direcțiile de specialitatejdrfrPrim^ri^Munic^iuIuijBucurești,

Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București, Mim-ster-uf-Sănatății, Minispețul^&feifanțe, de modul în care au fost utilizate creditele bugetare, aprobate de Consiliul GenerafalMunicipiului București;    - _

24.    Răspunde de întocmirea și transmiterea la ordonatorul principal de credite a raportului explicativ al dărilor de seamă și bilanțurilor contabile lunare, trimestriale, anuale și a execuțiilor bugetare potrivit prevederilor legale;

25.    Face propuneri privind comisiile de inventariere și urmărește modul de desfășurare a acestora, luând măsurile ce se impun în vederea realizării în conformitate cu prevederile legale a acestora;

26.    Participă la întocmirea proiectului de buget lunar, trimestrial și anual al instituției;

27.    Răspunde de întocmirea fișei postului și a fișelor performanțelor profesionale individuale pentru salariații din subordine;

28.    Răspunde petițiilor care sunt legate de domeniul său de activitate;

29.    Avizează și repartizează, după caz, bugetul de venituri și cheltuieli al unităților sanitare subordonate și urmărește utilizarea eficientă a fondurilor alocate;

30.    Aprobă declasările și casările pentru unitățile subordonate;

31.    îndrumă metodologic din punct de vedere financiar-contabil unitățile sanitare subordonate;

32.    întocmește lunar, pe baza datelor operative, execuția bugetului de venituri și cheltuieli pentru activitatea proprie și a unităților sanitare din administrare;

33.    întocmește și asigură implementarea Procedurilor Operaționale în cadrul Direcției Economice;

34.    întocmește Registrul Riscurilor si documentele cu privire la implementarea sistemului de Control Intern Managerial in cadrul direcției;

35.    Participă la întocmirea propunerilor bugetare, a notelor de fundamentare, a rapoartelor si a proiectelor de hotarari atunci când e cazul;

36.    Sesizează Serviciul Juridic, cu privire la situația debitelor, în vederea demarării procedurilor de recuperare a acestora;

37.    La propunerea managerilor din unitățile sanitare subordonate A.S.S.M.B., viza de control financiar preventiv pentru fiecare unitate sanitară, va fi aprobată de Directorul General al A.S.S.M.B., cu viza Directorului Economic ;

38.    îndeplinește și alte atribuții cu caracter specific, ce decurg din actele normative în vigoare sau dispuse de conducerea instituției, în domeniul său de activitate.

Art. 33 SERVICIUL BUGET

Serviciul Buget se subordonează Directorului Direcției Economice și are următoarele atribuții și competențe:

1.    întocmește bugetul de venituri si cheltuieli pe baza fundamentării celorlalte servicii din cadrul A.S.S.M.B.;

2.    Verifică, analizează și centralizează bugetele unităților din/O^ordine pe baza datelor transmise de acestea;

3.    întocmește lunar necesarul de fonduri pentru activititea ripoprie, pe baza fundamentărilor structurilor din cadrul A.S.S.M.B.;

4.    întomește lunar, propunerile de fonduri pentru unității e'af^afe îhf subordine, pe baza documentelor justificative ale acestora;

5.    Centralizează propunerile hmai^^^manțare/ trimise întocmește referatul lunar d^®nantar^pfentru a^esteâ;

„feti teisanitare din .subordine si

i V’ i    v'"-’

’    " A WA’


de\


6.    întocmește cererile de finanțare către Direcția de sănăîâ!e~Pnblfca-a-Muîiicipiului București pe baza contractelor Încheiate intre Municipiul București si<RDîfe^rtă-4e^^StătatePublica a Municipiului București si a documentelor justificative fumizaredfcatî^xmtatiledinsubordine;

7.    întocmește deconturile către Direcția de Sănătate Publicăa-^vm^cfpiului Bueurești baza contractelor încheiate intre Municipiul București și Dipefia dȚSanătate Publică a'Municipiului

> îirti + a^ilo rlin 0iikn»*rîiAo*


București și a documentelor justificative furnizate ^cătrejmjtățile din suboîdiiie;'

8.    Centralizează și verifică anual propunerile unităților sanitare aflate în subordinea A,S.S:M.B„ pentru finanțarea de aparatura medicala din bugetul de stat sau veniturile proprii ale Ministerului Sănătății;

9.    Verifică și analizează sursele de venituri ale bugetului local, care vor sta la baza întocmirii bugetului de venituri și cheltuieli ale unităților aflate in subordine în conformitate cu legislația în vigoare;

10.    Verifică necesitatea și oportunitatea propunerilor de rectificare si virări de credite în cursul anului a bugetului instituțiilor din subordine, în conformitate cu legislația în vigoare

11.    Verifică, analizează legalitatea, necesitatea și oportunitatea propunerilor de rectificare si virări de credite în cursul anului a bugetului A.S.S.M.B. pe baza fundamentării serviciilor din cadrul direcției, în conformitate cu legislația în vigoare ;

12.    întocmește si asigura implementarea Procedurilor Operaționale in cadrul serviciului;

13.    întocmește Registrul Riscurilor si documentele cu privire la implementarea sistemului de Control Intern Managerial in cadrul serviciului;

14.    Răspunde petițiilor care sunt legate de domeniul său de activitate;

15.    Șeful de Serviciu întocmește anual fișele de evaluare a performanțelor profesionale individuale, pentru angajații din cadrul Serviciul Buget, pe un model unitar, la nivelul A.S.S.M.B., pus la dispoziție de Serviciul Resurse Umane;

16.    Șeful de Serviciu întocmește fișele de post pentru angajații din cadrul Serviciului Buget;

17.    Șeful de Serviciu întocmește lunar foaia colectivă de prezență pentru personalul din cadrul Serviciului Buget, pe baza condicii de prezenta, pe un model unitar, la nivelul A.S.S.M.B., pus la dispoziție de Serviciul Buget Resurse Umane;

18.    Șeful de Serviciu întocmește anual, propunerile de perfecționare pentru personalul propriu, din cadrul Serviciului Buget;

19.    Șeful de Serviciu elaborează anual sau ori de câte ori este necesar, referate de necesitate privind organizarea concursurilor de ocuparea posturilor vacante din cadrul Serviciului Buget;

20.    Șeful de Serviciu participă la elaborarea și modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare, statului de funcții, statului de personal, precum și Regulamentului Intern cu privire la Serviciul Buget, în vederea supunerii atenției Directorului Direcției Economice și Directorului General al Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București;

21.    Asigură și răspunde de arhivarea documentelor, emise în cadrul Serviciului Buget, gestionate de Administrația Spitalelor si Serviciilor Medicale București;

22.    Șeful de Serviciu întocmește referatele pentru acordarea sporurilor/indemnizațiilor pentru salariații din cadrul Serviciului Buget, care îndeplinesc condițiile legale pentru primirea acestora;

23.    Participă la întocmirea propunerilor bugetare, a notelor de furyîanaentare, a rapoartelor, a proiectelor de hotarari, a Planului Anual al Achizițiilor Publice al Â.S.SlM.B. și a referatelor de necesitate, aplicabile Serviciului Buget, pentru buna funcționare a £ ctivitaților în cadrul acestuia;

24.    Ține evidența scrisă a tuturor lucrărilor ce au fost repartizate serviaiului si răspunde la sesizările pe problemele specifice de activitate ale instituției și pe domeniul său de pompetență;

25.    îndeplinește și alte atribuții cu caracter specific, ce decurg din actețe normative în vigoare sau

dispuse de conducerea instituției, în domenhtLsău de activitate.


Art. 34 SERVICIUL CONTABILITATE

Serviciul Contabilitate se subordonează Direc' și competențe :

•coițțJmice și ar^u'rmăto^Ie ațrtbuții1.    Asigură și răspunde de înregistrarea actelor iustificative-sUînfQcmirea..documentel6r contabile, cu respectarea dispozițiilor legale;


2.    Organizează și exercită controlul gestiunii administrației;

3.    întocmește lunar balanța de verificare pentru conturile sintetice-șf ănalitice și urmărește concordanța dintre acestea;

4.    întocmește trimestrial și anual bilanțul contabil și raportul<explieatfvla acestea, pentruactivitatea

proprie;    •••/•

5.    Prezintă spre aprobare directorului economic, bilanțul contabil și raportul explicativ,'participă la analiza rezultatelor economice și financiare, pe baza datelor din bilanț;

6.    Asigură și răspunde de efectuarea corectă și la timp a înregistrărilor contabile;

7.    Răspunde de organizarea și întocmirea evidenței contabile a patrimoniului;

8.    Organizează și răspunde de inventarierea periodică a tuturor valorilor patrimoniale, potrivit legii, înregistrează în contabilitate rezultatele inventarierii, conform proceselor-verbale ale comisiei de inventariere;

9.    înregistrează în evidențele contabile rezultatele reevaluării patrimoniului A.S.S.M.B., conform prevederilor legale;

10.    Verifică, analizează și centralizează situațiile financiare transmise de unitățile din subordine, potrivit normelor legale, răspunzând de realitatea și exactitatea datelor cuprinse;

11.    Ține evidența fizică a tuturor mijloacelor fixe și a obiecte de inventar din patrimonial unității;

12.    Răspunde de întocmirea fișelor de magazie și a celor de inventar;

13.    Verifică, în mod obligatoriu, ca materialele propuse spre aprovizionare, să nu existe ca stocuri în magazia centrală, evitându-se crearea de stocuri fără mișcare;

14.    Asigură, prin depozitul propriu, gestionarea (achiziționare, depozitare, distribuire internă și externă) materialelor consumabile procurate;

