Hotărârea nr. 335/2018

HOTARAREnr. 335 din 2018-06-14 PRIVIND CUMPARAREA IMOBILULUI SITUAT IN STR. LIPSCANI NR. 26, SECTOR 3, BUCURESTI, IN BAZA EXERCITARII DREPTULUI DE PREEMTIUNE A MUNICIPIULUI BUCURESTI LA VANZAREA IMOBILELOR MONUMENT ISTORICConsiliul General al Municipiului București


ROMÂNIA


HOTARARE

privind cumpărarea imobilului situat în str. Lipscani nr. 26, sectorul 3, București, în baza exercitării dreptului de preemțiune a Municipiului București la vânzarea imobilelor monument istoric

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Cultură, învățământ, Turism nr. 3605/06.06.2018 și al Direcției Generale Economice - Direcția Financiar, Contabilitate, Buget nr. 5304/06.06.2018;

Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 85/12.06.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 354/13.06.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare:

-    Nota de fundamentare a Comisiei de analiză a solicitărilor privind exercitarea Dreptului de Preemțiune nr. 382/16.01.2018;

-    Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 49/22.02.2018 privind acordul de principiu pentru achiziționarea imobilului monument istoric situat în str. Lipscani nr. 26, sector 3, cu destinația de spațiu cultural;

-    Raportul Comisiei de Negociere nr. 3369/24.05.2018;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. a), b) și d), alin. (6) lit. a) pct. 4 și art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă cumpărarea imobilului situat în str. Lipscani nr. 26, sector 3, București, având datele de identificare conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu destinația de spațiu cultural.

Art.2 Se aprobă prețul maximal de achiziție al imobilului de 20.047.890 lei, fără TVA și celelalte taxe și impozite aferente datorate de Municipiul București, prin aprobarea Raportului de evaluare al S.C. MEDIA CITY S.R.L. nr. 31/23.02.2018, anexa nr. 2 și a procesului verbal nr. 3330/23.05.2018, anexa nr. 3, anexe care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Se împuternicește Primarul General, în calitate de reprezentant legal al Municipiului București, să semneze în numele și pentru Municipiul București toate documentele îndeplinirii scopului precizat la art. 1 din prezenta hotărâre.

Art.4 Sumele necesare pentru realizarea achiziției vor fi suportate de la bugetul local al Municipiului București.

Art.5 După încheierea formalităților de vânzare-cumpărare, imobilul va intra în domeniul public al Municipiului București, cu destinația de spațiu cultural și administrarea Teatrului Dramaturgilor Români/Teatrului Foarte xf^ipț ' instituții publice de cultură de interes local. Patrimoniul Teatrului DramaturgildrO BgmgnP și\ a Teatrului Foarte Mic se modifică

corespunzător.Art.6 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, Teatrul Dramaturgilor Români și Teatrul Foarte Mic vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 14.06.2018.


B-duI Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021305 55 00; www.pmb.ro

Pag 2


\n

Anexa 1Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr.

.?_?£!/018


Datele de identificare ale imobilului situat în Str. Li pst    26, sectorul3, București


Str. Lipscani nr. 26, sectorul 3, Municipiul București

Poziția în Lista monumentelor istorice actualizată 1308, cod LMI B-ll-m-B-19024.

Datează de la sf. sec. XIX.

Teren în suprafață de 454 m.p. și construcție S+P+3E+M cu o suprafață desfășurată de 2.423 m.p. (subsol în suprafață totală de 380,40 m.p., parter în suprafață totală de 418,21 m.p., etaj 1 în suprafață totală de 390,90 m.p., etaj 2 în suprafață totală de 380,07 m.p., etaj 3 în suprafață totală de 378,60 m.p. și mansardă în suprafață totală de 378,60 m.p.), identificată cu număr cadastral 214062-C1.

IVIEDI/KfZITY

Buitding Trust


tfC-fc+tB "Oi. 3?5/Ap0k.&^


RAPORT DE EVALUARE


Client și utilizator desemnat: Primăria Municipiului București Evaluator:    S.C. MEDIA CITY S.R.L.

Numărul și data raportului: A    23.02.2018

Data evaluării:^    ?fl02;î?nia    /


Director general,

Ing. Andrei Cristiafr SANDU

7 f i-ta


SINTEZA

Subiectul raportului: proprietate imobiliară comerq Adresă: Str. Lipscani, nr. 26, București, sector 3


Identificare cadastrală: Conform documente puse la dispoziția evaluatorului proprietatea imobiliară după consolidare și restaurare1 se identifică astfel:

Localizare

Număr cadastral / Carte funciară

Activ

Suprafață

teren

(mp)

Ac

(mp)

Aed

(mp)

Au

(mp)

Str. Lipscani nr. 26, București, sector 3

214062/214062

- Teren

456.00

- Construcție - S+P+3E+M

432.00

2,423.00

2.288.71

Total proprietate*

456.00

432.00

2,423.00

2,288.71

* La data evaluării situația proprietății după consolidare și restaurare nu este înscrisă in cartea funciară nr. 214062. Informațiile privind construcția au fost furnizate de proprietar pe baza propunerii de documentație cadastrală.

Proprietar: Persoane fizice așa cum rezultă din Extras de carte funciară nr. 214062, nr. cerere 9579 din 12.02.2018, astfel:

•    Gheorghe Adrian Rafael deține cota indiviză de 1/2, respectiv 50% și

•    Cristea Marius Viorel și Cristea Veronica - Elena, soți dețin cota indiviză de 1/2. respectiv 50%

Client și utilizator desemnat: Primăria Municipiului București

Adresa clientului: Splaiul Independenței nr. 291- 293, Sector 6

Evaluator: S.C. MEDIA CITY S.R.L.

Contract prestări servicii de evaluare: Acord cadru nr. 360/12.08.2015 și contract subsecvent nr. 3/2017 înregistrat sub nr. MB 371 / 04.08.2017 si comandă nr. 395.1/09.02.2018

Data evaluării: 20 februarie 2018

Data întocmirii raportului: 23 februarie 2018

Curs de schimb valutar: 1 Euro = 4.6623 Lei

Valoarea de piață: 4,300,000 EuroC\echivalent 20,047,890 Lei

.......N

'7"! Din extras de carte funciarâk\num^rii)j^ț4^0ZjeHb$raț//n 12.02.2013 situația de fapta construcției, rezultată după consolidare și restaură^Jră^Ș6i^e^zȚșgim;âe înălțime S+P+3E+M, față de S+MZ+2E+M, nu este înscrisă în registrul de carte funciara,în,."c'cjiî’ttnUarȘ vom considera construcția suprafețele așa cum rezultă din documentele provizorii privind propuperea de documentație cadastrală.

2 Valoarea de piață estimată este îri ipoteză' că suprafețele considerate, respectiv suprafața construită desfășurată de 2,423.00 mp și suprafața totală utilă de 2,288.71 mp vor fi confirmate după inscrierea în cartea funciara nr.'214062. Valoarea poate fi invalidată dacă o documentație cadastrală autentificată ulterioară sau existentă la data evaluării dar care nu a fost pusă la dispoziția evaluatorului, va infirma suprafețele considerate. Valoarea de piață nu include TVA.


Subsemnatul certific cu bună credință și după cunoștința mea următoarele:

Afirmațiile susținute în prezentul raport sunt reale și corecte.

Analizele, opiniile și concluziile din prezentul raport sunt limitate numai la ipotezele și ipotezele speciale și se constituie ca analize nepărtinitoare din punct de vedere profesional, concluzii și opinii personale.

Nu am nici un interes actual sau de perspectivă în proprietatea ce face obiectul acestui raport și nu am nici un interes personal și nici nu sunt părtinitor față de vreuna din părțile implicate.

Remunerarea mea nu se face în funcție de exprimarea unei valori prestabilite sau care ar favoriza cauza clientului, de obținere a unui rezultat dorit sau de apariția unui eveniment ulterior.

Acest raport de evaluare nu se bazează pe solicitarea obținerii unei valori minime, a unei asemenea valori sau pe aprobarea unui împrumut.

Analizele, opiniile și concluziile raportate au fost elaborate, iar acest raport a fost realizat în conformitate cu cerințele Standardelor de evaluare a bunurilor, ediția 2018.

Inspecția proprietății subiect a fost efectuată de Ec. Ioana Azoiței, evaluator autorizat, membru ANEVAR, specializarea EPI, în data de 20.02.2018 împreună cu reprezentantul proprietarului.

în prezent sunt evaluator autorizat, specializarea EPI, membru titular ANEVAR, legitimație nr. 15924.

Prin prezenta certific faptul că sunt competent să efectuez acest raport de evaluare.

Data: 23.02.2018( Pag-3 )


CUPRINS...................................................................................................................4

1.    TERMENII DE REFERINȚĂ Al EVALUĂRII..........................................................5

1.2.    IDENTIFICAREA Șl COMPETENȚĂ EVALUATORULUI...........................................5

1.3.    CLIENTUL Șl UTILIZATORUL DESEMNAT AL RAPORTULUI DE EVALUARE........6

1.4.    SCOPUL EVALUĂRII................................................................................................6

1.5.    DREPTURI DE PROPRIETATE EVALUATE. IDENTIFICAREA PROPRIETĂȚII.......6

1.6.    TIPUL VALORII. DEFINIȚIA.MODALITĂȚI DE PLATĂ..............................................7

1.7.    DATA EVALUĂRII.CURS VALUTAR......’...................................................................7

1.8.    DOCUMENTAREA NECESARĂ. SURSA INFORMAȚIILOR UTILIZATE...................7

1.9.    IPOTEZE Șl IPOTEZE SPECIALE............................................................................7

1.10.    RESTRICȚII DE UTILIZARE, DISTRIBUIRE SAU PUBLICARE................................9

1.11.    DECLARAREA CONFORMITĂȚII CU SEV...............................................................9

1.12.    DESCRIEREA RAPORTULUI...'.................................................................................9

1.13.    RESPONSABILITATEA FAȚĂ DE TERȚI................................................................10

2.    DESCRIEREA AMPLSAMENTULUI...................................................................11

3.    DESCRIEREA CONSTRUCȚIEI..........................................................................12

4.    PREZENTAREA PIEȚEI SPECIFICE..................................................................13

5.    ABORDĂRI ÎN EVALUARE.................................................................................18

5.1.    ABORDAREA PRIN VENIT.....................................................................................18

5.1.1. Evaluarea proprietăți i fin alizate..........................................................................................18

5.1 .II. ESTLMAREA COSTURILOR DE FINALIZARE........................................................................................20

5.1.111. REZULTATUL ABORDĂRII PRIN VENIT..............................................................................................21

5.2.    ANALIZA REZULTATELOR Șl ALEGEREA VALORII FINALE................................21

6.    PREZENTAREA REZULTATELOR.....................................................................22

ANEXE.....................................................................................................................23

ANEXA 1 - HARTĂ LOCALIZARE .........................................................................24

ANEXA 2 - FOTOGRAFII PROPRIETATE IMOBILIARĂ SUBIECT.......................25

ANEXA 3 - EXTRAS OFERTE DE ÎNCHIRIERE SPAȚII COMERCIALE...............30

ANEXA 4 - EXTRAS OFERTE DE VÂNZARE SPAȚIICOMERCIALE..................35

ANEXA 5 - EXTRAS OFERTE DE VÂNZARE MONUMENTE ISTORICE.............41

ANEXA 8 - EXTRAS OFERTE DE VÂNZARE TEREN...........................................49

ANEXA 7 - DOCUMENTE DE LA CLIENT....................................................... 57

ANEXA 8 - INFORMAȚII PRIVIND COEFICIENȚI URBANISTICI Al ZONEI.........911. TERMENII DE-RBFERfNȚÂ'ÂI EVALUĂRII

| CONFORM CU ORIGINALUL,


1.1. SUBIECTUL EVALUĂRII

Subiectul prezentei lucrări îl constituie întocmjȚ^g^Fapbrfului de evaluare a proprietății imobiliare comerciale, localizată în Str. Lipscani, nr. 26, București, sector 3, identificată cu numărul cadastral 214062 (număr cadastral vechi 12433), înscrisă în cartea funciară nr. 214062 (nr. CF vechi 105741) formată din teren în suprafață totală de 456.00 mp și construcție3, cu regim de înălțime S+P+3E+M, cu suprafața totală construită desfășurată de 2,423.00 mp aflată în proprietatea persoanelor fizice Gheorghe Adrian Rafael, cota indiviză de 1/2 și soții Cristea Marius-Viorel și Veronica-Elena, cota indiviză de 1/2.

1.2. IDENTIFICAREA Șl COMPETENȚĂ EVALUATORULUI

S.C. MEDIA CITY S.R.L. București a fost înființată în anul 1996, fiind o companie de consultanță specializată în proiecte rezidențiale și soluții pentru segmentele Office și terenuri. începând din anul 2008 MEDIA CITY S.R.L. a dezvoltat și activitatea de consultanță în evaluare, devenind membru corporativ ANEVAR.

în prezent prin membrii echipei de evaluare are competențe pentru următoarele secțiuni precizate de Ordonanța 24/2011 cu privire la unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor: a) evaluări de bunuri imobile, b) evaluări de întreprinderi, c) evaluări de bunuri mobile și f) verificări de rapoarte de evaluare.

Având în vedere modul de organizare și experiența acumulată echipa MEDIA CITY S.R.L. poate oferi o evaluare obiectivă și imparțială.

Datele de identificare ale MEDIA CITY S.R.L.:

Sediu social:București, Bd-ul Unirii, nr.27, bl. 15, sc. 2, et. 5, ap. 38, Sect.4 Telefon/Fax: 021.310.03.99

Telefon mobil:0741.200.002, 0746.040.646

E-mail: office@mediacity.ro


Registrul Comerțului sub nr: J40/6434/1996 Cod de înregistrare fiscală: RO 8671680

Autorizație ANEVAR: 0120/2Q18

A ’    M .iConforiKfextras de carte funciară numărul 2-14062 eliberat în 12.02.2018 situația de fapt a proprietății, rezultată după consolidare și restaurare nueste înscrisă în registrul de carte funciară. în,continuare vom considera suprafețele așa cum rezultă din documentele provizorii privind propunerea, .de documentație cadastrală, respectiv construcția cu regim de înălțime S+P+3E+M, suprafața totală c<ȘnStrruiță desfășurată de 2,423.00 și suprafața totală utilă de 2,288.71mp, față de S+Mz+2E+M și suprafața.fetal^utilă/de -1,378.00 mp înscris în cartea funciară.    jp::    '-i«:


( Pag- 5 j

1.3.    CLIENTUL SI UTILIZATORUL DESEMNAT AL RAPORTULUI DE EVALUARE

Client desemnat și utilizator desemnat: Primăria Municipiului București Contract prestări servicii de evaluare: Acord ca^ru_npJ360A1-2^8.2015 și contract subsecvent nr. 3/2017 înregistrat sub


395.1/09.02.2018

1.4.    SCOPUL EVALUĂRII

Scopul întocmirii raportului de evaluare: infor^area-cftei^ului

1.5. DREPTURI DE PROPRIETATE EVALUATE. IDENTIFICAREA PROPRIETĂȚII

9

Dobândire: Evaluatorul nu a vut la dispoziție toate documentele prin care a fost dobândită proprietatea, ci numai modul de dobândire a cotei de 1/2 deținută de soții Cristea Marius-Viorel și Cristea Veronica-Elena, respectiv contractul de vânzare-cumpărare autentificat de BNP Zărilă Răzvan Ștefan cu încheierea de autentificare nr. 607/06.06.2012.

Cu încheierea nr. 332251/16.08.2010 se înscrie în cartea funciară nr. 214062 (nr. CF vechi 105741\ UAT București, Sector 3 dreptul de proprietate al persoanei fizice Gheorghe Adrian Daniel asupra cotei de 1/2 din numărul cadastral 214062 (nr.cadastral vechi 12433).

Cu încheierea nr. 21476/07.06.2012 se înscrie în cartea funciară nr. 214062 (nr. CF vechi 105741), UAT București, Sector 3 dreptul de proprietate al soților Cristea Marius-Viorel și Cristea Veronica-Elena asupra cotei de 1/2 din numărul cadastral 214062 (nr.cadastral vechi 12433).

Drepturile de proprietate evaluate sunt drepturi depline.

Sarcini: Așa, cum rezultă din extras de carte funciară nr. 214062 eliberat în data de 12.02.2018 de OCPI București - Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliară Sectorul 3.


extras de carte funciară numărul 214062 eliberat în 12.02.2018 proprietății, rezultată după consolidare și restaurare nu este înscrisă

în continuare vom considera suprafețele așa cum rezultă din documentele provizorii privind propunerea de documentație cadastrală, respectiv construcția cu regim de înălțime S+P+3E+M, suprafața totală construită desfășurată de 2,423.00 și suprafața totală utilă de 2,288.71 mpVfâța^rte'^M^+^+M și suprafața totală utilă de 1.378.00 mp înscris în cartea funciare. /    \

în Anexa 7 sunt prezentate dctelețdo^r^prițța^e puse la dispoziția evaluatorului de către client/;


1.6. TIPUL VALORII. DEFINIȚIA.MODALITĂȚI DE PLATĂ

Tipul valorii: valoarea de piață

Definiția:'Valoarea de piață este suma estimată pentru care un activ sau o datorie ar putea fi schimbat(ă), la data evaluării, între un cumpărător hotărât și un vânzător hotărât, într-o tranzacție nepărtinitoare, după un marketing adecvat și în care părțile au acționat fiecare în cunoștință de cauză, prudent și fără cgnstt=âjjgere.”j(Stafltlaf^Sle de evaluare a bunurilor, ediția 2018, SEV100 - Cadru genec


1.7.    DATA EVALUĂRII.CURS VALUTAR

Data evaluării: 20.02.2018 Curs valutar: 1 EURO = 4.6623 Lei

1.8.    DOCUMENTAREA NECESARĂ. SURSA INFORMAȚIILOR UTILIZATE

Documentele și informațiile necesare realizării evaluării au fost puse la dispoziția evaluatorului de către client care este singurul răspunzător pentru validitate, valabilitatea și exactitatea acestora.

în Anexa 7 sunt prezentate documentele furnizate de client.

Sursele de informare utilizate în cadrul prezentului raport sunt:

•    Datele privind estimarea costurilor de finalizare a construcției (finisaje interioare, rețele interioare de utilități și finisaje exterioare fațade laterale:

Cataloage IROVAL 2016 - Costuri de reconstruire - Costuri de înlocuire - Clădiri industriale, comerciale și agricole - Cap. 2.1.1. - Clădire comercială independentă cu destrinația magazin - pg. 101-103

•    Datele specifice care cuprind detalii despre ofertele de vânzare / închiriere proprietăți comparabile și caracteristicile relevante ale pieței imobiliare au fost obținute din următoarele surse:

I

baze de date site-ul: www.spatiicomerciale.ro, anunțuri propritari; baze de date site-ul: www.imobiliare.ro, anunțuri proprietari; baze de site-ul: www.regatta.ro

;

baze de date ale agenției imobiliare Galaxy Imob; www.imobiliare.ro baze de date ale agenției imobiliare Coldwell Banker; www.imobiliare.ro

1.9. IPOTEZE SUfțpTEZE SPECIALE

z.


• Acest raport zâe'rev^^re^fQȘț elaborat de către S.C. MEDIA CITY S.R.L. în calitate'de c^nsultahtfaîidlientdlțjK având la bază informațiile puse la dispoziție de către ?ceșta il _ .A /OtO ! 'j    /

(t


IVIEOIACITY

-B«iScHflgTrust

CONFORM CU ORV

•    Concluziile exprimate în prezentul raport suntyalab+remumai la data evaluării și nu au fost luate în considerare elemente ce--cfijapărut sau pot apărea după data evaluării;

•    în elaborarea lucrării au fost luați în considerare toți factorii care au influență asupra valorii, nefiind omisă deliberat nici o informație relevantă pentru estimarea valorii;

•    Evaluatorul nu poate fi făcut răspunzător pentru existența unor factori externi care ar putea influența în vreun fel valoarea estimată;

•    Evaluatorul a obtinut informații, estimări și opinii, ce au fost evidențiate în raportul de evaluare, de la surse pe care el le consideră credibile și nu își asumă nici o responsabilitate în privința completitudinii și corectitudinii lor nefiind verificate din surse independente ;

» Evaluatorul nu va fi făcut responsabil pentru aspectele de natură juridică ale proprietății. Evaluatorul a presupus că dreptul de proprietate este valabil și nu există sarcini asupra bunului imobil la data evaluării, altele decât cele menționate eventual în prezentul raport;

•    Evaluatorul a presupus că proprietatea se conformează restricțiilor urbanistice din zonă, deține toate licențele autorizațiile și certificatele necesare utilizării lor și că acestea vor putea fi reactualizate în viitor dacă va fi necesar;

» Evaluatorul nu are calificarea necesară pentru a măsura și garanta că locația și limitele proprietății așa cum au fost ele indicate de client și descrise în raport corespund cu documentele de proprietate și cu cele cadastrale. Acest raport are menirea de a estima o valoare a proprietății identificată și descrisă în raport în ipoteza în care aceasta ar corespunde cu cea din documentele de proprietate;

» Orice neconcordanță între proprietatea identificată și cea din documentele de proprietate invalidează corespondența dintre valoarea estimată și proprietatea atestată de documentele de proprietate, dar păstrează validă valoarea estimată pentru proprietatea identificată în raport;

® Evaluatorul nu are nici o informație cu privire la faptul că proprietățile ar fi traversată de rețele magistrale de utilități sau ar fi afectată de restricționări care ar limita dezvoltarea sau existența acesteia altfel decât cea descrise în raport;

(    * Orice valori estimate în raport se aplică intregii proprietăți și orice divizare sau

/^nâtribuire a valorii pe interese fracționate va invalida valoarea estimată, în afara

cazului în care o astfel de distribuire a fost prevăzută în raport;

s    Componentele, teren și construcție, aferente proprietății imobiliare subiect al

lucrări nu au fost măsurate de reprezentanții MEDIA CITY S.R.L., toate

{ ; J dimensiunile se presupun a fi în concordanță cu informațiile puse la dispoziție de \    . I Societate. în analiza realizată evaluatorul a luat în considerare suprafațele care au

din documentele puse la dispoziție;

Mici o informație conținută în acest raport nu trebuie să fie interpretată ca o ' consultanță fiscală, juridică sau contabilă;


® Evaluatorul riu are nici un interes prezent sau de viitor în legătură cu proprietatea evaluată sau.cu părțile interesate în tranzacție;

r A'.--'-


BnilHinrpjtKț•    Evaluatorul, prin natura muncii sale, nu estd^-otJîîgăT^a ofere în continuare consultanță sau să depună mărturie în instanță relativ la proprietatea în chestiune, în afara cazului în care s-au încheiat astfel de înțelegeri în prealabil;

» Raportul de evaluare nu poate fi folosit ca probă în instanță nefiind o expertiză judiciară;

•    Raportul de evaluare poate fi verificat cu respectarea normelor legale în vigoare;

•    Evaluatorul își asuma responsabilitatea pentru opiniile exprimate în prezentul raport de evaluare;

•    Prezentul raport este valabil doar cu semnătura și ștampila în Qriginal ale evaluatorului autorizat, coordonator al echipei care l-a întocmit.

1.10. RESTRICȚII DE UTILIZARE, DISTRIBUIRE SAU PUBLICARE

Raportul de evaluare sau orice referire la el nu va fi inclus în niciun document destinat publicității și nu va fi publicat în niciun fel, fără acordul scris și prealabil al S.C. MEDIA CITY SR.L., a clientului și a utilizatorilor desemnați, cu specificarea formei și contextului în care ar urma să apară.

Raportul este destinat pentru scopul declarat la cap 1.4 și numai pentru uzul părților menționate la cap 1.3. Acest raport este confidențial pentru destinatar și evaluatorul nu acceptă nicio responsabilitate, față de nicio persoană, cu excepția clientului, niciodată și în nicio circumstanță.

1.11. DECLARAREA CONFORMITĂȚII CU SEV

9

Prezentul raport are la bază Standardele de evaluare a bunurilor, editia,2G-1-&î--fără nici


o deviere de la acestea. Standardele aplicate sunt:


•    SEV 100 - Cadrul General (IVS Cadrul general)    jj

•    SEV 101 - Termenii de referința ai evaluării (IVS 101) 'ț

•    SEV 102 - Implementare (IVS 102)

® SEV 103 - Raportare (IVS 103)

® SEV 230 - Drepturi asupra proprietății imobiliare (IVS 23CJ.

» GEV 630 - Evaluarea bunurilor imobile

1.12. DESCRIEREA RAPORTULUI

în conformitate cu activitățile specifice realizate în vederea evaluării, raportul cuprinde mai multe capitole (și anexe) ce includ: termenii de referință, descriereșf5Stîb'.feotului evaluării,/SNaliza pieței specifice, metodologia evaluării și concluzi^'pu,.privire ?la valoare, r \    /// ch/'Y'?

1.13. RESPONSABILITATEA FATĂ DE TERTI

9    9

Raportul de evaluare este destinat scopului precizat la pct, 1.4 și numai pentru uzul clientului și utilizatorului menționați la pct. 1.3.


