Hotărârea nr. 361/2018

HOTARAREnr. 361 din 2018-06-14 PRIVIND APROBAREA NORMELOR FINANCIARE PENTRU ACTIVITATEA SPORTIVA DESFASURATA LA NIVELUL CLUBULUI SPORTIV MUNICIPAL BUCURESTI


Consiliul General al municipiului București

ROMANIA

ISIS 3)13 ■ jAqSÂTOHM V.B»(SEV*i*i


..................................................WJMWUlM .................................MII.IW..................................liiwim-j

HOTARARE

privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă desfășurată la nivelul Clubului Sportiv Municipal București

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Cultură, învățământ, Turism nr. 3613/06.06.2018;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 131/13.06.2018, raportul Comisiei învățământ, tineret, sport și educație civică nr. 27/13.06.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 374/13.06.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 69/2000 a educației fizice și sportului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Ordonanței de Urgență nr. 25/2018 privind modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru aprobarea unor măsuri fiscal - bugetare;

-    Ordonanței de Urgență nr. 38/2017 privind modificarea și completarea Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000;

-    Hotărârii Guvernului nr. 1.447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, cu modificările și completările ulterioare;

-    Ordinului Ministrului Tineretului și Sportului nr. 631/2017 privind aprobarea modelului - cadru al contractului de activitate sportivă;

-    Hotărârii C.G.M.B. nr. 156/2007 privind înființarea Clubului Sportiv Municipal București, instituție publică în subordinea Consiliului General ai Municipiului București;

-    Hotărârii C.G.M.B. nr. 651/2017 privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Clubului Sportiv Municipal București;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. b), alin (6) lit. a) pct. 6 și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locala, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă aplicarea, de către Clubuț Sportiv Municipal București, a Normelor financiare pentru activitatea sportivă, conțcrrf^ H^arârii de Guvern nr. 1447/28.11.2007, cu modificările și completării® ulterioare, cohfbfm^anexe? pșr.e face parte integrantă din prezenta hotărâre.    I \    / //    A

Io s ț / " v=z_

iticiii

Art.2 Cuantumul pe fiecare categorie de cheltuieli, respectiv fiecare categorie de participanți la activitățile sportive, se va încadra în limitele bugetului de venituri și cheltuieli și Regulamentului de organizare și funcționare ale acestei instituții, potrivit legii.

Art.3 Se abrogă Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 652/19.12.2017.

Art.4 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Clubul Sportiv Municipal București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 14.06.2018.


Marian Orlando Culea


București, 14.06.2018    | \

Nr. 361    W

Ti


B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021305 55 00; www.pmb.ro

Pag 2

\n

Anexa 1Anexa la HCGMB nr..    /MW

NORME

financiare pentru activitatea sportivă desfășurată la nivelul Clubului Sportiv MunjcipajBucurești _ ,

CAP. I    î

DISPOZIȚII GENERALE

Art 1 Scopul, obiectul și domeniul de aplicare

Prezentele norme au drept scop crearea cadrubi^ridii^corespunzător pentru aplicarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă_ln_-vedefea optimizării funcțiilor sectorului public în domeniul sportului de performanță la nivelul Clubului Sportiv Municipal București (C.S.M.B), instituție publică cu personalitate juridică aflată în subordinea Consiliului General al Municipiului București

Realizarea în condiții de deplină legalitate a programelor/proiectelor sportive desfășurate de către Clubul Sportiv Municipal București va asigura susținerea sportului de înaltă performanță la nivelul Capitalei, continuarea tradiției și performanțelor obținute în anii anteriori, precum și dezvoltarea sportivă pe plan național.

Asigurarea cadrului de pregătire și de participare în competiții pentru sportivii Clubului Sportiv Municipal București va contribui la obținerea unor rezultate remarcabile și la nivel european, asigurând un important rol reprezentativ pentru România în competițiile sportive oficiale cu caracter internațional.

Art. 2 Definiții

în înțelesul prezentelor norme, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semniftcații:

1.    activitate sportivă - complex de acțiuni organizate la nivelul Clubului Sportiv Municipal București, care ca scop comun îndeplinirea unor obiective cu caracter sportiv. Categoriile de acțiuni care constituie activitatea sportivă sunt: acțiunile de pregătire sportivă, competițiile sportive și alte acțiuni sportive, denumite împreună acțiuni sportive;

2.    acțiune de pregătire sportivă - acțiune sportivă desfășurată în țară sau în străinătate, realizată în baza unui program stabilit, sub supravegherea uneia sau mai multor persoane calificate, având ca scop dezvoltarea psihomotrică a individului și participarea la competiții sportive;

3.    competiție sportivă - acțiune sportivă organizată de structuri sportive și/sau de alte entități competente, în baza unui regulament, care are ca obiective ameliorarea rezultatelor sportive, realizarea de recorduri și/sau obținerea victoriei;

4.    competiție sportivă internă - competiție sportivă la care, conform regulamentului de desfășurare, pot participa numai sportivi din cadrul structurilor sportive din România;

a)    competiție sportivă internă de nivel național - competiție sportivă internă care are ca obiectiv stabilit prin regulamentul acesteia desemnarea unui câștigător la nivel național;

b)    competiție sportivă internă de^nivel zonal sau interjudețean-compet\t\e sportivă internă care are c^biectiv/^âbiUt^?imrșgaj^mentul acesteia desemnarea unui nivel zonal ori intpriuapțear/^a^^țonto^re^a îr^eșalonul valoric superior;

■ c) competiție sportivă interqăpe nivel județean - competiție sportivă internă care are ca obiectiv stabilit prin regularaentujJăSesteia desemnarea unui câștigător la nivel județean sau promovarea în eșalonul vdkMkrsuperior;

d) competiție sportivă internă de nivel comunal, orășenesc sau municipal - competiție sportivă internă care are ca obiectiv stabilit prin regulamentul acesteia desemnarea unui câștigător la nivel comunal, orășenesc său municipal;

5.    competiție sportivă internațională - competiție sportivă la care, conform regulamentelor de desfășurare, pot participa sportivi din cadrul unor organizații sportive din mai multe țări;

6.    alte acțiuni sportive - acțiuni care prezintă interes pentru activitatea sportivă, altele decât competițiile sportive și cele de pregătire sportivă, desfășurate în țară sau în străinătate, cum ar fi: congrese, conferințe, simpozioane, seminarii, colocvii ori alte reuniuni, întâlniri de lucru, schimburi de experiență, gale, expoziții, cursuri și stagii de practică și specializare sau perfecționare și altele asemenea, precum și acțiuni de cercetare, documentare, informare, promovare, consultanță și altele asemenea. Tot acțiuni sportive sunt considerate participările din partea conducerii clubului și a altor invitați, la competițiile unde CSM București participă;