15.    Verifică și înregistrează în contabilitate documentele care stau la baza operațiunilor de plăți în numerar;

16.    întocmește si asigura implementarea Procedurilor Operaționale in cadrul serviciului;

17.    întocmește Registrul Riscurilor și documentele cu privire la implementarea sistemului de Control Intern Managerial în cadrul serviciului;

18.    Răspunde petițiilor care sunt legate de domeniul său de activitate;

19.    Șeful de Serviciu întocmește anual fișele de evaluare a performanțelor profesionale individuale, pentru angajații din cadrul Serviciul Contabilitate, pe un model unitar, la nivelul A.S.S.M.B., pus la dispoziție de Serviciul Resurse Umane;

20.    Șeful de Serviciu întocmește fișele de post pentru angajații din cadrul Serviciului Contabilitate;

21.    Șeful de Serviciu întocmește lunar foaia colectivă de prezență pentru personalul din cadrul Serviciului Contabilitate, pe baza condicii de prezență, pe un model unitar, la nivelul A.S.S.M.B., pus la dispoziție de Serviciul Resurse Umane;

22.    Șeful de Serviciu întocmește anual, propunerile de perfecționare pentru personalul propriu, din cadrul Serviciului Contabilitate;

23.    Șeful de Serviciu elaborează anual sau ori de câte ori este necesar, referate de necesitate privind organizarea concursurilor de ocuparea posturilor vacante din cadrul Serviciului Contabilitate;

24.    Șeful de Serviciu participă la elaborarea și modificarea Regulamentului de Qpg^nizare și tu privire

Funcționare, statului de funcții, statului de personal, precum și Regulamentului In la Serviciul Contabilitate, în vederea supunerii atenției Directorului Direcției Directorului General al Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale Bucureș

25.    Asigură și răspunde de arhivarea documentelor, emise în cadrul Serviciului

gestionate de Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București;    \ i

26.    Șeful de Serviciu întocmește referatele pentru promovarea, abordarea sporurilor/inderrMteimice și

atiilor


» 5’JC.


pentru salariații din cadrul Serviciului Contabilitate, care îndeplinesc condițiile legale pentru primirea acestora;

27.    Participă la întocmirea propunerilor bugetare, a n6îelbr^^”ftmdamentare7-a rapoartelor, a proiectelor de hotarari, a Planului Anual al Achizițiilor Publice aEA-SXM.B. și a referatelor de necesitate, aplicabile Serviciului Contabilitate, pentru buna ftmcȘ5^e--a-ncTi5ZSațîfoFîn cadrul acestuia;

28.    Tine evidența scrisă a tuturor lucrărilor ce au fost repartizatesefviciLțb^f'șUrăspunde Ta sesizările pe problemele specifice de activitate ale instituției și pe^ddmeniidsăti de competență;',

29.    îndeplinește și alte atribuții cu caracter specific, ce decurg^ufactele normative în. vigoare sau

dispuse de conducerea instituției, în domeniul său de activitate.    i : ' ” ,i


Art. 35 SERVICIUL FINANCIAR

Serviciul Financiar se subordonează Directorului Direcției Economice și are următoarele atribuții și competențe :

1.    Participă la întocmirea proiectului de buget anual al instituției, în colaborare cu Serviciul Buget și Serviciul Contabilitate, furnizând date referitoare la contul de execuție;

2.    Urmărește execuția bugetară în conformitate cu bugetul d evenituri și cheltuieli aprobat;

3.    Asigură respectarea listelor de investiții aprobate prin bugetul de venituri și cheltuieli;

4.    Urmărește permanent și răspunde de utilizarea eficientă a alocațiilor;

5.    Asigură desfășurarea ritmică a operațiunilor de decontare cu furnizorii în activitatea curentă pe baza documentelor justificative, avizate conform OMFP 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice; Asigură și răspunde de finanțarea lunară a subvențiilor către spitalele aflate în subordinea A.S.S.M.B., pentru toate categoriile de cheltuieli, pe baza referatului întocmit de Serviciul Buget-Contabilitate;

Asigură încadrarea în limitele bugetare a finanțării acordate spitalelor din subordine;

Asigură relația cu instituțiile de credit prin convențiile încheiate privind drepturile de personal; Verifică și centralizează raportările financiare lunare reglementate prin ordin de ministru, atât pentru activitatea proprie, cât și pentru unitățile din subordine, pe care le înaintează ordonatorului principal de credite, în termenele stabilite de lege și de ordonatorul principal de credite;

10.    Verifică raportările lunare ale unităților din subordine, privind stabilirea modalității de transmitere și raportare a execuției bugetului de venituri și cheltuieli în vederea monitorizării cheltuielilor spitalelor publice;

11.    întocmește lunar către Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București situația privind monitorizarea investițiilor pentru unitățile sanitare aflate în subordine.

12.    întocmește lunar contul de execuție și decontul de cheltuieli pentru cheltuielile cabinetelor școlare finanțate de Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București.

13.    întocmește lunar cererea de finanțare a cheltuielilor aferente cabinetelor școlare către Direcția de Sănătate Publică.

14.    Colaborează cu Serviciul Resurse Umane pentru completarea decontului lunar pentru medicina școlară, ce se transmite către Direcția de Sănătate Publică pe partea de personal-salarizare.

15.    Colaborează cu Serviciul Medicină Școlară pentru completarea decontului de cheltuieli și a cererii de finanțare ce se transmit lunar către Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București pentru cheltuielile materiale ale cabinetelor școlare aflate în baremul de dotare conform legislației în vigoare.

16.    întocmește facturile aferente contractelor de încl

17.    Urmărește încasarea sumelor obținute din


6.


7.

8. 9.încasarea

Municipiului București în integralitate;

18.    Factura aferentă cotelor de utilități pentru spații de către unitățile sanitare beneficiare ale( eo reîntregirea cheltuielilor cu utilitafile-țenergi^, apa

19.    Urmărește, facturează, după    întârz'


conform clauzelor contractuale; i le virează la bugetul local/Primăria
iate în baza contractelor va fi întocmită ui de închiriere efectuăhdu-se astfel ptc.) la rfiyel de unițât^șarfl^ă^. și le yițeajfă la bu^țtîde stat&jsv'    ’
CCHFCTM CU ORIGîMAU'l

20. Operează în Programul Național de Raportare - f ORJEXEBUG - bugetul, cr ;ditele de angajament bugetar, recepțiile și verifică plățile în colaborarerctrS'ervîcîurBugeț si Serviciul Contabilitate.

îestriale si


21.    întocmește trimestrial Anexa 3 Fluxuri de Trezorerie pentru , anuale.

22.    Asigură efectuarea corectă și în conformitate cu dispozițiile numerar;

23.    Asigură relația cu Trezoreria Municipiului Bucureșțf^recuni. există conturi deschise.

24.    Răspunde petițiilor care sunt legate de domeniul său de activitate;

25.    întocmește si asigura implementarea Procedurilor Operaționale in cadrul serviciului;

26.    întocmește Registrul Riscurilor si documentele cu privire la implementarea sistemului de Control Intern Managerial in cadrul serviciului;

27.    Participa la întocmirea propunerilor bugetare, a notelor de fundamentare, a rapoartelor si a proiectelor de hotarari atunci când e cazul;

28.    Șeful de Serviciu întocmește anual fișele de evaluare a performanțelor profesionale individuale, pentru angajații din cadrul Serviciul Financiar, pe un model unitar, la nivelul A.S.S.M.B., pus la dispoziție de Serviciul Resurse Umane;

29.    Șeful de Serviciu întocmește fișele de post pentru angajații din cadrul Serviciului Financiar;

30.    Șeful de Serviciu întocmește lunar foaia colectivă de prezență pentru personalul din cadrul Serviciului Financiar, pe baza condicii de prezenta, pe un model unitar, la nivelul A.S.S.M.B., pus la dispoziție de Serviciul Resurse Umane;

31.    Șeful de Serviciu întocmește anual, propunerile de perfecționare pentru personalul propriu, din cadrul Serviciului Financiar;

32.    Șeful de Serviciu participă la elaborarea și modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare, statului de funcții, statului de personal, precum și Regulamentului Intern cu privire la Serviciul Financiar, în vederea supunerii atenției Directorului Direcției Economice și Directorului General al Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București;

33.    Șeful de Serviciu elaborează anual sau ori de câte ori este necesar, referate de necesitate privind organizarea concursurilor de ocuparea posturilor vacante din cadrul Serviciului Financiar ;

34.    Asigura si răspunde de arhivarea documentelor, emise în cadrul Serviciului Financiar, gestionate de Administrația Spitalelor si Serviciilor Medicale București;

35.    Șeful de Serviciu întocmește referatele pentru acordarea sporurilor/indemnizațiilor pentru salariații din cadrul Serviciului Financiar, care îndeplinesc condițiile legale pentru primirea acestora;

36.    Participă la intocmirea propunerilor bugetare, a notelor de fundamentare, a rapoartelor, a proiectelor de hotarari, a Planului Anual al Achizițiilor Publice al A.S.S.M.B. și a referatelor de necesitate, aplicabile Serviciului Financiar, pentru buna funcționare a activităților în cadrul acestuia;

37.    Tine evidența scrisă a tuturor lucrărilor ce au fost repartizate serviciului și răspunde la sesizările pe problemele specifice de activitate ale instituției și pe domeniul său de competență;

38.    îndeplinește și alte atribuții stabilite de directorul economic și conducerea instituției în domeniul său de activitate.

