Hotărârea nr. 344/2018

HOTARAREnr. 344 din 2018-06-14 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL SOS. BUCURESTI-TARGOVISTE NR. 4-4A, SOS. GHEORGHE IONESCU - SISESTI NR. 391-393, NR. 455-465, NR. 467 C-D, SECTORUL 1, BUCURESTIicipiului București ROMÂNIA

A    ’    biia 2Bi a ’îAnRATroiM

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

Șos. București -Târgoviște nr. 4-4A, Șos. Gheorghe lonescu - Sisești nr. 391-393, nr. 455-465, nr. 467 C-D, Sectorul 1, București

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului București;

Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului nr. 32/18.04.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 239/18.04.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de raportul informării și consultării publicului redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 136/2012;

Văzând documentele emise de:

-    Primăria Sectorului 1 - Certificat de urbanism nr. 1959/224/S/07.11.2017, nr. 2004/228/S/40199/17.11.2017, nr. 1294/65/T/20169/27.06.2016 si nr. 966/86/S/10481/27.04.2016;

-    Primăria Municipiului București - Direcția Urbanism: aviz de oportunitate nr. 30/26.05.2016;

-    Agenția pentru Protecția Mediului București: decizia etapei de încadrare nr. 2/20.02.2017;

-    Comisia de coordonare a Primăriei Municipiului București: aviz nr. 1468206/16.12.2016;

-    Comisia Tehnică de Circulație - aviz de principiu nr. 1425413/7914/08.06.2016 si nr. 460/18.10.2016;

-    Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul Pentru Situații de Urgență „Dealul Spirii” București - Ilfov - aviz nr. 4295/17-SU-BIF-A/15.12.2017;

-    Autoritatea Aeronautică Civilă Română: aviz de principiu nr. 32171/1494/15.01.2018;

-    Serviciul de Telecomunicații Speciale - aviz nr. 224619/13.12.2017;

-    Serviciul Român de Informații - aviz nr. 48.398/14.12.2017;

-    Ministerul Apărării Naționale - Statul Major General - aviz nr. D.T.-6200/21.10.2016;

-    Ministerul Afacerilor Interne - Direcția Generală Logistică - aviz nr.


4.072.700/09.11.2016; în conformitate cu prevederile:

Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârii Guvernului nr. 525/1996__privind aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu modificările și cop^l^rilepjtețrioare;B-dul Regina Elisabeta nr 47, cod poștal 05i

3fwww.pmb.ro


- Planului Urbanistic General al Municipiului București aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000, cu valabilitate prelungită prin Hotărârea C.G.M.B. nr.324/2010, Hotărârea C.G.M.B. nr. 241/2011, Hotărârea C.G.M.B. nr. 232/2012 și 224/15.12.2015;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. c) și art. 45 alin. (2) lit. e), din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă documentația de urbanism Planul Urbanistic Zonal - Șos. București -Târgoviște nr. 4-4A, Șos; Gheorghe lonescu - Sisești nr. 391-393, nr. 455-465, nr. 467 C-D, Sectorul 1, București, în conformitate cu anexele nr. 1, nr. 2 și nr. 3, părți componente ale documentației de urbanism (avizul Arhitectului Șef nr. 34/06.12.2017, prevăzut în anexa nr. 1, planul de reglementări urbanistice - vizat spre neschimbare prezentat în anexa nr. 2 și Regulamentul Local de Urbanism reprezentând anexa nr. 3), care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Prezenta documentație de urbanism are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la emiterea autorizației de construire.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 14.06.2018.

B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021305 55 00; www.pmb.ro Pag 2

1

\n

Anexa 1PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Dezvoltare Urbană Direcția Urbanism Serviciul Urbanism


Ca urmare a cererii adresate de SC URBAN VISION CONSULTING SRL / Urb. Cristina Cioacă (RUR D, E) în calitate de elaborator, cu sediul în Municipiul București, sector 1, Sos. Pantelimon, nr. 255, bl. 43, scara D, ap. 154, reprezentant al ințiatorului SC LAKEFIELD SRL, înregistrată cu nr. 1578876 din 22.11.2017 la Registratura PMB și interrpla~DU-cuH^444S6uiin-jdata, de 23.11.2017, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/ 2001 privind artienajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:    CONFORM CU ORIGINALI


AVIZ ARHITECT S

nr.Șj^L 4$ -20

PENTRU

PUZ-’SOS. BUCUREȘTI -TÂRGOVIȘTE NR. 4-4A, SOS. GHEORGHE IONESCU -SISEȘTI, NR. 391-393, NR. 455-465, 467 C-D, SECTOR 1, BUCUREȘTI

GENERAT DE IMOBILELE SITUATE IN:

Sos. București- Târgoviște nr. 4-4A, teren în suprafață de 2966,OOmp, conform Certificatului de urbanism nr. 1294/65/T/20169 din 27.06.2016, eliberat de Primăria Sectorului 1 București;

Sos. Gheorghe lonescu - Sisești nr. 391-393, teren în suprafață de 1730,OOmp, conform Certificatului de urbanism nr. 1959/224/S/18426 din 07.11.2017, eliberat de Primăria Sectorului 1 București;

