Hotărârea nr. 334/2018

HOTARAREnr. 334 din 2018-06-14 PRIVIND TRANSMITEREA UNOR STRAZI PROPRIETATE A MUNICIPIULUI BUCURESTI CONFORM CONTRACTULUI DE DONATIE AUTENTIFICAT SUB NR. 303/12.05.2014 IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PRIN ADMINISTRATIA STRAZILOR SI IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1


«■I

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unor străzi proprietate a Municipiului București conform Contractului de donație autentificat sub nr. 303/12.05.2014 în administrarea Consiliului

General al Municipiului București prin Administrație Străzilor și în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul comun de specialitate al Direcției Patrimoniu nr. 10209/06.06.2018 și al Direcției Transporturi nr. 9946/05.06.2018;

Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 84/12.06.2018, raportul Comisiei Transporturi și infrastructură urbană nr. 53/14.06.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 353/13.06.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de:

-    Adresa nr. 11139/2018 a Administrației Străzilor;

-    Adresa nr. 8093/2018 a Direcției Transporturi;

în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. a), art. 45 alin. (3) și art. 81 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă transmiterea arterelor de circulație denumite Bd. Petroliștilor și Str. Virgiliu Tacit situate în sectorul 1, proprietate a Municipiului București conform Contractului de donație autentificat sub nr. 303/12.05.2014 în administrarea Consiliului General al Municipiului București prin Administrație Străzilor.

Art.2 Se aprobă transmiterea arterelor de circulație denumite str. Teodor Mehedințeanu și str. Gregoriu Ștefănescu situate în sectorul 1, proprietate a Municipiului București conform Contractului de donație autentificat sub nr. 303/12.05.2014 în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1.

Art.3 Arterele de circulație menționate la art. 1 și art. 2 aparțin domeniului public al Municipiului București și se identifică potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4 Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 254/2008 și lista anexă la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 186/2008, cu modificările și completările ulterioare, se modifică corespunzător.

Art.5 Administrația Străzilor și Consiliul Local al Sectorului 1 vor inventaria arterele de circulație precizate la art. 1, conform anexeNaȚ-lotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 186/2008, cu modificările âi completările ulterioare.

Art.6 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, Administrația Străzilor și Consiliul Local Sector 1, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 14.06.2018.

B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021305 55 00; www.pmb.ro Pag 2

1

\n

Anexa 1încheiere Nr. 46768/07-06-2017Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BUCUREȘTI Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sectorul 1

Dosarul nr. 46768 / 07-06-2017

ÎNCHEIERE Nr. 46768

Registrator: ARGENTINA MINEA    !    C^țșțaafe-DANIEL ALIMAN

Asupra cererii introduse de MUNICIPIUL BUCUREȘTI domiciliat in L Splaiul Independentei, Nr. 291-293, Jud. București privind Rectificarejrucart -Act Administrativ nr.5072/827/06-12-2011 emis de Primăria SepfeaTuîui 1;

-Act Administrativ nr.48/7/TEIDD/S/17984/16-08-2011 emis de'RcunariaSecl -Act Administrativ nr.39/24-02-2014 emis de CGMB;    '

-Act Notarial nr.303/12-05-2014 emis de BNP LIBERTAS;

-înscris Sub Semnătură Privata nr.2/12-12-2011 emis de OMV PETROM S.A.;

-înscris Sub Semnătură Privata nr.17/17-09-2010 emis de OMV PETROM S.A,

-înscris Sub Semnătură Privata nr.19/17-09-2010 emis de OMV PETROM S.A.