Je^iyriilor dbvplăți în instituțiile de,',£re<Jit la care


Art. 36 DIRECȚIA INVESTIȚII

Este condusă de Directorul Direcția de Investiții și se află în subordinea directă a Directorului General Adjunct având în subordine următoarele structuri: Serviciul Investiții și Serviciul Urmărire Contracte Directorul Direcției Investiții are următoarele atripuținși contpețențe:

1.    Coordonează, conduce și controlează activitatea (Serviciului Investiții si Serviciul Urmărire Contracte

2.    Controlează modul de respectare și aplicare aJ.legislației specifică actiyitâțifstructurilor subordonate;


J.


4.


5.


6.


7.


8.


9.Contrasemnează toate actele emise in cadrul direcției de către răspunde de legalitatea acestora

Stabilește, împreună cu structurile aflate în administrarea ASSM reparații, modernizare a imobilelor în care acestea își desfășoară activjlai


de specialitate siDispune punerea în practică a planului de investiții, reparați iși consolidări7 a imobilelor în care își desfășoară activitatea unitățile aflate în administrarea ASSMB^

Va centraliza caietele de sarcini întocmite de spitalele administrate de ASȘMB pentru achiziția ocazionala de aparatura medicala si va fundamenta preturile solicitate ’de către spitale prin publicarea specificațiilor tehnice in SICAP.    < .    ;

Participă la fundamentarea bugetului și a Planului Anual al Achizițiilor Publice și înaintează propuneri Directorului General în urma analizelor efectuate, împreună cu structurile aflate în administrarea ASSMB și cu Serviciul Investiții si Urmărire Contracte din cadrul Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București;

Răspunde de organizarea tehnico-materială a uinităților aflate în adminsitrarea A.S.S.M.B. (reparații curente, capitale, investiții, etc.)

Emite ordinul de începere a lucrărilor de investiții, de reparații curente și de reparații capotale ;


10.    întocmește și fundamentează propuneri privind proiecte de hotărâri ale Consiliului General al Municipiului București, proiecte de dispoziții ale Primarului General și proiecte de decizii ale Directorului general specifice domeniul său de activitate;

11.    îndeplinește orice alte sarcini care îi revin, dispuse de Directorul general al instituției, precum și orice alte atribuții prevăzute de lege sau stabilite prin Hotărâri ale Consiliului General al Municipiului București și Dispoziții ale Primarului General;

12.    Colaborează și conlucrează cu toate structurile ASSMB, realizând un schimb permanent de date și informații cu acestea, precum și cu compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului București sau din cadrul instituțiilor și serviciilor publice de interes local al Municipiului București, precum și cu alte instituții publice sau private, pe domeniul său de activitate;

13.    Răspunde Ia sesizările pe problemele specifice de activitate ale instituției și pe domeniul său de competență;

14.    IntocmeȘte si asigura implementarea Procedurilor Operaționale in cadrul direcției;

15.    întocmește Registrul Riscurilor si documentele cu privire la implementarea sistemului de Control Intern Managerial in cadrul direcției;

16.    îndeplinește și alte atribuții cu character specific, ce decurg din actele normative în vigoare sau dispuse de conducerea instituției, în domeniul său de activitate.


Art. 37 SERVICIUL INVESTIȚII

Serviciul Investiții se subordonează Directorului Direcției Investiții și are următoarele atribuții și competențe:

1.    Elaborează PAAP al ASSMB pentru capitolul investiții;

2.    Sa intocmeasca Planul anual de investiții pentru exercițiul financiar in curs si pentru cel viitor;

3.    Sa urmareasca modul de indeplinire a Planului de investiții conform bugetului aprobat;

4.    Sa cunoască fluxul investițiilor;

5.    Sa evalueze/actualizeze in condițiile legii valoarea totala a devizului general;

6.    Sa monitorizeze respectarea prevederilor legale cu privire la delimitarea obiectivelor de investiții si sa analizeze profitabilitatea investițiilor ;

7.    Sa compenseze cheltuielile intre capitolele si subcapitolele devizelor generale ;

8.    Sa pregătească documentele pentru a le supune amoo^rii CGMB

9.    Sa determine valoarea de finanțare a obiectivelor!


10.    Sa elaboreze strategii care permit dezvoltarea pe tțrmen aflate in administrare

11.    Participa in comisii de rece a documentelor tehnico/ej

o
înalizare in procese verbale de recepție
12.    întocmește caiete de sarcini pentru capitolul investiții conform bugetul

13.    Colaborează cu direcția de achiziții pentru buna desfășurare a investitUlofpuM^ejJ/^—

14.    Urmărește contractarea si derularea lucrărilor la obiectivele de investiții skreparatii iÂ-cplaborare

cu toate compartimentele ASSMB din punct de vedere af^valorilerrtrrmenelor, r&gularitate, legalitate;    : ;U.

15.    Asigura pregătirea documentației pentru avizarea si aprobarea indicatorilor tehnico/economici pentru fiecare obiectiv de investiții;

16.    Desfasoara activitatea necesara de supraveghere tehnica pentru lucrări de intretinere la obiectivele din administrarea ASSMB.

17.    Face propuneri pentru finanțarea lucrărilor de reparații la spitalele din administrarea ASSMB;

18.    Pregătește si asigura recepția lucrărilor de investiții, reparații conform normativelor in vigoare;

19.    Asigura intocmirea cârtii tehnice a construcției pentru obiectivele de constructii/modemizarii;

20.    Propune studii de fezabilitate pe care le supune aprobării autoritatii locale pentru lucrări de investiții la sediul ASSMB si a spitalelor din administrarea ASSMB;

21.    Prezintă trimestrial sau ori de cate ori este nevoie rapoarte cu privire la activitatea desfasurata in cadrul structurii;

22.    Participa la intocmirea documentațiilor pentru obținerea de fonduri de la instituțiile financiare internaționale;

23.    Participa la comisiile de evaluare a procedurilor de licitații conform legii, cu respectarea prevederilor legale privind pastrarea confidențialității documentelor de licitații si a securității acestora;

24.    Controlează înregistrarea in patrimoiu a mijloacelor fixe si obiectelor de inventar;

25.    Fundamentează PAAP pentru investiții;

26.    Soluționează conform legii corespondenta repartizata;

27.    Supraveghează si coordonează efectuarea lucrărilor de intretinere sau reparare a instalațiilor luminoase de semnalizare in sediul ASSMB si a spitalelor aflate in administrarea ASSMB;

28.    Rezolva cererile, sesizările si reclamatiile spitalelor cu privire la lucrările de alimentare cu apa, canalizare, alimentare cu energie electrica, telefoane, gaze pentru toate clădirile aflate in administrarea ASSMB;

29.    Răspunde de luarea tuturor masurilor pentur eliminarea efectelor caniculei,

30.    Participa in comisiile de inventariere, casare etc.;

31.    Orice alte activitati, sarcini, indatoriri date de cei cu competenta in domeniu (șefi ierarhici superiori).

Art. 38 SERVICIUL URMĂRIRE CONTRACTE

Se subordonează Directorului Direcției Investiții și are următoarele atribuții și competențe :

1.    Inițiază proiecte de hotarari si intocmeste in acest sens documentația si raportul de specialitate privind aprobarea /modificarea documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor de investiții ale Administrației Spitalelor si Serviciilor Medicale București;

2.    Asigura intocmirea listelor de investiții ale Administrației Spitalelor si Serviciilor Medicale București, cu specificarea surselor de finanțare, avand la baza notele de fundamentare emise de compartimentle de specialitate ;

3.    întocmește si supune spre aprobare listele cu propunerile privind programele anuale de investiții ale Administrației Spitalelor si Serviciilor Medicale București;

4.    Colaborează cu structurile aflate in administrase ASSMB, in vederea centralizării datelor referitoare la programele anuale de investiții;Asigură întocmirea documentelor primare n privind investițiile A.S.S.M.B. - referate de n note justificative ;

Asigură elaborarea documente. aflice necesar execuție, în conformitate Achiziții;ucran•gapizării licitațiilor pentru proiectarăți e'țfiune la dispoztîa ServicîulinfWocedur i


\-zy,Colaborează cu Serviciul Achiziții în vederea înt

publice/caietelor de sarcini, privind lucrările aferente investițiilor A.S.S.M.B77ȚX^''f^L------

8.    Propune Directorului Direcției de Investiții., comisiile de evaluare a    z

9.    Urmărește execuția contarctelor încheiate de A.S.S.M.B.;    //•."/    ' - , ,

10.    Transmite departamentelor de specialitate, lista obiectivelor de investrțitpentni care ‘este necesare

a se solicita certificat de urbanism, autorizație de construire ;    A ■

11.    Transmite departamentelor de specialitate, lista obiectivelor de investiții pentru care este necesar . a se solicita certificat de urbanism, autorizație de construire ;

12.    Urmărește modul de îndeplinire al condițiilor, a tuturor clauzelor contractelor de achiziție publică și a obligațiilor asumate de contractant, de la data intrării lor în vigoare, pe durata de execuție a lucrărilor, cât și în perioada de garanție și informează, periodic și detaliat și transmite în timp util. Directorului direcției, rapoarte cu privire la situația constatată și a respectării tuturor dispozițiilor legale ce reglementează derularea contractelor de către contractanți;

13.    Participă la recepția obiectivelor de investiții, a lucrărilor, a serviciilor ;

14.    Verifică pe teren și urmărește realizarea lucrărilor de investiții, de reparații curente și capitale, verifică și vizează situațiile de lucrări, urmărește în teren execuția lucrărilor, pe parcursul desfășurării acestora;

15.    Urmărește si verifica inclusiv pe teren modul de îndeplinire a condițiilor, a tuturor clauzelor contractelor de inchiriere si a obligațiilor asumate de chiriași, de la data intrării in vigoare a contractelor încheiate cu ASSMB.

