Hotărârea nr. 345/2018

HOTARAREnr. 345 din 2018-06-14 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL STR. JIMBOLIA NR. 103, SECTORUL 1, BUCURESTI


HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Str. Jimbolia nr. 103, Sectorul 1, București

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului București;

Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului nr.

38/13.06.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 367/13.06.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de raportul informării și consultării publicului redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 136/2012;

Văzând documentele emise de:

-    Primăria Municipiului București - Certificat de urbanism nr. 1529/1548625/16.11.2017;

-    Primăria Municipiului București - Direcția Urbanism: aviz de oportunitate nr. 07/17.02.2015;

-    Agenția pentru Protecția Mediului București: decizia etapei de încadrare nr. 91/13.10.2016;

-    Comisia de coordonare a Primăriei Municipiului București: aviz nr. 1484748/17.02.2017;

-    Comisia Tehnică de Circulație - aviz de principiu nr. 9275/1317512/02.04.2015;

-    Ministerul Culturii și Identității Naționale - Direcția pentru Cultură a Municipiului București - aviz nr. 2843/08.08.2017;

-    Autoritatea Aeronautică Civilă Română - aviz de principiu nr. 25936/870/20.10.2016; Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul General pentru Situații de Urgență „Dealul Spirii” București - Ilfov: aviz nr. 4380839/27.09.2016;

în conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

-    Planului Urbanistic General al Municipiului București aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000, cu valabilitate prelungită prin Hotărârea C.G.M.B. nr.324/2010, Hotărârea C.G.M.B. nr. 241/2011, Hotărârea C.G.M.B. nr. 232/2012, Hotărârea C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015 și Hotărârea C.G.M.B. nr. 341/14.06.2018;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în

In temeiul prevederilor art. 36 alin.t(2) li_L c), alinzf5)lit_£pși art. 45 alin. (2) lit. e), din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica"iocalaT^republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă documentația de urbanism Planul Urbanistic Zonal - Str. Jimbolia nr. 103, Sectorul 1, București, în conformitate cu anexele nr. 1, nr. 2 și nr. 3, părți componente ale documentației de urbanism (avizul Arhitectului Șef nr. 35/21.12.2017, prevăzut în anexa nr. 1, planul de reglementări urbanistice - vizat spre neschimbare prezentat în anexa nr. 2 și Regulamentul Local de Urbanism reprezentând anexa nr. 3), care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Prezenta documentație de urbanism are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la emiterea autorizației de construire.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 14.06.2018.


București, 14.06.2018 Nr. 345

B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021 305 55 00; www.pmb.ro

Pag 2


\n

Anexa 1PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘ^r

Direcția Generală Dezvoltare Urbană

Direcția Urbanism'


rr^f-T

Ca urmare a solicitării și completărilor transmise Primăriei NEtmcij^ftrU București de S.C. METROPOLITAN INTERNATIONAL ARCHITECTS^R.L. - ÎURB RUR ADRIAN CONSTANTIN RĂDULESCU cu sediul în București, sectoml 5, str: Vasile Topliceanu nr. 15, Bl. P39, Sc.B, Ap.39, telefon : 0722613206 (în calitate de elaborator și reprezentant al inițiatorului documentației de urbanism „A&V COMIMPEX 93 S.R.L.), înregistrate la Registratura-P.M.B. cu nr. 1548627/2017), în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:

AVIZ ARHITECT ȘEF

Nr. 3.Q... din ..^/.'./.'?.:..2017

PENTRU

PUZ - STR, JIMBOLIA NR. 103, SECTORUL 1, BUCUREȘTI

Generat de imobilul : situat în str. JIMBOLIA NR. 103, SECTORUL 1, BUCUREȘTI, în suprafață de 8898,00 mp, proprietate privată persoan[ juridică.

Inițiator : A&V COMIMPEX 93 S.R.L.

Proiectant: S.C. METROPOLITAN INTERNATIONAL ARCHITECTS S.R.L.

Specialist cu drept de semnătură RUR: ADRIAN CONSTANTIN RĂDULESCU Amplasare, delimitare, suprafață zonă studiată în PUZ:

Zona studiată prin PUZ se află în intravilanul Municipiului București, pe teritoriul administrativ al Sectorului 1, București, și este delimitată astfel: la Vest - Centru de bătrâni; la Nord - str. Jimbolia - la EST - proprietăți private; la Sud - Parcul Bazilescu.

