Hotărârea nr. 349/2018

HOTARAREnr. 349 din 2018-06-14 PRIVID CONSTITUIREA ASOCIATIEI AXA DE DEZVOLTARE BRASOV - BUCURESTI - CONSTANTA


Consiliul Gei


Municipiului București


ROMAN,A

!31â 201S- SA-36ATCOIM fWfpejWjl


asa

HOTĂRÂRE

privind constituirea Asociației Axa de Dezvoltare Brașov - București - Constanța

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Situații de Urgență, Statistici și Strategii - Direcția înzestrare Materială și Situații de Urgență nr. 1028/07.06.2018;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 143/14.06.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nrr384/13.06.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/30.01.2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 11, art. 12, art. 13, art. 36 alin. (2) lit. e), alin. (7) lit. c) și art. 45 alin. (2), alin. (5) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată cu completările și modificările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 (1) Se aprobă asocierea Municipiului București cu unități administrativ teritoriale din țară, în vederea constituirii Asociației Axa de Dezvoltare Brașov - București - Constanța, persoana juridică de drept român și de drept privat.

(2) Se aprobă participarea Municipiului București, prin Consiliul General al Municipiului București, în calitate de asociat - membru fondator, la constituirea Asociației Axa de Dezvoltare Brașov - București - Constanta.

I    »    »

Art.2 Se aprobă Actul Constitutiv și Statutul Asociației Axa de Dezvoltare Brașov -București - Constanța, în formele prevăzute în anexa nr. 1 și anexa nr. 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Se aprobă participarea Consiliului General al Municipiului București la patrimoniul inițial al Asociației Axa de Dezvoltare Brașov - București - Constanța, cu o contribuție în valoare de 18.000 lei, reprezentând aportul Municipiului București la constituirea patrimoniului inițial al asociației.

J

Art.4 Se aprobă ca sediul Asociației Axa de Dezvoltare Brașov - București - Constanța să

fie în Municipiul București, str. Aristide Demetriad nr........, camera......... sector 1, în vederea

desfășurării activității acesteia.

Art.5 Se împuternicește Doamna Gabriela FIREA, Primar General al Municipiului București, să semneze în numele și pentru Consiliul General al Municipiului București, Actul Constitutiv și Statutul Asociației Axa de Dezvoltare Brașov - București - Constanța, anexate la prezenta hotărâre.

Art.6 Se desemnează doamna Dragne Daniela, cetățean român, născută la data de

..............., la ............................... domiciliat(ă) în .....................................................................

posesor al B.l. /C.l seria.............nr........... eliberat de......................la data de....................ca

membru în Adunarea Generala a AsocișțieLAx^de Dezvoltare Brașov - București - Constanța.


Art.7 Se desemnează domnul Marius Pavel, cetățean român, născut la data de................

la.............................., domiciliat(ă) în...................................................................., posesor al B.l.

/C.l seria ............, nr...........eliberat de ...................... la data de .................... ca membru în

Adunarea Generală a Asociației Axa de Dezvoltare Brașov - București - Constanta.

I    »    I    >

Art.8 Se desemnează domnul lonescu Tudor - Tim, cetățean român, născut(ă) la data

de................ la..............................,domiciliat(ă) în .................................................................

posesor al B.l. /C.l seria.............nr.........., eliberat de......................la data de....................ca

membru în Adunarea Generală a Asociației Axa de Dezvoltare Brașov - București - Constanța.

Art.9 Se desemnează domnul lliescu Lucian, cetățean român, născut(ă) la data de

................ la ............................... domiciliat(ă) în .....................................................................

posesor al B.l. /C.l seria.............nr...........eliberat de....................., la data de..................., ca

membru în Adunarea Generala a Asociației Axa de Dezvoltare Brașov - București - Constanța.

Art.10 Se desemnează doamna Florea Ancuța, cetățean român, născut(ă) la data de

................ la ............................... domiciliat(ă) în .....................................................................

posesor al B.l. /C.l seria.............nr...........eliberat de....................., la data de..................., ca

membru supleant în Adunarea Generală a Asociației Axa de Dezvoltare Brașov - București -Constanta.