16.    Participă la predarea amplasamentelor și urmărește respectarea termenului de începere și terminare a lucrărilor, face recepțiile lucrărilor executate la imobile de către prestatori, constructori, executanți;

17.    Urmărește lucrările puse în funcțiune pe toată perioada de garanție prezentând Directorului de Investiții, note de constatare și propune acestuia să dispună efectuarea eventualelor remedieri de către executant, constructor, prestator, după caz

18.    Prin decizia Directorului General, participă și răspunde de efectuarea recepțiilor de produse, de servicii și lucrări și face parte din comisiile de recepție, conform legislației în vigoare;

19. întocmește semestrial centralizatoarele cu datele privind imobilele care necesită reparații curente,


reparații capitale, consolidări laimobilele în administrarea A.S.S.M.B. și întocmește documentația referitoare la stadiul lucrărilor;

20.    Urmărește obținerea avizelor/autorizațiilor legale necesare bunei funcționări a imobilelor aflate în administrarea ASSMB

21.    Urmărește execuția pe faze de proiectare și respectarea tuturor etapelor graficelor de execuție a lucrărilor;

22.    Asigură recepția proiectelor, a lucrărilor la data terminării acestora;

23.    Participă și contribuie la întocmirea programelor de finanțare a obiectivelor de investiții din cadrul structurilor aflate în administrarea Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București;

24.    Participă la întocmirea și actualizarea cărții tehnice a construcției în perioada de garanție, conform legii;

25.    Colaborează permanent cu contractanții (executanți, prestatori, furnizori și alte entități implicate în derularea contractelor de achiziție publică) pe parcursul derulării acestora;

26.    Colaborează cu organele abilitate să controleze calitatea lucrărilor executate, a serviciilor prestate,


CC:JFGAM CU ORIGINALUL31.    Șeful de Serviciu participa la elaborarea si modificarea proieetuhd-Regulai și Funcționare, statului de funcții, statului de personal, precum și Regulam® la Serviciul Urmărire Contracte, în vederea supunerii atenției Dj.

Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București;    ,    ,

32.    Șeful de Serviciu întocmește anual fișele de evaluare a perfor^^țelor-profesional^ifidividuale,

pentru angajații din cadrul Serviciul Urmărire Contracte, pe un model unitaU, la nivelul A.S.S.M.B., pus la dispoziție de Serviciul Resurse Umane;    "

33.    Șeful de Serviciu întocmește fișele de post pentru angajații din cadrul Serviciului Urmărire Contracte;

34.    Șeful de Serviciu întocmește lunar foaia colectivă de prezență pentru personalul din cadrul Serviciului Urmărire Contracte, pe baza condicii de prezenta, pe un model unitar, la nivelul A.S.S.M.B., pus la dispoziție de Serviciul Resurse Umane;

35.    Șeful de Serviciu întocmește anual, propunerile de perfecționare pentru personalul propriu, din cadrul Serviciului Urmărire Contracte;

36.    Șeful de Serviciu elaborează anual sau ori de câte ori este necesar, referate de necesitate privind organizarea concursurilor de ocuparea posturilor vacante din cadrul Serviciului Urmărire Contracte;

37.    Asigura si răspunde de arhivarea documentelor, emise în cadrul Serviciului Urmărire Contracte, gestionate de Administrația Spitalelor si Serviciilor Medicale București;

38.    Șeful de Serviciu întocmește referatele pentru acordarea sporurilor/indemnizațiilor pentru salariații din cadrul Serviciului Urmărire Contracte, care îndeplinesc condițiile legale pentru primirea acestora;

39.    Participă la întocmirea propunerilor bugetare, a notelor de fundamentare, a rapoartelor, a proiectelor de hotarari, a Planului Anual al Achizițiilor Publice al A.S.S.M.B. și a referatelor de necesitate, aplicabile Serviciului Urmăriri Contracte, pentru buna funcționare a activităților în cadrul acestuia;

40.    Tine evidența scrisă a tuturor lucrărilor ce au fost repartizate serviciului și răspunde la sesizările pe problemele specifice de activitate ale instituției și pe domeniul său de competență.

Art. 39 DIRECȚIA ADMINISTRATIVĂ

Direcția Administrativă este coondusă de un Director și se află în subordinea Directorului General Adjunct avînd în subordine următoarele servicii: Serviciul Administrativ și Serviciul Patrimoniu. Directorul Direcției Administrative are următoarele atribuții și competențe:

de Organizare cu privire e'neral âf


1

2

3.

4,

5

6


Coordonează, conduce și controlează activitatea Serviciului Administrativ și Serviciului Patrimoniu;

Controlează modul de respectare și aplicare a legislației specifică activității serviciilor subordonate

Contrasemnează toate actele emise in cadrul direcției de către structurile de specialitate si răspunde de legalitatea acestora;

Participă la fundamentarea bugetului și înaintează propuneri Directorului General Adjunct în urma analizelor efectuate, împreună cu structurile administrative ale unităților sanitare publice aflate în administrare ;    A , f

Organizează activitățile de reparații curente ale unităților sanitar^, publice din subordinea


A.S.S.M.B.;    A

întocmește și fundamentează propuneri privind proiecte deho_ . Municipiului București, proiecte de dispoziții ale Primarului Gene Directorului general specifice domeniul său de activitate'; îndeplinește orice alte sarcini care îi revin, dispuse de'E^et Adjunct al instituției, precum ș^etfjfg?^ȘKatribuții prevăzuta


lliului General al iecte de decizii/ ale

1 General si DirecfoFuluiGeneraf<


k lfițge sau stabilite-grțn ffoWâfî ale

... .
toC,


J CC;.Tu:\iVI CU OfiîGlN/.L'JL

8.    Colaborează și conlucrează cu celelalte compartimente ale instituției realizând un schimb permanent de date și informații cu acestea, precum și cu compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului București sau din cadrul instituțiilor și se.cviaiîIor-cnfeRCe de interes local al Municipiului București, pe domeniul său de activitate;

9.    Răspunde la sesizările pe problemele specifice de activitate alșJnătTtuți^Tdin dorpeniul său de

competență;    ____—

10.    Elaborează referatele însoțite de note de fundamentare, necesitate și oportunitate a; achiziției în vederea întocmirii Planului Anual de Achiziții Publice;

Art. 40 SERVICIUL ADMINISTRATIV

Se subordonează Directomlui Direcției Administrative și are următoarele atribuții și competențe:


Face propuneri privind spatiile ce urmeaza a fi închiriate sau acordate in comodat, in baza solicitărilor si datelor transmise de către spitale.

Stabilește cotele de utilitati aferente spatiilor ce urmeaza a fi închiriate.

Stabilește valoarea pentru tariful chiriei lunare a spatiilor propuse pentru inchiriere astfel: pentru spatiile cu destinație medicala (laborator analize medicale, imagistica si radiologie) se stabilește un tarif unitar fix, conform anexei nr.4 la HCGMB nr.268/2010 pentru spatiile cu destinație non-medicala se stabilește un tarif minim de pornire a procedurii de licitație, conform anexei nr.4 la HCGMB nr.268/2010

Asigura si răspunde de arhivarea documentelor, emise în cadrul Serviciului Administrativ, gestionate de Administrația Spitalelor si Serviciilor Medicale București;

Colaborează cu Direcția Investiții pe toată durata efectuării lucrărilor de investiții, reparații capitale și curente ale clădirilor și instalațiilor aferente, ale unităților sanitare și unităților saniatare aflate în administrarea A.S.S.M.B.;

Răspunde la sesizările pe domeniului său de competență,

întocmește și fundamentează propunerile pentru reparații ale bunurilor mobile și imobile din patrimoniul instituției și urmărește, recepționează și vizează serviciile, produsele și lucrările, pe domeniul său de activitate;

10.    Răspunde de organizarea arhivei A.S.S.M.B.

11.    Asigură din punct de vedere administrativ funcționarea în bune condiții a tuturor bunurilor aflate în patrimoniu;

12.    Verifică modul de întocmire a foilor de parcurs pentru autoturismele aflate în patrimoniu;

13.    Colaborează cu toate celelalte compartimente ale instituției realizând un schimb permanent de date și informații cu acestea, precum și cu unitățile sanitare aflate în administrarea A.S.S.M.B. și cu serviciile publice din cadrul Primăriei Municipiului București pe domeniul său de activitate;

14.    Răspunde la sesizările/petițiile pe problemele specifice domeniului său de competență.

15.    îndeplinește orice alte sarcini care îi revin, dispuse de către Directorul general al instituției sau stabilite prin legislația în vigoare, Hotărâri ale Consiliului General al Municipiului București, Dispoziții ale Primarului General în domeniul său de activitate;

16.    întocmește si asigura implementarea Procedurilor Operaționale in cadrul serviciului;

17.    întocmește Registrul Riscurilor si documentele cu privire la implementarea sistemului de Control Intern Managerial in cadrul serviciului;

18.    Șeful de Serviciu participa la elaborarea si modificarea proiectului Regulamentului de Organizare

și Funcționare, statului de funcții, statului de personal, precum și Regulamentului Intern cu privire la Serviciul Administrativ, în vederea supunerii atenției Directorului. General al Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București;    I <

19.    Șeful de Serviciu întocmește anual fișele de evaluare a pgH&fmanțclin ■pîyfesîonalg'ihdividupE. pentru angajații din cadrul Serviciul Adipinistrativ, pe t|n mâdeTunitarȚtâ nivelul A.ȘvS'.M.B..'-pus la dispoziție de Serviciul Resurse


2.

