Hotărârea nr. 320/2018

HOTARAREnr. 320 din 2018-06-14 PRIVIND ACTUALIZAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI DE INVESTITII CONSOLIDARE IMOBIL SITUAT IN BUCURESTI, STR. BISERICA ENEI NR. 14, SECTOR 1


HOTARARE

privind actualizarea indicatorilor tehnico - economici aferenți obiectivului de investiții consolidare imobil situat în București, Str. Biserica Enei nr. 14, sector 1

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Generale Investiții nr. 950/07.06.2018 și Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic nr. 2370/07.06.2018;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 126/13.06.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 338/13.06.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

In conformitate cu prevederile:

-    Ordonanța Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente și a Normelor metodologice de aplicare;

-    Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 368/24.11.2016 privind înființarea Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc seismic și aprobarea Organigramei, numărului total de posturi, statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale acestui serviciu public de interes local al Municipiului București, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 607/2017 privind punerea în aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, republicată, în vederea finanțării de la bugetul local, în limita fondurilor alocate anual cu acestă destinație, a cheltuielilor privind proiectarea și execuția lucărilor de intervenție la construcțiile cu destinația de locuințe multietajate precum și la spațiile cu altă destinație decât cea de locuință, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic și implementarea unor modalități de facilitate la rambursare, cu modificările intervenite;

în conformitate cu prevederile art. 44 alin (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 2015/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico - economici, aferenți obiectivului de investiții consolidare imobil situat în București, Str. Biserica Enei nr. 14, sector 1, incluși în anexa nr. 1 a Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 346/17.12.2010 modificată prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 273/17.05.2018, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 346/17.12.2010 rămân neschimbate.

Art.lll Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 14.06.2018.


București, 14.06.2018 Nr. 320


B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.; 021 305 55 00; www.pmb.ro

Pag 2


\n

Anexa 1INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI

1.    VALOAREA TOTALA (exclusiv T.V.A.): 5.476.791,45 lei

i    Din care C + M exclusiv TVA: 4.073.713,93 lei

Valoarea investiției este asigurata din buget local 100% si este defalcata astfel:

Locuințe proprietate particulara- 89,57%; Locuințe si spatii cu alte destinații - 8,35%, Spatii cu alte destinații - 2,08%;

2.    Durata de execuție: 24 luni calendaristice ( de la data transmiterii Ordinului de începere lucrări, din partea autoritatii contractante)