-Act Administrativ nr.278/27-11-2014 emis de CGMB;

-înscris Sub Semnătură Privata nr.20/17-09-2010 emis de OMV PETROM S.A,

-Act Administrativ nr.6541/01-02-2017 emis de BCPI SECTOR 1;

-Act Administrativ nr.255/17TE/S/39093/05-12-2008 emis de PRIMĂRIA SECTORULUI 1;

-Act Administrativ nr.18168/22-05-2017 emis de BCPI SECTOR 1;

fiind îndeplinite condițiile prevăzute la art. 29 din Legea cadastrului si a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicata, cu modificările si completările ulterioare, tariful achitat in suma de 0 lei, cu documentul de plata;

pentru serviciul avand codul 255, 262

Vazand referatul asistentului registrator in sensul ca nu exista impedimente la înscriere


DISPUNE

Admiterea cererii cu privire la:

-    imobilul cu nr. cadastral 257986, inscris in cartea funciara 257986 UAT București Sectorul 1 avand proprietarii: MUNICIPIUL BUCUREȘTI in cota de 1/1 de sub B.12, ;

-    se noteaza actualizarea informațiilor tehnice, repozitionare (actualizare geometrie), schimabare adresa poștala din "București Sectorul 1, Sos Straulesti, Nr. 69-71" in "București Sectorul 1, Str Virgiliu Tacit" asupra A.l sub B.14 din cartea funciara 257986 UAT București Sectorul 1;

Prezenta se va comunica părților:

Dumitru George

Municipiul București    v

*) Cu drept de reexaminare in termen de 15 zile de la comunicare, care se depune la Biroul Cadastru si Publicitate Imobiliara Sectorul 1, se înscrie in cartea funciara si se soluționează către registratorul-sef

I gistrator,

l?-. arJ


de

de


Data soluționării, 19-09-2017
Asistent Registrator, DANIEL ALIMANsemnătura)

rfî\din Regulamentul de avizare, r^cepți^ri'nscriere ■pfli^ODG Nr. 700/2014.    Ț
Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BUCUREȘTI Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sectorul 1

Ianeel    extras de carte funciară

JVÎVÎiJJVÎÎ’țl*    PENTRU INFORMARE

rt'ir.rrrTATT iMd»in>4<A

Carte Funciară Nr. 257986 București Sectorul 1
A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Intravilan


Adresa: Loc. București Sectorul 1, Str Virgiliu Tacit, Jud. București

Nr.

Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observa

ții / Referințe

Al

257986

2.841

1

C’’ □""•Cir1


B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare ia dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

30728 / 13/05/2014

Act Notarial nr. 303, din 12/05/2014 emis de Busoi Anne Mărie Georgiana;

B12

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de DONAȚIE, dobândit prin

Convenție, cota actuala 1/1

Al

1) MUNICIPIUL BUCUREȘTI, CIF:4267117, proprietate privata

46768 / 07/06/2017

Act Administrativ nr. 278, din 27/11/2014 emis de CGMB; înscris Sub Semnătură Privata nr. 19, din

17/09/2010 emis de OMV PETROM S.A.; înscris Sub Semnătură Privata nr. 2, din 12/12/2011 emis de OMV PETROM S.A.; Act Administrativ nr. 39, din 24/02/2014 emis de CGMB; Act Administrativ nr. 6541, din 01/02/2017 emis de BCPI SECTOR 1; înscris Sub Semnătură Privata nr. 17, din 17/09/2010 emis de OMV PETROM S.A.; Act Notarial nr. 303, din 12/05/2014 emis de BNP LIBERTAS; Act Administrativ nr. 255/17TE/S/39093, din 05/12/2008 emis de PRIMĂRIA SECTORULUI 1; Act Administrativ nr. 5072/827, din 06/12/2011 emis de Primăria Sectorului 1; Act Administrativ nr. 48/7/TEIDD/S/17984, din 16/08/2011 emis de Primăria Sectorului 1; Act Administrativ nr. 18168, din 22/05/2017 emis de BCPI SECTOR 1; înscris Sub Semnătură Privata nr. 20, din 17/09/2010 emis de OMV PETROM S.A.;

