Hotărârea nr. 343/2018

HOTARAREnr. 343 din 2018-06-14 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL STR. JANDARMERIEI NR. 13, NR.13A, NR. 13B SI STR. METEOROLOGIEI NR. 24 SI NR. 30, SECTORUL 1, BUCURESTIHOTARARE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

Str. Jandarmeriei nr. 13, nr. 13A, nr. 13B și Str. Meteorologiei nr. 24 și nr. 30, Sectorul 1, București

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului București;

Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului nr. 35/03.05.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 278/04.05.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de raportul informării și consultării publicului redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 136/2012;

Văzând documentele emise de:

-    Primăria Sectorului 1 - Certificat de urbanism nr. 2339/47/J/41371/14.12.2016;

-    Primăria Municipiului București - Direcția Urbanism: aviz de inițiere nr. 42/14.07.2017;

-    Agenția pentru Protecția Mediului București: decizia etapei de încadrare nr. 27/02.11.2017;

-    Comisia de coordonare a Primăriei Municipiului București: aviz nr. 1575414/17.11.2017;

-    Comisia Tehnică de Circulație - aviz de principiu nr. 1532340/11899/08.08.2017;

-    Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul Pentru Situații de Urgență „Dealul Spirii” București - Ilfov - aviz nr. 2860/17-SU-BIF-A/17.08.2017;

în conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

-    Planului Urbanistic General al Municipiului București aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000, cu valabilitate prelungită prin Hotărârea C.G.M.B. nr.324/2010, Hotărârea C.G.M.B. nr. 241/2011, Hotărârea C.G.M.B. nr. 232/2012 și 224/15.12.2015;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;

în temeiul prevederilor art. 36 alȚn<(2) lit.c), alin. (5) lit. c) și art. 45 alin. (2) lit. e), din Legea nr. 215/2001 privind admipistrațîâ plib|i.că locală, republicată, cu modificările și

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă documentația de urbanism Planul Urbanistic Zonal - Str. Jandarmeriei nr. 13, nr. 13A, nr. 13B și Str. Meteorologiei nr. 24 și nr. 30, Sectorul 1, București, în conformitate cu anexele nr. 1, nr. 2 și nr. 3, părți componente ale documentației de urbanism (avizul Arhitectului Șef nr. 1/11.01.2018, prevăzut în anexa nr. 1, planul de reglementări urbanistice - vizat spre neschimbare prezentat în anexa nr. 2 și Regulamentul Local de Urbanism reprezentând anexa nr. 3), care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Prezenta documentație de urbanism are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la emiterea autorizației de construire.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 14.06.2018.


SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI,

Georgiana Zamfir


București, 14.06.2018 Nr. 343

CONFORM CU ORIGINALULB-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021 305 55 00; www.pmb.ro

Pag 2


\n

Anexa 1PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Dezvoltare Urbană

5

Direcția Urbanism

J

Ca urmare a solicitării și completărilor transmise Primăriei Municipiului București dq S.C. GRAPH TRONIC XM S.R.L. - URB RUR RADU LUCIAN GEORGE POPESCU cu sediul în București, sectorul 3, str. Maximilian Poppernr. 51, telefon : 0722512299 (în calitate de elaborator și reprezentant al inițiatorilor documentației de urbanism D-NUL STERE CORNEL; D-NUL DUMITRASCU GEORGE; D-NA DUMITRU SILVIA; D-NUL IONESCU GABRIEL BOGDAN; D-NA IONESCU SUZANA), înregistrate la Registratura-P.M.B. cu nr. 1572484/01.11.2017 și nr. 1584067/13.12.2017, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:


„PUZ - STR. JANDARMERIEI NR. 13, NR.13A, NR.13B și STR. METEOROLOGIEI NR. 24 și NR.30,

SECTORUL 1, BUCUREȘTI”

Generat de imobilele : situate în str. Jandarmeriei nr. 13; nr,13A; nr.lSB și str. Meteorologiei nr. 24 și nr. 30, sectorul 1, în suprafață de 5683,OOmp, conform Certificatului de urbanism nr. 2339/47/J/41371 /14.12.2016 emis de Primăria Sectorului 1, București.

