Hotărârea nr. 358/2018

HOTARAREnr. 358 din 2018-06-14 PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 161/2010 PENTRU APROBAREA LISTELOR CU ORDINEA DE PRIORITATE, IN VEDEREA ATRIBUIRII SPATIILOR CU ALTA DESTINATIE DECAT ACEEA DE LOCUINTA, BENEFICIARILOR LEGII RECUNOSTINTEI PENTRU VICTORIA REVOLUTIEI ROMANE DIN DECEMBRIE 1989, PENTRU REVOLTA MUNCITOREASCA ANTICOMUNISTA DE LA BRASOV DIN NOIEMBRIE 1987 SI PENTRU REVOLTA MUNCITOREASCA ANTICOMUNISTA DIN VALEA JIULUI - LUPENI - AUGUST 1977, NR. 341/2004* - •    ■    » «.    »•-<•*    j»* * «

:•♦ *»**•,*• »{♦*/**

R»OMÂNIA

ura 2019 sAaaATCoiM «oei*i«A

HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 161/2010 pentru aprobarea listelor cu ordinea de prioritate, în vederea atribuirii spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință, beneficiarilor Legii recunoștinței pentru victoria Revoluției Române din Decembrie

1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 și pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului - Lupeni - august 1977, nr. 341/2004

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Patrimoniu - Serviciului Spațiu Locativ și cu Altă Destinație nr. 8201/10.05.2018;

Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 90/12.06.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 371/13.06.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 341/2004 a recunoștinței pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 și pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului - Lupeni - august 1977, actualizată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completărie ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. a) și art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.l Anexa nr. 1 și anexa nr. 2 a Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 161/2010, privind lista cu ordinea de prioritate, în vederea atribuirii spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință, beneficiarilor Legii recunoștinței pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989, pentru revoita muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 și pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului - Lupeni - august 1977, nr. 341/2004, se modifică și se completează, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.ll Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 161/2010 rămân neschimbate.

Art.lll Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 14.06.2018.

PREȘEDI^ȚE DE ȘEDINJĂ, Marfen OiHando QăWh


SECRETAR GENERAL ;\AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, Georgiana Zamfir


București, 14.06.2018 Nr. 358B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tei.: 021305 55 00; www.pmb.ro

\n

Anexa 1Anexa nr.... la HCGMB nr..<Z^?..    .....

Completare listă cu ordinea de prioritate, la nivelul anului 2018, modificată, a beneficiarilor Legii nr. 341/2004, pentru atribuirea spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință, cu dosarele depuse până la 30.11.2016, conform H.C.G.M.B. nr. 242/2005


Comisia constituită în baza D.P.G. nr. 633/13.04.2018 lonescu Tudor Tim - Consilier general în cadrul C.G.M.B. - Președinte Amzăr Gheorghe - Consilier general în cadrul C.G.M.B. - Membru    s/

Marian Alexandru - Consilier Juridic - Direcția Juridic - P.M.B. - MembryX^/r Pârlea Elena - Șef Oficiu de Administrare nr. 7 - A.F.I., membru supleant Voicu Beatrice - Inspector - Direcția Patrimoniu - Membru

Nr.

Crt.


‘346


847


848


849


850


851


.852


853


854


855


856


857


Numele si prenumele


Banyai Attila Alexandru


Chilili

Constantin


Dinu Petru


Dumitru Costel


Nitu Ion


Mihăilă Ion


Număr si data inregistrata in temeiul Legii nr. 42/1990 si 341/2004


8732/06.07.1998


9349/22.09.1998


2023/08.08.2000


2254/06.09.2000


Certificat eliberat in baza Legii nr. 341/2004, seria, nr.si data eliberării


LRD-B

00144/07.04.2016


LRD-

C/00163/15.04.2016


LRD-D

00211/05.09.2016


LRD-

D/00184/08.04.2016LRM-

N/00367/16.09.2009


0774/29.03.2010


2943/11.11.2014


LRD-

M/00093/09.02.2016


Constantin Dan Robert


Căpraru Petre


Talpă Adrian Sorin


3293/12.11.2015


515/970/18.03.2016

• M ;


