Hotărârea nr. 339/2018

HOTARAREnr. 339 din 2018-06-14 PRIVIND TRECEREA DIN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A UNOR MIJLOACE FIXE PENTRU SCOATEREA DIN FUNCTIUNE IN VEDEREA CASARII SI VALORIFICARII


3al Municipiului București


• •.

• <•

ROMÂNIA

KU* SAaeATCQtM iM*R£UNA

H OT Ă R Â R E

privind trecerea din domeniul public al Municipiului București în domeniul privat al Municipiului București a unor mijloace fixe pentru scoaterea din funcțiune în

vederea casării si valorificării

.....    Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului

București și raportul comun de specialitate al Direcției Patrimoniu nr. 8346/06.06.2018 și Direcției Transporturi nr. 10000/05.06.2018;

Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 89/12.06.2018, raportul Comisiei transporturi și infrastructură urbană nr. 54/14.06.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 358/13.06.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de:

J

-    Adresa nr. 426475/2018 a Regiei Autonome de Transport București;

-    Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 20/2018; în conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii Guvernului nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, orașelor, municipiilor și județelor;

-    Ordonanței Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ - teritoriale;

W    în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c) și art. 45 alin. (3) din Legea nr.

215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă trecerea din domeniul public al Municipiului București în

domeniul privat al Municipiului București a mijloacelor fixe cuprinse în anexa care face

parte integrantă din prezenta hotărâre pentru scoaterea din funcțiune în vederea

casării si valorificării.

1

Art.2 Scoaterea din funcțiur^;pasarea și valorificarea acestor active va fi adusă la îndeplinire de către Cop^ilîbl^da. Aârhipistrație al Regiei Autonome de Transport

București conform prevederilor Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 20/2018 și cu respectarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 112/2000.

Art.3 Lista anexă la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 186/2008 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului București se modifică corespunzător.

Art.4 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Regia Autonomă de Transport București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 14.06.2018.

SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, Georgiana ZamfirB-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021305 55 00; www.pmb.ro Pag 2

1

\n

Anexa 1R.A.T.B.

Serviciul Mecano- Energetic
SITUAȚIA

mijloacelor fixe propuse pentru scoaterea din funcțiune, care aparțin unităților RATB pentru grupa 1 „Construcții"Nr.

Crt

Cod

clasificare

Număr

inventar

Denumire mijloc fix

Valoare

Inventar/valoare

casare(lei)

Data PEF (an)

Număr curent lista anexa la HCGMB

186/2008

0

2

3

4

5

6

7

1

1.3.4.2

2 2728

Rețea contact tramvai Pantelimon (Ferdinand - Granitul)-casare parțiala,L= 4350 m, intre Șoseaua Iancului si Granitul

12.158,75

1975

12368

2

1.3.4.2

2 1909

Rețea contact tramvai Calea Grivitei - Duca - Buzesti -Titulescu - casare parțiala L= 200 m

1,04

1931

12358

3

1.3.4.2

2 1834

Rețea contact tb- Str.L.Rebreanu de la Bd.N.Grigorescu la

Barajul Dunării; L= 563 med

169,22

1966

12335

4

1.3.4.2

1 1351

Rețea contact troleibuz Calea Grivitei - B-dul Dacia (Polizu-Calea Victoriei)- casare parțiala L=2415, mfs (tronsonul Bd.Dacia, Calea Victoriei si Calea Grivitei sensul Calea Victoriei - Polizu)

62.768,40

2000

12310

5

1.3.4.2

2 3974

Rețea contact tramvai B-dul Liviu Rebreanu (Barajul Dunării -Nicolae Grigorescu) - L= 800 mfs

322,75

1985

12401

6

1.3.4.2

2 39397

Rețea contact tramvai B-dul Liviu Rebreanu - B- dul 1

Decembrie 1918 - B-dul Theodor Pallady - Faur - L= 1382 mfs, intre Barajul Dunării si B-dul 1 Decembrie 1918

5.658,27

1985

12426f{^

7

1.7.1.3

2 0904

Cablu c.c Substatia Pipera, casare parțiala L=452 m, Cu lx 400 mmp

1.572,33

1970

12525

8

1.7.1.3

2 39396

Cablu c.c Substatia Dristor, P-ta Hurmuzachi, L= 475 m pozitiv/ L= 475 m negativ, Al 3x240 mmp

2.297,68

1985

12507

9

1.3..3

20577

Linie tw. Pe Sos. Pantelimon de la Bucla granitul la Bd.

Chisinau Lt 1201, L= 1904,88

330,15

1960

11466

10

1.3.3.

23596

Linie tw. Pe Bd.Chisinau intre Sos. Pantelimon - Bd. Basarabiei Lt 1238, din Lungimea totala= 922,7 mcs se caseaza L= 85,75 med ( casare parțiala 1

776,48

1982

11509

11

3

1.3.3

205770

Linie tw. Sos. Pantelimon - Bd. Chisinau Lt 1621, L= 166,4

mcs.