B14

se noteaza actualizarea informațiilor tehnice, repozitionare

(actualizare geometrie), schimabare adresa poștala din "București Sectorul 1, Sos Straulesti, Nr. 69-71" in "București Sectorul 1, Str Virqiliu Tacit"

Al


C. Partea III. SARCINI .

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT
Anexa Nr. 1 La Partea I
Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

257986

2.841

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

Date referitoare la teren

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct

început

Punct

sfârșit

Lungime segment i- (m)

1

2

0.781

2

3

3.454

3

4

9.615

4

5

3.246

5

6

0.707

6

7

a ">13.75

-A A/As-


Nr

Crt

Categorie

folosință

Intra

vllan

Suprafața

(mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți

construcții

DA

2.841

-

-

-

Punct

Punct

Lungime segment

început

sfârșit

(- (m)

7

8

13.235

8

9

35.45

9

10

113.578

10

11

2.445

11

12

8.684

12

13

5.171

13

14

115.919

14

15

0.102

15

16

14.139

16

17

8.908

17

18

10.574

18

1

28.914


** Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milimetru. *** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.


Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 0 RON, -, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 255, 262.

Data soluționării, 19-09-2017

Data eliberării,

/ /

Referent,(parafa și semnătura)
<pANCEL

Al. LX I I * X5TIUXALA i> i i: I IIMTI c ți r i ai i> nm mnuu m


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BUCUREȘTI Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sectorul 1

Dosarul nr. 46600 / 06-06-2017

ÎNCHEIERE Nr. 46600

Registrator: CAMELIA ADAMOV    Asistent: GABRIELA MIHAELA DINU

Asupra cererii introduse de MUNICIPIUL BUCUREȘTI domiciliat in Loc. București Sectorul 6, Splaiul Independentei, Nr. 291-293, Jud. București privind Rectificare in cartea funciara, in baza:

-Act Administrativ nr.48/7/TEIDD/S/17984/16-08-2011 emis de PRIMĂRIA SECTORULUI 1;

-Act Administrativ nr.39/24-02-2014 emis de CGMB;

-Act Notarial nr.303/12-05-2014 emis de BNP LIBERTAS;

-înscris SUb Semnătură Privata nr.17/17-09-2010 emis de OMV PETROM S.A.;

-Act Administrativ nr.5072/827/06-12-2011 emis de POLITIA LOCALA SECTOR 1;

-înscris Sub Semnătură Privata nr.2/12-12-2011 emis de OMV PETROM S.A.;

-Act Administrativ nr.278/27-11-2014 emis de CGMB;

-Act Administrativ nr.6503/01-02-2017 emis de BCPI SECTOR 1;

-înscris Sub Semnătură Privata nr.19/17-09-2010 emis de OMV PETROM S.A.;

-înscris Sub Semnătură Privata nr.20/17-09-2010 emis de OMV PETROM S.A.;

-Act Administrativ nr.255/17TE/39093/05-12-2008 emis de PRIMĂRIA SECTORULUI 1;

-Act Administrativ nr.18167/19-05-2017 emis de BCPI SECTOR 1;

fiind indeplinite condițiile prevăzute la art. 29 din Legea cadastrului si a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicata, cu modificările si completările ulterioare, tariful achitat in suma de 0 lei, cu documentul de plata:

pentru serviciul avand codul 255, 262

Vazand referatul asistentului registrator in sensul ca nu exista impedimente la înscriere


DISPUNE

Admiterea cererii cu privire la:

-    imobilul cu nr. cadastral 262929, înscris in cartea funciara 262929 UAT București Sectorul 1 avand proprietarii: MUNICIPIUL BUCUREȘTI in cota de 1/1 de sub B.7, ;

-    Se noteaza actualizarea informațiilor tehnice ca urmare B.9 din cartea funciara 262929 UAT București Sectorul 1;