Sos. Gheorghe lonescu- Sisești nr. 455- 465, teren în suprafață de 8971,OOmp, conform Certificatului de urbanism nr. 2004/228/S/40199 din 17.11.2017, eliberat de Primăria Sectorului 1 București;

Sos. Gheorghe lonescu- Sisești nr. 391-393, înscris provizoriu nr. 467D, teren în suprafață de 1813,OOmp, Sos. Gheorghe lonescu- Sisești nr. 467C- lot 1 teren în suprafață de 355,OOmp și Sos. Gheorghe lonescu- Sisești nr. 467C- lot 2, teren în suprafață de 522,OOmp, conform Certificatului de urbanism nr. 966/86/S/10481 din 27.04.2016, eliberat de Primăria Sectorului 1 București;

INIȚIATOR:    SC LAKEFIELD SRL

PROIECTANT:    SC URBAN VISION CONSULTING SRL

SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ RUR:    Urb. Cristina Cioacă (D, E)

AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONA STUDIATĂ ÎN PUZ: Zona studiată prin PUZ se află în intravilanul Municipiului București, pe teritoriul administrativ al Sectorului 1 și este delimitată astfel: Nord -Sos. Gheorghe lonescu - Sisești, Sud - Lac Grivița, Est - imobil situat în Sos. Gheorghe lonescu - Sisești, Vest - Sos. București - Târgoviște.

PREVEDERI P.U.G. - R.L.U. ZP.U.Z. APROBATE ANTERIOR:

1.    P.U.G. - M.B. aprobat cu H.C.G.M.B. nr.269/2000 (cu completările ulterioare), imobilele sunt încadrate în subzonele funcționale:

M2 - Subzona mixtă regim de construire continuu sau discontinuu și regim de înălțime P+14;

Indicatori urbanistici:

-    Procent de ocupare a terenului (POT): maxim = 70%;

-    Coeficient de Utilizare a Terenului (CUT): maxim = 3,0 mp.ADC/mp.teren

V4 - fâșie protecție Lac Grivița

2.    P.U.Z. Linie de Metrou Magistrala 4 Racord 2, aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 136 din data de 27.04.2013. PREVEDERI P.U.Z. - R.L.U. PROPUSE:

FUNCȚIUNI: Ansamblu Rezidențial/ Funcțiuni Complementare Locuirii/ Servicii/ Comerț/ Sănătate/ învățământ;V

UXAS

“war

ISOWOI'BO    OO1Subzona Mixtă:

Procent de ocupare a terenului POTmax = 50%;

Coeficient de Utilizare a Terenului CUTmax = 3,6 mp.ADC/mp.tei înălțimea maximă a clădirilor Hmax = 44,50m;

Regim de înălțime Rh - 2S+P+M+10E.

Subzona Locuințe Colective:

Procent de ocupare a terenului POTmax = 50%;


-    Cbefîcîentde^UtiîizareaTerenuluTGUTmaK= 3,6mp.ADC/mpiteren;__________ .

-    înălțimea maximă a clădirilor Hmax = 34,60m;

Regim de înălțime Rh - 2S+P+8E.

V4 — conform RLU/ PUG - MB.

RETRAGERE MINIMA FAȚĂ DE ALINIAMENT: 5,00m (față de aliniamentul prospectului modernizat al Sos. Gheorghe lonescu - Sisești). Circulațiile au fost stabilite prin PUZ Linie nouă de metrou Magistrala 4. Retragerile minime față de aliniament șt față de limitele laterale și posterioare vor respecta specificațiile pianului de reglementări vizat spre neschimbare și ale Regulamentului Local de

Urbanism.

Circulații și accese: parcarea și gararea autovehiculelor, profilul transversal al circulațiilor propuse vor respecta „Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație” aprobate prin HCGMB nr. 66/2006. Accesul din Sos. București - Târgoviște se va realiza având în vedere coerența și fluența circulației pe latura de vest a terenurilor și fără să fie afectat accesul la proprietățile reglementate prin PUZ - Ansamblu Mixt cu Funcțiuni Complementare, Șos. București - Târgoviște, nr. 4, sector 1, aflat în procedură de avizare.

Echipare tehnico - edilitară: Rețelele edilitare aferente se vor realiza anterior rețelei stradale, dacă este cazul. Este obligatorie racordarea construcțiilor la rețelele publice de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu Planșa de Reglementări anexată și vizată spre neschimbare. Elaboratorul și beneficiarul P.U.Z. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.Z.-ul care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.Z.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.Z. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia. Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a Certificatului de urbanism nr. 1294/65/T/20169 din 27.06.2016, Certificatului de urbanism nr. 1959/224/S/18426 din 07.11.2017, Certificatului de urbanism nr. 2004/228/S/40199 din 17.11.2017, Certificatului de urbanism nr. 966/86/S/10481 din 27.04.2016, eliberate de Primăria SectoruFuî 1 București.--------- -----------


