Hotărârea nr. 317/2018

HOTARAREnr. 317 din 2018-06-14 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI DE INVESTITII DE UTILITATE PUBLICA "IMPLEMENTAREA UNUI SISTEM DE TRANSPORT CU BICICLETA IN ZONA CENTRALA A MUNICIPIULUI BUCURESTI" - TRASEU 3 - CALEA VICTORIEI - BD. REGINA ELISABETA - BD. M. KOGALNICEANU - SPLAIUL INDEPENDENTEI


HOTARARE

privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenți obiectivului de investiții de utilitate publică "Implementarea unui sistem de transport cu bicicleta în zona centrală a Municipiului București” - Traseu 3 - Calea Victoriei - Bd. Regina

Elisabeta - Bd. M. Kogălniceanu - Splaiul Independenței

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate nr. 939/07.06.2018 al Direcției Generale Investiții;

Văzând raportul Comisiei transporturi și infrastructură urbană nr. 47/14.06.2018, raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 123/13.06.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 335/13.06.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând in considerare avizul nr. 44/08.06.2018 al Consiliului Tehnico - Economic din cadrul Primăriei Municipiului București;

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico - economici aferenți obiectivului de investiții de utilitate publică "Implementarea unui sistem de transport cu bicicleta în zona centrală a Municipiului București” - Traseu 3 - Calea Victoriei - Bd. Regina Elisabeta - Bd. M. Kogălniceanu - Splaiul Independenței, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Finanțarea investiției se va asigura din bugetul propriu al Municipiului București și din alte surse.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 14.06.2018.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


-.A


and<\c


Marian OrlândoXCuțâir ,    \

\    . 1 li 1 ft'XT: I


SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, Georgiana Zamfir


București, 14.06.2018 Nr. 317
B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021 305 55 00; www.pmb.ro

\n

Anexa 1"Proiect privind implementarea unui sistem de transport cu bicicleta in zona centrala a Municipiului București"

Traseul 3

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

Valoare totala a investiției (inclusiv TVA) Din care C+M :

Durata de execuție estimata - 4 luni

Eșalonarea investiției:

Anul I :

Din care C+M :B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021 305 55 00; www.pmb.ro

Pag 2


7)