Hotărârea nr. 347/2018

HOTARAREnr. 347 din 2018-06-14 PRIVIND CONSTITUIREA COMISIEI DE SELECTIE FORMATA DIN 5 MEMBRI, PENTRU A INTREPRINDE DEMERSURILE LEGALE SI ADMINISTRATIVE IN VEDEREA ORGANIZARII PROCEDURII DE SELECTIE PENTRU NUMIREA MEMBRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL SOCIETATII SERVICE CICLOP S.A. SI APROBAREA SCRISORII DE ASTEPTIRI CONFORM DISPOZITIILOR ORDONANTEI DE URGENTA A GUVERNULUI NR. 109/2011 PRIVIND GUVERNANTA CORPORATIVA A INTREPRINDERILOR PUBLICE
Consiliul General al Municipiulift-


ROMÂNIA


g^ggg^§£§^gii§SSSiilKSfâ3îSggggwg^gg


HOTĂRÂRE

privind constituirea Comisiei de selecție formată din 5 membri, pentru a întreprinde demersurile legale și administrative în vederea organizării procedurii de selecție pentru numirea membrilor Consiliului de Administrație al societății Service Ciclop S.A. și aprobarea scrisorii de așteptări conform dispozițiilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Guvernanță Corporativă nr. 394/05.06.2018;

Văzând raportul Comisiei transporturi și infrastructură urbană nr. 45/14.06.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 369/13.06.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

-    Art. 28 alin. (2) și art. 29 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

-    Art. 11 alin. (1) și art. 8 alin. (2) din anexa 1C a Hotărârii Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. c), alin. (9) și art. 45 alin. (2), alin. (5) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 (1) Se constituie Comisia de selecție formată din 5 membri pentru a întreprinde demersurile legale și administrative în vederea organizării procedurii de selecție pentru numirea membrilor Consiliului de Administrație al societății Service Ciclop S.A.

(2)    Membrii comisiei de selecție sunt prevăziți în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(3)    Secretariatul comisiei de selecție va fi asigurat de către Direcția Guvernanță Corporativă din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București.

Ârt.2 Comisia prevăzută la art. 1 se va întruni în termen de maxim 3 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, în vederea demarării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al societății Service Ciclop S.Â.

Art.3 Consiliul de Administrație al societății Service Ciclop S.A. va fi format din 7

persoane, selectate de comisia prevăzută la art.-4^=>ier.;021 305 55 00; www.pmb.roB-dul Regina Elisabeta nr. 47,    I 050013, sect


societății Service Ciclop S.A. întocmită de către Direcția Guvernanță Corporativă din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, prevăzută în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Comisia prevăzută la art. 1 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 14.06.2018.


București, 14.06.2018 Nr. 347

B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021 305 55 00; www.pmb.ro

Pag 2


\n

Anexa 1Anexa nr.CONFORM CU ORIGIț|At0L( Componența comisieidejaJectîer

1.    Darius Mihail Olei - consilier Direcția Guvernantă Corporativă ■"

2.    Năstase Lucian Gheorghe - consilier Direcția Guvernanță Corporativă

3.    Mihart Florin Alexandru - consilier Direcția Guvernanță Corporativă

4.    Carmen Lupșan - consilier Direcția Juridică

5.    Liviu Ghiță - expert Direcția Managementul Resurselor UmaneAnexa nr. 2 la H.C.G.P.M.B. nr.


■ 3^/    2A&SCRISOĂKETJE7AȘT PENTRU SELECȚIA CONSILIULUI

ÎN SENSUL O.U.G. NR.    i

SOCIETATEA SERVICE CICLOP S.A.

Prezentul document a fost elaborat în temeiul prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, modificată și aprobată prin Legea nr. 111/2016 și ale Normelor metodologice de aplicare ale O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin H.G. nr. 722/2016 și reprezintă dezideratele autorității tutelare, respectiv Primăria Municipiului București, pentru evoluția societății în următorii patru ani.

