Hotărârea nr. 342/2018

HOTARAREnr. 342 din 2018-06-14 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL STR. GHEORGHE POLIZU NR. 9, SECTOR 2, BUCURESTIConsiliul General al Municipiului București ROMÂNIA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Str. Gheorghe Polizu nr. 9, Sector 2, București

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului București;

Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului nr. 36/03.05.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 277/04.05.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de raportul informării și consultării publicului redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 136/2012;

Văzând documentele emise de:

-    Primăria Sectorului 1 - Certificat de urbanism nr. 1884/195/P/29251/06.11.2017;

-    Primăria Municipiului București - Direcția Urbanism - aviz de oportunitate nr. 62/29.12.2015;

-    Ministerul Culturii și Identității Naționale - Direcția pentru Cultură a Municipiului București: aviz nr. 001/ZP/10.01.2017;

-    Agenția pentru Protecția Mediului București: decizia etapei de încadrare nr. 23/10.10.2017;

-    Comisia de coordonare a Primăriei Municipiului București: aviz nr. 1575241/17.11.2017;

-    Comisia Tehnică de Circulație - avizul de principiu nr. 1529017/11522/25.07.2017;

-    Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul General pentru Situații de Urgență „Dealul Spirii” București - Ilfov: aviz nr. 2426/17-SU-BIF-A/27.07.2017;

în conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

-    Planului Urbanistic General al Municipiului București aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000, cu valabilitate prelungită prin Hotărârea C.G.M.B. nr.324/2010, Hotărârea C.G.M.B. nr. 241/2011, Hotărârea C.G.M.B. nr. 232/2012 și 224/15.12.2015;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. c) și art. 45 alin. (2) lit. e), din

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă documentația de urbanism Planul Urbanistic Zonal Strada Gheoghe Polizu nr. 9, Sectorul 1, București, în conformitate cu anexele nr. 1, nr. 2 și nr. 3, părți componente ale documentației de urbanism (avizul Arhitectului Șef nr. 3/11.01.2018, prevăzut în anexa nr. 1, planul de reglementări urbanistice - vizat spre neschimbare, prezentat în anexa nr. 2 și Regulamentul Local de Urbanism, reprezentând anexa nr. 3), care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Prezenta documentație de urbanism are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la emiterea autorizației de construire.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 14.06.2018.


București, 14.06.2018 Nr. 342


B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021 305 55 00; www.pmb.ro

Pag 2


1

\n

Anexa 1PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI *

Direcția Generală Dezvoltare Urbană

J

Direcția Urbanism

5

Ca urmare a solicitării și completărilor transmise Primăriei Municipiului București de către S.C. SISTEM „C” S.R.L. cu sediul în București, Sectorul 4, str. Costache Stamate nr. 1, telefon 021/3304285, reprezentantă a inițiatoarei S.C. PROCOM GROUP S.R.L., înregistrate la Registratura-P.M.B. cu nr. 1583321/11.12.2017, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:


Nr


AVIZ ARHITECT ȘEF î„ // O/.

.....din

PENTRU


„PUZ - STR. GHEORGHE POLIZi^™. SECTORUL 1, BUCUREȘTI”

Generat de imobilul : situat în str. Gheorghe Polizu nr. 9, sectorul 1, în suprafață de 274,00 mp, conform Certificatului de urbanism nr. 1724/161/P/26986/21.10.2015 emis de Primarul Sectoruluil, București

Inițiator : S.C. PROCOM GROUP S.R.L.

Proiectant: S.C. SISTEM C S.R.L.

Specialist cu drept de semnătură RUR: CONSTANTIN CARAMAN

Amplasare, delimitare, suprafață zonă studiată în PUZ:

Zona studiată prin PUZ se află în intravilanul Municipiului București, în Zona Centrală a Municipiului București, și este delimitată astfel: la Nord - proprietate privată, la Sud -str. Gh. Polizu, Ia Est - proprietate privată, la Vest - Institutul Politehnic București.