Prezenta se va comunica părților:    ,

Omv Petrom Sa    j

Municipiul București Dumitru George

*) Cu drept de reexaminare in termen de 15 zile de la comunicare, care se depune la Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Sectorul 1, se înscrie in cartea funciara si se soluționează de către registratorul-sef

AsHtent Registrator,


Data soluționării, 16-06-2017


Registrator, 'romJvZ ' JAWV
GABRIELA MIHAELA DINU


arafa si semnătura)


țiiloț/pfțșvazLițeJaJArt)i «î $ain Regulamentul de avizare, recepțitf^ftstâȘifrii yp/și.cai^'funcîai^^ aj^BSTpnn ODG Nr. 700/2014    ''?


^rpersphâi/ C'


rgțdfa^ de prevederile Legii Nr.


>12001.9*'

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

Nr.

46600

PENTRU INFORMARE

Ziua

06

Luna

06

Anul

2017

ANCEI

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BUCUREȘTI

» t •: t a .» i r t r

11 n cur» umilii it»

Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sectorul 1

A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Intravilan

Adresa: Loc. București Sectorul 1, StrGregoriu Stefanescu, Jud. București

Nr.

Crt

Nr cadastral Nr.

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

262929

7.209

Teren neimprejmuit;

B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

30717 / 13/05/2014

Act Notarial nr. 303, din 12/05/2014 emis de Busoi Anne Mărie Georgiana;

B7

Intabulare, drept de PROPRIETATEDONATIE, (proprietate privata),

dobândit orin Convenție, cota actuala 1/1

Al

1) MUNICIPIUL BUCUREȘTI, CIF:4267117

46600 / 06/06/2017

Act Notarial nr. 303, din 12/05/2014 emis de BNP LIBERTAS; înscris Sub Semnătură Privata nr. 17, din

17/09/2010 emis de OMV PETROM S.A.; Act Administrativ nr. 18167, din 19/05/2017 emis de BCPI SECTOR 1; Act Administrativ nr. 278, din 27/11/2014 emis de CGMB; Act Administrativ nr. 48/7/TEIDD/S/17984, din 16/08/2011 emis de PRIMĂRIA SECTORULUI 1; Act Administrativ nr. 5072/827, din 06/12/2011 emis de POLITIA LOCALA SECTOR 1; Act Administrativ nr. 39, din 24/02/2014 emis de CGMB; Act Administrativ nr, 6503, din 01/02/2017 emis de BCPI SECTOR 1; înscris Sub Semnătură Privata nr. 19, din 17/09/2010 emis de OMV PETROM S.A.; înscris Sub Semnătură Privata nr. 2, din 12/12/2011 emis de OMV PETROM S.A.; înscris Sub Semnătură Privata nr. 20, din 17/09/2010 emis de OMV PETROM S.A.; Act Administrativ nr. 255/17TE/39093, din 05/12/2008 emis de PRIMĂRIA SECTORULUI 1;

B9

Se noteaza actualizarea informațiilor tehnice ca urmare a repozitionarii imobilului

Al

C. Partea III. SARCINI .

înscrieri privind dezmembramintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT

Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii

Punct

Punct

Lungime

Punct

Punct

Lungime

Punct

Punct

Lungime

început

sfârșit

segment

început

sfârșit

segment

început

sfârșit

segment

28

29

46.236

29

30

10.029

30

31

5.948

31

32

3.369

32

33

55.634

33

34

0.022

34

35

0.719

35

36

49.185

36

37

22.862

37

38

7.306

38

39

5.097

39

40

7.833

40

41

11.345

41

42

22.821

42

43

59.651

43

1

77.03

** Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 șl sunt rotunjite la 1 milimetru. *** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mal mici decât valoarea 1 milimetru.

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 0 RON, -, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 255, 262.