I- INTRODUCERE

Consiliul General al Municipiului București, în calitate de autoritate publică tutelară pentru societatea SOCIETATEA SERVICE CICLOP S.A. cu sediul social în București, Șoseaua Giurigiului, nr. 260, Sector 4, cod de înregistrare fiscală RO 11573879, înregistrată la Oficiul Registrul Comerțului cu nr. J40/2545/1999, obiect principal de activitate - întreținerea și repararea autovehiculelor - cod CAEN 4520, a elaborat prezenta scrisoare care stabilește așteptările privind performanțele societății și ale organelor de administrare și conducere ale acesteia, în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și prevederile Hotărârii de Guvern nr. 722/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011.

Structura acționariatului: Consiliul General al Municipiului București 100%.

II. REZUMATUL STRATEGIEI LOCALE

Planul de administrare pentru perioada 2018-2022 va pune în valoare viziunea managerială a membrilor consiliului de administrație asupra perspectivelor de evoluție ale societatea SERVICE CICLOP S.A., fundamentată pe continuarea implementării și consolidarea proceselor de dezvoltare, modernizare și retehnologizare, având la bază premisa că numai prin capitalizarea permanentă a societății poate fi asigurată o dezvoltare durabilă în condiții de eficiență.

Direcțiile de dezvoltare ale SOCIETATEA SERVICE CICLOP S.A., definite prin Planul de Administrare si operaționalizate prin Planul de Management, ce urmează a fi elaborat si prezentat de directorul general al societății, vor avea la bază principiile guvemanței corporative, care statuează o atitudine reponsabilă, profesionistă și etică a companiei, în raport cu principalii săi colaboratori: utilizatorii serviciilor, autoritățile locale, autoritățile de reglementare, organisme de control, angajați si alte categorii de colaboratori interni și externi.


III. VIZIUNEA GENERALĂ A AUTO


Viziunea autorității publice tutelare,

concentrată pe respectarea unor principii fundamentale de management corporâtj.v^rem|[S£ maximizării eficienței si eficacității societatea SERVICE CICLOP S.A., având /AN' obiective:

1)    Principiul asigurării concordanței dintre parametrii sistemului de management al organizației cu caracteristicile sale esențiale si ale mediului în care își desfășoară activitatea.

Asigurarea funcționalității și competitivității organizației implică o permanentă corelare, adaptare și perfecționare a sistemului de management la situația efectiv existentă în cadrul său la contextul socio-economic în care își desfășoară activitățile.

2)    Principiul managementului participativ:

-    prin implicarea managerilor și specialiștilor din companie;

-    prin permanentizarea cu o frecvență cel puțin lunară, a ședințelor tip „board management” cu participarea directorului si ori de câte ori este cazul a managerilor si a altor specialiști din cadrul companiei;

-    prin consultarea salariaților folosind diverse metode referitoare la principalele decizii cu impact în zona de resurse umane.

3)    Principiul motivării tuturor factorilor implicați în activitatea companiei, motivarea ca principiu general de management al organizației, exprimă necesitatea unei asemenea dimensionări si alocări a resurselor, a stabilirii și utilizării stimulentelor si sancțiunilor materiale și morale de către factorii decizionali astfel încât să se asigure o împletire armonioasă a intereselor tuturor părților implicate generatoare de performanțe superioare ale companiei.

4)    Principiul eficacității și eficienței, dimensionarea, structurarea, combinarea tuturor proceselor și relațiilor manageriale, este necesar să se aibă în vedere maximizarea efectelor pozitive economico-sociale, cuantificabile si necuantificabile ale organizației, baza asigurării unei competitivități ridicate.