Inițiatori : D-NUL STERE CORNEL; D-NUL DUMITRASCU GEORGE; D-NA DUMITRU SILVIA; D-NUL IONESCU GABRIEL BOGDAN; D-NA IONESCU SUZANA Proiectant: S.C. GRAPH TRONIC XM S.R.L

Specialist cu drept de semnătură RUR: RADU LUCIAN GEORGE POPESCU

Amplasare, delimitare, suprafață zonă studiată în PUZ:

Zona studiată prin PUZ se află în intravilanul Municipiului București, în Zona de Nord a Municipiului București, și este delimitată astfel: la Nord-str. Jandarmeriei, la Sud- proprietăți private, la Est-Aleea Meteorologiei, Ia Vest-proprietăți private.

Prevederi P.U.G. - R.L.U. /PUZZPUD aprobate anterior:

Conform Certificatului de urbanism nr. 2339/47/J/41371/14.12.2016 emis de Primăria Sectorului 1, București, amplasamentele care fac obiectul studiului urbanistic se încadrează în P.U.G. - M.B. aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 269/2000, cu completările ulterioare, în Unitatea Teritorială de Referință U.T.R. CB1 - Subzona serviciilor publice dispersate în afara zonelor protejate, caracterizată de următorii indicatori urbanistici:AVIZ DE INIȚIERE nr. 42/14.07.2017

AVIZ COMISIA TEHNICA DE CIRCULAȚIE - P.M.B. nr. 1532340/11988/08.08.2017


PREVEDERI P.U.Z. - RLU PROPUSE:

FUNCȚIUNI AVIZATE: LOCUINȚE COLECTIVE.

INDICATORI URBANISTICI AVlf

POT = 50%;

CUTmax= 2,48 mpADC/mpteren RmaxH = P+3E-4Eretras

CIRCULAȚII, ACCESE: parcarea și gararea autovehiculelor șl profilul transversal al circulațiilor propuse vor respecta Normele privind asigurarea numărului minirr) de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație aprobate prin HCGMB nr. 66/2006.

Echipare tehnico-edilitară: Rețelele edilitare aferente imobilului propus, se vor racorda la rețelele publice de alimentare cu apă, canalizare, energie electrica, gaze, etc.

Elaboratorul și beneficiarul P.U.Z. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.Z. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) lit. n) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.Z.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.Z. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

ARHITECT ȘEF AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

ta

ÎANU


AKII.IHa:

$

UKAS

iso 900, • no    001GRAPH TRONIC XM

J40/7601/1992 R1594294


Beneficiari:


Proiect nr:

34/2016
Str. Dr.Maximilian Popper, Nr. 51, Sector 3, București Tel/ Fax: 021.320,89.54, 0722.51.22 99 E-mail: ofRce@graphtronic.ro

Cod IBAN: RO03 RNCB 0075 1272 3158 0001 BCR Sector 4 CF: RO 1594394REGULAMENT AFERENT - PLAN URBANISTIC ZONAL

CONSTRUIRE ANSAMBLU DE LOCUINȚE S+P+3-4E

STR JANDARMERIEI NR.13,13A, 13B SI STR. METEOROLOGIEI NR.24 SI 30, SECT, 1


CAPITOLUL 1 - DISPOZIȚII GENERALE

Prezenta documentație se întocmește conform Reglementării tehince „Ghid privind Metodologia de Elaborare și Conținutul Cadru al Planului Urbanistic Zonal”, indicativ GM-0101-2000.

Prescripțiile cuprinse în RLU (permisiuni și prescripții) sunt obligatorii pe parcela ce a generat PUZ.

La baza elaborării RLU aferent PUZ stau :

-    prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului București

-    Legea nr, 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu completările f modificările de rigoare,

dintre care cea mai nouă în decembrie 2015

-    Normele de aplicare ale legii 350/2001 - Ordin 233/2016

-    Legea locuinței 114/1996

CONFORM CU ORIGINALUL


-    H.G.R. nr. 525/1996

-    Legea 265/2006 privind protecția mediului

-    PUG aprobat cu HCGMB nr. 269/2000 avand valabilitatea prelungita cu HCGMB nr. 324/^10^'

-    PUZ Str. Jandarmeriei, nr. 5-9, aprobat cu HCGMB din 17.01.2008

-    PUZ Str. Jandarmeriei, nr. 1-3A, aprobat cu HCGMB 8 din 28.01.2009

-    PUZ Str. Meteorologiei, nr.30, aprobat cu HCGMB 86 din 14.05.2010    '-----

-    PUZ Str. Meteorologiei, nr. 26-28, aprobat cu HCGMB 241 din 03.09.2014

-    PUZ Str. Jandarmeriei, nr. 13, aprobat cu HCGMB 236 din 14.12.2015

-    PUZ Str. Meteorolgiei, nr. 17-21, în curs de avizare

-    condițiile impuse de avizele și acordurile obținute

Planul Urbanistic Zonal are caracter de reglementare specifică a dezvoltării urbanistice a unei zone din localitate și cuprinde prevederi coordonate, necesare atingerii obiectivelor sale.

