Hotărârea nr. 360/2018

HOTARAREnr. 360 din 2018-06-14 PRIVIND MODIFICAREA ANEXEI NR. 1.2 LA HOTARAREA C.G.M.B. NR. 267/29.10.2010 PENTRU APROBAREA PROGRAMULUI DE TRANSPORT RUTIER DE PERSOANE PRIN SERVICII REGULATE PE RAZA MUNICIPIULUI BUCURESTI SI A JUDETULUI ILFOV, A MODELULUI LICENTEI DE TRASEU SI A CONTRACTULUI DE TRANSPORT PUBLIC INTRE REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT BUCURESTI SI ORASELE/COMUNELE DIN JUDETUL ILFOV, CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE


HOTĂRÂRE

privind modificarea anexei nr. 1.2 la Hotărârea C.G.M.B. nr. 267/29.10.2010 pentru aprobarea programului de transport rutier de persoane prin servicii regulate pe raza Municipiului București și a județului Ilfov, a modelului licenței de traseu și a contractului de transport public între Regia Autonomă de Transport București și

orașele/comunele din județul Ilfov, cu modificările și completările ulterioare

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Transporturi nr. 10123/06.06.2018;

Văzând raportul Comisiei transporturi și infrastructură urbană nr. 46/14.06.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 373/13.06.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

In conformitate cu prevederile:

- Art. 3 alin. (2) din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local, actualizată, cu modificările și completările ulterioare;

Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ordonanței de Guvern nr. 27/2011 privind transporturile rutiere;

Art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;

Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 14 și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.l Anexa nr. 1.2 la Hotărârea C.G.M.B. nr. 267/2010 pentru aprobarea programului de transport rutier de persoane prin servicii regulate pe raza Municipiului București și a județului Ilfov, a modelului licenței de traseu și a contractului de transport public între Regia Autonomă de Transport București și orașele/comunele din județul Ilfov, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea conținutul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.ll Celelalte prevederi ale Hotărârii C.G.M.B. nr. 267/2010, cu modificările și completările ulterioare, rămân neschimbate.

Art.lll Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Regia Autonomă de Transport București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 14.06.2018.

București, 14.06.2018 Nr. 360do ©ulee


l'


SECRETAR GENERAL ;^L MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, georgiana ZamfirB-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021305 55 00; www.pmb.ro

\n

Anexa 1Anexa la HCGMB nr.


Programul de transport rutier de persoane prin servicii regulate pe raza Municipiului București și a Județului Ilfov pentru liniile urbane prelungite


ca

•3

c


138

178


185

236


302


Traseul


CARTIER MILITARI - PIAȚA 21 DECEMBRIE 1989


CARTIER MILITARI - SALA PALATULUI

GHENCEA - CIMITIRUL GHENCEA 3


DIVERTILAND - SPITALUL UNIVERSITAR


-o

d

E

<u


T3

d

s

>


<o

E

’5h

c

5


14.350


14.150


4.600


12.550


<D

-o

3

c

o


W)

c


1.350


1.350


1.000


3.700


GHENCEA - CARTIER FORTUNA

* Transportul precum și datele caracterisitice pot fi modificate doar la cererea prestatorului în co pe toată lungimea traseului.
7.750


1.900


s

O

J3

'n

O

Ui

03

CU


ca

ca

-O

, E os

CA

n

O

Ui

ca

CU


ca

o


3

*N

o

13

CU


28


14


14


o

■o


X

a

s

3

a

S

z


63


61


20


48


32


2

o

J3

’n

o

Cfl

V-

3

o


38


190


100


17


76


a

Xl

e

a

’n

o


32


112


56.5


10


48


Lițiile asigurării nivelului cererii de transport3

•O


N

<D


35


112


56.5


10


48