Data soluționării, 16-06-2017

Data eliberării,

/ /Referent,


.(parafa și semnătura)
&

ANGPI


ACr.VTi t

B « C X, 0 A I 4 < V « n «iiciwtmMUUM


Oficiul de Cadastru și Biroul de Cadastru și

Publicitate Imobiliară BUCUREȘTI Publicitate Imobiliară Sectorul 1

Dosarul nr. 17764 / 08^03-2017    ;    -

ÎNCHEIERE Nr. 17764

Registrator: VIVIANA VASILOIU    Asistent^pftivtELAALIMAN

Asupra cererii introduse de MUNICIPIUL BUCUREȘTI domiciliat in Loc. București Sectorul 5 Bdul Elisabeta, Nr. 47,Jud. București privind Rectificare in cartea funciara, in baza:

-Act Administrativ nr.6535/01-02-2017 emis de BCPI BUCUREȘTI;

-înscris Sub Semnătură Privata nr.2/12-12-2011 emis de PETROM S.A.;

-Act Administrativ nr.48/7/TEIDD/S/17984/16-08-2011 emis de Primăria Sectorului 1;

-înscris Sub Semnătură Privata nr.17/17-09-2010 emis de PETROM S.A.;

-Act Notarial nr.303/12-05-2014 emis de BNP LIBERTAS;

-Act Administrativ nr.39/24-02-2014 emis de Consiliul General al Municipiului București;

-înscris Sub Semnătură Privata nr.19/17-09-2010 emis de PETROM S.A.;

-Act Administrativ nr.5072/827/06-12-2011 emis de Politia Locala Sector 1;

-înscris Sub Semnătură Privata nr.18/17-09-2010 emis de PETROM S.A.;

-Act Administrativ nr.278/27-11-2014 emis de Consiliul General al Municipiului București;

-Act Administrativ nr.255/17TE/S/39093/05-12-2008 emis de Primari Sectorului 1;

-înscris Sub Semnătură Privata nr.20/17-09-2010 emis de PETROM S.A.;

fiind îndeplinite condițiile prevăzute la art. 29 din Legea cadastrului si a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicata, cu modificările si completările ulterioare, tariful achitat in suma de 60 lei, cu documentul de plata:

-Chitanța interna nr.701514/09-03-2017 in suma de 60

pentru serviciul avand codul 255, 262

Vazand referatul asistentului registrator in sensul ca nu exista impedimente la inscriere

DISPUNE

Admiterea cererii cu privire la:

-    imobilul cu nr. cadastral 231670, înscris in cartea funciara 231670 UAT București Sectorul 1 avand proprietarii: MUNICIPIUL BUCUREȘTI in cota de 1/1 de sub B.9, ;

-    se noteaza actualizare date tehnice, actualizarea adresei poștale din "Sos. Straulesti, nr. 69-71" in " Str Teodor Mehedinteanu" asupra A.l sub B.10 din cartea funciara 231670 UAT București Sectorul 1;

Prezenta se va comunica părților:

Dumitru George

*) Cu drept de reexaminare in termen de 15 zile de la comunicare, care se depune la Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara SectoryTlAse înscrie in cartea funciara si se soluționează de către registratorul-sef

Data soluționării,    P 4t$r,    Asistent Registrator,

29-05-2017


DAIȘIfEL ALIMAN


ăfâ'si semnătura)

*/ Cu excepția'TfțuațilIofrpi&vazuțeJa Artf^^/i^^din Regulamentul de avizare, recepție șijnscrțere'jn.

evidențele dț caaastrUșLcartejfiinci'ară. ap^jșdt'^rin ODC Nr. 700/2014.    ' 7

I \ //*’'/ I -    \ V M.W    //-.y.EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

Nr.

17764

PENTRU INFORMARE

Ziua

08

Luna

03

_

Anul

2017


iwwwBL Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BUCUREȘTI Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sectorul 1

A. Partea I. Descrierea imobilului

Nr. CF vechi:77515


TEREN Intravilan    Nr. cadastral vechi:23941/2

Adresa: Loc. București Sectorul 1, StrTeodor Mehedlnteanu, Jud. București

Nr.