7.    alimentație de efort - tip de alimentație specială, necesară compensării pierderilor de nutrienți în urma efortului depus de sportivi în programele de pregătire și de participare în competiții;

8.    susținătoare de efort - substanțe sintetice sau naturale cu efecte ergo- sau profotrope utilizate în vederea reechilibrării biologice a sportivilor. Acestea au scop profilactic, curativ și accelerează refacerea după efort, contribuind indirect la susținerea biologică a efortului următor; substanțe care nu sunt incluse pe lista substanțelor interzise întocmită de Agenția Mondială Antidoping (WADA);

9.    antrenor sau profesor care a selecționat și promovat - persoană calificată care se ocupă de selecția și pregătirea de bază a sportivilor dintr-o ramură sportivă, asigurând promovarea acestora în cadrul sistemului ierarhic de evaluare sportivă, de la un nivel scăzut al aptitudinilor și abilităților sportive spre înalta performanță sportivă. Activitatea acestora trebuie evidențiată de CSMB și confirmată de federația sportivă națională de specialitate;

10.    profesor care a depistat - persoană calificată, încadrată într-o unitate sau instituție de învățământ, care în cadrul activității didactice a identificat o persoană tânără cu potențial pentru înalta performanță sportivă și a recomandat-o unui club sportiv în vederea legitimării. Activitatea sa trebuie evidențiată de cluburile sportive și confirmată de federația sportivă națională de specialitate;

11.    personal din cadrul federațiilor / cluburilor sportive - orice persoană care îndeplinește o funcție oficială în cadrul unei federații sportive / club sportiv, confirmată de organul abilitat;

12.    sportiv de performanță - persoana, indiferent de vârsta, care practică sistematic și organizat sportul și participă în competiții cu scopul de a obține victoria asupra partenerului, pentru autodepășire sau record.„Fentaua participa la competițiile sportive oficiale locale, naționale si internaționale un sportiv âe iVertârmanță trebuie să fie legitimat la un club sportiv.


13.organizații sportive - pșr^Qan de înființare sau statufulhi,o'-?riîficte de drept public ori privat care, potrivit actului icipța și/sau finanța, după caz, acțiuni
veniturilor din activități independente prevăzute de Legea nr? 227/2015~privindCl)dul fiscal, cu


14.contract de activitate sportivă - convenția încheiată pentru o durată determinată între structurile sportive și participanții la activitatea sportivă prevăzuți la art. 671 alin. (1) lit. a) - c) din Legea nr. 69/2000 a sportului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care are ca obiect desfășurarea unei activități cu caracter sportiv. Modelul-cadru al contractului de activitate sportivă este cel stabilit prin Ordinul Ministrului Tineretului și Sportului nr. 631/19 iunie 2017 privind aprobarea modelului-cadru al contractului de activitate sportivă. Veniturile realizate din Contractul de activitate sportivă se încadrează în categoria modificările și completările ulterioare.

CAP. II

PARTICIPANȚII LA ACȚIUNILE SPORTIVE

Art 3 Participarea la acțiunile de pregătire sportivă, competitjjJelnterflie și internaționale va avea loc după cum urmează:    <

(1)    Acțiunile de pregătire sportivă se aprobă de către directorul general al CSMB.

(2)    La acțiunile prevăzute la alin. (1) pot participa:

a)    sportivi;

b)    antrenori;

c)    medici, asistenți medicali, maseuri, fizioterapeuți, cercetători, operatori video, alți specialiști care contribuie la realizarea pregătirii sportive în cadrul C.S.M.B.

d)    arbitri, observatori, delegați, personal auxiliar.

e) alte persoane care contribuie la realizarea activității sportive, conform regulamentelor federațiilor naționale si internaționale.

II»

(3) Persoanele prevăzute la alin. (2) lit. b), c) și e) pot beneficia pe perioada acțiunilor de pregătire sportivă si competiții de aceleași drepturi ca și sportivii.

(4) Numărul, structura și componența nominală ale participanților la acțiunile de pregătire sportivă si competiții se propun de către șeful de compartiment si se aprobă de directorul general, în funcție de ramura de sport, de scopul și importanța acțiunii și de resursele financiare prevăzute în buget.

Art. 4 Pe durata acțiunilor de pregătire sportivă desfășurate în altă localitate decât în cea de domiciliu, la care participă sportivi elevi, pentru asigurarea pregătirii școlare a acestora pot participa și cadre didactice, într-un program stabilit în comun de federația sportivă națională și conducerea unității de învățământ; cadrele didactice beneficiază de aceleași drepturi ca și sportivii.

Art. 5 Participarea la competițiile sportive interne și internaționale va avea loc după cum urmează:

(1)    La competițiile sportive interne și internaționale, în afară de sportivi, pot participa antrenori, medici, asistenți medicali, fizioterapeuți, operatori video, arbitrii, observatori, alți specialiști si colaboratori ai CSMB, precum și alte persoane din cadrul autorității, instituției sau structurii sportive participante ori din afara acesteia, alți invitați care contribuie la asigurarea condițiilor tehnice, financiare și administrative necesare efectuării deplasării, participării sportivilor în competiție și realizării obiectivelor propuse.

(2)    Sportivii și celelafte^p^rso^ne care participă la competițiile sportive alcătuiesc delegația sportivă a C.S^I^.^p&-C4re4heprezintă.

(3)    NumăruJ, strd^ur<șideonțîpoHența nominală ale delegației sportive c£ compartiment si se aprobă de directorul general, în raport cu regulamentul competiției, necesitățile concrete de îndeplinire a obiectivelor stabilite și cu încadrarea în fondurilă prevăzute în buget.Art. 6 La celelalte acțiuni sportive interne și internaționale prevăzute de prezentele norme, numărul, structura și componența nominală ale participanților se stabilesc, după caz, de organizația sportivă organizatoare sau participantă la acțiune, în raport cu regulamentele ori condițiile de participare comunicate de organizatori, scopul și obiectivele acțiunii, cu încadrarea în fondurile prevăzute în buget. Suplimentarea numărului structurii si componentei delegației poate fi realizata numai cu susținerea financiara din partea CSMB, cu încadrarea în fondurile prevăzute în buget.

