Hotărârea nr. 337/2018

HOTARAREnr. 337 din 2018-06-14 PRIVIND TRANSMITEREA DIN ADMINISTRAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI ÎN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 4 A UNEI PĂRŢI DIN IMOBILUL SITUAT ÎN STR. TURNU MĂGURELE NR. 5, SECTOR 4


unicipiului București


ROMÂNIA

i în«i >ai a sa^satopim ivore'>a^


HOTARARE

privind transmiterea din administrarea Consiliului General al Municipiului București în administrarea Consiliului Local al Sectorului 4 a unei părți din imobilul situat în str. Turnu

Măgurele nr. 5, sector 4

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Patrimoniu nr. 10110/06.06.2018;

Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 87/12.06.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 356/13.06.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare:

-    Hotărârea nr. 69/2018 adoptată de către Consiliul Local al Sectorului 4;

-    adresa nr. 24768/05.06.2018 a Direcției Control din cadrul Direcției Generale de Poliție Locală și Control;

-    adresa nr. 18651/05.04.2018 a Primăriei Sectorului 4; în conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii Guvernului nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, orașelor, municipiilor și județelor;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c) alin. (5) lit. a), art. 45 alin. (3) și art. 81 alin. (2) lit. (f) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se transmite din administrarea Consiliului General al Municipiului București în administrarea Consiliului Local al Sectorului 4, parte din imobilul situat în str. Turnu Măgurele nr. 5, sectorul 4, în suprafață de 3412 mp din suprafața totală de 8750 mp, în vederea construirii unei parcări.

Art.2 Imobilul se identifică conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Imobilul precizat la art. 1 se declară ca bun ce aparține domeniului public al municipiului București, iar inventarierea va fi făcută de către administrator conform anexei la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 186/2008.

Art.4 Lista anexă la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 186/2008 se modifică în mod corespunzător.

Art.5 Predarea - preluarea imobilului prevăzut la art. 1 se va face pe baza unui proces - verbal încheiat între Municipiul Bucurestuși Consiliul Local al Sectorului 4, în termen de 60

de zile de la data intrării în vigoare'â pîeAnfeî hptărâri.

/O --/X

Art.6 Consiliul Local al Sectorului 4 va efectua toate demersurile în vederea dezmembrării imobilului prevăzut la art. 1 și înscrierii dreptului de administrare în cartea funciară.

Art.7 Toate costurile lucrărilor de construire a parcării vor fi suportate din bugetul Consiliului Local al Sectorului 4.

Art.8 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Consiliul Local al Sectorului 4 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 14.06.2018.


BUCUREȘTI,

ifir


București, 14.06.2018 Nr. 337


B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021305 55 00; www.pmb.ro

Pag 2


\n

Anexa 1Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BUCUREȘTI Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sectorul 4


ANCPl

.» i. r. j i> a * » «. t m »j inWTIMMlUUl


TEREN Intravi
A. Partea I. Descrierea imobiluluiNr.

Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații^ Referințe,^

Al

222173

Din acte: 8.756

Masurata: 8.045

Teren imprejmuit; Construcțiainscrisa in CF22;2173-C1; Construcția C5

înscrisa in CF 222173-C5; ConsMjctia C6 InscrftșainjfeF 222173-C6; Construcția C7 inscrisa in CF 222173-Cttconstructia sS inscrisa in CF 222173-C8; Construcția CIO inscrisa in 6FS222173-Cio!/

împrejmuit gard de beton,pb latcira z^, 7-8, MO, calcan pe laturile 10-15, 15-24, 24-28, neimpreimuiweriatura 28-2&?tȚawTle tabla pe laturile 29-30 si 30-2
B. Partea II. Proprietari și acte


înscrieri privitoare la dreptul de proprietat^^^te«drejpti^^eale

Referințe

45171/25/09/2015    .    NX# "^/

Act Normativ nr. 7, din 13/03/1996;

Bl

A4

iniuuuiurc, ufcjpt uu i*nui*niE 1 mi e, uuuljnuil prin tHjyjj, lulu ulluuiu

1/1, cota inițiala 1/1

4} STATUL ROMAN

25443 / 11/04/2017    •    //

Act Administrativ nr. 25443, din 01^34/2017 err^ de OCPI BUCUREȘTI;

B2

Se noteaza actualizarea inf@t<nâțiilor tehnice .