SPAȚIU VERDE - V4 conform P.U.G .aprobat cu H.C.G.M.B. nr.269/2000    A


CIRCULAȚII


ZONA REGLEMENTATA


CIRCULAȚIE CAROSABILA EXISTENTA SAU REGLEMENTATA CONFORM DOCUMENTAȚIILOR ÎN VIGOARE - P.U.Z. LINIE DE METROU MAGISTRALA 4 RACORD 2 aprobat cu H.C.G.M.B. nr.136/27.04.2013

PASAJ SUPRATERAN - DRUM EXPRES conform P.U.Z. LINIE


DE METROU MAGISTRALA 4 RACORD 2 nr. 136/27.04.2013

CIRCULAȚIE CAROSABILĂ ÎN INCINTĂ CIRCULAȚIE PIETONALĂ SPAȚIU VERDE AFERENT CIRCULAȚIILO ACCES PARCAJ SUBTERAN ZONA STUDIATĂ - DIRECȚII DE DEZVOLTARE

d CIRCULAȚIE CAROSABILĂ ÎN INCINTĂ CIRCULAȚIE PIETONALĂ

/ / /\ ZSM M4 - ZON^ NțlMMĂ DE SIGURAN


.B.
PLAN URBANISTIC I ,


EF PROIECT


ROIECTAT


ROIECTAT


ESENAT


NUME ȘI PRENUME


urb. CRISTINA CIOACA


urb. CRISTINA CIOACĂgEMNĂTjU^CA


urb. ANDREI PĂTRAȘCU


urb. ALBERT HEISLER
DATA 11.2016


TITLUL PLANȘEI:

ZONIFICARE FUNCȚIONALĂ REGLEMENTĂRI


FAZA PUZ 3.HC-bMb^-3

URBAN VISION CONSULTING S.R.L. - Șos. Panfelimon, Nr. 255, Camera 1 Tel.: +40 722 564 331 e-mail: cristina@uvconsulting.ro

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM


ȘOS. BUCUREȘTI - TARGOVIȘTE, NR. 4-4A - ȘOS; GHE. I. SISEȘTI,, NR. 391-393, 455-465, 467C, 467D    '    .    J


2.1.    REGULI CU PRIVIRE LA PĂSTRAREA INTEGRITĂȚII MEDIULUI ȘI PROTEJAREA PATRIMONULUI NATURAL ȘI CONSTRUIT

2.2.    REGULI CU PRIVIRE LA SIGURANȚA CONSTRUCȚIILOR ȘI LA APĂRAREA INTERESULUI PUBLIC

2.3.    REGULI DE AMPLASARE ȘI RETRAGERI MINIME OBLIGATORII

2.4.    REGULI CU PRIVIRE LA ASIGURAREA ACCESELOR OBLIGATORII

2.5.    REGULI CU PRIVIRE LA ECHIPAREA EDILITARĂ

2.6.    REGULI CU PRIVIRE LA FORMA ȘI DIMENSIUNILE TERENURILOR PENTRU CONSTRUCȚII

2.7.    REGULI CU PRIVIRE LA AMPLASAREA DE SPAȚII VERZI ȘI ÎMPREJMUIRI

3. ZONIFICARE FUNCȚIONALĂ

3.1.    UTILIZAREA FUNCȚIONALĂ

3.2.    CONDIȚII DE AMPLASARE. ECHIPARE ȘI CONFORMARE A CLĂDIRILOR

3.3. posibilităttmaxime DE OCUPARE ȘI UTILIZARE A TERENULUI

Regulamentul Local de Urbanism este o documentație cu caracter de reglementare care cuprinde prevederi referitoare la modul de utilizare a terenurilor și de amplasare a construcțiilor pe teritoriul aferent Planului Urbanistic Zonal, în suprafață de 16.901 mp.

Normele cuprinse în prezentul Regulament sunt obligatorii la autorizarea execuțiilor construcțiilor în limitele teritoriului reglementat în P.U.Z.

Prezentul Regulament local de urbanism expiicitează și detaliază prevederile cu caracter de reglementare ale Planului Urbanistic Zonal Ansamblu rezidențial și dotări complementare (servicii, comerț, sănătate, învățământ) ȘOS. BUCUREȘTI - TÂRGOVIȘTE, NR. 4-4A - ȘOS. GHE. I. SISEȘTI, NR. 391-393, 455-465, 467C, 467D, București.

în abordarea sistemică a analizei perimetrului studiat s-a avut în vedere corelarea reglementărilor propuse - privind regimul juridic, economic și tehnic, cu reglementările din P.U.G. (de ordin general și local), aplicându-se normele în vigoare din domeniul urbanismului și construcțiilor.

Regulamentul Local de Urbanism constituie act de autoritate al administrației locale și se aprobă împreună cu Planul Urbanistic Zonal, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 - legea amenajării teritoriului și urbanismului.

Modificarea Regulamentului Local de Urbanism se va face numai în cazul aprobării unor modificări ale P.U.Z.-ului , cu respectarea filierei de avizare pe care a urmat-o și documentația inițială.


