Hotărârea nr. 336/2018

HOTARAREnr. 336 din 2018-06-14 PRIVIND ÎNSCRIEREA ÎN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI A BUNULUI IMOBIL CE FACE OBIECTUL CERTIFICATULUI DE VACANŢĂ SUCCESORALĂ NR. 17/30.05.2018, SITUAT ÎN BUCUREŞTI, BD. CAMIL RESSU NR. 22, BL. A6, ET. 6, AP. 27, SECTOR 3 ŞI TRANSMITEREA ACESTUIA ÎN ADMINISTRAREA ADMINISTRAŢIEI FONDULUI IMOBILIAR
HOTARARE

privind înscrierea în domeniul privat al Municipiului București a bunului imobil ce face obiectul Certificatului de vacanță succesorală nr. 17/30.05.2018, situat în București, Bd. Camil Ressu nr. 22, bl. A6, et. 6, ap. 27, sector 3 și transmiterea

acestuia în administrarea Administrației Fondului Imobiliar

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate nr. 8440.2/05.06.2018 al Direcției Patrimoniu;

Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 86/12.06.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 355/13.06.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare Certificatul de vacanță succesorală nr. 17/30.05.2018; în conformitate cu prevederile:

-    art. 1.138 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), art. 45 alin. (3), art. 121 alin. (1) alin. (2) și art. 123 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se înscrie în domeniul privat al Municipiului București bunul imobil ce face obiectul Certificatului de vacanță succesorală nr. 17/30.05.2018, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se transmite în administrarea Administrației Fondului Imobiliar bunul imobil prevăzut la art.1.

Art.3 Predarea - primirea bunului prevăzut la art. 1 se face pe bază de proces -verbal încheiat între Comisia de reprezentare a Municipiului București în fața cabinetelor notariale pentru îndeplinirea procedurilor legate de dezbaterea succesiunilor vacante și acceptarea acestora sub beneficiu de inventar în numele Municipiului București și Administrația Fondului Imobiliar.

Art.4 Administrația Fondului Imobiliar va suporta toate cheltuielile care grevează asupra bunului imobil prevăzut la art.1.

Art.5 Primarul General, prin direcțiile din cadrul aparatului de specialitate, Administrația Fondului Imobiliar șL^dțpis^^e reprezentare a Municipiului București în fața cabinetelor pqtariale pșhfru'Jhdpplirîi^a procedurilor legate de dezbaterea

succesiunilor vacante și acceptarea acestora sub beneficiu de inventar în numele Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 14.06.2018.

B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021305 55 00; www.pmb.ro

Pag 2

\n

Anexa 1ANEXA la Hotărârea C.G.M.B. nr. 33{o / <

DATELE DE IDENTIFICARE ALE BUNULUI IMOBIL ce face obiectul Certificatului de vacanță succesorală nr. 17/30.05.2018

Nr.

crt.

Amplasament imobil

Elemente identificare

1

București, Bd. Camil Ressu

(fost Bd. Ion Șulea) nr. 22

(fost nr. 6) bl. A6 (fost A/6),

et. 6, ap. 27, sector 3

Cota de Vi din dreptul de proprietate asupra apartamentului

nr. 27, compus din două camere și dependințe, cu o

suprafață desfășurată de 49,70 mp și o suprafață locuibilă de

30,43 mp, împreună cu aceeași cotă parte din cota parte

aferentă de 2,09% din dreptul de coproprietate asupra

părților de folosință comună ale imobilului bloc, precum și

cu aceeași cotă parte aferentă din dreptul de folosință asupra

terenului situat sub construcție.