Hotărârea nr. 321/2018

HOTARAREnr. 321 din 2018-06-14 PEIVIND APROBAREA FINANTARII PRIN TRANSFER DE LA BUGETUL LOCAL A CHELTUIELILOR PENTRU PROIECTAREA LUCRARILOR DE INTERVENTIE LA ANUMITE IMOBILE CU DESTINATIA DE LOCUINTE MULTIETAJATE INCADRATE IN CLASA I DE RISC SEISMIC SI CARE PREZINTA PERICOL PUBLIC


HOTTrTrT

privind aprobarea finanțării prin transfer de la bugetul local a cheltuielilor pentru proiectarea lucrărilor de intervenție la anumite imobile cu destinația de locuințe multietajate încadrate în clasa I de risc seismic și care prezintă pericol public

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Generale Investiții nr. 951/07.06.2018 și al Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic nr. 2371/07.06.2018;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 127/13.06.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 339/13.06.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

-    Ordonanței Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a Normei metodologice de aplicare a acesteia;

-    Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 368/24.11.2016 privind înființarea Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic și aprobarea Organigramei, numărului total de posturi, statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale acestui serviciu public de interes local al Municipiului București, cu modificările și completările ulterioare.

-    Norma internă a Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic aprobată prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 479/28.09.2017;

în temeiul prevederilor ari. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a) și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă finanțarea prin transfer de la bugetul local al Municipiului București a cheltuielilor pentru proiectarea lucrărilor de intervenție a imobilelor menționate în anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, imobile ce au destinația de locuințe multietajate, sunt încadrate în clasa I de risc seismic și prezintă pericol public.

Art.2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Administrațiea Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic vor aduce ia îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 14.06.2018.


București, 14.06.2( Nr. 321

B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021305 55 00; www.pmb.ro

\n

Anexa 1Anexa la H.C.G.M.B. nr..j£

Imobilele pentru care se aproba finanțarea din transfer de la bugetul local a cheltuielilor pentru proiectarea lucrărilor de intervenție sunt următoarele:

1.    Strada Academiei nr. 15, sector 1;

2.    Strada Alexandru Beldiman nr. 1, sector 1;

3.    Strada Gării de Nord nr. 6-8, sc. A, corp principal, sc. 2+3+4+5+6, sector 1;

4.    Bulevardul Gheorghe Magheru nr. 27 (Papirus), sector 1;

5.    Strada Mihai Vodă nr. 13, sector 5;

6.    Calea Moșilor nr. 149, sector 2;

7.    Strada Sipotul Fântânilor nr. 5, sector 1;