Hotărârea nr. 323/2018

HOTARAREnr. 323 din 2018-06-14 PRIVIND PRELUAREA DE CATRE MUNICIPIUL BUCURESTI A DOCUMENTATIEI TEHNICO - ECONOMICE PENTRU 51 BLOCURI DIN SECTORUL 6, IN VEDEREA INSCRIERII IN PROGRAMUL LOCAL MULTIANUAL PRIVIND CRESTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINTE DIN MUNICIPIUL BUCURESTI


HOTARARE privind preluarea de către Municipiul București a documentației tehnico - economice pentru 51 blocuri din sectorul 6, în vederea înscrierii în Programul local multianual privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul București

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Investiții nr. 936/07.06.2018;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 129/13.06.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 341/13.06.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând in considerare adresele Primăriei Sectorului 6 nr. 2671/30.05.2018 și nr. 2792/05.06.2018;    ’

în conformitate cu prevederile:

-    art. 41 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

-    anexei nr. 1 a Hotărârii Guvernului nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără

plată și de valorificare a bunurilor aparținând instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare;    >

-    Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 128/28.03.2018 privind aprobarea Programului local multianual privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe din municipiul București;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă preluarea de către Municipiul București a documentației tehnico - economice pentru 51 blocuri din sectorul 6, în vederea înscrierii în Programul local multianual privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe din municipiul București, conform anexei care face parte integrantă la prezenta hotărâre.

Art.2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Consiliul Local al Sectorului 6 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 14.06.2018

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,Marian Ol > Cule^Q-


SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI,

Georgiana ZamfirBucurești, 14.06.2018 Nr. 323

B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021 305 55 00; www.pmb.ro

\n

Anexa 1cU OKsGîNmLULjprivind preluarea de către Municipiul București a documentației tehnico - economică pentru 51 blocuri din sectorul 6, în vederea înscrierii în Programul local multianual privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul București


Va fi preluată documentația tehnico-economică pentru următoarele blocuri:


Nr. Crt.

ADRESA

DALI, AE, ET, PT, DDE

1

Str. Boziei nr.9, bl.830 BIS

2

Aleea Calatis nr. 1, bl.A14A

3

Str.Vistiernicul Stavrinos nr.21, bl.53, sc.A-E

4

Str. Ghirlandei nr.8, bl.P39

5

Str. Baia de Arieș nr.7, bl.12, sc.A-B

6

Str.Vistiernicul Stavrinos nr.15, bl.55

7

Str. Mărgelelor, nr. 102-104, bl.N34

8

Str.Cupolei nr. 1, bl. 106

9

Aleea Arinii Dornei nr.6, bl. 13

10

B-dul. luliu Maniu nr.67, bl.P

11

B-dul. luliu Maniu nr.73, bl.3, sc.1-8

12

Drumul Taberei nr.90, bl. C8

13

B-dul. Constructorilor nr.15, bl.

14

Aleea Dealul Măcinului nr.1B, bl.451

15

Str.Valea Roșie nr. 1, bl.A5

16

Str. Târgu Neamț nr.12, bl.TD24

17

Str. Mehadia nr.1O, bl.21, sc.A-B

18

Str.Mehadiei nr.12, bl.UCEM, sc.1-2

19

Calea Crângași nr.40, bl.WCEM

20

Calea Crângași nr.42, bl.101CEM

21

Aleea Dealul Măcinului nr.12, bl.M43

22

Str. Ghirlandei nr.52, bl.77

23

Str. Ruxandra Mihaela Marcu nr.5, bl.C7

24

Aleea Zorelelor nr.8A, bl.8A

25

Aleea Valea Boteni nr.4, bl.M51

26

Str. Rușețu nr.3, bl.G11

27

Prelungirea Ghencea nr.32, bl.C6B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021 305 55 00; www.pmb.ro


28

CGilFOF

Valea Argeșului nr.5, bl.cl, sc.A-D    |

29

Str. Pașcani nr.2, bl.M9

30

Aleea Poiana Cernei nr.4, bl. E4

31

B-dul. luliu Maniu nr.168, bl.39

32

B-dul. luliu Maniu nr.158, bl.37

33

Aleea Poiana Cernei nr.6, bl.E6    / i

34

Str. Târgu Neamț nr.7, bl.2b8/6

35

B-dul. luliu Maniu nr.166, bl.38

36

Aleea Câmpul cu Flori nr.5, bl.M48

37

Str. Râul Doamnei nr.2, bl.TS8

38

Str. Apusului nr.93-101, bl.42

39

B-dul. luliu Maniu nr.154-156, bl.36

40

Calea Giulești nr. 117, bl.20, sc. A, B

41

Aleea Poiana Sibiului nr.6, bl.E25

42

Str. Brașov nr. 13, bl.E10

43

Aleea Poiana Cernei nr.3, bl.E27

44

Str. Tincani nr.9, bl.E32

45

Aleea Valea Florilor nr.3, bi.E7

46

Str. Valea Călugărească nr.20,bl.E2

AE, DAU, ET

47

Str. Tincani nr.4, bl.F7

48

B-dul. Compozitorilor nr.4, bl.F17

49

Drumul Taberei nr.30, bl.OD3

50

Str. Floare Roșie nr.8, bl.68

51

Str. Obcina Mare nr.1, bl.F3

/ \\


z\ OSVA'B-dul Regina Elisabeta nr, 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021 305 55 00; www.pmb.ro


Pag 3