Art.11 Primarul General al Municipiului București și direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 14.06.2018.

tB-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.; 021305 55 00; www.pmb.ro

Pag 2


\n

Anexa 1ANEXA NR.1 LA HCGMB NR. 3^! 20^

ACTUL CONSTITUTIV

al asociației „AXA DE DEZVOLTARE BRAȘOV-BUCUREȘTI-CONSTANȚA”

I. ASOCIAȚII:

1.    MUNICIPIUL BUCUREȘTI, cu sediul cu sediul în Municipiul București sector 5, Bulevardul Regina Elisabeta nr. 47, cod fiscal 4267117, reprezentat de doamna Gabriela FIREA, în calitate de Primar General;

2.    MUNICIPIUL BRAȘOV, cu sediul. în Municipiul Brașov, Bulevardul Eroilir, nr.8, cod

fiscal.................. reprezentat de domnul George SCRIPCARU, cetățean român, în calitate de

primar;

3. MUNICIPIUL CONSTANȚA, cu sediul în Municipiul Constața, Bulevardul Tomis, nr.

51, cod fiscal ................., reprezentat de domnul Decebal FĂGĂDĂU, cetățean român, în

calitate de primar,

Denumite colectiv “Asociații” și individual “Asociatul’'

s-au asociat și au înființat Asociația - AXA DE DEZVOLTARE BRAȘOV-BUCUJ CONSTANȚA (denumită în continuare „Asociația”) în conformitate cu prevederile Legii administrației publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările și—eotîîpletările ulterioare precum și ale Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005.

II. DENUMIREA

Denumirea Asociației este Asociația Axa de Dezvoltare Brașov-București-Constanța, conform dovezii privind disponibilitatea denumirii nr. 167697 din 18.04.2018, eliberată de Ministerul Justiției.

III. SEDIUL

Sediul Asociației este în România, Municipiul București sector 1, str. Aristide Demetriade nr. 2, etaj......, cameraV. VOINȚA DE ASOCIERE / SCOPUL ASOCIAȚIEI
(1)    Prin semnarea prezentului act constitutiv, Asociații își exprimă voința de â\șe asocia în cadrul Asociației Axa de Dezvoltare Brașov-București-Constanța, constituită în scopul dezvoltării durabile a unităților administrativ-teritoriale care alcătuiesc asociația și a întregii zone limitrofe acestora, prin realizarea în comun a unor proiecte de dezvoltare de interes public sau regional și prin furnizarea în comun a unor servicii publice.

(2)    Obiectivele Asociației sunt următoarele:

a)    Dezvoltarea durabilă a întregii zone urbane funcționale (conurbatie) și a tuturor unităților administrativ-teritoriale care compun asociația prin elaborarea si implementarea planurilor integrate de dezvoltare.

b)    îmbunătățirea și dezvoltarea infrastructurii de transport, telecomunicații și energie a unităților administrativ teritoriale care compun asociația și a întregii zone urbane limitrofe;

c)    Dezvoltarea, modernizarea și îmbunătățirea serviciilor publice;

d)    Dezvoltarea economică integrată, infrastructuri urbane si îmbunătățirea serviciilor;

e)    Dezvoltarea turismului și a sectorului terțiar;

f)    Dezvoltarea de noi zone rezidențiale, conform standardelor europene;

g)    Dezvoltarea resurselor umane, creșterea ratei de ocupare și combaterea excluziunii sociale și a dezechilibrelor sociale;

h)    Administrarea eficienta si integrata a potențialului de care dispune zona;

i)    înlăturarea disparităților dintre localități în condițiile indicatorilor și nivelului de dotare prevăzut în legea 351/2001 privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului Național - Secțiunea a IV-a rețeaua de localități, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

j)    Atragerea de noi investiții si creșterea accesului la resurse.

k)    Organizarea și participarea la cursuri de pregătire, perfecționare și reconversie profesională, seminalii și conferințe;

l)    Dezvoltarea de proiecte și programe proprii și în regim de parteneriat cu alte persoane fizice și juridice din țară și străinătate;

m)    Elaborarea de strategii, programe, studii și anchete de specialitate în scopul inventarierii problemelor cu care se confruntă populația și diferitele categorii de cetățeni din zona urbană funcțională;

n)    Susținerea tineretului și a familiei tinere;

o)    Promovarea de soluții integrate și eficiente în vederea construcției de locuințe sociale, participarea activă la programe privind crearea de locuri de muncă și îmbunătățire a nivelului general de trai;

p)    Promovarea investițiilor private și publice, în vederea dezvoltării durabile a inregii zone (conurbatie) și a unităților administrativ-teritoriale care o compun;

q)    Prevenirea și combaterea infracționalității și a diferitelor comportamente de risc în rândul populației din unitățile administrativ-teritoriale care compun asociația;

r)    încurajarea și promovarea participării școlare și a creșterii nivelului de educație și cultură în rândul tinerilor și a altor categorii vulnerabile;

s)    Acordarea de burse și alte forme de sprijin material;

t)    Implementarea de proiecte cu finanțare nerambursabila (cofinantare), gestionarea

v) Acordarea de consultanță și consiliere persoanelor interesate, în domeniile respectării drepturilor omului, dezvoltării conștiinței civice, dezvoltării economice durabile, protecției mediului, precum și în alte domenii de interes general ce privesc viața publică;

w)    editarea și tipărirea unor lucrări de specialitate sau alte publicații (cărți, ziare, reviste, albume, pliante), înființarea de mijloace de mediatizare, înregistrarea unor materiale audio-video (casete, benzi magnetice, discuri, filme de scurt metraj cu caracter documentar sau artistic) și altele, în legătură cu scopul asociației;

x)    Protecția mediului si promovarea politicilor de dezvoltare durabila; z) Alte activități prevăzute de lege, potrivit scopului asociației.

