Hotărârea nr. 352/2018

HOTARAREnr. 352 din 2018-06-14 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI AFERENTI PROIECTULUI "MODERNIZARE LINIE DE TRAMVAI PE B-DUL G-RAL VASILE MILEA DE LA INTERSECTIA CU B-DUL TIMISOARA PANA IN DREPTUL INTRARII IN BENZINIRIA OMV” - FAZA DALIConsiliul General al Municipiului București ROMÂNIA


SSSS&


gggggșgggg^


HOTARARE


jggggiggjg


iâi


privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenți proiectului "Modernizare linie de tramvai pe B - dul G - ral Vasile Milea de la intersecția cu

B - dul Timișoara până în dreptul intrării în benzinăria OMV” - faza DALI


Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Generale Management Proiecte cu Finanțare Externă nr. 2743/13.06.2018 și Direcție Generale Infrastructură nr. 638/13.06.2018;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 149/14.06.2018, raportul Comisiei pentru credite externe și monitorizarea derulării acestora nr. 3/14.06.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 363/13.06.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând in considerare avizul nr. 55/12.06.2018 al Consiliului Tehnico -Economic din cadrul Primăriei Municipiului București;

Ținând cont de prevederile Ghidului Solicitantului pentru Axa Prioritară 3, Prioritatea de investiții 4e, Obiectivul Specific 3.2 - reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă din Programul Operațional Regional 2014 - 2020

în conformitate cu prevederile :

-    art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (4) lit. d) și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico - economici aferenți documentației de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI) pentru obiectivul de investiții "Modernizare linie de tramvai pe B - dul G - ral Vasile Milea de la intersecția cu B - dul Timișoara până în dreptul intrării în benzinăria OMV” conform anexei nr. 1 și anexei nr. 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Finanțarea investiției prevăzută la art. 1 se va face din alocații bugetare și/sau din alte fonduri legal constituft^^qu-această destinație, conform (istetor obiectivelor de investiții aprobate conforhi leqji/

fîobnâni^el.:

\ fi


B-dul Regina Elisabeta nr. 47, co/fptetal 050013, s>


Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Municipiului București vor duce la îndeplinire prevederile prezentefht

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 14.06.2018.


București, 14.06.2018 Nr. 352

B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021 305 55 00; www.pmb.ro

Pag 2

\n

Anexa 1§Ș^nr.j^//^2018


"MODERNIZARE LINIE DE TRAMVAI PE B-DUL G-RAL VASILE MILEA DE LA INTERSECȚIA CU B-DUL TIMIȘOARA PÂNĂ ÎN DREPTUL INTRĂRII ÎN BENZINĂRIA OMV" - faza DALI

Valoarea totală (INV), inclusiv TVA :

(1 euro - 4,5744 lei, iulie 2017).

Valoarea totală a investiției: 28.056.510,21 lei (inclusiv TVA^

din care construcții și montaj (C+M): 24.942.355,85 lei (inclusiv TVA^

Indicatori minimali, respectiv indicatori de performantă - elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții - și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare

>    Cale de rulare reabilitată - 1,1 km

>    Rețea de contact modernizată - 1,1 km

>    Peroane modernizate - 2 buc.

Indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare

Indicatori de rezultat:

>    1,1 kmcd (cale dublă) - linie de tramvai înglobata în carosabil cu șină cu canal

>    93 de stâlpi metalici montați pe buloane pentru susținerea rețelei de

contact


2. Durata estimată de execuție a investiției (luni):

12 luni de la data transmiterii Ordinului de începere din partea autorității contractante.


întocmit: Cristian ISTRATE- Expert DFN

/ CONFORM CU Q^INalQj

---- Anexj

Descrierea principalelor lucrări propuse


ll^ 2018 ^ntatia tehnico-


economică aferente proiectului

"MODERNIZARE LINIE DE TRAMVAI PE B-DUL G-RAL VASILE MILEA

DE LA INTERSECȚIA CU B-DUL TIMIȘOARA PÂNĂ ÎN DREPTUL INTRĂRII ÎN BENZINĂRIA OMV"

> Lucrări la linia de tramvai

I. Linia curenta

Lucrările de realizare a infrastructurii căii:

s Executarea săpăturii până la adâncimea de fundare (-90cm) s Compactarea terenului de fundare

s Executarea zidurilor de sprijin- marca betonului C12/15 s Așternerea geo textilului pe fundul săpăturii s Așternerea stratului de nisip - 5cm

s Așternerea în straturi succesive a balastului - 18cm si 18cm s Așternere geo grile v' turnarea stratului de AB2- 6cm