1.2. BAZA LEGALA A ELABORĂRII

La baza elaborării Regulamentului Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic Zonal, stă Regulamentul General de Urbanism aprobat prin H.G.R. nr. 525/27 iunie 1996, modificată prin H.G.R. nr. 866/14 septembrie 2001, ale căror prevederi sunt detaliate în conformitate cu condițiile specifice zonei studiate.

De asemenea, a fost avut în vedere « Ghidul cuprinzând precizări, detalieri și exemplificări pentru elaborarea și aprobarea Regulamentului local de urbanism » aprobat cu ordinul MLPAT nr. 80/N/18 noiembrie 1996.

Regulamentul se elaborează în conformitate cu alte acte legislative specifice sau complementare domeniului, dintre care menționăm :

55jSamera 1 15722 564 381

- Legea nr. 18/1991 privind asigurarea săriâtățiipdBylației;

-    Legea nr. 54/1998 privind circulația juridică a terenurilor;

-    Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică;

-    Legea nr. 98/1994 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele legale de igienă și sănătate publică;

-    Legea nr. 7/1996 privind cadastrul imobiliar și publicitatea imobiliară;

-    Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții;

-    Legea nr. 41/1995 privind protejarea patrimoniului cultural național;

-    Legea nr. 137/1995 privind protecția mediului (repiblicată);

-    Legea drumurilor nr. 13/1974 și H.G.R. nr. 36/1996 (anexe);

-    Legea nr. 82/1998 pentru aprobarea O.G. nr. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor;

-    Legea nr. 26/1996 - Codul Silvic;

-    Legea nr. 71/1996 privind aprobarea PATN;

-    Legea nr. 84/4996 privind îmbunătățirile funciare;

-    Legea nr. 106/1996 privind protecția civilă;

-    Legea nr 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia;

-    Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunii;

-    Ordinul ministrului sănătății nr. 536/1997 pentru aprobarea normelor de igienă și a recomandărilor privind mediul de viață al populației;

-    Ordinul nr. 214/RT/16NN/ martie 1999 al ministrului Apelor , Pădurilor și Protecției mediului și al ministrului Lucrărilor Publice și Amenajărilor Teritoriului pentru aprobarea procedurilor de promovare a documentațiilor și emiterea acordului de mediu la planurile de urbanism și de amenajare a teritoriului;

-    H.G.R. nr. 101/1997 - Norme speciale privind protecția sanitară;

-    Ordinul MLPAT nr. 176/N/16 august 2000, indicativ GM - 010-2000 privind Ghidul - metodologia de elaborare și conținut - cadru al PUZ.

în cadrul Regulamentului Local de Urbanism se preiau prevederile cuprinse în documentații de urbanism și proiecte de specialitate întocmite anterior sau concomitent cu elaborarea P.U.Z.-ului.

1.3. DOMENIUL DE APLICARE

Prevederile cuprinse în Regulamentul Local de Urbanism se aplică pe orice categorii de terenuri atât în intravilan cât și în extravilan, în limitele teritoriului reglementat prin P.U.Z.

Regulamentul Local de Urbanism se aprobă prin Hotărârea Consiliului Local și constituie act de autoritate al administrației publice locale.

Aprobarea se face pe baza avizelor obținute și a acordurilor prevăzute de lege.

Dacă prin prevederile unor documentații de urbanism P.U.Z. se schimbă concepția generală inițială care a stat la baza întocmirii P.U.G., este necesară modificareaI CONFORM CU ORIGINALULModificarea Regulamentului de ffrbarusrrî se va face numai în spiritul prevederilor Regulamentului General de Urbanism ; aprobarea unor modificări ale P.U.Z. și a Regulamentului aferent se poate face numai cu respectarea procedurilor inițiale.

La realizarea construcțiilor se vor avea în vedere reguli de bază privind ocuparea terenurilor, cuprinse în acte normative (legi sau norme departamentale), care statuează utilizarea și ocuparea terenurilor în intravilanul localităților.

Conform H.G.R. nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism , se va avea în vedere :

-    păstrarea integrității mediului și protejarea patrimoniului natural și construit, precum și depistarea și diminuarea surselor de poluare în scopul îmbunătățirii factorilor de mediu conservarea, restaurarea, reabilitarea și protejarea patrimoniului construit;

-    protejarea zonelor cu valoare arheologică, ambientală, peisagistică, ecologică și sanitară;

-    securitatea construcțiilor și realizarea acestora conform normelor privind calitatea în construcții;

-    respectarea interesului public prin rezervarea amplasamentelor pentru obiective de utilitate publică și realizarea lucrărilor cu caracter public.

2. REGULI DE BAZĂ PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR

Clădirile de orice natură, drumurile, rețelele edilitare, amenajările exterioare, împrejmuirile, etc. se vor realiza numai în intravilanul aprobat al localității, în baza certificatelor de urbanism și autorizațiilor de construire eliberate conform prevederilor prezentului Plan Urbanistic Zonal.