2. DESCRIEREA AMPLSAMENTULUI

® Clasificarea zonei: urbană cu acces la infrastructura de utilități

® Utilizare/zonare: Conform PUG București subiectul este încadrat Zona protejată nr. 26 - Lipscani, subzona Cp1a (vezi Anexa 7).

•    Probleme de mediu: nu au fost identificate în cadrul inspecției

® Dimensiuni teren și construcții: Conform documente puse la dispoziția evaluatorului (plan amplasament și releveu pentru fiecare nivel) proprietatea imobiliară4 așa cum este după consolidare și restaurare, se identifică astfel:

Suprafață teren    -    456.00 mp;

Suprafață totală construită la sol clădiri -    432.00 mp;

Suprafață totală construită desfășurată - 2,423.00 mp;

Suprafață totală utilă    - 2,288.71 mp;

Suprafața totală închiriabilă    - 2,108.65 mp

® Utilizare actuală: La data inspecției clădirea este nefinalizată.

•    Teren în exces: nu

Vecinătăți: Conform planului de amplasament și situației din teren la data inspecției proprietatea subiect are următoarele vecinătăți:

*    Nord: Str. Lipscani, pe o lungime de 16,5 m

*    Sud: Proprietăți construite, Str. Smârdan ■ Est: Proprietate construită, Str. Lpiscani

*    Vest: Calcan lipit imobil Str. Smârdan și Str. Lipscani

Caracteristicile amplasamentului:

■ îmbunătățiri aduse terenului:

I

•    Nivelări: da

•    Borduri: da

« Trotuare: da

■ împrejmuire: limitele proprietății sunt materializate-

construcțiaedificată pe acesta și de construcțiile vecine.

Utilităti

Rețea de alimentare cu apă - canal: da Rețea de energie electrică: da Rețea de gaze: da Drum de acces: Str. Lipscani

• Topografia terenului: Plană, formă poligonală, așa cum rezultă' din planul de amplasament

® Servituti: nu este cazul / \    I

i    I \


4 Conform extras de carte funciară numărul 21^Qj!2 eliberat în 12.02.2018 situația de fapt a proprietății, rezultată după consolidare și restaurare nu este înscrisă în registrul de carte funciară. în continuare vom considera suprafețele așa-cum rezultă din documentele provizorii privind propunerea de documentație cadastrală, respectiv cOnstfbcția cO .regim de înălțime S+P+3E+M, suprafața totală construită desfășurată de 2,423.00 și suprafaț^/''t6tală.utitlă;,de..2v238.71mp, față de S+Mz+2E+M și suprafața totală utilă de 1,378.00 mp înscris în cartea furfciah’a/X:

3. DESCRIEREA CONSTRUCȚIEI

9

Identificarea construcției: Construcția amplasată pejoiut-de teren, cu numărul cadastral 214062 se identifică conform situati^Ldtfrteren și extras de carte funciară: C1 - Construcție    ț—'

Utilizare inițială: nc


;0R^cU°

Utilizare actuală: în curs de finalizare

în baza unui Raport de expertiză tehnic întocmit de expert^Knic atestat MLPAT, ing. Pavel Gh. Constantin și ing. Anatolie Cazacliu.^e^perHVICRN nr. 71-E s-a stabilit că lucrările de intervenție la construcție nu vor afecta imobilele învecinate.

Modificările pentru consolidare și restaurare efectuate în baza Autorizației de construire- nr. 176/1128267/08.04.2013 și autorizație de construire nr. 224/1504939/13.07.2017 au fost finalizate parțial parțial în anul 2017 cu Procesul verbal de recepție parțială nr. 1/20.12.2017.

Descriere generală:

■    Regim de înălțime: S+P+3E+M • Hmax — 22 m

■    Suprafață totală construită - Aed =2,423.00 mp

■    Suprafață totală utilă5 -Au =2,288.71 mp

■    Suprafață închiriabilă — Aînchiriabilă — 2, 108.65 mp

Distribuția pe nivele: Conform propunerii de documentație cadastrală întocmite în februarie 2018 construcția aferentă proprietății subiect are suprafața construită la sol de 432.00 mp și următoarea distribuție pe nivele:


Nivel

Suprafață

construită

(mp)

Suprafață

utilă

(mp)

Suprafață

casa

scării, lift (mp)

Balcoane și terase (mp)

Suprafață utilă totală (mp)

Subsol

402.00

353.30

27.10

0.00

380.40

Parter

432.00

356.00

24.14

0.00

380.14

Etaj 1

410.00

354.46

24.14

12.30

390.90

Etaj 2

397.00

354.46

24.14

1.47

380.07

Etaj 3

391.00

354.46

24.14

0.00

378.60

Mansardă

391.00

354.46

24.14

0.00

378.60

Total

2,423.00

2,127.14

147.80

13.77

2,288.71Starea generală a construcție: foarte bună.

Condiții de mediu nefavorabile: nu se cunosc a exista

Depreciere fizică: normală în raport cu vârsta cronologică

Concluzii: Pentru utilizarea ca. spații comerciale construcția necesită finalizarea finisajelor interioare, a rețelelor inferioare de utilități

c- ......./ ■■

\ '7-


'Suprafața utila este conform documentației cadastrale întocmite 'n anul 2016 Pag. 12 j


» Adresă: Str. Lipscani nr. 26, Sector 3, București

• Localizare: București, ultracentral, Centrul Vechi

® Limite geografice ale pieței locale: Având în vedere cele prezentate anterior, piața imobiliară specifică poate fi considerată piața spațiilor comerciale stradale, asimilate segmentului de produse secundare al pieței de retail cu amplasare ultracentrală.

® Evoluția valorilor imobiliare: în continuare sunt prezentați principalii indicatori ai pieței imobiliare specifice pentru București, în T4 2017:

Centre comerciale

Rata de capitalizare (%)

Chirie (euro/mp/lună)

CBRE Romania

7.00%

60 pentru un spațiu de 100 mp la parter

Colliers International

6.50    - 7.25 % produse primare,

7.50    - 8.00% produse secundare

55-70 produse primare, 45-55 produse secundare

Darian DRS

Artere principale: 7.50 - 8.50 % Artere secundare: 8.50 - 9.50%

ultracentral: 30 - 60; central: 25 - 40; median și periferic: 15-23

Cushman&Wakefield Echinox

6.75%

70-80 pentru un spațiu de

100 mp la parter

Jones Lang LaSalle

7.25%

65-75 pentru un spațiu de

100 mp la parter

Knight Frank

7.25%

60-65 pentru un spațiu de

100 mp la parter

sursa: Revista "Valoarea oriunde este ea"; nr. 17/ decembrie 2017

Piața terenurilor. Numărul total de tranzacții a suferit din cauza obstacolelor administrative, însă interesul pieței a fost foarte ridicat și se așteaptă să continue și în cursul anului 2018. Interesul major este pentru loturile destinate dezvoltării rezidențiale deoarece o serie de factori s-au convertit spre a face dezvoltarea rezidențială foarte atractivă (de exemplu, creșteri ale ocupării forței de muncă în ultimii trei ani, salarii mai mari, rate scăzute ale dobânzilor și dezvoltarea de noi zone de birouri). Dezvoltatorii s-au axat pe definirea unor noi zone rezidențiale în imediata apropiere a clădirilor de birouri recent dezvoltate, în special în partea de nord a Bucureștiului. în acest context, zone precum Aviației, Băneasa, Sisești, Străulești, Pipera sau Militari-Lujerului au fost deosebit de interesante pentru piața specifică.

Pe termen scurt, piața de birouri din București se va reduce, deoarece va avea nevoie de ceva timp pentru a absorbi livrările efectuate în perioada 2016 - 2017. în consecință, dezvoltatorii își vor redirecționa atenția către: i) parcele cu locații excepționale sau loturi mai mici cu autorizații pentuj.construcții care permit o perioadă de timp scurtă pentru comercializare sau iijț^Muncîrapcent pe evoluția pe termen mediu.

țe asupra nevoilor în evoluție aje/consumatdnlpr. pele de birouri vor rămâne atrățqțiț/e,/precum! și dezvoltarea proiectelor mixte (de exemplu, rezidențiale și birouri). Bucureștiul este lider pe radarele investitorilor, urmat de orașe ca Cluj-Napoca, Timișoara sau Brașov.

în plus, se așteaptă ca firmele din sectorul comerțului cu amănuntul să-și consolideze poziția pe piață, fie prin extinderea rețelei de acoperire, fie prin achiziționarea de jucători mai mici pe piață.

O altă tendință va fi nivelul de selectivitate a terenurilor în funcție de statutul documentației de zonare (PUZ, PUD, autorizație de construire). Având în vedere efervescența pieței rezidențiale, investitorii caută flexibilitatea de a furniza proiecte pe piață cât mai repede posibil și sunt, prin urmare, dispuși să plătească mai mult pentru parcelele cu autorizații în vigoare.

Prețurile terenurilor au rămas stabile, cu creșteri ușoare izolate pentru locațiile prime unde mai mulți dezvoltatori negociază pentru același teren. Privind situația mai largă a pieței, prețul mediu a crescut ușor și în 2016, dar atribuim aceastăcresțeie-faptului că au fost tranzacționate mai multe parcele de valoare maj-maTe^ecato majorare generală a Prețurilor.    „nuenRNl CU ORIGINALUL j


1VIED1MC

Building Trust

o Condițiile pieței specifice în zonă

ofertă pentru închirierea de spații comerciale<damplasăie în București zona ultracentrală, Centrul Vechi se încadrează în intervalul 20.00 Euro/mpAu * 25.00 Euro/mpAu, funcție de dimensiune, localizare, acces și vizibilitate, facilitățile amplasamentului (ex. parcare), calitatea construcțiilor, etc. Ofertele reținute pentru analiză au fost verificate telefonic, fără inspecție și sunt prezentate sintetizat în tabelul următor si în Anexa 3:

Locație

Sursa

Acces

Tip spațiu

Regim de înălțime

Au (mp)

Preț

oferta*

(Euro)

Preț oferta* (Euro/mpAu)

Ultracentral -Centrul Vechi

http://wwjv.anunturiimobiliare.ro/ofer ta/centrul-vechi-bucuresti/315575860/2031 '

Lipscani

Clădire

independentă

S+P+2E

462.00

10,000

21.65

Ultracentral -Centrul Vechi

http:/,'www.anunturiimobiiiare.ro/ofer ta/centrul-vechi-bucuresti/315548621/62677

Lipscani

Spațiu comercial la parter de bloc

P

269.00

5,918

22.00

Ultracentral -Centrul Vechi

https://www.galaxyimob.no/inchiriere

5-camere-centrul-istoric-bucuresti-

glx121b0820-

Șelari

Spațiu comercial în clădire independentă

P+2E

220.00

4,500

20.45

Ultracentral -Calea Victoriei

https://www.regatta.ro/commercial-

industrial/spatiu-comercial-de-

inchiriat-zona-calea-vctoriei-

Calea

Victoriei

Spațiu comercial la parter de bloc

S+P+M

560.00

14,000

25.00

•Prețul nu include TVA

marja de negociere la închiriere este estimată la nivelul de 5%-10%; rata de capitalizare pentru segmentul retail, produse secundare este în intervalul 8.00% + 7.50% potrivit informațiilor publicate în revista “Valoarea oriunde este ea“ nr. 17/decembrie 2017, pe baza celor mai recente studii de piață;

prețul de ofertă pentru vânzarea de spații comerciale stradale, la parter de bloc este în intervalul 2,033 Euro/mpAu - 3,350.00 Euro/mpAu funcție de dimensiune, tipul de acces și vizibilitate, existența terenului liber și starea construcției, respectiv dacă a fost consolidată și are finisajele refăcute. Ofertele reținute pentru analiză au fost verificate telefonic, fără inspecție și sunt prezentate sintetizat în tabelul următor si în Anexa 4:


Locație

Sursa

Construcție de bază

Distribuție pe nivele

An

construire

Au

(mp)

Teren

(mp)

Stare

tehnică

Preț

oferta*

(Euro)

Preț oferta* (Euro/mpAu)

Ultracentral, Calea Victoriei - Regina Elisabeta

https://'www.spatiicomerciale.ro/vanzare/b

ucuresti/cismigiu/spatiu-comercial-de-

vanzare-X4C01400S

S+P+6E

S+P

1950

1.113.00

168.00,

cotă

indiviză

renovat

2,362,500

2.123

Ultracentral,

Universitate

https://vvww.spatiicomerciale.ro/',anzare/b

ucuresti/uni'fiisitate/spatiu-comercial-de-

vanzare-X8JU1400G

P+4E

P+4E

nc. consolidat ș: renovat complet

378.80

115.00

renovat

770.000

2,033

Ultracentral,

Universitate

https://www.regatte.ro/commercial-

industrial/spatiu-comercial-de-vanzare-

zor.a-regina-elisabeta-bucuresti/

P+4E

P

nc

200.00

cotă

indiviză

din

renovat

870,000

3,350

Ultracentral. Central

vechi

hitps:/,wa'. regatta.ro/commercial-industrialzspatiu-comercial-de-vanzare-zona-uni'ersitate’kmițbucuresti.

S+P-3E

p

nc

209.16

nc

renovat

450,000

2,151

/o

oferta    spații comerciale situate în clădiri,^țcldpendertț,e ci

numai șpațțf c^rhprȘ^lâ sfrțțdale, la parter de bloc. Analiza o fost’ektihsă^aâupra clădirildr^nfeeiîyrnplasjate ultracentral; (    ,r


\ 'LZZW f


CONFORM CU ORIg

prețul de ofertă pentru vânzarea de proprietăți sjjwfare( monument istoric este în intervalul 2,000 Euro/mpAu - 2,555.00 Euro/mpAiuuncție de tipul de acces și vizibilitate, suprafața de teren aferentă prapii^tății, existența terenului liber și starea construcției, respectiv dacă a fost consolidată și are finisajele refăcute. Ofertele reținute pentru analiză au fost verificate telefonic, fără inspecție și sunt prezentate sintetizat în tabelul următor și în Anexa 5:

Locația

I

Sursa

Tip imobil

An

construire

Stare tehnică

Regim de înălțime

Au (mp)

Aed

(mp)

Teren

(mp)

Preț

oferta*

(Euro)

Preț oferta* (Euro/mpAuj

Ultracentral -Universitate- Satîstei

https://www.imobiliare.ro/\anzare-

case-vile/bucuresti/universitate/casa-

de-'anzar5-28-camere-

Clădire

monument

istoric

nc

consolidat și renovat 1990

S+P+Mz+1E+M

1.555.00

1.650.00

1.200.00

3.500.000

2.25'

w.tracentral Victorie -Gnyței

https://www.imcbiliare.ro/vanzare-

case-vile/faucuresti/calea-

yctoriei/casa-de-vanzare-40-camere-

Clădire

monument

Istoric

'398

neconsolidat și/sau renovat

S*Ds+P+1E+M

2.500.00

3.500.00

2,220.00

5.CC0.000

2.00t

Ultracentral, Uri'firsitats - TNB

hitps://www.;rricbi!!are.ror\anz3re-

case-Vle/bucurestiAiniversitate/casa-

de-\arszare-sau-<le-inchiriat-28-

Clădire

monument

isioric

1901 și 1330

consolidat si compot reno’wat 1998

Ds+P+IE+M și P+1E

1.370.00

1.600,00

1.200.00

3.500.000

2.55;

H ;iui nu tnciuae iv A

oferta de vânzare terenuri libere sau considerate libere amplasate în zona analizată este foarte redusă fiind limitată în principal de gradul de construire al zonei, mai mare de 90%.

Ofertele reținute pentru analiză au fost verificate telefonic, fără inspecție și sunt prezentate sintetizat în tabelul următor și în Anexa 6:

Locație

Sursa

Suprafață

(mp)

Acces

Front . stadal

(ml)

Preț ofertă* (Euro/mp)

Calea Victoriei -

Novelei

https://www.imobiliar9.ro/vanzare-terenuri-

constructii/bucuresti/cismigiu/teren-constructii-de-

vanzare-X44L1301C?lista=2349863&harta=1

1.733.00

Str. Matei Millo

50.00

1,670.00

Izvor - Bd. Libertății

https://www.imobiliare.ro/vanz3re-terenuri-

constructii/bucuresti/libertatii/teren-constructii-de-

vanzare-X7UE1300F?lista=2349863&harta=1

800.00

Splaiul Unirii

27.00

2.000.00

P-ța Rosetti

https://www.imobiiiare.ro/vanzare-terenuri-

constructii/bucuresti/p-ta-rosetti/teren-constnjctii-de-

970.00

Str. Armenească

45.00

1.500.1

P-ța Mihail Kogălniceanu

https://www.imcbiliare.ro/vanzare-ierenuri-

constructii/bucuresti/kogalniceanu'teren-constructii-

L_____I T'J Â '    1    1    i    i -    i    i

1.150.00

Bdul Kogălniceanu

31.00

2.100.00marja de negociere la vânzarea terenurilor libere în zona analizată este la nivelul de 5% -10%, oferta fiind redusă.

9 'Concluziile analizei de piață:

ți


' ^-.costurile definalizare a finisajelor interioare, a rețelelor de utilități și finisajelor '    'exterioare ale fațadelor laterale se estimează pe baza informațiilor din catalogul

\ L/ /Cataloage IROVAL 2016 - Costuri de reconstruire - Costuri de înlocuire - Clădiri industriale, comerciale și agricole - Cap. 2.1.1. - Clădire comercială independentă

. • cu destrinația magazin - pg. 101-103

chiria obtenabilă, după aducerea la stadiul de închiriere, pentru suprafața totală închiriabilă de.2,108.65 mp este de 38,064.73 mp, respectiv o chirie medie unitară de 18.05 Euro/mpAu, diferențiat pe nivele astfel:


'î/t


Building Trust

Nivel

Suprafață

construită

(mp)

Suprafață utilă totală (mp)

Suprafață

închiriabilă

(mp)

Chirie

unitară

lunară

obtenabilă

(Euro/mpAu)

Chirie

totală

(Euro/lună)

Subsol

402.00

380.40

334.81

12.50

4,352.53

Parter

432.00

380.14

356.00

25.00

8,900.00

Etaj 1

410.00

390.90

354.46

20.00

7,089.20

Etaj 2

397.00

380.07

354.46

20.00

7,089.20

Etaj 3

391.00

378.60

354.46

20.00

7,089.20

Mansardă

391.00

378.60

354.46

10.00

3,544.60

Total

2,423.00

2,288.71

2,108.65

38,064.73

marja de negociere la închiriere este considerată 5%;

gradul de neocupare este considerat de 0%;

chiriile sunt nete cheltuielile de întreținere si utilităti sunt în sarcina chiriașului; rata de capitalizare selectată este în intervalul 8.00% * 7.50% potrivit informațiilor publicate în revista “Valoarea oriunde este ea’’ nr. 17/decembrie 2017, pe baza celor mai recente studii de piață;

din analiza comparativă a informațiilor de piață privind vânzarea spațiilor comerciale stradale și vânzarea clădirilor monument, consolidate și complet renovate estimăm că cel mai probabil valoarea de piață unitară pentru propritățile similare subiectului este în intervalul 2,000.00 Euro/mpAu-2,555.00 Euro/mpÂu funcție de tipul de acces și vizibilitate, suprafața de teren aferentă proprietății, existența terenului liber și starea construcției, respectiv dacă a fost consolidată și are finisajele refăcute;

marja de negociere la vânzarea de proprietăți similare este considerată la nivelul de 5%;

prețul de ofertă pentru vânzarea terenurilor localizate în zona analizată se situează în intervalul 1,670 Euro/mp + 2,100 Euro/mp, cu o marjă de negociere


Abordarea prin piață oferă o indicație asupra valorii prin compararea activului subiect, în cazul de față proprietate imobiliară, cu active identice sau similare, al căror preț este cunoscut.

Metoda constă în analiza vânzărilor sau ofertelor cu proprietăți, comparabile (situate în aceeași zonă și de dimensiuni apropiate cu cel de evaluat), pentru a determina dacă acestea au caracteristici inferioare, superioare sau egale cu cele ale proprietății de evaluat.

Având în vedere tipul proprietății subiect și calitatea și cantitatea informațiilor disponibile pe piață, faptul că acest tip de proprietate este uzual deținută de proprietar, evaluatorul censideră că abordarea prin piață este inadecvată.

Analiza informațiilor vânzarea de proprietăți similare situate în zona analizată ar putea fi o indicație a valorii de piață, numai pentru verificarea rezultatelor obținute din abordarea prin venit.

• abordarea prin venit

Abordarea prin venit oferă o indicație asupra valorii prin convertirea fluxurilor de numerar viitoare într-o singură valoare a capitalului.Metoda constă în estimarea valorii de piață a unei proprietăți prin capitalizarea venitului net anual cu o rată recunoscută de piață.

Având în vedere caracterul specializat al proprietății subiect și calitatea și cantitatea informațiilor disponibile pe piața specifică,evaluatorul consideră că abordarea prin venit este adecvată.

® abordarea prin cost

Luând în considerare localizarea, informațiile disponibile pe piață, starea tehnică și stadiul de execuția al construcției, cât și scopul evaluării evaluatorul consideră că abordarea prin cost este inadecvată.

Abordarea prin cost va fi utilizată numai pentru estimarea costurilor de finalizare a construcției.


O, ApORDAREA PRIN VENIT

EVALUAREA PROPRIETĂȚII FINALIZATE

-.'Evaluarea acestei proprietăți s-a realizat prin abordarea bazată pe capitalizarea venitului - generat de proprietate. Metoda constă în estimarea valorii de piață a unei proprietăți prin

capitalizarea venitului net anual cu o rată recunoscută de piață.

Amplasamentul și suprafața totală utilă ne determină să considerăm rezonabil un nivel mediu al chiriei atribuibil proprietății subiect, după finalizarea integrală a finisajelor


interioare, a rețelelor interioare de utilități și a finisajelor fațadelor laterale, la nivelul mediu de 18.05 Euro/mpAu/lună, cu o marjă de negociere de 5%.

în general cheltuielile de exploatare se împart în trei caLagem---    1

® cheltuieli fixe: impozite, asigurări    CONFORM cu originalul

® cheltuieli variabile: cheltuieli de management, întreținere și reftajS^r^tîifaf^gaefdie

electrică, gaz, apa, etc.

* alocări pentru înlocuire: pentru elementele cu durată de viață^ednă/maîimică decât durata de viată a clădirii    <

în estimarea cheltuielior de exploatare am considerat următoarele:

•    pentru impozitul pe clădire 1,5% din valoarea construcției, stabilită pe baza costului de reconstrucție și considerând deprecirea fizică aferentă vechimii;

•    cheltuielile cu asigurarea se consideră la 0,24% din valoarea construcției;

•    pentru rezerve de înlocuire 1 % din venitul brut efectiv.

Rata de capitalizare selectată reprezintă relația dintre venit și valoare, relație acceptată pe piață și rezultată dintr-o analiză comparativă a vânzărilor de proprietăți comparabile.

Amplasamentul proprietății și calitatea clădirii de evaluat ne determină să alegem rata de capitalizare în intervalul 8% - 7.50%, potrivit informațiilor publicate în revista “Valoarea oriunde este ea” nr. 17/decembrie 2017.

în aceste condiții o indicație a valorii de piață a proprietății după refacerea completă a finisajelor interioare și rețelelor interioare de utilități este în intervalul 4,700,000 Euro + 5,000,000 Euro, respectiv 2,229.00 - 2,371.00 Euro’/mpAu.

Rezultatele sunt prezentate în tabelul de mai jos:

Suprafață totală închiriabilă

mp

2,108.65

Chiria medie lunară (după renovare)

Euro/mp/lună

18.05

18.05

Marja de negociere

5%

0.90

0.90

Chirie corectata

Euro/mp/lună

17.15

17.15

Venit brut potențial VBP

Euro/an

433,937.92

433,937.92

Grad de neocupare

0.00%

0.00

0.00

Venit brut efectiv VBE

Euro/an

433,937.92

433,937.92

Impozit

Euro/an

47,399.57

47,399.57

Asigurare

Euro/an

7,200.00

7,200.00

Cheltuieli de intretinere*

Euro/an

0.00

0.00

Rezece de inlocuire

Euro/an

4,339.38

4,339.38

Venit net efectiv VNE

Euro/an

374,998.97

374,998.97

Rata de capitalizare

8.00%

7.50%

Rezultat

Euro

4,687.487.14

4,999,986.28

O indicație a valorii de piață după finalizare (rotunjit)

Euro

4,700,000.00

5,000,000.00

‘Chiriile «»"•notp

IVIEOIACITYPentru utilizarea ca spații comerciale construcția necesită finalizarea finisajelor interioare, a rețelelor interioare de utilități și a finisajelor exterioare ale fațadelor laterale .

Costurile de refacere a finisajelor interioare și a rețelelor de utilități se estimează pe baza informațiilor din Cataloage IROVAL 2016 - Costuri de reconstruire - Costuri de înlocuire -Clădiri industriale, comerciale și agricole - Cap. 2.1.1. - Clădire comercială independentă cu destrinația magazin - pg. 101-103, actualizate cu indicii de actualizare comunicați de IROVAL pentru anul 2017-2018.