IV. MENȚIUNEA PRIVIND ÎNCADRAREA ÎNTREPRINDERII PUBLICE

Societatea SERVICE CICLOP S.A. se încadrează în categoria societăților care acționează cu scop comercial și urmăresc să creeze valoare economică. Societatea operează într-o piață concurențială, ceea ce presupune adoptarea de către consiliul de administrație a unui plan de administrare care să urmărească creșterea competitivității, a profitabilității, îmbunătățirea calității activelor și a indicatorilor de risc.

V. AȘTEPTĂRI PRIVIND POLITICA DE INVESTIȚII

Așteptările autorității publice tutelare și ale acționarilor cu privire la politica de investiții aplicabilă întreprinderii publice este:

Aprobarea cheltuielilor viitoare de capital necesare îndeplinirii obiectivelor societății, cu respectarea legislației în vigoare, privitoare la fundamentarea și aprobarea investițiilor publice, în concordanță cu legislația privind achizițiile publice și a dispozițiilor legale în domeniu.

Luarea măsurilor necesare pentru achitarea cu prioritate a obligațiilor îkbugetul de stat, local, la bugetul asigurărilor sociale de stat, a măsurilor pentru prevenireaînregistrării de plăți restante către ftTffltZOTrs'giriîu' cli'eljnlcti^pjplimg^fei^hl^ftrari,

penalități de întârziere, etc.    C0NF0R!______

J oinscTifl

u^â%ieT,satis/ac

JUIi|O|Ca r


îmbunătățirea procedurilor de colec tare a creanțelor Implementarea metodelor corespuiizatoare perrtra~ep?șfcrca exigențelor clienților, pentru îmbunătățirea calității ^ervtciilormrni^^ Implementarea măsurilor corespunzătoare pentru reducerea coÎ5 creșterea productivității muncii și creșterea peformanțelor societății.

Creșterea eficitenței, în condiții de siguranță privind sănătatea populației și protecția mediului, prin continuarea procesului de retehnologizare și reabilitare, îmbunătățirea activităților care sunt mai puțin informatizate prin extinderea sistemului informatic și creșterea gradului de informatizare a societății.

Respectarea graficelor de implementare a investițiilor și îndeplinirea obligațiilor asumate.

Găsirea de noi clienți și dezvoltarea relațiilor comericale prin mărirea ariei de operare.

Dezvoltarea de noi segmente profitabile utilizând eficient resursele umane, financiare și tehnologice ale societății.

VI. COMUNICAREA CU ORGANELE DE ADMINISTRARE SI CONDUCERE

Relațiile cu acționarii vor avea Ia bază următoarele linii directoare:

a)    Transparență și comunicare - semestrial va fi înaintat Adunării Generale a Acționarilor un raport de activitate a administratorilor societății, prin intermediul căruia se va monitoriza gradul de îndeplinire a obiectivelor stabilite prin planul de administrare, vor fi prezentate principalele decizii adoptate la nivelul Consiliului de Administrație și va fi înaintat un plan de acțiune sintetic cu obiectivele din planul de administrare ce urmează a fi îndeplinite în perioada următoare. De asemenea, acționarii vor fi informați cu privire la ședințele Consiliului de Administrație, fiind invitați să participe la aceste întâlniri.

b)    Management participativ - deciziile strategice ce cad în sarcina Consiliului de Administrație, vor fi adoptate cu avizul consultativ al Adunării Generale a Acționarilor.

Relația cu managerii va avea Ia bază următoarele linii directoare:

a)    Disciplină și autoritate - vor fi constituite criterii suplimentare de performanță pentru persoanele care exercită prerogative manageriale, care îi vor responsabiliza pe aceștia, inclusiv pentru comportamentul personalului subordonat;

b)    Instruire - va fi elaborat un program distinct de formare profesională a personalului cu atribuții în domeniul managementului;

c)    Planificarea succesorală - la nivelul fiecărui post de management va fi nominalizată și inițiată o persoană care va prelua prerogativele de conducere, în cazul indisponibilizării totale sau parțiale a ocupantului funcției de conducere;

d)    Tratament nediscriminatoriu - rezultatele evaluărilor profesionale și criteriile de performanță, vor fi interpretate identic pentru toți managerii;

e)    Evitarea conflictului de interese - administratorii se vor asigura de faptul că deciziile adoptate de către manageri nu sunt subiective și nu intră sub incidența conflictelor de interese.

eORM CU ORIGINALUL


SERVICIILOR PRESTATE

Funcțiile managementului calității, având în vedere procestu mânăgerial managementului calității sunt: planificarea, organizarea, coordo^aFeaȚ-ahfrenarea, control, asigurarea și îmbunătățirea calității.

