Hotărârea nr. 338/2018

HOTARAREnr. 338 din 2018-06-14 PRIVIND TRANSMITEREA LACULUI "DRUMULUI TABEREI", A SISTEMULUI DE PUŢURI DE ALIMENTARE CÂT ŞI GRUPUL SANITAR AFLAT ÎN PARCUL DRUMUL TABEREI, DIN ADMINISTRAREA ADMINISTRAŢIEI LACURI, PARCURI ŞI AGREMENT BUCUREŞTI, ÎN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI


Consiliul General al Municipiului București ROMANIA

i 314 joi o; sAaaAiCfiiM


1    ’    I -1142019 i SiaaAKfilM iViiDEtlVA

HOTARARE

privind transmiterea Lacului "Drumului Taberei”, a sistemului de puțuri de alimentare cât și grupul sanitar aflat în Parcul Drumul Taberei, din administrarea Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement București, în administrarea Consiliului Local al Sectorului 6 al Municipiului București

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Patrimoniu nr. 10143/08.06.2018, al Direcției de Mediu nr. 4903/08.06.2018 și Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement;

Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 88/12.06.2018, raportul Comisiei de ecologie și protecția mediului nr. 22/12.06.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 357/13.06.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii Guvernului nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, orașelor, municipiilor și județelor;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c) alin. (5) lit. a), art. 45 alin. (3) și art. 81 alin. (2) lit. (f) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă transmiterea din administrarea Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement București, în administrarea Consiliului Local al Sectorului 6 al Municipiului București, a Lacului "Drumul Taberei" și a sistemului de puțuri de alimentare cât și grupul sanitar aflat în Parcul Drumul Taberei.

Art.2 Imobilele prevăzute la art. 1, se identifică conform planului topografic sc. 1:2000, anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Predarea - primirea bunurilor menționate la art. 1 din prezenta

Art.4 Păstrarea funcționalității imobilelor prevăzute la art. 1, este obligatorie, schimbarea destinației atrage după sine revocarea prezentei hotărâri.

Art.5 Se împuternicește administratorul să efectueze toate operațiunile aferente publicității imobiliare pentru și în numele Municipiului București.

Art.6 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Consiliul Local al Sectorului 6, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 14.06.2018.

PREȘEDIh    “    ERAL


îUREȘTI,

Marian    ir

București, 14.06.2018 Nr. 338


B-dul Regina Ellsabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.; 021305 55 00; www.pmb.ro

Pag 2

\n

Anexa 1