Prevederi P.U.G. - R.L.U. /PUZ/PUD aprobate anterior:

Conform P.U.G. - M.B. aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 269/2000 (completată cu H.C.G.M.B. nr. 324/17.11.2010, H.C.G.M.B. nr. 241/20.12.2011; H.C.G.M.B. nr. 232/19.12.2012 și H.C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015) amplasamentul care face obiectul reglementării urbanistice se încadrează în Unitatea Teritorială de Referință U.T.R. CB1 - subzona serviciilor publice dispersate în afara zonelor protejate, caracterizată de următorii indicatori urbanistici: POTmaxim - 50%;

CUTmaxim - 2,4 mp.ADC/mp.teren;

Rmaxh - P+6 niveluri si mai multe.

Amplasamentul fisurează în „PARCELAREA BAZILESCU” aflată pe Lista Monumentelor

Istorice, actualizată în 2010, poziția 191, si pe culoarul de zbor al Aeroportului București-

Băneasa.


PREVEDERI P.U.Z. - RLU PROPUSE: ~-----—H--

FUNCȚIUNI AVIZATE:    /ff\C .

ANSAMBLU DE LOCUIT CU FUNCȚldw COMPLEMENTARE : COMERȚ, SERVICII, BIROURI, CIRCULAȚII, PARCĂRI, SPATII VERZI.

INDICATORI URBANISTICI AVIZAȚI:    \j

POTmax = 50%;

CUTmax = 2,88 mpADC/mpteren;

Rhmax=2S+Ds+P+4Eretras (17,00m) - 5Eretras (21,00m) - conform Aviz Ministerul Culturii și Identității Naționale nr. 526/S/08.08.2017.

CIRCULAȚII, ACCESE: parcarea și gararea autovehiculelor și profilul transversal al circulațiilor propuse vor respecta Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație aprobate prin HCGMB nr. 66/2006.

Echipare tehnico-edilitară: Rețelele edilitare aferente imobilului propus, se vor racorda la rețelele publice de alimentare cu apă, canalizare, energie electrica, gaze, etc.

Elaboratorul și beneficiarul P.U.Z. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.Z. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) Iit. n) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.Z. Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.Z. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

ZONA TEREN LIBER DE CONSTRUC


CIRCULAȚII

PROPUNERE - REGLEMENTARI TEREN STUDIAT

LIMITA EDIFICABIL/ ZONA MIXTA

ALINIERE CONSTRUCȚII RETRAGERI/COTE

ZONA SPATII VERZI CARACTER ORIENTATIV

TERASA INIERBATA, OCAZIONAL CIRCULABILA

CIRCULAȚII CAROSABILE/PIETONALE DE INCINTA ACCESE CAROSABILE

ACCESE PIETOMALE CARACTER ORIENTATIV PARCARE AMENAJATA/ PARCARE CARACTER ORIENTATIV

VEGETAȚIE DE ALINIAMENT

MASIV VEGETAL

LIMITA PARTER

LIMITA ETAJ CURENT |    | LIMITA ETAJ RETRAS

U.T.R Cbl-1 - ZONA MIXTA

P.O.T. maxim= 50%    *-

C.U.T. maxim= 2,88 (maxim)

RH maxim= DS+P+4E+ 5Er

SUPRAFAȚA TEREN- 8.898,00 mp
DOCUMENTAȚIE:


AMPLASAMENT:


INIȚIATOR:


BENEFICIAR:


PROIECTANT: ADRESA:


O.N.R.C.:ANSAMBLU DE LOCUIT CU FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE


STRADA JIM BOLI A NR. 103, SECTOR 1, BUCUREȘTI


CONSILIUL LOCAL MUN. BUCURE:


S.C. A&V COMIMPEX93 S.R.L.PLANȘA:

-sp. REGLENft^R^aRBĂNISTlCE

SEF PROIECT:

RADULESCtf'

PROIECTAT:

urb. AdriafrRADULESCU

PROIECTAT:

---arh. Dan VOICULESW

PROIECTAT;    ' ’'    U/40/56M/20.03.2005

Ui--


Ml 1r';OPf)LilA\ I N 1 t P U A i , •. >; J A i AKi H’ I; C. 1 S

,tr    Toplit i . nr î Ș. B; ''3M. Sl B. Ap. 39

Sector S . Fii i< o f •

Tolefcrv O72261. 32C3C.

<• mail mia groun .ir    coti

AViZ NR
PLAN URBANISTIC ZONAL

ANSAMBLU DE LOCUINȚE CU FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE

Strada JIMBOLIA, nr. 103,

Sector 1,

București

, m \ y>.