La eliberarea autorizației de construire urmează să se verifice:

-    dreptul de proprietate al solicitantului asupra terenului;

-    înscrierea funcțiunii solicitate în funcțiunea dominantă a zonei în care urmeaza să se amplaseze clădirile;

-    respectarea condițiilor impuse prin certificatul de urbanism emis anterior;

-    existența tuturor pieselor scrise și desenate prevăzute de Ordinul nr. 1943/2001 al M.L.P.A.T. de aplicare a Legii nr.50/1991 modificată și completată, în documentația de execuție;

-    respectarea aliniamentelor, distanțelor, regimului de înălțime, POT- ul și CUT-ul, prevăzute în documentație;

-    respectarea executării clădirilor și amenajărilor din materiale durabile;

-    asigurarea branșării clădirilor la rețelele edilitare;

-    asigurarea parcajelor necesare conform P132-93;


llKftAN vision tai


Clădirile pot avea subsol, cota +0,00 fiind situată la min.+0,10 m peste cota terenului sistematizat.

Toate clădirile vor fi prevăzute cu fundații la min. 1.20m adâncime, cu respectarea recomandărilor avizului geotehnic anexat.

2.1. REGULI CU PRIVIRE LA PĂSTRAREA INTEGRITĂȚII MEDIULUI ȘI PROTEJAREA PATRIMONULUI NATURAL ȘI CONSTRUIT

Utilizarea funcțională a terenurilor se reprezintă grafic în documentațiile de urbanism prin planșa 4 : Reglementari - Zonificare funcțională, căi de comunicație, restricții tehnice

Pentru asigurarea accesului la cursurile de apă și la lucrările hidrotehnice, în scopul menținerii integrității albiilor minore pentru efectuarea intervențiilor operative în situații excepționale, în jurul lacurilor naturale sau artficiale, barajelor și prizelor, precum și celorlalte lucrări hidrotehnice, se instituie zone de protecție conform Legii apelor nr. 107/1996 - Anexa 2. Modul de folosire a terenului va fi comunicat deținătorilor de terenuri și înscriși în evidența cadastrală și registrul funciar, constituind servitute.

Zonele de protecție sanitară se delimitează de către autoritățile administrației publice județene, pe baza avizului organelor de specialitate ale administrației publice.

Aplicarea regimului restricționai de folosire a terenurilor din zona de protecție se asigură de către Administrația Națională Apele Române, cu consultarea deținătorilor acestor terenuri în concordanță cu metodologia elaborată de Ministerul Apelor și Protecției Mediului.

Autorizarea executării construcțiilor și amenajărilor care, prin amplasament, funcțiune, volumetrie și aspect arhitectural - conformare și amplasare goluri, raport gol - plin, materiale utilizate, învelitoare, paletă cromatică, etc.- depreciază valoarea peisajului este interzisă (art. 8 din - R.G.U.).

Autorizarea executării construcțiilor în zonele care cuprind valori de patrimoniu cultural construit, de interes local, declarate și delimitate prin hotărâre a consilliului județean, se face cu avizul serviciilor publice descentralizate din județ, subordonate Ministerului Culturii și Ministerul Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului (art. 9 din R.G.U.).

Colectarea deșeurilor se va face la nivel de zonă, prin pubele cu roțile sau cu saci din material plastic. La poziționarea și dimensionarea punctelor de colectare se vor avea în vedere normele și actele normative în vigoare precum și caracterul zonei.

Se vor evita de asemenea depozitările întâmplătoare ale gunoiului, mai ales în zonele plantate. în caz contrar, se vor lua măsurile necesare, faptele în cauză fiind sancționate drastic, conform lec

VS IIKBAN SSs VISION


i CONFORM CUDe asemenea, activitățile de salubrizare vot^fTde-nattrra să nu creeze probleme de sănătate, poluarea mediului sau să degradeze cadrul ambietal și imaginea civilizată.

2.2. REGULI CU PRIVIRE LA SIGURANȚA CONSTRUCȚIILOR ȘI LA APĂRAREA INTERESULUI PUBLIC

Autorizarea executării construcțiilor în zonele expuse la riscuri tehnologice precum și în zonele de servitute și de protecție ale sistemelor de alimentare cu energie electrică, conductelor de gaze, apă, canalizare, căilor de comunicație și altor asemenea lucrări de infrastructură este interzisă. Fac excepție construcțiile și amenajările care au drept scop prevenirea riscurilor tehnologice sau limitarea efectelor acestora conform art. 11 - R.G.U.

Asigurarea echipării tehnico- edilitare în zonă se va face conform art. 13 - R.G.U.

Autorizarea executării construcțiilor se face cu condiția asigurării compatibilității dintre destinația construcției și funcțiunea dominantă a zonei conform art. 14 - R.G.U.

Autorizarea executării construcțiilor se face cu condiția respectării indicilor maximi admisibili P.O.T. și CUT stabiliți prin documentațiile de urbanism.

Autorizarea executării lucrărilor de utilitate publică se va face în baza documentațiilor de urbanism aprobate și conform art. 16 - R.G.U.

Indicii P.O.T. și C.U.T.

Procentul de ocupare a terenului - P.O.T. reprezintă raportul dintre suprafața ocupată la sol (construită) și suprafața terenului considerat.

