Hotărârea nr. 326/2018

HOTARAREnr. 326 din 2018-06-14 PRIVIND CONFERIREA TITLULUI DE "CETATEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI BUCURESTI" ISTORICULUI IOAN AUREL POP


Consiliul General alHOTĂRÂRE

privind conferirea titlului de "Cetățean de Onoare al Municipiului București" istoricului loan Aurel Pop

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Cultură, învățământ, Turism nr. 3645/06.06.2018;

Văzând raportul Comisiei cultură și culte nr. 35/13.06.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 344/13.06.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând seama de prevederile Regulamentului privind acordarea unor distincții la nivelul Municipiului București, aprobat prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 213/2018;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (8), art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Articol unic - Se conferă titlul de "Cetățean de Onoare al Municipiului București" istoricului loan Aurel Pop - președintele Academiei Române pentru contribuția domniei sale la promovarea valorilor culturii și civilizației românești.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 14.06.2018.


B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021305 55 00; www.pmb.ro