Hotărârea nr. 328/2018

HOTARAREnr. 328 din 2018-06-14 PRIVIND TRANSMITEREA DIN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI FONDULUI IMOBILIAR CATRE ADMINISTRATIA MUNICIPALA PENTRU CONSOLIDAREA CLADIRILOR CU RISC SEISMIC, A UNOR IMOBILE PRORIETATE DE STAT SITUATE IN MUNICIPIUL BUCURESTI, IN VEDEREA EFECTUARII LUCRARILOR DE PUNERE IN SIGURANTA SI CONSOLIDAREA -    '■> <

țjCs WlHlIHnr o, ff ’fi-^    ,«; vOlNH'Ji^/3

>*    vi N’ixsi

Consiliul GenermăTMunicipiului București

ROMANIA


^jggjgg^jJ&gggjggțggigjjggg


HOTARARE


privind transmiterea din administrarea Administrației Fondului Imobiliar către Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic, a unor imobile proprietate de stat situate în Municipiul București, în vederea efectuării lucrărilor de punere în siguranță și consolidare

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Patrimoniu nr. 10323/07.06.2018, al Administrației Fondului Imobiliar nr. DG1171/07.06.2018, al Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic nr. 2369/07.06.2018 si al Direcției Generale Investiții nr. 948/07.06.2018;

Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 79/12.06.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 346/13.06.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare adresa Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic nr. 2281/05.06.2018;

în conformitate cu prevederile:

-    Ordonanței Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 368/24.11.2016, completată prin Hotărârea nr. 1/2018;

-    Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 479/28.09.2017 privind aprobarea Normei interne a Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic privind modalitatea de atribuire a contractelor către entitățile juridice la care Municipiul București este acționar majoritar;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. (a) și art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă transmiterea din administrarea Administrației Fondului Imobiliar către Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic a imobilelor prevăzute în anexa la prezenta hotărâre, pe perioada executării lucrărilor de punere în siguranță și consolidare.

Art.2 Se menține dreptul de administrare deținut de Administrația Fondului Imobiliar asupra imobilelor prevăzute la art. 1, în ceea ce privește derularea contractelor în vigoare și încasarea chiriei până la încheierea proceselor verbale de predare-primire și începerea lucrărilor de consolidare.

cu Risc Seismic, pe măsură ce demarează lucrările, urmând a se face restituirea la finalizarea lucrărilor, tot pe bază de procese verbale.

Art.4 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic și Administrația Fondului Imobiliar vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 14.06.2018.


București, 14.06.2018 Nr. 328


SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI,

Georgiana ZamfirB-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021 305 55 00; www.pmb.ro

Pag 2\n

Anexa 1ANEXA LA H.C.G.M.B. NR.

1.    Franceză nr. 5, sector 3- cota 100%

2.    Gabroveni nr. 18, sector 3- cota 95,77%

3.    Lipscani nr. 44, sector 3- cota de 100%)

4.    Matei Voievod nr. 31, sector 2 - cota 45,88 %

5.    Pache Protopopescu nr. 54, sector 2 - cota 81,68°%

6.    Popa Tatu nr. 85, sector 1 - cota 91,40 %,

7.    Regina Elisabeta 41/Brezoianu 14- cota 56,63%>