-*>

J.

4.


5.


6.


7.


8.

9.


20. Șeful de Serviciu întocmește fișe.in cadrul Serviciu^ Adrhrhâfețrativ;
21.    Șeful de Serviciu întocmește lunar foaia coleCtlW^Affre£fefî£ăKî Serviciului Administrativ, pe baza condicii de prezenta, pe un modeljr pus la dispoziție de Serviciul Resurse Umane;

22.    Șeful de Serviciu întocmește anual, propunerile de perfecționare jjentft tonalul propriu, din cadrul Serviciului Administrativ;

• i ; r ■■ ■

23.    Șeful de Serviciu elaborează anual sau ori de câte ori este necesar, referate de necesitate privind organizarea concursurilor de ocuparea posturilor vacante din cadrul Serviciului Administrativ;

24.    Șeful de Serviciu întocmește referatele pentru acordarea sporurilor/indemnizațiiior pentru salariații din cadrul Serviciului Administrativ, care îndeplinesc condițiile legale pentru primirea acestora;

25.    Tine evidența scrisă a tuturor lucrărilor ce au fost repartizate serviciului și răspunde la sesizările pe problemele specifice de activitate ale instituției și pe domeniul său de competență;

26.    Participă la intocmirea propunerilor bugetare, a notelor de fundamentare, a rapoartelor, a proiectelor de hotarari, a Planului Anual al Achizițiilor Publice al A.S.S.M.B. și a referatelor de necesitate, aplicabile Serviciului Administrativ, pentru buna funcționare a activităților în cadrul acestuia;

Art. 41 SERVICIUL PATRIMONIU

Serviciul Patrimoniu se află în subordinea Directorului Direcției Administrative și are următoarele atribuții și competențe:

1.    Răspunde de imobilele unităților sanitare aflate in administrarea AS SMB si actele cadastrale aferente acestora

2.    Face propuneri privind casarea activelor fixe și scoaterea lor din evidență, asigură evidența mișcărilor patrimoniului A.S.S.M.B. și întocmește rapoarte asupra declasării obiectelor de inventar din patrimoniul instituției; propune constituirea comisiei de inventariere a patrimoniului instituției, conform normelor în vigoare și colaborează la intocmirea inventarului;

3.    Asigura si răspunde de arhivarea documentelor, emise în cadrul Serviciului Patrimoniu, gestionate de Administrația Spitalelor si Serviciilor Medicale București;

4.    Constituie baza de date referitoare la situația juridică a imobilelor (terenuri și clădiri) ce alcătuiesc patrimoniul de administrare al Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București;

5.    Colaborează și efectuează schimb de informații, în vederea actualizării datelor neclasificate, cu alte instituții ale administrației centrale sau locale, colectează și centralizeză date privind evoluția proprietății, astfel încât în orice moment să se dispună de baza de date actualizată asupra patrimoniului

6.    Colaborează cu toate celelalte compartimente ale instituției realizând un schimb permanent de date și informații cu acestea, precum și cu unitățile sanitare aflate în administrarea A.S.S.M.B. și cu serviciile publice din cadrul Primăriei Municipiului București pe domeniul său de activitate;

7.    Răspunde la sesizările/petițiile pe problemele specifice domeniului său de competență.

8.    îndeplinește orice alte sarcini care îi revin, dispuse de către Directorul Direcției Administrative, Directorul general al instituției sau stabilite prin legislația în vigoare, Hotărâri ale Consiliului General al Municipiului București, Dispoziții ale Primarului General în domeniul său de activitate;

9.    întocmește și asigură implementarea Procedurilor Operaționale îh cadrul.șs

10.    întocmește Registrul Riscurilor si documentele cu privire la implemefffarea sistemului de Control

Intern Managerial in cadrul serviciului;    [,' <“-7^

11.    Șeful de Serviciu participa la elaborarea si modificardLprdiectului Regulamentului de Organizare și Funcționare, statului de funcții, statului de personal/precum și Regulamentului Intern cu privire la Serviciul Patrimoniu, în vederea supunerii atentțeFÂpirectorului General aj'Șdministrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București;

12.    Șeful de Serviciu întocmește anual fișele de evaluau pentru angajații din cadrul ServiciidRatrimoniu. pe


or pr,ng|donale individuale, el unitar, la nflăul Â;.^^M.B.> pus


arjgaja


13. Șeful de Serviciu întocmește fișele de post pentru arjgaiații din cadrul Serviciului Patrimoniu;

personalul din cadrul

.S.M.B.,14.    Șeful de Serviciu întocmește lunar foaia colectivă de prezență pe Serviciului Patrimoniu, pe baza condicii de prezenta, pe un model u pus la dispoziție de Serviciul Resurse Umane;

15.    Șeful de Serviciu întocmește anual, propunerile de perfecționarem€ht, cadrul Serviciului Patrimoniu;

16.    Șeful de Serviciu elaborează anual sau ori de câte ori esterrecesan referate de necesitate:, privind organizarea concursurilor de ocuparea posturilor vacante din cadrul Serviciului Patrimoniu ;\ 3

17.    Asigura si răspunde de arhivarea documentelor, emise în cadrul Serviciului Patrimoniu, gestionate de Administrația Spitalelor si Serviciilor Medicale București;

18.    Șeful de Serviciu întocmește referatele pentru acordarea sporurilor/indemnizațiilor pentru salariații din cadrul Serviciului Patrimoniu, care îndeplinesc condițiile legale pentru primirea acestora;

19.    Tine evidența scrisă a tuturor lucrărilor ce au fost repartizate serviciului și răspunde la sesizările pe problemele specifice de activitate ale instituției și pe domeniul său de competență;

20.    Participă la întocmirea propunerilor bugetare, a notelor de fundamentare, a rapoartelor, a proiectelor de hotarari, a Planului Anual al Achizițiilor Publice al A.S.S.M.B. și a referatelor de necesitate, aplicabile Serviciului Patrimoniu, pentru buna funcționare a activităților în cadrul acestuia;

Art. 42 DIRECȚIA RESURSE UMANE, NORMARE, ORGANIZARE ȘI SALARIZARE (RUNOS)

Este condusă de un Director și se subordonează Directorului General Adjunct având următoarele atribuții și competențe:


1.


5.


6.


Propune spre aprobare Directorului General, scoaterea la concurs a posturilor vacante și transformarea unor posturi în raport cu necesitățile transmise, conform normativelor de personal în vigoare și a bugetului alocat cu această destinație;

Colaborează cu celelalte direcții/servicii de specialitate din cadrul Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București la elaborarea tematicilor și bibliografiei în vederea organizării concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante;

Monitorizează posturile vacante/temporar vacante și răspunde de organizarea concursurilor pentru ocuparea acestor posturi, în calitate de secretar al comisiei de examinare în condițiile legii, întocmește documentele privind încadrarea în muncă a candidaților declarați admiși, pe baza proceselor verbale ale comisiilor de examen/concurs în conformitate cu prevederile legale Verifică întrunirea condițiilor legale referitoare la promovarea salariaților din cadrul ASSMB și organizează concursuri de promovare pentru personalul încadrat;

Colaborează cu compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului București, în vederea obținerii aprobării pentru organizarea examenelor/concursurilor de ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante ori de promovare, conform regulamentului de concurs emis prin dispoziția Primarului General;

Participă la elaborarea și modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare, statului de funcții, statului de personal, precum și Regulamentului Intern cu privire la Direcția Resurse Umane, Normare Organizare și Salarizare (Direcția RUNOS), în vederea supunerii atenției Directorului General al Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București;


7.    Asigură întocmirea și implementarea Procedurilor Operaționale

8.    Numește responsabil cu gestionarea riscurilor care întocmește cu privire la implementarea sistemului de Control Intern Manag

9.    Răspunde de păstrarea confidențialității datelor cu caracter perS'

10.    îndeplinește și alte atribuții cu caracter specifib, ce, decurg dih dispuse de conducerea instituției, în domeniul sau de activitate.
rul direcției;

Riscurilor și documentele cadrul direcției; ngajaților A.S.Ș.M.1L;

ormative. îmvigoâresâu

'......-

Art. 43 SERVICIUL RESURSE UMANE

Se subordonează Directorului Direcției Resurse Umane Normare Organizare Salarizare șU are următoarele atribuții și competențe:

1.    Răspunde de întocmirea contractelor individuale de muncă, cu respectarea drepturilor și'

obligațiilor care decurg din acestea, în conformitate cu legislația muncii în vigoare; \    ,

2.    Gestioneză fișele postului și fișele de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale angajaților, întocmite de către conducătorii serviciilor/compartimentelor din structură' organizatorică și aprobate de Directorul General al Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București, conform legii;

3.    Efectuează lucrări pentru încheierea, modificarea, suspendarea și încetarea contractului individual de muncă, precum și acordarea tuturor drepturilor prevăzute de legislația muncii;

4.    întocmește și răspunde de baza de date privind evidența personalului angajat, încheierea, modificarea și executarea contractelor de muncă, ținerea la zi a evidențelor în Registrul general de evidență a salariaților (REVISAL);

5.    Răspunde de înființarea și înregistrarea la autoritatea publică competentă a Registrului general de evidență a salariaților;

6.    întocmește planul anual de perfecționare pe baza propunerilor făcute de structurile organizatorice din cadrul ASSMB ;

7.    întocmește, ține evidența, păstrează și completează dosarele de personal ale angajaților;