VI. PATRIMONIUL INIȚIAL

(1)    Patrimoniul inițial al Asociației este de 42.000 RON, constituit din contribuția în numerar

și/sau în natură a Asociaților, după cum urmează:    ............


-    Municipiul București 18.000 lei    !

-    Municipiul Constanta 12.000 lei

-    Municipiul Brașov 12.000 lei

(2)    Sursele de venit ale Asociației sunt următoarele :

a)    Contribuțiile Asociaților la formarea patrimoniului inițial, cotizațiile Asociaților și alte contribuții de la bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale membre;

b)    Dobânzile rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiții legale ;

c)    Donații, sponsorizări sau legate ;

d)    Orice alte surse de venituri prevăzute de lege sau de statutul Asociației.

VII. PRIMELE ORGANE DE CONDUCERE, ADMINISTRARE ȘI CONTROL

Conducerea Asociației

Adunarea generală este organul de conducere al Asociației, format din toți reprezentanții Asociaților, desemnați prin hotărâre a autorităților deliberative ale acestora.

Sunt numiți în calitate de membri ai primei adunări generale:

- Municipiul București..............................

-    Dl......................... numit    de    CGMB București prin Hotărâre nr.....

-Dl......................... numit    de    CGMB București prin Hotărâre nr.....

-    Dl......................... numit    de    CGMB București prin Hotărâre nr.....

-Dl......................... numit    de    CGMB București prin Hotărâre nr.....

-    Dl........................... numit de Consiliul LocaLaLMlJnicipiului Constanta


- Dl. ______

DlZ?.S\. .0IREC.Ț1A. r,j>S '[£ generala SITUAȚII DE ?U2 URGENȚA,

K rijâliȘUCI Ș| VC"^TRATEGI|


, numit , numit

-Dl.


.......................... numit de Consiliul Local al Municipiului Brașov

- Etc.........................

Membrii supleanti ai Adunării Generale:

-Dl.


......................... numit de CGMB București prin Hotărâre nr.....

Președintele Asociației este de drept Primarul General al Municipiului București sau o persoană împuternicită de acesta.

Administrarea Asociației

Consiliul de Administrație este organul executiv de conducere al Asociației, format din președintele Asociației - Primarul General al Municipiului București, 2 vicepreședinți -Primarul Municipiului Constanta si Primarul Municipiului Brașov, pe perioada executării funcțieițpentru aleșii locali), și 4 membrii desemnați prin dispoziție de primar, după cum urmeaza: doi membrii din partea Municipiului București, un membru din partea Municipiului Constanta si unul din partea Municipiului Brașov. Componența consiliului de administrație va asigura cât mai bine reprezentativitatea în cadrul acestui organ a tuturor membrilor Asociației.

Sunt numiți în calitate de membri ai primului consiliu de administrație :

•    ..............[date de identificare] - Președintele Asociației

•    ..............[date de identificare] - Vicepreședinte Asociație

•    ..............[date de identificare] - Vicepreședinte AsociatkL^^x^^/^

•    Membru......

•    Membru.....    rvj?

•    Membru....    - —

•    Membru.....

•    Etc______    _____________________

Controlul Financiar al Asociației

Controlul financiar intern al Asociației este asigurat de un cenzor sau o comisie de cenzori formată din minimum 3 membri numiți defârLinarea^bnprală pentru o perioadă de 3 (trei) ani, cu posibilitatea prelungirii.    "    ""    7 "VIII. Pentru desfășurarea procedurilor de dobândire a personalității juridice se împuternicește Dna. Gușatu Andreea Pana, cetățean roman, domiciliat în

titular B.l/C.I., seria H, nr. Ulii eliberat(ă) de HHIh, la data de    sau orice persoana pe care mandatarul și-o va substitui.

Prezentul act constitutiv a fost redactat în .... (....) exemplare originale, azi, data autentificării.

ASOCIAȚII

Municipiul București _,

Prin Primar__

[semnătura și ștampila]

Municipiul Brașov_,

Prin Primar__

[semnătura și ștampila]


Municipiul Constanța _

Prin Primar __

[semnătura și ștampila]

ANEXA NR.2 LA HCGMB NR.

STATUT    M/ \

ASOCIAȚIA “ AXA DE DEZVOLTARE BRAȘOV- BUCUREȘTLGONSTÂ^ȚA” V

CAPITOLUL I - DATELE DE IDENTIFICARE ALE ASOCIAȚILOR

ART.l. Datele de identificare ale asociaților: denumirea/numele, prenumele, cetățenia, actul de identitate și sediul/domiciliul acestora.

