Hotărârea nr. 319/2018

HOTARAREnr. 319 din 2018-06-14 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI DE INVESTITII DE UTILITATE PUBLICA "IMPLEMENTAREA UNUI SISTEM DE TRANSPORT CU BICICLETA IN ZONA CENTRALA A MUNICIPIULUI BUCURESTI"


........

privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenți obiectivului de investiții de utilitate publică "Implementarea unui sistem de transport cu bicicleta în

zona centrală a Municipiului București

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate nr. 950/08.06.2018 al Direcției Generale Investiții;

Văzând raportul Comisiei transporturi și infrastructură urbană nr. 49/14.06.2018, raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 125/13.06.2018, raportul Comisiei învățământ, tineret, sport și educație civică nr. 24/13.06.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 337/13.06.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând in considerare avizul nr. 42/08.06.2018 al Consiliului Tehnico - Economic din cadrul Primăriei Municipiului București;

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico - economici aferenți obiectivului de investiții de utilitate publică "Implementarea unui sistem de transport cu bicicleta în zona centrală a Municipiului București”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Finanțarea investiției se va asigura din bugetul propriu al Municipiului București și din alte surse.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în Municipiului București din data de 14.06.2018.

ședința ordinară a Consiliului General

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

SECRETAR GENERAL

\

AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI,

Marian OrlandoV

3ulea . O    \

Georgiana Zamfir

M

nil

'■/A    ăYTĂY

București, 14.06.2018

Nr. 319

B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.; 021 305 55 00; www.pmb.ro

\n

Anexa 1■Apexa la H.C.G.M.B. nr.

I CO^ORM cu Qr>G!Nal


INDICATORI TEHNICO - ECON Aferenți obiectivului de inv'A


"Proiect privind implementarea unui sistem de transport cu bicicleta în zona centrala a Municipiului București"


PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

Mii Lei fără TVA


Mii lei cu TVA


Valoare totala a investiției (inclusiv TVA) Din care C+M :

Durata de execuție estimata - 6 luni


37.450,54

31.818,52


44.499,71

37.858,42


Eșalonarea investiției:

Anul I:

Din care C+M :

Capacități:

Număr străzi:

Lungime totală piste: Suprafață totală piste:

Lățime benzi unidirecționale: Lățime benzi bidirecționale: Număr locuri parcare biciclete:


37.450,54

31.818,52


21

48.25km

166.530,00mp

1.20-1.50m 2.50-3.00m 420 buc
B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021 305 55 00; www.pmb.ro

Pag 2