Art 7 Numărul arbitrilor la competițiile sportive interne și internaționale se~ștabilește de federațiile sportive naționale, respectiv de federațiile sportive ,, internaționale, conform regulamentelor proprii.    '    —

CAP.IV    -

CATEGORIILE DE CHELTUIELI CE POT FI EFECTUATE P^4&^ REALIZAREA ACȚIUNILOR SPORTIVE

9    -

SECȚIUNEA 1 Cheltuieli de transport

Art. 8 (1) Transportul participanților la acțiunile sportive si competițiile organizate în țară, în altă localitate decât cea în care își au domiciliul aceștia, se poate efectua, după caz:

a)    cu orice fel de tren, clasa a ll-a pe distanțe de până la 300 km și clasa I pe distanțe mai mari de 300 km; utilizarea vagonului de dormit este permisă și se pot deconta cheltuielile aferente numai în cazul călătoriilor efectuate pe distanțe mai mari de 300 km și pe timp de noapte;

b)    cu mijloace de transport auto ale C.S.M.B în calitate de organizator sau participant;

c)    cu mijloace de transport în comun;

d)    cu mijloace de transport auto închiriate, respectiv microbuze, autocare și altele asemenea;

e)    cu taxiul, in situații deosebite, când folosirea altor mijloace de transport nu este posibilă;

f)    cu avionul, clasa economică;

g)    cu navele de călători, după tariful clasei I;

h) cu autoturismul proprietate personală, în condițiile legii.

(2) La acțiunile de pregătire sportivă care se desfășoară în localitatea în care își au domiciliul, sportivii pot beneficia de decontarea cheltuielilor de transport efectuat cu mijloacele de transport în comun de la locul de domiciliu la locul de desfășurare a acțiunii de pregătire, pe baza legitimațiilor de călătorie sau a abonamentului.

(3) Transportul participanților de la locul de cazare la locul de desfășurare a competițiilor sportive se poate face cu mijloace de transport auto proprii ale CSMB, închiriate, cu autoturisme proprietate personala, cu taxiul sau cu mijloace de transport în comun, în condițiile legii.

Art. 9 (1) Pentru deplasarea participanților la acțiunile sportive si competițiile organizate în străinătate, C.S.M.B în calitate-de^entitate trimițătoare poate efectua cheltuieli privind transportul acestora, astfel: >    ,'x z\


a)    cu avionul, la

b)    cu trenul, inel

c)    cu mijloace de transport auto închiriate sau proprii ale entităților trimițătoare;

d)    cu autoturismul proprietate personală, în condițiile legii;

e)    cu navele de călători, după tariful clasei I.

Art. 10 (1) La acțiunile sportive si competițiile organizate în ț deconta drept cheltuieli de transport și:


a)    taxele pentru trecerea podurilor;

b)    taxele de traversare cu bacul;

c)    taxele de aeroport, gară, aerogara sau port;

d)    alte taxe privind circulația pe drumurile publice, pr< vigoare;

e)    costul tichetelor pentru rezervarea locurilor, a taxelor privind schimbarea sau suplimentarea numelor din lista de pasageri si/sau a taxei pentru anularea zborului in situații deosebite, costul suplimentelor de viteză, precum și comisioanele percepute de agențiile de voiaj;

f)    taxele percepute suplimentar pentru bagajele constând din materiale și echipament sportiv, aparatură medicală și altele asemenea;

g)    costul biletelor de transport pentru sportivii proprii solicitați din străinătate, a celor care vin la probele de control sau vizite medicale si a celor care vin la semnarea de contracte, chiar dacă transferul acestora se materializează sau nu. Aceștia de pe urma pot fi sportivi, antrenori, alți specialiști și colaboratori ai CSMB.

h) costul biletelor de transport pentru sportivii, antrenorii, specialiștii, personalul clubului si ceilalți colaboratori si/sau invitați participanți la workshop-uri, congrese, cursuri de perfecționare, trageri la sorti si alte acțiuni sportive neprevăzute, inclusiv competiții si turnee finale, daca aceste cheltuieli nu sunt suportate de către organizatori.

(2) La acțiunile sportive si competițiile interne șt internaționale se mai pot efectua cheltuieli privind:

a)    transportul materialelor și echipamentelor sportive, al medicamentelor și aparaturii medicale necesare sportivilor și personalului tehnic pentru efectuarea pregătirii și/sau participării la competiția sportivă;

b)    transportul documentațiilor, al altor materiale necesare îndeplinirii acțiunii;

c) transportul pe destinația dus-întors dintre aeroport sau gară și locul de cazare, inclusiv cu taxiul.

d) transportul in interiorul localității, între locul cazare și locul desfășurării competiției/activității sportive, cu taxiul

e) parcarea mijloacelor proprii de transport ale dublui sau închiriate;

SECȚIUNEA A 2-A

9

Cheltuieli de cazare

Art. 11(1) Cazarea participanților la activitățile sportive organizate în țară se poate face, după caz:

a)    în unitățile de cazare pentru sportivi;

b)    în cămine școlare sau studențești;

c)    în locuințe închiriate în goj^îțțjlo^i^

...

îinguți^șăuJn-hoteiuți până la categoria 3 stele inclusiv.


d)    în moteluri, camsingu^ău/

(2) în unităwle>de/^âWeTip^âzute\la alin. (1) pot fi cazați si sportivii, antrpng^slți specialiști si colaboratpn'câre șunțțzeniți ini București pentru susținerea unor probe^wcontrâîj

I • I    ’    //J DIRECȚIA '

vizita medicala, semnarea de contracte sau alte acțiuni organizate de club, costul cazării fiind suportat de către CSMB.

(3) Cazarea participanților la competițiile sportive și la alte acțiuni sportive internaționale organizate în țară se poate face în hoteluri până la categoria 5 stele inclusiv, în funcție de nivelul, importanța și/sau regulamentul competiției, după caz. Acest lucru este valabil si in cazul reciprocității cu echipele adverse, înțelegerile in acest sens fiind acceptate pe numărul de zile și persoane al fiecărei delegații si caz in parte.

(4) La acțiunile sportive organizate în străinătate cazarea participanților se face, după caz:

a)    în hotelurile în care au loc acțiunile sportive, la tarifele practicate de acestea, pe baza comunicării primite din partea organizatorilor;

b)    în alte hoteluri sau spații de cazare, cu încadrarea în plafoanele de cazare stabilite prin dispozițijle legale în vigoare privind deplasarea personalului român în străinătate.

(5)în cazuri temeinic justificate, Consiliul Administrativ, organul de conducere deliberativ al C.S.M.B, în calitate de entitate trimițătoare, poate aproba, pe baza documentelor justificative, plata cheltuielilor de cazare peste plafoanele prevăzute de normele legale specifice în vigoare, în limita prevederilor bugetare aprobate.