,_________ /METROPOLITAN INTERNATIONAL ARCHITEC.TS str Vasile Tcpliceanu nr.15, BL P39, Sc.B, Ap 39 Sector 5 , București

Telefon: 0722613206

c-mail: m ta .group.arhi®gmai l.com

Proiectant

Proiect nr.

Inițiator

Beneficiar

Titlul documentației

Amplasament

Data


S.C. A&V COMIMPEX 93 S.R.L.


Urbanism

S.C. METROPOLITAN INTERNATIONAL ARHITECTS S.R.L.CONSILIUL LOCALAL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI P.U.Z. - ANSAMBLU DE LOCUINT CU FUN COMPLEMENTARE

Strada JIMBOLIA, nr. 103,

SECTOR 1, BUCUREȘTI.

August 2016COLECTIV DE ELABORARE
(TITLUL II - PRESCRIPȚII SPECIALE PE ZONE, SUBZONE Șl UNITĂȚI


TERITORIALE DE REFERINȚĂ
1.1    Domeniu de aplicare..........................................................................................................4

1.2    Corelări cu alte documentații.................................................................................................4


1.1    Domeniu de aplicare...............................................................................................X.............4

1.2    Corelări cu alte documentații.................................................................................................4

TITLUL II - PRESCRIPȚII SPECIALE PE ZONE, SUBZONE Șl UNITĂTI TERITORIALE DE REFERINȚĂ......4

2.1 Unități Teritoriale de Referință...............................................................................................4

SECȚIUNEA I: UTILIZARE FUNCȚIONALĂ....................................................................................5

Articolul 1 - UTILIZĂRI ADMISE...........................................................................................................5

Articolul 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI............................................................................5

Articolul 3- UTILIZĂRI INTERZISE......................................................................................................5

SECȚIUNEA II - CONDIȚII DE AMPLASARE. ECHIPARE Șl CONFORMARE A CLĂDIRILOR............6

Articolul 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEȚE, FORME, DIMENSIUNI)......................6

Articolul 5 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE ALINIAMENT.......................................................6

Articolul 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE Șl    .............................

POSTERIOARE ALE PARCELELOR......................................................................................................6

Articolul 7 AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAȚĂ DE ALTELE PE ACEEAȘI ...    PARCEIĂ.

......................................................................................................................................................6

Articolul 8 - CIRCULAȚII Șl ACCESE...................................................................................................6

Articolul 9 - STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR..............................................................................7

Articolul 10- ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR.........................................................7

Articolul 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR............................................................................7

Articolul 12 - CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARĂ...............................................................................7

Articolul 13 - SPAȚII LIBERE Șl SPAȚII PLANTATE...............................................................................7

Articolul 14 - ÎMPREJMUIRI..............................................................................................................8

SECȚIUNEA III: POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE Șl UTILIZARE A TERENULUI...................8

Articolul 15 - PROCENT MAXIM DE OCUPAREA TERENULUI (POT).................................................8

Articolul 16- COEFICIENT MAXIM DE UTILIZAREA TERENULUI (CUT)..............................................8


METROPOLITAN INTERNATIONAL ARCHITFCTS str. Vasile Tophceanu nr 15, Bl. P39, Sc 8. An 39 Sector 5 , București

Telefon: 0722613206 e - m a i I: m i a. g ro u p. a r h (Ș g m a i I. cornÎVIIy^


;v:? rm


2/./Z.7Z-


1.1 Domeniu de aplicare

Prezentul regulament aferent Planului Urbanistic Zonal - ANSAMBLU DE LOCUINT CU FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE, Strada Jimbolia nr. 103, Sector 1, București, se aplică pe teritoriul delimitat cu linie roșie neîntreruptă din planșa de reglementări care face parte integrantă din prezentul regulament, la nivel local, astfel:

la nord    - Strada Jimbolia

!a sud    - Parcul Bazilescu;

la vest    - Strada Olteniei (Căminul de Batrani)

la est    - Parcul Bazilescu

1.2 Corelări cu alte documentații

P.U.G. București

Prezentul regulament preia prevederile Regulamentului Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic General al Municipiului București aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 269/2000, unde zona studiată se încadrează în U.T.R. cbi -Subzona serviciilor publice dispersate in afara zonelor protejate.

P O.T.Max. - pentru funcțiunile publice se vor respecta normele specifice sau tema beneficiarului cu recomandarea de a opta pentru P.O.T. max. 50%,

C.U.T. Max. 2.4 - pentru clădiri cu 6 si mai multe niveluri si

C.U.T Max. 2.2 - pentru clădiri cu 3-4 niveluri conform P.U.G. Municipiul București.