Practic POT- ul arată cât din suprafață se ocupă cu construcții și cât reprezintă spații libere și plantate.

Coeficientul de utilizare - C.U.T. reprezintă raportul dintre totalul ariei construite desfășurate și suprafața terenului considerat.

Valorile menționate în documentațiile de urbanism sunt maxime. Ele se stabilesc în mod diferențiat în funcție de parcelar, regim de înălțime, echipare tehnico- edilitară etc.

2.3. REGULI DE AMPLASARE ȘI RETRAGERI MINIME OBLIGATORII

•    Orientarea față de punctele cardinale

Amplasarea și autorizarea executării construcțiilor se face cu respectarea condițiilor și recomandărilor de orientare față de punctele cardinale, conform anexei nr.3 din R.G.U.


Oli/ORM CU ORIGiHALUL URBAN VISIOos, Pantelimon. Nr. 255. Camera 1 Tel.: +40722 564 381 e-mail: cristina@uvconsultina.ro

Amplasarea construcțiilor și autorizarea/âcesto£a~în zona de protecție a drumurilor se poate face cu avizul administratorului acesfuîa.

•    Distante minime obligatorii față de limitele laterale și limita posterioară a parcelei

Autorizarea executării construcțiilor se face în condițiile respectării distanțelor minime obligatorii față de limitele laterale și limita posterioară a parcelei, prevăzute în documentațiile urbanistice, conform art. 24 - R.G.U. și Codului Civil.

•    Amplasarea construcțiilor unele față de altele, pe aceeași parcelă. Distanțe minime obligatorii

Distanțele dintre clădirile alăturate, pe aceeași parcelă, trebuie să fie suficiente pentru a permite intreținerea acestora, accesul pompierilor, accesul mijloacelor de salvare, astfel încât să nu rezulte nici un inconvenient legat de iluminarea naturală, însorire, salubritate, securitate în caz de seism etc.

Distanțele minime acceptate sunt egale cu jumătate din înălțimea la cornișă a clădirii celei mai înalte (H/2) sau, cel puțin de 3,00m.

2.4.    REGULI CU PRIVIRE LA ASIGURAREA ACCESELOR OBLIGATORII

•    Drumuri și accese

Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă există posibilitate de acces la drumurile publice, conform destinației construcției și cu permiterea accederii mijloacelor de stingere a incediilor - vezi art. 25 si Anexa nr. 4 - R.G.U.

Autorizarea executării construcțiilor și amenajărilor de orice fel se va face numai dacă se asigură accese pietonale corespunzătoare importanței și destinației construcției conform art. 26 - R.G.U.

Organizarea circulației se va face în conformitate cu propunerile din documentația urbanistică P.U.Z.

2.5.    REGULI CU PRIVIRE LA ECHIPAREA EDILITARĂ

Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă există posibilitatea racordării noilor consumatori la rețelele existente de apă, la instalațiile de canalizare și de energie electrică conform art. 27 - R.G.U.

Lucrările de îmbunătățire, extindere sau mărire de capacitate a rețelelor edilitare se vor realiza conform art. 28 - R.G.U.

Proprietatea asupra rețelelor tehnico-edilitare este stabilită ca fiind publică a statului,


DIRECȚIA URBANISM REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

AVIZ


VIZAT SPRE


îlâ

2.6. REGULI CU PRIVIRE LA FORMA ȘI DIMENSIUNILE TERENURILOR PENTRU CONSTRUCȚII

•    Regimul de înălțime

Autorizarea executării construcțiilor se face cu respectarea regimului de înălțime prevăzut în documentațiile urbanistice, conform art. 31 - R.G.U.

•    Aspectul exterior al construcțiilor

Autorizarea executării construcțiilor este permisp numai dacp aspectul exterior nu distonează cu aspectul general al zonei - vezi art. 32 - R.G.U.

2.7, REGULI CU PRIVIRE LA AMPLASAREA DE SPAȚII VERZI ȘI ÎMPREJMUIRI

•    Parcaje

Autorizarea executării construcțiilor care, prin destinație, necesită spații de parcare se emite numai dacă există posibilitatea realizării acestora în afara domeniului public.

Parcajele vor fi configurate spațial în conformitate cu Normativul departamental pentru proiectarea parcajelor în localități urbane - P132/1993 (și proiect nr.6970/N/1992 -URBANPROIECT), H.C.G.M.B. nr. 66 din 06.04.2006 și cu respectarea prevederilor art. 33 și Anexa nr. 5 - R.G.U.

Parcajele aferente se vor asigura în vecinătatea clădirilor destinate dotărilor (pentru personal și beneficiarii serviciilor), iar pentru locuințe vor fi realizate pe lot- la parterul sau subsolul construcțiilor.

•    Spații verzi și plantate

Autorizarea executării construcțiilor și amenajărilor va dispune obligativitatea menținerii sau creării de spații verzi și plantate, în funcție de destinația și capacitatea construcției conform art. 34 și Anexa nr. 6 - R.G.U.