(6)în cheltuielile de cazare se includ, pe lângă tarif sau chirie, eventualele taxe obligatorii pe plan local, taxe de prelungire a cazării peste ziua hoteliera decise de programul competiției, precum și costul micului dejun, atunci când acesta este inclus în ț£


SECȚIUNEA a 3-a Cheltuieli de masă

Art. 12 (1) Cheltuielile zilnice de masă pentru acțiunile sportive organizate în țară se diferențiază pe categorii de acțiuni, după cum urmează:

Acțiunea


Limite

maxime/persoană

a) Competiții sportive interne:

până la 45 lei până la 50 lei până la 60 lei până la 70 lei


până la 85 lei

până la 100 lei


până la 90 lei


-    de nivel comunal, orășenesc sau municipal

-    de nivel județean

-    de nivel zonal sau interjudețean -de nivel național

b) Acțiuni de pregătire sportivă și alte acțiuni sportive desfășurate în țară, organizate și/sau finanțate, după caz, de:

- CSMB, cluburile sportive, asociațiile județene și a municipiului București pe ramură de sport, direcțiile județene pentru sport și tineret și Direcția pentru Sport și Tineret a Municipiului București

-Federațiile sportive naționale, alte organizații sportive naționale, Comitetul Olimpic și Sportiv Român, instituții publice de nivel național

c) Competiții sportive și alte acțiuni sportive internaționale desfășurate în țară, organizate și/sau finanțate de:

-    CSMB, cluburi sportive, asociații județene și a municipiului București pe ramură de sport, direcțiile județene pentru sport și tineret și Direcția pentru Sport și Tineret a Municipiului București

-    federațiile sportive naționale și att^braapizații sportive naționale

-    Ministerul Tineretului și z^p&fțului^X36fo|jtetul Olimpic și Sportiv Român, ministere;


(2)    (La încheierea competițiilor sportive interne și internaționale și a altor acțiuni sportive de nivel național și internațional desfășurate în țară, se poate organiza și finanța o masă oficială cu sportivii, antrenorii, arbitrii și oficialii participanți, precum și cu alte persoane care au contribuit la organizarea acțiunii, în limita sumei de 110 lei de persoană. în această situație, suma prevăzută pentru masa de seară sau de prânz, după caz, nu se mai folosește, în cadrul meselor oficiale se pot deconta și băuturi alcoolice.

(3)    La competițiile sportive organizate în țară, C.S.M.B, în calitate de organizator, poate asigura sportivilor băuturi răcoritoare în sumă de până la 10 lei/persoană/joc sau reuniune.

(4)    La acțiunile de pregătire sportivă și la competițiile sportive sunt interzise includerea și decontarea, în cadrul cheltuielilor de masă, a băuturilor alcoolice.

(5)    La acțiunile sportive organizate în străinătate se pot efectua cheltuieli zilnice de masă pentru participanți până la nivelul diurnei în valută prevăzute de dispozițiile legale în materie pentru fiecare țară în care are loc deplasarea.

(6)    Perioada pentru care se acordă diurna în valută se determină în condițiile legii.

(7)    în situația în care cheltuielile de masă la acțiunile sportive desfășurate în străinătate se asigură de către partenerii externi, participanții la aceste acțiuni pot beneficia de până la 50% din diurna stabilită pentru țara în care are loc deplasarea.

(8)    Prevederile alin. (7) se aplică și în situația în care cheltuielile de întreținere și cazare a participanților în străinătate se asigură din sumele plătite organizatorilor de către entitățile participante, la nivelul comunicat de aceștia.

(9)    în cazul deplasării în străinătate cu trenul sau cu mijloace de transport auto delegațiile sportive române beneficiază de masă la nivelul limitelor prevăzute la alin. (1), numai pe durata călătoriei pe teritoriul României.

(10)    Cheltuielile zilnice de masă prevăzute în prezentul articol reprezintă limite maxime. Cuantumul efectiv al acestora se aprobă de către directorul general al C.S.M.B, în funcție de specificul ramurii de sport, de valoarea sportivilor, de unitatea la care li se asigură masa, în limita prevederilor bugetare aprobate.

(11)    Se pot efectua cheltuieli zilnice de masă pentru sportivii, antrenorii, alți specialiști si colaboratori care sunt veniți in București pentru susținerea unor prdbe~detontrol, vizita medicala, semnarea de contracte sau alte acțiuni organizate de club.^


SECȚIUNEA a 4-a

Cheltuieli privind alimentația de efort

Art. 13 (1) Pentru asigurarea unei alimentații corespunîătoare^fortului depus în pregătire, sportivii C.S.M.B pot beneficia de alimentație de efort - în alimente -, acordată după cum urmează:

a)    pentru sportivii din loturile olimpice/paralimpice și naționale, la toate categoriile de vârstă - până la 900 lei lunar/persoană, acordată de către federațiile sportive naționale sau C.S.M.B,;

b)    pentru ceilalți spprtiviM^gitiWișțMn secțiile CSMB, la toate categoriile de vârstă - până

la 600 lei lunar/oersoa(2)    Criteriile de acordare se stabilesc, după caz, de federațiile sportive naționale sau de către Consiliul Administrativ, organul de conducere deliberativ al C.S.M.B, în raport cu performanțele realizate de sportiv și cu obiectivele asumate de acesta.

(3)    Alimentația de efort se acordă, pentru aceeași perioadă, de către o singură structură sportivă din cele menționate la art. 13 alin 1 lit. a)-b).

Art. 14 Pe perioada acțiunilor de pregătire sportivă la care se alocă cheltuieli de masă pentru minimum două mese pe zi, nu se poate acorda alimentație de efort.

Art. 15 C.S.M.B poate acorda echipelor sau grupelor de copii și juniori, în ziua antrenamentului, pentru compensarea efortului depus, alimente constând în produse lactate, fructe, miere sau alte produse cu efect nutritiv similar, în limita sumei de până la 15 lei/sportiv.

SECȚIUNEA a 5-a

Cheltuieli privind plata arbitrilor, medicilor și a altor persoane

Art. 16 (1) C.S.M.B în calitate de organizator al competițiilor sportive interne și internaționale poate finanța, pentru arbitrii delegați de către federațiile care sunt nominalizați la acestea, cheltuieli privind indemnizația de arbitraj în limitele stabilite de către federațiile naționale și internaționale.

(2)    Indemnizația sportivă de arbitraj se poate acorda pe meci sau reuniune, după caz.

(3)    Pentru activitatea de secretariat desfășurată înainte, în timpul sau după derularea competiției, la ramurile de sport la care se justifică, pot fi plătite indemnizații de arbitraj la nivelul unui arbitru secund, în funcție de nivelul competiției.

(4)    Medicii pot primi până la 100% din indemnizația sportivă de arbitraj prevăzută pentru arbitrii principali, iar asistenții medicali până la 75% din indemnizația sportivă a medicilor.

(5)    în cazul în care arbitrii participanți la o competiție sportivă nu se pot deplasa la locul de servire a mesei din cauza programului de desfășurare a acesteia, ei pot beneficia de acordarea alocației de masă în numerar, cu încadrarea în limitele prevăzute de prezentele norme, impozitată în conformitate cu prevederile legale.