8.    în baza referatelor, notelor de fundamentare sau cererilor primite din partea structurilor din cadrul A.S.S.M.B., întocmește decizii și ține evidența deciziilor directorului general privind activitatea de personal-salarizare; de numire și eliberare din funcție a personalului, de sancționare, de acordare a unor sporuri prevăzute de lege, de detașare, de trecere temporară în altă muncă, de stabilire sau modificare a salariului/sporurilor aferente, cu ocazia majorărilor generale, etc.;

9.    Participă la elaborarea Regulamentului Intern și asigură aducerea lui la cunoștința salariaților a acestuia;

10.    întocmește sinteze, analize și informări referitoare la actele administrative din evidența Direcției Resurse Umane Normare Organizare Salarizare;

11.    întocmește anual programarea concediilor de odihnă pentru salariații din cadrul serviciului și centralizează programările întocmite de structurile organizatorice din cadrul instituției;

12.    Completează, vizează și ține evidența legitimațiilor angajaților Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București;

13.    întocmește și eliberează adeverințe sau alte documente solicitate de persoanele care au sau au avut calitatea de angajat al instituției, conform legii și în limita competenței;

14.    Asigură aplicarea măsurilor disciplinare pe baza deciziilor de sancțiune emise de Directorul General în urma hotărârii/procesului verbal al comisiei disciplinare cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind legislația muncii;

15.    Stabilește vechimea în muncă la încadrare, vechimea în specialitate și acordarea gradației aferentă vechimii în muncă, pe baza documentelor justificative care atestă vechimea în muncă/în specialitate pentru personalul din cadrul instituției;

16.    Colaborează cu serviciul extemalizat pentru desfășurarea în bune condiții a activității privind

sănătatea și securitatea în muncă pentru personalul Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București, conform legii;    — -

17.    Șeful de Serviciu întocmește anual fișele de evaluare a performanțelor profesionale individuale

pentru oamenii din subordinea sa;    ,    /    __

18.    Șeful de Serviciu pune la dispoziția tuturor structurilpi*âîțfCadrurAi.S.S.M.B. modelul unitar, lividua

conform legii, al fișelor de evaluare a performanțelor profesionale individuale jși a foilor colective de prezență;    V

19.    Șeful de Serviciu întocmește fișele de post pentru angajațfiQlin

20.    Șeful de Serviciu întocmește lunar foaia colectivă de p Serviciului Resurse Umane, pe baza condiciLde prezenț A.S.S.M.B.;


4 ț

rul ServiciuluișeUJjnane;

, ppntru personăftil din cadrul ’ îTmodel.*unitar, fiîUafiyelpU

-    i    r

5    f


21. Șeful de Serviciu întocmește anual, propunerile de perfecție cadrul Serviciului Resurse Umane;22. Șeful de Serviciu elaborează anual sau ori de câte ori este n< organizarea concursurilor de ocuparea posturilor vacante din

23. Asigură și răspunde de arhivarea documentelor, emise în


gestionate de Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București;    

24.    Șeful de Serviciu întocmește referatele pentru acordarea sporurilor/indemnizațiilor' pentru salariații din cadrul Serviciului Resurse Umane, care îndeplinesc condițiile legale pentru primirea acestora;

25.    Participă la întocmirea propunerilor bugetare, a notelor de fundamentare, a rapoartelor, a proiectelor de hotărâri, a Planului Anual al Achizițiilor Publice al A.S.S.M.B. și a referatelor de necesitate, aplicabile Serviciului Resurse Umane, pentru buna funcționare a activităților în cadrul acestuia;

26.    Ține evidența scrisă a tuturor lucrărilor ce au fost repartizate serviciului și răspunde la sesizările pe problemele specifice de activitate ale instituției și pe domeniul său de competență;

27.    întocmește și asigură implementarea Procedurilor Operaționale în cadrul serviciului;

28.    întocmește Registrul Riscurilor si documentele cu privire la implementarea sistemului de Control Intern Managerial in cadrul serviciului.

Art. 44 SERVICIUL SALARIZARE

Se subordonează Directorului Direcției Resurse Umane Normare Organizare Salarizare și are următoarele atribuții și competențe:

1.    Asigură efectuarea corectă a calculului privind drepturile bănești ale salariaților, a reținerilor din salarii și a obligațiilor față de bugetul de stat și local, asigurările sociale, alte fonduri speciale pe baza foilor colective de prezență întocmite de către șefii structurilor din cadrul instituției;

2.    întocmește statul de plată lunar pentru personalul angajat, actualizează statul de personal, în funcție de modificări și le supune aprobării conducerii;

3.    întocmește și depune lunar, declarația privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitul pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate (112), precum și alte declarații, conform legii, în domeniul său de activitate;

4.    Depune cererea pentru recuperarea sumelor reprezentând indemnizațiile plătite asiguraților, care potrivit OUG 158/2005 se suportă din bugetul Fondului Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate și care depășesc obligația lunară de plată privind contribuția pentru concedii și indemnizații, datorată de angajator;

5.    Participă la întocmirea propunerilor bugetare lunare, trimestriale și anuale, privind cheltuielile cu salariile și pregătirea profesională și asigură fundamentarea pentru titlul I al Planului Anual al Achizițiilor Publice;

6.    Configurează și integrează în structura aplicației constantele lunare (ore/ lună lucrate, sărbători

legale, salariul mediu brut, salariul minim pe economie) cât și    ijat


și angajator;/r>Q13.    Centralizează foile colective de prezență ale semnează pentru conformitate;

14.    întocmește și asigură implementarea Procedurilor Operaționale în cadrUlservi

15.    întocmește Registrul Riscurilor si documentele cu privire la implC4wntarea-??i'Stemului de Control

Intern Managerial în cadrul serviciului;    V, Jj,; >

16.    Asigură și răspunde de arhivarea documentelor, emise în cadrul Serviciului Resurse «Umane, gestionate de Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București;

17.    Șeful de Serviciu întocmește referatele pentru acordarea sporurilor/indemnizațiilor pentru salariații din cadrul Serviciului Resurse Umane, care îndeplinesc condițiile legale pentru primirea acestora;

18.    Participă la întocmirea propunerilor bugetare, a notelor de fundamentare, a rapoartelor, a proiectelor de hotărâri, a Planului Anual al Achizițiilor Publice al A.S.S.M.B. și a referatelor de necesitate, aplicabile Serviciului Resurse Umane, pentru buna funcționare a activităților în cadrul acestuia;

19.    Ține evidența scrisă a tuturor lucrărilor ce au fost repartizate serviciului și răspunde la sesizările pe problemele specifice de activitate ale instituției și pe domeniul său de competență.

Art. 45 SERVICIUL JURIDIC

Se subordonează Directorului General Adjunct și are următoarele atribuții și competențe:

1.    Acordă consultanță juridică și colaborează, la solicitarea Directorului General sau Directorului General Adjunct, la întocmirea proiectelor actelor, cu caracter juridic sau administrativ, emise de către Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București (decizii, dispoziții, regulamente, protocoale, acorduri-cadru, contracte, acte adiționale la contracte);

2.    Avizează, din punct de vedere al legalității (aviz pozitiv sau aviz negativ), proiectele actelor cu caracter juridic și administrativ, primite spre avizare, elaborate în cadrul Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București. în conformitate cu Legea 514/2003, actualizată, privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic, precum și cu Statutul profesiei de consilier juridic, avizul consilierului juridic este acordat numai pentru aspectele strict juridice ale documentului/înscrisului respectiv; consilierul juridic care avizează/semnează astfel de documente nu răspunde și nu se pronunță asupra aspectelor economice, financiar-contabile, fiscale, tehnice, de resurse umane, de achiziții publice sau de altă natură, cuprinse în conținutul înscrisului avizat ori semnat de acesta, și nici cu privire la oportunitatea, necesitatea și economicitatea măsurilor adoptate prin respectivele înscrisuri primite spre avizare/semnare;

3.    Elaborează, la solicitarea Directorului General sau a Directorului General Adjunct, diverse acte cu caracter juridic, pentru apărarea intereselor instituției (cereri, sesizări, somații, notificări, puncte de vedere juridice, adrese cu caracter juridic);

4.    Elaborează, la solicitarea Directorului General sau a Directorului General Adjunct, răspunsurile de specialitate juridică, pentru adresele, solicitările cu caracter juridic, venite din din partea terților (persoane fizice și persoane juridice de drept public sau privat);

5.    Asigură consultanță de specialitate și redactează opinii juridice, cu rol consultativ, cu privire la aspecte legale ce privesc activitatea Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București, la solicitarea Directorului General;


Va elabora protocol/conventie cu aplicabilitate la nivelul tufurpn-uhitatUpri sanitare aflate in subordinea ASSMB care sa reglementeze datele si informațiile dirrcpprihșul referatelor de necesitate privind achiziția de aparatura medicala, cu justificarea tememica ja necesității si oportunității solicitării spitalelor, justificarea cu documentă a valorii festirafate, precum si modalitatea de elaborare a caietelor de sarcini. l’roti/colhVtOnventia vă 'riegtefnenta atribuțiile pârtilor cu implicarea Direcției Medicale din cadrul AsȘîyjB în ealitațe de . structura\de specialitate, in considerarea obiectulutaghizitiei (aparatura nțeâî^sâ^L2^7

I ////*?7. Reprezintă interesele instituției în fața instanțelor iT^gcătoreștȚeri-în-fața altor auUbritfițu precum și în relațiile cu terțe persoane fizice sau juridice, după caz, în baza delegației date de către Directorul General. In acest sens, redactează, după caz, acțiuni, întâmpinări, cereri de chemare în garanție, cereri de intervenție, cereri reconvenționale, cereri de suspendare, contestații la executare, motive de apel sau de recurs, concluzii scrise, referate și face propuneri privind promovarea căilor extraordinare de atac în cauzele aflate pe rolul instanțelor judecătorești în care instituția este parte;

8.