Se recomandă ca pe suprafețele neocupate cu clădiri sau rezervate pentru realizarea obiectivelor de utilitate publica să se asigure plantarea cel puțin a unui arbore la fiecare 200 m de teren în zonele de protecție și amenajarea de spații plantate pe cca. 40% din suprafața dintre aliniament și clădiri.

•    împrejmuiri

Pentru realizarea împrejmuirilor se vor respecta de regulă prevederile art. 35 - din R.G.U.


Terenul studiat în P.U.Z. va cuprinde mai multe subzone funcționale, structurate în concordanță cu prevederile Planului Urbanistic Generai al Municipiului București și ale documentaților de urbanism în vigoare sau care și-au produs efectele.

Conform P.U.G. Municipiul București, aprobat cu H.C.G.M.B. 269/2000 aria studiată face parte din subzona mixtă cu clădiri având regim de construire continuu sau discontinuu și înălțimi maxime de P+14 niveluri cu accente înalte peste 45m - M2, T2 - zona transporturilor - traseul drumului expres și V4 spații verzi pentru protecția cursurilor de apa.

Conform reglementărilor P.U.Z.-ului Linia noua de metrou - Magistrala 4 - racord 2 -Extensia PS Zarea - Lac Străuiești. Tronson Bd-ui Bucureștii Noi - Zona Laromet -Zona Străuiești aprobat cu H.C.G.M.B. nr.136/27.04.2013, Șos. Ghe.I. Sisești și Șos. București - Târgoviște vor suferi modificări ale profilului și vor fi supratraversate de un pasaj - Drumul Expres. Astfel terenurile studiate în această documentație nu mai sunt afectate de drumul expres (reglementat în P.U.G. Municipiul București),

neavând o reglementare alternativă pe zona rezervată_p&qtru realizarea acestuia.


VTi CU ORIGINALULUNITĂȚI ȘI SUBUNITĂȚI FUNCȚIONALE

Subunități funcționale.

1W' iA 1W ■’V    î;1'1    -“i" rtșjt?

’~>l    *‘1 "PVH,5    1 'k!®-*1

    < a*

Suprafața *

(mp) • ;    ;

’P^t^

Ansamblu rezidențial și dotări complementare

Zonă mixtă

8 213

48,6%

Locuire colectivă

5 554

32,9%

Spații verzi pentru protecția cursurilor de apă (V4)

3 134

18,5%

DIRECȚIA URBANISM REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

AVIZ

VIZAT SPRE NESCHIMBATE

Ansamblu rezidențial și dotări complementare

SECȚIUNEA I: Utilizare funcțională

Art.l - Utilizări admise.

■    servicii;

■    comerț;


■    sănătate;

■    învățământ;

■    locuire;

Art.2 - Utilizări admise cu condiționări

• fără obiect

Art.3 - Utilizări interzise

• se interzice orice intervenție care contravine legilor și normelor în vigoare.

SECȚIUNEA II: Condiții de amplasare, echipare și configurare a clădirilor.

Art.4 - Caracteristici ale parcelelor (suprafețe, forme, dimensiuni)

•    planului Zonificare funcțională - Reglementări, anexat.

Art.5 - Amplasarea clădirilor față de aliniament

•    clădirile vor fi retrase de la aliniament cu min 3.00m (conform planului Zonificare funcțională - Reglementări, anexat).

Art.6 - Amplasarea clădirilor față de limitele laterale și posterioare ale parcelelor

•    clădirile vor fi retrase de la limitele laterale ale parcelelor cu min 3.00m, respectiv 5.00m (conform planului Zonificare funcțională - Reglementări, anexat).

•    în partea de sud, în vecinătate Lacului Grivița, clădirile vor fi retrase la minim 50.00m față de limita luciului de apă.

Art.7 - Amplasarea clădirilor unele față de altele pe aceeași parcelă

• clădirile vor avea între ele o distanță de min 6.00m (conform planului Zonificare funcțională - Reglementări anexat).


URBANISM


-GULAMENT LOCAL DE URBANISM VIZAT SPRE '    .............

Art.8 - Circulații și accese

•    circulațiile pietonale și auto propuse vor respecta normele în vigoare.

•    circulațiile din interiorul incintei vor avea un profil de lO.OOm (dublu sens -7.00m carosabil), respectiv 7.00m (sens unic - 4.00m carosabil).

Art.9 - Staționarea autovehiculelor

•    parcajele aferente circulațiilor propuse respectă"hbffneleîn-vigoar CONFORM CU ORIGJNALUL


Art.10 - înălțimea maximă admisibilă a clădirilor

•    Subzona M:

-    regimul maxim de înălțime a clădirilor este 2S+P+M+10E (conțprr Zonificare funcțională - Reglementări, anexat).

-    înălțimea maximă este de 44.50m.

•    Subzona L:

regimul maxim de înălțime a clădirilor este S+P+8E (conform planului Zbnificare funcțională - Reglementări, anexat).

-    înălțimea maximă este de 34.60m.