La fel de importante ca funcțiile managementului calității sunt principiile managemntului calității, principii care, într-o societate condusă de un management performant inspiră în activitate toți angajații: orientarea către clienți, leadership, implicarea personalului, abordarea procesuală, abordarea managementului ca sistem, îmbunătățirea continuă, managementul pe bază de fapte, relații cu furnizorii reciproc avantajoase.

Se așteaptă ca în viitorul mandat, administratorii societății să facă demersuri necesare integrării mai sus menționatelor principii ale managementului calității, în activitatea cotidiană a întreprinderii prin:

setarea unor obiective concrete de calitate pentru toți directorii societății;

- urmărirea activă a atingerii acestor obiective;

- revizuirea tuturor procedurilor operaționale pentru a se asigura integrarea acestor principii;

maparea proceselor cheie de management, de adăugare valoare, de asigurare resurse, de suport, de calitate și identificare a nevoilor de îmbunătățire.

VIII. AȘTEPTĂRI ÎN DOMENIUL ETICII, INTEGRITĂȚII ȘI GUVERNANȚĂ

CORPORATIVĂ

In materia eticii, integrității și a guvemanței corporative, administratorii au următoarele competențe și obligații:

a)    De elaborare a Codului de Etică, de respectare a acestuia, atât de membrii consiliului cât și de angajații societății;

b)    De denunțare a conflictelor de interese, definite conform legislației în vigoare și conform reglementărilor interne ale societății;

c)    De tratare cu discreție a informațiilor cu caracter confidențial, astfel încât societatea, autoritatea publică tutelară și acționarii să nu fie prejudiciați ca urmare a comportamentului neprofesionist și indiscret al administratorului;

d)    In cazul începerii urmăririi penale pentru oricare dintre administratori, pentru infracțiuni prevăzute de Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare, mandatul acestuia se va suspenda de drept la data începerii unnăririi penale fără a fi necesare alte notificări.

IX. AȘTEPTĂRI PRIVIND CHELTUIELILE DE CAPITAL, REDUCERILE DE CHELTUIELI ȘI ALTE ASPECTE

Așteptări în legătura cu cheltuielile de capital

Administratorii vor analiza, fundamenta, aviza și propune spre aproKare, anual, autorității publice tutelare și acționarilor programul de dezvoltare și de investiți necesar îndepliniriiPag. 4/5-y


obiectivelor stategice ale societății. Cheltuielile de capital propuse prin și investiții trebuie sa fie în corelare directă cu obiectivele strategice’aR^GS'

CONFORM CU ORIGI

Așteptări în legătură cu reducerea cheltuit Iilor

Consiliul de administrație, prin administratorii săi, trebuie minim a plăților restante, tocmai pentru a preveni cheltuieli supli<fnentai£ de întârziere în sarcina societății.

Consiliul de administrație, prin administratorii săi, trebuie să urmărească încasarea la termen a creanțelor societății și să dispună toate măsurile de recuperare a acestora în termenul legal. în caz de nerecuperare a creanțelor în tennen legal, ca urmare a neluării măsurilor legale și necesare pentru acestea, administratorii vor răspunde în solidar cu directorul pentru prejudiciul cauzat societății.

Angajarea oricăror cheltuieli a societății trebuie să respecte principiile: eficienței, eficacității si economicității.


Pag. 5Z5