Al

59542/21/08/2017

Act Normativ nr. 834, din l^JS12n.’991 emis de^UVERNUL ROMÂNIEI; înscris Sub Semnătură Privata nr. 60,

din 29/05/2002 emis de atentat a^4vocat^!^u Claudiu; Act Administrativ nr. 14030, din 25/09/2017 emis de PRIMĂRIA MUNICIPIUlO^UCUiRfeSTI - tfirectia Patrimoniu; înscris Sub Semnătură Privata nr. 3, din 20/04/2007 emis de atesfaÎM^Avbcat Oana Loredana Lucutar; Act Normativ nr. 26, din 23/01/1986 emis de + lista anexa;    W. *

B3

Intabulare, drept dePROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala

1/1, cota initiafîa 1/1    a. //

Al

1) MUNICIPIUL BUCUREStf, CIF:4267117, - domeniul privat

B4

Se indreaptă pfoarea materiala din inscrierea de sub Bl si din

incheierp| nr\5l”74/25.0j3|2015 in sensul menționării ca proprietarul tabu lagjest^M UNJQPfU$BU C U R E STI - Domeniul Privat si nu STATUL ROMAN

Al

90708 / 04/12/2017^

Inscris^j^^jamnaturaJăH^ata nr. 6, din 28/11/2017 emis de ROXANA CONDURATEANU;

B5

se respinge cererea avand ca obiect notarea promisiunii de vanzare

cumparai depusa de NP Surubariu Monica

AlC. Partea III. SARCINI

,_ ^ îeri privind dezmembrămintele dreptuluideproprietate, ’ drepturi reale de garanție șf spkcifii tV

10825/08/03/2016    ~

înscris Sup Semnătură Privata nr. FN, din 2W<M/200T^>mi

03.2016 emis de NP Dori Crin Trifoi); AoTNoferia 1/ nraB^


/Ci


Document care conține date cu caracter personal, arotejaieînscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe'

| 1) GLOBAL FORTE S.R.L., CIF:21515875

25213 / 13/05/2016

Act Notarial nr. 700, din 11/05/2016 emis de NP CRISU ELENA DENISA;

C2

Intabulare, drept de FOLOSINTAasupra terenului aflat sub construcția

hala CORP A , inscris in CF 222173-C7 in suprafața de 164 mp

Al

1)    CRISTEA MARIN, (sot)

2)    CRISTEA CORNELIA, (soție)    //

C3

Intabulare, drept de FOLOSINTAasupra terenului aflat sub construcția

CORP D , inscris in CF 222173-C8 in suprafața de 897 mp

A A1 w

1)    CRISTEA MARIN, (sot)

2)    CRISTEA CORNELIA, (soție)

47340 / 03/07/2017    ‘W

Act Notarial nr. 969, din 30/06/2017 emis de Crisu Elena Denisa;

C4

Intabulare, drept de FOLOSINTAasupra terenului aflat sub construcția’

CORP B , inscris in CF 222173-C5 in suprafața de 163 mp

A1

1)    CRISTEA MARIN

2)    CRISTEA CORNELIA, sqti    ffl

88232/22/11/2017    h    'W

Act Notarial nr. 1728, din 17/11/2017 emis de Crisu Elena Denisa; \ \. -    -

C5'

Intabulare, drept de FOLOSINTAasupra terenului in suprafața de i234,

mp aferent imobilului inscris in CF 222173-C6

A1

1)    VILCEANU BOGDAN

2)    VILCEANU NICOLETA CARMEN    ..............-SSy

88233 / 22/11/2017    --r

Act Notarial nr 1728, din 17/11/2017 emis de Crisu Elena Deiraîș^;

C6

Intabulare, drept de FOLOSINTAasupra terenului in suprafafaufa 171

mp aferent imobilului inscris in CF 222173-€T0*«*^    ^Z

Al

1)    VILCEANU BOGDAN

2)    VILCEANU NICOLETA CARMEN    ■

TerenZ’f'    TțN,

Carte Funciară Nr. 222173 Comuna/Oraș/MunicipitjfâucgtestA&ctqffll 4


Anexa Nr. 1 La Partea I


>1% Patrirno’


TTtt-


Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe    /z

222173

Din acte: 8.750

Masurata: 8.045

împrejmuit gard de beton pe latura 2-7, 7-8, 9-10, calcan pe lăturaș 10U^>l5-24,

24-28, neimprejmuit pe latura 28-29, gard de tabla pe laturile 29tA0^î2^X2

* Suprafața este c

eterminată in planul de proiecție Stereo 70.
Date referitoare la teiCnS


ClOjH /

'    /    /    207386^


Nr

Crt

Categorie

folosință

Intra

vilan

SuB^

(rnp)X,,

JfTarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți

construcții

DA

8.750 ■ Masurata:

;    8.045

A,

Teren in proprietatea statului roman


Date referitoare la construcții

Formular versiunea 1.1


Crt

*****^onstrucție

Supraf. (mp)