Art.ll - Aspectul exterior al clădirilor

•    construcțiile vor avea o conformare volumetrică prin care să se marcheze importanța zonei pentru oraș (intersecția a două artere de circulație importante: Șos. Ghe.I. Sisești și Șos. București - Târgoviște și vecinătatea cu Lacul Grivița).

Art. 12 - Condiții de echipare edilitară

•    conform studiilor de specialitate avizate conform legii. Se vor asigura: alimentarea cu apă, colectarea apelor uzate, telefonie fixă și iluminat public conform cerințelor funcționale ale fiecărei categorii de spațiu.

•    se recomandă extinderea sistemului de colectare a apelor meteorice în bazine decorative pentru a fi utilizate pentru întreținerea spațiilor plantate.

Art. 13 - Spații libere și spații plantate

•    se va asigura ponderea de spații verzi de minimum 20%, peste care se va adauga o suprafața de minim 10% de dale înierbate.

•    toate parcajele vor fi plantate cu cel puțin un arbore la patru locuri de parcare și vor fi înconjurate de un gard viu de 1,20 metri înălțime.

Art. 14 - împrejmuiri

• împrejmuirile spre stradăvfir_fitransparente, cu înălțimi de minim 2.00 m din care un soclu de 0.6QXm$ vâr fc&ublate cu un gard viu.
DIRECȚIA URBANISM REGULAMENT LOCAL DE URBANI AVIZ

VIZAT SPRE

Art. 15 - Procent maxim de ocupare a terenului (POT)

•    Subzona M:

P.O.T. maxim = 50%

•    Subzona L:

P.O.T. maxim = 50%

Art. 16 - Coeficient maxim de utilizare a terenului (CUT)

•    Subzona M:

CUT maxim = 3,6 mp. ADC / mp. teren

•    Subzona L:

CUT maxim = 3,6 mp. ADC / mp. teren

Spații verzi pentru protecția cursurilor de apă - V4

SECȚIUNEA I: Utilizare funcțională

Art.l - Utilizări admise.    p-~-—~    —     —

•    drum de halaj;    CONFORM CU ORIGINALUL

•    alei;    I

!


•    amenajări de mici dimensiuni pentru odihnă;    "

•    agrement;

•    joc și sport;

•    debarcadere;

•    anexe sanitare;

•    mici puncte de alimentație publică specifice programulu

Art.2 - Utilizări admise cu condiționări

•    fără obiect


Art.4 - Caracteristici ale parcelelor (suprafețe, forme, dimensiuni)

• conform studiilor de specialitate avizate conform legii.

Art.5 - Amplasarea clădirilor față de aliniament

• conform studiilor de specialitate avizate confdfWnbgii.


Art.6 - Amplasarea clădirilor față de limitele laterale și parcelelor

• conform studiilor de specialitate avizate conform legii

Art.7 - Amplasarea clădirilor unele față de altele pe aceeaâ

• conform studiilor de specialitate avizate conform legii.

Art.8 - Circulații și accese

•    conform studiilor de specialitate avizate conform legii.

•    se va asigura accesul din circulațiile publice ale aleilor ocazional carosabile (pentru întreținere, aprovizionare, drum de halaj) care vor fi tratate ca alei principale.

•    se va asigura din drumul de halaj accesul direct la lac al mașinilor de pompieri.

Art.9 - Staționarea autovehiculelor

•    parcajele se vor dimensiona și dispune în afara circulațiilor publice conform normelor specifice și proiectelor de specialitate legal aprobate.

Art.10 - înălțimea maximă admisibilă a clădirilor

•    cu excepția instalațiilor, înălțimea maximă a clădirilor nu va depăși P+2E.

Art.ll - Aspectul exterior al clădirilor

•    conform studiilor de specialitate avizate conform legii;

•    se recomandă adecvarea arhitecturii clădirilor la caracterul diferitelor categorii de spații plantate.

Art. 12 - Condiții de echipare edilitară

• conform studiilor de specialitate avizate conform legii. Se vor asigura: alimentarea cu apă, colșctafea-^pelor uzate, telefonie fixă și iluminat public conform cerințelor fun^iOT^al^ai^fiecărei categorii de spațiu.


^RBAtXVISION CONSULTING S.R.L'i.n 140/15496/21.12.2015, CUI -35347232^0 13

1 VIZAT


Art.13 - Spații libere și spații plantate

•    plantațiile înalte se vor dispune conform normelor specifice pentru fiecare categorie de spații plantate;

•    toate parcajele vor fi obligatoriu plantate cu cel puțin un arbore la patru locuri de parcare și vor fi înconjurate de un gard viu de 1,20 metri înălțime.

•    se recomandă utilizarea speciilor locale adaptate condițiilor climatice și favorabile faunei antropofile specifice

Art.14 - împrejmuiri

• împrejmuirile vor fi transparente, cu înălțimi de minim 2.00 m din care un soclu de 0.60 m. și vor fi dublate cu un gard viu.

SECȚIUNEA III: Posibilități maxime de ocupare și utilizare a terenului

Art. 15 - Procent maxim de ocupare a terenului (POT)

P.O.T. max cu construcții, platforme, circulații carosabile și pietonale = 15%;