1. MUNICIPIUL BUCUREȘTI, cu sediul cu sediul în Municipiul București sector 5, Bulevardul Regina Elisabeta nr. 47, cod fiscal 4267117, reprezentat de doamna Gabriela FIREA, în calitate de Primar General;

2.    MUNICIPIUL BRAȘOV, cu sediul. în Municipiul Brașov, Bulevardul Eroilir, nr.8, cod

fiscal.................. reprezentat de domnul George SCRIPCARU, cetățean român, în calitate de

primar;

3.    MUNICIPIUL CONSTANȚA, cu sediul în Municipiul Constața, Bulevardul Tomis, nr. 51,

cod fiscal.................. reprezentat de domnul Decebal FĂGÂDĂU, cetățean român, în calitate de

primar,

CAPITOLUL n - EXPRIMAREA VOINȚEI DE ASOCIERE ȘI A SCOPULUI PROPUS

ART.2. Exprimarea voinței de asociere și a scopului propus

în conformitate cu Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările aduse de Legea nr. 246 din 18 iulie 2005, și în deplină concordanță cu Legea 215/2001, cu modificările și completările ulterioare, în calitate de membri fondatori, am hotărât să constituim ASOCIAȚIA <AXA DE DEZVOLTARE BRAȘOV-BUCUREȘTI-CONSTANȚA>, persoană juridică fără scop patrimonial, de drept privat și de utilitate publică, având ca scop dezvoltarea durabilă a unităților administrativ teritoriale care alcătuiesc asociația și a întregii zone limitrofe acestora, prin realizarea în comun a unor proiecte de dezvoltare de interes zonal și prin furnizarea în comun a unor servicii de interes general.

CAPITOLUL m - DENUMIREA ȘI SEDIUL ASOCIAȚIEI

ART.3. Denumirea asociației Denumirea asociației este:

BUCUREȘTI-CONSTANȚA>i)    înlăturarea disparităților dintre localități în condițiile indicatorilor și nivelului de dotare prevăzut în legea 351/2001 privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului Național -Secțiunea a IV-a rețeaua de localități, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

j)    Atragerea de noi investiții si creșterea accesului la resurse;

k)    Organizarea și participarea la cursuri de pregătire, perfecționare și reconversie profesională, seminarii și conferințe;

l)    Dezvoltarea de proiecte și programe proprii și în regim de parteneriat cu alte persoane fizice și juridice din țară și străinătate;

m)    Elaborarea de strategii, programe, studii și anchete de specialitate în scopul inventarierii problemelor cu care se confruntă populația și diferitele categorii de cetățeni din zona urbană funcțională;

n)    Susținerea tineretului și a familiei tinere;

o)    Promovarea de soluții integrate și eficiente în vederea construcției de locuințe sociale, participarea activă la programe privind crearea de locuri de muncă și îmbunătățire a nivelului genearistideral de trai;

p)    Promovarea investițiilor private și publice, în vederea dezvoltării durabile a inregii zone (conurbatie) și a unităților administrativ-teritoriale care o compun;

q)    Prevenirea și combaterea infracționalității și a diferitelor comportamente de risc în rândul populației din unitățile administrativ-teritoriale care compun asociația;

r)    încurajarea și promovarea participării școlare și a creșterii nivelului de educație și cultură în rândul tinerilor și a altor categorii vulnerabile;

s)    Acordarea de burse și alte forme de sprijin material;

t)    Implementarea de proiecte cu finanțare nerambursabila (cofinantare), gestionarea investițiilor teritoriale integrate, gestionarea unor programe de finanțare, evaluarea si preevaluarea proiectelor si implementarea de instrumente de finanțare;

u)    Organizarea de colecte publice și strângere de fonduri;

v)    Acordarea de consultanță și consiliere persoanelor interesate, în domeniile respectării drepturilor omului, dezvoltării conștiinței civice, dezvoltării economice durabile, protecției mediului, precum și în alte domenii de interes general ce privesc viața publică;

w)    editarea și tipărirea unor lucrări de specialitate sau alte publicații (cărți, ziare, reviste, albume, pliante), înființarea de mijloace de mediatizare, înregistrarea unor materiale audio-video (casete, benzi magnetice, discuri, filme de scurt metraj cu caracter documentar sau artistic) și altele, în legătură cu scopul asociației;

x)    Protecția mediului si promovarea politicilor de dezvoltare durabila; z) Alte activități prevăzute de lege, potrivit scopului asociației.

Pentru îndeplinirea scopului și obiectivelor, asociația poate colabora și dezvolta proiecte și programe în parteneriat cu autorități publice centrale, organizații nonguvemamentale și alte organisme interne și internaționale.