în continuare sunt prezentate calculele pentru estimarea costurilor de finalizare pentru aducerea construcției la nivelul cerințelor pieței astfel:

ESTIMAREA COSTULUI DE FINALIZARE - CATALOG IROVAL 2016

Catalog IROVAL 2016 - Costuri de reconstruire - Costuri de înlocuire - Clădiri industriale, comerciale și agricole - Cap. 2.1.1. -Clădire comercială independentă cu destrinația magazin - pg. 101-103

Unitatea de referință: 1 mp arie desfășurată

Denumire element

Simbol

Preț unitar catalog (lei/mp)

Indici

actualizare până la data evaluării

Preț unitar actualizat (lei/mp)

Finisaj interior superior

FSMAGS3E

1.253.60

0.8503

1.065.94

Instalație electrică

ELMGS3E

282.60

1.0256

289.83

Instalație încălzire

IVMAGS3E

107.50

1.0262

110.32

Instalație sanitară

SAMAGS3E

42.40

1.0256

43.49

Preț unitar total

Lei/mpAd

1,509.57

Preț unitar fără TVA

Lei/mpAd

1.268.55

Cost de înlocuire unitar finisaje interioare și instalații

Lei/mpAd

1.268.55

Coefiecient de corecție distanță de transport

1.0030

Prețuri catalog

1.00

București

1.006

Coeficient de corecție treaptă salariu

1.0"

Prețuri catalog

1.036

București

1.054

Cost de înlocuire unitar finisaje interioare și instalații

Lei/mpAd

1,301.18

Suprafață construită desfășurată - C1

mp

2,423.00

Cost de înlocuire finisaje interioare și instalații - C1

Lei

3,152,759.44

Finisaj parțial fațadă

FTERASIT

222.40

0.9065

201.61

Suprafață fațadă laterală est și sud

mp

763.25

A Co^ț.finalizare fațadă

Lei

131,947.25

Cosit tdtahfinalizare

Lei

3.284,706.69

(Șuî^xțe sttlifwb 20.02.2018

4.6623

r ’GSsț d^înlocdire finisaje interioare și instalații - C1

Euro

704.524.95

Cdșț\de)fi.nalțLare (finisaje interioare, instalații și fațade laterale) - C1

Euro

700,000.00

■Costurile totale, de aducere a proprietății la nivelul cerințelor pieței prin finalizarea finisajelor/fațadelor laterale și a rețelelor instalațiilor interioare de utilități este în total de

700,009^00 Eyrov-5.1.111. REZULTATUL ABORDĂRII PRIN VENIT

în final valoarea de piață a proprietății subiect așa cum se prezintă la d prin diminuarea valorilor estimate pentru proprietatea renova^ renovării, astfel:

rezultă Jsturile aferente


O indicație a valorii de piață după finalizare (rotunjit)

Euro

4,700,000.00

5,000,000.00

Minus costuri finalizare (finisaje interioare și instalații)

Euro

700,000.00

O indicație a valorii de piață (rotunjit)

Euro

4,000,000.00 4,300,000.00

‘Chiriile sunt nete

O indicație a valorii de piață a proprietății subiect obținută din abordarea prin venit este în intervalul 4,000,000 Euro - 4,300,000 Euro

5.2. ANALIZA REZULTATELOR Șl ALEGEREA VALORII FINALE

Din din analiza comparativă a informațiilor de piață privind vânzarea spațiilor comerciale stradale și vânzarea clădirilor monument, consolidate și complet renovate estimăm că cel mai probabil valoarea de piață unitară pentru propritățile similare subiectului este în intervalul 2,000.00 Euro/mpÂu - 2,555.00 Euro/mpAu.

Rezultatele obținute în abordarea prin venit pentru proprietatea renovată sunt în intervalul de 2,229.00 - 2,371.00 Euro/mpAu, față de intervalul de piață de 2,000.00 Euro/mpAu + 2,555 Euro/mpAu.

Având în vedere rezultatele obținute și prezentate mai sus, relevanța acestora și informațiile de piață care au stat la baza aplicării lor, precum și scopul evaluării, în opinia evaluatorului o indicație a valorii de piață a proprietății imobiliare subiect localizată în Str. Lipscani nr. 26, la data de 20.02.2018, este de:

= 4,300,000 Euro, echivalent 20,047,890.00 Lei
6 Valoarea de piață estimată este în ipoteza că suprafețele considerate, respectiv suprafața construită desfășurată de 2,423.00 mp și suprafața totală utilă de 2,288.71 mp vor fi confirmate după inscrierea în cartea funciară nr. 214062. Valoarea poate fi invalidată dacă o documentație cadastrală autentificață-tifterioară sau existentă la data evaluării dar care nu a fost pusă la dispoziția evaluatorului, va infirma suprafețele considerate. Valoarea de piață nu include TVA.


6. PREZENTAREA REZULTATELOR

Ca urmare a investigațiilor și analizelor noastre, considerând ipotezele și ipotezele speciale expuse în prezentul raport de evaluare, concluzia evaluatorului este că așa cum se prezenta la data evaluării, o indicație a valorii de piață7 pentru proprietatea imobiliară subiect localizată în Str. Lipscani nr. 26, București, sector 3 este de:

V = 4,300,000.00 Euro, echivalent 20,047,890.00 Lei

7 Valoarea de piață estimată este în ipoteza că suprafețele considerate, respectiv suprafața construită desfășurată de 2,423100 mp și suprafața totală utilă de 2,288.71mp vor fi confirmate după inscrierea în cartea funciară nr. 214062.' Valoarea poate fi invalidată dacă o documentație cadastrală autentificată ulterioară sau existentă la data evaluării dar care nu a fost pusă la dispoziția evaluatorului, va infirma suprafețele considerate. Valoarea de piață nu-jnclude TVA.

ANEXE

Hartă localizare

Fotografii

Extras oferte de închiriere spații comerciale Extras oferte de vânzare spații comerciale Extras oferte de vânzare clădiri monument istoric Extras oferte de vânzare teren Documente de la client

Informații privind coeficienții urbanistici ai zoneiAnexa 1 - Hartă localizeze

Adresă: Str. Lipscani nr. 26, București, sector 3

- -MWîSn


Căsino Princesi “


Q Muâcuî Wbnîbpiulw t Buct.

ca


Muxuut Național Q de Istorie a României. ▼


rar


cmpiu? pro-


. . Seîaru; :r.iicție:^.rtOf

.nd» 5” v?v;    *0

reir.pfut Uniroa tJ-inia


Tvijor BufJjrț.'șțl !!iure?>

Porcul

Tribunalului-


'? • <? Șhopping Cenit-r .

Farcul Unirii.    ;

lJ    '    : COPiata Unirii;


' Go ck 23    •


E3


pe;


Haa. 2s


ii

q


Anexa 3 - Extras oferte de închiriere spații comerciale

https://www.galaxyimob.ro/inchiriere-5-camere-centrul-istoric-bucuresti-glx121b0820-
171284.html?utm source=propertybook.ro&utm campaign=propertybook&utm medium

Centrul istonc-Selari,oferta speciala de închiriere

spațiu pub-club

Dotan i Uillitatr i informații utile

•    Zor,a. Centrul Istorie București

•    Repar Salari

•    S camere

•    3 b3i

•    An Construcție.

•    Compartimentare samrdacomandat

•    Etaj:/

Alte informații

Centrul latofic-Selan.afers specssla de mcnuiete spațiu tu destinare ciufci-pub.Sftuat pe una din straate cu ce! mar intens Irafc pretoria! din zonalmaftlul este structurat pe 3 nn'eluri.respecliv Pfî+lerasa si ara Ieste datările necesare.Suprafața este de ăSmpi'nivel.feruitafid un spațiu total util da 22Crnp.descnidere aprox.fiml.Pratul inctiinera este de 4StKeuta,luna.T7A 0.
SUPRAFAȚA UTtLA 220mp


Pentru mai multe informații:

GLXIMS,Adrian Ispas 0722 337.1C9- 077l.a72.a62 adrlan.ispas@galaxylmeb.ro va» iv țșarsxyim cris.re


GALAXY ÎMOB' Asoeldti» hvcbilfora


:f5c^2J


fflfS


Centrul Istoric-Selari,oferta speciala de inchiriere spațiu pub-club

Preț închiriere: 4.500EURhttp://www.anunturiimobiliare.ro/oferta/centrul-vechi-bucuresti/315575860/2031

anunțuri nnobihare

închirieri Spatii comerciale - București, CENTRUL VECHI

Spațiu comercial de închiriat in Centru istoric, tn-suprafata de 462mp, compartimentat pe subsol I28mp, parter 133, 6mp, etaj' 1 45, 6mp, etaj 2 149, 87mp. Ctadirea este nou construita si amenajata modem, preț închiriere 10,000 euro.'luna, Spațiul se pretează pentru club sau restaurantZ'° $ A

i! '    ■'


X"


G-y
Suiiding Trust
http://www.anunturiimobiliare.ro/oferta/centrul-vechi-bucuresti/315548621/62677

anunțuri

închirieri Spatii comerciale ■ București, CENTRUL VECHI

•y.st    i Oii

Propunem spre închiriere un spațiu ce se pretează pentru activitati comerciale cat si de birouri avand suprafața utila de 269 mp, situat la parterul unei clădiri de birouri amplasata in zona centr al Universitate Centru Vechi, in apropierea imobilului se afla Banca Naționala a României, Palatul Sutu, Universitatea Spiru Haret, spatii comerciale, diverse instituții publice si bancare. Accesul la mijloacele de transport public este facil, statfa de metrou Universității sl liniile locale de autobuz sl tramvai fiind situate la cca 2 minute de mers pe jos (autobuz 381,783, N102,

N108, N117, N119 si tramvaiul 21). Spațiul de închiriat este predominant open space si beneficiază de un grup sanitar si un hol de acces. Clădirea a fost renovata in anul 2010. Spațiul dispune de zugrăveli lavabile, pardoseli din gresie, tamplarfe exterioara din PVC cu geam termopan, tavan fals. Proprietatea este dotata cu incalzire centrala si cu sistem de detecție efracție; de asemenea, este racordata la rețelele de apa, canalizare, gaze naturate si energie electrica. Prețul de închiriere este de 22 EUR/mp/luna (in preț nu au fost incluse cheltuielile administrative), centrala termica, gresie, proaspăt renovat, termopan,

Aiurit adaugat c-tr Bastion Real tstate (A)

https://www.reqatta.ro/commercial-industrial/spatiu-comercial-de-inchiriat-zona-calea-
victoriei-bucuresti-560-sqm-32026/
RGT32023

REGATTA

Tllril- i. iSUTt

SI’KT


CARACTERISTICI

ZONA: Catea Victoriei Suprafața utila: 560 mp Suprafața construita: 715 mp Regim de înălțime: S+P+M<r


Anexa 4 - Extras oferte de vânzare spații comerciale


https://www.spatiicomerciale.ro/vanzare/bucuresti/cismigiu/spatiu-comercial-de-vanzare-X4C01400S

•rp- •,vw-v,spatii: omercraie.ro


SpatHComercialera

tetei irr;!<ita

.jgiaa    . AfruoAJOltaț

Spațiu comercial București, ultracentral, Bulevardul Regina Elisabeta-

5ticih-s.vj. «na snw?».i >sz. ?â<ta
Alte detalii despre proprietate

Va propunem spre vaizais 'in spâttu comercial fi Eucurerli situai u^scenlr» pe Butevario; Regina Eisaoeto Spatul S+P are o suprafața a teranulir de 163 mp o suprafața fcnsnvte de 1262 to j o suprafața incftlnâfcfea de 1 IU mp

Fc-îibtitale parcare


Structura reastenla oston Nr terase:!)

Nr grupuri satire O Sjprafaî3 construita 1262 mp Suprafaia terase O mp Litk extern

p;etV3paare- 22625M>; ere daulit despre jceaiu px./pr •etaîfAndreea iiie

021.3104515


Alte telefoane:

fj'-VT- .    IC-Z'î.iVi -J v 3.

XXOlttSS J8 KSpafcirew*

A Numele Iau:


Vâ rog rfrre•3 Tf mite urna prefer?    +

i** Haporaasă oferta mccrfe'lâ    4.


htîps, www.spatiicomerdale.ro. -


Localizare și puncte de interes
Super ntarkat

Mag.yictcna

Cm

Saceîvjr evpiesi '.'ega irtage Cx:r


Ejiutanțj

aprox 270 ti apr jx. 3K> m 2PU/ j'O-H Jplx* 4Î-U m aprsv 510 m


•j, Se afișeaza doar prime’.e '5 aur.cie de infeies 5-k.itie pe □ iacă de 21m față de prcpretateAndreea llia

021.3104515

Alte telefoane:

02" 31 j*ăo? -fa.«.


• COUAOJ


CONADI

https://www.spatiicomerciale.reA^2^re/botnjres1tZaniVBrsitate/saaHi3?g6mercial-de

vanzare-X8JU1400G


Spațiu comercial • Bd. Regina Elisabeta | Oportunitate de investiție

a l.-.jt '-t’J MU .n.v;t: VI?


T> «Sr-art    „.r-rr Jț
Sovnjf» Esia» 'wr-sti r-ouara-

0727.399.929

V:? :T« XJ


Numele Uw


* SafcwzJ a- un»


U root}ântf«ort»K±»». suta rfemet de ic«hU Twpettxe


•ttp«; -www.spatiicomefdate.ro. :t. .tj.^    -^-i,


Alte detalii despre proprietateSpatii comercal stradal ultracentral situat pe Ed Regina Eiisaceta un apropierea ritersecliei cu Cafea

Victoriei!. cu iriz:biiitata foarte buna. trafic pletonat si auto intens oe tot parcursul zuei

Suprafața Maia utila: 443 93 mp formata din:

-    Parter 158.97 mp

• Mezanin Î3823 mp

-    Subsol 1+8 73 mp

-    Cote teren: 37 8 mp

Vitrina: 3 mt

Fret vanzare: 770,009 EUR Oportunitate de investiție | Spațiul necesita renovare Structura rezistenta: beton

Nr terase 0

Nr grupuri sanitare t

Supralata construita 44+ mp

Suprafața terase 9 mp

Suprafața curta. 9 mp

Nr garaje 9

V.cb cunoscute

Nr încăperi 3

Aite detafazcna - Amenajare străzi i.Asfaltatei

Utilități - Utilități generale .CurentCurent irfeztc.Apa Canalizare Gaz.CATVTeleîorr

Finisaje - Pt-deie i.Betsn Gresie»

Pfetvanzsre. 770090

monedavanzara EUR

pnstvanzaremp 1734.3342342 342

mofisdavanzaremp EUR

D spcnibilitate otopretate 'mediat
nttps: '.vww.spatiicomsrci als.ro
Parcări


&5sun;â


Far. are

Parcare .

Parcare

Parcare

Parcare Mat rnulie..

aprox 50 rn cțu iz 30 m XH3* 120 m HplOX CC nt jpr-.x t-W _n


Se aftșeazâ aoarpriniaie ’5 puncte de mierea stitale pe □ raaide 2 km rața ce proprietate

Rouman Estate .Companie Imobiliara)

0727.399.929

Alte telefoane:

0727 399 929

i Paa 3SDESCRIERE

Spatiid este situat in zona centrului istoric al Bucurestiulul, beneficiind de vad comercial.https://www.regatta.ro/commercial-industrial/spatiu-cornercial-de-vanzare-zona-regina-
elisabeta-bucuresti/

CARACTERISTICI

ZONA: Universitate

■ Suprafața utila: 200 mp

Suprafața Teren: 400 mp Etaj. PDESCRIERE

Spațiul este situai ultracentral. stradal, neneitamd de trafic auto si pietonal.

Faciiitati:


• Spațiul este închiriat, pana in 2325 ;a un supermarftel;Building Trust

Anexa 5 - Extras oferte de vânzare clădiri monument istorice

https://www.imobiliare.ro/vanzare-case-vile/bucuresti/universitate/casa-de-vanzare-28-

Companie âspaco frnettmwit va pune 1» dsspovihe spre vânzare o vila ,mețis«r»Mi n pacntruuniu :& rrxinumsnt isteric, buiata in nina dnf»en“t«rt«

tmsbilu:-a fcat j famiiei Aihanaswia. una dintre femr.le marcate w ^eprezentauve ale epncir

Chdirea «ta in«es«rata m patrimoniu ca monument atone, a nat refăcută ur«nna«a *n trmeh-j inteputul anilor Tfund jna din cele m» frumoase tJatfin 4<i centrul SutmeatttJu»

Este bine crascnatct arcipatn ample ar. generoase. dispune dedeue snzenw distincte de jrcjrjire.de linie privata de curent electric de fsrts (curent tn/aac de 220 V t de o sala de spvctetol, d« c daafre oiea ca spatii de locuit acugoraj dublu a de o camera afccunaate pentru valori ifiuata (a subsolul clădirii.

tn ttodint a functicrai Cent rid Cu-. Citește nu mult Caracteristici

Nr.-umere

23

Suprofctl â teren.

t2L0mp

Suprarâțâ utilă;

' 500 mp

Ni. fronturi;

1

Supi afațâ tcrazruitS

Front strada*.

2b m

SteSM«iywî!jlnati;

240 mp tbSGmp

învfflrtoare ocopenț:

Tadifl

fir.fcjudfcwtv.

2

An ccrwtrutție

t'2£0

Nr. bâr

M

Structuri rezist snți

Ldrâtrwfca

fii r fereae:

1

Regim riAlpme;

£uprjf*ați terasa:

20 mp

Nr. garaje

1

Specificații

UtSrtSți

Uditati generale: Cirenl, Apa, Cjnataen», Gaz Sistem -ntaLcre: Centreân p’oprifi

SniMj»

PasfeVe: Parchet Marmura Pero# tarr.bnu

Stare irserior Neceuia renovare Ootiri

Alte spate ot’le'.PrvrrtA Spate* depairtare, MC Alt» dstafii zonâ

Anwwțare •siriri: AiFjitaie Mi|foate de transport

Detalii de contact
't:p? .7ziv.y.iinobiliare.ro. .


Adaugă notițe


CcțtB


3.500.000 EUR - Vila in zona Universitate rfe!?iit-.v j-'imVezlhattâ

Localizare și împrejurimi

U.    £ V ■    .    ’■ J* •-    >•':    • V ' r

aSsfcsBîlSB'/ iîiw
Dvî.-j.'i 1» corr.acț

Siui’u ia

0725.119.988i- .V


î

/Building Trust

https://www. imobiliare.ro/vanzare-case-vile/bucuresti/calea-victoriei/casa-de-vanzâre-
40-camere-X5R601001 ?lista=2352336

Imobiliare.rn


iD Arurt ti


PALATUL CANTACUZiNO Zona VICTORIEI ■ Proiact+Autorlzaiie restaurare Office

Act'bLiZdt ir LS." ’


îsueureiti, îector 1, zona ljim ‘Jkicn-w

5.000.000 EUR Comcron Cfti riirroâri! zrDetalii

tatona proț7*tdhi;

• Vila a featsanitrurtâ !a sfârâitei seurtUta se 1 lea ele -*ă','o familia greceaua Ch/ laswelciw ihrisîj^efcni au fost ce» mai renumiti bancheri din ftemâru»;

La începutul set aiului 20 croprietatca 4 foss vânduta familiei CantXLUino. una dinu» cele mai besaie faini! j din

Români» tu trasee bcunt-re.

'n acest moment, exîtd i-in praient de rastiurare integrala 4 clădiri, cu destinat» Histoiy of Ehe Ptopei ty:

~ The stila was buiit et the end zf the 19tfi centujy fey

rfw Gr ee* OrBStMKMir fsmdy. Chnsscwiârf»««

tbe most renowned Oafixers in Roman»;

Arîhefceginwng afibe*Cih t-enturythepropercy «*aa

acki to Carto uzina fam)'/, arte of iihe weialduest in

Românie «i(h Syzantme rzutits .

CaracteristiciNr. camere:

Aif

SuprafoțJ teren:

2220 mp

îupra/ațâ utili

25(H mp

Nr. fronturi:

1

Suprafața construita

Front stradal:

41 m

KîLit-? l.cKtlmp

îrtyelitoare acoperiș,

Tibra

Nr. bir.

ia

AncorutrLjcpe:

Iti^S

Nr. tsraie:

I

Structuri rezistența:

cjrsmsda

Suprafață terase:

»3 rtp

^..^Regițn h^rnef?--.

S*C*?*2£*M

/

-x fwNikur/pVre^: * ‘ț,

O    ?:x

2uSpecificații

Finisaje

Podele, Fjrcbet Us< interior; LemnPereți: Vopsea le'/cftila. Ver T-iptsț    ’r \‘--x <z '} y.‘‘>

-    *>. s \ ^4 •'    ,4 •”»

-erestre cu geam termopan. lemn •.    •    I. ••• .


uoj mtnMir twnn Pjrtf-et Ootâri

Altespaw utile Speuu drptuj.-jtf-e. îmwT'rj O.verse- Siirj interioara OoCan imobi. Acoperii, Curte Ct-irte îc,m.i^s. CraJirM Mobilat Neraobiat SenariiPa». 4jIluminat air -ioal Vecfnâtățj Piața *mzei Piața Somând Piața Victoriei

Alte detalii

•/na Chrraove&nt Cantacu-nna «‘.e situată in tfinw Bucuresbufui. pe £fraaa 6 fa» Lunstantin Budiaejnu, Nr 15. Sectar t București,

Proprietatea se jfla aproape de Lalea Victarei.

Zona are uit caracter mixt; rezidentul!, de bitsu și d« cazare - Lalea Victoriei este arterăprincipaia ân ButbreșV și găzduiește firme de lux, cum ar fi. taucta - Armâni,

Concept Storc Place, Mengctti , trtc;

Prcpretațite rezidențiale constau in princraal Ir» vile clădiri deacartamente m 5ld vechi cele m.u multe dintre eî«

renovata sau îl curs de rencvar»

■ Datorita poziției Ier excelente u a jrh-tectur.t ;rnores»onan« multe vile au rost transformate in dadi." .    j

de birou și sunt ocupate mjjaiitateA de

ccmoann. ambasade etc;

< adm ca v Pune: de rece» in apropiere «un?

Ateneul ftouian . Muzeul Na’.r.rat de Arta i fostul Palat ftegar i. Catsdrda ‘ Sfanțul xi^it ere;


C’adiri ■JTioCîi’.aje impprtar'te -ti Juna vuit

P.adiswjn âlu Hotei (cei mai m^re hotel pe 5 stele a in ăuturaști) Hotel Hihan . Camed’si P’aaa: birou-til nrn |

Acces

Zwrsi oferă artere arși ca tac-iseasa dcuesul ia toate zone:e din București; in cerfj ce pnvește tra^spcrM oufcitc, există muite și iinu de troiehuz. te afla in apropiere de «fația ar TStru* st este situat J S rr mute de mers pe jos cade Pută Pomana.

Caracter>suu importante a pjupnetatii Vila Chrisssveicni Cjnwcujaiu este o vo:he

prapretate nsrer^ata.vethe ci etegantâ

Vila sfera oportunități mar datorita ipatukw w!e anrenaase

Dimensiuni Teren 2223 mp

Amprenta Clădiri '• 1 .LX mp

Suprafața totala cunstrurta • 3SuO mp

Proprietatea este âltatwla d:r:r c -.lia prncipala,« trw

ărexele situate in spcăe;

Proprietatea are 41 -e» m«n deschidere la strada.-    ChrissevtHPni • Cantanizro Vî’la is fceated in t*w hsart c/ âuctiazest at 15 S ral Cc-r.sîannn Budiste arm Street, CritriU 1, durttarasf;

-    The șniperty ir. situated near Calea Vctcrei jta unme «arian,

• Ths ansa ftas a mr<«l charactsr reL o’enlJa- «-«fail >frir« ard actorr medalion;    |

-    Ca »a V ist re ’ jh erd ^»t*iv v-f 5<.L>,an;x' v.-d ho'.tr. 'iwury refaitors to:b .îs: ckx'i Armări "x« P^:e Lors-p; îipre. Vo’^ottr, enr


• P.ejiueii'.-ț, ii-’jpeJi er. <t-t .‘•Ha*-, .vd acanmenț hu n«-.' -tr-va'sKJ <if urd?r <


r.l mă-/;!/ r

a, n.n-j ot r


1 tî- î CA cili 0 ‘L


•jț\ig. 44Suilding Trust

-    C'-js la '.tw    e.’vj rrTnret'jii,^

ardiitccture, rnanv tfizrv r*-,xj-wfî-d î-*j

■ jț-fir f. ,v.d jff    ,-»7 ru :r '•\-v

•.ornK.tr si j?n’04?.i:es <*t:

Laridrtir t>; qr-zpprhes in tbs ;u "C.y ar<‘. Iln.* P.oftijrnjn A {fier: .«un, “fer Ctitor i,i‘ Ar* 'Ylt.iw_.Ti '.rrrrntîr k /,.»|    “•>?;. *îur.h.,l lo^p i'jJise? »i

•«te:

Mîf jr nawrtMi ettate prape:fttf*i in ti-e jre ftddtwcn 6!u Halfi ithe ’ergest 5 Mar hc-ie^ âutbaiKtl, Hiilan Huttt. Catliedrai Pl.î,'ii i-ciT ie tc-A-eri

Al-: Kit:

•    Thearea -orfers v«id» jrlerttt. wti:?: ’'ac.‘ftst’? Pie ■KCK3 tcnvards all par tu oFflutharest:


-    in lermiof gublK tran-spcrtahan thereafre wyasjj

.trd tro’Msy kn-îtf. >.n ».be nnrity ard j-**e stMcrt îs    w:h:n 5 mitaleu *t‘ir?g vance in

Pomana £:țuar».

se> Propart)1 F«atur«.:

•    Chnwovetant ~ Cwtazusma v»Hj i& an okf nr.n renovated *iiyri$h pr nperty;

-    The vtiia has great pctertul ititr jx» rit geneiau» aieas:

LanriSisc

SuJdini» Faetpnnt l.d&isam

Totai SuJt Arw âGGCtq.m

•    the p'ocef ty renunți n .i xiain vii'a ana three .mr.eaeS utuatc Jt lire Usck;

•• The prapert'/ has a 41 meieis soeninș sa îftestreei.

