Hotărârea nr. 356/2018

HOTARAREnr. 356 din 2018-06-14 PRIVIND MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL AL SOCIETATII SERVICE CICLOP S.A. NR. DE ORDINE IN REGISTRUL COMERTULUI J40/2545/1999 SI C.U.I: RO 11573879, PRIN EMITEREA UNEI NOI ACTIUNI IN VALOARE NOMINALE DE 10 LEI SI SUBSCRIEREA ACTIUNII NOU- EMISE DE CATRE SOCIETATEA COMPANIA MUNICIPALA ENERGETICA BUCURESTI S.A. NR. DE ORDINE IN REGISTRUL COMERTULUI: J40/9172/2017 SI C.U.I 37752029


privind majorarea capitalului social al societății SERVICE CICLOP S.A., nr. de ordine în Registrul Comerțului: J40/2545/1999 și C.U.I.: RO 11573879, prin emiterea unei noi acțiuni în valoare nominală de 10 lei și subscrierea acțiunii nou - emise de

către societatea Compania Municipală Energetica București S.A. nr. de ordine în Registrul Comerțului: J40/9172/2017 și C.U.I. 37752029

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Juridic nr. 13845/13.06.2018 și al Direcției Guvernanță Corporativă;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 152/14.06.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 394/13.06.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

In conformitate cu prevederile:

Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- art. 8 și art. 12 din statutul societății S.C. Service Ciclop S.A. aprobat prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 180/27.08.1998 privind aprobarea înființării S.C. Service Ciclop S.A;

în temeiul prevederilor art. 17, art. 36 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. c) și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă majorarea capitalului social al societății SERVICE CICLOP S.A. cu suma de 10 lei, prin emiterea unei noi acțiuni, având valoarea nominală de 10 lei.

Art.2 Se aprobă participarea societății Compania Municipală Energetica București S.A. la majorarea capitalului social al societății SERVICE CICLOP S.A., prin subscrierea unei acțiuni în valoare nominală de 10 lei, ce reprezintă 0,00000086% din capitalul social subscris al SERVICE CICLOP S.A., dobândind astfel calitate de acționar al acestei din urmă societăți.

Art.3 în urma majorării capitalului social prin emiterea unei acțiuni noi cu valoare nominală de 10 lei și subscrierea acesteia de către societatea Compania Municipală Energetica București S.A., structura acționarului și a capitalului social ale societății SERVICE CICLOP S.A. va fi următoarea:

Capital social subscris: 11.572.810 lei;

Număr acțiuni: 1.157.281 1

Acționari:

»

- Municipiul București prin Consiliul General al Municipiului București deține un număr de 1.157.280 acțiunț^ în ,valoare nominală totală de 11.572.810 lei, reprezentând 99,9999991 ^J^dîllcâpifâîl^wcial;B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cdu poștal 0500

- Compania Municipală Energetica București S.A. deține 1 (una) acțiune, în valoare nominală totală de 10 lei, reprezentând 0,00000086% din capitalul social.

București și Service Ciclop S.A., vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 14.06.2018.B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021305 55 00; www.pmb.ro

Pag 2