Crt

Nr cadastral Nr.

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

231670

3.282


B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

30730 / 13/05/2014

Act Notarial nr. 303, din 12/05/2014 emis de Busoi Anne Mărie Georgiana;

B9

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de DONAȚIE, dobândit prin

Convenție, cota actuala 1/1

Al

1) MUNICIPIUL BUCUREȘTI, CIF;4267117

17764 / 08/03/2017

Act Administrativ nr. 278, din 27/11/2014 emis de Consiliul General al Municipiului București; Act

Administrativ nr. 255/17TE/S/39093, din 05/12/2008 emis de Primari Sectorului 1; Act Administrativ nr. 6535, din 01/02/2017 emis de BCPI BUCUREȘTI; înscris Sub Semnătură Privata nr. 17, din 17/09/2010 emis de PETROM S.A.; Act Administrativ nr. 39, din 24/02/2014 emis de Consiliul General al Municipiului București; înscris Sub Semnătură Privata nr. 18, din 17/09/2010 emis de PETROM S.A.; înscris Sub Semnătură Privata nr. 2, din 12/12/2011 emis de PETROM S.A.; Act Notarial nr. 303, din 12/05/2014 emis de BNP LIBERTAS; înscris Sub Semnătură Privata nr. 19, din 17/09/2010 emis de PETROM S.A.; Act Administrativ nr. 5072/827, din 06/12/2011 emis de Politia Locala Sector 1; Act Administrativ nr. 48/7/TEIDD/S/17984, din 16/08/2011 emis de Primăria Sectorului 1; înscris Sub Semnătură Privata nr. 20, din 17/09/2010 emis de PETROM S.A.;

B10

se noteaza actualizare date tehnice, actualizarea adresei poștale din

"Sos. Straulesti, nr. 69-71" in " Str Teodor Mehedinteanu"

Al


C. Partea III. SARCINI .

înscrieri privind dezmembramintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNTAnexa Nr. 1 La Partea I
Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

231670

3.282

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

DETALII LINIARE IMOBIL

Date referitoare la teren

Punct

început

Punct

sfârșit

Lungime segment i- (m)

1

2

0.108

2

3

2.556

3

4

7.655

4

5

2.794

5

6

0.079

6

7

91.347

Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile LegiiCrt

Categorie

folosință

Intra

vilan

Suprafața

(mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

drum

DA

Din acte:

3.282

Masurata:

3.281

Lungime Segmente

Punct

Punct

Lungime segment

început

sfârșit

(- (m)

7

8

9.527

8

9

150.477

9

10

13.18

10

11

147.894

11

12

100.633

12

13

0.04

13

1

4.979


** Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milimetru. *** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.


Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 60 RON, -Chitanța interna nr.701514/09-03-2017 in sU^ă-de 60, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 255, 262.    7    -    z

Data soluționării, 29-05-2017 Data eliberării, J-J—


ANGPI

0 t Ci. 8 i * » * l- (I n »t irmn u iu


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BUCUREȘTI Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sectorul 1

Dosarul nr. 18165 / 09-03-2017

ÎNCHEIERE Nr. 18165

Registrator: VIVIANA VASILOIU    Asistent: CRISTINA ȘTEFAN

Asupra cererii introduse de MUNICIPIUL BUCUREȘTI domiciliat in Loc. București Sectorul 5 Bdul Elisabeta, Nr. 47, Jud. București privind Rectificare in cartea funciara, in baza:

-Act Notarial nr.303/12-05-2014 emis de BNP LIBERTAS;

-Act Administrativ nr.2/12-12-2011 emis de Primăria Sectorului 1;

-Act Administrativ nr.255/17TE/S/39093/05-12-2008 emis de Primăria Sectorului 1 București;

-Act Administrativ nr.39/24-02-2014 emis de Consiliul General al Municipiului București;

