Hotărârea nr. 355/2018

HOTARAREnr. 355 din 2018-06-14 PRIVIND PARTICIPAREA MUNICIPIULUI BUCURESTI, PRIN CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, LA MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL AL COMPANIEI MUNICIPALE TURISTICA BUCURESTI S.A.


mrrTfftff?privind participarea Municipiului București, prin Consiliul General al Municipiului București, la majorarea capitalului social al Companiei Municipale Turistica București S.A.

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Cultură, învățământ, Turism nr. 3696/07.06.2018 și al Direcției Guvernanță Corporativă nr. 420/07.06.2018;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 151/14.06.2018, raportul Comisiei pentru comerț, turism și protecția consumatorului nr. 1/14.06.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 393/13.06.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 31/1990 a societăților comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 100/29.03.2017 privind aprobarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Turistica București S.A.;

-    Actului Constitutiv al Companiei Municipale Turistica București S.A.;

-    Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor a Companiei Municipale Turistica București S.A. nr. 14/07.06.2018; ’

A    f    1

In temeiul prevederilor art. 17, art. 36 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. c) și art. 45 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă participarea Municipiului București, prin Consiliul General al Municipiului București la majorarea capitalului social al Companiei Municipale Turistica București S.A. cu suma de 6.956.000 lei, aport în numerar.

Art.2 în urma modificărilor intervenite, capitalul social Companiei Municipale Turistica București S.A. este de 8.682.000 lei, divizat în 868.200 acțiuni nominative, cu valoare nominală de 10 lei fiecare, deținute astfel:

I    J "    - L/Zy

L._,    \

b) S.C. Service Ciclop S.A. va deține un nr. de 12 acțiuni numerotate de la 868.189 la 868.200, reprezentând 0.001% din capitalul social. - -

Art.3 Se aprobă vărsarea sumei prevăzute la art. 1 în contul de capital social deschis pe numele societății Companiei Municipale Turistica București S.A. în cuantum de 6.956.000 lei, reprezentând aportul Municipiului București, prin Consiliul General al Municipiului București.

Art.4 Actul Constitutiv al Companiei Municipale Turistica București S.A. se va modifica în mod corespunzător prevederilor art. 1 și art. 2 din prezenta hotărâre.

Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Compania Municipală Turistica București S.A. vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 14.06.2018.

B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021 305 55 00; www.pmb.ro Pag 2

<>2