Hotărârea nr. 359/2018

HOTARAREnr. 359 din 2018-06-14 PRIVIND ACCESUL AUTOVEHICULELOR DESTINATE TRANSPORTULUI DE MARFURI SI A UTILAJELOR CU MASA TOTALA AUTORIZATA MAI MARE DE 5 TONE, PE SANTIERELE ORGANIZATE DE COMPANIA NATIONALA DE INVESTITII LA STADIOANELE STEAUA, RAPID, ARCUL DE TRIUMF SI DINAMO PENTRU CAMPIONATUL EUROPEAN DE FOTBAL UEFA 2020HOTARARE

privind accesul autovehiculelor destinate transportului de mărfuri și a utilajelor cu masa totală autorizată mai mare de 5 tone, pe șantierele organizate de Compania Națională de Investiții la stadioanele Steaua, Rapid, Arcul de Triumf și Dinamo pentru Campionatul European de Fotbal UEFA 2020

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Transporturi și al Serviciului Euro 2020 nr. 10245/07.06.2018;

Văzând raportul Comisiei transporturi și infrastructură urbană nr. 56/14.06.2018, raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 134/14.06.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 372/13.06.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

- Hotărârii Guvernului nr. 232/2017 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1093/2013 privind declararea de interes public și de importanță națională a Campionatului European de Fotbal 2020, precum și a candidaturii României pentru organizarea la București a unor meciuri din cadrul Turneului final;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 13 si art. 45 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Accesul autovehiculelor destinate transportului de mărfuri și a utilajelor cu masa totală autorizată mai mare de 5 tone, pe șantierele organizate de Compania Națională de Investiții la stadioanele Steaua, Rapid, -Arcul de Triumf și Dinamo pentru Campionatul European de Fotbal UEFA 2020 va fi permis fără aplicarea prevederilor Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 134/2004, cu completările și modificările ulterioare.

Art.2 Transporturile de mărfuri și utilaje pentru lucrările de demolare/construire a stadioanelor Steaua, Rapid și Arcul de Triumf se vor

Art.3 Deplasarea și caracteristicile autovehiculelor destinate transportului de mărfuri și a utilajelor cu masa totală autorizată mai mare de 5 tone, pe șantierele organizate de Compania Națională de Investiții la stadioanele Steaua, Rapid, Arcul de Triumf și Dinamo va fi nominalizată exact și periodic (lunar) de către Compania Națională de Investiții și transmisă Serviciului Euro 2020, care va supune avizării Direcției Transporturi. Modul de cooperare între Compania Națională de Investiții și Serviciul Euro 2020 va fi stabilit printr-un memorandum încheiat între cele două structuri, după intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

Art.4 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, Direcția Transporturi și Serviciul Euro 2020 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 14.06.2018.

B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021 305 55 00; www.pmb.ro

Pag 2