    Prevederi P.U.G. - R.L.U, /PUZ/PUD aprobate anterior:

Conform Regimului economic și Regimului tehnic prezentate în Certificatul de urbanism nr. 1724/16 l/P/26986/21.10.2015 eliberat de Primarul Sectorului 1, București, amplasamentul ce face obiectul studiului este reglementat din punct de vedere urbanistic, de Planul Urbanistic General al Municipiului București aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 269/2000 (completată cu H.C.G.M.B. nr. 324/17.11.2010, H.C.G.M.B. nr. 241/20.12.2011 și H.C.G.M.B. nr. 232/19.12.2012), încadrându-se în Unitatea Teritorială de Referință - UTR “CA2” - subzona centrală cu funcțiuni complexe, cu clădiri de înălțime medie, mare și cu accente peste 45 metri, cu regim de construire continuu sau discontinuu, caracterizată de următorii indicatori urbanistici: PROCENT DE OCUPARE A TERENULUI (POT) - maxim =70%

COEFICIENT DE UTILIZARE AL TERENULUI (CUT) - maxim 3,0 mpADC/mpteren ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR - P+6 niveluri si mai multe

AVIZ DE OPORTUNITATE nr. 62/29.12.2015.


PREVEDERI P.U.Z. - RLU PROPUSE :

FUNCȚIUNI: MIXTE - SERVICII; COMERȚ ȘI LOCUINȚE.

INDICATORI URBANISTICI:

POT=70%; CUT=3,2mpADC/mp teren; Rhmax.= P+2E - S+P+5E - Hmax-18,00m.

CIRCULAȚII, ACCESE: parcarea și gararea autovehiculelor și profilul transversal al circulațiilor propuse vor respecta Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație aprobate prin HCGMB nr. 66/2006.

Echipare tehnico-edilitară: Rețelele edilitare aferente imobilului propus, se vor racorda la rețelele publice de alimentare cu apă, canalizare, energie electrica, gaze, etc.

Elaboratorul și beneficiarul P.U.Z. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.Z. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) lit. n) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.Z.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.Z. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.


ARHITECT ȘEF AL


OPIULUI BUCUREȘTI


ARH. DI


‘ *’ V^fcTEANU'întocmit, S''

Expert ingffiictor Manea

4EX/10.01.2018LIMITE


LEGENDA

LIMITA ZONEI STUDIATE    2.

" J LIMITA ZONA FUNCȚIONALA    A/.SA^

I LOTUL CARE A GENERAT DOCUMENTAȚIA

LIMITA LOTURIFUNCȚIUNI


iSiifiâlsSLOCUINȚE INDIVIDUALE

ANEXA / GARAJ / DEPENDINȚA

COMERȚ / SERVL

SANATATE

INVATAMANT

EDILITARE


CURȚI / CONSTRUCȚII

SPATII VERZI AMENAJARE SPATII VERZI DeXiNIAMENT DE PRINCIPIU

PARCAJE AUTO

BAZINE / FÂNTÂNI'

CLĂDIRI MONUMENTEXTOfclC


CIRCULAȚII

” CIRCULAȚII CAROSABILE

CIRCULAȚII PIETONALE

REGLEMENTARI URBANISTICE

ZONE FUNCȚIONALE ara» ZONA MIXTA "M3 f "C/L?" "■ ZONA MIXTA "M3"

4b IB    «P M j


DIRECȚIA URBANISM REGULAMENT LOCAL DE UREANISf. AVIZ NR.


SPRE NESCHÎMBAR

sistem C s.r./."


REGULAMENT LOCAL DE URBANISM


STRADA GHEORGHE POLIZU NR. 9

CONSTRUIRE IMOBIL S+P+5E - FUNCȚIUNI MIXTE (SERVICII,COMERȚ SI LOCUIRE)

SECTORUL 1, BUCUREȘTI2 - P.U.Z. - REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

I.    PRESCRIPȚII GENERALE

1.    DISPOZIȚII GENERALE

1.1.    Rolul R.L.U.

1.2.    Baza legala a elaborării R.L.U.

1.3.    Teritoriul de aplicare a R.L.U.

1.4.    Conținutul R.L.U.

1.5.    Perioada de valabilitate A R.L.U. si modificarea R.L.U.

2.    AUTORIZAREA DIRECTA A CONSTRUIRII

3.    AUTORIZAREA INDIRECTA A CONSTRUIRII

4.    OBIECTIVELE DEZVOLTĂRII URBANISTICE A ZONEI

5.    ZONE DE PROTECȚIE SI INTERDICȚIE DE CONSTR


II.    PRESCRIPȚII SPECIALE PE ZONE, SUBZONE SI UNITJț GENERALITĂȚI: CARACTERUL ZONEI SECȚIUNEA I: UTILIZARE FUNCȚIONALA Art.1 - Utilizări admise.