ARTA Sediul asociației

La data constituirii se stabilește sediul juridic al asociației în municipiul București................................................................................................................

Sediul asociației poate fi schimbat prin hotărârea Consiliului de Administrație.

Asociația poate înființa filiale în localități din România și străinătate, prin hotărârea Adunării Generale, în condițiile legii.

CAPITOLUL IV

DURATA DE FUNCȚIONARE ȘI PATRIMONIUL INIȚIAL AL ASOCIAȚIEI

ART.5. Durata de funcționare

Durata de funcționare a asociației este pe termen nedeterminat.

ART.6. Patrimoniul inițial al asociației

Patrimoniul inițial al asociației este de 42.000 (RON).(Fiecare unitate administrativ-teritoriala componenta contribuie la patrimoniul inițial al asociației după cum urmează: Municipiul București cu suma de 18.000 lei, Municipiul Constanta cu 12.000 lei si Municipiul Brașov cu 12.000 lei)

CAPITOLUL V - EXPLICITAREA SCOPULUI ȘI OBIECTIVELOR ASOCIAȚIEI

ART.7. Explicitarea scopului și a obiectivelor asociației

ASOCIAȚIA <AXA DE DEZVOLTARE BRAȘOV- BUCUREȘTT-CONSTANȚA > are ca scop dezvoltarea durabilă a unităților administrativ-teritoriale care alcătuiesc asociația și a întregii zone limitrofe acestora, prin realizarea în comun a unor proiecte de dezvoltare de interes zonal sau regional și prin furnizarea în comun a unor servicii publice.

ART. 8. Obiectivele ASOCIAȚIEI < AXA DE DEZVOLTARE BRAȘOV- BUCUREȘTI-CONSTANȚA> sunt următoarele:

a)    Dezvoltarea durabilă a întregii zone urbane funcționale(conurbatie) și a tuturor unităților administrativ-teritoriale care compun asociația prin elaborarea si implementarea planurilor integrate de dezvoltare.

b)    îmbunătățirea și dezvoltarea infrastructurii de transport, telecomunicații și energie a unităților administrativ teritoriale care compun asociația și a întregii zone urbane limitrofe;

c)    Dezvoltarea, modernizarea și îmbunătățirea serviciilor publice;

d)    Dezvoltarea economică integrată, infrastructuri urbane si îmbunătățirea serviciilor;

e)    Dezvoltarea turismului și a sectorului terțiar;

f)    Dezvoltarea de noi zone rezidențiale, conform standardelor europene;

g)    Dezvoltarea resurselor umane, creșterea ratei de ocupare și combaterea excluziunii sociale și a dezechilibrelor sociale;

h)    Administrarea eficienta si integrata a potențialului de care dispune zona;

ART. 9. Membrii asociației sunt exclusiv unitățile administrativ-teriforiakrca persoane juridice de drept public, care recunosc și aplică prezentul statut.

Membrii unităților administrativ teritoriale isi desemnează membrii din Consiliile Locale/Județene, aceștia desemnând membrii in Adunarea Generala.

ART. 10. Unitățile administrativ teritoriale care au constituit asociația sau care aderă ulterior la aceasta își păstrează integral toate drepturile și obligațiile conferite de Legea 215/2001 a administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare. Autoritățile deliberative și executive de la nivelul fiecărei unități administrativ-teritoriale componente își păstrează autonomia locală, în condițiile legii.

ART. 11. Principiile care stau la baza funcționării Asociației sunt:

-    respectarea autonomiei unităților administrativ-teritoriale care compun Asociația;

-    dezvoltarea durabilă integrată a întregii zone;

-    dezvoltarea durabilă a unităților administrativ-teritoriale;

-    subsidiaritatea, prin participarea populației în procesul luării deciziilor;

-    parteneriatul;

-    transparența decizională.

ART. 12. Admiterea unui nou membru se face pe baza cererii scrise a acestuia, adresată președintelui asociației, prin care solicitantul aderă la prezentul statut. Cererea de înscriere va trebui să fie însoțită de hotărârea consiliului local/județean prin care se aprobă aderarea unității administrativ-teritoriale respective la asociație.

ART. 13. Cererea de înscriere în asociație se supune deciziei Consiliului de Administrație care poate admite sau respinge cererea de adeziune.

ART. 14. Admiterea unui membru în asociație se consideră efectuată la momentul înscrierii acestuia în Registrul membrilor asociației.

ART. 15. înscrierea noilor membrii în Registrul membrilor asociației se efectuează de către directorul asociației în termen de cel mult 30 (treizeci) zile de la data deciziei de aprobare de către Consiliul de Administrație a cererii de înscriere în asociație.

