Hotărârea nr. 357/2018

HOTARAREnr. 357 din 2018-06-14 PENTRU MODIFICAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 232/2017 PRIVIND INITIEREA, PREGATIREA SI IMPLEMENTAREA PROGRAMULUI "EU IN LICEU" IN ANII 2017-2019


Consiliul General al Municipiului București

r s*-    5

ROMANIA

Hi 1S 201ă. S^aATCGIM »W|?e‘-*uA


•*““' ..................................... ■■aHrmrW',.".ITfmr.!

pentru modificarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 232/2017 privind inițierea, pregătirea și implementarea programului ” EU în LicEU” în anii 2017 - 2019

Având în vedere expunerea de motive a consilierilor din cadruț Consiliului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Cultură, învățământ, Turism nr. 3848/13.06.2018;

Văzând raportul Comisiei pentru relația cu Uniunea Europeană nr. 3/14.06.2018, raportul Comisiei învățământ, tineret, sport și educație civică nr. 29/14.06.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 395/13.06.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare Decizia Consiliului European, adoptată la 26 iulie 2016, de stabilire a unei ordini revizuite în care statele membre vor deține președinția Consiliului Uniunii Europene până în 2030, potrivit căreia România va deține președinția în perioada ianuarie - iunie 2019;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 232/2017 privind inițierea, pregătirea si implementarea programului ” EU în LicEU” în anii 2017 -2019;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 1 și art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se modifică și se completează art.1 din Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 232/2017, care va avea următorul conținut:

”Art.1 Se aprobă inițierea și implementarea programului ” EU în LicEU”, program care are ca scop pregătirea liceenilor din clasele a IX-a, a X-a, a Xl-a și a Xll-a în anii școlari 2017-2018 și 2018-2019 cu privire la valorile Uniunii Europene și rolul acesteia în procesul de educare și formare” .

Art.ll Se modifică și se completează art. 2 din Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 232/2017, care va avea următorul conținut:

"Art.2 Se împuternicește Centrul de Proiecte Educaționale și Sportive - PROEDUS să aprobe metodologia de derulare a acestui proiect la nivelul municipiului București."

Art.III Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 232/2017 rămân neschimbate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Marian OrlandoiCuleSECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, Georgiana Zamfir


B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021305 55 00; www.pmb.ro