Art.2 - Utilizări admise cu condiționări    [/**

Art.3 - Utilizări interzise

SECȚIUNEA II: CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE SI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR Art.4 Caracteristici ale parcelelor (suprafețe, forme, dimensiunii /

Art.5 - Amplasarea clădirilor fata de aliniament    </

Art.6 - Amplasarea clădirilor fata de limitele laterale si posterioare ale parcelelor Art. 7 - Amplasarea clădirilor unele fata de altele pe aceeași parcela Art. 8 - Circulații si accese

Art. 9 - Staționarea autovehiculelor

Art. 11 - Aspectul exterior al clădirilor

Art. 12 - Condiții de echipare edilitara

Art. 13 - Spatii libere si spatii plantate

Art. 14 - împrejmuiri

SECȚIUNEA III: POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE SI UTILIZARE A TERENULUI Art. 15 - Procent maxim de ocupare a terenuluiJjP.O.T.)

Art. 16 - Coeficient maxim de utilizaps^er^uluf^C^T^


P . U . Z . STRADA G


^■PtO^fNR. 9, SECTORUL 1, BUCUREȘTI ^-2017


DIRECȚIA URBANISM REGULAMENT LCCAL DE URBANISM AVIZ NR.......

siste


VIZAT SPRE/NESCHÎMBAR5 TrC SXfF-


2 - P.U.Z. - REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

TITLUL I - PRESCRIPȚII GENERALE

1. DISPOZIȚII GENERALE

1.1. ROLUL R.L.U.


„Regulamentul local de urbanism [ ... ] aferent Planului urbanistic zonal cuprinde si detaliaza prevederile [... ] Planului urbanistic zonal privitoare la modul concret de utilizare a terenurilor, precum si de amplasare, dimensionare si realizare a volumelor construite, amenajărilor si plantațiilor. După aprobare [... ] Planul urbanistic zonal [... ] împreuna cu regulamentele locale de urbanism aferente sunt opozabile în justiție."


•Extras din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, art. 49, alin. 2, 3.

Prezentul R.L.U. este aferent P . U . Z . STRADA GHEORGHE POLIZU NR. 9; prescripțiile R.L.U. sunt obligatorii pentru teritoriului delimitat cu linie roșie continua in planșa A-2.1 Reglementari Urbanistice 1:1000 si A-2.2 Reglementari Urbanistice 1:500, in suprafața totala de 295mp.

Prezentul R.L.U. este complementar R.L.U. aferent P.U.G. Mun. București pentru ca: aduce precizări prevederilor R.L.U. - P.U.G. pentru imobilul (str. Gheorghe Polizu Nr.9) din zona cuprinsa în P.U.Z, încadrate in intravilan;

1.2. BAZA LEGALA A ELABORĂRII R.L.U.

La baza elaborării R.L.U. aferent P.U.Z. stau următoarele acte normative si reglementari:

Codul Civil al României;

Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicata în 2004;

Legea nr. 114/1996 - Legea locuinței;

Legea nr. 350/1996 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările si completările ulterioare

H.G.R. nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism (cu modificările si completările ulterioare) si OMPLAT nr. 21/N/2000 pentru aprobarea Ghidului de Aplicare a R.G.U.;

PUG Municipiul București aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 269/2000, cu toate completările ulterioare

1.3. TERITORIUL DE APLICARE A R.L.U.

Zona de studiu - cuprinzând arealul delimitat de arterele Strada Gheorghe Polizu si Strada Dr. Leonida Vamali, unde se justifica intervenția urbanistica, precum si integrarea fondului

REGULAMENT LC-CAL OE URSANiSM


AVIZ NR........./.(Ir. XY'.//.

VIZAT SPRE/fcsCHIM3ARCr,

sistem ' s.r.l.