-Act Administrativ nr.5072/827/06-12-2011 emis de Politia Locala Sector 1;

-Act Administrativ nr.17/17-09-2010 emis de PETROM S.A.;

-Act Administrativ nr.278/27-11-2014 emis de Consiliul General al Municipiului București;

-Act Administrativ nr.6517/01-02-2017 emis de BCPI Sector 1;

-Act Administrativ nr.19/17-09-2010 emis de PETROM S.A.;

-Act Administrativ nr.18/17-09-2010 emis de PETROM S.A.;

-Act Administrativ nr.48/7/TEIDD/S/17984/16-08-2011 emis de PETROM S.A.;

fiind îndeplinite condițiile prevăzute la art. 29 din Legea cadastrului si a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicata, cu modificările si completările ulterioare, tariful achitat in suma de 60 lei, cu documentul de plata:

-Chitanța interna nr.701510/09-03-2017 in suma de 60

pentru serviciul avand codul 255, 262

Vazand referatul asistentului registrator in sensul ca nu exista impedimente la ins^riere

DISPUNE

Admiterea cererii cu privire la:

-    imobilul cu nr. cadastral 257933, înscris in cartea funciara 257933 UAJ, avand proprietarii: MUNICIPIUL BUCUREȘTI in cota de 1/1 de sub B.16,<(7

-    se noteaza actualizarea informațiilor tehnice avand ca obiect actualiza


(repozitionare,, schimbare categorie de folosința, schimbare adresa) asupra A.l sub B.,17 din cartea funciara 257933 UAT București Sectorul 1;

Prezenta se va comunica părților:

Municipiul București Dumitru George

*) Cu drept de reexaminare in termen de 15 zile de la comunicare, care se depune la Biroi'l de Cadastru si Publicitate Imobiliara Sectorul 1, se inscrie in cartea funciara si se solutionem a de către registratorul-sef


Data soluționării, 31-05-2017AsistenJ^Registrator, JA ȘTEFAN(parafa si semnătura)ațiilor 'pfevăzute-la.Art/Sp.alin. (1) dinlRegulamerfful de avizare, recepțieșj'ihscriere in


evidențele df jstrdprrcarfe-fupc-iar^ apzdbat prin OfrG Nr. 700/2014.

f IfiWDocumentul conține date cu caracter’persoaal^pr6tejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.gfif EXTRAS DE CARTE FUNCIARA

Nr.

18165

Ziua

09

Luna

03

Anul

3017


PENTRU INFORMARE
-ANCEI. Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BUCUREȘTI

A&MiTț* «WtlOSAlw

ri >i trn?Ti (MneiUiM    Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sectorul 1
A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Intravilan

Adresa; Loc. București Sectorul 1, Bdul Petroliștilor, Jud. București

Nr.

Crt

Nr cadastral Nr.

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

257933

17.120

Teren neimprejmuit;    -

B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare ia dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

30718 / 13/05/2014

Act Notarial nr. Contract de donație aut. sub Nr. 303, din 12/05/2014 emis de Notar Public Busoi Anne Mărie

Georqiana;

B16

Intabulare, drept de PROPRIETATE(proprietate privata), dobândit prin

Convenție, cota actuala 1/1

Al

1) MUNICIPIUL BUCUREȘTI, CIF;4267117

18165 / 09/03/2017

Act Administrativ nr. 5072/827, din 06/12/2011 emis de Politia Locala Sector 1; Act Administrativ nr. 19, din

