Hotărârea nr. 340/2018

HOTARAREnr. 340 din 2018-06-14 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE FUNCTIONARE A COMISIEI TEHNICE DE URBANISM SI AMENAJAREA TERITORIULUI


"hota'rar'e

privind aprobarea Regulamentului de funcționare a Comisiei Tehnice de Urbanism și Amenajarea Teritoriului

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Urbanism și Amenajarea Teritoriului;

Văzând raportul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului nr. 42/13.06.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 360/13.06.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. a) și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Regulamentul de funcționare a Comisiei Tehnice de Urbanism și Amenajarea Teritoriului, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 30/30.01.2017.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 14.06.2018.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021305 55 00; www.pmb.ro

\n

Anexa 1Anexa la HCGMB nr......r.

Comisia tehnică de urbanism și de amenajarea teritoriului Primăria Municipiului București

Regulament de funcționare

în scopul îmbunătățirii calității deciziei referitoare la dezvoltarea spațială durabilă locală, funcționează prin Hotărâre a C.G.M.B. și în coordonarea Primarului General al Municipiului București Comisia tehnică de urbanism și de amenajarea teritoriului (CTUAT), organism consultativ cu atribuții de analiză, expertizare tehnică și consultanță asigurând în principal fundamentarea tehnică a avizelor emise de Arhitectul Șef al municipiului.

Organizarea CTUAT

1.1.    CTUAT este constituita din 13 membri permanenti si 4 membri supleanti. cu drept de vot conform prezentului regulament, specialiști din domeniul amenajării teritoriului cf. legii; (lista nominala aprobata prin H.C.G.M.B. este in Anexa)

1.2.    Pe langa membrii cu drept de vot, participa la ședințe secretariatul, membrii supleanti prezenti si invitații fara drept de vot, conform legii;

1.3.    CTUAT este condusa de Președintele CTUAT, si in absenta acestuia de Vicepreședintele comisiei. Secretariatul comisiei face parte dinsif;uctura_ de specialitate a Arhitectului-Sef;


2. CTUAT are următoarele atribuții:

2.1. Analizează documentații de urbanism si amenajarea teritoriului, sti fundamentare sau de cercetare, publice sau private, aflate in ci elaborare la stadiul de oportunitate, de consultare preliminară sau etapa de avizare după caz, conform legii ;

2.2.


2.3.


Comunica recomandările si observațiile referitoare-la documentații studiile analizate in vederea completării si corel^rit-acestorafreali consultanta la solicitarea Primarului general sau a Vicepri Municipiului București si fundamentează din punct de vedere deciziaArhiteetulu'rSef invederea emiterir avizelor ef.legii.-

CTUAT nu are personalitate juridica si nu emite decizii sau avize; punctele de vedere exprimate de membri comisiei sunt consultative, personale si nu sunt opozabile in justiție.

2.4. Fisele intocmite de structura de specialitate, completate si semnate de fiecare membru al comisiei in parte, de președinte si de vicepreședinte cat si punctul de vedere tehnic al comisiei insotit de lista de semnaturi aferenta cuprind recomandări si opinii profesionale consultative si neobligatorii pentru autoritatea locala, neangajand răspunderea civila sau penala a autorilor.

2.5. Președintele sau Vicepreședintele Comisiei, după caz, prezintă Primarului General, la solicitarea acestuia, modul de îndeplinire a atribuțiilor CTUAT, stabilite prin prezentul regulament, pe toata durata mandatului comisiei, ori de cate ori este nevoie.

3. Funcționarea CTUAT

3.1. Activitatea CTUAT se desfasoara de regula in ședințe lunare, bilunare sau ori de cate ori este nevoie in funcție de importanta si numărul lucrărilor de analizat;

3.2. întocmirea ordinii de zi se face de către secretariatul CTUAT la propunerea structurii de specialitate a Arhitectului-Sef. Ordinea de zi se publica pe site-ul PMB cu minim 3 zile inainte de ședința. Durata ședinței, precum si programul il stabilește comisia prin vot, urmând ca Președintele Comisiei sa vegheze asupra aplicării programului convenit.

3.3. Proiectele P.M.B, Primăriilor de Sector, ale autorităților publice centrale sau a deconcentratelor se discuta cu prioritate, susținerea acestora se realizează in ședința comuna cu proiectele private sau după caz in ședințe extraordinare, convocate separat conform legii.

3.4. Lucrările comisiei sunt conduse de Președintele comisiei, sau in lipsa acestuia de către Vicepreședinte. Președintele si Vicepreședintele sunt aleși pe o durata de 1 an dintre membrii permanenti prin vot deschis cu majoritate simpla a celor prezenti cu drept de vot.