Se stabilesc reglementari cu caracter director/orientativ pentru toata aria de studiu, astfel incat acestea sa fie compatibile cu funcțiunea propusa, iar reglementarea detaliata a modului de amplasare a obiectiului pe parcela se limitează la parcela proprietate a inițiatorului, pentru care s-a obtinut si prezentat Certificatul de urbanism.


Prezentul R.L.U. este aferent P.U.Z. STRADA GHEORGHE POLIZU NR. 9; scriptiile R.L.U. sunt obligatorii pentru teritoriului delimitat cu linie roșie continua in lansa A-2.1 Reglementari Urbanistice 1:1000 si A-2.2 Reglementari Urbanistice 1:500, in suprafața totala de 295mp.

Documentația de urbanism este realizata in format digital si format analogic, la scara 1/1000 si 1/500, pe suport topografic realizat in coordonate in sistemul național de referința Stereo 1970, actualizat pe baza ortofotoplanurilor si pe baza unor măsurători la teren, cu . respectarea si integrarea limitelor imobilelor înregistrate in evidenjele de cadastru si publicitate imobiliara, puse la dispoziție de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara al Municipiului București.

1.4.    CONȚINUTUL R.L.U.

Regulamentul local de urbanism aferent P.U.Z.

Planșa A-2.1. - Reglementari urbanistice 1:1000 Planșa A-2.2. - Reglementari urbanistice 1:500

1.5.    PERIOADA DE VALABILITATE A R.LU. SI MO.DIFICAREA.R.LU.

Propunem ca R.L.U. este valabil pe o perioada de timp de maxim 5 ani de la aprobarea sa de către C.G.M.B. Schimbarea condițiilor particulare de construire din teritoriul delimitat prin P.U.Z. sau a condițiilor generale de construire dintr-un teritoriu mai amplu, pot determina aprobarea unor documentații de urbanism noi, care vor prevedea explicit modificările aduse prezentului R.L.U., în condițiile stipulate de Legea nr. 242/2009. ((4) Noua documentație de urbanism, cuprinzând inten'enția solicitată, poate fi aprobată numai după o perioadă de cel puțin 12 luni de la data aprobării documentației de urbanism inițiale.)

2. AUTORIZAREA DIRECTA A CONSTRUIRII

Este posibila autorizarea directa a construirii în condițiile respectării dispozițiilor prezentului R.L.U. si a reglementarilor prevăzute în planșa 2.1_Reglementari urbanistice 1:1000 si 2.2_Reglementari urbanistice 1:500 ; Autorizarea este în competenta Primăriei Sectorului 1 București si se desfasoara după următorul flux:

Cererea pentru eliberarea A.C., bazata pe D.T.A.C. care respecta prevederile prezentului R.L.U. si condițiile formulate prin C.U.;

Eliberarea A.C., în cazulin-cgre D.T.A.C. respecta condițiile de la pct. de mai sus.


jJZU NR. 9, SECTORUL 1, BUCUREȘTI 17

Prezentul PLAN URBANISTIC ZONAL are ca tema studierea condițiilor de realizare a unei construcții definitive cu funcțiune mixta (comerț, servicii si locuințe colective) și regim de înălțime maxim S+P+5E, situata în București, Sector 1, Str. GHEORGHE POLIZU NR. 9.

In prevederile Regulamentului Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic General al Municipiului București, amplasamentul a fost cuprins in subzona „CA2 = Subzona centrala cu funcțiuni complexe, cu clădiri de inaltime medie, mare si cu accente peste 45m, cu regim de construire continuu si discontinuu.

Scopul studiului este stabilirea reglementarilor de urbanism necesar a fi aplicate în utilizarea terenului, în organizarea zonei și în conformarea construcției din zona delimitată, în corelare cu strategia de dezvoltare urbană stabilită prin P.U.G. și R.L.U. ale Municipiului București.

P.U.Z. are caracter de reglementare specifica detaliata pentru zona luata in studiu si asigura corelarea dezvoltării urbanistice a zonei cu planul urbanistic general al localității. Prin P.U.Z. se stabilesc obiectivele, reglementările de urbanism - permisiuni si restricții necesar a fi aplicate in utilizarea terenurilor si conformarea construcțiilor in zona studiata.

