Hotărârea nr. 333/2018

HOTARAREnr. 333 din 2018-06-14 PRIVIND SOLICITAREA CATRE GUVERNUL ROMANIEI DE EMITERE A UNEI HOTARARI PENTRU TRANSMITEREA UNEI PARTI DIN IMOBILUL SITUAT IN BD. UNIRII NR. 22, SECTOR 3, DIN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI SI ADMINISTRAREA MINISTERULUI CULTURII SI IDENTITATII NATIONALE IN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI SI ADMINISTRAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI


HOTĂRÂRE

privind solicitarea către Guvernul României de emitere a unei hotărâri pentru transmiterea unei părți din imobilul situat în Bd. Unirii nr. 22, sector 3, din domeniul public al statului și administrarea Ministerului

Culturii și Identității Naționale în domeniul public al Municipiului București și administrarea Consiliului General al Municipiului București

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Patrimoniu nr. 7998/11.05.2018;

Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 70/16.05.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 301/16.05.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile art. 9, alin (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, republicată, cu modificările și completările următoare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c) și art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se solicită Guvernului României emiterea unei hotărâri pentru transmiterea unei părți din imobilul situat în Bd. Unirii nr. 22, sector 3, aflat în proprietatea publică a statului și administrarea Ministerului Culturii și Identității Naționale în domeniul public al Municipiului București și administrarea Consiliului General al Municipiului București în vederea executării unor lucrări de reabilitare și amenajare, precum și declararea acestuia din bun de interes public național în bun de interes public local

Art.2 Imobilul prevăzut la art.1 se identifică potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 în cazul nerespectării destinației imobilului, acesta revine de drept în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Culturii și Identității Naționale, conform prevederilor legale în vigoare.

Art.4 Predarea - preluarea imobilului transmis se face pe bază de protocol încheiat între părțile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului.

Art.5 Prezenta hotărâre va fi comunicată Secretariatului General al Guvernului prin grija Secretarului General al Municipiului București.

Art.6 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Secretarul General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 14.06.2018.

B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tei.: 021305 55 00; www.pmb.ro

\n

Anexa 1, viArto^

Carte Funciară Nr. 223959 Comuna/Oraș/Munidpiu.


233/^4/

cipiu: București Sectorul 3

Anexa Nr. l La Partea I

Teren


Nr cadastral {Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

223959    j 26.767

—J

k ■

’v

Nr

Crt

Categorie

folosință

Intra

viten

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți

construcții

DA

-

-

Punct

fcweayt

Pun^r

sfârșit

» a Lungime segment

f    2.285

'    5.997

*8

6.704

im

5.935

Punct

început

Punct

sfârșit

Lungime

segment

2

3

5543

5

6

6.132

8

9

6,117

11

Punct

început

Punct

sfârșit

Lungime

segment

3

4

5.99

6

7

2.704

9

10

0.835

12

13

0.969

Date referitoare

a construcții

Crt

1

Număr %

Destinație

construcție

Supraf. {mp)

Situație

juridică

Observații / Referințe

A1.2

22jfȘ9^.

...

’^wimmistrative si . social culturale

2.724

Cu acte

4. construita la soi:27i4 mp; ctoNSfRWTlE

BETON ARMATA Si 2IDÂRIE

1) VaHefffeȘwngimjSor segmBntelor sunt obținute din proiecție In plan.Document care conține etate cu caracter persoșat, g

Extrase pentru informare on-IIne ia aareșa apay.ancpi

Pagina 3 din 5


frxmutar versiunea l.L