Pentru mai nxjlte tietani t Pat mere detsls

Mob. Q?26.,.yenlat fiLfr-iml

E-mezfc mrrute «mod

Afte detalii preț

Viia repreunu un Momim Inter k. rirpartari.

imohiluJ este pretabil pentru Sediu Saciat, Banei, Ctirniu Birau A.ncatufa si altele. ACHIZIȚIONEZI DifWDE LApSOPRiETafl.

Disponibilitate proprietate

Orkand

Detalii de contact

DEZVOLTATOR 1 DEVELOPMENT


Sună la

0726.229.999

CJscîxe mai multe anuntun: Imstv'lwe 9ixixcsu. £aw» / vie ir mm Ca«j V«tor«, Bucuretn, Cose! vi** 40 camere •n SuctrfBSft. Ca5*.',.,iie4C-rami’re..n rLr.ft3C.Hii3 '/ticnei, Buc iar»


Sus


Pag. 45■t-ps’ A\vw.jmot3ili»re.ro • ■    .• -    t•-

<7

Salvează


Adaugă rttrtȘp


fe/cEftioEfi

I*'" ^'"iîi'if.4

5.000.000 EUR PALATUL CANTACU2IMO Zona VICTORIEI • ProiaEt+Autorizatie fesiaiirara    racc

Office

A';:;.- TA    «•.    VfZi-uirîâ

LCC3îiza<5 7 trr.pr»tnnmi

sire'»'.', ip-a    trinsrwi Ui.-.- ’.i.rănJ R-jnr-"«-’'wet'Ma<t Medirai Pps*i»;rsrT<* !?•... ;?i

s...    \

■e -f-i ' ;


’W»8ș»« ?s,W


• ■*?* ,


*>:3.


.'«'OS    ' 'i •    I

-    \ ••X, . V ••    ‘ W


2-s-r.z' ■ ::*• Ssies . îrsca 2*reT»: CT'.KS-'tR SvS-StW».. •Z’5


"îfrVc

w i


»!< ' ii1 <"

3i?i


..'V


^3 13»,    ° /lV-U

a. •    ‘o ' p •" -


C<» Z

t. -    J'.-    “    '■


•P


’/i


.Tomri

••„?â 3

0726.229.999
Kw. -K


https://www.imobiliare.ro/van2are-case-vile/bucuresti/universitate/casa-de-vanzare~sau-
de-inchiriat-28-camere-X3AJ1101 F?li$ta=2350036&harta=1

inwbtllare.ra

VILA MONUMENT ISTORIC SI DE ARHITECTUTRA UNIVERSITATE


Coldwell Banker lÂnsilorva supune arentiet un ediScsn sa marca al perioadei us Bell* Tpcque

huturestene», cere «te una din cele maiampte w bre cestr,vie -rase <1? miI Mit Pat-sz^îe capitalei Somaniet Cîa-cftfM a găzduit foarte murt timp âibtetecs Americano, brațul cultural il ambasadei Stoîeiar

dr.-ie.

imc-bilul este compus in doua corpuri ee clădire, corpul A tan-.try.t in VJ0l structurat pe Q*P*’*W, ar corpul 3 construit sn ItiW avarul dc<y P*t. ambele corpuri fund renovate complet ►n. VMS. ts’.eo oportunitate unica de a avea aice» !a o asemenea proprietate.. perioada in cere va fi peoiata, fund de asemenea ‘imitata.

Zona UnweraitiUi e&te situata tn sectorul 1 al Captate», chiar la mianetrui 0. Atalo eMe a cecitrul tstciiit al Municipiului București, humele acestei zone ur« dw ia ..Ccețte mal mult

Caracteristici

Nr camere:

Suprafață teren:

1200 mp

Suprafață utilă

1 37tl mp

Front stradal:

SD m

Suprafața construită

frtwHile-are acoperiș:

Tabla

tîfiWSțiijfcl?3^.itj: 1Mb mp

1.600 mp

An construcție:

1901

Nr bucătării:

3

Structură re*H£Mițâ:

urorudj

Nr bâc

10

Regim 'năfOrTe:

DMME-M

Specificații

UtUrtSți

Utiltact sererafe; Apa, Canalizare, Gaz, Telefon Sistem incature; Centrala proprie Climatizare. .Aer condibcnat


finisaje

Radele: Parelwt Gresie Perete Faanta £usre înlenbr: Renovat

Ootâri


Alte spatii uîile:Spatru depozitare M Servutu CoHtonzare: Apametre. Contor căldură. Contor Divers*; Stata interioara

Dtitan imobil; Acoperi», Curte, Gradina

Alte detalii icni

Amenajare tfr.vi: Asfa&sfe Mijloace de transport iluminat stradal

Vicii -ara vita

Alte rieianî preț

Comision: Standard

Pag. 47Z’L’


Alexandru daucher au proiecta corpunto care continuă clădirea UnrverstaUL CcntunJ actual al Ptette Untreretate a fost decis n 15tM, când a Fost adaiugata pisoi propnu>naa, ta intersecția bulevardelor Cârd si firatianu.Pute Universității ese dominau de decan Arabe, Interbelice, Iar verdeața e pe cale de dispariție. Clădirile sune vechi, cu apartamente spațioase, construite Tncepand dn anii â). Mu exista imotete aparute după 1990. Stagurde lucrări efectuate au fost cota de restaurare a detenta* din centrul istorie. Aid gasm toate utiiit&lta necesare apa, canalizare, gaze, telefon, internet. 2ona este famata de bând, magaane si cafenele. îatacleste a mat Spcaite Cclwa, monument istorie, in apropiere se afla liceul Gheorghe Lazar, de altfel cam unguri insnnjne de tnvatamanr din sorta in afara de Unrveniutea Bucure». De la Universitate ajungi imediat oriunde, fit la dispoziție metroul, autobuze sau tratabuze. Tot aci ousta un pasaj pictorul subteran, care a fost ccnajmc o data cu stația de metrou.

Plata Untaratati este locul de inulnre al uturor. Pe scan la TKS, la tataia ten spatele UntoreaoLsau. ?ta coada cablui (este vorba despre statuia lui Mthai vlteazufi Sunt repere ale celor care se vad c i prietenii tn oraș. fte la Urwventtate ajungi rapid In clubuniesau caferwIde din cemnJ vechi.


CONFORM CU ORIGINALUL

Vearutati: Unmrsitatea Bucure» 5prtaiui Coteț Cinema Pro^Jrawr snacea Spru Harer, corsaj Scala,

Pairii, TNS, Odeon, Iezerul mic. Teatrul foarte mit; Lapona Iu ferucfie, La motoare, Bblkxeca âSflfdl"

Unrverbtara, Muzeul de Istorie, Muzeul National de Arta PMatta Suta Undea Shoppmg Center, I Medical Unirea, Plata Urivertaata Pate Uniri, Centrul vechi al crasiiui. Hotel Continental, Hotel țfi Uarncd, Hotei Horoscop, Hanul Iu Manuț Hotte Data, Hotei Central, Metro Plata Unml, Parcul Plata Uninl, Carrefour Unire, Hotei Interconteicntal, KK, Mc Ucnalite, Hccef Inrarcoreirwnwl, Hotei Ramada,

Hnel Armonia, Cafeneaua Actonfar, Pisa Hut, Shenfts, Sorea Wabsnab a României.


RAÎâ: 61,66,69, 70, aS, 30,91,91 (Stația Umveratabj; autobuse 123,132, 36<-.w« tot numArul. j ?S4 {5LF«ta 21DeoX 601 (Stația Plau 21 Dccembnejp MaiteTam • IM, 112 iStarii Untverataa


MM

Caracteristici


CERE DETALII


Nr. «mere:

23

Suprafață torent

1200 mp

Supraiațâ uttfA;

1670 mp

rrorc scraotab

50 m

Suprafață construita

Invcihnarn acoperiș:

Tabla

SSfpH»țrtte(f8£rai& 1 boa rrn

1.5OD mp

An ccmsnucție:

1901

Nr. bucătarii:

2

StrucctrA rerisamiâ:

cărămidă

Nr. băi:

10

Regim m-ălțflnc;

D*P*1S+MSpecificații

Utilități

Lhilltau generate: Apa, Canalizare, Gaz, Telefon Sistem încălzire: Centrala proprie Climatizare: Aer conteoonat

Finisaje

Podele: Parchet, Greae Perne Paianta Stare interior: Renovat

Datări

Alte spatii utile: Spațiu depozitare, iVC Serviciu Ccntortzare: Apomotrț Contor căldură. Contor gaz □nene: Scara ntenoara

băcan imobil: Accpens, Cine, Gradina Alte detalii zoni

Amenajare străzi: Asfaltare Mt^oaca de transport iluminat stradal

V(CB

Para nai.

Alte detalii preț

Ccmiswn: Standard


Detalii dfe contact

Sună Fa

0744.481.817
021.2112550

Alte tdstoanc: 021.211.6S0 0720601040 021.2t'i:ăăG(fax>


M/\
4-Ș


"i.
Anexa 6 - Extras oferte de vânz;

https://www.imobiliare.ro/vanzare-terenuri-constructii/bucuresti    j

constructi i-de-vanzare-X44L1301 C?lista=2349863&harta=1


0721.442.238 0731.03S.646

Ar?

'.7    foi

”4’!

A;- dori să prmcsc ms rrijIU nformav despre proprietatea cu sD-u rastopc lmcbik-jrc.no

CERE DETALII


J v :*■: 1 șr ;v«a-a c. '£■ '■::/. ș j.'.s :• W-rza-i z--. w aa. tî*.: s-* x-


A .anzî-e-terenun-constructii. bucurești, di nigiu,-teren-construct i-de- ,'3n23ra-x44u 30' C''!i5ta=Ciiy863&r,ar.
Proprietatea este situata in partea centraia a Munic;o»iJ«iî BufyrSsti. circa l50tr. vest de Calea Victorie-, ;r> spatele hotelului Ncvotel fiind reprezentare un teren iber cu o suprafața tataia ele 1,733 mp. nu este conectata la rețelele municipale de uni-tati dar acsetea se găsesc >n imediata vecinătate. Ac ceștii aste pieicnal chn Str. Matei Milo si cu mașina cin Str. ion Campinearu. vânzarea se ca face prin hexatia cu plic iricnis la o data ce 73 fi anunțate ulterior. Pentru deta i •■••a rugam sa re contactați prin telefon sau e-rran.

timitarea r as pu raderii:

EL'ooaT* P'x-certy Services, ciiertli si mandatarii comuni ai acesteia comunica următoarele: ti ^ceste cate % far aa-te d:ntr-o oferta sau un contract si nu <c<n considerate declarații sau fapte, ți) o per-cs^a angajata de către mandatarii) nu are autoritatea de a face demersur- sau de a e:eri garant; in egatura cu aceasta proprietate, fi ;) Suprafete’e, masuretor-)6 sâu distantele indicate sunt aprox' T3u ,e Exceptând căzu: când se specifica a t~el, chiriile sau cheituisiiie specificate % inc.ud TVA sau imacorui ’espect v iM Oescrier'!e pre-pr eîat 1 ru pot fi utilizate oentru a sugera ca aceasta se afla in stare suna. ca are tot contnutui necesar, nu prezintă contaminai: sau ca serv.cise si fac/itat 'e funcționează. Li se recomanda pârtilor interesate sa rie't.lece propr i-ie investigat.:.

Caracteristici

tr.-t'uct1 nrav.-în

-jj

Specificații


Suna la

0721.442.28S

0731.038.646


f'"r.https://www.imobiliare.ro/vanzare-terenuri-constructii/bucuresti/libertatii/teren-
constructii-de-vanzare-X7UE1300F?lista=2349863&harta=1

imobiliare. ra

IO Anunț. AX7UE1.Î00F


De vanzare Teren Superb Metrou Izvor cu Asociere
Bucuresîi, zona LifcefUt»

1.600.000 EUR

2.000 EUR / mp Comision: 2%Caracteristici

Suprafață teren:    SOC mo

Front strada;:    27 rr

Nr. I'ontori:    1

T p teren:    tonstrjct i

C asif-tare teren:    irîravila"

Corstrucțe oe te*en:    Nj

Specificații

utilități

Apa

Canalizare

Caz

Curert

Alte detalii zonă

Amera;a*e straz : asta tatc

Alte detalii

Teren ultraeenlra pretabil rez Oental. b.'oun. -Frica SCO rro

descindere 27 rr

Se pol ionsir.i mp ( OJT 4, POT 30 % ]

Pregătirea vrut Pvo ouate movnaiat «eTe-vti- uife«m;sfc.

Prapreranjl este aa atom sa primească 53 F avans si 50 ea sjp-afata consfuita.


Comparabila 3Building Trust

https://www.imobiliare.ro/vanzare-terenuri-constructii/bucuresti/koqalniceanu/teren-
constructii-de-vanzare-X72C1301 L?lista=2349863&harta=1

imobiliare.ro


Detalii

DEZVOLTARE KOGALNlCEANU STRADAL Va procur em spre achiziționare un teren 3e 1.150 metri patrati format din doua otun învecinate, cu o ceschidere de 31 metri ia 3ulevardu Kcgainiceanu. Din punct de vedere urbanistic, parcela este situata in Zona Protejata 6 E isabeta • Kcgainiceanu. Subzona Cp ib (sunt permise interventi care conserva ss potsriteaza valor ie ex stente - arhitectural urbanistice, 'stodce si de mediu natural). Procert de ocupare a terenului (POf) maxim admis 80%, coeficient de utilizare a terenului (CUT) rrax m admis 4,0. 'egim de raltime minimum 16 metri - maximum 19 metri. Pentru mai

multe amănunte, nu ez tari sa ne ror.tar.tati.

Caracteristici

Suprafață teren:    ' 150 mp

Tip teren:

constnjct i

Front stradal:    31 m

Cîasif’care teren:

intravilan

Nr. fronturi:    1

Corstrucțe pe te'em

. Nu

Specificații
Utilități

r)

Apa

/ <u

Canalizare

■/ /

' / 'u'A

Gaz

(

Curent

X ..7 )

detalii zonă

Amenajare s-raz- esfa'tate


Detalii de contact// -


Pag. 533mt«b|J|han"wvv-'

Ii' CfdS OFTAU)


X374.QOO EUR Q - DEZVOLTARE KOGAlMîuFWU STRADA*. 5 1 30 MP

VP?> ^sITM

'.„Jcilt i j>! ȚeCrpfSfjuî'rTli


"îi&' ir 7~-S. ; lirrrSffTliț v


£k-4;J?3r« Mipaacft SsTryup.Tt lrr,-.'ițâr-ar.f țL'p**r.v5i«.i**!! Mto-s.i* rc-saiurant? 3ano RafrtfErB F.irran

. ......w

■ -j.j'ji.    ....


x > Sa-/


iî.tw

. î /


■ 'c-ir.țț* r?4«i.sJi- ♦ V- .îs.*’ •'i':î='’.!.'

n .-..• ț. ■'- - Ă";- i' tkjKB>X* &<»pî!kS... ; u    ‘    53^ ’/ra^^irvAv . ••5,’Z.jiț’i ’i '..'■

q < ;W>sSr


■ z ,Siv rsruS'S,-^ ?•>«uuSS>;-u-' $- '    V. SS VV ’Sc-T- 'iS‘ ••- "'-< sSr. '• -‘■T’*"'' ''--.-ia'-"''-' •

' ,•" *>?!*'    <■ u v.

?-.s ^.....f,.;.    w s '/W    -^c-? iM ’A-v; x .. ’Ă •

' -T^-" '

*/■


on

rî?
Building Trust

https://www.imobiliare.ro/vanzare-terenuri-constructii/bucuresti/p-ta-rosetti/teren-
constructii-de-vanzare-X5F40300S?lista=2349863&harta=1

imobiliare.ro


VANZARETEREN INTRAVILAN

Bucure?;!. Sectnr ?, zona P-ta Rci$etti

1.455.000 EUR*

1.500 EUR/mp

Ccrr.sior: 2.59&-TVA
Aaaijgâ net ța


Detalii

ARMENEASCA POPA PETRE TEREN INTRAVILAN 370 MP, INTRAVILAN PUZ iN EXECUȚIE, POT SC-A.CUT-2.3, S+P+4.TOATE FACIUTATILE, RUGAM NUMAI PERSOANE SERIOASE


Caracteristici

Suprafață teren.

97C mp

Tip teren:

construct::

Front stradal:

45 rr

Clasificare teren:

intravilan

Nr. fronturi:

2

Corstrucție pe teren:

Nu

P.O.T.:

5C«i

Regim înălțime:

15 rr

Sursă coef. urbanistici;

’V G.


Specificații

Utilități

Apa

Canalizata

Gaz

Curert

Alte detalii zonă

Amera_are strai.: Vecinătăți PATA ROSE*'

M3000 ruft * -    ms î l, r.ir..„    ,

?-»tf?;îv$v. s?-w;    Nny;FT' • Vcrt’h-'mft

tccateare îm^junmj


■i’*-.wî«AM> țVt’MVi*}*» Wîjk^ra i!?s tZiiMț-diri {prițA^M


KîsrJk.ii lir.taurW* fciMl 3-araari» făurari


}\

, ......    .. ■, i-C/i'M

*2Ț    •    ! • ;■$.    '-’V rf‘ >

•Vi, >    <-i 5’    ,

:$■    ■’    • rtr<u.v tur.

w,(


CUtHțuH •» ;


. ^îV-T'--'7 o- ■ '4A


Și W'.    nf?isjfc..

ăfe si. ■ jA WS $d'-tursii» Ssttvt t.iVrss ^-U


2 «8SV -f

ww»«08»V>    R l3>

' - •*’’ w\jV '"'■ .■; 2‘‘‘ty -;/' >A »- 7ΣΠ>f-

iîS£s>    ‘ ;J

r-?.w-:

AxW* teJ ;r w S’v

/•>£ ■ • 7/

/

. X


i(î


l.


.<h


A;.- 'A-' 7 ,Z '

J~" 4 U ■* 4 ■ ?


•->< i .:, ' •' Xv,A

-’i ■. :. :^

»-gf<gSfrj«»lr'« .?-i> cX'Si^jJSXjJ


i;:.


•î»

.J-4 3


>»nd !u

0722.S60.93Ci

^tawsrfoarc-1

r .-'■■■

r

>    i.r., 1 i

a "■<


-,. .-VMw-*.,-^'■£:


■J-


’ •' ■ ■ F


' £. .F AE
Anexa 7


- Documente^ilâicCU
PRIMĂRIA MUNICIPiULUPSUCUREȘTI

Direcția Generală Achiziții

r    »

Direcția Contracte


NOTA DE COMANDA

Către,

S.C. MEDIACITY S.R.L. fax: 021/310,03.39

Referitor - ACORD CADRU înregistrat sub nr. MB 360/12.08.2015 ce are ca obiect “servicii de evaluare imobiliară a bunurilor imobile aflate în domeniul public/privat sau în administrarea Municipiului București

Având :n vedere adresa Direcțlet Generată Dezvoltare și investirii - Q«recța Cultură. Socri, Turism pwi care ne solicită întocmirea unui raport de evaLsre imobiliară centra imobilul monument istoric situai în S'r Lipscani r.r 26, sector 3 și ținând tont de crevederîB ari 6 din acordul cadru înregistrai sub nr. MS 3SC7t2.08.2Q15, vă solicitam evaluarea următorului imcsil monument istoric:

- stabrtirea prețului de vânzare pentru imobilul rcnument istoric, prezentate mai jcs:

• imcbil monument «sicrie situat în Str lipscani nr. 26, sector 3

Suprafața totală ds evaluat - teren - oca 458 mp Suprafața taalâ te evaluat - construcție - ’âli) mp

Pentru evaluarea angajamentelor nomnaizate vi alașâm >• copie dccumeolața cadastrală.A. Partea !. Descrierea imobilului

N’. C‘ /•âcni.iC; ‘-îl

TBR&M in:ra**tjân    ‘P •;\


Adrese; Lac, flucuresti aacU-rj j. Str uascan, Nr. 25 'u-J. 3uc^ra*,r»

Nr,

Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața' (mp)

Observații i Referințe

Ai

2liU52

ii®

Mî-r- r arapreUts

Con-sîrucțll

Crt

Nr cadastral Nr.

Adresa

Observații 1 Referința

M 1

2’

â-Z-USUtl itai/.-'f-Jl 3 itr i. CiCi-’i N‘ 25 , 4*i. 3 ,;u: .‘it;

Ci, cstTipbții ii;n i +    -l q afirtnn r^rimutn =1

î*>. 35 4K ’T-'IÎ. -U /n    <5U    ZJ* Su6»M>

♦upntrva i *-la    235 t-p c-i-p? • îiiprWfl ^>3 îe 363

"in ?rij 1 - s jp^sififrî ,r .3 ;e 312 to    2 - îtsn'-m

X’U >•£ 353 'Ap >i "■idfs-d''Jd • ât-vrsfr.a jl’a :* :2 -a

3. Partea II. Proprietari ți acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate țl alte drepturi reale

Referințe


332251 / 18/03/2010_______

Oi3f»z.tie v 12587. a,n ll'CS/îîl’j an*.; -îs PRIMAR a MU,i<,cii»»J,l.a 3UCUR55TI ,3aO"X3. *' -3-71.1-5 M 2313 ari, de C3M8 A?l ClSPOZ.re V 17758.04 .33 2010 emis iîe **.MAR IA VI.\,iC;-illjI auCUREsP: ’flOTOCOU "i 15541/12 08 201C «»« d* 1GM3 • AFtCERT FICAT ? SCAL rr 1252860.13'C3.2XC «iris de

CQNSiLfL-. LOCA- SECTOR 3 - PITI.?:    ____ _    _    _______

"ăi“pntaaulara. drapl da pAcPRT'Arz/’dcciid'. pF'VRSVnf ..Pî,' cari...... ‘ al ă. l . a 2

'.-ir.fjîla 1>7

i 2; OHEORGHE ADRIAN R.AFAEL

21478 / 07/Q6/2012


Act Notarial nr. 60/. dr 7S-C6CC12 emis de NP Z3%ll RÂZVAN ȘTâFAN

,, ieeaâulara d-a'ot de PROPRIETATE dăr-a’/"* orn Câ'ivertjeTcotă''    aî'aî'î

fl,L actual aJ/2____

II CRISTEA MARIUS VIORHL 7) CRISTEA VHROUICA ELENA, ;-.eț:|

C. Partea III. SARCINI

înscrieri privind dezmembrâmintele dreptului de proprietate. I drepturi reale de garanție ți sarcini    ;

Referința


73757/ 07/11/2017ActNotar-a! nr 553, din 05.31/2 017 «tu» de MAR CU A.SXAN0AA,

5e -.ot8A£i4’nodi?iears3 ll-nitei" legale ale dreptului da proprietate ir jga'dfsublic. in îdnfsrmtata cu dispozdcre ‘-agii energiei electrica « a gazelor naturala nr. 123/2312. drept da uz 51 sarv’t./s Ir fevoaraa t.tui.aMor auto.'gațiuor de înnmța'e i de licențe j capjutiti. enygetice


ii.i


1) E-DISTRIBUTIE MUNTENIA SA OIFil4507523

37305/07/12/2017 _ ______

Act Notarial nr. 727. dirt 23.11,*2317 emit de MARC/AlsXANCPA a.^ Motanii r-

Ș.o MA3CU ALEXANDRA

\ te (viteaza dac!â'i’..ue autann^îtte »vi> 723-’23.li 201* r- • 72T/23 11,2317 ensî di N’ Arsxjne-i Mvcu pr.r ca-® prosnetarul ’t tdțpj.V șajclgî ța rîsoag-.a dregtjl dei«z s _ sa>țz-= de ț'eca.-e


yir<* jț’i>


U Al L

rlȚ'1 1 l'.’l ■!


•pst i#irpi ■ 1pryind 4r>țrnpmbr 1 mint*.<•    dâ p»'conetati?.

drepți.,n    p.» □arinți'? ’?i *4 re ni

fnrh’țn
iVIEDIACITY

Building Trust

Anexa Ne. 1 La Partea I


• Ni :a-îa$: î

fissCrar    1    ’•

Ijo

3ETAL.I UKIW.E i«03.L

303

Date referitoare la teren

‘ii

f’icâ^ta

i'ir'n

Sunnnia !    „a.ts

■ HO. |

®ar;eiâ

!->■. țpso

OMsrvat Re’îrrțs    |

1 i?A ;    456 î

!