(6)    Cheltuielile de transport, masă și cazare pentru arbitrii și oficialii delegați la

competițiile sportive pot fi finanțate de către C.S.M.B în calitate de organizator, în limitele prevăzute de prezentele norme.    . J

SECȚIUNEA a 6-a    ’

Cheltuieli privind asigurarea persoanelor, âf mateH^ și a echipamentului sportiv și a altor bunuri    -----

Art. 17 Cheltuielile privind asigurările pentru accidenM^ale-peFseanelor, precum și pentru asigurarea materialelor și echipamentelor sportive, a mijloacelor de transport și a altor bunuri necesare realizării acțiunilor sportive pot fi efectuate după cum urmează:

Categoria de asigurați

Finanțarea

«

cheltuielilor

Perioada

1)

Sportivi, antrenori și alți specialiști și colaboratori ai clubului

C.S.M.B

anual

2)

Materiale, echipamente, mijloace de transport, alte bunuri

C.S.M.B

anual/pe perioada acțiunii

reâlizarea-acx:?entru z

ștalatikși/fpaterj^ e, qupă cazsportive se pot efectua cheltuieli pârțive, echipament sportiv de pregătire :a fdndurilor prevăzute în buget.
......X XȘ ECȚI UN EA a 8-a

CheltufelUriedicale și pentru controlul doping

Art. 19 C.S.M.B poate să procure pentru sportivii din loturile echipelor din cadrul clubului, pentru perioada acțiunilor de pregătire sportivă a acestora și a competițiilor sportive ale căror cheltuieli de participare sunt finanțate de acesta, în baza prescripției medicale:

a)    vitamine și susținătoare de efort, în sumă de până la 20 lei/zi pentru fiecare sportiv;

b)    medicamente, materiale sanitare, unguente și produse pentru masaj utilizate în procesul de refacere și recuperare, în sumă de până la 10 lei/zi pentru fiecare sportiv.

Art. 20 (1) C.S.M.B, pentru sportivii legitimați la echipele din cadrul clubului, poate efectua cheltuieli pentru asistență și investigații medicale, respectiv rezonanță magnetică, tomografie computerizată, coronarografie, scintigrame cu raze, izotopi și altele asemenea, privind starea de sănătate a sportivilor de performanță, precum și pentru realizarea intervențiilor chirurgicale și a tratamentelor postoperatorii ale acestora. Aceste cheltuieli pot fi realizate si in cazul sportivilor veniți la vizitele medicale pentru semnarea contractelor viitoare cu CSMB.

(2)    C.S.M.B, poate efectua cheltuieli pentru dotarea cabinetelor medicale cu medicamente, materiale și aparatură sanitară și de refacere după efort, pentru acordarea asistenței medicale de urgență și a stațiilor doping cu echipamente de specialitate, în limita prevederilor bugetare aprobate în acest scop.

(3)    Pentru realizarea controalelor doping, C.S.M.B poate efectua cheltuieli în lei, pentru testele efectuate în țară, sau în valută, pentru cele impuse de reglementările internaționale a fi efectuate în străinătate.

SECȚIUNEA a 9-a Alte categorii de cheltuieli

Art. 21 (1) Pentru organizarea, respectiv desfășurarea acțiunilor sportive reglementate de prezentele norme, C.S.M.B poate efectua, după caz, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate, cheltuieli și pentru:

a)    servicii de închiriere de baze sportive, săli de conferință, spații, aparatură birotică și alte bunuri necesare organizării acțiunilor;

b)    refacere după efort, recuperare și igienă personală, cum ar fi saună, masaj, crioterapie, gheață pentru recuperare și altele asemenea;

c)    spitalizarea propriilor sportivi in unități medicale si recuperatorii din tara si străinătate, cu plata serviciilor aferente;

d)    asigurarea serviciilor medicale, a ordinii publice și a respectării normelor de pază și protecție contra incendiilor, la locul de desfășurare a acțiunilor sportive;

e)    achiziționarea de panouri și materiale publicitare, materiale pentru pavoazare, rechizite și alte materiale consumabile, aranjamente florale;

f)    taxe de înscriere și/sau de participare la acțiunile sportive, taxe de organizare a acțiunilor, în condițiile stabilite de organizatori;

g)    obținerea vizelor de intrare în țările în care au loc acțiunile, obținerea vizelor de intrare cat si a tututor costurilor aferente obținerii dreptului de ședere legal in România a cetățenilor străini, sportivi sau antrenori actuali sau viitori ai CSMB.

h)    cheltuieli medicale pentru vaccinuri și medicamente specifice unor țări sau localități, cheltuieli pentru asigurarea medicalăa persoanelor, cheltuieli pentru asigurările de călătorie;

i)    activități culturale; x vf XvX

j)    plata lectqrilpr, a prpfesorilo^de limba română și a translatorilor;

111ua ivihciiici oi a u ai loidiui hui ,    /XuîtXv

a,fructe și altele asemenea, în limita ^Urhei de^X , arcele decât cele de pregătire /// t<IRECTIA


k)    gustări, lei/zi/persoană,
l)    cheltuieli cu spălarea șL ^âțarea echipamentului în timpul competițiilor și cantonamentelor;

m)    taxe de parcare și servictrde protocol la acțiunile sportive interne si internaționale;

n)    comisioane și taxe bancare pentru obținerea valutei.

o)    comisioane sau taxe percepute de diferite agenții de închiriere sau intermediere.

p)    spălarea mijloacelor proprii de transport ale clubului si întreținerea acestora, in situații neprevăzute.

q)    achiziționarea biletelor de intrare pentru membrii delegației CSMB sau invitații acestuia, la competițiile interne și internaționale.

(2) Pentru realizarea acțiunilor de cercetare, documentare, informare, promovare, consultanță în domeniul sportului, pentru formarea și perfecționarea personalului de specialitate, precum și a celorlalte acțiuni sportive, C.S.M.B, în limita prevederilor bugetare aprobate, mai poate efectua:

a)    cheltuieli pentru studii de cercetare și documentare în domeniul educației fizice și sportului;

b)    cheltuieli pentru procurarea de cărți și alte publicații cu profil sportiv;

c)    cheltuieli pentru traducerea, tipărirea, multiplicarea și altele asemenea a materialelor de specialitate din domeniu;

d)    cheltuieli pentru realizarea materialelor audiovideo metodice și de promovare a activității sportive;

e)    cheltuieli pentru servicii de consultanță în domeniul sportului;

f)    achiziții de licențe pentru software de bază și upgrade, servicii de programare și de întreținere pentru aplicații software în domeniul sportului!

g)    cheltuieli ocazionate de participarea la cursurile de formare și perfecționare a specialiștilor cu care CSMB are contract, inclusiv costul acestora.

h)    cheltuieli cu activitățile de impresariat sportiv, scouting, mediere si transfer;

i) cheltuieli ocazionate de deplasarea pentru tragerea la sorti, a workshop-uriior, a vizionarii meciurilor si studierii adversarului, la competițiile interne si internaționale, cu acoperirea costurilor de transport, cazare, masa, bilete de intrare si transport local.