Lucrările de realizare a suprastructura căii:

s Pozarea plasei sudate PC52 de 4)8xl00xl00mm s Pozarea traverselor și calarea acestora

s înglobarea traverselor bibloc din beton cu armatura văzută (prevăzute cu sisteme de calare înglobate în bibloc) în stratul 1 de beton de monolitizare având grosimea 25cm marca C30/37 (traverse pe care se va monta șina cu canal Ri60N 900A, prin intermediul prinderilor directe protejate cu vaselină și folie PVC). Betonul se va turna până la partea superioară a biblocului astfel încât amortizorul de zgomote și vibrații de sub talpa șinei să fie înglobat în beton. Acest strat de beton se va arma cu plasă PC 52 <t>8 100x100 pozată sub biblocurile traverselor.

s Delimitarea sensurilor de circulație se va realiza cu polistiren extrudat numai pentru zona betonată STRATUL1, STRATUL2 nu va avea rost de separație.

Montarea amortizoarelor de zgomote și vibrații la inima șinei și sub talpa acesteia înainte de betonare.

s Turnarea stratului 2 de monolitizare în grosime de 9 cm marca C30/37 armat cu fibre de polipropilenă.

s Așternere geo compozitului.

Așternerea stratului de legătură BAD25 - 5cm

J Așternerea stratului de uzură MASF16 - 4cm s Turnarea și închiderea rosturilor de la ciuperca șinei cu mastic de
etanșare turnat deasupra amortizoarelor de zgomote.^yjbrații.

_?00A^

i/ș/


prin


Șină cu canal profil ft7SUTT~~oțef-    ........"

grund ui re și vopsire; | conform cu ork

st» n.n rft fcKNlCA SI


II. Zona aparatelor de cale

z

z

z

z

z

z

z

z


Infrastructura pe zona aparateloi^de cal<C.

Executarea săpăturii până la adâncimea de fundare Compactarea terenului de fundare

Executarea zidului de sprijin din beton C12/15 (0,47x0,2m) Așternerea geo textilului pe fundul săpăturii Așternerea nisipului - 5cm

Așternerea în straturi succesive a balastului - 18cm si 18cm Așternere geo grile Așternerea stratului de AB2 - 6cm

Suprastructura pe zona aparatelor de cale: s Se va realiza din șină cu canal, montată pe o fundație din beton

marca C30/37 turnată în două straturi, primul având o grosime de 19 cm. armat cu două plase 08 100/100 PC 52, iar al doilea strat de beton având aceeași marcă în grosime de 15 cm., armat cu fibre de polipropilenă. Cel de-al doilea strat de beton se va turna numai după montarea amortizoarelor de zgomote și vibrații sub talpa șinei și la inima acesteia. înglobarea la nivel în carosabil se execută din 2 straturi unul de uzură (MASF16-4cm) și unul de legătură (BAD25 - 5cm). între stratul de legătură al sistemului rutier și cel de-al doilea strat de beton se vor introduce cjeocompozite din poliester bituminat.

s închiderea rosturilor se va realiza cu mastic de etanșare care se va turna deasupra amortizoarelor de zgomote și vibrații.

> Lucrări la rețeaua de contact

Pe tronsonul supus modernizării, pe lângă modernizarea rețelei de contact tramvai se va moderniza și rețeaua de contact troleibuze (pe porțiunea cuprinsă între B-dul Iuliu Maniu și B-dul Timișoara), stâlpii (detaliere stâlpi) de susținere ai celor două rețele fiind comuni.

Rețeaua de contact se va realiza cu stâlpi metalici demontabili tip SMD.

Stâlpii pentru susținerea rețelei de contact vor fi amplasați pe trotuare de-a lungul întregului traseu al liniei de tramvai. Proiectul va cuprinde demontarea stâlpilor vechi, montarea stâlpilor noi, montarea suspensiei rețelei de contact precum și montarea firului de contact.

Noua soluție de realizare a rețelei de contact de tramvai prevede compensarea firului de contact cu compensatori cu contragreutăți. Traversele vor fi din oțel inox (diațn.; 8.mm), izolatorii din GRP, suspensia delta din minorok


întinzătoare cu arc.

