Hotărârea nr. 329/2018

HOTARAREnr. 329 din 2018-06-14 PRIVIND TRANSMITEREA DIN ADMINISTRAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI CATRE ADMINISTRATIA MUNICIPALA PENTRU CONSOLIDAREA CLADIRILOR CU RISC SEISMIC, A PARTII DIN IMOBILUL SITUAT UN STR. ACADEMIEI NR. 3-5, SECTOR 3, AFLATA IN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, IN VEDEREA EFECTUARII LUCRARILOR DE PUNERE IN SIGURANTA SI CONSOLIDARE


privind transmiterea din administrarea Consiliului General al Municipiului București către Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic, a părții din imobilul situat în str. Academiei nr. 3-5, sector 3, aflată în domeniul public al Municipiului București, în

vederea efectuării lucrărilor de punere în siguranță și consolidare

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Patrimoniu nr. 7736/08.05.2018, al Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic nr. 1914/10.05.2018 și al Direcției Generale Investiții nr. 949/07.06.2018;

Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 80/12.06.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 347/13.06.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare adresa Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic nr. 1778/02.05.2018;

în conformitate cu prevederile:

-    Ordonanței Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 368/24.11.2016, completată prin Hotărârea nr. 1/2018;

-    Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 479/28.09.2017 privind aprobarea Normei interne a Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic privind modalitatea de atribuire a contractelor către entitățile juridice la care Municipiul București este acționar majoritar;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. (a) pct. 17 și art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă transmiterea din administrarea Consiliului General al Municipiului București prin Direcția Administrativă către Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic a părții din imobilul situat în str. Academiei nr. 3-5, sector 3, aflată în domeniul public al municipiului București, pe perioada executării lucrărilor de punere în siguranță și consolidare.

Art.2 Lista anexă la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 186/2008 se modifică în mod corespunzător.

Art.3 Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 23/1997 își încetează

Art.4 Predarea - primirea imobilului se va face pe bază de proces verbal încheiat între Direcția Administrativă și Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic.

Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic și Direcția Administrativă vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 14.06.2018.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI,

Georgiana Zamfir


București, 14.06.2018 Nr. 329
B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021 305 55 00; www.pmb.ro

Pag 2