84,99

1975

11586

M,3.3

X

O'x

20592

Linie tw. Sos. Pantelimon - str. Baicului - Sos. Iancului Lt

1222, din lungimea totala L= 861 med se caseaza L= 262 med. ( casare parțiala )

49,77

1939

-Px

11473X\

X 1 i

'X x;'-

xx

22039

Linie tw. Pe Sos.Pantelimon intre Sos. Iancului si Bd. Chisinau Lt 1235, L=370 med

17.309,06

1974

11497

H :.•. A

\ \

<:

jiv z,

j4.W

11353

Linie tw. Pe Calea Grivitei Magazinul Sora relația C. Grivita/str.Buzesti Lt 1822, din total L=473 mcs, se caseaza

L=3 lmcs ( casare parțiala )

3.969,43

2000

11414

15

1.3.3

21780

Linie tw. Pe Str. Liviu Rebreanu intre Bd. Camil Ressu si Bd.l Decembrie 1918 Lt 1218 din lungimea totala L= 2805,2 med se caseaza L=2730 med ( casare parțiala)

28.255,75

1971

11494

-16

1.3.3

24144

Linie tw. Pe str. Barbu Vacarescu - Av. Serbanescu : SCM -Baneasa Lt 1443 din lungimea totala L=5636mcd se caseaza L=1256,25 med ( casare parțiala )

97.593,90

1987

11536

17

1.3.3

21779

Linie tw. Pe Pasaj Muncii Lt 1224 L= 36,18 med

374,33

1949

11493

18

1.3.3

21722

Linie tw in Bucla Granitul Lt 1240, L=264,8 med.

21,29

1975

11492

19

1.3.3

24189

Linie tw. Pe Sos. Mihai Bravu intre str. Dristor si Pta. Muncii

Lt =1211; din Lungimea totala L=574,5 med se caseaza L= 13,35 med ( casare parțiala )

93.278,69

1987

11548    /&

f

20

1.3.3

24043

Linie tw. Pe Bd.Basarabia intre Pta. Muncii si Bd. Chisinau Lt 1205 din lungimea totala L= 1685 med se caseaza L= 91,25 med. ( casare parțiala )

56,63

1986

11528

21

1.3.3

24165

Linie tw pe Calea Calarasi intre Piața Muncii si Str. Traian Lt 1206 din lungimea totala L=13 84,5 med se caseaza L=T 14,175 med (casare parțiala)

1.605,04

1988

11541

22

1.3.6

22924

Schimbător dublu D400 Sos. Pantelimon - Sos. Iancului

13,92

1975

11974

1.3.6

23934

Traversare TV 8 inimi T8 457 Sos. Pantelimon - Bd. Chisinau

4,12

1984

12051

24^

)    1.3.6

23932

Schimbător Si375 Sos. Pantelimon - Bd. Chisinau

5,89

1984

12049

""25

1.3.6

23933

Schimbător Se 376 Sos. Pantelimon - Bd Chisinau

4,12

1984

12050

~7H-6

22043

Schimbător Se 302 Pantelimon - Granitul

3,50

1974

11745

o?27^

-J.326\

22042

Schimbător Si 303 Bucla Granitu

3,50

1974

11744

—liX.6>\

23919

Schimbător Si 304 Bucla Granitu

10,00

1984

12042 f

^29-

'VÎ(3')6

23920

Schimbător Se 305 Bucla Granitu

10,04

1984

12043    \

mo:

111071

Cabina pentru mașina de găurit

244,72

1983

11094

-$r-

3 3571

Racord termic

785,44

1984

10673

=^<3

2 4791

Echipament de gestiune carburanți

2.487,94

2000

11013

33

1.9.3

2 4792

Echipament de gestiune carburanți

2.487,94

2000

11014

34

1.5.12

929106

Toneta Vanzare Bilete

58,15

1991

12737    .

35

1.5.12

11392

Cabina de vanzare bilete si abonamente

1.044,31

2001

12718    ;

36

1.5.12

929099

Chioșc metalic

58,15

1991

12691    \

t

1.5.12

11264

Toneta pentru vanzare bilete si abonamente

3.543,49

1999

12886

1.3.4.2

2-4281

Rețea tw. Calea Gri vitei -Bucureștii Noi-Chitila-Pajura-Laromet-casare parțiala

L=3309 mfs (de la Bd. Gloriei pana la

Bucla de intoarcere Laromet, inclusiv)

27.795,47

1989

12417

39

1.3.6

24290

Schimbător dublu D-839 Bucureștii Noi-Gloriei

379,88

1989

12119^

40

1.3.3

24284

Linii Tv. Bucureștii Noi :Gloriei-Laromet,

Lt 1421, L=1417 med

231.081,51

1989

115< Di -1 ș Patr

41

1.3.3

20418

Linii tramvai Laromet, LT 1809, L=354 mcs

3.160,29

1971

11445

42

1.3.6

24289

Schimbător simplu Si 755 Laromet

147,71

1989

12118

43

1.3.6

24288

Schimbător SE 756 Laromet

147,71

1989

12117


Director Transport si Mentenanta Aurel Miha/Sicoe

Sef Serviciu Mecano-Energetic Dorian Opran

Inginer Sef Divizia Tehnica i Ileana SayuSef Serviciu Contabilitate Florin Barta


-o


Sef Birou Utilaje Nicolae Chiseleff

întocmit

Liliana NiculescuSef Birou Evidenta Bunuri Publice