Pe bulevardul Vasile Milea între bulevardul Timișoara șrWi^âwul Iuliu Maniu, susținerea rețelei de contact de tramvai și de troleibuz se realizează pe aceeași stâlpi care vor fi dimensionați corespunzători.

Soluția de realizare a rețelei de contact de troleibuz pe tronsonul comun cu tramvaiul va fi una elastică, cu paralelograme deformabile. Se vor folosi console din material electroizolant și traverse din oțel inox (constituite în formă de plasă).

Amplasarea noilor stâlpi de susținere a rețelei de contact pe care se montează centrul de alimentare și întoarcere se va realiza astfel încât să nu fie nevoie de prelungirea cablurilor de curent continuu ci numai de racordarea acestora la separatorii din interiorul cofretului.

> Lucrări de alimentare cu energie electrică a rețelei de contact

Alimentarea cu energie electrică a rețelei de contact de tramvai de pe Bulevardul Vasile Milea se realizează prin centrele de alimentare și întoarcere Vasile Milea din substația Răzoare, FCB și Politehnica din substația Cotroceni, respectiv Econom Cezarescu din substația Basarab.

în cadrul lucrării de modernizare a liniei de tramvai se vor reamplasa aceste centre de alimentare și întoarcere, datorită înlocuirii stâlpilor RATB existenți.

Aceste lucrări constau în demontarea centrului actual și montarea acestuia pe noul stâlp de susținere a rețelei de contact, înlocuirea racordurilor aeriene și a legăturilor la șină, inclusiv realizarea unei noi subtraversări pentru montarea legăturilor la șină.

Amplasarea noului stâlp de susținere a rețelei de contact pe care se montează centrul de alimentare și întoarcere se va realiza astfel încât să nu fie nevoie de prelungirea cablurilor de curent continuu și numai de racordarea acestora la separatorii din interiorul cofretului.

De asemenea se vor reamplasa si cofreți de unificare a secțiunilor de troleibuz de pe bulevardul Vasile Milea.

> Lucrări la peroanele liniei de tramvai

Se vor înlocui toate peroanele cu peroane care să corespundă standardelor UE, acestea fiind prevăzute cu rampa de acces pentru persoanele cu dizabilități, pasaje pietonale la capetele peroanelor, gard de protecție călători, adăposturi pentru călători, indicator de stație, coșuri de gunoi, borne de ocolire auto, catadioptri, benzi reflectorizante.

Caracteristicile geometrice ale peroanelor sunt următoarele:o Rampa pentru persoane cu dizabilități de 3,Om o Zona de îmbarcare - debarcare călători având o lungime de

40,Om și o diferență de nivel față de cota NSS de 25cm;

• 2,0 m lățime la fețele exterioare ale bordurilor

Totodată, peroanele vor fi echipate cu marcaj rutier tactil (fără prindere mecanica) pentru persoane cu deficiență de vedere.

Se va avea în vedere realizarea unui marcaj rutier termoplastic cu microbile de sticlă pe zona de racordare dintre capătul peronului și ampriza RATB pe o lungime de 20m care va face legătura între capătul peronului și zona ce delimitează ampriza R.A.T.B.

Peroanele vor fi amplasate față în față sau decalate, lungimea acestora ținând cont de lungimea vagoanelor.

Trecerea de pietoni va fi amplasată la capătul peroanelor astfel se va utiliza o singură trecere de pietoni pentru ambele peroane.

Peroanele vor fi dotate cu instalație electrică de alimentare pentru: indicatoarelor rutiere luminoase de ocolire (borne ocolire), adăpostul călători, indicatorul de stație (sau display pentru informații călători) și instalația de legare la pământ.

Indicatoarele rutiere luminoase de ocolire și adăposturile de călători (city-lightul) se vor alimenta din iluminatul public stradal printr-un tablou electric amplasat pe stâlpii nou proiectați ai rețelei de contact din dreptul peroanelor, care au și iluminat public. Pe zona carosabilă de la fundația stâlpului la căminul de tragere din peron, cablurile vor fi pozate în tuburi de protecție, prin realizarea unei noi subtraversări

Priza de pământ se va realiza liniar, în dreptul stâlpului pe care se va monta tabloul electric și va fi legata prin piesa de separație de acesta și de celelalte ramificații.

întocmit: Cristian ISTRATE - Expert DFN