Pe baza analizei critice a situației existente, a prevederilor P.U.G. si a opiniei inițiatorilor, conținutul P.U.Z. trateaza următoarele categorii de probleme:

•Zonificarea funcționala a terenurilor care au generat PUZ

•Indici si indicatori urbanistici: - regim de aliniere; - regim de inaltime; - P.O.T., CUT.

•Masuri de protecție a mediului

•Reglementarea accesului pietonal cat si carosabil

•Reglementari - permisiuni si restricții - incluse in Reguiamentul Local de Urbanism

5. ZONE DE PROTECȚIE SI INTERDICȚIE DE CONSTRUIRE TEMPORARA

Putem menționa ca noul obiectiv se afla la mai puțin de 100m de cateva imobile declarate monumente istorice:


Palatul Școalei Politehnice, azi Universitatea Politehnică

1730 - B-ll-m-B-19422- Str. Polizu Gheorghe 1 -7 sector 1 Vechea Școală de meserii, azi Universitatea Politehnică

la o distanta de 0,00m

1731 - B-ll-m-B-19423- Str. Polizu Gheorghe 38 -52 sector 1 Maternitatea Polizu

la o distanta de16,20m

INTERDICȚIE TEMPORARA DE CONSTRUIRE - NU ESTE CAZUL

TITLUL II - PRESCRIPȚII SPECIFICE PE ZONE

CA2 ■ SUBZONA CENTRALĂ CU FUNCȚIUNI COMPLEXE, CU CLĂDIRI DE ÎNĂLȚIME MEDIE,

MARE Șl CU ACCENTE PESTE 45 METRI, CU REGIM DE CONSTRUIRE CONTINUU SAU DISCONTINUU;

GENERALITĂȚI: CARACTERUL ZONEI

Subzona centrală cu funcțiuni complexe, cu clădiri de înălțime medie, mare și cu accente peste 45 metri, cu regim de construire continuu sau discontinuu;


‘conform RLU PUG Municipiul București

SECȚIUNEA I: UTILIZARE FUNCȚIONALA.

art. 1 ■ Utilizări admise:

- se admit funcțiuni de interes general specifice unui centru de afaceri:

• sedii de companii și firme în clădiri specializate pentru birc '

« servicii financiar-bancare și de asigurări;

servicii autonome avansate (manageriale, tehnice și profesionale); servicii pentru cercetare-dezvoltare; servicii de formare - informare; biblioteci, mediateci;

poșta și telecomunicații (releu infostructură); edituri, centre media; activități asociative diverse;

hoteluri pen|rt^(uriămL/kâ^a^ceri și alte spații de recepție;


^OWZU NR. 9, SECTORUL 1, BUCUREȘTI 2017


peci'alizate pentru comerț și 'transporturi;expoziții, centre și galerii de artă; servicii profesionale, colective și personale, pentru funcționarea zonei centrale, servicii agenții diverse (imobiliare, de turism etc.) ■ restaurante, cofetării, cafenele, baruri, terase;

centre comerciale, magazine cu piaza interioară, galerii comerciale, comerț cu obiecte

de artă etc.;

cazino, dancing, cinema;

centre de recreere și sport în spații acoperite;

mici unități productive manufacturiere și de depozitare mic-gros legate de funcționarea zonei centrale;

locuințe cu partiu special având incluse spații pentru profesiuni liberale;

parcaje multietajate de descongestionare a circulației în zona centrală protejată.

CA2 - se admit funcțiuni publice reprezentative de importanță supramunicipală și sedii ale unor organisme internaționale și zonal - europene, și amenajări publice (străzi și piațete pietonale, scuaruri, plantații decorative, reclame, mobilier urban și elemente de artă decorativă).

conform RLU PUG Municipiul București

art. 2 - Utilizări admise cu condiționări:

-    se admit clădiri cu funcțiuni care nu permit accesul liber al publicului, cu condiția ca, la nivelul parterului și mezaninului, frontul spre stradă să fie destinat unor spații accesibile locuitorilor și turiștilor - comerț, expoziții, restaurante, recreere, servicii personale și colective etc.;

-    se admit la parterul clădirilor funcțiuni care nu permit accesul liber al publicului numai cu condiția ca acestea să nu reprezinte mai mult de 30% din frontul străzilor și să nu se grupeze mai mult de două astfel de clădiri (cca. 40.0 metri desfășurare de front);