ART. 16. Membrii Asociației au următoarele drepturi statutare:

a)    să participe la activitățile, proiectele, și programele asociației;

b)    să folosească dotările materiale ale asociației conform misiunii acesteia;

c)    sa poarte însemnele și emblema asociației;

d)    să aleagă și să fie aleși în organele de conducere și control, în condițiile prevăzute deh)    să renunțe la calitatea de membru printr-o demisie scrisă și adresată Consiliului de Administrație. Cererea de renunțare la calitatea de membru al asociației va trebui să fie însoțită de hotărârea consiliului local/general prin care se aprobă retragerea unității administrativ-teritoriale respective din asociație.

i)    să beneficieze de baza de date și informații a asociației;

j)    să fie consultați în toate problemele de interes ale zonei;

k)    să solicite și să primească sprijin pentru probleme ce țin de activitatea zonei;

l)    să fie informați asupra programelor și proiectelor de dezvoltare a zonei;

ART. 17. Membrii asociației au următoarele obligații statutare:

a)    să cunoască și să accepte statutul asociației și regulamentul intern,

b)    să contribuie la îndeplinirea scopului și obiectivelor asociației,

c)    să nu angajeze asociația în nici o activitate fără mandat din partea Consiliului de Administrație,

d)    să plătească o cotizație anuală în valoarea stabilită de Adunarea Generală.

f) să evite sau să se abțină de la comentarii sau intervenții publice de natură a produce prejudicii asociației.

ART. 18. Calitatea de membru al asociației încetează în următoarele situații:

a)    retragere/ demisie;

b)    excludere, în condițiile prezentului statut.

ART. 19. Pentru încălcări ale Statutului sau ale Regulamentului Intern, membrii pot primi următoarele sancțiuni:

a)    atenționarea verbală cu privire la normele încălcate și recomandarea de a le respecta pe viitor;

b)    mustrarea scrisă;

c)    retragerea dreptului de vot și de a fi ales în organele de conducere ale asociației pe o perioadă de cel mult l(unu) an.

d)    excluderea membrului din asociație.

Sancțiunea de la litera a) și litera b) se ia în urma deciziei Consiliului de Administrație.

Sancțiunea de la litera c) și d) se ia cu votul a 2/3 din membrii Asociației, în cadrul Adunării Generale.

ART. 20. Asociația are următoarele organe de conducere și control:

a)    Adunarea Generală;

b)    Consiliul de Administrație;

c)    Cenzorul/Comisia de cenzori.

ART. 21. Adunarea generală este organul suprem^ de conducere, alcătuit din membri fondatori și ceilalți membri care aderă la asociație ulferșAr îdfiipțării.


,    s-    's,’F DIRECȚIA ,

GENERALA SITUAȚII DE URGENȚA,

STATISTICI Șl STRATEGII


ART. 23. Convocarea Adunării Generale ordinară se face de către președintele Asociației, prin intermediul aparatului executiv aflat în subordinea acestuia.

Convocarea Adunărilor Generale extraordinare se poate face la inițiativa Consiliului de Administrație sau la propunerea unei treimi din membrii cu drept de vot ai Asociației.

ART. 24. Adunarea generală este statutar întrunită în prezența tuturor membrilor Asociației.

Dacă la prima convocare nu se întrunește numărul statutar de participanți, se stabilește o nouă dată, la o distanță de cel puțin 5 (cinci) zile și cel mult 15 (cincisprezece) zile față de prima convocare,

La a doua convocare, Adunarea Generală se consideră a fi statutar constituită, dacă sunt prezenți cel puțin 2/3 (două-treimi) din membrii Asociației.

Dacă la cea de-a doua convocare nu se întrunește numărul statutar de participanți, se stabilește o nouă dată, la o distanță de cel puțin 5 (cinci) zile și cel mult 15 (cincisprezece) zile față de cea de-a doua convocare.

La a treia convocare, Adunarea Generală se consideră a fi statutar constituită, indiferent de numărul membrilor prezenți.

Hotărârile se adoptă daca voteaza jumătate plus 1 din numărul membrilor asociației prezenți la adunare, cu excepția hotărârilor privind modificarea actului constitutiv și a statutului și dizolvarea și lichidarea asociației pentru care sunt necesare voturile a 2/3 (două-treimi) din numărul membrilor Asociației.

Ședințele Adunării Generale sunt conduse de președintele asociației sau de persoana mandatata de acesta.

Dezbaterile și hotărârile adoptate se consemnează într-un registru special.

La ședințele Adunării Generale pot participa și alte persoane fizice și juridice, la invitația oricăreia dintre membrii asociației, cu aprobarea președintelui.

Modul de organizare a Adunării Generale se va stabili prin regulament de organizare si funcționare.

