Hotărârea nr. 330/2018

HOTARAREnr. 330 din 2018-06-14 PRIVIND SOLICITAREA CATRE GUVERNUL ROMANIEI DE EMITERE A UNEI HOTARARI PENTRU TRANSMITEREA DIN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI ROMAN PRIN DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE BUCURESTI IN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI SI ADMINISTRAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A UNEI SUPRAFETE DE TEREN DIN IMOBILUL SITUAT IN SECTORUL 2 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, STRADA BARBU VACARESCU NR. 168 - 172, IN VEDEREA REALIZARII UNEI AMENAJARI URBANE DE TIP PEISAGISTIC, SPATII VERZI, TROTUARE SI ALEI PENTRU CIRCULATIE PIETONALA, LOCURI DE PARCARE, PRECUM SI DECLARAREA ACESTEIA DIN BUN DE INTERES PUBLIC NATIONAL IN BUN DE INTERES PUBLIC LOCAL


HOTĂ RÂ RE

privind solicitarea către Guvernul României de emitere a unei hotărâri pentru transmiterea din domeniul public al statului român prin Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București în domeniul public al Municipiului București și administrarea Consiliului General al Municipiului București a unei suprafețe de teren din imobilul situat în sectorul 2 al Municipiului București, strada Barbu Văcărescu nr. 168 - 172, în vederea realizării unei amenajări urbane de tip peisagistic, spații verzi, trotuare și alei pentru circulație pietonală, locuri de parcare, precum și declararea acesteia din bun de interes public național în bun de interes public local

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Patrimoniu nr. 10223/06.06.2018 si al Direcției Generale Infrastructură nr. 601/06.06.2018;

Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 81/12.06.2018, raportul Comisiei de ecologie și protecția mediului nr. 23/12.06.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 348/13.06.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

-    art. 9 alin. (1) al Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 614/19.12.2017 privind solicitarea de către Guvernul României de emitere a unei hotărâri pentru transmiterea din domeniul public al statului român prin Direcția Generală Regională a Finanțelor publice București, în domeniul public al Municipiului București și administrarea Consiliului General al Municipiului București, a unei suprafețe de 160 mp teren din imobilul situat în sectorul 2 al Municipiului București, Strada Barbu Văcărescu nr. 168 - 172, în vederea realizării obiectivului de investiții Lărgire Șoseaua Fabrica de Glucoză între Calea Floreasca și Șoseaua Petricani;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c) și art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se solicită Guvernului României emiterea unei hotărâri pentru transmiterea în domeniul public al Municipiului București și administrarea Consiliului General al


Municipiului București a unei suprafețe de 3812 mp xffn_iTfTo5nul - teTșO^^Șupj^fată totală de 7943 mp, suprafață trecută în acte, respectiv suprafața de 39/^TfipTezultată din măsurători, situat în strada Barbu Văcărescu nr. 168 - 172, sector 2, București, înscris în Cartea Funciară nr. 231245 a Municipiului București, proprietate a statului român, prin Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București, precum și declararea din bun de interes public național în bun de interes public local, în vederea realizării unei amenajări urbane de tip peisagistic, spații verzi, trotuare și alei pentru circulație pietonală, locuri de parcare.

Art.2 Imobilul prevăzut la art. 1 se identifică potrivit anexelor nr. 1 și nr. 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Prezenta hotărâre va fi comunicată Secretariatului General al Guvernului României prin grija Secretarului General al Municipiului București.

Art.4 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General și Secretarul General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 14.06.2018.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,Osândo Culeax^v A

/OBucurești, 14.06.2018 Nr. 330

Pag 2sb,


B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 50013, sector 5, București, România

Tel. 021.205.55.00

http:www.pmb.ro

\n

Anexa 1v-n


DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilului din care face parte suprafața de teren pentru care se solicită transmiterea din domeniul public al statului român prin Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București, în domeniul public al Municipiului București și administrarea Consiliului General al Municipiului București și declararea din bun de interes public național în bun de interes public local

Nr.

MFP

Cod de clasificație

Locul unde este situat imobilul

Persoana juridică de la care

se

transmite

imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Date de identificare

Caracteristici

tehnice

Anul

dobândirii/ dării în folosință

Valoarea

de

inventar (în lei)

Municipiul

București

Statul

român

prin

Direcția

1

Generală

Regională

a

Finanțelor

Publice

București

Domeniul

public al

Municipiului

București

Municipiul

București,

Strada

Barbu

Vacărescu

nr. 168-

172,

sector 2

Teren în

suprafață de

3812 mp,

parte din

imobilul cu

nr. cadastral

231245


PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI CU PROPUNEREA DE DEZLIPIRE SCARA 1:2000


Anexa Nr. 2.

f-l    4*. ^'^.0<oTabel de mișcare parcelara pentru dezlipire imobil


Situație actuala (inainte de dezlipire )

Situație viitoare ( după dezlipire)

Nr. cad.

Suprafața (mp)

Categoria

de

folosința

Descrierea imobilului

Nr. cad.

Suprafața

(mp)

Categoria

folosința

Descrierea imobilului

231245

3972

Cc

LOT 1 (S=160 mp)

Cc

Suprafața expropriata

LOT 2 ( S=3SI2 mp )

Cc

Rest proprietate

TOTAL:

3972

A /VM972

Inspector


Executant: S.C. GEO-TOPO S.R.L.

Confirm executarea măsurătorilor la teren, corectitudinea intocmirii documentației cadastrale , \ n A ■

si corespondenta acesteia cu realitatea din teren w ț.Aista moila

I ~ L. 'l Nl A LDatâ, rtoi^Aifirie 2ffl17