Date referitoare la construcții


Vu-n.ir

Desîir.ț'.-ț

cjrstruct e

S>..r;Tjf /'■q

5 twU <î:-:ă

Cbsen-ațt > S-Ker^e

a; i

IU jS2 Ci

-Jf.âtrJtti'. >5 'ocu nta

-............

Cj Kt*

•~i ■ :o'Tpijj.i Cit 3*i’*-î5*M L'j c sjp-î'Ki eji'r.i'Ui-a a sol je 02 .to »♦ cj

Sup-Vesi --tL-i; &Lîia - Suprimi uNj de 233 mc-. pârla* âuarafjîj jt.la i& 36ă rrp. etij l suorriu u*. j 3« 312 np at», 2 ț-prifat.» •..taJ de Tăi r-p -ți .-’Mn'urna • «L.pnrtfa ut-'.» ~€ $•* TIO


Lungime Segmente

J) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

1 Punct ! început

Pupet

^sfârșit

~    Lungime segment!

(mll

2

5 '33


■’l.4    'uf- f'    .',3’Paj.

i Punct' Punct:    Lungimii segment

i ii'Ceaut; sfjrytl_- m

e    ;    ■ 1 ; •;

:...... ÎHÎ

5    I)    : ă2

■' V.......    .......... YYf

7'    .■>'.............. "

3    •:    j74

' ..................: i‘-

M    U’    ....... 3 55

■“ '“i "" .......... ‘ P' 357


•* Lungirile sagmanteiar sunt determinați* in pianul da proiecție Stere-o 71} si sunt rotunjite In 1 m'limetr'.i. p.îtanț» dintre puncte «;te formata din sag-nanto cumulate cn sunt mai miei docot valoarea t milimatru.

(.:• ■; iti) '-jni'i.vS jercnar crin    -r’z'r’î»; i-taya: el i'i:? tor;-e i'ft-traț. a ;ir ;a*aa

j ,K-    ,, j.,* j -jijnirir1    t j 1 .»r..i 1 roi'di’i la si'f.»? .te <|e ait. f Legea t di t.,■!>:- \

;;.-;ccra; gr- 3 J.r d ij 6. rr ■II.uLL'î ii-.!.-. ri r rlu. tle-.tr :    1. -ii- 1 Kt -..ir g. p-y.i-.-*

• itiit'j;. uș CTă'/aZ-i:2 da lejalata :n •«igoaj.'/ vx I ta:aa ocjr.e " a-erșă 5--ar-"} fizică a

t    d-îic'-perj:.*, *>4 «itwâțj/i oisgufă. cu 3d;ai)'^l ixaiaisău 3'jcsJu'i a •nsKetiai pi„B.>;a a1- axlsf

.•jr ;: j    5’«3.iijtM Kftt-J •‘j.i- »•;

I ;ri‘:arș-3 -r.rxLt’jd n i St tîatțît' r-fî'—jt j- :țr r.i",f.} tir ..r-fai-t i-t    ti;: U }ii'-:S?.

iuww.ancpi.ro.verificară, fsloal-e raci'»- tte •.•» flraig on.i-ș ăbaitn-r..1 "n    "t-ii.l rj.i mr.•i,i?

.3 .siii ic da .’. a ;ii«-fla:-.«t.ca 5* la '•:’’-ar:j țai-j-j-j iaear'a’f.it.

Data si ora L2 Z2 ’Cli


generării.

ri'î* ;?.nî*r« 1 ve ru r-rr';r o?':-cr-v. y.f> .•• j'?. “iH'-As - Jyi' '«r 5 * *•/    1

iiical.ro


Plan de amplasament și de(imitare(/imobihîîui>

Scara: rsw

j Nr. cadastral

Suprafața măsurată (Adresa «noWului.

456    j 5tr. Lipscani nr.26, sector 3, BusureșS

i Cartea Furr.iarâ re

!..    . ;uat;    j

o

Oi

u>!

to>

mi

to

S3E5


337450c,

t£T

«3

«3'5«i


337450


A    r*t»*isâre!8B!3A    1

Nr i Ceegjna® i -țuprsttSa Ivsiara 4»

pratt 1    lî&tta    j    M

UțnMjnr

i t    55    -—r— 5gj    r

tww ’mprwsiH

T«Sl    4K    ț

£3. Calîtffl

As^ÂKi'* Lșjssițrtvcii

C*J | Sujs-T/ațcccnsVu^S 'Q'Xi    V3o» a mttJfcW*

qjffljtr |    <np)    j    jtefi

Wotpastl    _ - •

   •/ ... 1 I A.

...«•• j.    .«k    i..    ....!..    ?iîmw«a.s.e.JEM« . 'C','-,

Tcatal |    432    /    ^ < r..... ^ >

'Smi^U kîÂii.iSiieinia^ittKfie- STKSEtUOCAt 8UCU€Srl

Rwr*

nwi

6 \

SMI73J»

U74£fl«

5S43BU

3374&6Q

>1-

TZ 3523?*

357441,40

.hx ^^Swar.53

33M41J7

zJyJ'

337445,72

"”r    isunț.    "™1

55BO*»

’ -Î1

€5447.44

237437.82

255437,73

i3743?.O>    |

r 23

U9437I2

337425^4    Ș

,« ’

3374x241    1

- 5S

ÎJf.ZJW    1

23

€547*4*

»?<z4.a$    1

33 . 1

£517733

nrcM.â»    »

îswn.x

eîzzs J3    !

^oaiBFQ

•UțraU» feud -AlRJFAS = 4S S^ralașa & *a ■ ~p


ț^ferdtiA ți ț^rgea ■»


'•> ««“jr •« - II ; li '• .: r. ’j i îl.

-■.l'.l .}■

s*

-VCG^


s smsîkm pjțrsiiți an 'U»if’£xn ș ntatacto rn^hU laliasi ia &t*


^pmiiiKi y Șj’b fugpsi'i «ufl.


/7


--I, r-PLAN CADASTRAL SCARA 1:500 aferent Unoblluf jat in SU.Lipscani,»ir.26, sector 3, Bucun . j 8--«WBT-S rrr-cr-nrarjj—r————— -----1--------

b

L " v.« Z"    ! j    i

*»* r #    ,iJ4* • !

1 }    \


**cȚ&5iîî5|£


nKf 3W’ErMsÎmS
.1»-


345


*!□


314M2

Sir. Lipscani nr.16, subsol

Cvnfiaâaa

csleciivt nr.

CiT    M'CmEiT!

i-CLOX.3

fod utâiafff

Pf^WM.'j (V) i

Ctrttt fnrivt ‘

m&viintU


REC4MTUL4TIE

Tihmar

incaDert

wnumirt

incapare

'suprafața

mile (pș)

i

Camera

3C7.71

n

Camera temuta

7.S1

Sezerva apa

37.54

4

Casa sori

2313

5

Ut

335>

• •-* ’    “ “ " 'l

- - - .!

- ■'“


.117iii..

a


n'mm    Str. Lipxemnr.lS, fiaj I

Certa i-*nri&fs 1    r

cetecâtent.

ii-arj^sTi

SECTOR 3

CMtauâe    Ctrtafvnatti

nt&iJteele fi")    \atBwbial*


2.5. ■ Y\\—


i'JU


L2i


a.n


2251,

a


'4->4


SECiPJTVLinS

Numer

ineeper*

Dcmtmira

mcapaw

3557^753 utila (mp)

t

Carafa

3S4.X5

- *" v-;-'; -i-'i

2

C«a start

3a.M

3

Balecn

2.15

• '

Balcon

£.04

5

Salccn

£.11


? PU2. W î


Suilding Trust
OU ORIGINALUL

3H3-CVEU EȚAJ1?

SCiRSUM

.'Sumar caâasirs! aî    țzprafua

Ufgnu'iâ    /

- •    ------------..-4-

^icreia^^Sjlaht!

.wmj

' in. lipscani nr.2i, tvg 2

C«wi ."unrfa^a rtfcrci’A uf.

snazsx    1

i SSCT0S3

Ccdsttiixise

Certe a Funciara j    |

iaJhiJstate (17

imSvj/iauiia    j

mscipnzLAnE

Xtuner

începere

Denumire

începere

Mtprqata urda ftnoj

i

Zxrtn

3>c-5

2

Ce» Ksrî'

24. M

3

9a*ran

3*4

-

Satur.

3.73

- - - - •

- -.

.- •

- -

-

1 »*l J_uJ,0.83l

.
r

i:


C_ZI
s,a..... y

/<


-----_


jat-


J31.
Castei Fuatiast cdecâv* nt.

SECIKESII iZCTOKi

Cediauauit    Ctrttt Fxnsiasâ

ix&vi&tii* |L)    ’    suftirfufr


RECAPfTTLAJlE

Sumar

mcapcrt

încăpere

iușmi/aic

utila rtro)

Camera

35i.iâ

• ;• -' 1 '.

2    } Cosa scan

2*.fJ

' ’’ 5 L' .*

- •-

' ,-T


IVI EDI Aci TY

Building Trust


-TI

E l-L

•WC KT

OCMX€«-l«CC<*AKTSi®r.'W

fSZ7««W»- JfiR/CT;jrt.ZVf

3-T AC.-

î^ATlU COKRC.AL

*:Q3t:

j.mi-u

-    «wtaAj.ft.

E TI' E ".

ia    rio-o-7-

*AU eMTTUTA

•UIB*

«AEACWUtATn

337W-*

«ttA’BW

-£&k*

«CAuTiA

ÎIT7B-"

— -    -rto-

mwcxw ccrtwth

*

fP^/Jț

CTHTEA feU&'S STORS.

G«0ftC«E ADRIAN RAF A£L

'# «

'Jrtfl la»» KAMM

ASWTKT

U5»WC«T

«t. r»X«Pj ALAA

Building Trust

CONFORM CU ORIGINALUL

; xwji q»i i.-iiFJai

■    tMXiUZ»- a*<

•. */ izo. 'a. ’H'** n:    a « ?>j > r v a

i uuTTiU5».»»r*^-aer«-:r.i-r • jsu>:«*>.x*ar^xvi.ai< i i<n.aî»i»w«E.i»»»UB»*n'iru

■    tx-'ju tsr&vM >s^~i« me n :>j

ui îw.uurfi-i wsirr*

. fi'.f 3ttC<VUU»»2«;ri

■    ::■■.. iw.“ w>n’ n '■îti


,?•» ’::a .ma u

-TM« <ța'»nf»yi


jFAȚADA VESTI

? jpref »a .ivia - â S #

.-in Ixm■ Z-«a :« mnorjnii ij • -jrr'j.l - Feym J« "'■.iy** 3»st*£»M

•    •3»»dc«?*a»ii'fi'j/«iliS 1 £'•.

•    Cr«jef awMr^’a n«B'ou B' -3 «rirtrri »4ÎC9O^»p

•    3 irfwjrxi ■ 2423.X rr.p- Hrrwrr *Z2Jr pc.r.« «»'i • CUT »4.43 "pv <»rr»îB’ț-;.X’b


PLAN PROPUNERE fațada V


I U

I

! i1

i H-t

- - 1

-1

1 T

+

iîAL .ICV1 • «1    •jr-.ll.hT.’Al

x

x

di a;

-aatucubm-*!.

•• ;:»ac

ț.'.U.U

hu»‘; -J

F-T- - £ T

+

!i<#A

iX

.UX!«

A

■AS» 7£i« ■4-.M7*

iil-x-*

ST£.A*9<N

«.‘.L’in

. p-»rr»

u~i‘ex''. an : ^erwni

:»a i'fjjii»

t

=

tfc.t^Z.AR

CRWTEA UAftJUS VKttEl

ț

GHEOHQHE ADRIAN RAFAEL


rrzrl («tfvn


E.‘ic<y~î* ARHITECT
Pag. "1


CONFORM CU ORIGfNALU

PRiMĂRIAlSiciPiU Primar Genera!

AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE

„ I

Nr. .ife. /1128237 din 2013

Ca urrnarș a cererii adresata de CRISTEA MARIUS-VIOREL căsătorit cu CRiSTEA VERONiCA-ElENA șt GHEORGHS ADRiAN-RAFAEL cu domiciliul în județul rr-urt'cpiul București, cod poșta!

......... sectorul 5/1, slr. Mișcă Petre/intr. Roma nr. 1/4, cioc M3ZS sc AA, et. 1A, ap. 3/13so.

telefon/fax........, s-mail..........înregistrată la nr. 1123267 din 04 0.1 2C13,

in conformitate cu prevederile Legii nr. 5C/1SS1 privind autorizarea executării luorârifor de construcții, cu modificări;^ și completările ulterioare.

SE AUTORIZEAZĂ :

EXECUTAREA LUCRĂRILOR DE CONSTRUIRE pentrj-

consolidare, restaurare, amplasare lift persoane și scară interioară, racompartimentara șj rafuncjionaiîzare clădiră cu funcțiune comercială In regim da înălțime S*P+3E+M existentă pa taran, inclusiv instalabila interioare aferente. Categoria de impartanțâ’a construcției: ’B".

IrncStul intravilan, compus din tsfân cu suprafața ce 453,Cvmp ț455,0Cnsf) din măsurători) și conșîrvcțte S^P+Mz-t^S+M, cu oWioația asigurăm ssrvtuții de trecere, asie prepriefeta particulară in indwiîiure conform Contractului da Vânzara-Cumpârwe autantificat sub nr. 607/08.05.2012 la BNP Zsriă RfevarvȘtafafl, intabulat cu In2.riEia.-53 nr. 21473/20.06 2012 la 0CP! Bucurași - Biroul da Cadastru și Publicitate bnccRarâ Sectorul 3 Ctspodției Primarului General w. 1275104.00.2010, Profceoiuiuî de predare - pretire incriaet cu CGM3 - Ani srb nr 9771/13.05.2010 și a Protocolului modificator ia el nr. £3/15541/12.03 2010.

Conform Extrasului da Carta Func-arâ pentru Informare ama la «reraa nr. 2151/22.01.2013 de 0CP1 București - Birou» da Cadastru și Pufefcteta imobiliară Sector 3, imobilul este Sbar de sarcini

Imobilul este înscris pa lista monumentelor istorica actualizată în 2010 poziția 1297, cod L«îi B-tl-rr-3-19024, casă cu prăvălie.

Amplasamentul e3ta cuprins, conform PUG-M3 aprobat cu HC-3MS nr. 263/2000, în subzona C?1a • subzona centrală în care se menține configurația țesutului urban trsdițicnai suprapusă peste nucleul istoric și, conform PUZ Zona Construita Protejate aprobat cu HCGM3 nf. 27S/2CCO, în zona protejată nr. 2Sa, zona Lipscani, zonă comercială de tip tradițional („.'ipscănieT, unicai în București, cu vaica/e da raritate în România, cu grad de crctscția mărim (sa protejează valorile arhitectural - urbanistice, istorice și de mediu natural în ansamblul lor. trama stradală, fondul construit, caracterul și valoarea urbanistică), unde suni permisa interveni# care conservă șl potențează valorile existente.

Lucrările da consoădare ale clădirii S-P/-MZ+2E+M, în care mezaninul devine etaj curent, ver consta in înlocuirea pereților de compartimentare din cărămidă cu un sistem dc cadre și pereți noi din beton armat pentru realizarea unei rigidizări a structurii pa două direcții ortogonale, păstrarea perelor penroetrafi care vor folosi drept cofraj pentru câmâșuielde interioare și protecție termică a imobilului urmând ca tencuiala exterioară sâ se refacă conform studîiîor da restaurare. Stâlpii vor avea la nivelul subsolului fundații izolata, iar acolo unda cota fundația peretelui existent de cărămidă nu coraspurde cotei fundației stâlpului de fc-slon armat aceasta se va corela prin executa unei sutfundâri locale. Se /"'îror îniocui pianșeeie din lemn cu pfanșee din beton armat turnate cdatâ cu grinzile cadrelor ^uniformizând totodată și înălțimea nivelurilor. Planșeui peste subsol din bolȘșoare de cărămidă între \ profil®, metalice se va reface în zonele degradate Se vor reconstrui balcoanele pe fațada spre curtea \ Nntsridăiră. Se vor recompartrmsnta spațiile tuturor nrvslurScr, se V3 reface scara interioară, se va •\ arnplaAa un lift și o scară rulantă. Sa va reface acoperișul șt tâmplăria exterioară cu aca’sași tipuri de . \ rrtaterșile ca cete originare, sa vor refece/resîaura finisajele interioare și ceia exterioare (cu păstrarea

■ 'rt^&fîi.riiateria'elor șj cuiorlor inițiale precum și a elementelor decorative), cenform aviz MGPN ^X/^tircra-iie sa vor executa în limnete cadastrale a'e cfopriaiățit, nu tedifică ridicători u-banstri . ex*s'5>il3 și cenâ9rvă calitățile da monument ale cfâdirii.

Cbriiorm Expertizei Tehnice întocmită da mg Pavel Gsx Corslantin, expert tehra atestai MLPAT ir

Sciiiut irrX-^ndîtî’l” ~f 23'-2?-'    'J&X4T ^-tr- j SjizTîi Fî«f:    1    i    I îfa

7= t3 ^»-c:    TRlî ; TrT’

tttp y<v*\n pno ,’î    :    ’    Lili*


Ori~e alta luc-art suni infonise.

NOTĂ: Est? obiițflț.'î'ie asigursrîî asiat-zrțz îshr.ice a fcisiy-Țita- do ip-jj.-ali'.ats rs io; p.irțu.-stf sxscuiini îuerarîofi expert .Utnfc, praiecbnt d» restanță, tlî 'instatet!;, rcstauralof dî p;atrâ și. psma.’wrt, a ș=fu!u- de prefaci - arfutwrf atast’it MCPN.

l.jarâr.3 yar tK.xuis da ager ți ecc-nwria specstzs:, sut; ii’cjun-jfța peiNisnî'ttâ a -âj:-:<!jr ternce di sp3al3,i:s!â. cj acofiJ scasiora. cu rjicvroșfjî teneLCidr.iiL'i. c-'oiec:ar!’jlui și s/.8Cuter.iiAji UîririL ;.-ccrfc-rr.'izta cu xraaU. rtonpasvsfs ?' 'îg^-sih in vigors. dorAvni dccunexatisi tehnica OTAC, lua» n evdenia CAR fjiala Teritc-riali Bucv^.ști cu nr 44Ă24.0I.2313, «rfeîA tehnic sub aspectul asigu/ârt 3,>r'3s,i!2!pr ■îssnliai's de arh. Lajrs „io spîcteiic! aieste! VCP’l nr. '25. șrh Mihâsscu G.â. Coiiî!3nrw «issiat MLPAT rs CsC’8,3'tiCnificuțâC. Oumiiniateste; MLPATrt. Sil, ins CazscS-.' AnatoTn sspeitBtssatMCPI rr 71-î, ins 2«sl»rj M. Aerian atesta: M33T pr, C3013 ir,o Mira’'! Vcute? atestai MLPAT rs 1333, rj Sj-ardaixir t.’ Crsfisâ atestat MLPTL nr <585 ? ir o M-ircij; C Da,- etîsiai MLPAT nr. 1634, cu avizul l.iSPN-OCFK-M2 rr 13 iârM/1 *12.2012. sse/dJ -SC-Oft’CSI sr 43$?'A/27 12.2012 și acerduris prpp/istarter veore Mfl’/u ssig-.rs.’îT sar.1 talii c-c fc acare m    svAc.'Ă'ii luc'-lriicr ajtenafcate ‘0 S'-'1 Marsiaîcu Aroreșs

■.Jj nr, 42 -'2 C’ 2C13 și S'.t '.r 46,2’ 01.2)13 și «î^.lw C« principe a’A?l w. 442523 CI 2013.

f;;TĂ P-T-id&?lut ț feenaflclînj rSiSslf.U rentiu »«.3<titaU‘J vsr A;ia:ia (ii'r.rr 7; inoarirurtai ii pr.rce Ei sniumortiiil ;e .1 sal A bma Fctiti.'i: enurNai autsfiîjț: dî ccciT-'r?. P-oieclartul, (aocaicritjl ;| Ș:r-i(l:,;.tci rintin d!.-»c1 rijl.-;i::c di •asKUWsrsr.‘«-aiu «tUnzeL ■ raraulo» j> r.sctialivs'srltHitUf 5I a Ic;T-o','5; n rigivt.

A.'.'.îr zafa sa «iberaazâ ir baza CU 1Q7G/1QS056CrJ0.G?.25t2 arw da PMS. Cdtxnsr»; 3 tshnfcâ vizată s neselt.T.bare c-5' ?’ avizsia prezenata fac parte bisg-anti d«" prezent» autenzaSe: Avizul favcojil r>. r-i'TS 'jU Sectcruiui 3 rs. £27/31 03 2)12, Adriîa Agendei Rejic-r.a.â pentru Pr;;=îfca .Mecic!.'! Sucur-asS de ciasa-e a NoiiSeâr;. r.-r. 15$30.‘04.0? 2012. tojissm Uirzcțkn da SănâtAta Fuh'ici M3 r-■!5V4î.-inC’ 20’3. Aviz :SU (Fo-ipteri) da S-sistata ta nsard'v rr. 4iiz.SU-S3V3â C2 3*3’3 Adresa Admi’i sua;iei îlrizitar nr. 4105/13 03.2013. Avizui Eh» Cxstrib.l•« Muntenia nr. 23S5T453-72 CS.20'2, A* zU A,-.? M-"/î Bucure?» rr. 125318S7/Z3 0S.2012. A/zei Oistraaz Sud Satele nr. 254/2 J O8.2C12 A/zul p5r:fttar.3m 34 1.- 1'3C',5.-23/Ot'132377 ct Î5C3 2C1;, Avizul =W!î-C3l5P-37--ctai l.-îrspwnj-, C-'jr-.-i ț Si-.l=,-.'5fe:^r?n .“-i cul jiîc: nr. 323AC4 C4 ZCî3. Csr.’.’aa ir preară- 5;"-ieii dî eaiusr'a'a l.-iCheiat cu 3 7 P.3S3- 3fl.pSR!.rr K3JA CC03437/25 CS.2012

-    pentru inosilul -iz-rer și/'ssu ccnsfucți - stue*. ir. muii'ciprjl Bucure?!), secicr'.l 3. c~ji pcș:a-... .. St.- Lipscani nr. 23 ea/tas Lnciară r/ 2U032. nură- cadait’a. 214)52.

-    k.c’-3-i ‘n va zare ci a 1.025.5G0,00 te:

:i taza 3canarHa:'«i teirice - C.T. pentru auteezz-aa axscatSr.i Lcrâ'-'or <ie xrsîrulrî îOTAC. rr. C C3 eh 2312. elaborata de BMW ASCHiTECTURs & PASTK3RS SȘ. - 140M017/2C12, cu j'asSui in mcnctpO

r.uc.rSȘv. aecto'ull, ătr Aweter Atexardru ȘsrSS-.sscu rr. £, ti. >27. se A. cartâf. a; 2, «ij poșial ........,

rsssacliv da Ail.-a Strugaru, arhtect cu drept de sairn&urȘ înscris ir, TattcU ftoșera' a' Ai*iteq3cr cu rr. £321. ir ezrforritats cu prevadarte Legii r,r. 134.'2CC1 prr;-„j c-gsricârsa și exercitarea prafes-sr ds ertl-c-L repuolicaU. a Bat .n evidența Fisiaiaz Tartlsnae Bucurațd a O'di'uui Arfeilsstfcr din Rcitiăr»

>U PPJ'vlRE LA AUT5Ft!ZAH£A EXECUTÂA.l LUCRĂRILOR SE rAC URMĂTOARELE PRECIZĂRI:

A. □O'ClAIZHTAȚIA TEHNICĂ • D.T. fP.T.A.e.l - ."2ATÂ SPRS .SlE5CH'.l=Li.v2 -, i.VPEEUNĂ CU TOATE AVIZELE J' ACCRGUKL5 OBTlUVrB, PRECUM $1 ACTUL ASIBNBÎlUTiV AL AU'OR.ȚĂ'I CCMP8T6MTE PENTRU PRCTECȚ'A MÎDIULLR, FAC PARTE MTSORANTĂ 0l« PREZENTA AUTORIZAȚS,

| Nwisp-xum fctaanzl > (feeameir&jrai - P-E vilati srrt iftsthkrJtvt (ifxiaiiv i «firîiiy ji acordUi-ritor cî|>"!J£4^

I cansliliA-t iBlîsnjiun» uni exumențis. dupi «r, Ei rcdw.'iil prendinJor Kt H Mn. (1}, rsssstpiv Jrt wt 2S Wit. [Ij din L^ț^snr. 5^1^ privindaiJiseîiKiti tiacuțârii ftierinTar 04 eansȚrUirP/. roaUdfi'eaiU    ___________

in tnaiamltatt tu prtvedarila ~irL 7 »tln,    din ieg»s ,nr.5u'f M1 ți cu rispvttuna bjistoțicipentru apStatt

DÂTKlirw tot șSSuhJi ii/iUTlCES (SimUhnt SAI prMnsI evakiirtl «fadAtar anuraitw pmiatte pudici» fi privați aupra <ji»dJufc»ț fn sUuații 5t cat» In iimpirf axttutSrH HKrt.ilnr fi numai In pirloada di vatetUititt a iutodia^al da coatrulm turvin dwdtăcări di («ni privind lutrbil» di conitrutfll autorfistt, tui ennduc ta nesaiilitsa atiifteiri anatim, dtularul 3mstUsaffadaa aulîcita 9 ntuaaiitnriiație ditanrtrjirt.