TITLUL II - PRESCRIPȚII SPECIALE PE ZONE, SUB^ONTȘfIjNfTĂȚI TERITORIALE DE

REFERINȚA


B,


2.1 Unităti Teritoriale de Referință

Regulamentul cuprinde prevederi cu^g/fvjȚeȚ^^^^c^ea zonă și unități teritoriale de

referință: cbi - Subzona serviciilor publice dispfeifsțîțeȚn'țățșfljTzbnelor protejate DS+P+4E/5Er.

U î. Ci .METROPOLITAN IN TE; RN Al ION Al AR. H I T L C TS str Vasnc ropiiceanu nr ]5, Bl. P39, 3c B, Ap.39 Sector 5 . L3 ut. u r (?s11


Telefon- 0772613206

e mjil:min.firoup.arh(u'gni âil.corn


SECȚIUNEA I: UTILIZARE FUNCȚIONALA

Articolul 1 - UTILIZĂRI ADMISEI

CB1 - Subzona serviciilor publtce-dispersate.in afara zojnelor protejate

-    sunt admise următoarele utilizări:    /f

-    locuințe colective;

-    servicii bancare;

-    comerț cu amănuntul;

-    instituții, servicii și echipamente publice de nivel supramunicipal, municipal, de sector și de cartier;

-    sedii ale unor companii și firme, birouri, servicii pentru întreprinderi, proiectare, cercetare, expertizare, consultanță în diferite domenii și alte servicii profesionale;

-    servicii sociale, colective și personale;

-    sedii ale unor organizații politice, profesionale etc.;

-    restaurante, baruri, cofetării, cafenele etc.;

-    parcaje la sol și multietajate.

Articolul 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI

CB1 - Subzona serviciilor publice dispersate in afara zonelor protejate

-    pentru orice utilizări se va ține seama de condițiile geotehnice și de zonare seismică;

-    se admite completarea cu clădiri comerciale în interspațiile dintre blocuri cu condiția să se mențină accesele carosabile și trecerile pietonale necesare, vegetația existentă, și să se respecte cerințele de protecție a clădirilor de locuit din imediata vecinătate

Articolul 3 - UTILIZĂRI INTERZISE

CB1 - Subzona serviciilor publice dispersate in afara zonelor protejate

clădirile activități productive poluante, cu risc tehnologic sau incornpdÂprin traficul generat;    / •'    z %

construcții provizorii de orice natură;    /A / [77„ l \ ’*;>

stații de întreținere auto cu capacitate de peste 5 mașini; Ij j j    I >

curățătorii chimice;    V-, 3'v

depozitări de materiale refolosibile;    V,'' •    Tx'fiX

platforme de precolectare a deșeurilor urbane;    • N-"

depozitarea pentru vânzare a unor cantități mari de substanțe inflamabile sau toxice;

METROPOLITAN IN T E R N A T IO N Al. ARCHITEC.TS str. V.isîIo Top'iccanu ni .15, Bi. P39, Sc. B. Ap.39 Sector 5 , București

Telefon: 0722613206

c^maihmia.group.arh(?gmdil.com


MIA


activități care utilizează pentru depozitare și producție terenul vizibil din circulațiile, publice sau din instituțiile publice;

lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările,rdirL. spațjijș /ujffljte/^ construcțiile de pe parcelele adiacente;    -    '■■■- >•--->

orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea ap'etOTȚîe'pâTcereTeA/^cirîe’satr care împiedică evacuarea și colectarea apelor meteorice.

SECȚIUNEA II - CONDIȚII DE AMPLASARE. ECHIPARE $1 CONFORMARE A CLĂDIRILOR

Articolul 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEȚE, FORME, DIMENSIUNI),

CB1 - Subzona serviciilor publice dispersate in afara zonelor protej conform P.U.Z. -U.04.01 - Reglementări Urbanistice - Zonifica


Articolul 5- AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE ALINIAMENT

CB1 - Subzona serviciilor publice dispersate in afara zonelor protejate    .,

Min. 14,5m Edificabil conform P.U.Z. -U.04.01 - Reglementări Urbanistice - Zonificare Funcțională.

Articolul 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE Șl

POSTERIOARE ALE PARCELELOR

CB1 - Subzona serviciilor publice dispersate in afara zonelor protejate

Min. 6,5m Edificabil conform P.U.Z. -U.04.01 - Reglementări Urbanistice - Zonificare Funcțională.