17/09/2010 emis de PETROM S.A.; Act Administrativ nr. 18, din 17/09/2010 emis de PETROM S.A.; Act Notarial nr. 303, din 12/05/2014 emis de BNP LIBERTAS; Act Administrativ nr. 278, din 27/11/2014 emis de Consiliul General al Municipiului București; Act Administrativ nr. 39, din 24/02/2014 emis de Consiliul General al Municipiului București; Act Administrativ nr. 2, din 12/12/2011 emis de Primăria Sectorului 1; Act Administrativ nr. 6517, din 01/02/2017 emis de BCPI Sector 1; Act Administrativ nr. 48/7/TEIDD/S/1793<, din 16/08/2011 emis de PETROM S.A.; Act Administrativ nr. 255/17TE/S/39093, din 05/12/2008 emis de Pîimaria Sectorului 1 București; Act Administrativ nr. 17, din 17/09/2010 emis de PETROM S.A.;

B17

se noteaza actualizarea informațiilor tehnice avand ca obiect

actualizare informații tehnice (repozitionare,, schimbare categorie de folosința, schimbare adresa)

Al

C. Partea III. SARCINI .
Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii    Pagina 1 din 3


înscrieri privind dezmembramintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT

Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

257933

17.120

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

DETALII LINIARE IMOBIL

Date referitoare la teren

Crt

Categorie

folosință

Intra

vilan

Suprafața

(mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe    '

5

drum

DA

17.120

-

-

-

_J

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct

început

Punct

sfârșit

Lungime

segment

1

2

7.231

4

5

1.938

7

8

1.723

10

11

30.544

13

14

3.19

16

17

2.124

19

20

2.295

22

23

1.236

25

26

Af 3-S94

Punct

început

Punct

sfârșit

Lungime

segment

2

3

1.336

5

6

1.557

8

9

1.406

11

12

13.18

14

15

2.485

17

18

1.716

20

21

2.25

23

24

2.197

26

27

2.965

Punct

început

Punct

sfârșit

Lungime

segment

3

4

1.452

6

7

1.512

9

10

1.225

12

13

151.277

15

16

1.887

18

19

2.205

21

22

2.176

24

25

2.186

27

28

, 2.068

'..U

‘F


Punct

început

Punct

sfârșit

Lungime

segment

Punct

început

Punct

sfârșit

Lungime

segment

Punct

început

Punct

sfârșit

Lungime

segment

28

29

2.315

29

30

2.647

30

31

2.234

31

32

2.754

32

33

3.078

33

34

38.659

34

35

3.343

35

36

4.004

36

37

4.11

37

38

5.033

38

39

7.142

39

40

5.812

40

41

3.098

41

42

16.157

42

43

16.038

43

44

4.739

44

45

5.495

45

46

4.635

46

47

10.836

47

48

6.088

48

49

5,941

49

50

.3.998

50

51

4.375

51

52

6.346

52

53

12.069

53

54

10.331

54

55

2C.917

55

56

15.426

56

57

0.004

57

58

23.944

58

59

52.977

59

60

26.156

60

61

1.312

61

62

1.255

62

63

72.824

63

64

4.38

64

65

13.128

65

66

117.699

66

67

! 0.041

67

68

0.058

68

69

0.856

69

70

29.98

70

71

13.095

71

72

16.026

72

73

: 8.194

73

74

170.734

74

75

6.542

75

76

6.587

76

77

0.835

77

78

13.0

78

79

50.463

79

80

1.009

80

81

5.908

81

82

12.873

82

83

1.136

83

84

1.503

84

85

1.171

85

86

1.881

86

87

1.821

87

88

5.746

88

89

0.177

89

90

3.293

90

91

V .681

91

1

40.764

** Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 șl sunt rotunjite la 1 mlllm<<. • i. *** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.


Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată deSacest birou.    2

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 60 RON, -Chitanța interna nr.7015J0/09-03-2017-jJV-suma-dert597^eî5?n^șe,cvici'ul de Oficiul de Cadastru    -    ■-


publicitate imobiliară cu codul nr. 255, 262r

Data soluționării,    //.‘Asistent

31-05-2017 Data eliberării,

/ //ȘTI

Lîd.vrru ■ r,


(parafa și semnătura)j