ART. 25. Adunarea generală îndeplinește următoarele atribuții:

-    aprobă ordinea de zi a fiecărei ședințe;

-    aprobă și modifică statutul și regulamentul intern al asociației;

-    alege/confirma membri Consiliului de Administrație;

-    alege și revocă cenzorul/cenzorii asociației;

-    aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al asociației și bilanțul contabil;

-    stabilește cotizațiile, contribuțiile și taxele de înscriere la care sunt supuși membrii asociației;

-    aprobă lichidarea și dizolvarea asociației;

-    alte atribuții conform legii, statutului, regulamentului intern și hotărârilor adunării generale.

Municipul București asigură președenția asociației prin Primarul General sau printr-un reprezentant mandatat de acesta.


CjOH


DIRECȚIA generală SITUAȚII DE Ci URGENȚĂ, p

- STATISTICI SI I strategii yl

ART. 26. Consiliul de Administrație al Asociației este compus din minim^o meipbrii/ maxim 9 membrii.

ART. 27. Consiliul de Administrație este statutar constituit în prezența a cel puțin jumătate plus unu dintre membrii săi.

Dacă la prima convocare nu se întrunește acest cvorum, se procedează la o nouă convocare, în termen de cel puțin 48 (patruzeci și opt) de ore și cel mult 120 (o sută două zeci) de ore de la data primei convocări.

La a doua convocare, Consiliul de Administrație este considerat statutar întrunit, indiferent de numărul membrilor prezenți.

Membrii Consiliului de Administrație își pot exercita votul prin mandat de reprezentare.

ART. 28. Consiliul de Administrație adoptă hotărâri prin consens dar în situații excepționale hotărârile sunt valabile cu majoritatea simplă a membrilor prezenți. în caz de balotaj, votul președintelui este decisiv.

ART. 29. Consiliul de Administrație gestionează activitatea Asociației, în conformitate cu scopurile pentru care aceasta a fost constituită, prin intermediul directorului executiv și a aparatului executiv aflat în subordinea acestuia.

Consiliul de Administrație are următoarele atribuții:

a)    avizează studii, prognoze, programe, planuri de acțiune și strategii de dezvoltare economico-socială și de mediu, de organizare și amenajare a teritoriului și urbanism, documentațiile tehnico-economice pentru lucrările de investiții, precum și participarea la programe de dezvoltare, în condițiile legii;

b)    înființează în condițiile legii, societăți comerciale și servicii integrate;

c)    la propunerea președintelui numește prin consens conducerea executive a asociației;

d)    aprobă, organigrama, statul de funcții, numărul de personal și regulamentul de organizare și funcționare ale aparatului executiv al asociației;

e)    realizează proiectele și programele asociației și contribuie la realizarea proiectelor și programelor unităților administrativ-teritoriale componente;

f)    asigură aplicarea hotărârilor Adunării Generale a asociației prin aparatului executiv din subordinea acestuia;

g)    aprobă, planul de acțiune al aparatului executiv al asociației;

h)    încheie acte juridice în numele și pe seama asociației prin președinte sau persoana mandata sa asigure conducerea executiva a asociației;

i)    administrează patrimoniul asociației și conduce activitățile;

j)    alte atribuții conform statutului, regulamentului intern, hotărârilor Adunării Generale și dispozițiilor legale în materie;

k)    ordonează credite prin persedinte sau persoana mandatata sa asigure conducerea executiva a

asociației.
ART. 30. Consiliul de Administrație se reunește, de regulă, trimest£ial>au ori de câte ori este necesar.

Președintele, este primarul general al municipiului București,sau o persoană mandatată de către acesta, convoacă Adunarea Generală, conduce ședințele Adunării Generale și cele ale Consiliului de Administrație, semnează Hotărârile Adunării Generale și cele ale Consiliului de Adminisfrație, emite dispoziții interne de punere în executare a hotărârilor ce sunt duse la îndeplinere de aparatul executiv al asociației.

ART. 32. Organul de control financiar al Asociației este Cenzorul/Comisia de cenzori, care va fi desemnat/desemnată de Adunarea Generală.

ART. 33. Cenzorul/Comisia de cenzori verifică activitatea Consiliului de Administrație alcătuind raportul anual, care va fi înaintat dezbaterii Adunării Generale.

ART. 34. în cazul în care consideră necesar sau atunci când legea o cere, Adunarea generală poate hotărî constituirea unei comisii de cenzori alcătuită din cel mult 5 (cinci) membrii.

ART. 35. Comisia de cenzori este condusă de un președinte, ales prin vot secret de către membrii comisiei, dintre membrii acesteia.

ART. 36. Funcția de cenzor în cadrul asociației poate fi deținută și de către persoane care nu sunt membrii ai asociației, cu condiția de a avea capacitate deplină de exercițiu și să îndeplinească celelalte condiții legale.