B, TITULARUL AUTORIZAȚIE! ESTE OBLIGAT:

! si 3O®|e <1JI3 IncMerJ '-uzcSfiM aiXcrtlili adn (firrmsrîi fAțț/rIUviî ttrt-rr. hmiMWj gr«ji avKfaaSsi jlonr^irul .t.'jîvi P P) L £Uarijl*a 3Cniiri9?3f«i pjLiCii IccaJe tuteiuj a autoiicsfuti;

Z si arun(a OU Incacui/ hrcrilb' aufercjls arfl (rtrjlstsz ''țîșstșM ewfeitT    a-na: at-rariaȘa, jitnrailar.'! rtL*'itv

F 1.1) U ra"sabatul Eu C jtwtr.cții Busursțli Lipanii cu itovala »îT<3r.i cdii lussij de 0 !îi dm .□na'ia aiAîriîjlJ > Lcri'-kv 1-3 cirrAXyi;; nildili a'mnii acsslarx

3 U arurijs dala SnafiMbcriFtoe auiîtaaie, peft iwriîâisa t.'Nîmiâu- content temuta jiui a.nx*5 c-iioraa!» (lc,T"_,ac;i<ti:,l«i F 19) ia tepsetasU ’i’ CoiisPv-ți BujvtșU aci!» «zaitrucaiva csnuiti la rsciffla


4 si p4'0f»:s pe ți-illir . in    Jijiș - «tartsîli tis SESlfurs ți dKumflcIsla ScliniM - D.T (D.TA C; » ii!i s-c»

nîKOTfcar», pe car» 5 vi priponii U ceraraa sqwitor le conlrjl. gwitat sg», pe leala arai» «esoliii Ijcrăulou.

5!n csiul în car», pe parcursul sracuțirii Pierdleu, se decccțad cssliji atheulmjfce (ftcjuMls do jiiwi. ancpl.-aronfî us -c.urr Icnlal/f. pisuc iipplțțe Mu sculptata casrrinr» JMrtai nicnslar. ciîfîlT*: etîi. 33 5SiEM «cci^arsi Juc-irJ:»-. ti ia rr-us .r. d~ pucul ji it trp4ec|is ;i U Mm surii»! uwlMlbt lulpnîîței, pTran-n ți Js-cțit p^j r,afwj, aite si psimsfKi,

8 ti pespada cartdipil» irauso io utifeirsa pi pratciarea p -.timrjlu: iubit praaiin fi da ptsieclip 9 neftuui ps!; vi nurci ier 3SIW9 fi tocite

7    ii ti«fltes>i1it le groapi ca jurci aowgrcâ nsaiadstofe cate w » pa fecusen iau «tocitei ranase a și-mi ataciliri lucrfcifcr Ic wnsh'uell,

8    si deifințeie cir.yni-rjsli preuitsti le țaniisf in Srmcn « 5 zfe le la le.-rainarțj tferlt»J o lcrăa‘3r:

3. a începeai e«raijiei 'wârilor. ti mentas» la lac    uiziil 'Pans-.u le .HiHiBcate i feva^r iver    ar«ra    ac    3    a    niXnulo

ra'.KGuoșnce):

36. la fiMlitare» exteuței lucri-ftw. u nw.iazs ’PlScuia    d» ««mStati a in'rțsițief;

11.    in iituațla flelirțjSzJflI iicrirîcr In termenul ptcvlmt    ie zulqreiț?, si sclipise jeelunțifea îaUfciit JțS    acepreij.    cu «I    puțn    15

t le "njictșa Isitnaflulsi da țnftrjj's a vaii£iifii|fl suloiiiațiai Ic wiuimiî» (țsi&BH luata de ececuțe 3 lucririlar),

12.    si pteiinte 'Gertiflcatutle aeftczman|; onerjcitcă a țdsdft* îs cfcctua-roa receptai le terminarea ’rxrdntar;

13.    i3 salicite "ALto(i2j|ii de ucurfcle Ia incerrdiV după cfeairaiM recepției la lonrai.iuen kjcrSrlcu sau [npnn de pime.'ia n tu-rcȚ.rra a ctâlinlof penlfu căra a-a cbțirai ‘Aueuf ie Mcurdale la incendiu';

14.    si reaelBfiaca Una de tutonzsra c» rovina endianbrlut prepui» fi celesta stlțuiii de piste ce » mm. winvi agii, ca urniri a renficini fcvnsației,

18. aâ decdarj construcțiile prooifeuie psrUctdari nsalixatfl ie veiecsa irepiiranl, a țigane!» financiara tertlih'iîlâ sau ia -nrTre euturdpnjui aseriora. duci teimnarsp su carcpted ți nu mal iarciu d» 14 tte da a data ww&d te-nenum de rrfaSuSțsle a au'-orcrij» de «nslnsre (inclusiv durata do »<aciu|ie * luțriniarî.

C. TERMENUL DE VALAS'LITATE AL AUTORIZAȚIEI îiie de 12 lunitela d^ la dsta emilul, ir.te’vai da timp in care treouis începute lucră,-;te de exâctație- autorizate.    \

D, DURATA DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR este de 24 luRfeila, calculată de la data irespefri efective s lucrărilor (aiiunțaiâ in praala&iO,^fciațte#in^»re fignegdadsyaiaMiiata a ^torijaței sa •â/tînde pe întreaga durată de execuție eiiîefâri.'or sutoruatf * ’

' k r

PRIM, MUN Prof.


^NERALAL BUCUREȘTI,
Mircea OPRESCU

SECRETAR GENERAL, TOMA TUDOR
ARHITECT ££
';'A \ ?Afb, GHEORGHEpPĂTRAȘCU

ȘEF SERVICIU, Arh. tXAMA OLTEANU


Aurelia-StritLUt^V ■’

3ă autorizare în vâKS37§'2î 1C255,30 lai a fcet arhitaiâ siftn’ cb.-lar.st seria A C? nr 73*J2 dn .03 2313

Pre28nta autoriza!» a fost transmisă solie țantUu dB-acimrinufgfts -a data de .ș.5<6țiȚr’ tzsoțftS de un 8,cgirp)er din dzcun-țentat.a tehnici îrnnrevă cu awieie ș- acarcM 9 cojinute vizau spre neAc.nlmîâ'3.iwieoixcr

Building Trust


SE PRELUNGEȘTE VALABILITATEA

AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE 1

te la do ds C3.04.20i4 pâiâ la dala da 07.04.2015.

C-pă aceas??. d»:> c ncj-â p'^.jf’gire a '/slabii tSții ru este posibilă, scS'Uan: ! f"T-s*d sâ obț'nS, îr c-;nd leș", c 5”.â sj’prssație do cct .sr.L’S.UeâAvars

PRiyAR^H.NcRAL AL MUNI^IPIlZui BUCUREȘTI, Prof. Dr.JSofih Mircsa OPRE3CUSECRETAR GENERAL

r..UDaajp^u>—=ARHITECT ȘEF,

Arh. GHEORGHE PÂTRAȘCU
PRIMĂRIA MUNiCiPi ULUI Primar Generai

AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE

Nr, 1504939 din JL£/3C17

Ca urmara a cererii adresate da CRISTEA MARIUS-VÎOREL căsătorit' cu CRISTEA VERONiCA-5LENA și CHEORQHE ADRIAN-flAEAEL cu domicilii in județul municipiul București, ccd poșta)

........ sectorul 5/1, str Mișcă Pst?e/lrrtr. Rqna rv. 1/4, 'doc M32? se, A/ st V ap.

;aisron/îax.........e-mail.......... înregistrată la nf. 1439936717,11.2015 și ccmptetatâ la nr. <504939 din

£5.05.2017.

în sorrfofîTiitato cu prevederile Legii nr. 5G'î931 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu rr odificâria și completările ulterioare,

SE AUTORIZEAZĂ:

EXECUTAREA LUCRĂRILOR DE CONSTRUIRE pentru:

Modificări in ton pare la clădirea cu funcțiune comercială în regim da înălțime S+P+35+f,i la cara se află în execuție în baza A.C. nr. 175/1122267/05,04.2513 lucrări de consolidam, restaurare, ampiasara lift persoane și scară rnleriaari, recompartimantara ș; raîuficțiar.alîzare. Inclusiv instalațiile interioara Garante, Catsgora da ariportanțâ a construcției: “B*.

irootiU ‘nțravilan situat In slr. Lipscani nr. 25. sector 3, compus dn terrt cu SLpraraJa de 453,OOmp (ZSS.CCmp st! v,aiuritori] și construcțis S+P+MZ-2E+M, cu etegața asigurări servituți da tracara, asie crspifetala particulari în inriiviEurs prnterm CenirtcIuM Ca VăraaM-Cumpărare autîntifutl sub nr. SO7.B6.0a.i012 la BMP Jena Pâzvan-Șlafan, fnatatt cu Irctsiaraa nr. 2147țU'29.CS.2O12 la OCP1 Bucurași • Biroul da Cadaslru și Publfeitala ImobSa/ă $a?lc<u 3. Dispozțisi Primarului General nr. TZ75SW.O8.2010. ProfeșoluTui da predare - prsiuara Inciiaia! au C-jVig . AR sub nr. 377 5/15 05 Z0' 3 șl a Praiccțluiui mcmficalor ia »l nr, £G>1 S54V12.OS.2010.

Contam Bxtraqr/ul da Caria Funciară penau In/arma» «r U li eerarsa nr. TiSwsri» 10.2015 da OCPI Sosumșd - E+cul Oi Cadsîlm ț» Fubtiriîaie iroeSiliară Sectar 3. imobilul este iibar de sarcini

imobilul eîta înscris p» îista moruniînîalOf istorice actualizată în 2013 poziția 1395, cod L’B B-ll-ffl-B-13024, casă cu prăvălie.

Amplasamentul esta cuprins, acnfc-rm PVG-M3 aprobat cu HCGMB nr. 269/2200, în Subscris CP1a • îubzoria cant'aiâ în care sa menține configurația țesutului uitan tradițional suprapusă pesta nucleul isioris și, ccnfsrm PUZ Zone Consimte Protejate aprobat cu HCGM3 nr. 279/2000, in tona protejată nr. 25a, zona Lipscani, zonă Comercială da lip tradrfonaJ (.lipscărue*), unicat în București, cu vatera da raritate in România, cu j grad de protecția maxim (as protejează valorile a+/tec?L»3i - urbanistice, stonce ș,- da mebfu naiural in ansamtlui lec trama stradali, lordul construit, caracterul și valoarea u-rttenisticJ}, unde sunt permise intervenții oara

conservă și potențează valotrla axistena,

Prezenta autorizație so omite în baza ari, 7, afin. (15) din legea 50/1391 cu modificările și completările ulterioarei, republicată și art 65 alin (2) din Normele metodologica de aplicare a boii 50/1091 aprobate cu OMORI nr, 639/2029.

Conform Atiiarizațisf tfs Construire nr. 17&1128257/03.C4_20t3 la clădirea existentă S+P+M2+2£+,M au lest pravăzuia lucrări de consolidare, în cara mezaninul devine etaj cursnt și au consta! în înlocuirea pereților de compartimentare dm cărămidă cu un sistem da cadra și pereți na cir beton armat pentrj teaflzarea orei rigrdizări a structuri pa două direețâ ortogonale, păstrarea parețifar perimetrall oara vor fofesi drept cafraj pentru cârrășuielile interioara și protecție termică a imcbâufui urmând ca tencuiala exterioară să se refacă conform studitor de restaurare. Stâpî vor avea la nivelul subscfulu fundații izolate, iar acolo unde cota fundație? peretefui existent de cărămidă nu corespunde cotei fundației stâlpului da beton armat, aceasta sa va carete pen execuția tjrei subfundăd fccals, S-au irtocud planșeeie din ;omn cu ptanșee din beton armat lumafe odată cu grinzilemeiafieo:

r^șompariimentat:. _

siira rulantă prevăzută pa toată Inăițlmea imobilului urmând a sa închide geturia aferente e dn planșe? și „trtjtfeficâri fecale rezultate, 3-a reiatul acoperișul $> tâmplăria exterioară cu acreați tipuri de rrs'sria’e « cete •originar?, s-au relâcut/resteural linieațefe interioare șt cefe eidetic ara (cu păstrarea țsxttiri rnatjfialsicr ți «.••■cri.sr Tițiafe precum și a stemsnia/sr decorativei, conform s’rij MC.

3-ihM Acst.rji-£s:,3?*u V, .:;c:xîț;î 157013 -iLi i 5.«-.xrt^.‘ 7?: ;2i'.0€S5SiV!,X:3 -ifcfl Araw otC rzi
L_;i3 ’le șs sxs.titâ i" ferit seta -p’dăst-Ș •’ a - -'•'    -l- r :î    .

c.îlTăl Ic ie rssrumen: ara tăd.t i

Confonr Sxperluei rahnca -'rt-m; :3 :1h Pavai Gh. Cam"' axp«it t?hica;*ăl3lM-^ATiXisLĂ?: i •; Ar-araite CasacKu, expert MC rir ~‘-£, bertrite le intern snție asupra «săiiri -u > y a?ee!î imob

Orgț<i.AtZ,wea de șanter so asigură în ircw-Sâ prz-a.-e j' ps dcmai j'.ihli:.

Orice a-ts lucrări suni interzisa,

l'IOTĂ: £ste obligatorie asigurarea asistenței tehnice a proiectanțiîor de spezialiieîe pe tot piriyrsj'. executării lucrărilor: expert tehric, proiectant de reiiater.is, de instalații, restaurator de piatră și, permanent, a șefului de proiect - arhitect atestat MCPN.

Lu-s-rărila se wr executa de ageriți economici spccrâizari, sub Mrunaraa permanentă a cadrelor lehnrca de specialitate, cu acordul acestora, cu răspunderea bwwîbariiltÂ. crsia^a-itului și executantului lucrăm, m cc.nfarrrtitaîa cu normele, no'matre'e și legislația 61 vigoare, conform dacunenlațâi tehnica DtAC, 'uată -n evidența OAR Fiiia-a Teritorială București' cu nr. 4-1Ș/24.0I.2013, verificată tofrfc $ufc aspecfal asugurârfi axigaețatof ssențfc'a d« arh, Laura II,s specialist atestat MC nr. 125, arh. Mft&scu Gri. Constantin atestat MLPAT nr. 05075, arh.ChiPcjță C. Dumitru arestai MLPAT nr. Sil, ing. Catadiu Anaioăe expert alssal MCnr. 71-6. i/vj Zecheru M. Adrian atestat MC-RT nr. OSChO. ing. Mim I. Itculae atestat MLPAT nr I5â5, ,'ng. 9'andaiur IA Gestică otojiat MLPTL rr. 1536 și inc Mo-ctdo C, Car, atestat MLPAT nr. ,634. cu avizul MCPN-OCPN-MB n. 13Î8/M/17.12.20’2. acordul ISC-ChCBI nr. i36&'A27.12.2012 și acordurile prepriajarflsr vecir» perrrj asigurarea ae-i-tuță da l.-scera c-6 parcursul executării lucrărilor autentificata la Bl-l? Marctes-ou Arri'îea Sub nr, ■U'l 8.-314013 șt sufc nr. 43«1.C1.2013 și acordului do p'ncipiu al AH nr. 44S9f29.01.2CH3.

NOTĂ: Protestantul ți btutefiaSeml răspund piritru exectrUtei, vsr.idiî/fztrg datator și Inscrtsurifar cuprinse in dtxumenteția ce a stai ta bota emiterii prțaentoi autorizată de construire. protectori rut, executantul și beireFcterut fimăn rilreot răspunzitori da reepestarsa protestului autorizat, a nermefor ți normativgisr tari filete și a legislației te vigoare.

Autariaața inițială s-a eSfcamt în baza CU 137ari6S(S3bi33.07J912 «nis de PW3. Documentația lahrcâ vizata ș. nescriioibsrB cât șr avide prozsrlat; lac carie intojrartf Sin autorzalta: Avizul favcratil al Primarului Sectorului 3 n. £27/31.08 2012, Adresa Agenției Regionale pentru Protecția Mediului București do elaaara a No Uf «Ani rr. t553'9riG4.O9.2(312, ftotSicarsa Direcției do SSnâiata Publică M0 nr I9745/18.31.2013. Aviz ISU (Pompisă/ tir Securitate la Ircendlu nr. 45U13/3U-S3,33.02^013. Adresa Aamiristrajei Străzilor nr. 415E/13.03.2013, Av«zul Erai Distribuție Muntenia nr 30W4SS.22-Ct6.2012, Avizul Ap-a Neve aucureștl ar. 12521557/23.09.2012. Avizul Dist-igaz Sud Rețe a ’nr. 254,-20.00.201 Z. Avizul Rentelecom SA nr. 1.70/05/03.131/92277 ci 25.09.2012. Avizul FMB-OQISR-O.racdâ T.'snaporîuri, Drumuri și Sistematizarea Cuculați șl nr. 3233 di-: C4.04.20i3. Contra® da prestări ser/tor da aalubrita:* încheiat cu SC Raaai -Sr^p SRL nr. K3UA CCCa42772O.3B.2Q 12 precum ți Avizul MC OC V3 nr 234/1.V3B.04.2G17 și Adnu* IS'J r-4301314/09.11.2CI5-

-    praniru imcblîui - tersr șv’sau corsi.-L-cfl - situa: in municipiu Bucurași, sectorul 3, cod ccșra... ., Sîr. Lipscani nr. 25, carie a funciară nr. 2Î4062, număr cadastral 214362.

-    vstoarsa lucrăritor sa încadrează in cea inițială da 1.025.500,00 la, taxa do autorizare L-mirU a sa regulariza după recepția la terminarea lucrărilor.

in baze dcvumentaȘei tehnice - D.Ț, pentru itzcnziree exupulirâ luc-Ara d» censCuire țDT.AC.) nr. C C3 dn 2011 elaborați de Bf.tH ARCWECTUR5 & PABTNSHS SRL - J4CrtO 12/Z-Oî2, cu tsâul în mvwțiU București, SKtcniIl. str.

Aviator Alexandru Sertiărescu nr. 3. U. XIV, sc. A, parter, ap. 2, cad poștal........ nsapesîiv do Alexandru Scrin Cclaz,

urtutKt cu drept da sBimtâtură înscria In Tabloul Național al Arhitectilnr cu nr. 2365, in contomitate cu prsvedsrfa Lcyi tir. 1342001 privind organizarea și exercitarea preleaei de aihlesl, repubSealâ, atai in evidența Fdate Tarit-irâlc Sucuiașș a Ordinului ArKi*ctăar din România.    :.,

CU PRIVISE LA AUTOFttZAREA BXECUTĂfUt LUCRĂRILOR Sâ FAC URMĂTOARELS PRECIZĂRI;

A.    Dccln«.t*Tia ratnic -0.T. (D.T.A.C.) - -rzAT 4?he sEacuiMaxas IufreunA cu tcate avizrs și acuaiuâitî

O8T1KUȚE, PHSCUM Șl ACTtll. AflUIHrSTUAW ALAUTOMĂȚll COUriSTsNTHCENTRU MOTSOp!* UîDtV-H, «6 PARTS IMTMHAHTĂ OUI PREZEIrtA HirTDRIZApS.

,VerBSf»ci«nu SiWqtoji a i*ăeanj«diapf</-£ltr. rtxxă aprafiaas/sitrttiaftefiixfiairaariaatorfJaco/avnbrobținalef eaostikrie tnfta^iuita mu eontortnlit, duțd caz te temeiul pravcderihir ari, Hațft, (>). retpuetl* ateart SS alin, pi Ltoaa nr. SSiri391 prirted autorizarea eeeoutirii Idenrilor da sanstrwtH, teoubltetii

Io soafemittii eu jHendtnte art r mu. (t3)'(tS,)ttln Logaa ar,Stit331 țîea respaeiataa logislațlal poturu aptieasa

Birteitrai Ceaafflutui t&tf7SCE£ (Directiva EtA) privind eratuarea efoctoior anumitor proiecte publice al private aaupta mediului, in situația te car* In timpul etecuter! lutrintor și numai in partooda da valabilitate a auioriz^lai da emalrulre turvin modificări de temi privind bacrlrla da eonairucfU autorizai», eara cendue ta nececitataa mxSKcirt acealera, titularul ara obigația ia a tonclta a noua auteriratia de cdițstrii/ia.

B. TITULARUL AUTORIZAȚIEI ESTE 0SUOAT:

I si anunța Cula riceoPri lustrilor autorizate șitn tmtlaiee Injii'riită amloen omsilarM a itxat auteriaa^n (otmuterv) e<odel F, îiț la ai/toritatw adn-roslrațiai pufclcs toealo ertlanti i autorizații

2. rJ anunjo data Incupdri kje/4rie» autaiftaie prin iriTrilanea ‘npsințdni »ricm trirnUsULi anexai aucrizaȘel ftxwvrul rixxlal F it; la Inspectoratul da Stat ii CcnaUveȘi - IRCSI h-puauna cu pgvada aerisii.-* cotai luțula da Q.1% iin uefoanaa ultriiaU a to&iriix di consiiu*£l sl Inctatații alenrila antsKxa;

1 ci xt'jide dala finafizire scrifcr suteruaie, știn rl-storaa rrnUteăm esnierm leunlaruij anual awcrizatita Șorm/ard coȚii a 15; la l/is(>9ctct4ia -3e Stat in Cor.itnKți - IRCEt cdafi au aonvcc-i-oa cL-rvua, oa recepta;

4. tj BauUtarS»' șantier;- &i periacla atare - eutcrâațla de csneiiulre F dseumenwș» »»»» 0.T- IU.T.AC) virală »:re
S.in au Si wra. pa pareurnu* tocutH bertStor. se descepv* •’shyj aroectogle* '.tragmens te srtin. «sua-nnera te j::lun. fcind&jli, jneto eișspUa sau âPuțJl»!»; ;sa-nfci*. Inaoar «armar. teiaroe m >. ți siîtate maun* iueriira. să -a misir te Pis* i Js prdwte ș; îâ afijfȘa m adiat amllsntu siiBuadyl. piKirn șl tesifs ctaura. oJe si pawmcriu;

5. să inapacis z/iii «ipmș 3» -'iSsifes și pn!«ja;ea dcnaU'J ;i£rtc, pteaum si te prolțțita s macs.te. wliM fCrfefar j=.-.=i=l« și bcals.

? ti tiarașwtv ia graafâ do jjt.rei jctfcgfei malsPâiale care nu tu țnt rasauwa sau jalwfcs, iama» » um eaacjtii i luaânbr te sonstrud(il,

î șd Șesfr-PlMe ețrwrutijte iidtete te șîi'iter ăi iBFrtsn te 5 zta sfe fe !araii‘iS.-«a ctedivi a luatelor;

3. ia âinsparța esesuiiei tyțrjrtcf, să monlHS la fee ăiibil 'Parei! te isari'lic-aia a ’fwisiiljb" fvopi Biais pi. 3 la uiffirte (T-teniicșceJ,

ic. ia trasam* »»?cv|to <uoiifcr. sa njatu» Tstai* te iderliliars a Moisați»";

11 fer s kratla rcBreSii/i 'uorinlcr in teii-smă pravăsut te aatQdciljs 53 s&fctrs pițejraraa rataalnâyi atasla a, eu cd pițn 15 iJa îcartej lomartid 3a arpiiard a raiaftUUH uicrisațlei te «înșiruire froiioi» diraia te axsevșis s lucirtol;

12.    ed pieri.nl» '-OerîfcsW li fwtocmanțl    a stidrt* la eteefctfM wcsrȘta ta ftoHMia* ucrinkr

13.    sa jofcti •Au)ari5ij|ta te Moiriol# ta ncerrSo* dipi «teX'Tsa reeep|lai ia itsmraiMi UoârtSr sau snairsa Se w«rți n fi-cț’J14 a elăpnfer jțirtnj sare u obținui ‘Ated d« samdttU la feieendiu';

«. sî t?'3iteri;aii) a«a de sufcrtasrț :a ra«f« uraienlsiiă, fraerm ji ssWalo teSsali! te plat3 ca 1 /soiri, fulfi.s agr, ea b.nra-e a raaieirt inomtițwt

15 sâ teewra gjrspycțîfla f^jcnelaia psrtedori roalipv», ’n vaoarea impjsrai, ta orjane« iosrciars tertsirâfn aaa a undite sutwteriaua Kuirxa. 3upi îenairarae lor eentpfel» ți ,u mal tireriu te 15 îte te ta Sati srpirâri i-tdmiJui de raaoiHaie a neuralei te caiS’/Ura (incluși» dința de «aeeujie a iu-rtnfer)

C. TERMENUL DE VALABILITATE AU AUTORIZAȚIEI este de 12 luni/zile de Ia data erriierii, interval a® timp in căra trebuie încăpute lucrările da execuție autorizata.