3.5


CTUAT se considera legal constituita prin prezenta a cel puțin 7 membri permanenti din 13. In cazul in care nu se realizează cvorumul necesar

PresedinteleJCTUAT va solicita completarea listei membrilor cu drept de

' M Z


\-.r

0G;LC7IA <

Cr'.Mi-HALA M 31

AWi NAJ.'shTA . TTPlTCmitJl.UI


vot cu membrii supleanti prezenti, in ordinea listei, pana laati/agrea^-


cvorumului.3.6. In cazul absentei unui membru permanent cu drept de vot acesta pf sa imputerniceasca in prealabil un membru supleant sa il suplinea^


£3,


UlHt-CT’A > ~ }•

aS,svlntA ti unica si o l

JUUUJIV.A    l


sa completeze fisa sau sa voteze. In acest caz membrul supleant prezenta Președintelui sau Vicepreședintelui, după caz, împuternicirea scrisa si semnata de către membrul permanent care absentează motivat.


3.7. CTUAT va funcționa in plen la convocarea secretariatului comisiei, a structurii de specialitate a Arhitectului-Sef sau a Primarului General. Convocarea se adreseaza nominal membrilor prin email cu confirmarea participării acestora cu cel puțin 2 zile inainte de desfasurarea lucrărilor comisiei.

3.8.


Prezentarea lucrărilor se realizează la panou, prin expunerea publica a planșelor cf. conținutul cadru al documentațiilor respective împreuna cu ilustrarea de tema arhitecturala 3D sau cu machete, după caz, de către proiectantii de urbanism atestati RUR sau după caz de către referentul de specialitate in prezenta beneficiarului.

3.9. Beneficiarii lucrărilor, cat si alte persoane interesate se pot inscrie la cuvânt cu acordul Președintelui Comisiei la cererea acestora formulata la începutul lucrărilor comisiei.

3.10. După prezentarea publica se da cuvântul membrilor cu drept de vot care pot cere precizări, face observații, recomandări sau propune amendamente; membri supleanti si invitații pot lua cuvântul doar cu acordul Președintelui / Vicepreședintelui comisiei sau la solicitarea acestuia.

3.11


Etapa de deliberare finala a comisiei nu este publica si se realizează doar in prezenta membrilor cu drept de vot si a membrilor supleanti CTUAT fara drept de vot cu acordul Președintelui CTUAT si la propunerea acestuia sau a Primarului General pot asista la deliberarea finala, fara dreptul de a participa la vot, in calitate de invitați pe langa secretariatul comisiei si Arhitectul Sef, reprezentanții aparatului de specialitate a Arhitectului sef, consilieri ai Primarului General, Directorii Executivi din cadrul PMB, Directori sau personalul de specialitate din cadrul Companiilor Publice ale PMB cu atribuții in domeniu cat si consultanți tehnici pe zona de trafic, transportului de calatori, cai ferate, mediu sau de rețele publice cu experiența recunoscuta in domeniu),

3.12.
documentației ca inoportuna sau cu revenirea cu completări sau cu o alta soluție.

3.13.    Punctul de vedere al comisiei se stabilește prin consens sau in absenta _acestuia prin votul cu majoritate simpla a membrilor cu drept de vot, daca

este întrunit cvorumul.;

3.14.    Punctul de vedere tehnic al comisiei se consemnează de către președintele CTUAT, sau după caz de vicepreședinte la finalului deliberărilor si al lucrărilor comisiei.

3.15.    Nu se admite înregistrarea sonora a lucrărilor comisiei cat si fotografierea membrilor acesteia.


3.16.    Nu sunt permise mai mult de 5 absente consecutive sau mai mult de 10 absente cumulate intr-un an. Revocarea unui membru se poate face din motive disciplinare la propunerea Președintelui comisiei sau a Arhitectului Sef cu aprobarea Primarului General in baza unei HCGMB.

3.17.    La ședințele de avizare ale Comisiei tehnice de urbanism și de amenajare a teritoriului nu pot participa la luarea deciziei prin vot membrii care au calitatea de autor sau co-autor al documentațiilor - proiectelor, supuse avizării.

3.18.    Pentru evitarea conflictelor de interese, la începerea manadatului acestora, membrii CTUAT vor semna o declarație pe proprie răspundere conforma cu legislația in vigoare.

3.19.    Durata de valabilitate a mandatului prezentei comisii tehnice este de 4 ani de la aprobarea actualului regulament.