Hotărârea nr. 341/2018

HOTARAREnr. 341 din 2018-06-14 PRIVIND MODIFICAREA REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM AL PLANULUI URBANISTIC GENERAL APROBAT PRIN HOTARAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 269/21.12.2000, CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE


Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului București;

Văzând raportul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului nr. 41/13.06.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 361/13.06.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind aprobarea Regulamentului General de

Urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

-    Planului Urbanistic General al Municipiului București aprobat prin Hotărârea Consiliului

General al Municipiului București nr. 269/21.12.2000, cu valabilitate prelungită prin

Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr.324/2010, Hotărârea

Consiliului General al Municipiului București nr. 241/2011, Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 232/2012 și Consiliului General al Municipiului București nr. 224/15.12.2015;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. c) și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.l Regulamentul Local de Urbanism al Planului Urbanistic General aprobat prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 269/21.12.2000, cu modificările și completările ulterioare se modifică și se completează astfel:

în Cuprinsul Titlului I - Prescripții Generale - punctul 1. Domeniu de aplicare, alin. 1.1 se reformulează si va avea următorul conținut:

J    »

„1.1 - Prezentul regulament se aplică pe teritoriul cuprins în limitele intravilanului actual al Municipiului București stabilit conform Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 194/14.10.2004. Regulamentul conține totodată, în capitolul EX, recomandări privind vocația unor terenuri limitrofe teritoriului administrativ al Municipiului București,


Planurile Urbanistice Generale reactualizate ale respectivelor comune.> \

în cuprinsul Titlului I - Prescripții Generale - punctul 1. Domeriiirclieâplicare, a&jL;l.J2

șialim-'UTse-abrogă:--

în cuprinsul Titlului I - Prescripții Generale - punctul 3. Condiții de aplicare, alin. 3.2"§b reformulează si va avea următorul conținut:

I    t

„3.2 Prezentul regulament este un regulament cadru având un caracter director. Prevederile sale permit autorizarea directă cu excepția derogărilor și situațiilor speciale în care se impune elaborarea unor Planuri Urbanistice de Detaliu sau Planuri Urbanistice Zonale în condițiile legii și ale prezentului regulament.”

în cuprinsul Titlului I - Prescripții Generale - punctul 3. Condiții de aplicare, alin. 3.4 se abrogă.

în cuprinsul Titlului I - Prescripții Generale - punctul 4. Derogări de la prevederile regulamentului, alin. 4.2 se reformulează și va avea următorul conținut:

„4.2 Derogări de la prevederile prezentului regulament sunt admise în condițiile legii.” în cuprinsul Titlului I - Prescripții Generale - punctul 4. Derogări de la prevederile

regulamentului, alin. 4.3, alin. 4.4 și alin. 4.5 se abrogă.

în cuprinsul Titlului I - Prescripții Generale - punctul 5. Condiții de construibilitate a

parcelelor, după alin. 5.5 se introduce alin. 5.6, având următorul conținut:

„5.6 - Prin excepție de la prevederile alin. 5.4 și 5.5 în cazul proiectelor publice, finanțate integral de la bugetul local, ce urmează a fi realizate pe o singură parcelă proprietate publică, se permite autorizarea directă cu respectarea prevederilor prezentului regulament și cu avizul Arhitectului șef al Municipiului București, numai în cazul în care:

a)    parcela nu este situată în zonă construită protejată sau în zona de protecție a monumentelor istorice;

b)    nu sunt necesare modificări ale structurii parcelarului din zona învecinată și nici ale configurației străzilor;

c)    nu sunt necesare transferări de teren către proprietatea publică;

d)    nu sunt proiecte de infrastructură publică.”

Art.ll Prezenta hotărâre modifică Regulamentul Local de Urbanism al Planului Urbanistic General aprobat prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 269/21.12.2000, cu modificările și completările ulterioare și este valabilă pe toată durata de valabilitate a acesteia.

Art.lll Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, precum și ale Primarilor de Sector ale căror teritorii administrative sunt cuprinse în aria de studiu a documentației de urbanism vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 14.06.2018.


B-dul Regina Eiisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021305 55 00; www.pmb.ro

Pag 2