Hotărârea nr. 354/2018

HOTARAREnr. 354 din 2018-06-14 PRIVIND PARTICIPAREA MUNICIPIULUI BUCURESTI, PRIN CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, LA MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL AL COMPANIEI MUNICIPALE CIMITIRE BUCURESTI S.A.


fc'Consiliul General al MROMÂNIA


HOTĂRÂRE privind participarea Municipiului București, prin Consiliul General al Municipiului București, la majorarea capitalului social al Companiei Municipale Cimitire București S.A.

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Guvernantă Corporativă nr. 423/08.06.2018 și al Companiei Municipale Cimitire București S.A.;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 150/14.06.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 392/13.06.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 31/1990 a societăților comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 289/30.06.2017 privind aprobarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Cimitire București S.A.;

-    Actului Constitutiv al Companiei Municipale Cimitire București S.A.;

-    Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Companiei Municipale Cimitire București S.A. nr. 8/30.05.2018;

în temeiul prevederilor art. 17, art. 36 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. c) și art. 45 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă participarea Municipiului București, prin Consiliul General al Municipiului București la majorarea capitalului social al Companiei Municipale Cimitire București S.A. cu suma de 49.880.000 lei, aport în numerar.

Art.2 în urma modificărilor intervenite, capitalul social Companiei Municipale Cimitire București S.A. este de 50.000.000 lei, divizat în 5.000.000 acțiuni nominative, cu valoare nominală de 10 lei fiecare, deținute astfel:

a)    Municipiul București, prin Consiliul General al Municipiului București va deține un nr. de 4.999.988 acțiuni, reprezentând 99,99976% din capitalul social;

b)    S.C. Service Ciclop S.A. va deține un nr. de 12 acțiuni, reprezentând 0.00024% din capitalul social.

Art.3 Se aprobă vărsarea sumei prevăzute la art. 1 în contul de capital social deschis pe numele Companiei Municipale Cimitire București S.A. în cuantum de 49.880.000 lei, reprezentând aportul Municipiu)ui;Bxi6brești, prin Consiliul General al Municipiului București.

Art.4 Actul Constitutiv al Companiei Municipale Cimitire București S.A. se va modifica în mod corespunzător prevederilor art. 1 și art. 2 din prezenta hotărâre.

Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Compania Municipală Cimitire București S.A. vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 14.06.2018.


E ȘEDINȚĂ


Marian Orlanpo Culea,


SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI,

Georgiana Zamfir


București, 14.06.2018 Nr. 354
B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021 305 55 00; www.pmb.ro

Pag 2