□. DURATA DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR S3’î- da 12 lunusia. calcula $ da la dsta rcace'ii afectiva a lucrările' (anunțată in praalabii), situația în care perioada da valabilitate a autorizației sa extinde pe întreaga durată oe execuție a lucrărilor autorizate.


PRIMAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI,
Gabriela FIREA

/ti,

GENE


SECRETAR ^ENEfrA!^ Georgiana'^MFIR

ARHÎteCT ȘEF, Arh. Adftan/B.OLD


inlccm.l. a-fi Ajrs.’ia îîratJai J-

Ta*i de autoriza;» ințială in'vabare de îd.2î5,K) ‘si, ad-Avâ ccnfoi-07.03,2913 si va rațeteriza după rscspțiî !a taimrnar&a tucrărilzr


chitanței serj A 07 *.r. 70*35 tfr.


J te ..'‘<P,''5zeni3 aUurfzaȚe s fes! transmisă sariîitataifui direet'^-i^c^sd In da-a da . 5$ .f..L,\.d’Ystetă jn

;-x ' terîHclir An doccmantâfa tohracâ, îrrcrounâ su a/izels si acord ji->3 cbț.iute vizra sprarasniTbara ---'' \ x \


■Z "-••ȚT.a Lii-ldA-} Tei    n ?;• *.£3

i»:.    gr

f r’a-i. ' t


T.

l
Building Trust

ANEXA Nr. 1

Ia regulament

CONFORM CU ORIGINALUL


PROCES VERBAL DE RECEPȚIE PARȚIALĂ Nr, 1 din 2012.2017


Privind stadiul fizic de executiv al construcției aferente investiției din str Lipscani, 26, sector!, București, lucrări executate în cadrul contractului nr. 166 din 31 10 încheiat între:

CJUSTEA MARllJS-VIOREL, CRiSTEA VERONICA-ELENA, GHEORGHE ADRIAN-RAFAEL si,

SC FOR YQUCONSTRIJCT SRL

1.    Imobilul care face obiectul investiției se identifică după cum urmează:

• adresa administrativă Str Lipscani, nr 26, sector 3, București

-    număr cadastral/număr topografic 214062

-    număr carte funciară 214062

2.    Lucrările au fost executate in baza autorizației de construire nr. 176/08.04.2013 si 224/13.07.2017, eliberată de Primăria Municipiului București la data de 2013 si 2017 cu valabilitate până la data: 2018

3.    A a mai fost prezență: f/tume șr prenume, calitatea, semnătura)

Nume și prenume    I Calitatea


CRiSTEA MÂRIUS'viOREL    j^ENEFÎCÎÂR

GHEORGHE ADRIAN RAFAEL    j BENEFICIAR

^mărwsmantescu    ^ANTREPRENOR

Ing. RADU COSTIN    + ANTREPRENORPag. 79CONFORM CU ORIGINAL'

6.    Alte mențiuni:

Se recomanda avizarea recepției la terminarea lucrărilor de consolidare si restaurare, finisaje exterioare si fațade.

7.    Prezentul proces-verhal. conținând 2 file și __-_anexe numerotata, cu un total

de 2 file, a fost încheiat astăzi .12.2017 în 7 exemplare.

EXECUTANT


j INVESTITOR

SC FOR YOU C0NSTRUCT5KL •?<.-.


t CRISTEA MAR1US-V1OREL
Alți participanți:

Nume și prenume


: Calitatea


1 Semnătura
Pac.


Building Trust

KOxMÂNIA    .

TVTIKIST JEjR «JI_ t_’ LJ L I UK1B C

îyl l»E,Ni irÂTIl -NAȚIONALE

catftfaisssxaaDIRECȚIA pentru cultură a municipiului


Slr Sf Ș.'rfa# vî, sector 2. Jl ircurfsli- tel fax. 021    I. 021,323.262tS s^r-nil:

N.- 4009/05 12 2017

Căt’eCRJSTEA MARIUS-ViORSL; CFităTEA VEROHICA-ELENA șt GKEORGMS ADRIAN RArAEL București, sector 3. Str. Lipscani nr 25

Sp-s șt irită. PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BliCl,'REST' Direcția Generală de Dezvoltară și investiții Direcția Cultură, Sport. Turism Domnului Director Executiv

RE? NEEXERCITAREA DREPTULUI DE PREEWpUNE;

Pentru imoblul situat în Municipiul București, sector 3, Str. Upecani ar. 26, rn suprafața construită totală ca 2429 mp, înscris în cartea funciară cu rw. 214062 a mur 8ucureș;i, sector 3 și nr cadastral 214O£2-C1 monument istorc ccc LMÎ: B-ll-m-3-T3024

Ca urmare a documentației 'j-arsmise pnvind Intenția de vâr«3rs a Imobilul situat In Municipiul București, sector 3, Str. Upscani nr. 28, în suprafață construită letală da 2429 mp, înscris in cartea funciară cu tj. 2T405Z a rrun.BueureșIi sector 3 ș nr. cadastral 214062-C1. monument Istarc cod LMI 0-I l-m-B-19324, In baza prevederilor al.4 arin.Jă) și art.28 a'in (1) punctul 26 din Legea ■122/2061 prMna pruieiarea mwmnlaia- istorice -ecublicată, cu modificările ulta-ncare vâ coir.unfcsm ca Mausic-rui Culturi nu iții exercită dreptul de prcomțluns asupra imobSului menționat

Ccnfwm arc 4 alin. (8) d,n Legea 422/2CCI, repuW.eată. cu mcdiRcănie ulîa’icare se transmite dreptul de praemțlune al statului cătr» autoritățile publice locale.

Precizăm că, in eonfomfosts cu prevederile Legii 422/2001. repubicstă. cu modificările ulterioara, proprietarul mcbii'Jix 'n cauză ara următoarele oai.gații


Cat:*.


Primăria Municipiu ui București Direcția Ctitoră, Spot. Twrsn


.    .    . - V \

Ssrvfciu* C-diiurâ - Sacrata"îtui Ccrnia» dă a.taiză » i:-l.«lfin,y priv


vU-î/aVu rMwtscu.


-jrțpluiw da calce Municijxu) 5uc'.u=^i p-sr-îru r* poiie iro%:na i» istorce 5-du' Regina SiisEceta nr. 47, etaiui 2, --a-n. 243. seci7 5 EUd-rîții Tei 02’ 205 55 00 teuCet 3CS.55 55 fii. â'Z’J


ti

priv^d c-xerc,ta,e‘!


INȘÎliMȚAflS

pn’Mirse ;ntefî'3 d& vânzare & i-nct:;; ji-»i


pr ,«A3 ** ru».'î“'. .T^,: &£„• D 5 D:

jIPÎCȚU. CtiUIKA «PdfT. T.


Sufcsarțraiul (3) ■


ntoc Iubi din


Frpenoiaifrspre/gr-iani tegai ai prcpr-faruiui, cantona coe«.ir-»-<.Jui anexatal inți

/5TX.    .....HLH. ..4£dCfc£..’3J. ..WU-RS^TU

declar pe propria răspundere că imobilul nu lacc obiectă unor (ilieii.

>.-ând in vedere cew declamte nw sus. incoricrm-țate cu precedente e’l. 35 2*n » t: =: a.» Legea n;. J2Sr5CO’ p; nr«i pioes'sa -ncrurr.s.n’e'or istorice, reputcatî. .s ii țiităm cu pr'rnre la mițrțis de g vinde imrtfei-j ș' -,ă îcitf.iâm să r<ș cfinuTs'eii cară Pncoji-s t.'i'..rvcipiului E-xurești iț. exerctU ciaptJ oe p-.s,Tiț.'.rs in cc-ri'oti.tt.aia £.□ p-eun-da-ne oii ă aieu [a.i Lau aii alin 11 P-ct -b din i_?ge3 t.?2t2_‘Gi.

P Kixân ci imcfciiL'l îte •* ;-..ij--.'.-.'.E ccrnuui-ă de <«4-3 mp -iA '-gin: -r:

Vi.:"--* »    n anul crmstibcte .    . ăîlă ncadra! r clnss Je :

'•••'țnt    . vsioâraa de vsrcai»'’irtecî . .    . . te.A-^cDrâCtfEur:*

tnîxal depunem;

:ep-.a cupă Cent-, n.ca-aa m .°<r    Q-,r.xj-«* grntru OJiu-s a

\‘ur..ap.'uit» Eucjr-îș’ 's't. S:. S'.e'an r' 3 5 3tc* 2. E.« i-re-c-V; espia după act-ji de p»opi eieie,

:opis CEdîsl-ui intc-pi sr.

cspts ex’iss dessrte ’.ui'.ciari ■ -a ii.

zoaie panun. are îmccilulu ncrorrenl >aiprc cu -narcarea suc-ra^etor ca>a '£<

ctisciul rânîdit i't 530 ți 1-200*31

icicgrsfl tnisrior'sx:ar*or, in cocul văncâ-u urui Vitreg «nobil;

icîC-grăli interior in caza! văncârd unui apa'tan'.ițnvspațj dinlr-un .rnptji.;

procură 'îtsrislâ, dâtegație. 'mcutsrniCire (dacă este z-aiui;

Vă. fu-găni să ne eomwwcaii cecras 0*s. in termen ut ș. îvâz.i de sgc.

Calitatea... P&tâ SSttfte    . . t

Humele și prenumele ir c'ar . ■Siye'XSw: . 44^4^    ..

Seitmătwa...^^.    ..... ......................

Șiemțib.d'ipâ cec

7daton...m^^f^______ _________ . tl.....

Adresa c« zo ețponce-.iă .. SHk    Ht I. t>(_ K «2- «șt A- fcțl

feĂoa-r 'Building Trust


F

„ANCEL

Astupa wrrrwu ii iiiiini r 9 7 lusnt 11 u itfxuw

OFICIUL DE CĂPĂSTRU SI PUBLICITATE IMQP4LIARA BUCUREȘTI SECTOR 3

Dosarul nr 332251 / 16.OS.2O1C

ÎNCHEIERE Nr. 332251.

Registrator ȘTîP.aIOAN ADRIAN

Asistent - registrator IONITA CRISTINA

Asupra cererii introduse de GHEORGHE ADRiAM-RAFAEL, TAPAU, înscrierea in cartea funciara, In baza acte;

-    CERTIFICAT FISCAL nr. 1259360/13.08.2010 emra de CONSll

-    DISPOZIȚIE nr. 12667/11.06.2010 emis de PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

-    DISPOZIȚIE nr. 12753/ 04.08.2010 emis de PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI ■ PROTOCOL nr. 1B541/12.08.2010 ernls ds CGMB - AFI

- PROTOCOL nr. 9771/ 16.0S.2010 emis de CGM3 - AFI vazand referatul asistentului - respirator, in sensul ca nu exista piedici la inserare, fiind indeplinite conditâla prevăzute la art. 43 din Leoaa 7/1 996 - republicata, tariful achitat in suma de 900 Ici, cu chitanța CC85Q20 /16-06-2010 pentru Recepție si hfintare carte funciara avar.d codul nr. 2.1.1, Drept de proprietate sau dezmembraminte in favoaras persoanelor fizice si a cultelor religioase recunoscute in condițiile legii avand ccdul nr. 2.3.2


DISPUNE:

Admite înscrierea imobilului s.iuat in Strada LIPSCANI numărul 25, cu numărul cadastral 12433 la PV1 a C,F. INDIVIDUALA numărul 105741 din localitatea BUCUREȘTI SECTOR 3.

Admite INTABULA,REA dreptului de PROPRIETATE asupra imobilului situat in Strada LIPSCANI numărul 26, cu numărul cadastral 12433 înscris in Cartea Funciara INDIVIDUALA cu numărul 105741 a iocalitaSi BUCUREȘTI SECTOR 3 la PI/1 in favoarea lui TARAU ADRIAN NICOLAE asupra cotei de NEDETERMINATA cu titlu de RESTITUIRE la PI!/1.

Admite INTABULAREA dreptului efe PROPRIETATE asupra imobilului situat ;n Strada LIPSCANI numărul 28, cu numărul cadastral 12433 înscris in Cartea Funciara INDIVIDUALA cu numărul 105741 a Iccafitatii BUCUREȘTI SECTOR 3 la PI/1 in favoarea lui GHEORGHE ADRIAN RAFAEL asupra cotei de NEDETERMINATA cu titlu de RESTITUIRE la Pil/ 2.

Prezenta se va comunica: GHEORGHE ADRIAN-RAFAEL, TARAU ADRIAN-NiCOLAE

Cu drept de reexaminare in termen de 15 zile de la comunicare, care se depune la Oficiul da

Cadastru si Publicitate ImobiHara, se înscrie din oficiu in C3rtea funciara si se soluționează de către registratorul - sef.


5 o cvw Surpfcfua-d    «scrir


r ffPmS&CT DE VA.NZARE-CUMP ARARE


Inuc s'jfiîor.niiii

- TajUu AttaiA.S-MCOLAE, ctiâ|eart «mân. «ei; declarații.), născut Irr&M de 06 12.1943 în ewa Qradel, jad Bihor Carată, posJsgf'ai Cărții de Wenliials Provierie seria F.C. ar. $13581, slisers’J la t i2.04.201 1 tfe SPCLEP Oradea, ți al Pașaportului îip F cțd ROU seria 12366320, eliberat dt 06,11.200a dc twioiiiltile corapetanta din Bihor, ca valabilii»» pani la dna de 06.I1.2C16 a iad CNP J6812O6Q547O3, In caliă'.e de vffr>;tftar,

î' '■ CR1STEA MARJlîS’VIOREL, întipări rorr&e, cititorii îu doamna CREȘTEA VGRONICA-cLEN A (CN? 27£O32'4J15îîj având regim tMtrirr.aninl ccmunitarci legali 4c bunuri confcnsi propriei dccla-jiți ji CcniHeahilui Os câaâwrie lena CB nr. 951101 emis te ceia de C? 12.2002 -te ciut Prirrdiia Sceicrului î, domiciliat In istm. Bucurejii, str. Miței Petre, tir. I, bi. MS2, ic. A, el. io 8. sector J, poteas al C.I. seria Rit, nr. 602681, eliberată h dala de lî.Ci 2009 rie Sl’CEP Sî. biroul nr. 1, ivend CNP 15936G44ÎC(JU, în cafilait derumperdi»r,


s-a încheiat prî3±er_'l ejntraat de vCnzare-titntpârare ta urrnîusarsif condiții’Art.l Obiectul ră’iiărîi

Eu, TARÂU aDRIaN-MCOUE, siaj domnului CRISTEA MARIUS-MORZL, cată indiviză ile 1/2 țjumiălr) ee o dațîn din inirstptl drept de proprietate din 1-noliilri! situai în tnun. Raeurestl, ștr. Lipscani nr, 26, sectar ?■ înscris ta Cartea Fintcterâ ar. 214062 (Nr

CF vceM: Nr, 1GS74I, provenita din conversia de pe hârtie a CT nr. 105741,Sr cadastral vccbi imobil 12433)a raup. Bucurastl, sector 3. carnnm in întregul siuJtn'

• ' ’-etee aferent intravilan avind catecor.a tie foltaslnjâ ‘’euqi ccnstrueiii1* in S-iprafap de 453 mp, din acte (466 mp canfcrm extrasului de carte funciari pentru aințrrifcarț dt nta’ >os| identificai cu număr cadastral 114963, ți

eoRșintclia tic tip 3 editicUa pe acesta, având rejira de inil|inac S’P-rM«anîn+2Ev,Mansirda (din acte), Idc.niîÎKttâ cu nurr.lr odatttal ÎUC62-C1, cu a sufiiatejâ eonslnsiă la soi de 432 pip, reprezentând subsol ia suprafață dc 283 00 mp, parter in sjp«tfa|3 de 368,00 mp, etajul I in suprafață da 3!12,00 mp, etajul 2 in suprafață d; 363,00 mp ți ruantnnii în «upraiâțâ da 32,00 rrtp, eu oblițptjia asigurării scrvirtiții de trecere, ața cum rczuEU din D itpozi jia nr. 1275J/C4.0820IO emisă de Primăria Municipiului Bueiacști - Pătrar General, esre se iclciwiicâ catform Rapunuiui dc cepenizu tchatci c,\rrajislxicră Ictoctru! A; crpett tel» tic judiciar Drijon ieao. anevă la Dispoziția dc mai sus

Dreptul dc proprieiale al vânzâiorulu! asupra corci indtvire de '/t Oteuiareț dio imoptlv descris nta» tus a fost intabulat in Canea Funciari sus menționai, cu încheierea nr 332251 16 082011) emisă & Oficiul & O-iurtrj și Publicitate Imahiliarâ Bururjjh Șeilor 3

Ful, CRISTEa MARW5-V10ft£L in|:'cg ta dobândesc cota irdi'ui de '-î 'Jumăiax) din tmahilul descris mai as în t-iixfițiils prevăzute in psezemul corlract

4 rr. 2 ffailu! rtr t/0hS»<firr Pirfcrrcn/ rrrege letăfr'tt:

Eu, TARAl’ ADlîf ANi'/lCOi.AE. declar el arn dobândii «sta indiviză dc' : ijuatâUă) Jtn Jeepuri de proprietate asupra tntnbiîului desert mai sas, trt tralivteiunu eu itrarul Gț'.wsșnr

fi \ iN.-s 4 ♦ •    r

Puii -<4

AflEDlXCITY

Building Trust

Adriw Rzfec! -pnfrtza.- cl xrfo»iai*« jtf.V» -din :nr-si!s cu :t»'U Cu reslitoitt' T. natutî. h tass Dis;*c;.,in #». ilffl7 di» ii 06 2210 em.-si « Primăria l.'unicițuuiut Eururesi - Prhncr Gneial, ^tT-tccoluiu! nr 9?7i,’lî GS 2HQ tiichciit t« Ct'rtsJiul (Teneia! el Municipiul, Bjctiicjii - Administrația fundului Imutiliir, Depoziției nr. lu"53Â>4 vE.20i'3 enrișz i: PririPiM Mmiisipiuiui Burineji; - ’rimar Gci.oal ți rrctccnlulu. nzd.ficatnr (a pru'țKtoliil Jr mai sus, cu nr EG'16î4l>l2.O!.2'!lO tnrikrist tu .Ccrsiîiul Cent»! al '.(urtuipiului A.iJj’iinisi.-iția Fondului imoriliar

CiliuiM de periuană :ndrrptsiiii ta restituire ani dobăiiciitt a ia domnul Hxrefehom Cari. trcnîbm Go.itrsriulu: de cesiune cutentifitut sat ar. 564 It dota ie 29,l&2W9 de h'ctur Pubiic Violam Simona PnpesîJ cu sediul biroafoi in rr.un București sector I. aci p-ir. »•-' icerta a cîSicnat în «te egale către subsemnatul ți tare domnul Gltuorghe Adrian Rafael. toate dreplvnie iitiniozse prezente ș» vii ome pricind imob-Jut descris mai Sut, izvorâta dia norif curea 1 JCîGlIOi depusă la Primi*.z n.un. București in baza Legii nr. i G/COOI.

D.;r> acest esntreei de cesiune rezultă eâ autorul dontnultn Htr«idiom Cart. rztpecli'. talii asaniă. euaer.iu Htracnhera, căsătorit cu Sihla KirțcWweo, născută Ruta. adabtadct la data du 17.11.1937, pna anal de vânzări! încheiat eu domnul f-'ierre foraemo.Raittt a-utunl.âzal ta înbvrulj! ilfov. Secile f-oiaria! sub rit 4IIM.I7 tț.i ?31. ntlregul I.TOtiil situat în nun. București. str Lipscani or 2C;fostar. Iti lSj. Ce asemenea, dia wnlreetul de CwuM de moi sus rezultă că în mul 195G. imobilul a fost confiscat de statul rămân. iar :□ anul 2X1. Atomul Kirsdibcm Cur! c notifica Pr.mir.s aiun. București sulte;,iul rer.ttuu-ns in naturi in baia Lupii nr iCTBEGl, a imobilului sttual in mun. 3ucumțh, str Ltprcatu ar 14-i5 !resliJienU altcriar in str Lipseam nr 2b), sector 3. foaia proprietate a pirnțtlar îii

L e asemenea, din dispozs|itltf eir.ise de Primi-u mun București, arătate mai sus, răzuită ci dovada cititâ|d. domnuhd .'lirâchJwrn Cad dî pcrsranS Endroptițitâ la restito'ie in Iuta ir,staii|toi s-a Obu in ban Centâcatolut de moștenitor nr 31 14.C5.20i0 emu ir «tos» ar 3220! i «meaat la dosar nr. 33'2CIO de Notar P.hfc Vtdîta Sitrona Purescu din «-.uit S'.CUrUȘtl. SWIlCÎ I

SubtErnwi'ii TARĂL APSlAri'-NICGl.AE- declar pe p'urric .-{«putld-zr» curaicint Sinațistilr ptotilStoe dc rsdui prrol cu privite Iu fuls.il ir dscto'a’ii ?3 ti duru dahăndrii cate ireie ttvti.ire d;n imobil. ?m fost [-.ucișii,irit

PriZît'.tana istiu-culni proprietății, s-a Ri—t In baza Conți jetului da cesiune atomiifica ț-ub nr 854 Iu data de 29 102009 du Nota; Public Vinlcta Sritniu PopeSai cu sediul hitoului ir r;un, Sucurcsti, sector I și Dispozițiile» nr, !25-57 din il-Oî-ÎGIB și teipczzv nr I37ÎÎ-1M B| 291C antele crtise de Primăria Municipiului Btteit-eșii - Primar Genere;

Ari, 3 Seniai/t fl taxele huhuftii imobil (F.cli.nut juridic ți f-vcal ăl honu-ui: Jiubi.)    ti

Suriatorjiilul vâiuiror, TARÂIJ ADRlAN-NICOLAt, declar pe pnjpric .-lajiiidrre,    E

cunstcintf dispozițiile din Codul Penal, cu privire le fclstul Ir. declarații, ei obtecoui acestei    p

contact, respectiv cota indivizi dc    (iuntăUel din imobil descris mai sus, se află in    jt

ptoprieăstsz toca exclusivă, este liberi dc orice sarcini }■ serviteți, nu fac: oticului tiiauKti    r

litioiu afhl ps rolul instanțelor jcdeciiorîțti penale, se ailă in circuitul crtiL nu a fost    M

naționilizzti sau expropriată, au a fost adusă ea apari la capiului social al vreunei societăți    t>

comerciale, nu am ecnîLtuti vreun de&netnbrămătu al dreptului de proprietate asupra aeesseU ;t    C

nu a reaj fost încbeal vreun ell contract cu moo persoană frri-ci sau juridică care să aibă ea    ■'1

obiect această cotă indiviză, in caz contrar, înțelegând să răspund atât civil cât șt penal.    I

Substatutaful, ȚARÂU ADR1AKNICGLAE, dedar că Dispozițiile- nr. 12£ă7 din    C

11 05.2010 și nr. I275M4.38 20i0 emise de Priradria Munstipiutui București - Primar Ceteai

și Protocolul ar. 977l.'IS.0S,2C10 și Protocolul modificator ia protocolul nr. 9771, cu nr    «

EO16Î4i.’l2.138.21)10 ambele betaste cu Cantilttd General al Municipiului București -Administrația Fondului Imobiliar, in lesăturb ea renituirea imobilului descris itai sus către subsemnatul vânzător și educ domnul Cftiorșhc Adrian Refeci, foc obiectul Qt2tâ procesului aflu p: mi al Tribunalului Muntupiulin Sucurcști a-.rrd gnmăr dc dosar 42 Î62<3,'2D3O. stadiul procesual fiind ftrnd. nșa cum rezultă si din accesare» site ului Por.altd instanțelor dc Judecată a) Ministerul ui Justijici ai Ronfaiai1Z5

itir

lui

ii

d-.


irn

'tr

«

de

El

ila

!i

in.

us

ul

ii'

ia

ti

•A

n.


u

■a

it


f\ Sxjj ’ Subsemnam! vânzător, TARAV ADRIAN'-N'ICOLAE, rJrslcr că irnpn. ’’J^\'^WirtrJe cetei mda indifize din imobil sunt «bifate la zi de mini. vinzatard, aslSer \ t *'.ai3rn Certificit ul de «testare fiscali pentru persoane fizice privind impozitele jj tisele Vrcale 'd'Â^OU'. 138Î191 din 0I.46JD11 eliberat de Direcția Impozita si Tace Locale tJIll-tădriiT jWttâ zici Sectorului 3 Bueureșli, iar de le accns/i dară ele irec ir. satana sumpMtonfiai, cut p suport! șt uu do autentificare g prezentului înscris,

/    Subsemnatul vânzător, TARÂU AÎIRIAN-N1COLAE, declar ci sunt achitate la zi,

i nvtă/i dau «uurattficirii prezentului ccturaci, toate debitele căirc sncieiâțiîe furnizoare de I vuili^, aferenta eotsi rada indivize din imobilul descris mat sus.

i p Subsernrului vânzâior, TARĂ li ADRIAN-NFCQCAE, dedat că w ara datării către i 'srcictgtca ftunizuare de «urgie electrici afejcnle cotei mele indivize din imobilul descris oi»1Subsemnau! cumpărător, CRJSTEA MARIUS-VlOREL, declar sâ iwit de accrd Ca in cazul în car: se va dovedi aj c.viîlâ totuși debit: către orice societate furnizoare de utillttti. inclusiv căite aocietaiea furnizoare de energie electrici aferente ase aci »lc indivize din imobil, 4â preiau fi s! achit aceste debile, urmând u ultecior achitări] acestora sâ îmi recupera; prejudiciul «cat de la domnul TaHÂU ADRlAN-NlCOlAE.