Ține evidența dosarelor aflate pe rolul instanțelor judecătorești în care Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București este parte;

9.


Participă la întocmirea propunerilor bugetare, a notelor de fundamentare, a rapoartelor, a proiectelor de hotărâri, a Planului Anual al Achizițiilor Publice al A.S.S.M.B. și a referatelor de necesitate, aplicabile Serviciului Juridic, pentru buna funcționare a activităților în cadrul acestuia;

10.    Propune Directorului General Adjunct sau Directorului General, clasează petițiile anonime sau pe cele în care nu sunt trecute date de identificare ale petiționarului;

11.    Asigură și răspunde de arhivarea documentelor, emise în cadrul Serviciului Juridic;

12.    întocmește și asigură implementarea Procedurilor Operaționale în cadrul serviciului;

13.    Partcipă la întocmirea Registrul Riscurilor și documentele cu privire la implementarea sistemului de Control Intern Managerial în cadrul serviciului;

14.    Asigură, în baza Deciziei Directorului General, reprezentarea în comisiile de concurs/contestații, după caz, constituite, în vederea ocupării unor posture vacanțe, în cadrul Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București, cu respectarea prevederilor legale;

15.    Șeful de Serviciu întocmește anual fișele de evaluare a performanțelor profesionale individuale, pentru angajații din cadrul Serviciului Juridic, pe un model unitar, la nivelul A.S.S.M.B., pus la dispoziție de Serviciul Resurse Umane;

16.    Șeful de Serviciu întocmește fișele de post pentru angajații din cadrul Serviciului Juridic;

17.    Șeful de Serviciu întocmește lunar foaia colectivă de prezență pentru personalul din cadrul Serviciului Juridic, pe baza condicii de prezența, pe un model unitar, Ia nivelul A.S.S.M.B., pus la dispoziție de Serviciul Resurse Umane;

18.    Șeful de Serviciu întocmește anual, propunerile de perfecționare pentru personalul propriu, din cadrul biroului;

19.    Șeful de Serviciu elaborează anual sau ori de câte ori este necesar, referate de necesitate privind organizarea concursurilor de ocuparea posturilor vacante din cadrul biroului;

20.    Șeful de Serviciu întocmește referatele pentru acordarea sporurilor/indemnizațiilor pentru salariații din cadrul Serviciului Juridic, care îndeplinesc condițiile legale pentru primirea acestora;

21.    Șeful de Serviciu participă la elaborarea și modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare, statului de funcții, statului de personal, precum și Regulamentului Intern cu privire la Serviciul Juridic, în vederea supunerii atenției Directorului General al Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București;

22.    Ține evidența scrisă a tuturor lucrărilor ce au fost repartizate serviciului și răspunde la sesizările pe problemele specifice de activitate ale instituției și pe domeniul său de competență;

23.    întocmește și asigură implementarea Procedurilor Operaționale în cadrul serviciului;

24.    întocmește Registrul Riscurilor si documentele cu, privire laimplernentarea sistemului de Control Intern Managerial în cadrul serviciului


Art 46. DIRECȚIA SUPORT SPITALE j ,    , ,

Este condusă de un Director subordonat Directorului General. Adjunct 'având în subordine următoarele servicii: Serviciul Suport Spitale Adm&țisfrativși Serviciul Suport Spitale Tehnic. Directorul Direcției Suport Spitale are următoarele Wjbuțțij șLcompetențe:

1.    Coordonează, conduce și controlează activitateaUS'enricrul Suport Spitale ^dfftîrSstf^iyv și

Serviciul Suport Spitale Tehnic.;    z

2.    Controlează modul de resgeetșgțsiși aplicare a legislației specifică'.7â^ivițăți|,ȚsȘryiciil6r subordonate


///


J.Contrasemnează toate actele emise in cadrul direcției de către sfrpettinle de specialitate si


răspunde de legalitatea acestora;

4.    Participă la fundamentarea bugetului și înaintează propuneri Directorului general ^jțpfîct în urma\

analizelor efectuate, împreună cu structurile administrative ale unităților sanitare nu^ic.6$flațe în administrare;    /

5.    Organizează activitățile de suport pentru reparații curente ale unităților sanitare, publice din

subordinea A.S.S.M.B.;    -

6.    întocmește și fundamentează propuneri privind proiecte de hotărâri ale Consiliului General al Municipiului București, proiecte de dispoziții ale Primarului General și proiecte de decizii ale Directorului general specifice domeniul său de activitate;

7.    îndeplinește orice alte sarcini care îi revin, dispuse de Directorul general si Directorului General Adjunct al instituției, precum și orice alte atribuții prevăzute de lege sau stabilite prin Hotărâri ale Consiliului General al Municipiului București și Dispoziții ale Primarului General;

8.    Colaborează și conlucrează cu celelalte compartimente ale instituției realizând un schimb permanent de date și informații cu acestea, precum și cu compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului București sau din cadrul instituțiilor și serviciilor publice de interes local al Municipiului București, pe domeniul său de activitate;

9.    Răspunde la sesizările pe problemele specifice de activitate ale instituției din domeniul său de competență;

10.    Elaborează referatele însoțite de note de fundamentare, necesitate și oportunitate a achiziției în vederea întocmirii Planului Anual de Achiziții Publice;

Art. 47 SERVICIUL SUPORT SPITALE ADMINISTRATIV

Serviciul Suport Spitale Administrativ se află în subordinea Directorului Direcției Suport Spitale și are următoarele atribuții:

I.    Să acorde suport personalului din spitale și să supravegheze intervențiile la obiectivele administrative a acestora;

Să colaboreze cu specialiștii din domeniile conexe;

Să administreze resursele umane și materiale puse la dispoziție spitalelor;

Să fie în permanență la curent cu evoluția și specificul muncii cu administrarea patrimoniului;

Să se preocupe de gestionarea bunurilor administrative;

Să acorde suport la întocmirea caietelor de sarcini conform legislației aplicabile în vigoare;

Să se preocupe de oferirea de servicii suport administrativ pentru bună desfășurare a actului medical;

Asigură suport la solicitarea spitalelor în vederea unei evidențe cât mai bune a stocurilor și în stabilirea necesarului de bunuri de aprovizionat;

9.    Să acorde suport la întocmirea notelor de fundamentare în vederea întocmirii PAAP-ului pe Serviciul Suport Spitale Administrativ;

10.    Să asigure bună funcționare și întreținere a obiectelor de inventar și activelor fixe corporale sau

necorporale;    .

II.    Să asigure comunicarea cu alte subdiviziuni ale spitalelor (curierâte și alte departamente cu care

unitatea sanitară are contracte/protocoale de colaborare instițuțiohalajf _    I

12. Să identifice surse de autoinstruire;    (    ,


13.    Să verifice existența și valabilitatea documentelor necesare in baza cărora lucrează (contracte,

acte adiționale, carte tehnică, indicatori de consum etc.) \\    x

14.    Să răspundă la toate solicitările spitalului din aria sa de cohlpetență prompt și cu profesionalism;

15.    Să îndrume și să acorde suport personalului din spitale, să    Surit respectate normele

de PSI și SSM și dacă sunt întocmite documente în acpst sens;

16.    Să coopereze cu persoanele cu atribirțif^peșifice acestor domenii; /'

17.    Să acorde suport și să asigure păsț^^^'secra^kii pjrofesi|pnal privind^îrvitățile desfășurate în spațiul de lucru al spitalului. //v 01ruct>a

f,.ftNAGEMENTUL . i L. resurselor UMANEO#
pp7 vp *• * țn p i j p r ’ »m •, | <»| s/.’d¥i C'.J U.VîO.J .j; t, . L

18.    Elaborează lunar rapoarte de activitate pe care le transTnlTO'nraTragerulni'spitalulȚi și ASSMB, șeful structurii întocmește și înaintează pontaje lunare pentru ștrtictura administrativă;

19.    Preia de la spital activități cu privire la rezolvarea problemelor operative (comenzi?distribuție,

transport) asigurând satisfacerea adecvată și la timp a contractelor și activități legate de execuția contractelor de resortul administrativ;    '/Ș's

’t-Z- '

20.    Să participe activ la rezolvarea sarcinilor echipei suport;    f

21.    Să informeze de îndată managerul spitalului în care își desfășoară activitatea despre'deficiențele .

constatate sau evenimentele petrecute;    \ '

22.    Să execute alte activități în legătură cu bună funcționare a activității spitalului prezentate de persoane care au acest drept;

23.    întocmește și asigură implementarea Procedurilor Operaționale în cadrul serviciului;

24.    întocmește Registrul Riscurilor și documentele cu privire la implementarea sistemului de Control Intern Managerial în cadrul serviciului;

25.    Șeful de Serviciu participă la elaborarea și modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare, statului de funcții, statului de personal, precum și Regulamentului Intern cu privire la Serviciul Juridic, în vederea supunerii atenției Directorului General al Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București;

26.    Ține evidența scrisă a tuturor lucrărilor ce au fost repartizate serviciului și răspunde la sesizările pe problemele specifice de activitate ale instituției și pe domeniul său de competență.