(3) Pentru ramurile de sport individuale, de luptă prin contact (judo etc) CS.M.B poate efectua cheltuieli cu plata indemnizației sportive pentru parteneri, în limita sumei de 300 lei/meci.

Art. 22 (1) La acțiunile sportive cu caracter internațional, delegațiilor sportive străine li se pot oferi cadouri, după cum urmează:a) pentru acțiunile sportive cu caracter internațional organizate în țară:

Acțiunea

Finanțatorul

Valoarea

Competiții sportive cu caracter internațional

C.S.M.B în calitate de organizator al acțiunii

până la 200 lei/delegație sportivă

Alte    acțiuni    sportive

internaționale

C.S.M.B în calitate de organizator al acțiunii

până la 175 lei/delegație sportivă

b) pentru acțiunile sportive internaționale organizate în străinătate:

Acțiunea

Finanțatorul

Valoarea

Competiții sportive cu caracter internațional

C.S.M.B în calitate de participant

până la 1500 lei/acțiune

Alte    acțiuni    spojjiv^

internaționale/ \

îG.ȘjlVkB în calitate de

-organizator al acțiunii

\ \ \\

până la 1200 lei/acțiune

(2) Costul materialelor de promovare a activității sportive, cum ar fi: tricouri, cravate, k eșarfe, diplome, medalii, cupe, plachete, fanioane, insigne, brelocuri, afișe și pliante și altele asemenea nu se include în sumele prevăzute la alin. (1).

Art. 23 (1) C.S.M.B poate efectua încasări din transferul sportivilor proprii la alte cluburi sportive, în conformitate cu grilele sau normele de transfer ale federațiilor sportive naționale de specialitate.

(2)    CS.M.B poate efectua plăți pentru transferul de la alte cluburi al sportivilor, din veniturile proprii ale acestuia, cu respectarea grilelor sau normelor de transfer prevăzute la alin. (1).

(3)    CSMB poate achita costuri aferente activității de prescoutinq și consultanță de specialitate în materia recrutării / transferului / legitimării participanților la activitatea sportivă în limita a două remunerații lunare negociate cu aceștia

Art. 24 (1) Pentru performanțele deosebite obținute în competiții sportive, C.S.M.B poate acorda sportivilor legitimați la echipele din cadrul clubului, în funcție de valoarea performanței, de importanța și amploarea competiției, de contribuția personală și în limita bugetului aprobat, premii/recompense în lei și/sau în obiecte, până la valoarea sumelor prevăzute în tabelul următor:

Competiția

Locul I

Locul II

Locul III

1) Cupe europene

3000

2000

1500

intercluburi seniori - lei -

•\

2)Campionate naționale:

■ i

cădeți

- lei

a)sporturi individuale

..... .....

“————si

-seniori

2.000

/X.500

1.200

- tineret, juniori I

1.200 (

800

500

- juniori II, cădeți

900

700

400

b)jocuri sportive:

-seniori

4.000

3.000

2.000

- tineret, juniori I

3.000

2.000

1.500

- juniori II, cădeți

2.000

1.500

1.000

3)Cupa României - discipline    individuale

1.500

1.200

1.000

- jocuri sportive

3.000

2.000

1.500

- lei

(2) în cazul disciplinelor sportive individuale cu probe pe echipe, echipaje sau ștafete, precum și la jocurile sportive, valoarea premiului prevăzut în prezentele norme este individuală.

(3) Excepție de la sumele de mai sus fac echipele și sportivii care realizează venituri proprii și sponsorizări, valorile acestora fiind in funcție de veniturile încasate.

Art. 25 (1) Sportivii legitimați la CSMB care au fost premiați de Ministerul Tineretului și Sportului sau de Comitetul Olimpic și Sportiv Român, clasați pe primele 6 locuri la jocurile olimpice, jocurile^paralimpice^carapjpbațele mondiale și europene, pot primi premii și din partea clubului, în limita pțjdvbdprilorbij^ețâțe aprobate;    v

(2) Premiilq cum\lat/^rcc(rț[a^sSpHiviîojr potrivit alin. (1) nu pot depăși 50%^yajpair§a's;


’ineretului și Sportului sau de Comitetul Olimpic și Sportiv :ordate de către CSMB din venituri proprii/sponsorizări.

Art. 26 La disciplinele sportive la care, pe baza rezultatelor obținute de sportivii legitimați la CSMB la probele individuale, se întocmesc, potrivit regulamentului de concurs, și clasamente pe echipe, premierea sportivilor se face pentru fiecare performanță obținută.

Art. 27 La disciplinele sportive la care, în conformitate cu regulamentul de concurs, sunt prevăzute probe pe echipe, separat de probele individuale, premierea sportivilor CSMB se face, atât pentru performanțele obținute la probele individuale, cât și pentru cele obținute în cadrul concursului pe echipe.

Art. 28 (1) La jocurile sportive, în cadrul etapelor competițiilor sportive interne de nivel național de seniori, CSMB poate acorda premii/recompense astfel:

a)    un premiu/o recompensă de până la 900 lei/sportiv pentru meciurile câștigate în primul eșalon valoric al competiției;

b)    un premiu/o recompensă de până la 600 lei/sportiv pentru meciurile câștigate în al doilea eșalon valoric al competiției.

Premiile/Recompensele se acordă diferențiat, în funcție de valoarea meciurilor și de contribuția fiecărui sportiv.

(2)    Sportivii clasați pe locurile I, II și III în competițiile interne neprevăzute la art. 24 pot primi din partea clubului, un premiu/o recompensă în bani sau în obiecte, în valoare de până la 390 lei, 290 lei și respectiv, 190 lei/persoană, din venituri proprii.

(3)    Premiile pentru locurile l-lll la campionatele naționale se pot acorda numai în baza criteriilor stabilite de clubul sportiv, în funcție de valoarea performanței.

Art. 29 (1) CSMB poate acorda sportivilor, în limita prevederilor bugetare aprobate, premii pentru realizarea de recorduri olimpice, mondiale, europene, paralimpice și naționale, în limita a 50% din valoarea premiului acordat, potrivit legii, de către Comitetului Olimpic și Sportiv Român, Ministerului Tineretului și Sportului, respectiv, federațiile sportive naționale.

(2) Premiile pentru recorduri prevăzute la alin. 1 pot fi acordate numai după omologarea recordurilor de către forurile sportive abilitate.