Subsemnatul ‘.ânziMot.TARÂU ADRlAN-îilCOLAE, declar eă pentru acest bun iiaobs! din «tC inslriinez coa ftisa indii iz3 de a fost emis Cenifieatul dc pțrfotTitanțâ snerțjeuci dc îitre impuse auditor Ceriviaru Consun): atestat cu eetuăcattd terin BA ut f.*MI Inreeitvat in furistrul auditorului eu iu. O/Sl CSCfi ÎO12 din care razul! urralieareîc perfc>rtnira|e cr.erg-aâî tuto energetici 43. clasa «urgent! C, consum anual spesiliu dc energie (lWh.'m!an) 285,92 p Milieu do emisă: cehnt.'cnl CD> [ki-oî'iirnn] 14,36,

De asemenea, eu. t .inzgtotu! TaRÂU ADRIAN-NICOLAE. declar ci imobilul din care in.rriinei cuta raia indiviză de 'rs prin prezentai «ciraci, a Saat iztelus in cateawit (rtc.TJitienulor isioriM, fiind ntiminjlizj’ in Lista Monumentelor Istorice di.t Mun. București, actualizată, aprobară prin Cvdinul ar. 2314/2-3P4 al Miniaiendu) Culturii fi Cultelor, iar din C'tuwnî'rtreci irr.    Ud. 1012 emisă dc Ministerul Cuiturti si fiAirirnaniuiji ptețiarai -

Direcția penrru Cudurați Pctnmofittri Națjirul sl Munielpislui Bucurepi, rezultă că imobilul se poate vinde liber către persoane fizice sau juridice cu ifiKriertra scrvirul» ce decurge din regimu, juridic de monument isteric al bunului, conform prevederilor Ligii 422/3091 privind protejarea mcc.urusntdur istorice, republicați, în concli|<ilc in care arăt Statut Roiriri cât îi Primăria Municipiului București, prin direețiiile ccmpelente nu }<-iu esereiaat dreptul dc prcirsn|iiK la vânzarea imobilului, așa cura rezultă din Cmnunleumi nr SS3 V}.S6.29li emisă de Minisrend Culturii si Patrimoniului Național Direcția pentru Cultură și Pairimonisd National si Municipiului Bucuroșii ți Aiimn nr IW1I.VS 2012 emisă de Primăria S(onieijstiilui București Direcția Generală Dezvolta,-e și Ins estrțH- Direcția Cultura, învâ|lrnâr.L fcrișni prir. Serviciul Chil ură

Subsemnând, T4RĂV ADRIAN MLOLAE. declar pe proprie răspundere. cunoscând sanriiiinitc prevlzuiedc Codul Penal cu privire 'a Ibisul in declarai».că:

nu există fai ești galii reclamării, sesizări svsa# proceduri in z-rî, denie» natura, in contra mea, a vânzătorului, cu privire la cota indiviză landul! prin prezentul contract ci-'izu privind proprietatea aț.ipra jcestaiâ. în afara celci.-n iiin Dosarul cu nr. 42143 3 2310 afizr pe rolul îribunaltL’ui București;

mate acide ce jj stai |a baza prezentului conttact, prertnuic in original Nolariiid PiAilî ra scopul retluetsm n auicnbiic.vni prezentului contract ac fosi obiir.jte ir. rond i c: ți legai u


O-

\\

■ ■ \

■ A Vl'.fj


ÎWIEDlXOTYie ar- praczl    ar.wi.

?>-« dup*

EubstninstU. TaR-AI ADRÎAN-.VtCOLAt, &c?ar pc pierit rS:-pun.lvK :i încfcJul z,~. .y'f care coil ti« ’r.dM^ fere ob.e-e’u' prczen’.hi.-i vu-t-raci elf ir.cnd;^ ,'n .'ista e)5ciriiOf ',w, pjratfS rîsf tei1 actre*1 cum rer.;lr4 5, -la aîczwc?>i sut-Jui l*r nânti M

S.ra-.-/    /t    j-

■*!

ZM, 4 TntiMtfra Qrwriefâth    A'r ,*■''

Tsautthcrta proprietăți■ d» drept ?i de faci cor,fum ,y |&’î ,i n. î6r» jfc» Czdîi, 'rf, ?

Cn'if, asupra craci indivize ri.a inepții; răi-; tumpiiiu! ere k< ,w5zi dai iu>ensi^i5rii'’^.^, / prerentu'alinia"»

Ni» pânde eanocme, Jeciaran» a predarea c#e ir.divire din imobii a uvt .as ssac, isterii as «cate bwor’e vinzasținjiui, pana ta sessșwta |>ec.*.«ntuhrt însori». «saf, st 16$: -1639    '

d»» Codul 0:1 iKfaeupî cu liiiuriie 51 doswnertele prii jteaac la pmpriaaaa sau folosi.-,ța teistei se, cuniparaiarul, riaetar ca am ,'uit 1* cii-eairu dc di&poMirle in 1450 di» Codul

zu privire li vic'lît ațitreiite

Ari, 5 Prc!,il

Prețui vânzării eez’.arai de pini «ie de SMMKB.M EURO (rl.irâuttiutcir.iicu.-o). reprezentând ezhp'alciv.j! o 305.0C RCN [dp’ceWtlwaneZi!:totn,M!e:7rtișidv-iilmii trcfeuteldl esleulsu la euwl 1 aiurii al S'JS tis at'âzi. dota iwstjiiăarii. .zș-cctii d: I P.6.-3 ' 1.U546 Roi». și a fiii achiți . unitarului cin surse proprii alo ciumpisiltfu s și a c supui vrie c.tliri dau ««Miiicasii fnrzcntdui insciii. în numerar și iu msiwdi curs

AuiU, eu CRJSTEA MARil'S-VIOREL. J«br cj «n achitai, iar cu, Ta RÂU A3RJA5-MC0LAE, declin câ am prinții iaiepni piciul vanxJrfi de la cur-pârău.':. așa car.» s a arătat met sui. accas’.ă ifetara'ie a irita ținând Izc di crieuv;i csvcărcZ'.iare de primire a ipitzului preț ai viniiriv «I detbu: irwdail că nu m:t in, ricir p,rtc.'n;lr Jc !a cura-irimr c:. pr'', ::î a srcș j vânzării.

.Iri, $ fk'pfcrcffc c.'imrrirȘrorsiiur

cu, CRÎSTEA UARIVS-VIOREL. cumpăr Zc la dsi».* TaR.AV ACRIAN-MCOLAE. dreptul ds pfopnciata asupra «sici sote :n»di*.ic: da -s lumâtaicj aia imobilul desant ir,ai tuu cu p-t|a! irdiczt și ia Endi|iile mcuțicnsie în ptwurui contrac: jri declar că sun: da □cord au tenjimiul aceiluij

Eu. enrapirJtixul. masca siteațu jur.dtci pa care am verificat o atât pcrsciii!, cil 5 cu ajiicr juridic calificai, IpitlezâiuJ că imnbilal din cere dppivdznr joia indiviză ce !i (jumătate) prin prezentul cwitrjcl Fxt obiectul uoui proces Ulu pe tnlJ TribunaHui Mumcipiulu-Hucuicșu. șt iwc'eț; si Jcblndese in triste condiții Mânând» mi orice osr in ’cpjiuri cu actzstă s?,i>o|ie.

Declar tolcdai câ a,îs luzi t» euaoșii-Tță despre situația de fapt 1 cam indivize de Si (iumiute) din ;nva?ii!u! d« mai sus. declar câ am viziona: o personal, ți ințrlez sa dibâcdzsc cîto indivizi da "i (jumtac) din inorii! in aceste condiții

SjbseirnjfUi. CRJSTEa MARII'S-\1OR£L- decor ci am '1131 la cunof!ir.|i desp-j faptul ci inabil'J t£n rara dobândesc cola indiviza de Ijumâiare) prn pmcnnil carriraa «te incudrai 1,1 clasa I de nsc sosirile și înțeleg să doiaindesc In aceste eoudiiii

Lu currpîrăiorji. CRJSTEA MARIL’S-YIQREL, declar pe proprie răspundere cl aia: eu căi și «ții mei. CRI5TEA VErtOMCA-ELf-KA, nu M a.'lam în ipcio slpie de incapaci'.ite legaiî în trpjluâ ce dobândirea drrpluLi de propersiaie esuptâ radă indivize re face obiectul prțzentuiin contract, coufocra an. 1653 Și 16:4 din Codul Civil.

Eu, curaparaiimil, declar câ am priept de In vânzător, păr,a ia smrjtarea ptcscntului înscris, «tclc de cntfname din taialul aetoicr preianeie la ui 9 de mai jos, in onginal'cnpie legalizată ji.'ttu cop::, după cu

£>J. a-W'.lMTQKL Sf.i tmuu S.f    Tlurt FOfi\UL!TÂ7!!£

.VSCZSAAl. P£.\w: nEîCIUQ&{£l RCII L<Li i HSC411‘£ fM/ZLE ,U ,ți SOȚli.!

br i.3 i. I ■    I

UB.£ mm CC.-J ,I2A P/V /WîWlMl. K3UXMU SUS. Uf i cuzusch oi nu os u o.j n xvtexT'FK'âr:i psș&yriiuji ixțg.

SubâemrahJ, CRISTCA MARIUSA70REL, ihd’ar EgjHgitfffe^nrtgfg. iij’a'weârd £țr.ct;unik prcvizute de CxîjI Penat cu pr:vjre la Aikul ta decorași» ci la di*m wnnr-irn p/czentubii cont’Acl, «unt cnsilori’ cu doanw» CRI-STEA VEJtONICA «SCENA a%âad regim iralHmanial comunUatt kțaif dc bunuri


nțs

iui


^r£ 7 ftcgfo»rentfrr feM/g inzjilțw

Eu, vibuftoniL declar ci am cunoștința despre d *pîa|iilț «r~ 77’ lin CcduJ Ftscsl cu f rhire n impoajiul fttptt venitului obținut din tfatMfsnd pre-prietâții isuștf tmcbtlelm ți folelea sfl achit acest imparii datorat pc venitul obținui dai transferul dreptului dc proprietate cor.jfcnn 4« 77* dir. Codul Fiscal, eaari dau aatentificânt țWKCwshii fosc?&

Noi. părții* cpfttristtiUB. -ieclsfAm cd ex luat cuncștiniâ de disparițiile Legii x. 55$ 23C2 cu modificările la zi pcniru prevsrirea $t aoncțianarea spfilini bariior.

Noi, părțile sonsnctanie, deeiarix pe proprie risj»uf.dcre. eiwosâ.nd dh«S2i|ii.« din Codul Penel, referitor ia faJjuf ta iclarajii umTăisereTc: nu m încheia: q citi convenție ascund prezentului aci nici Intre neî ?i cxj cu o agenție inabil i^ri In caz rer-tra’, înțîtegcnt îâ syportlni prevederile legii pensie.


oi.

■ni    4/A 8 toiMieitotea iHțMi!ia*4

» -    Eu, TARAtl ADRJAN-MCOLaE, declar ci sunt dc owrd m mod expres cu radierea

tic.    dreptului stea de proprietate asupra cota îr.diviac « Sare obiectul prezentului contra», din

CarteaFonciarânr 214062 (Nr Cî trchi: Nt- 105741,pt’.ttU'Jidio xîtvsfsiadspebarticiCF 'JJ    nr. 135741} a mim București, Mr.or 3. precum ?i cu mtabularea dreptului de proprietate u

Euraj^raionilui, CR1STEA MAlUU5*viOR£L. asupra xesîa cola. de ciirc Oliciut de ; n    Cadastru șî Publicitate Irmb (tara competent ccuform cri. £S5 pct. 2 din Cudul Citii șicTrânr

m    ErtB3,pci 27 din Legea 712011.

pîcțU'u. TwnCaurn Biroul Nouțului Fubliî țâ efectueze ia numele iteftrj $> ptttx. noi. trate formalitățile nr*\i’u£? de lege pentru taicrierso prezeniubn euuîract du \an<ar: ;urr.plrjre In Stfyivjirl di Carte Fur.-::arl compeicnt in zeus Huritoare umtâtoaw setei «n wm

N»    bdunst prei-'Tibl rorvae; conform prctcianlor an $*3 lin Codul Ciri»


r.$


■k


15'

■lui

CU


sta

>ȉt

rdeAel 9 J&rtc (irttrrlflH (fi fiârti

1.    3i?pa?iția nr !26<»7 din M.06 2C13 «mîU Ja Pringrij MyrKipcuJ u Sjcuresu - Primar General. în original,

2.    Protocolul nr 977 L-l-5.06 2010 înrixlst eu Ccn».|i j| General al M’jRicip.ulci București -Adreiaklnițîa Fmdolui hnabilror, îi: original,

3 Ciapozi|ia ar 12751*04 50313 ? «;*£ de Fririwria Kvfttciptuhii 3‘jcuru/i - 7nivisr (rarterjl, în original;

4. Protocolul raudifiotor la pwtucoUJ de n«i fus, vu nr EG MJ«î I/U.0S2QJC încheiat cu Ccfssj.iul CtueraJ ai Mwwpiuîui Sucurjșb - /Vhr.bdaniia ?cai±i!aj imobiliar. în origwiak

5 înrfuicreu re. 31225|/‘6Î1H 2010 exitl de Oficiul 3? CjiițSUu y Fubii-citeie Imocnia;i Bucure/» Sceior 3, in rngjiul.

6. Contractul dc ctsiucse auteur ficat sub nr 864 U gara 4» 29 10.2039 de Notar rushc Vtqieu Sirn-ma Pcpescu uu sediul tnrtftilu» ta rea o. Bwarașu. secsar I. ta criginal,

/. Certificatul Jc moștefturx nr 3! U 05 2010 emis in dosar nr ;2,20îQ cancan la dosar no 3?'2CIC d* Noia< P-blis V^eta Sinwna Poc-cscu dta mun Bqeyfeșri. scetor i in wpitt.

1 Extras J -l« Carte Furjiară .jcr.irj Autuatifieare craif in bazscwvRt «r «9733- 23 35 20»3 J-r Ofiiâul de CadastiU »i ?ub.JiL~ti.it$ inwwiMtâ 5 icuușd. Biroul dc Ccd2i.ru jii pjblx.wie ’ir-ftivUarA Cuc.uth' S«^-:r3 ta crigipa»:.

- Cc.lificjj: ds ulccuic :1r,:;IS r.'iîlre p: neint iV.ici r.:i

a, 3 oe:i.;’ elsierui 4.    ixoizie

hi»*» Stcowif j surjrețti Ir. r.ng-i

Atoț tyJJ'j'l 'J: SO!J 3ui',{    ’j p.tlui iucuisct UiiselnUc

C«xil3S Î- h- an i    ("u'cuS i    . 1 «ts prii SfMOlJ Cl.l"irl. 31

orițwa.

I CommKurw m Ijv'I C'jlfll j cn'.-i d; Mir.isiîni Cu'!:i' i i. Hiiir.rBntlL: Ka;i.’-n# - Ci-cps    <! I’aKi.y.n-.ul hițisia' 3! V.anîî p ului București isc-reirai;

.3 <:n:f«ei!ul ie pnfr.nntrU    em:î d; e.liK ineirer audi!i! C-Lî.îtu C.w.tl£i p

siscoi tu itrtilkatjl sena SA r-r OOt-91 i:i.-e,îis:r;[ in rtvMr.l »udi:cni,ui cu K PiSX'WfW. Jfl!:. ■nnnții.cî,

i.1 Ceniiicitul di risiioric v-i) CE ir i>iI j, finis I; iu:u Jc 3\?J_3 ie cda: Ibirirs Seniorului 3, Tn ori jind.

14. Afle de iccntiuw . 3.i?Silt jt cu.n;i/S!nr 'a c-cp iul


(dr> If. Sjli&rrz

Nm. elftfc cunl-KUn:: âvriaiXu ră vu icn ic i»e.rd ;u crastru; con,esc; dt lân.’i't: cumpâaiî sstici îtsin o foit suac'iî $ jiurtru’ :a 3L?:îUu ;arc2 ui. i;‘4rj«< enpririâ vanii Tioot.-i ajtfs? ca. în cnz ,k I.'i.gu~ aHcfrun!» sputri-’i aii: neinjsîcfieri « rar in d-n 'aaw credita j ppaiiil a c-i.i»’rr orn jcssr aci. sh wcfcrapî fose privind prsiritui scaVart c: vinaiN-e'-TnrSîs.’e «u a-im ren n >i c’e p-w«n»'. dc rzig itwri snciuîtv pairimcnal-l feț3 ci: Nr-ianil pyâbc « o efcîiwi rjîț.-jt: Sorea aotuto;

în \ccerw sicteiiti    sate/ AhCft și a cf.ara.*ru!ul nssarial a tos foossiJ

i&iva-w    cdîM.'îr/ui a :< CfCC m curo icnriaiiMi iloj. cadrate ia c«*vjI B

cr a-vâej &:a âtfswstrifcirij prudul co/urac. :r*.pc.-:v d: I I:n •    Rol r-iîii ;e

.n-yn*.’trtâ prețul psxniti vS/uiri

î’.iihîiei.    șr nncniificui la RnvJÎ Ni.virte , 4FQ'1ITa?“ c» ;n "C-/

ruzi-zcfi» taka Ori-ițr ar «cin; •. în 5 ianei) ^rrp'.re. din care 1 /ui)    a

ji aii .a xv’J-’i 1 un, Acoîp/ar r-a cîihuai •,&vii arab • î :*c;:p sr i» depu te A K.C P i. u' "> îKir.piare ‘ ai ai xta» t jr.tfA’â.w.r

P

c<


cl

!*

•?•


rivzj'nw,

TARÂU ADRIANA! COL AE Num? ti prammc


7<';<hu /Jd6 7i V/Ai'rr


CL'MP.i&jfOX,

Semntairt


it

a ji

C72
A/ieOlAOTY

Building Trust

ni.
ÎNCHEIERE DE AUTENTIFICARE NR. «07 06 IUNIE 2012


îr. fa|a .Twa, ZORJLÂ ftÂZVAN-ȘTEFAN, >\a<a( NW«, la «divl bfcwrt d« xaiSiA. i cu prczcfiue:

» TA RĂU ADRJAN‘MCflLA£i cu tk.T. eiliui 4ecbța ta Cansdx, gonn/im cu Pașaportul lip ? cod ROU scria I23&532X «litera la eaw. ds 05 î l 2D£*6 -ii aii3ri'4',:te competente dta Dthcn cu vahbiUiaie pini ia dhto d« <H.U 20’5, ivândCNP l6£s’G$0S4?flQ tn caitate da    $i

• CRI5TEA MAAjyS'ViORSL. conici* a< ta m-r». Sucureșu, stf. Mtțcâ Psite, w. I L.. «MS2, s». A. ct !. ap. j, seeJord, identificat cu C f wra RR. ar. 60268î. eaberaiâ U daut & 12 05.2209 de SPCEP S5. tarcul .v. I. «vârul 03* IG9J£4)4A5d5Ji:, fa ealittts de. !<-7Je<0 ;îto',

care, cupa dtnes actcJui. au sțiuimiii la autuntificarca p«î«ntuhn in«ris a au serna» j«; «țempUrjB lut.

hi tcmeicl an. S :;L b din Leșsu .v M*t995 SE DECLARĂ AUTENTIC PREZENTUL ÎNSCRIA

5-a Jpeiiîî unpcau io »m4 de 4C 5-5.C0 ROV cu ft.P w 9 cm kta nasnuncârii. ctr«s ii u'jbi airau eotsnol.

S-a locaiat i«a A-XCP.I îi» jun-i tfe 5 3-î^.GO ROX cu 3r ne. ?G'dia dau cji,-.Hjneir;i, mus dt awat birou ictinol

S-a taetsat pkort.ui ds 12 jC-2,00 ROM 4 TVA. tu 3 F re II J»:t «La jutaulfirtrit. emis deaers* btrpu notarsl
1    r«3Anexa 8 - informații privind coefi^l zonei

• încadrare conform PUG - Subzona construită protejată Cp1a - Zona protejată nr. 26 - Lipscani


IXZlEOlAClTY

BuildingTrust’.'J.Xj, *:*<S£”5-’/ T»r« *- ’**%•"    ' w ?t m». i t «*>»*Kț

•    }-'    ’’**    2    ■?• * J.^'--2aS8CWT’5Șnț Ct 4jf>. Ș_ WWM»^ _

£,    ‘f 'î •    ^einc-ațci    » *m»

•v." ""'•'    '.'2

J    _r<*k fc'ifeț*»*riMta

«*    z> .u»Tr.i»    rvjrf •» •* n m-.«


««©«Ct at ta» «m.at «x*

OM W-’Wtr «Si j . «.«ww    " rti U8 ■*

UHifKM CKWB Ci«» f* 1* .
'\\


MHTi RxWlâBÂ hlMOPMLOj BUCUREȘTI

/ Direcția Cultură, învățământ, Turism

ROMÂNIAServiciul Cultură

Nr.'feO /SC/M<-RR-Rb

PROCES -VERBAl

al ședinței Comisiei de negociere în vederea achiziționării de către Municipiul București a imobilului monument istoric în Str. Lipscani nr. 26, sector 3, București

Prin D.P.G. nr. 483/27.03.2018 a fost constituită Comisia de negociere în vederea achiziționării de către Municipiul București a imobilului monument istoric situat în str. Lipscani nr. 26, sector 3, București.

Comisia de negociere s-a întrunit astăzi, 23.05.2018, în vederea continuării procedurii de negociere a prețului pentru imobilul situat în str. Lipscani nr. 26, sector 3, București.

La ședință au fost invitați și au confirmat prezența proprietarii imobilului în cauză.

Au fost supuse discuțiilor următoarele:

• obiecțiunile proprietarilor imobilului situat în str. Lipscani nr. 26, sector 3, București cu privire la raportului de evaluare nr. 31/23.02.2018, întocmit de către S.C. Media City S.R.L. pentru imobilul în cauză, obiecțiuni înregistrate la Registratura Primăriei Municipiului București cu nr. 1613950/05.04.2018;

■ punctul de vedere asupra raportului de evaluare nr. 31/23.02.2018, transmis prin adresa Direcției Patrimoniu - Serviciul Concesionări nr. 2383/18.05.2018.

în urma analizării documentației și a discuțiilor avute s-a decis:

....................................'{Y ■■■■■y- -y • r-s.....-y...................y,...................


' La ședință au fost prezenti:    x . ..

'    ;    /'    /.—---1\ ’*\t

J...........Rfe.fetim \...Ș

.....R"

. .Xpm....    ................................., ...........i.. . .

.. hlifâLfffîffll..    ...............felt?:: fe..,

.. ."âdo.

V

UKAS

“•ssssr

IJO9D01. ISO MCB1    OO1


Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5, BucureșW_50Stai II Tel: 021.305.55.00 http://www.pmb.ro

Drept pentru care a fost încheiat prezentul Proces - Verbal astăzi, 23.05.2018
întocmit: Valentin Șțefănescu, Consilier I/Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5, București, România

Tel: 021.305.55.00 int. 4016

http://www.pmb.ro


1

   Onca mtervenție asupra metilului. Inclusiv schimbarea de destinație Se efectuează numai pe bâza și cu respectarea avizului emis de Ministerul CulturS, conform prevederilor art. 23 do Legea 422,2001, republicata, cu modificările ulterioare,

•    Conform prevederilcr art 36 alin (4) M b) din Legea 422/2001, republicată, cu madlficărăe ulterioare, vaț: notifica viforului proprietar că imobilul este înscris in Lista monumentelor istorice șl are obligațiile ce a revin pnn Iepe,

Conform alin. (9) al art.4 dsn Legea 422/2001. raaubfcală 'Comunicările privind neexercterea dreptului de preemțiuna eu termen de vatab8ilate pentru întregul an calendaristic în care au fost emise, ircîusive pentru situațiile în care monumental istoric este vândut de mai multa ori1;

■ In conformitate cu prevederile art36 alin. (4) it.c) Legea 422/2001, repubfScată, cu modtficărăe ulterioare, in termen de 15 zile de la dala vânzării «nobilului, veți înțSnța in scris Direcția pentru Cusurâ a Municipiului București despre schimbarea pnsprielarului și veți bansmite acesteia o coo>e după acta,

•    Depunerea de către proprietar a prezentei Comunicări a Direcției pentru Cutiurp a Municipiului BucureșS și a documentației de preemțiune la Primăria Municipiului București-Dtiecția CulturiSp-cri, Turism la Registratura PM3 din BdL Regina Ehsatela nr.42, sector 5, București