-    se admit locuințe la nivelurile superioare ale clădirilor având alte funcțiuni, de preferință un partiu special de adaptat zonei centrale de afaceri;

-    se admite conversia în alte funcțiuni a locuințelor situate în clădiri existente cu condiția menținerii a unei ponderi a locuințelor de minim 30 % din totalul ariei construite desfășurate;

-    se admit restaurante de orice tip cu condiția ca unitățile care comercializează pentru consum băuturi alcoolice să fie situate la o distanță de minim 100 metri de instituțiile publice reprezentative și de lăcașele de cult;

-    se mențin unitățile productive actuale cu condiția asigurării compatibilității ca funcționare și aspect cu zona centrală.


DIPre<-'\:.^6ANi£^ ÎEGULAME»r LOCAL DC URBANISM

<Q(, J.L. i z


AVIZ NR

sistem < s.r.l.ZIZAT SPRE: NESCHIMBARU

T7

art. 3-Utilizări interzise

•    se interzice epuizarea rezervei de teren liber pentru centrul afaceri prin admiterea neselectivă a unor funcțiuni inferioare statutului acestei zone

■    sunt interzise următoarele tipuri de activități și de lucrări:

■    activități productive poluante, cu risc tehnologic sau incomoc zîrin traficul generat;

•    construcții provizorii de orice natură;

■    dispunerea pe fațade a antenelor TV satelit, a cablurilor CATV vizibile și a antenelor pentru telefonie mobilă;

■    dispunerea de piloneți zăbreliți pe terase, cu excepția clădirilor tehnice și industriale;

dispunerea de panouri de afișaj pe plinurile fațadelor, desfigurând arhitectura clădirilor și deteriorând finisajul acestora; depozitare en-gros;

depozitarea pentru vânzare a unor cantități mari de substanțe inflamabile sau toxice;

activități care utilizează pentru depozitare și producție terenul vizibil din circulațiile publice sau din

instituțiile publice;

depozitări de materiale refolosibile;

stații de întreținere auto cu capacitatea peste 5 mașini;

spălătorii chimice;

platforme de precolectare a deșeurilor urbane;

lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spațiile publice și construcțiile de pe parcelele

adiacente;

- orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedică evacuarea și colectarea apelor meteorice.

conform RLU PUG Municipiul București

SECȚIUNEA II: CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE Șl CONFIGURARE A CLĂDIRILOR.

art. 4 - Caracteristici ale parcelelor (suprafețe, forme, dimensiuni)

Prezentul RLU este specific pentru parcela in suprafața de 295mp amplasate pe Strada Gheorghe Poiizu nr.9. Parcela are o forma trapezoidala cu deschiderea la strada de aprox.14.70m, o adâncime a lotului de aprox. 23m si o deschidere a limitei posterioare de aprox. 11,70m.

art. 5 - Amplasarea clădirilor fata de aliniamentConform planșei de REGLEMENTARI URBANISTICE,, cu următoarele condiții:

1.    Clădirea se va amplasa pe limita de proprietate din partea vestica. Se va alipi la calcanul existent al clădirii din Str. Gheorghe Polizu nr. 7

('conform RLU PUG Municipiul București: ‘‘clădirile care adăpostesc funcțiuni de interes general și locuințe vor alcătui fronturi continue prin alipire de calcanele clădirilor învecinate dispuse pe limitele laterale ale parcelelor până la o distanță de maxim 20.00 metri de la aliniament")

2.    Fata de limita de proprietate din partea estica clădirea va fi amplasata pe limita de hotar.

3.    Fata de limita de proprietate din partea nordica (Posterioara) clădirea se va amplasa la o distanta variabila dar nu mai puțin de 5,5m

art. 7 - Amplasarea clădirilor unele fata de altele pe aceeași parcela

Nu este cazul.

art. 8 - Circulații și accese

Accesul auto cat si cel pietonal se va realiza direct din strada Gheorghe Polizu.

Accesul auto se va face prin realizarea unui acces cu bordura coborâta.

art. 9 - Staționarea autovehiculelor

1.    staționarea autovehiculelor se admite numai în interiorul parcelei, deci în afara circulațiilor publice;

2.    locurile de parcare se dimensionează conform normelor specificeși se dispun în construcții supra /subterane sau în parcaje amenajate la sol.