Art. 30 (1) Pentru contribuția la realizarea performanțelor de către sportivi la jocurile olimpice, campionatele mondiale și europene și la alte competiții prevăzute de prezentele norme, precum și pentru contribuția la realizarea recordurilor omologate prevăzute la art. 29 alin. (2) antrenorii pot fi premiați/ recompensați, la propunerea federațiilor sportive naționale, în funcție de:

a)    valoarea performanței obținute de sportivi;

b)    gradul de realizare a obiectivelor planificate;

c)    durata participării acestora la pregătirea sportivului/sportivilor;

d)    responsabilitatea avută în pregătirea sportivului, respectiv a sportivilor

premiați/recompensați, după caz.^___

(2) Nivelul maxim al prernîjuldi/râc^mpensei ce se poate acorda antrenorilor pentru performanțele ofeffîNute de^sjpbi^ivîrîncluspiĂpentru recordurile realizate de aceștia dintre competițiil 3 sportiv^pfev/azuMfe\ak 24se stabilește după cum urmează:


'S-S 'i

S. o X    '-X-XX, “

XO/VX---

'b1// '    -


12


a) la disciplinele sportive individuale:

-    antrenorul care a pregătit un singur sportiv premiat/recompensat poate primi un premiu/ o recompensă, al cărui/cărei cuantum este cel mult egal cu valoarea celui acordat sportivului premiat/recompensat;

-    antrenorul care a pregătit mai mulți sportivi premiați/recompensați ~poate~~,primi un

premiu/o recompensă al cărui/cărei cuantum este cel mhlț egal cii ^valp,acea .cumulată a premiilor/recompenselor unitare ale sportivilor pregătiți. j ~    '1 J ..... I

La disciplinele sportive individuale olimpice la care pregătirea este" astoutâtărde^mai mulți antrenori, iar competiția se desfășoară pe mai multe probe la care se întoemesCdasart^efffe” oficiale separate, premierea/recompensarea persoanelor respective se face^*8tf6£antrenorul principal poate primi un premiu/o recompensă compus/compusă din, valoarea cea mai mare a unui premiu/unei recompense, (fcurguiata cu valoarea fiecăruia/fiecăreia dintre celelalte premii/recompense obținute de către sportivii pregătiți;

-    antrenorii secunzi pot primi câte un premiu/o recompensă de până la 75% din valoarea premiului/recompensei acordat/acordate antrenorului principal, în raport cu contribuția adusă la obținerea rezultatelor.

1    I

La disciplinele sportive individuale neolimpice la care pregătirea este asigurată de mai mulți antrenori, iar competiția se desfășoară pe mai multe probe la care se întocmesc clasamente oficiale separate, premierea/recompensarea persoanelor respective se face în limita sumei totale a premiilor/recompenselor unitare acordate pentru fiecare probă. Cuantumul premiului/recompensei ce se acordă fiecărui antrenor se stabilește în funcție de contribuția acestuia la obținerea rezultatelor.

I    I

La probele pe echipe, echipaje sau ștafete din cadrul disciplinelor sportive individuale olimpice, antrenorul poate primi, pentru fiecare probă pe echipe, echipaje sau ștafete, un premiu/o recompensă al cărui/cărei cuantum este cel mult egal cu valoarea premiului/recompensei individual/individuale acordat/acordate unui sportiv la proba respectivă. în cazul în care pregătirea a fost asigurată de mai mulți antrenori, premierea/recompensarea persoanelor respective se face astfel:

-    antrenorul principal poate primi un premiu/o recompensă compus/compusă din valoarea premiului/recompensei individual/individuale celui/celei mai mare/mari acordat/acordate unui sportiv, cumulat cu 50% din valoarea fiecăruia/fiecăreia dintre celelalte premii/recompense unitare acordate pentru probele respective;

-    antrenorii secunzi pot primi câte un premiu/o recompensă de până la 75% din valoarea premiului/recompensei acordat/acordate antrenorului principal, în raport cu contribuția la

obținerea rezultatelor.

»

La probele pe echipe, echipaje sau ștafete din cadrul disciplinelor sportive individuale neolimpice, antrenorul poate primi, pentru fiecare probă pe echipe, echipaje sau ștafete, un premiu/o recompensă al cărui/cărei cuantum este cel mult egal cu valoarea premiului/recompensei individual/individuale acordat/acordate unui sportiv la proba respectivă, în cazul în care--pregătirea a fost asigurată de mai mulți antrenori, premiul/recompensa respePtiv/^s^ti^ă se împarte între aceștia, în raport cu contribuția fiecăruia la    "    " "
b) la jocurile sportive:

-    antrenorul principal mult triplul celui mai mare sportivi;


recompensă echivalent/echivalentă cu cel ri recompense acordat/acordate unuia dintre


-    antrenorii secunzi pot primi un premiu/o recompensă de până la 80% din premiul/recompensa acordat/acordată antrenorului principal.

(3) CSMB, în limita bugetului alocat, poate acorda premii/recompense antrenorilor premiați/recompensați de Ministerul Tineretului și Sportului sau de Comitetul Olimpic și Sportiv Român pentru performanțele obținute de sportivii acestora, inclusiv pentru obținerea de recorduri omologate.

Art. 31 (1) Ceilalți specialiști și tehnicieni din cadrul colectivelor tehnice aprobate de CSMB, conform normelor proprii, pot primi un premiu unitar de până la 75% din valoarea premiului acordat antrenorului cu premiul cel mai mare.

Art. 32 (1) Personalul salariat din cadrul bazelor sportive aflate in administrarea CSMB poate beneficia de premii pentru contribuția acestuia la asigurarea condițiilor optime necesare realizării acțiunilor de pregătire sportivă și a competițiilor sportive interne și internaționale.

(2)    Valoarea totală a acestor premii, în cursul unui exercițiu financiar, este de până la 5% din veniturile proprii încasate efectiv de instituție și se finanțează integral din veniturile proprii ale acesteia. Acordarea premiilor se poate efectua numai în condițiile asigurării fondurilor necesare plății cheltuielilor de personal și a celorlalte cheltuieli necesare pentru întreținerea și funcționarea bazelor sportive.

(3)    Premiile individuale se aprobă de ordonatorul de credite al CSMB și se stabilesc în funcție de contribuția fiecăruia la asigurarea condițiilor necesare desfășurării acțiunilor sportive.

Art. 33 Personalul salariat al CSMB care a contribuit la obținerea de către sportivii clubului a unor clasări pe locurile l-VI la jocurile olimpice, jocurile olimpice de tineret, jocurile paralimpice, campionatele mondiale și europene sau a unor medalii la celelalte competiții sportive, poate primi premii, după cum urmează:

a)    pentru competițiile premiate de Ministerul Tineretului și Sportului, respectiv de Comitetul Olimpic și Sportiv Român, valoarea totală a premiilor ce se pot acorda este de maximum 40% din suma valorii unitare a premiilor acordate sportivilor clubului de Ministerul Tineretului și Sportului, respectiv de Comitetul Olimpic și Sportiv Român. Finanțarea acestor premii se efectuează din bugetul clubului, în limita prevederilor bugetare aprobate;

b)    pentru toate celelalte competiții premiate de cluburile sportive si federațiile interne si internaționale, valoarea totală a premiilor ce se pot acorda personalului salariat este de maximum 40% din suma valorii unitare a premiilor plătite efectiv sportivilor de către club. Conducătorul clubului poate primi un premiu de până la 25% din suma astfel calculată. Pentru ceilalți salariați, nivelul premiului se stabilește de conducătorul clubului. Finanțarea acestor premii se efectuează din bugetul CSMB în limita prevederilor bugetare aprobate.

