Hotărârea nr. 346/2018

HOTARAREnr. 346 din 2018-06-14 PRIVIND COOPERAREA ÎNTRE MUNICIPIUL BUCUREŞTI ŞI UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI ÎN VEDEREA FINANŢĂRII ŞI REALIZĂRII ÎN COMUN A UNOR EVENIMENTE ÎN CADRUL PROIECTULUI „CURSURILE DE VARĂ DE LIMBĂ, CULTURĂ SI CIVILIZAŢIE ROMÂNEASCĂ A 58-A EDIŢIE, 2018


H OT Ă R Â R E

privind cooperarea între Municipiul București și Universitatea din București în vederea finanțării și realizării în comun a unor evenimente în cadrul proiectului „Cursurile de vară de

limbă, cultură si civilizație românească a 58-a ediție, 2018

Având în vedere expunerea de motive a consilierilor din cadrul Consiliului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Cultură, învățământ, Turism nr.

* 3407/25.05.2018;

Văzând raportul Comisiei cultură și culte nr. 37/13.06.2018, raportul Comisiei învățământ, tineret, sport și educație civică nr. 26/13.06.2018, raportul Comisiei pentru relații internaționale, cooperare și asociere cu alte autorități publice nr. 28/13.06.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 368/13.06.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

In temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. e), art. 36 alin. (6) lit. a) pct. 1 și pct. 4, alin. (7) lit. a) și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Acordul de cooperare între Municipiul București și Universitatea din București, în vederea finanțării și realizării în comun a unor evenimente în cadrul proiectului „Cursurile de vară de limbă, cultură și civilizație românească a 58-a ediție, 2018”, prevăzut în anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se împuternicește Primarul General al Municipiului București să semneze, pentru și în numele Municipiului București, acordul de cooperare prevăzut la art. 1.

Ârt.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și instituțiile publice/serviciile publice de interes local menționate în anexă vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 14.06.2018.

\n

Anexa 1Art. 1 PĂRȚILE ACORDULUI

MUNICIPIUL BUCUREȘTI, cu sediul în B-dul Regina Elisabeta nr. 47, sector 5, București, reprezentat prin Gabriela FIREA, PRIMAR GENERAL

UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI, C.I.F.__cu sediul în

strada Mihail Kogălniceanu, nr. 36-46, Sector 5, reprezentată prin __ RECTOR

Art. 2 OBIECTUL ACORDULUI

a)    Obiectul acordului îl constituie susținerea reciprocă în vederea derulării în municipiul București a Proiectului „Cursurile de vară de limbă, cultură și civilizație românească - a 58-a ediție, 2018”, perioada 23 iulie-6 august 2018.

b)    Realizarea și derularea unor evenimente comune:

-    Familiarizarea participanților la proiect cu elemente de cultură și civilizație românească prin implicarea specialiștilor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General și prin participarea instituțiilor/serviciilor publice aflate sub autoritate publică locală;

-    Promovarea culturii românești prin participarea oaspeților internaționali la activități culturale, artistice și educaționale care se desfășoară în București, în perioada 23 iulie-6 august 2018 și prin organizarea unor vizite la obiective culturale și turistice aflate sub autoritate publică locală, inclusiv un tur ghidat al Bucureștiului în cadrul programului turistic al RATB « Bucharest City Tour »;

ART. 3 OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

9    9

a)    Reprezentanții UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI, în colaborare cu membrii Comisiilor de specialitate ale Consiliului General, Direcția Cultură, învățământ, Turism, Centrul Pentru Tineret al Municipiului București și instituțiile/serviciile publice ale Municipiului București, care desfășoară activități cu impact în domeniul educațional, cultural și turistic, vor negocia și vor colabora în vederea îndeplinirii obiectivelor prezentului acord.

b)    Părțile vor realiza, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare, activitățile stabilite de comun acord în vederea implementării proiectului.

c)    Părțile vor aloca, în condițiile legii și cu încadrarea în limitările bugetare aprobate, resursele financiare necesare activităților menționate mai sus;

d)    Contractarea și plata bunurilor și serviciilor necesare derulării în bune condiții a prezentului acord nu trebuie să depășească data încheierii derulării prezentului acord și se vor face cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Anexa la HCGMB nr.


(<f. 6 tf. ifi


ART. 4 DURATA ACORDULUI

a)    Prezentul acord intră în vigoare la data semnării sale de către ambele părți și are valabilitate în perioada 23 iulie - 6 august 2018.

b)    Protocolul poate înceta înainte de termen, prin acordul părților.

ART. 5 FORȚA MAJORĂ

I

a)    Nici una dintre părțile semnatare nu răspunde pentru executarea necorespunzătoare sau pentru neexecutarea totală sau parțială a oricăreia din obligațiile asumate, dacă aceasta se datorează forței majore, așa cum este ea definită prin lege.

b)    Partea care invocă forța majoră va notifica celeilalte părți imposibilitatea de executare în termen de 3 (zile) de la producerea evenimentului.

ART. 6 CLAUZE FINALE

a)    Modificarea prezentului acord se face numai în scris, în condițiile legii, după aprobarea prin Hotărâre a Consiliului General al Municipiului București.

b)    Orice notificare este valabil îndeplinită dacă este făcută în scris și transmisă la sediul declarat în prezentul acord.

Prezentul Acord a fost încheiat astăzi, _, la București, în două

exemplare originale, în limba română, câte un exemplar pentru fiecare parte, având aceeași valoare.

PARTENER,

MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

PRIMAR GENERAL


PARTENER,

UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI

RECTOR
I

-2-