2070/25.03.201


S.2015\^


UEM-

C/00051/05.04.2011


LRD-C

00064/12.02.2016


LRD-T

00001/15.10.2015


Vechim

ea

cererii


20


20


18


18


12


Punctaj

stabilit

de

comisie


nr. tnreg. DSLAD


7325/214/07.06.2016


14029/1632/18.10.2016


12907/1349/28.09.2016


15826/2064/17.11.2016


12329/1233/16.09.2016


612/1121/04.04.2016


613/1112/04.04.2016


614/1120/04.04.2016


9367/582/18.07.2016


3906/07.12.2015


2    7326/215/07.06.2016


14030/1631/18.10.2016Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal O Tel: 021.305.55.00 http://www.pmb.ro


859

Arsene Vasile

619/1111/04.04.2016

LRD-

A/00123/11.04.2016

2

2

8726/453/05.07.2016

860

I

Bîrsan Ion

792/1401/26.04.2016

LRD-B

00203/15.04.2016

2

2

8723/456/05.07.2016

861

Burlacu

Eduard

Orlando

1815/31.05.2016

LRD-B

00278/18.04.2016

2

2

7960/322/21.06.2016

862

Stănescu

Daniel

10573/837/10.08.2016

LRD-

S/00104/09.02.2016

2

2

12337/1234/16.09.2016

863

Ursache

Eduard

Constantin

11803/1115/06.09.2016

- adev. SSPR nr. 18/8603/16.08.2016/ (cert.LRT-U 00008/)

2

2

15234/1949/08.11.2016/- '>l    ’ / A.

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5, București, România


Completare listă cu ordinea de prioritate la nivelul anului 2018, a beneficiarilor Legii nr? 341/2004, pentru atribuirea spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință, cu dosarele depuse până la 30.11.2017, conform H.C.G.M.B. nr. 242/2005


Comisia constituită în baza D.P.G. nr. 633/13.04.2018 lonescu Tudor Tim - Consilier general în cadrul C.G.M.B. - Președinte.^ // Amzăr Gheorghe - Consilier general în cadrul C.G.M.B. - Membru yMT. Marian Alexandru - Consilier Juridic - Direcția Juridic - P.M.B. - Membru Pârlea Elena - Sef Oficiu de Administrare nr. 7 - A.F.I., membru supleant Voicu Beatrice - Inspector - Direcția Patrimoniu - MembruNr.

Crt.


864


865


866


867


868


869


870


871


872


873


Numele si prenumele


Strugariu Dorel


Boițeanu Niculae Gabriel


Verbinski Vergii


Bogdan Tudorița


Burtea Vasile


Oprea Mihai Alexandru


Argintaru Mihail


Neagu llie


Lungu Cristian Marius


Constantinescu Nicolae Florin


Număr si data inregistrata in temeiul Legii nr. 42/1990 si 341/2004


4503/15.04.1997


551/07.03.2002


1189/21.05.2002


1208/bis/21.05.2002


1785/03.09.2010


357/02.02.2011


2492/11.06.2012


3105/24.07.2012


3668/17.11.2015


15494/1981/11.11.2016597/132/19.01.2017


14590/0^.10.2017/

3Jl0.20172b,

V

UKAS

MAMACCWINT

S«tt*S

ISO 9001 > ISO 1<U»1    OUI


Completare listă specială, la nivelul anului 2018, a beneficiarilor Legii nr. 341/2004, pentru atribuirea spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință


Comisia constituită în baza D.P.G. nr. 633/13.04.2018 lonescu Tudor Tim - Consilier general în cadrul C.G.M.B. - Președinte Amzăr Gheorghe - Consilier general în cadrul C.G.M.B. - Membru Marian Alexandru - Consilier Juridic - Direcția Juridic - P.M.B. - Mem'bru Pârlea Elena - Set Oficiu de Administrare nr. 7 - A.F.I., membru supleant Voicu Beatrice - Inspector - Direcția Patrimoniu - Membru
/jft-ț

Nr.

Crt.

Numele si prenumele

Număr si data înregistrata in temeiul Legii nr. 42/1990 si 341/2004

Certificat eliberat in baza Legii nr. 341/2004, seria, nr.si data eliberării

Vechime a cererii

Punctaj

stabilit

de

comisie

nr. înreg. DSLAD/DP/

SSLAD

21

Vroti Didina

3173/12.10.2015

LRE-V Nr. 00020/30.05.2007

3

3

3905/07.12.2015

^2

Iftimie

Liliana

16257/2153/24.11.2016

LRD.-I Nr.

00082/4 5.04.2016

2

2

8546/1631/

19.06.2017
Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5, București, România


Tel: 021.305.55.00

http://www.pmb.ro