Hotărârea nr. 332/2018

HOTARAREnr. 332 din 2018-06-14 PRIVIND DECLARAREA CA BUN APARTINAND DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A UNEI COTE DE 4/6 DIN IMOBILUL SITUAT IN BUCURESTI, STR. GUTENBERG, NR. 9, SECTOR 5, IN VEDEREA REALIZARII FORMALITATILOR DE PUBLICITATE IMOBILIARA
ROMÂNIA


HOTARARE

privind declararea ca bun aparținând domeniului public al Municipiului București a unei cote de 4/6 din imobilul situat în București, str. Gutenberg, nr. 9, sector 5, în vederea realizării formalităților

de publicitate imobiliară

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul comun de specialitate al Direcției Transporturi și al Direcției Patrimoniu nr. 9217/09.06.2018;

Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 83/12.06.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 350/13.06.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

-    Art. 3 alin. (4) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Art. 41 alin. (7) din Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), art. 45 alin. (3) și art. 120 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se declară ca bun aparținând domeniului public al Municipiului București, cota de 4/6 din imobilul situat în București, str. Gutenberg, nr. 9, sector 5, imobil ce se identifică conform planului anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Anexa la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 186/2008 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului București se modifică în mod corespunzător.

Art.3 Imobilul prevăzut la art. 1, se va înscrie în cartea funciară specială a Municipiului București.

Art.4 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 14.06.2018.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Marian/Orlando CuleaSECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, Georgiana ZamfirB-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.; 021305 55 00; www.pmb.ro

\n

Anexa 121&L, 7030 <1


/«?


*w^


«Zl£3


Sil'37

-$4*5—A—

Jiâț5âldc£P4}-r/xf^ țț


țț    „JT^

1 fi


E PLAN DE SITUAȚIE CUPRINZÂND FOSTUL TEREN DIN STRADA: GUTEMBERG MC 9?M. C '.£<•/ _ FOSTA STRADA:— J    ' > \ t>

CONFORM PLANULUI DIN ANuLl’W,'

_    '~f    -A '^- l • rV • *

Zona posata cu roșu    ,</.    . ;

Scara 1:500    "/

întocmit: J.D.    7/

Data: 06.0S.2005


ți


\\

\\


' iky'


« '7'S


iri^.