Min. 2,5m -    5.5m (limita de vest-est) pentru terasa conform P.U.Z -U.04.01 -

Reglementări Urbanistice - Zonificare Funcțională.

Min. 13,5m Edificabil (limita de sud) conform P.U.Z. -U.04.01 - Reglementări Urbanistice Zonificare Funcțională.

Articolul 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAȚĂ DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELĂ.

CB1 - Subzona serviciilor publice dispersate in afara zonelor protejate


Min. llm conform P.U.Z. -U.04.01 - Reglementări Urbanistice - Z,4,n!'fica-reTtiTTcți^nâiă.

Articolul 8- CIRCULAȚII Șl ACCESE

CB1 - Subzona serviciilor publice dispersate in afara zonelor protejate , ’ /

Accesui se face din Strada Jimoolia conform P.U.Z. -U 04.01 - ReglemefrahLWaa'distice

Zonificare Funcțională.Mf. T ROPOLI TAN I N T F R N Al IO N AI ARCHITF.CJS str. Vusile Topi ice »nij nr. ] 5, Bl. F 3 9, Sc.B, Ao.39 Sector 5 , Buciifujti

Telefon O/226 132O6 e m.iiTmin.groLJp arh(n1f?mail corn


P1 r; p ~ ■

Articolul 9 - STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR


CB1 - Subzona serviciilor publice dispersate in afara zonelor protejate

staționarea autovehiculelor va fi asigurată în afara spațiilor publice, în conformități cu H.C.L. nr. 66 din 6.04.2006 "privind aprobarea normelor privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație".

Articolul 10 - ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR

CB1 - Subzona serviciilor publice dispersate in afara zonelor protejate

înălțimea maximă a clădirilor va fi: DS+P+4 E (17 m

Articolul 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR j ..... '    ț 'J.

; ____

CB1 - Subzona serviciilor publice dispersate in afara zonelor protejate

conform P.U.Z., cu condiția integrării în particularitățile zonei și armonizării cu vecinătățile imediate;

aspectul clădirilor va exprima caracterul și reprezentativitatea funcțiunii și va răspunde exigențelor actuale ale arhitecturii europene de "coerență" și "eleganță".

Articolul 12 - CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARĂ

CB1 - Subzona serviciilor publice dispersate in afara zonelor protejate

conform P.U.Z. -U.04.01 - Reglementări Urbanistice - Zonificare Funcțională.

•    toate cele 4 module vor fi racordate la rețelele tehnico-ediIitare publice;

•    se va asigura posibilitatea racordării la sistemele moderne de telecomunicații,

•    se va asigura in mod special evacuarea rapida si captarea apelor meteorice dm spatiile rezervate pietonilor, din spatiile mineralizate si din spatiile plantate cu gazon;

•    se interzice dispunerea pe fațade a antenelor TV-satelit si a antenelor pentru telefonia mobila si dispunerea vizibila a cablurilor TV;

Articolul 13 - SPAȚII LIBERE Șl SPAȚII PLANTATE

CB1 - Subzona serviciilor publice dispersate in afara zonelor protejate

conform P.U.Z. --U.04.01 - Reglementări Urbanistice - Zonificare Funcțională.

2o%

lo%ML TROPOI ITAN 1NTERNM IQNAl ARCHI ICCTS str VasJe îopiice.inu nr 15, Bl. T'39, Sc. B. Ap.39 Sector 5 , 13 ucu rest i

Telefon: 0722613206

e- mă: i: mia p,roup.a rh ^gmail.r.om


ÎVIIy^


DIRECT

SUlAP/ic??


Articolul 14- ÎMPREJMUIRI    .......7^/7? 7

CB1 - Subzona serviciilor publice dispersate in afara zonelor protejate-; ’ r

-    spațiile comerciale și alte servicii retrase de la aliniament pot fi lipsite de gard, pot fi separate cu borduri sau cu garduri vii și pot fi utilizate ca terase pentru restaurante, cafenele etc..

SECȚIUNEA III: POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE $1 UTILIZARE A TERENULUI

Articolul 15 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

CB1 - Subzona serviciilor publice dispersate in afara zonelor protejate

-    P.O.T. maxim 50%

’• pana la 65% POT reprezintă proiecția terasei inierbate/ocazional circulabila/terasa

Articolul 16 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)~CB1 - Subzona serviciilor publice dispersate in afara zonelor protejate CUT maxim = 2,88 (2.4 +2o%) *

* - majorarea C.U.T. cu 2o% in condițiile prevăzute de Legea 35o/2ool republicata , completata si modificata