Hotărârea nr. 348/2018

HOTARAREnr. 348 din 2018-06-14 PRIVIND INLOCUIREA UNUI ADMINISTRATOR PROVIZORIU IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE LA REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT BUCURESTI, NUMIT PRIN HOTARAREA C.G.M.B. NR. 358/2017


HOTARARE

privind înlocuirea unui administrator provizoriu în Consiliul de Administrație la Regia Autonomă de Transport București, numit prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 358/2017

Având în vedere expunerea de motive a consilierilor din cadrul Consiliului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Guvernantă Corporativă nr. 425/08.06.2018;

Văzând raportul Comisiei transporturi și infrastructură urbană nr. 55/14.06.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 370/13.06.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

In conformitate cu prevederile art. 3 pct. 1) lit. d) și art. 5 alin. (3), coroborate cu art. 64A1 alin. (1) și alin. (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 111/2016;

Ținând cont de prevederile Hotărârii C.G.M.B. nr. 250/08.06.2017;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit. c) și art. 45 alin. (1), alin. (5) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă încetarea mandatului doamnei Cliseru Speranța - administrator provizoriu în Consiliul de Administrație al Regiei Autonome de Transport București - RATB, numit prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 358/2017.

Art.2 Se numește domnul Creci Andrei George, administrator provizoriu în Consiliul de Administrație al Regiei Autonome de Transport București - RATB.

Art.3 Se împuternicește domnul Consilier C.G.M.B. Culea Marian Orlando să semneze, în numele Consiliului General al Municipiului București, Contractul de mandat, încheiat cu administratorul provizoriu numit la art. 2 din prezenta hotărâre, potrivit modelului aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 250/2017.

Art.4 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, persoanele nominalizate la art. 1, art. 2, art. 3 și Regia Autonomă de Transport București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 14.06.2018.