-    staționarea vehiculelor se admite numai în interiorul parcelei, deci în afara circulațiilor publice;

-    în cazul în care nu există spațiu suficient pentru asigurarea locurilor de parcare normate, se va demonstra prin prezentarea formelor legale amenajarea unui parcaj propriu sau în cooperare ori concesionarea locurilor necesare într-un parcaj colectiv; aceste parcaje vor fi situate la distanță de maxim 150 metri.

* conform RLU PUG Municipiul București

art. 10 - Inaltimea maximă admisibilă a clădirilor.

Conform planșei de REGLEMENTARI URBANISTICE inaltimea maxima a clădirii este de

Rl------

RfcGULAMENT LCCAi. oh UpRAM^r-

««1».......S/?Xa>/v£”

sistem < s.r.f.


VIZAT SPRENESCHMARE

art. 11 ■ Aspectirfexterior al clădirilor

aspectul clădirilor va ține seama de caracterul specific al zonei și de arhitectura clădirilor din vecinătate cu care se află în relații de co-vizibilitate;

se va asigura o tratare similară a tuturor fațadelor aceleiași clădiri având în vedere perceperea ace.stora din clădirile înalte;

se va acorda atenție modului de tratare a acoperișurilor sau teraselor perceptibile într-o perspectivă descendentă din clădirile înalte;

se interzice afectarea aspecti reclamelor pe plinurile fațadelor, parapeU

ilui arhitectural al clădirilor p.

; balcoane etc.    //

țin dispunerea neadecvată a

* conform RLU PUG Municipiul București

CONFORM CU ORIGINALUL

------


art. 12-Condiții de echipare edilitară


- Zj    ;

ubhce; . .

'izul. autorității competente care


-    toate clădirile vor fi racordate la rețelele tehnico-edilit,

-    în cazul alimentării cu apă în sistem propriu se va obții administrează resursele de apă;

-    dată fiind intensitatea circulației pietonale, racordarea/burlanelor lacanalizarea pluvială este obligatoriu să fie făcută pe sub trotuare pentru a se evitâ-producerea gheții;

-    se va asigura în mod special captarea și evacuarea rapidă apelor meteorice în rețeaua de

ucu iau£cu cy

-    se interzice dispunerea antenelor TV-satelit în locuri vizibile din circulațiile publice și dispunerea vizibilă a cablurilor CATV;

-    cu excepția telecomunicațiilor speciale, se interzice dispunerea de piloneți zăbreliți (tripozi uniți cu grinzi cu zăbrele) pe terasele clădirilor care nu sunt tehnice sau industriale.
SECȚIUNEA III: POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE Șl UTILIZARE A TERENULUI, art. 15 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT).

P.O.T. maxim 70%

conform RUJ PUG Municipiul București

art. 16 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI

CUT maxim = 3,2 mp. ADC / mp. teren

conform RLU PUG Municipiul București + maxim 20%

BILANȚ TERITORIAL:

Steren

295 mp

100%

POT propus = 70%

Sconstruita

206,50 mp

70%

conform CA2

Sspatii verzi la sol

59,00 mp

20%

CUT propus = 3,20

Alei + platforme

29,50 mp

10%

conf. CA2 + max.20%

Sspatii verzi pe terase

29,50 mp

10%

Rhmax = S+P+5E

Scd total

944,00 mp

Hmax = 18m


1

conform RLU PUG Municipiul București

art. 13 - Spații libere și spații plantate

Se va asigura o suprafața plantata la sol de 20% din suprafața terenului si o suprafața de spatii verzi pe terase in proporție de 10%

-    spațiile neconstruite și neocupate de accese și trotuare de gardă vor fi înierbate și plantate cu un arbore la fiecare 40 mp;

-    se recomandă ca, pentru îmbunătățirea microclimatului și pentru protecția construcției, să se evite impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru accese, circulații pietonale, terase;

-    se recomandă înverzirea teraselor necirculabile ale clădirilor în proporție de 70 %..

-    parcajele la sol vor fi plantate cu un arbore la fiecare 4 locuri de parcare și vor fi

înconjurate cu un gard viu de minim 1,20 metri înălțime._

''conform RLU PUG Municipiul București