Hotărârea nr. 353/2018

HOTARAREnr. 353 din 2018-06-14 PRIVIND IMPUTERNICIREA EXPRESA A CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1 SA HOTARASCA CU PRIVIRE LA COOPERAREA CU FUNDATIA ACADEMIEI DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI, IN VEDEREA ORGANIZARII EVENIMENTELOR DESTASURATE CU OCAZIA ANIVERSARII A 105 ANI DE EXISTENTA A ACADEMIEI DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI - "ASE -105 ANI DE PERFORMANTA ACADEMICA"


• V

- ♦.

■ <-

_    a

Consiliul General al Municipiului București ROMANIA

1    ’    HU2£llâ SAa&ATOlIM «ME’-WA

HOTĂRÂRE

privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 1 să hotărască cu privire la cooperarea cu Fundația Academiei de Studii Economice din București, în vederea

organizării evenimentelor desfășurate cu ocazia aniversării a 105 ani de existență a Academiei de Studii Economice din București - ”ASE -105 ANI DE PERFORMANȚĂ ACADEMICĂ”

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Cultură, învățământ, Turism nr. 3825/13.06.2018;

Văzând raportul Comisiei pentru relații internaționale, cooperare și asociere cu alte autorități publice nr. 27/13.06.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 364/13.06.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. e), alin. (7) lit. a), art. 45 alin. (2) art. 81 alin. (2) lit. q) și alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se împuternicește expres Consiliul Local al Sectorului 1 să hotărască cu privire la cooperarea cu Fundația Academiei de Studii Economice din București, în vederea organizării evenimentelor desfășurate cu ocazia aniversării a 105 ani de existență a Academiei de Studii Economice din București - ”ASE - 105 ANI DE PERFORMANTĂ ACADEMICĂ”.

Art.2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Consiliul Local al Sectorului 1 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 14.06.2018.B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021305 55 003wwwjji