Art 34 Sportivii de;, peFfofmapță,; legitimați în cadrul CSMB, antrenorii acestora și alți membri ai cariectTVului tphn'ic^pe'penoaâă acțiunii de pregătire sportivă organizată, pe perioada/competițieiâpprtivălacare participă în numele clubului, pot primi o indemmzație'3'
în sumă de până la 80% din nivelul indemnizației de lot național, prevăzut la art 47, alin. (1) • din HG 1447/2007 cu modificările si completările ulterioare.

Art. 35 (1) în afara premiilor prevăzute în prezenta secțiune, la competițiile sportive interne, începând cu etapa pe localitate, CSMB în calitate de organizator, poate acorda medalii, echipament sportiv, diplome, cupe, conform regulamentelor competițiilor respective, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate. Aceleași obiecte pot fi acordate si pentru participanții la activitatea sportiva organizata de alte structuri, daca acestea nu au fost acordate de organizator sau numărul lor a fost insuficient.

(2) Cu prilejul unor aniversări jubiliare, al retragerii din activitate a unor sportivi, antrenori sau a altor personalități din domeniul sportului, precum și al unor acțiuni speciale, CSMB poate acorda trofee sportive, precum și premii în bani și/sau în obiecte, îri limita prevederilor bugetare aprobate, în valoare de până la 2.500 lei/persoană.

(3) CSMB poate acorda anual premii individuale de până la 350 lei pentru voluntari. Valoarea totală a acestor premii este de maximum 8.400 lei/an, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate.

(4) Pentru performanțele obținute la competițiile sportive care nu au fost autorizate în condițiile legii, nu se acordă premii.

Art. 36 CSMB va suporta din bugetul propriu indemnizațiile lunare acordate membrilor Consililiului Administrativ al CSM București, in valoare de 900 lei/persoană.


CAP. VI Ș DISPOZIȚII FINALE

I

Art 37 Sumele prevăzute în prezentele norme includ șt taxa

Art. 38 Premiile și alte drepturi acordate în baza prezentelor norme se impozitează potrivit legii. Remunerațiile acordate pentru contractele de activitate sportivă sunt asimilate veniturilor din activități independente și li se aplică prevederile Codului Fiscal.

Art 39. Membrii Consililiului Administrativ al CSM București primesc o indemnizație de 900 lei/ședință iar sumele vor fi suportate din bugetul CSM București.

Art 40. Cheltuielile pentru realizarea competițiilor sportive interne, proprii, se efectuează de către CSMB, potrivit regulamentului acesteia, aprobat de directorul general.

Art 41 (1) Efectuarea cheltuielilor reglementate prin prezentele norme se realizează potrivit normelor privind finanțele publice.

(2) Pentru realizarea acțiunilor și activităților sportive prevăzute de prezentele norme se pot efectua plăți în avans, în condițiile existenței unor contracte ferme, în cuantum de până la 30% din valoarea contractului, în condițiile legii.

Art 42 (1) Remunerația participanților la activitatea sportiva care incheie contracte de activitate sportiva care au ca obiect desfășurarea unei activități cu caracter sportiv, conform Ordinului Ministrului TinerettfluTsT Soortului nr. 631/19 iunie 2017. Drecum si încadrarea

conducerea CSMB, ținând cont de bugetul aprobat pentru anul in curs si de cerințele prevăzute in Anexă.

Art. 43. CSMB poate aloca fonduri peste limitele prevăzute în prezentele norme pe seama sumelor obținute din venituri proprii, donații sau sponsorizări, în condițiile legii.

Art 44. în cazul competițiilor sportive organizate de CSMB cu intrare pe baza de bilet, abonament sau invitație, numărul acestora precum și valoarea nominală se aprobă de către directorul general, la propunerea șefilor de compartimente.

Art. 45. Contractele încheiate inainte de adoptarea prezentelor norme vor produce efecte pana la ajungerea la termen in privința obligațiilor asumate.

Art 46. Cuantumul cheltuielilor angajate prin contractele încheiate inainte de intrarea in vigoare a prezentelor norme este derogatoriu de la norme, in sensul ca se va ajusta cuantumul cheltuielilor prevăzute in prezentele norme la cheltuielile negociate si angajate deja la data intrării in vigoare a normelor.

.ANEXA


la Normele financiare pentru activitatea sportivă desfășurată la nivelul Clubului Sportiv Municipal București


CRITERII OBIECTIVE


RAMURA DE SPORT


POSTUL VIZAT1


OBIECTIVUL SEZONULUI3


Sport de echipa

1,5

Sport Individual

1,25

Titular

1,6

Rezervă

1,2

Post deficitar2

2

Local

1,5

Național

1,75

European/Mondial

2,5


ADRESABILITATE RAMURĂ DE SPORT4


Sporturi cu participare mare

L 1,8

Sporturi cu participare medie

' 1,4

Sporturi cu participare mică

1,2


CRITERII SUBIECTIVE

VÂRSTA


EXPERIENȚĂ

PERFORMANȚE5


Junior    L- -*•    C’ 7,'xy. A-1 i

Senior    i ""    ' "

1,4

1,8

Divizia a-ll-a

1,05

Divizia 1

1,4

Divizia națională

Cupe/Campionate europene

1,6

2,2

Cupe/Campionate mondiale

2,3

Jocuri olimpice

Lotul național

3

Juniori

1,8

Seniori

2,4


Pentru sporturile de echipă


Stabilit de către tej

3    Stabilit de cond

4    Conform Anuari 5Prin raportarea Imanager si/saii'aptrenorului eChjpe'i, a clubului    '    "


y \\

:uluf si Sportului    „

‘ nizațe de către federațiile nationale/europene/internațrena
Loc I

1,8

Național

Loc II

1,5

Loc III

1,12

Loc I

3

European

Loc II

2,5

Loc III

2,2

Loc I

3

Mondial

Loc II

2,5

Loc III

2,2

Loc I

6

Jocuri Olimpice

Loc II

5

Loc III

4

PERFORMANTE INDIVIDUALE ’


Competiții/ Campionate


Recorduri

NOTORIETATE PARTICIPANT6

Sportivul anului

Locală

Națională

Europeană

Mondială

Naționale

Europene /Internaționale


3 5

4

1,1

1,5

2

4