Hotărârea nr. 331/2018

HOTARAREnr. 331 din 2018-06-14 PRIVIND DECLARAREA CA BUN CE APARTINE DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A IMOBILULUI-TEREN CU DESTINATIA DE DRUM, CE FACE LEGATURA CU STRADA JANDARMERIEI, SECTOR 1, BUCURESTI


/

Consiliul GeneraEaLMumcipiului București


i:

;v-*


ROMANIA

lîna 2qia: sAqaArcoiM iwrevNA


HOTĂRÂRE

privind declararea ca bun ce aparține domeniului public al Municipiului București a imobilului - teren cu destinația de drum, ce face legătura cu strada

Jandarmeriei, sector 1, București

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul comun de specialitate al Direcției Patrimoniu și al Direcției Transporturi nr. 7494/07.06.2018;

Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 82/12.06.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 349/13.06.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de adresa Direcției Transporturi nr. 7543/27.04.2018; în conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii Guvernului nr. 548/1999 privind aprobarea normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, orașelor, municipiilor și județelor, republicată;

-    Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c) și d), alin. (6) lit. a) pct. 13 și art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se declară ca bun ce aparține domeniului public al Municipiului București imobilul - teren cu destinația de drum, ce face legătura cu strada Jandarmeriei, sector 1, București, identificat conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Imobilul menționat la art. 1 se dă în administrarea Administrației Străzilor

București.

(

Art.3 Conform configurației din teren acest imobil cu destinația de drum se încadrează în categoria străzilor de categoria a IV-a, de folosință locală.

Art.4 Imobilul precizat la art. 1 va fi inventariat de către administrator, conform listei anexă la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 186/2008.

Art.5 Lista anexă la Hotărârea-Corisiliului General al Municipiului București nr. 186/2008 se modifică în mod GoreSp A
'J. il.l CsVV'


B-dul Regina Elisabet 7, cod poștal

Art.6 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Administrația Străzilor București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 14.06.2018.

B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021305 55 00; www.pmb.ro Pag 2

1

\n

Anexa 1Uo