CAPITOLUL VH - VENITURI ȘI CHELTUIELI

ART. 37. Veniturile asociației provin din:

a)    cotizațiile și contribuțiile unităților administrativ-teritoriale membre ale asociației, precum și eventualele taxe de înscriere, se achită din bugetele locale ale acestora în valoarea stabilită de Adunarea Generală și în limitele aprobate cu această destinație de consiliile locale/județene ale unităților administrativ-teritoriale respective, cotizația se va stabili prin hotarare de Adunarea Generala in funcție de numărul de locuitori/bugetul unitarii teritoarele administrative;

b)    donații, sponsorizări și legate;

c)    alte resurse financiare primite de la bugetele locale, județene și de stat;

d)    venituri realizate din activități economice directe;

e)    alte surse legal prevăzute de legislația în vigoare privind organizațiile non-profit.

ART. 38. Veniturile obținute de asociație se folosesc exclusiv în vederea realizării scopului și obiectivelor prevăzute în statut.

ART. 39. Anul financiar începe la data dejjaniiarie a fiecărui an și se încheie la data de 31 decembrie, cu excepția primului an, când\îhcej5e    înregistrării asociației ca persoană

juridică.    —-"x

ART. 40. Activitatea economico-financiară a asociației se desfășoarfLpe-'baza bugetului de venituri și cheltuieli aprobat de Adunarea Generală.

ART. 41. Contabilitatea Asociației este ținută de un contabil desemnat de către Consiliul de Administrație. Contabilul nu trebuie să fie în mod obligatoriu membru al Asociației.

CAPITOLUL Vm - ÎNCETAREA ACTIVITĂȚII

ART. 42. Asociația poate fi dizolvată prin hotărârea Adunării Generale luată cu votul a 2/3 (două treimi) din membrii asociației.

ART. 43. Lichidarea Asociației se va face în conformitate cu dispozițiile din Ordonanța Guvernului României nr.26/2000 cu privire la asociații si fundații, cu modificările și completările ulterioare.

ART. 44. întregul activ al asociației se va atribui, după lichidare, unei alte asociații sau societăți nepatrimoniale având un obiect de activitate similar sau apropiat, după cum va hotărî Adunarea Generală, cu respectarea prevederilor legale.

CAPITOLUL IX - APARATUL EXECUTIV AL ASOCIAȚIEI

ART.45. Aparatul executiv reprezintă, prin personalul angajat în acesta, structura de activitate administrativă a asociației, care lucrează în baza organigramei și fișelor de post cuprinse în cadrul unui Regulament intern. Aparatul executiv este condus de un Director executiv, sau de un membru al Consiliului de Administrație desemnat prin hotarare de Consiliu de Administrație.

CAPITOLUL X REGULAMENTUL INTERN

ART. 46. Regulamentul intern este adoptat cu votul majorității membrilor asociației.

Prin Regulamentul intern se stabilesc detaliat atât drepturile și obligațiile membrilor Asociației,

cât și modul de organizare și funcționare a Asociației și a aparatului executiv al acesteia. De asemenea se stabilește procedura de aplicare a sancțiunilor și modalitatea practică de soluționare a eventualelor neînțelegeri intervenite între doi sau mai mulți membrii ai asociației.

CAPITOLUL XI DISPOZIȚII FINALE

ART. 47. Asociația are ștampilă și însemne proprii.

ART. 48. Asociația are obligația să mediatizeze calitatea de membru a tuturor unităților administrativ-teritoriale care compun asociația, în toate activitățile și proiectele desfășurate, folosind stema și alte însemne distinctiyef^e^utățijor administrativ-teritoriale respective, în

scopul realizării obiectivelor asociației/Ț}

/<F/*• DIRECȚIA ^ „

generala

SITUAȚII DE S URGENTA, STATISTICI SI

STRATEGII

ART. 49. Utilizarea de către membrii Asociației și/sau de colaboratorii acesteia, inclusiv de către aparatul executiv al Asociației, a stemei și a celorlalte însemne distinctive ale unităților administrativ teritoriale care compun asociația, în scopul obținerii de foloase personale necuvenite, se pedepsește conform legilor în vigoare și atrage de drept excluderea din asociație.

ART. 50. Prezentul statut este cadrul normativ pe baza căruia se va desfășura întreaga activitate a Asociației.

ART. 51. Prevederile prezentului statut se completează cu celelalte dispoziții legale în vigoare, incidente activității Asociației, precum și cu prevederile Regulamentului Intern al Asociației, atunci când acesta va fi adoptat.

ART. 52. Prezentul statut intră în vigoare prin aprobarea Adunării Generale în ședința extraordinară de constituire, organizată de comitetul de inițiativă pentru constituirea asociației. Este alcătuit din XI capitole și 52 de articole și a fost redactat în de exemplare originale.

ASOCIAȚII


Municipiul București

Prin Primar_

[semnătura și ștampila]

Municipiul Brașov. Prin Primar_

[semnătura și ștampila]


Municipiul Constanța _,

Prin Primar_

[semnătura și ștampila]