ART. 48. SERVICIUL SUPORT SPITALE TEHNIC

Serviciul Suport Spitale Tehnic se află în subordinea Directorului Direcției Suport Spitale și are următoarele atribuții:

1.    Elaborează lunar rapoarte de activitate pe care le transmite managerului spitalului si conducerii ASSMB, șeful structurii întocmește si inainteaza pontaje lunare pentru structura tehnica;

2.    Preia de la spital activitati cu privire la rezolvarea problemelor operative (comenzi, distribuție, transport) asigurând satisfacerea adecvata si la timp a contractelor si activitati legate de execuția contractelor de resortul tehnic;

3.    Să participe activ la rezolvarea sarcinilor echipei suport;

4.    Să informeze de indata managerul spitalului in care isi desfasoara activitatea despre deficientele constatate sau evenimentele petrecute;

5.    Să execute alte activități în legătură cu buna funcționare a activității spitalului prezentate de persoane care au acest drept;

6.    Coordonează și supervizează toată activitatea de logistică și administrare din zona de lucru;

7.    Să asigure soluționarea situațiilor de excepție din activitatea logfsțică/tehnică;

8.    Să contribuie la corelarea și ajustarea stocului din depozite1 dinjpunșf de vedere cantitativ și calitativ în funcție de necesități;

9.    Să asigure cerințele pentru fluxurile medicale din spitale1; ,

10.    Sa asigure tehnic eficientizarea capacităților de transport; \

11.    Coordonează și constată buna funcționare a aparaturii fțipdi^ale;


12.    Supraveghează mentenanța acestora conform contractelordneheiate de spital;

13.    Să refuze întemeiat executarea unei sarcini de muncă tîâi&ăi aceasta ar pune în pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională persoana sau un grup depersoane;

14.    Organizează și coordonează activitatea de întreținere și reparații (mentenanță) precum și a lucrărilor de investiții la nivel de spital în vederea funcționarii optime a instalațiilor tehnologice și energetice din spital;

15.    îndrumă și corectează nemijlocit activitățile administrativ-gospodărești și propune măsurile necesare pentru modernizarea utiljelor și a inventarului gospodăresc din spitaldle^V^SMiyo^

16.    Elaborează planul de reparații pe centre de cost pentru realizarea lucrărilor^țâhificate îrȚfifȘha

bugetului aprobat;


'As
17. Urmărește realizarea planului de reparații, control contractelor încheiate;

vwdFORMCUCPdGIN/U’ , ;ază calitatea lucrărilor-ețccp18.    Participă la analizele privind defecțiunile sau avariile instalațiilor la stabilirea cauzelor care le-au

generat și luarea masurilor de înlăturare a efectelor;    ' a ' " ’ > , -

19.    Verifică regimul de funcționare a centralelor termice pentru furnizarea neîntrerupta a uțiiițățiloi'

necesare desfășurării activității spitalului;    ,

20.    Controlează starea mijloacelor fixe din cadrul spitalelor, participă la inventariere și avizează propunerile de casare a mijloacelor fixe;

21.    Asigură elaborarea metodelor de reducere a consumului de utilități;

22.    Se ocupă de îndepartarea/curățarea efectelor incidentelor aparute in gestionarea deșeurilor;

23.    Asigură legătură cu terți (firme autorizate) conform contractelor incheiate;

24.    Respectă programul de lucru al spitalelor in care isi desfasoara activitate;

25.    Răspunde de verificarea periodica sau ori de cate ori este nevoie a instalațiilor electrice si termice;

26.    Răspunde de deszăpezirea principalelor căi de acces ale spitalelor (auto, trotuare, depozite, ateliere, secții etc.)

27.    Asigură verificarea curățeniei exterioare în spital, întreținerea spațiilor verzi și repararea căilor de acces;

28.    Răspunde de asigurarea securității echipamentelor nemedicale (bucătărie, spălătorie, caculatoare de birou, mobilier, etc.)

29.    Respectă programările concediilor de odihnă, prevederilor R.O.F, R.I, și Codul de etică si Deontologie al spitalului unde își desfășoară activitatea;

30.    Respectă prevederile, normele interne și procedurile de lucru privitoare la activitatea spitalului unde își desfășoară activitatea;

31.    Cunoaște și asigură aplicarea prevederilor legale în vigoare privind controlul, supravegherea și infecțiilor asociate asistenței medicale;

32.    Răspunde de introducerea noului angajat în politica tehnică a spitalului și pentru respectarea drepturilor pacientului;

33.    îndeplinește și respectă cerințele procedurilor operaționale ale spitalului unde iși desfasoara activitatea;

34.    își însușește și respectă cerințele Manualului Calității din cadrul spitalului în care își desfășoară activitatea;

35.    întocmește și asigură implementarea Procedurilor Operaționale în cadrul serviciului;

36.    întocmește Registrul Riscurilor si documentele cu privire la implementarea sistemului de Control Intern Managerial în cadrul serviciului;

37.    Șeful de Serviciu participă la elaborarea și modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare, statului de funcții, statului de personal, precum și Regulamentului Intern cu privire la Serviciul Juridic, în vederea supunerii atenției Directorului General al Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București;

38.    Ține evidența scrisă a tuturor lucrărilor ce au fost repartizate serviciului și răspunde la sesizările pe problemele specifice de activitate ale instituției și pe domeniul său de competență;

39.    Răspunde conform legii pentru nerespectarea si indeptfnirea atubutiilor ce ii revin prin fisa

postului si anexele acestuia.    r

Art. 49 DISPOZIȚII FINALE


1) Cheltuielile pentru activitățile desfășurate de'că'


de'c|țre/Adminisțrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București, în îndeplinirea obiectului său de activitafe/airibttțiîfor ce îi revin, se finanțează de la bugetul local al Municipiului București, precum și din sumele încasate în urma operațiunilor de închiriere, asociere, concesionare, casare a mijloacelor fixe, cu respectarea dispozițiilor legale...

2) Finanțarea cabinetelor de asistență medicală generală și medicină dentarăȚfua.aUjfitățile de învățământ public preșcolar, școlar și universitar din municipiul București, prgăiiizate iriȚ^rul

Serviciului Medicina Școlara sexr$^i^e§Ză>conform prevederilor din O.U.G. ur. Ț6272008 privîțîd

\    \ I    : o’‘ v, "S//,CC.A7


transferul ansamblului de atribuții și competente exercitate de Ministerul Sănătății către'autoritățile Administrației publice locale, cu modificările si completările ulterioare și ale H.'(r. nr. 56/29.0Î.2009 de aprobare a Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. 162 / 2008, prin transferuri de la/bugetul de stat la bugetul local prin bugetul Ministerului Sănătății. Potrivit Ordinului Ministerului/Sanătății nr.820/2009 cu modificările si completările ulterioare, finanțarea asistenței medicale și de medicină dentară acordată prin unitățile de învățământ se efectuează astfel: din bugetul de stat prin\l?ugetul Ministerului Sănătății, Direcția de Sănătate Publică Municipiului București, din bugetele locale, ale unității administrativ-teritoriale de care aparțin și din alte surse legale.

3)    Angajarea și efectuarea cheltuielilor prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat de Consiliul General al Municiului București se efectuează de către ASSMB numai cu viza prealabilă de control financiar preventiv, conform legii

4)    Cheltuielile Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București sunt formate din :

1.    cheltuieli de personal, cheltuieli cu bunuri și servicii, cheltuieli de capital;

2.    subvenții acordate unităților sanitare aflate în subordine, pentru cheltuieli curente și de investiții;

3.    subvenții de la bugetul local sau de la Ministerul Sănătății;

4.    cheltuieli pentru asigurarea altor servicii medicalef puncte de prim-ajutor, alte cabinete medicale aflate în administrare);

5.    subvenții acordate spitalelor din surse propri ale bugetului Municipiului București pentru cheltuieli curente și cheltuieli pentru investiții;

6.    subvenții ce se acordă spitalelor pentru cheltuieli de investiții din transferuri de la bugetul Ministerului Sănătății la bugetul local.

5)    Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București poate folosi pentru desfășurarea și extinderea activității sale. în condițiile legii, mijloace materiale și bănești primite de la persoane juridice și fizice, din țară sau străinătate, sub formă de donații și sponsorizări si legate, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare.

6)    Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București poate organiza sesiuni de recrutare a voluntarilor, pentru desfășurarea de programe de voluntariat, pe tot parcursul anului calendaristic, conform unei proceduri (metodologii), elaborate sub forma unui Regulament privind desfășurarea activității de voluntariat, întocmit de structura juridică și structura medicală, conform normelor legale în vigoare, aprobat prin Decizie, de către Directorul General.

7)    Activitatea de voluntariat se desfășoară, cu respectarea prevederilor Constituției României, ale Codului Civil, ale Legii nr. 78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România, ale Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse între femei și bărbați, cu modificările și completările ulterioare și ale altor prevederi legale incidente, în vigoare la data desfășurării activităților de voluntariat.

8)    Litigiile de orice fel în care Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București este parte, sunt de competenta instanțelor judecătorești, potrivit legii.

9)    Regulamentul de Organizare și Funcționare va fi modificat ori de câte ori vor apărea modificări în cadrul normativ, care reglementează activitatea A.S.S.M.B. sau în structura organizatorică a acesteia sau la recomandarea unor autorități cu atribuții de control ce au ca efecto modificarea atribuțiilor A.S.S.M.B.

10)    Prezentul Regulament de Organizare și Funcționare se completează cu reglementările legale în vigoare, se modifică și se completează ori de câte ori intervin modificări în structura organizatorică a Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București, aprobată prin Hotărârea CGMB, sau ca rezultat al modificării și completării legislației aplicabile, ulterioare aprobării acestuia

11)    Prezentul Regulament de organizare și funcționare va fi adus lâcunoștința salariațâdr A.S^S.Îvf.B., de către Serviciul Resurse Umane, prin distribuirea către aceștia.; a documentului;semnătură.

dS - ȚÎ64


//A I