PUZ-ul nu reprezintă o fază de investiție, ci o fază premergătoare realizării investițiilor.

Prin PUZ se stabilesc obiectivele, acțiunile, prioritățile, reglementările de urbanism - permisiuni și restricții,

necesar a fi aplicate în utilizarea și conformarea construcțiilor din zona studiată, în conținutul PUZ se tratează următoarele categorii generale de probleme:

-    organizarea rețelei stradale - accese

-    organizarea funcțională a terenului

-    organizarea urbanistic - arhitecturală în funcție de caracteristicile structurii urbane

-    indici și indicatori urbanistici (regim de aliniere, regim de înălțime, POT, CUT, etc)

-    dezvoltarea infrastructurii edilitare

-    statutul juridic și circulația terenurilor

-    măsuri de protecție a mediului

CAPITOLUL 2 - REGULI DE BAZĂ PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR

Terenurile au o suprafață totală de 5774 mp, și sunt în proprietatea: Stere Cornel, Dumitrașcu George, Dumitru Silvia, lonescu Gabriel Bogdan, lonescu Suzana.

Conform PUG București, terenurile - proprietate privată se află în intravilanul orașului - CB1 -subzona serviciilor publice dispersate în afara zonelor prptejgte, .cu un POT max de 50% și un CUT max = 2,2 (3-4 niveluri) și CUT max = 2,4 (peste 6 niveluri).

S-a obținut CERTIFICATUL DE    M^^39/4^41371 din 14.12.2016.S C. GRÂPH-T-RONIC XM S8L„

Str. Dr.Maximilian Popper, Nr. 51, Sector 3, București Tel/ Fax: 021.320 39.64, 0/22.51.22.99 E-mail: ofSce@graphtronic.ro

Cod IBAN: RO 03 RNCB 0075 1272 31 58 0001 BCR Sector 4 CF: RO 1594394


Se propun indicatori urbanistici POT și GUT adecvați ocupați eficiente a terenului; se va respecta codul ciyiK privind vecinătățile; colectarea apelor meteorice se va face strict în interiorul proprietății.

Conformarea în plan și pe verticală a imobilelor va asigura însorirea maximă a clădirilor propuse, conform Ordinului Ministerului Sănătății nr.536/1997.

Se asigură locuri de parcare și spații verzi în interiorul proprietății, precum și garaje în subsolurile clădirilor, acestea satisfăcând nevoile viitorilor locatari.

POT maxim conf. PUG aprobat - 50%

POT maxim solicitat prin PUZ = 50%

CUT maxim conf. PUG aprobat = 2,2 (3-4 niveluri) sau 2,4 (peste 6 niveluri)

CUT maxim solicitat prin PUZ = 2,48

Regim de înălțime maxim conf. PUG aprobat - P+1 -> P+6 sau mai înalt

Regim de înălțime maxim solicitat prin PUZ - S+P+3-4E - 16,5 m față de cota terenului amenajat. CONSTRUCȚli Șl AMENAJĂRI PERMISE ÎN AMENAJABILUL PARCELEI (terenul rămas după ocupare cu

construcțiile propuse):

accese, alei carosabile, parcaje

alei pietonale, platforme - rampe pentru persoane cu handicap spații verzi

rețele tehnice edilitare și construcții aferente lor, racorduri și branșamente platformă amplasare europubele

INSTALAȚIILE Șl ECHIPAMENTELE SITUATE ÎN AMENAJABILUL PARCELEI

Asigurarea branșamentelor și echipării tehnico-edilitare se va face prin grija propletaiului / dezvdtaiorukii.