Situație

juridică

Observații / Referințe

*A1.1

ÎXpnstructii anexa

11

Cu acte

in CF propriu

Nr. niveluri:l; S. construita la sol:ll mp; AN

CONSTRUCȚIE 1990; CABINA POARTA; CORP F

Al.2

2221735S2>

construcții

industriale si edilitare

97

Fara

acte

Nr. niveluri:l; S. construita la sol:97 mp; AN

CONSTRUCȚIE 1990; DEPOZIT

Al^

A

^j2?2îWC3

construcții

industrigle-sk^, edilftarWi- A

246

Fara

acte

S. construita la sol:246 mp; AN CONSTRUCȚIE

1990; ATELIER; PLANSEU DIN BETON SI PEREȚI DIN CĂRĂMIDĂ

A1.4

NMfl73-C4

¥

con^tfuctiL--

irf^tstrjede^T^ // edilitate^,»

V \\

î\ A

Fara

acte

Nr. niveluri:l; S. construita la sol:178 mp; AN

CONSTRUCȚIE 1990; ATELIER; PLANSEU DIN BETON SI PEREȚI DIN CĂRĂMIDĂ

/>

Z1-5

222173^05

1 conjratai

Sndustri rapA

WdUitWlwH -Vj AY'AcX.J1

/ A. ’ ± » ii

Cu acte

in CF propriu

S. construita la sol:163 mp; AN CONSTRUCȚIE

1990; HALA; PLANSEU DIN BETON SI PEREȚI DIN CĂRĂMIDĂ; CORP B

je ta adresa epay.arrcpj.rfl

v\

Crt

Număr

Destinație

construcție

Supraf. (mp)

Situație

juridică

Observații / Referințe!

*A1.6

222173-C6

construcții

administrative si social culturale

224

Cu acte in CF propriu

5. construita la sol:224 mp; ĂN tCKlST&llCTlF

1990; VESTIAR, ATELIER SI BIROURI; PLANSEU DIN BETON SI PEREȚI DIN CĂRĂMIDĂ; CORP C

♦A1.7

222173-C7

construcții

industriale si edilitare

164

Cu acte in CF propriu

Nr. nivelurirl; S. construita la sol:164 mp; AN

CONSTRUCȚIE 1990; HALA; PLANSEU DIN BETON SI PEREȚI DIN CĂRĂMIDĂ; CORP A

*A1.8

222173-C8

construcții

industriale si edilitare

897

Cu acte in CF propriu

S. construita la sol:897 mp; AN CONSTRUCȚIE

1990; ATELIER; PLANSEU DIN BEȚdj/SI PEREȚI DIN CĂRĂMIDĂ; CORP D

Al.9

222173-C9

construcții

industriale si edilitare

103

Fara

acte

S. construita la solil03 mp; AN CONSTRUCȚIE

1990; ATELIER; PLANSEU DIN BETON SI PEREȚI DIN CĂRĂMIDĂ

♦A1.10

222173-C10

construcții

industriale si edilitare

171

Cu acte

in CF propriu

S. construita^â'"SCkl71 'mp;'\ANXONSTRUCTIE

1990; ATEU&RTKaXsEU Om BtfTON SI PEREȚI DIN CĂRĂMIDĂ; CQRf E

Al.ll

222173-C11

construcții

industriale si edilitare

331

Fara

acte

S. consj^Qițpiia^oj/ăl nip; Ahl CcÎR'STRDctiT

1990^LATF®^MTOETON;

Al.12

222173-C12

construcții

industriale si edilitare

3.412

Fara

acte

S//construita la s‘&b3412 mp; Platforma

Intonata din ^ul<1990

* Aceasta construcție este inscrisa intr-o carte funciara proprie


Lungime SegmentePunct

început

Punct

sfârșit

Lungime segment (- (m)

4

f*~=Parret

xWceput

“■-“Punct

““Sfârșit

Lungime segment (- (m)

1

2

0.511

"s^<2

3

1.836

3

4

8.72,

5

7.686

5

6

48.174-

X.

f    1

36.67

7

8

8.326

9

14.545

9

10

8.603

L "10

11

14.922

11

12

9.211

W 12

13

7.533

13

14

0.828

r 14

15

15.551

15

16

14.ș7>

16

,17

0.218

17

18

8^1

18

19

0.504

19

20

7C    1^895

20

21

5.695

21

22

5.384

22

23

3.448

23

24

24

25

8.824

25

26

>/.793

26

27

2.608

27

28

!f    ’’7-929

28

29

10.015

29

30

X V< , 17-632

30

31

12.089

31

32

*****    89.178

32

33

12.401

33

fi

kV    6.408

** Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milimetru. *** Distanța dintre butțcte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.
Pagina 4 din 5


Extrase pentru informare ondine la adresa epay.ancpl.ro

Formular versiunea 1.1