Alimentare cu apă potabilă

o Branșament direct din rețeaua publică o Cămin de branșament și apometru

Canalizarea menajeră și pluvială:

o Branșament direct la rețeaua publică o Cămine de racord

Telefonie, Internet, Cablu TV: o Branșament la rețea

Alimentare cu energie electrică o Branșament la rețea

Alimentare cu gaze naturale o Branșament la rețea o Montare contor - măsurare consum


REGULI PRIVIND AMPLASAREA DE SPAȚII VERZI Șl ÎMPREJMUIRI

Se propune men inerea unei suprafe e de minim 30% din suprafaa totală a terenului pentru spaiu verde-din care minim 2/3 va fi pe sol, și se propune valorificarea proximității față de Pădurea Băneasa prin orientarea cât mai multor terase spre direcția pădurii și plantarea abundentă a arborilor pe teren, astfel încât să se creeze impresia dispersării gradate a pădurii spre oraș.

Spre domeniul public - împrejmuirea se va realiza transparent, fără elemente opace, cu înălțime de max 1,50 - putând fi dublată cu un gard viu.

REGULI DE AMPLASARE Șl RETRAGERI MINIME OBLIGATORII

Vecinătățile terenului studiat:

Nord : Str. Jandarmeriei nr. 13 - Florea Mădălina luliana

Est: - Aleea Meteor^og^fnr,T&- Rizescu Constantin și Rizescu LidiaStr. Dr.Maximilian Popper, Nr. 51, Sector 3, București Tel/ Fax: 021.320 89.54, 0722.51.22.99 E-mail: office@graphtronic.ro


Cod IBAN: RO 03 RNCB 0075 1272 3158 0001 BCR Sector 4 CF: RO 1594394


Teofil


Sud : - drum propus prin PUZ aprobat cu HCGMB nr.86/14.05.2010    S'

-    drum propus pentru acces proprietate Str. Meteorologiei nr.30 - Grigorescu Decebal

Vest - drum propus prin PUZ aprobat cu HCGMB nr.86/14.05.2010

-    Str. Meteorologiei nr.30 - Grigorescu Decebal Teofil Se propun următoarele retrageri minime ale fațadei față de limitele de proprietate:

CORP A (nord)

-    Nord: 3,5 m

-    Est: 5,0 m    CONFORM CU ORIGINAL

-    Sud: 3,0 m

-    Vest: 3,0 m

-    Se propune o retragere de 1,5 m a etajului 4 față de de fațada estic

CORP B (sud)

-    Nord : 3,0 m

-    Est (față de lim. prop. aleea. Meteorologiei): 5,4 m (4,5 m față de noul trotuar)

-    Est (față de limita prop aleea Meteorologiei nr.26-28): 5,0 m

-    Sud (față de limita prop aleea Meteorologiei nr.26-28): 5,0 m

-    Sud (față de limita prop. drum propus): 3,5 m

-    Vest: 3,5 m

-    Se propune o retragere de 1,5 m a etajului 4 față de de fațadele din spatele terenului, respectiv Sud și Est

CIRCULAȚII

Aleea meteorologiei nu este momentan foarte circulată, deservind puține locuințe individuale, dar o dată cu realizarea ansamblurilor rezidențiale propuse în zonă există și necesitatea lărgirii acesteia, după cum a fost propus prin mai multe planuri urbanistice zonale. Această lărgire va respecta prevederile legii 33/1994 privind exproprierea pentru o cauză de utilitate publică.

Accesul spre terenuri se va face printr-o alee ce leagă Str. Jandarmeriei și Aleea Meteorologiei. Această alee are un profil transversal de 9,00 m și constă din

-    2 trotuare de 1,5 m

-    carosabil de 6,00 m (2 benzi).

Aleea Meteorologiei își va lărgi profilul transversal (C-C în planșa de regler 13,00 m și va consta din:

-trotuare 2 x 1,5 m -spațiu verde 2x1,5 m

-    carosabil 7,00 m (2 benzi)

Pentru a fi realiztă aleea de legătură și lărgirea profilului Aleii Meteorologiei, din terenurile--studiate trebuie cedată o suprafață de ~ 90 mp (suprafața reală va fi determinată în urn^j^jjg-^ măsurători exacte în urma proiectelor de lărgire și construire a străzilor noi).

Se prevăd două accese cu rampă pentru subsolurile celor două clădiri rezidențiale,'^'^

întocmit

arh. Traian Mihalache Data OCTOMBRIE 2017